SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A."

Transkript

1 SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2006/07 Hasseris Bymidte 6 Postboks 9 DK-9100 Aalborg Tlf. (+45) Fax (+45) Aalborg København Sæby Aars CVR.nr

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab 1. juli juni 2007 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Noter 10 Nielsen & Christensen 1

3 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli juni 2007 for Saltum Fjernvarmeværk A.m.b.a. Årsrapporten er i tillempet form aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af værkets aktiver og passiver samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Saltum, den 13. august 2007 Bestyrelse POUL JENSEN BENT H. THOMSEN LEIF GREGERSEN Formand Næstformand og kasserer KNUD NIELSEN OLE HEJLESEN Lokal revisor JØRGEN E. LUND Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 12. september 2007 Dirigent Nielsen & Christensen 2

4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til andelshaverne i Saltum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vi har revideret årsrapporten for Saltum Kraftvarmeværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juli juni 2007, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for værkets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af værkets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, der er udøvet af ledelsen, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af værkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2007 samt af resultatet af værkets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2007 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Aalborg, den 13. august 2007 NIELSEN & CHRISTENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB INGO JESPERSEN Statsautoriseret revisor Nielsen & Christensen 3

5 LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger Selskabet Ejerforhold Bestyrelse Bankforbindelse Revisor Saltum Fjernvarmeværk A.m.b.a. Thomas Jensensvej Saltum CVR-nr Andelshaverne Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Poul Jensen, formand Bent H. Thomsen, næstformand og kasserer Leif Gregersen Knud Nielsen Ole Hejlesen Sparekassen Hvetbo Nielsen & Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nielsen & Christensen 4

6 LEDELSESBERETNING Hovedaktivitet Aktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af produktion og salg af varme til værkets andelshaverne samt produktion og salg af el. Udvikling i regnskabsåret Selskabets resultat og økonomiske udvikling blev bedre end forventet i den seneste årsrapport og anses for tilfredsstillende. Året har været præget af en mild fyringssæson, og dermed lavere salg af varme og el. Gaskøbet har været tilsvarende lavere og til en lavere pris end budgetteret. Der er i året foretaget hovedeftersyn på motoren. Udgiften beløb sig til i alt tkr Der er overført tkr. 800 fra hensættelsen til motorreparationer til dækning af hovedeftersynet. Der er ikke i året foretaget hensættelse til fremtidige motorreparationer, da den resterende hensættelse på 1,1 mio. kr. vurderes at være tilstrækkelig. Afregningsprisen for varme er fastsat til kr. 430 pr. mwh. Der blev oprindeligt budgetteret med en afregningspris på kr. 480 pr. mwh. Årets resultat udviser herefter et overskud på kr Til sammenligning blev der budgetteret med et underskud på kr for året. Egenkapitalen udgør pr. 30. juni 2007 kr Der henvises til efterstående resultatopgørelse og balance. Den forventede udvikling For regnskabsåret 2007/08 budgetteres med en varmepris på kr. 430 og en uændret fast afgift. Der henvises i øvrigt til efterstående resultatbudget for 2007/08. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke værkets finansielle stilling. Nielsen & Christensen 5

7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten er i tillempet form udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt anerkendt regnskabspraksis. Den anvendte regnskabspraksis er i det væsentligste uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten er aflagt i danske kroner. RESULTATOPGØRELSEN Indtægtskriterium I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter og indeksregulering ved optagelse af lån til den indekserede restgæld samt kurstab ved ekstraordinær indfrielse. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der vurderes til: Ledningsnet, 20 år Kraftvarmeværk, 15 år Naturgasprojekt, 12½ år Varmemålere, 5 år Afskrivning på anlægsaktiver påbegyndes, når de tages i brug. Aktiver med en kostpris under kr indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til fremtidige motorreparationer. Hensættelsen indregnes under regnskabsposten vedligeholdelse m.v.. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser indregnes på stiftelsestidspunktet til kostpris. Efterfølgende måles gældsforpligtelser til amortiseret kostpris, hvilket for kortfristede gældsforpligtelser og variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til nominel gæld. Prioritetsgæld, stiftet efter 1. juli 2004, indregnes til amortiseret kostpris hvorved kurstab og låneomkostninger fordeles over lånets løbetid. Prioritetsgæld, der er stiftet før den 1. juli 2004, indregnes for obligationslånene til obligationsrestgælden, og for indekslånene til den indekserede nominelle restgæld. Nielsen & Christensen 6

8 RESULTATOPGØRELSE, 1. JULI JUNI 2007 Budget Note 2006/ / /08 kr. tkr. tkr. Forbrugsafgifter Fast afgift og målerleje Fjernvarmeindtægter i alt El-salg Erstatning vedrørende driftstab Lejeindtægt, Telia (antenne) Indtægter Naturgas og elektricitet mv Vedligeholdelse mv Produktionslønninger Produktionsomkostninger DÆKNINGSBIDRAG Administrationsomkostninger Administrationslønninger Kapacitetsomkostninger RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Nettorenteudgifter mv RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT OVERSKUDSFORDELING Til disposition Årets resultat Overført fra forrige år Der fordeles således Henlæggelse til investeringer Overførsel til næste år Nielsen & Christensen 7

9 BALANCE 30. JUNI 2007 AKTIVER Note kr. tkr. Varmecentral og anlæg Naturgasprojekt 0 0 Kraftvarmeanlæg medlemmernes tilslutnings- og stikafgift Materielle anlægsaktiver Andel i DFF EDB-Selskab Amba Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Tilgodehavende efterbetalinger mv Tilgodehavende for salg af elektricitet mv Tilgodehavende renter Merværdiafgift Tilgodehavender Likvide midler Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER Nielsen & Christensen 8

10 BALANCE 30. JUNI 2007 PASSIVER Note kr. tkr. Henlæggelse til fornyelsesfond Overførsel til næste år EGENKAPITAL Hensatte forpligtelser HENSATTE FORPLIGTELSER Kommunekreditforeningen hovedstol , indeks 2,5% Næste års afdrag Langfristede gældsforpligtelser Næste års afdrag til kreditforeningen Kreditorer Skyldige tilbagebetalinger Merværdiafgift 0 0 Skyldig A-skat og arbejdsmarkedsbidrag mv Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Eventualposter mv. 12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 13 Nielsen & Christensen 9

11 NOTER 2006/ /06 kr. tkr. 1. Produktionsomkostninger Brændsel mv. Forbrug af gas varmeproduktion elproduktion refunderet energiafgift El Vedligeholdelse mv. Bygninger og grund Kedler og installation Solvarme Gasmotor Erstatning vedr. skade på motor Ledningsnet Målere Værktøj, ilt, gas og andre nyanskaffelser Tilslutningsudgifter, nye forbrugere Tilslutningsafgift, nye forbrugere Anvendt hensættelse til vedligeholdelse af el-motor Produktionslønninger Løn til varmemester og medhjælp Produktionsomkostninger Nielsen & Christensen 10

12 NOTER 2006/ /06 kr. tkr. 2. Dækningsbidrag Varmeproduktion Varmeindtægter Forbrug af gas Vedligeholdelse Bruttoresultat varmeproduktion Elproduktion Elsalg lavlast højlast spidslast CO2-tilskud (80 kr. pr. mwh) abonnementsafgift Erstatning vedrørende driftstab Indtægter elproduktion Forbrug af gas og el Vedligeholdelse Erstatning vedr. skade på motor Bruttoresultat elproduktion Samlet Bruttoresultat Produktionslønninger Telia (antenne) Dækningsbidrag Nielsen & Christensen 11

13 NOTER 2006/ /06 kr. tkr. 3. Kapacitetsomkostninger Administration Telefon og mobiltelefon Kontorartikler og tryksager Generalforsamling og møder Arbejdstøj Kursusudgifter Annoncer Renovation Kontingenter og tidsskrifter Opkrævningsgebyr Softwareabonnement Forsikringer og afgifter Revision af tilskudsopgørelser Regnskabs- og revisionshonorar (incl. selvangivelse) Småanskaffelser 0 0 Porto og gebyrer Tab på tilgodehavender Lønadministration Administrationsløn Bestyrelseshonorar Forretningsfører Kapacitetsomkostninger Nielsen & Christensen 12

14 NOTER 2006/ /06 kr. tkr. 4. Afskrivninger Varmecentral og -anlæg Kraftvarmeanlæg Nettorenteudgifter mv. Kommunekreditforeningen renteudgifter indeksregulering kurstab, ekstraordinær indfrielse Renteindtægter Sparekassen Hvetbo Gebyrer mv. forbrugere Nettorenteudgifter Skat af årets resultat Årets aktuelle skat 0 0 Regulering i udskudt skat 0 0 Selskabsskat 0 0 Nielsen & Christensen 13

15 NOTER 2006/ /06 kr. tkr. 7. Materielle anlægsaktiver Varmecentral og anlæg Anlægsudgifter primo Årets tilgang Afskrivningskonto primo Årets afskrivning Naturgasprojekt Anlægsudgifter primo Afskrivningskonto primo Årets afskrivning Kraftvarmeanlæg Anlægsudgifter primo Afskrivningskonto primo Årets afskrivning Likvide midler Kassebeholdning, varmemester Sparekassen Hvetbo indlån nr (check) indlån nr (aftale) garantbevis nr Egenkapital Primo Året nettobevægelser Ultimo Henlæggelse til fornyelsesfond Overførsel til næste år Nielsen & Christensen 14

16 NOTER 2006/ /06 kr. tkr. 10. Hensatte forpligtelser Hensættelse primo Hensat for 2006/ Anvendt i 2006/ Der hensættes til fremtidige motorreparationer. 11. Langsigtede gældsforpligtelser Det kommende års afdrag på langfristede gældsforpligtelser er indregnet som kortfristede gældsforpligtelser. Af de langfristede gældsforpligtelser forfalder kr. 0 mere end 5 år efter balancetidspunktet. 12. Eventualposter mv. Ingen. 13. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der er ikke foretaget pantsætninger eller sikkerhedsstillelser. Nielsen & Christensen 15

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5 PINDSTRUP VARMEVÆRK A.m.b.A. BRUNMOSEVEJ 3 A, PINDSTRUP ARSRAPPORT 1. JULl2013 TIL 30. JUNI2014 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på varmeværkets ordinære generalforsamling. Pindstrup, den I 2014. Dirigent:

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Fjernvarme- Fensmark værka.m.b.a. Årsrapport for 211/12 CVR-nr. 4 4 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Tlf: 75 22 47 00 varde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kræmmergade 7 DK 68DD Varde CVR nr. 20222670 revisionsaktieselskab OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Tlf: 745241 41 haderslev@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jomfrustien 27, Box 391 DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Årsrapport

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR.

JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR. JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR. 18155141 Årsrapport for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008 Godkendt

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 0 0 FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 Årsrapport 2011/2012 Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår)

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår) 0 0 VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11 Årsrapport 2012/2013 (48. regnskabsår) Resultatbudget 2013/2014 Indhold Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

JONSTRUP VANDVÆRK AMBA

JONSTRUP VANDVÆRK AMBA JONSTRUP VANDVÆRK AMBA ÅRSRAPPORT 2011 www.n-c.dk CVR.nr. 29442789 Aalborg Hasseris Bymidte 6 Postboks 9 DK-9100 Aalborg Tlf. 98 18 33 33 e-mail: aalborg@n-c.dk København Kvæsthusgade 3 DK-1251 København

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere