revision K/S Randers łst Arsrapport 1. januar 31. december 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "revision K/S Randers łst Arsrapport 1. januar 31. december 2011"

Transkript

1 tlud Bkoben vket revision K/S Randers łst CVR-nr Arsrapport 1. januar 31. december 2011 Arsrapporten erftemlagt og godkendt pa seiskabets ordinre generalforsamling den 13. marts Dirigent low

2 Jndholdsfortecinelse PÆtegninger Ledelsesptegning Side Den uafhngige revisors erklringer 2 Ledelsesberetning Seiskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Arsregnskab 1. januar december 2011 Anvendt regnskabspraksis 6 Resu ltatopg łrelse 8 Balance 9 Noter 11 revlslijn

3 Ledelsesp teg fling Bestyrelse og direktian har dags data aflagt rsrapporten for regnskabs ret 1. januar december 2011 for K/S Randers łst. Arsrapparten er aflagt i averensstemmelse med irsregnskabsioven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmssig, ag efter var apfattelse giver girsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver ag passiver, finansielle stilling samt resultat. Ledelsesberetningen indehalder efter var apfattelse en retvisende redegłrelse for de farhald, sam beretningen amhandler. Arsrapparten indstilles til generalfarsamlingens gadkendelse. Viby J, den 24. februar 2012 Beyse Peter Lacht Marianne Lund Niels Peter Ste 0 nd gd

4 Den uafhngige revisors erkirincier Till kapitalejerne i K/S Randers łst P tegning pa rsregnskabet Vi har revideret rsregnskabet for K/S Randers łst for regnskabsaret 1. januar december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgłrelse, balance og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter Ærsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for Ærsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et rsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med rsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nłdvendig for at udarbejde et rsregnskab uden vsentiig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller feji. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om rsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udfłrt revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifłlge dansk revisorlovgivning. Dette krver, at vi overholder etiske krav samt pianigger og udfłrer revisionen for at opn hłj grad af sikkerhed for, om rsregnskabet er uden vsentiig fejlinformation. En revision omfatter udfłrelse af revisionshandlinger for at opn revisionsbevis for belłb og oplysninger i rsregnskabet. De valgte revisionshand linger afhnger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for vsentiig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller feji. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for seiskabets udarbejdelse af et rsregnskab, der giver et retvisende billede. Form let hermed er at udforme revisionshand linger, der er passende efter omstndighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af seiskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens vaig af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmssige skłn er rimelige samt den samlede presentation af rsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tiistrkkeligt og egnet som grundlag for vores kon kiusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 2

5 Den uafhnciiqe revisors erkirin Konklusion Det er vores opfattelse, at rsregnskabet giver et retvisende billede af seiskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af seiskabets aktiviteter for regnskabs ret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med rsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til rsregnskabsloven gennemist ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tiilg til den udfłrte revision af 6rsregnskabet. Det er pa denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med arsregnskabet. Arhus, den 24. februar 2012 d revision st atsautorieret r visionspartnerselskab statsautorseret revisor statsa uto rise ret revisor

6 Seiskabsoplysninger Seiskabet KJS Randers łst do Crescendo A/S Chr. X s Vej Viby J Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 21. december 2009 Hjemsted: Arhus Regnskabs r: 1. januar december 2. regnskabs r Bestyrelse Peter Locht Marianne Lund Niels Peter Steensberg łgelund Revision rgd revision, statsautoriseret revision spartnerselskab, Sommervej 31 C, 8210 Arhus V Generalforsamling Ordinr generalforsamling afholdes 13. marts 2012 pa selskabets adresse. 5-- l-i 4

7 Ledelsesberetn in Hovedaktivitet Kommanditseiskabets formi er at investere i erhvervsejendomme og dermed besigtet virksomhed. Kommanditseiskabet blev stiftet den 21. december 2009 og har siden erhvervet ejendommene: - Matr. nr. 5q, Romalt By, Kristrup, beliggende Romalt Boulevard 22B, 8960 Randers Sł UsdvanIige forhold Der er ingen usdvanlige forhold i regnskabet. Usikkerhed ved indregning eller mªling Der er ingen usikkerheder ved indregning og m ling I regnskabet. Udvikling i aktiviteter og okonomiske forhold Arets nettoomstning udgłr t.dkk mod t.dkk sidste r. Det ordinre resultat udgłr 423 t.dkk mod 216 t.dkk sidste r. Ledelsen anser rets resultat for tilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabsærets udlob Efter regnskabs rets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vii kunne forrykke selskabets finansielle stilling vsentligt

8 Anvendt regnskabspraksis Arsrapporten for K/S Randers łst er afiagt i overensstemmelse med rsregnskabsiovens bestemmelser for en kiasse B-virksomhed. Arsrapporten er afiagt efter samme regnskabspraksis som sidste r. Generelt om indregning 09 mæling I resultatopgłreisen indregnes indtgter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes vrdireguieringer af finansielle aktiver og forpligteiser. I resultatopgłreisen indregnes ligeledes aile omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpiigtelser samt tiibagefłrsler som fłige af zendrede regnskabsmssige skłn af belłb, der tidligere har vret indregnet i resuitatopgłreisen. Aktiver indregnes i balancen, n r det er sandsynhigt, at fremtidige łkonomiske fordele vii tilflyde seiskabet, og aktivets verdi kan males palideligt. Forpligteiser indregnes I balancen, n r det er sandsynhigt, at fremtidige łkonomiske fordele vii frag selskabet, og forpiigteisens verdi kan males p lideligt. Ved fłrste indregning males aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfłlgende males aktiver og forpligtelser sam beskrevet nedenfor for hver enkeit regnskabspost. Visse finansielle aktiver og forpiigtelser males Iii amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over iłbetiden. Amortiseret kostpris opgłres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelie afdrag samt tillg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen meliem kostpris og nominelt belłb. Herved fordeies kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpiigtelsens iłbetid. Ved indregning og m iing tages hensyn til forudsigeiige tab og risici, der fremkommer inden rsregnskabet aflgges, og som vedrłrer forhold, der eksisterede pa balancedagen. Resultatopgłrelsen Nettoomstning Nettoomstning best r af huslejeindtgter. Huslejeindtgter er periodiseret og indregnes ekski. moms og afgifter. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration. Finansielle poster Finansielie indtgter og omkostninger indehoider renteindtgter og renteomkostninger, reaiiserede og u- realiserede kursgevinster og kurstab vedrłrende vrdipapirer, gid og transaktioner i fremmed valuta. Finansielle indtgter og omkostninger indregnes med de belłb, der vedrłrer regnskabsaret. re\. n 6

9 Anvendt reqnskabsr,raksis Balancen Materielle anigsaktiver Ejendommen matr. nr. 5q, Romalt By, Kristrup, beliggende Romalt Boulevard 22B, 8960 Randers Sł, vrdiansttes i fłrste regnskabs r til anskaffelsessum inklusiv kłbsomkostninger. Grunde uden p begyndt bebyggelse vrdiansttes til anskaffelsessum inklusiv kłbsomkostninger. Ejendommen vil efter fłrste indregning, lłbende blive reguleret til dagsvrdi, fastsat pa baggrund af markedsforholdene pa balancedagen. Ejendommen males pa baggrund af en afkastbaseret dagsvrdi. Ejendommens afkast beregnes pa grundlag af det forventede driftsafkast i forhold til ejendommens opgjorte vrdi med tiilg af deposita. Ejendommens forventede driftsafkast er baseret pa det kommende rs husleje, herunder indregning af eventuel tomgang, med fradrag af budgetterede ejendoms- og administrationsomkostninger. Opgłrelsen af dagsvrdien foretages af ledelsen. Tilgodehavender Tilgodehavender fra saig og tjenesteydelser males tl amortiseret kostpris, hvilket sdvanligvis svarer til nominel vrdi. Der nedskrives til nettoreaiisationsvrdien med henblik pa at imłdeg forventede tab. Periodeafgrnsningsposter Periodeafgrnsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrłrende efterfłlgende regnskabs r. Selskabsskat og udskudt skat Som fłlge af at K/S Randers łst ikke er et selvstndigt skattesubjekt, omfatter rsrapporten ikke skat af seiskabets driftsresultat. GIdsforpIigteIser Finansielle gldsforpligtelser indregnes ved lanoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfłlgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede vrdi ved anvendelse af den effektive rente, s ledes at forskellen mellem provenuet og den nominelle vrdi indregnes i resultatopgłrelsen over I neperioden. Periodeafgrnsningsposter Under periodeafgrnsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrłrende indtgter i de efterfłlgende ar

10 K/S Randers Ost Resultatołałrelse 1. lanuar december Note DKK DKK Lejeindtgt Ejendomsomkostninger Andre eksterne omkostninger Resultat for finansielle poster Andre finansielle indtgter 0 64 Andre finansielle omkostninger Arets resultat Forsiag til resultatdisponering: Overfłres til overfłrt resultat Disponeret i alt reveion 8

11 Balance 31. december Aktiver Note DKK DKK An Igsaktiver 1 Grundeog bygninger Materielle anlgsaktiver i alt AnIgsaktiver i alt Omstn ingsaktiver Tilgodehavenderfra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Omstningsaktiver i alt Aktiver i alt S-1-- 9

12 K/S Randers Ost Balance 31. december Passiver Note DKK DKK Egenkapital 2 Stamkapital 2 Overfłrt resultat Egenkapital i alt GIdsforpligtelser 3 Geld til realkreditinstitutter 3 Gld til kreditinstitutter i łvrigt GId til tilknyttede virksomheder Langfristede gldsforpligteiser i alt Kortfristet del af langfristet geld GId til pengeinstitutter Leverandłrer af varer og tjenesteydelser Anden gld Periodeafgrnsningsposter Kortfristede gldsforpligtelser i alt Gldsforpligtelser i alt Passiver i alt Pantstninger 09 sikkerhedsstillelser 5 Eventualposter rev3icdn 10

13 KIS Randers łst Noter 31/ / DKK DKK 1. Grunde og bygninger Kostpris 1. januar Tilgang I rets lob Kostpris 31. december Opskrivninger 1. januar Regnskabsmssig verdi 31. december Ejendommen males pa baggrund af en afkastbaseret dagsvrdi. Ejendommens afkast beregnes pa grundlag af det forventede driftsafkast I forhold til ejendommens opgjorte vrdi med tiiig af deposita. Ejendommens forventede driftsafkast er baseret pa det kommende rs husleje, herunder indregning af eventuel tomgang, med fradrag af ejendommens budgetterede ejendoms- og administrationsomkostninger. Ejendommen er en retailejendom, som er fuldt udlejet. 2. Egenkapital Stamkapital Overfłrt resultat Saldo 1. januar 2011 Udloddet resultat Arets overfłrte overskud eller underskud Saldo 31. december 2011 I Q9fl Ann QA flq Stamkapitalen best r af 80 anparter a nominelt DKK Ingen anparter er tillagt sriige rettigheder. Investorerne har i henhold til vedtgternes 5 pligt til at indbetale op til 85% af rets skattemssige underskud efter maksimale skattemssige afskrivninger. Der har ikke vret aendringer i stamkapitalen I de seneste 5 r. revi5on 11

14 Noter 3. GIdsforpIigtelser Afdrag RestgId GId i alt GId i alt fłrste r efter5 r 31/ Gld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter i łvrigt Pantstninger og sikkerhedsstillelser Iii sikkerhed for geld til real kred iti n stitutter og kreditinstitutter, DKK , er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmssige verdi pr. 31. december 2011 udgłr DKK Matr.nr. 5q, Romalt By, Kristrup, beliggende Romalt Boulevard 22B, 8960 Randers Sł - Pantebrev stort DKK Pantebrev stort DKK Ejerpantebrev stort DKK Pantebrev stort DKK Pantebrev stort DKK Transport i kommanditisternes forfaldne og uforfaldne indbetalingsforpligtelser - Transport i indg et lejekontrakt 5. Eventualposter Eventualaktiver Selskabet har ingen eventualaktiver. Eventualforpligtelser Selskabet har indg et aftale om selskabs- og ejendomsadministration med Crescendo Administration ApS. Forpligtelsen i alt, for begge aftaler, belłber sig i hele uopsigelighedsperioden til DKK , hvoraf DKK er forpligtelse i revcdn 12

revision K/S TietgenByen Arsrapport 1. januar - 31. december 2011

revision K/S TietgenByen Arsrapport 1. januar - 31. december 2011 tilid 8kobervcekt revision K/S TietgenByen CVR-nr. 26 97 90 13 Arsrapport 1. januar - 31. december 2011 Arsrapporten X fremlagt og godkendt pa seiskabets ordinre generalforsam ling den 22. marts 2012.

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere