It-sikkerhedstekst ST2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It-sikkerhedstekst ST2"

Transkript

1 It-sikkerhedstekst ST2 Overvejelser om sikring mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab i forbindelse med Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST2 Version 1 Juli 2014

2 Overvejelser om sikring mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab i forbindelse med I det følgende betragtes en forholdsvis enkel situation med kun to parter (A og B), hvor personoplysninger overføres fra afsender (A) til modtager (B) ved hjælp af. Figur 1 Datatransmission af personoplysninger er en behandling af personoplysninger i persondatalovens forstand. Den dataansvarlige for en har ansvaret for at træffe de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab. Dataansvarlig Persondataloven 3, nr. 4, definerer den dataansvarlige som: Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af oplysninger. Da der indgår flere parter i en, rejser det spørgsmålet om, hvem der er dataansvarlig og dermed har ansvaret for at træffe sikkerhedsforanstaltninger. Hvis det fx er afsenderen (A), der har besluttet/valgt at foretage en til modtageren (B), så vil det som hovedregel være afsenderen (A), der er dataansvarlig for en. Omvendt hvis fx det er modtageren (B), der pålægger afsenderen (A) at foretage en, så vil det som hovedregel være modtageren (B), der er dataansvarlig for en. I en konkret situation kan det forholde sig anderledes, og hvem der er dataansvarlig i forbindelse med en given, må altid afgøres ud fra de aktuelle forhold og omstændigheder. 1

3 Krav til den dataansvarlige i forbindelse med Den dataansvarlige har ansvaret for at sikre, at behandling af personoplysninger lever op til persondatalovens bestemmelser, herunder at træffe sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab ved. I denne forbindelse kan der peges på persondataloven 41, stk. 3,: Den dataansvarlige skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Tilsvarende gælder for databehandlere. Endvidere er der for dataansvarlige inden for den offentlige sektor fastsat nærmere regler i sikkerhedsbekendtgørelsen 1. Reglerne er uddybet i vejledningen til sikkerhedsbekendtgørelsen 2. Når der behandles personoplysninger i privat sektor, skal der i nogle tilfælde foreligge en forudgående tilladelse til databehandlingen fra Datatilsynet 3. I tilladelsen kan der være stillet specifikke krav til sikkerheden. Beskyttelsesbehov og krav Personoplysninger klassificeres som almindelige personoplysninger (mindst sensitive), fortrolige personoplysninger (mere sensitive) og følsomme personoplysninger (mest sensitive). Generelt er beskyttelsesbehovet større, jo mere sensitive personoplysninger der transmitteres. Det er i første række den dataansvarlige, der skal gøre sig overvejelser om beskyttelsesbehovet for de personoplysninger, der transmitteres. En særlig problemstilling opstår, hvis forskellige typer af personoplysninger transmitteres sammen. I så fald skal sikkerhedsforanstaltningerne indrettes efter de mest sensitive personoplysninger. Risiko Ved af personoplysninger er der en risiko for, at uvedkommende får kendskab til de personoplysninger, der transmitteres. Dette kan fx ske ved: Aflytning af en. At der under en dannes og lagres kopier af data i kortere eller længere tid, enten hos afsender (A), modtager (B) eller hos fx et teleselskab, hvis netværk benyttes ved en. At de transmitterede personoplysninger havner hos en forkert modtager. I en konkret situation kan risici for, at personoplysninger, der transmitteres, kommer til uvedkommendes kendskab, med fordel afdækkes i en risikoanalyse. 1 Sikkerhedsbekendtgørelsen (Bkg. nr. 528 af 15. juni 2000 som ændret ved bkg. nr. 201 af 22. marts 2001) 2 Vejledningen til sikkerhedsbekendtgørelsen (Vejl. nr. 37 af 02. april 2001) 3 2

4 Sikkerhedsforanstaltninger ved Med baggrund i beskyttelsesbehovet og de risici, der er forbundet med, skal den dataansvarlige sikre sig, at der er etableret passende sikkerhedsforanstaltninger mod, at transmitterede personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab. Det mest almindelige er, at der medvirker andre end afsender (A) og modtager (B) ved en, fx en teleudbyder eller internetudbyder. I denne situation er en effektiv sikkerhedsforanstaltning ved, anvendelse af End-to-End 4 kryptering, fx en krypteret tunnel, ubrudt hele vejen fra afsender (A) til modtager (B). Figur 2 Kryptering kan, hvis den er etableret korrekt og anvendt rigtigt, sikre fortrolighed af de personoplysninger, der transmitteres. Hvis en aflyttes, vil kryptering sikre mod uvedkommendes kendskab til indholdet af en. Kryptering sikrer også mod uvedkommendes kendskab, fx ved adgang til eventuelle lagrede kopier hos tele- eller internetudbydere. Endvidere vil krypterede data, der havner hos en forkert modtager, være sikret mod uvedkommendes kendskab, forudsat at det kun er den tiltænkte modtager, der kan dekryptere data. 4 End-to-End kryptering betyder: (i) at indholdsdata krypteres hos afsenderen inden afsendelsen, (ii) at indholdsdata er og forbliver krypteret under hele transmissionen (infrastrukturen), og (iii) at indholdsdata først dekrypteres hos den rette modtager efter modtagelsen. 3

5 Overvejelser vedrørende kryptering Når der anvendes kryptering til at sikre en, er det relevant at overveje: Om der anvendes en løsning baseret på en anerkendt krypteringsalgoritme. Om der bruges krypteringsnøgler af tilstrækkelig længde. Om adgangen til krypteringsnøgler fx skal være beskyttet af password. Hvorledes krypteringsnøgler og passwords, som beskytter adgangen til krypteringsnøgler, skal distribueres. Ved at vælge en løsning til kryptering af, baseret på en anerkendt krypteringsalgoritme, drager man nytte af akkumuleret viden, og man kan benytte en krypteringsalgoritme, som har vist sit værd i praksis. Hvad der på et givet tidspunkt anses for at være en tilstrækkelig længde af krypteringsnøgler, er noget, der ændrer sig over tid i takt med den teknologiske udvikling. En for kort nøglelængde vil resultere i en svag kryptering, der nemt kan brydes. En væsentlig faktor i vurderingen af krypteringsnøglens længde er den tidsperiode, hvori personoplysninger skal være beskyttet, hvilket normalt strækker sig langt ud over selve transmissionstiden. Beskyttelsesbehovet strækker sig ofte over flere år. I nogle situationer anvendes passwords til at give adgang til brug af krypteringsnøgler. Et sådan password må som udgangspunkt ikke være nemmere at gætte end den krypteringsnøgle, som passwordet giver adgang til, og det skal beskyttes lige så godt som krypteringsnøglen. Et password, som er for kort, eller som ikke har en tilstrækkelig kompleksitet, vil relativt nemt kunne brydes og dermed give adgang til krypteringsnøgler. I praksis kan der fx forekomme situationer, hvor der anvendes svage passwords fx fordi de er korte, og i disse tilfælde kan andre kompenserende sikkerhedsforanstaltninger tages i anvendelse. Der kan fx træffes sikkerhedsforanstaltninger, som begrænser antallet af forsøg til at indtaste password. Hvilke andre sikkerhedsforanstaltninger, der evt. skal etableres ved anvendelse af password fx med kort længde, må den dataansvarlige vurdere ud fra den konkrete situation. Krypteringsnøgler og passwords, som giver adgang til krypteringsnøgler, skal distribueres på en sikker måde. Hvordan det udføres, må den dataansvarlige tage stilling til ud fra de konkrete forhold. Det er fx ikke sikkert at sende disse i en ukrypteret Medvirken fra 3. part I det følgende betragtes et mere komplekst scenarie, hvor personoplysninger overføres fra afsender (A) til modtager (B) via en medvirkende 3. part (C). I scenariet krypteres personoplysninger før afsendelse fra afsender (A) og dekrypteres efter modtagelse hos 3. part (C). Personoplysningerne forekommer ukrypteret hos 3. part (C) i et vist tidsrum. 3. part (C) krypterer personoplysningerne i forbindelse med videre overførsel til modtager (B) og modtager (B) dekrypterer personoplysningerne efter modtagelse. 4

6 Figur 3 Hvis man er dataansvarlig i et sådan eller lignende scenarie, er der yderligere overvejelser at gøre om risici og sikkerhedsforanstaltninger. Sikre løsninger vil normalt tillige blive mere komplekse og vanskeligere at implementere og administrere i denne type scenarie. Med i den dataansvarliges overvejelser bør også indgå, at 3. parten (C), som medvirker ved en, måske også kan udføre lignende opgaver for andre (i det følgende betegnet kunder). Yderligere risici, der kan opstå i et sådan scenarie kan være, at: Den dataansvarlige har utilstrækkelig kontrol med 3. parten (C). Uvedkommendes adgang til dine ukrypterede data hos 3. parten (C). Andre kunders adgang til dine data. Samme krypteringsnøgle og/eller password benyttes til flere kunder hos 3. parten (C). Som dataansvarlig kan det være vanskeligt at finde ud af, præcis hvem hos en 3. part (C) der har adgang til dine ukrypterede data. Hvis 3. parten (C) også behandler data for andre kunder, kan der være risici i forbindelse med tilstrækkelig adskillelse af forskellige kunders data. Andre kunder kan måske få adgang til dine data eller omvendt, fx ved en teknisk eller menneskelig fejl hos 3. parten (C). Hvis det er 3. part (C), der administrerer og distribuerer krypteringsnøgler og passwords, kan der være en risiko for, at samme krypteringsnøgle og/eller password bliver anvendt til andre kunder. En mere detaljeret risikoanalyse vil i de fleste tilfælde være nødvendig for at afdække risici forbundet med 3. partens (C) medvirken i en. 5

7 I situationen med 3. parts (C) medvirken ved introduceres der yderligere risici, og det vil derfor være nødvendigt at indføre modsvarende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre mod uvedkommendes adgang til data. Der vil typisk være behov for at indgå aftaler med 3. parten (C). Aftalerne skal leve op til kravene til databehandleraftaler i persondataloven 5 og for offentlige dataansvarlige tillige sikkerhedsbekendtgørelsen 6. Den dataansvarlige skal ligeledes overveje, hvorledes det kan sikres, at data holdes adskilt fra andre kunders data. Den dataansvarlige skal endvidere sikre sig kontrol med, hvem der undervejs evt. har adgang til data i ukrypteret form. Distribution af krypteringsnøgler og passwords skal være under den dataansvarliges kontrol, således at den dataansvarlige har kontrol med, hvem der kan få adgang til at dekryptere data eller kan få mulighed for at dekryptere data og hermed få adgang til personoplysninger. Er situationen, at der anvendes mere end én 3. part i en krypteret, eller at 3. parten (C) anvender underleverandører, vil kompleksiteten og risici øges yderligere. De sikkerhedsforanstaltninger, den dataansvarlige skal indføre, øges modsvarende. Dvs. løsningen bliver endnu vanskeligere at implementere og administrere på en sikker måde. Anbefaling For at sikre personoplysninger bedst muligt under anbefaler Datatilsynet anvendelse af End-to-End kryptering. End-to-End kryptering er, håndteret på rette måde, særdeles sikker. End-to-End kryptering eliminerer de omtalte yderligere risici i situationen, hvor en 3. part (C) medvirker ved en. End-to-End kryptering forebygger også yderligere risici i den situation, hvor en ukendt part medvirker ved en, fx en ukendt underleverandør til 3. parten (C). (+45) Persondatalovens 42, stk. 2 6 Sikkerhedsbekendtgørelsens 7 6

It-sikkerhedstekst ST9

It-sikkerhedstekst ST9 It-sikkerhedstekst ST9 Single Sign-On og log-ud Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST9 Version 1 Juli 2015 Single Sign-On og log-ud Betegnelsen Single Sign-On (SSO)

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteker og behandling af personoplysninger RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 11

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteker og behandling af personoplysninger RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 11 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteker og behandling af personoplysninger RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 11 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteker og behandling af personoplysninger Råd og vink fra Biblioteksstyrelsen

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST1

It-sikkerhedstekst ST1 It-sikkerhedstekst ST1 Flere faktorer i login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST1 Version 1 Juli 2014 Flere faktorer i login Når en person skal foretage login på

Læs mere

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Fuldmægtig Signe Astrid Bruun Fuldmægtig Martin Nybye-Petersen Datatilsynet 9. januar 2014 Dagens Program Datatilsynets struktur og arbejdsopgaver

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

Krav til informationssikkerhed

Krav til informationssikkerhed Krav til informationssikkerhed Af Peter Blume, Jura, KU Studerende Christina Jensen går i banken for at hæve et beløb på sin bankkonto. Til sin forfærdelse opdager hun, at kontoen er lænset og står i minus.

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 01037/12/DA WP 196 Udtalelse 05/2012 om cloud computing Vedtaget den 1. juli 2012 Artikel 29-Gruppen er nedsat i henhold til artikel 29 i direktiv 95/46/EF.

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Persondataloven - en vejledning for it-folk København marts 2006 Steffen Stripp Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Publikationen kan hentes på Digitalisér.dk: http://digitaliser.dk/group/375255. Cloud computing i den offentlige sektor - et diskussionsoplæg

Publikationen kan hentes på Digitalisér.dk: http://digitaliser.dk/group/375255. Cloud computing i den offentlige sektor - et diskussionsoplæg Cloud computing i den offentlige sektor - et diskussionsoplæg Udarbejdet af: IT- & Telestyrelsen Kontoret for IT-infrastruktur og implementering Publikationen kan hentes på Digitalisér.dk: http://digitaliser.dk/group/375255

Læs mere

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af 16 Oversigt over dokumentet...3

Læs mere

Hjemmearbejdspladser

Hjemmearbejdspladser Hjemmearbejdspladser Vejledning om it-sikkerhed på pc-hjemmearbejdspladser September 2007 ITEK og Dansk Industri Udgivet af: ITEK og Dansk Industri Redaktion: Henning Mortensen og Rasmus Aasted ISBN: 87-7353-662-8

Læs mere

Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010

Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Sikkerhedsvejledning til OAuth 2.0 - sikkerhedsmodeller for OIOREST IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Vejledning til skabelonen Databehandleraftale_feb2015

Vejledning til skabelonen Databehandleraftale_feb2015 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Vejledning til skabelonen Databehandleraftale_feb2015 Skabelonen Databehandleraftale_feb2015

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk dokument af Michael Agerholm Juhl, jurist hos ODAA. April

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

ITEK og DIs vejledning om beskyttelse af data mod fremmede landes overvågning

ITEK og DIs vejledning om beskyttelse af data mod fremmede landes overvågning ITEK og DIs vejledning om beskyttelse af data mod fremmede landes overvågning Udgivet af: DI ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-753-4 0.12.08 2 Beskyttelse af nationalstatens borgere

Læs mere

Forslag. Lov om den statslige varslingstjeneste for internettruslers behandling af personoplysninger

Forslag. Lov om den statslige varslingstjeneste for internettruslers behandling af personoplysninger Forslag til Lov om den statslige varslingstjeneste for internettruslers behandling af personoplysninger 1. Loven regulerer den under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling etablerede statslige

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Vejledning om tandlægers journalføring

Vejledning om tandlægers journalføring Vejledning om tandlægers journalføring Formål med vejledningen Vejledningen knytter sig til Bekendtgørelse nr. 942 af 27. november 2003 om tandlægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring).

Læs mere

Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune

Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune 1. Politikker Logpolitik Dok. Nr. 1.12 Version: 1 Niveau: 2 Dato 050508 Side 1 af 9 Logpolitik Formål At fastlægge og beskrive ansvar, pligter og konsekvenser når medarbejdere

Læs mere

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af videnskabsministeren (Charlotte Sahl-Madsen) Forslag til Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste

Læs mere