Kvalitetssikringsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetssikringsrapport"

Transkript

1 Kvalitetssikringsrapport Oplysninger om juridisk grundlag, pladser, ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe maj juni 2012 Socialstyrelsen

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Tilbud relateret til kvalitetssikringen simple variable nr Udvælgelse fra Tilbudsportalen Kontaktkriterier Kriterier for udvælgelse af tilbud Henvendelse til tilbud Kontaktprocedure Beskrivelse af henvendelsesprocedure for kvalitetssikring Kontakt med tilbud i forbindelse med kvalitetssikring Beskrivelse af procedure for orientering Kontakt med tilbud i forbindelse med orientering Status Status ved afslutning af kvalitetssikringsperioden

3 1. Indledning Retvisende, opdaterede og sammenlignelige oplysninger er en forudsætning for indfrielse af Tilbudsportalens formål om at være et arbejdsredskab for kommunens konkrete matchning mellem borgerens ønsker og tilbuddets indhold og omfang. Imidlertid er Socialstyrelsen via Tilbudsportalens supportfunktion samt ved eksterne anmodninger om tal for udviklingen blandt udbuddet af tilbud på socialområdet blevet opmærksom på, at Tilbudsportalens data i visse tilfælde er mangelfulde og/eller misvisende. For at sikre, at oplysningerne på Tilbudsportalen er opdaterede og retvisende foretages løbende kvalitetssikring af de indberettede oplysninger. I perioden maj til juni 2012 blev der derfor gennemført en kvalitetssikring med fokus på oplysninger om juridisk grundlag, ejerform, plads, ansatte, ydelse og målgruppe for de tilbud, som ikke opfylder de kriterier, der er fastsat i forbindelse med denne kvalitetssikring. Tilbudsportalens tilsyns- og kvalitetssikringsfunktion er et supplement til kommunernes og regionernes ansvar for at tilse, at oplysningerne på Tilbudsportalen er ajourført og retvisende. Tilbudsportalens ret og pligt til at gennemføre tilsyn og kvalitetssikring er beskrevet i kapitel 4 i Tilbudsportalens bekendtgørelse, bekendtgørelse nr af 16. december Denne kvalitetssikring, kaldet simple variable nr. 2, er en opfølgning af den første kvalitetssikring af simple variable, som blev foretaget i efterår I forhold til den første kvalitetssikring af simple variable blev kriterierne for denne kvalitetssikring lidt anderledes, og de blev justeret i overensstemmelse med synlighedskravene på Tilbudsportalen, som blev implementeret i maj 2012, samt de planlagte kvalitetssikringer og ændringer i Tilbudsportalens indberetningssystem i løbet af Tilbud relateret til kvalitetssikringen simple variable nr Udvælgelse fra Tilbudsportalen Kvalitetssikringen blev gennemført for både de tilbud, der har indberettet alle de obligatoriske oplysninger, og de tilbud, som ikke opfyldte kravene om synlighed, hvis deres indberetning ikke opfyldte de udvalgte kriterier for denne kvalitetssikring om simple variable. Disse kriterier vedrører tilbuddenes juridiske grundlag, ejerform, oplysninger om plads og ansatte samt oplysninger om ydelser, bl.a. med henblik på aldersgruppe og målgruppe (afsnit 3.1.). I forbindelse med et pilotudtræk baseret på de ovennævnte kriterier samt kriterier vedrørende sammenhængende indberetning om antal pladser/ansatte, specifikation af ydelses leverance (hoved- /delydelse) og takst viste det sig, at antallet af tilbud, som ville blive omfattet af kvalitetssikringen, løb op på 2839 tilbud, hvilket gav anledning til, at kvalitetssikringen blev delt i to dele: kvalitetssikring med opfølgnings- og eskaleringsprocedure på den ene side og orientering på den anden. De tilbud, som havde 2

4 simple summeringsfejl 1 i indberetningen, fik således en orienteringsmail om disse fejl, og der blev ikke foretaget nogen opfølgning efter udsendelse af orienteringsmailen. Desuden bortfaldt kravene om specifikation af ydelses leverance og takst fra kvalitetssikringen, idet der er planlagt en kvalitetssikring i efterår 2012 med henblik på bl.a. disse kriterier. Således var antallet af tilbud, som indgik i kvalitetssikringen, 966 tilbud ved opstart, og 1804 tilbud i orienteringen af de i alt 4267 tilbud, som er registreret i Tilbudsportalen. Dette svarer til 22,6 % af det samlede antal tilbud, hvad angår kvalitetssikringen, og 42,3 % for orienteringen. 3. Kontaktkriterier 3.1. Kriterier for udvælgelse af tilbud Formålene med kvalitetssikringen var at opnå opdaterede og retvisende oplysninger samt at sikre de manglende oplysninger om de af kvalitetssikringen omfattede tilbud. Kvalitetssikringen blev foretaget med henblik på disse: At få rettet oplysninger i Tilbudsportalen, som var åbenlyst fejlagtige; og at sikre indberetning af de obligatoriske og valgfrie oplysninger for at kunne danne et nuanceret billede af tilbuddene. Udvælgelsen af tilbud, som indgik i kvalitetssikringen, skete på baggrund af de identificerede oplysninger, som enten er fejlagtige eller mangelfulde. I det følgende beskrives baggrunden for udvælgelse af tilbud inddelt efter kategorierne juridisk grundlag, antal pladser, antal ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe. Juridisk grundlag Tilbud, der ikke har indberettet tilbuddets juridiske grundlag (Fejl 1) Tilbud, der ikke har indberettet ydelsens juridiske grundlag (Fejl 9) I henhold til synlighedskravene på Tilbudsportalen skal tilbuddets juridiske grundlag angives i stamoplysningsblanketten, og ydelsens juridiske grundlag i ydelsesblanketten. Oplysningerne om juridiske grundlag skal være godkendt, før tilbuddet kan vises på Tilbudsportalen. Antal pladser Tilbud, der ikke har angivet antal pladser i alt i et helt tal (Fejl 2) 1 fejl 4 (Tilbuddets indberetninger om pladsantal forårsager en uoverensstemmelse i summen af antal pladser) og/eller fejl 7 (Tilbuddets indberetninger om antal ansatte forårsager en uoverensstemmelse i summen af antal ansatte) 3

5 Tilbud, der ikke har angivet specifikke pladstyper (Fejl 3) Tilbud, hvis indberetninger om pladsantal forårsager en uoverensstemmelse i summen af antal pladser (Fejl 4) Ifølge Vejledning til blanketterne i indberetningen skal Antal pladser i alt svare til det samlede antal normerede pladser. Et tilbuds pladsnormering opgøres som det fysiske antal pladser, der findes på stedet. Der skal være minimum én plads, og antallet må kun angives i et helt tal. Pladserne skal herefter inddeles efter pladstyper i felterne under Antal pladser i alt. Antal af udspecificerede pladser skal summere op til det angivne antal pladser i alt. På ambulante tilbud og dagtilbud, hvor det ikke er muligt at opgive antallet af pladser, opgøres antallet af pladser som antallet af unikke personer, der har benyttet tilbuddet det seneste år. Antal ansatte Tilbud, der ikke har angivet antal ansatte i alt i et helt tal (Fejl 5) Tilbud, der ikke har angivet specifikke ansattetyper (Fejl 6) Tilbud, hvis indberetninger om antal ansatte forårsager en uoverensstemmelse i summen af antal ansatte (Fejl 7) Antallet af ansatte indberettes som det antal personer, der er ansat på tilbuddet, og skal derfor angives som et helt tal. Et tilbud skal have mindst en ansat. De ansattes fordeling på forskellige jobfunktioner skal indberettes efter DISCO-koder. Hvis jobbet er fordelt mellem forskellige arbejdsfunktioner, skal medarbejderen indplaceres efter den arbejdsfunktion, der kræver højeste kvalifikationer eller højeste specialviden. Ved angivelse af frivillige medarbejdere, skal det indberettes, hvor mange årsværk de frivillige medarbejdere arbejder. Tilbuddets ejerform Tilbud, der ikke har indberettet tilbuddets ejerform (Fejl 8) Tilbuddets ejerform skal angives, som det står opført i CVR. Ydelsestype Tilbud, der mangler at udfylde underkategorierne i ydelsestypen (Fejl 11) 4

6 I henhold til synlighedskravene på Tilbudsportalen skal tilbuddene have minimum en ydelsesblanket, som indeholder ydelsestype. Oplysningerne i ydelsesblanketten skal være godkendt, før tilbuddet kan vises på Tilbudsportalen. Når der vælges Behandling som ydelsestype, skal der efterfølgende udfyldes om ydelsens formål og form. Når der vælges Socialpædagogisk støtte, skal der derefter vælge om supplerende oplysninger om ydelsens opgave. Målgruppe Tilbud, der ikke har indberettet en aldersgruppe (Fejl 12) Tilbud, der ikke har indberettet minimum en målgruppe (undtagen plejefamilier samt plejehjem, plejeboliger og friplejeboliger, som er rettet mod ældre) (Fejl 13) I henhold til synlighedskravene på Tilbudsportalen skal tilbuddene have minimum en ydelsesblanket, hvor ydelsens målgruppe og aldersgruppe er angivet. Det skal være en præcis beskrivelse af, hvilke målgrupper ydelsen er særligt rettet imod. De tilbud, hvis indberetning om antal pladser og/eller antal ansatte forårsager en uoverensstemmelse i forhold til summen af forskellige pladstyper/ansattetyper, får en orienteringsmail om fejlen og opfordres til at korrigere indberetningen, således at de kan undgå, at deres fejl medtages i den fremtidige kvalitetssikring Henvendelse til tilbud Med afsæt i de ovennævnte kriterier er der således rettet henvendelse til i alt 966 tilbud med henblik på kvalitetssikring af data i Tilbudsportalen vedr. juridisk grundlag, pladser, ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe, og 1804 tilbud med henblik på optimering af data vedr. antal pladser og antal ansatte. I Figur 1: Antal kontaktede tilbud efter fejltyper ses en oversigt over de tilbud, der blev kontaktet på baggrund af fejlindberetninger efter de opstillede kriterier. 5

7 Antal tilbud Figur 1: Antal kontaktede tilbud efter fejltyper F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F11 F12 F13 Fejl Af Figur 1 fremgår, hvor mange tilbud der blev kontaktet på baggrund af de enkelte kriterier. Den fejltype, som de fleste tilbud blev identificeret med, vedrører en uoverensstemmelse mellem antal ansatte i alt og summen af antal ansatte af forskellige faggrupper (Fejl 7; 1164 tilbud). De andre fejltyper, som et relativt stort antal tilbud havde, drejer sig om manglende angivelse af antal specifikke pladstyper (Fejl 3; 426 tilbud), uoverensstemmelse mellem antal pladser i alt og summen af antal pladser af forskellige pladstyper (Fejl 4; 319 tilbud) og manglende angivelse af antal ansatte af respektive faggrupper (Fejl 6; 206 tilbud). Oplysninger om disse har hidtil været valgfrie, hvilket kan være skyld i, at så stort et antal tilbud blev identificeret med disse fejl. Omvendt er antal fejl vedrørende juridisk grundlag, antal pladser i alt, ejerform, ydelsestype og aldersgruppe ikke markante. Dette kan forklares med, enten at disse variable er obligatoriske i indberetningen, eller at oplysningerne blev bragt i orden i forbindelse med de tidligere kvalitetssikringer vedr. juridisk grundlag og ejerform (april maj 2012). 4. Kontaktprocedure 4.1. Beskrivelse af henvendelsesprocedure for kvalitetssikring Forberedelse: Socialstyrelsen sender senest en uge før iværksættelse af kvalitetssikringen en mail til de tilbudsportalsansvarlige myndighedsbrugere med orientering om kvalitetssikringens gennemførelse og indhold. Således får de berørte 2 De viste antal summer ikke op til de 966 tilbud, som blev kontaktet i forbindelse med kvalitetssikringen og orienteringen, idet nogle tilbud blev kontaktet med henblik på flere fejl. 6

8 tilbudsportalsansvarlige myndighedsbrugere en orienteringsmail d. 24. maj Trin 1: Socialstyrelsen sender d. 29. maj 2012 mail til de 966 tilbud, der indgår i kvalitetssikringen. Mailen indeholder en kvalitetssikringsrapport, hvori Socialstyrelsen angiver, hvilke konkrete fejl der er i tilbuddets indberetning. Mailen indeholder også henvisning til hjemmesiderne, hvor der ligger en vejledning 3 til, hvordan de enkelte fejl indberettes korrekt, og hvor der ligger yderligere oplysninger om den igangværende kvalitetssikring 4. I mailen anmoder Socialstyrelsen tilbuddet om at bringe oplysningerne i orden senest d. 5. juni Trin 2: Socialstyrelsen sender d. 7. juni 2012 i en mail en rykker til de tilbudsansvarlige myndighedsbrugere for de tilbud, som på det tidspunkt fortsat har én eller flere fejl efter den angivne frist i trin 1. Mailen indeholder en kvalitetssikringsrapport, hvori Socialstyrelsen angiver, hvilke konkrete fejl der er i tilbuddets indberetning. Mailen indeholder også henvisning til hjemmesiderne, hvor der ligger en vejledning til, hvordan de enkelte fejl indberettes korrekt. I mailen anmoder Socialstyrelsen de tilbudsansvarlige myndighedsbrugere om at sikre, at oplysningerne bringes i orden senest d. 13. juni Trin 3: Socialstyrelsen sender d. 14. juni 2012 i en mail et varsel om påbud til de tilbudsansvarlige myndighedsbrugere for de tilbud, som fortsat har én eller flere fejl efter den angivne frist i trin 2. Mailen indeholder også en kvalitetssikringsrapport, hvori den/de fortsatte mangler påpeges, vejledning til indberetning, henvisning til hjemmesiden om den igangværende kvalitetssikring samt en kort redegørelse for det lovgrundlag, hvorpå et påbud udstedes. I mailen anmoder Socialstyrelsen de tilbudsansvarlige myndighedsbrugere om at sikre, oplysningerne bringes i orden senest d. 28. juni Trin 4: Dette trin blev besluttet udeladt juli Kontakt med tilbud i forbindelse med kvalitetssikring I trin 1 blev samtlige 966 forsøgt kontaktet via . Dog fik nogle tilbud muligvis ikke nogen mailhenvendelse fra Socialstyrelsen, idet den registrerede mailadresse på disse tilbud ikke eksisterede længere. Da det er tilbuddets og dets godkendende myndigheds ansvar at ajourføre oplysningerne på Tilbudsportalen, blev der ikke gjort noget yderligere forsøg på at komme i kontakt med dem. I trin 1 var det fejl fordelt på 966 tilbud, som indgik i kvalitetssikringen

9 Antal fejl I trin 2, hvor de ansvarlige myndighedsbrugere 5 blev kontaktet i forbindelse med kvalitetssikringen, blev 990 fejl konstateret fordelt på 740 tilbud. I trin 3, hvor de selvsamme fik en varsel af påbud, var antallet af fejl faldet ned til 754 fordelt på 579 tilbud. Efter fristen i trin 3 kunne det konstateres, at antallet af fejl var helt ned på 134 fordelt på 119 tilbud 6. Figur 2: Fordeling af antal fejl i forhold til kvalitetssikringstrin Kvalitetssikringstrin Hvor der ikke var registereret en direkte myndighedsbruger for tilbuddet, blev den/de overordende myndighedsbrugere kontaktet 6 Disse tal inkluderer de tilbud, som ved teknisk fejl og mangel blev medtaget i udtrækket. Det drejer sig om nogle få tilbud, hvis fejl i trin 1 var korrigeret, men som blev medtaget pga. en anden fejl, eller som ikke var medtaget i trin 1, men dukkede op under kvalitetssikringen pga. nye indberetninger. Idet det ikke har været muligt at sortere disse tilbud fra i forbindelse med vores henvendelser til tilbuddene/myndighederne, blev disse kontaktet på lige fod med de andre tilbud i kvalitetssikringens målgruppe. Derfor medtages de også i optællingerne her. 8

10 Antal tilbud Figur 3: Fordeling af antal tilbud i forhold til kvalitetssikringstrin trin 1 trin 2 trin 3 trin 4 Kvalitetssikringstrin 4.3. Beskrivelse af procedure for orientering Socialstyrelsen sender d. 25. maj 2012 mail til de 1804 tilbud, der indgår i orienteringsdelen. Mailen indeholder en kvalitetssikringsrapport, hvori Socialstyrelsen angiver, hvilke konkrete fejl der er i tilbuddets indberetning vedr. antal pladser og ansatte. Mailen indeholder også en fremgangsmåde for indberetning af de efterspurgte oplysninger og en henvisning til en hjemmeside, hvor der ligger en vejledning til, hvordan de enkelte fejl indberettes korrekt Kontakt med tilbud i forbindelse med orientering Bortset fra den første orienteringsmail blev de pågældende tilbud ikke kontaktet, medmindre tilbuddene selv rettede henvendelse til Socialstyrelsen for yderligere vejledning til indberetning. Det skete hen over juni I forbindelse med udtrækkene i trin 2, 3 og 4 i kvalitetssikringsdelen, kunne det konstateres, at der var 582 tilbud, der indberettede de efterspurgte oplysninger efter trin 1, 464 tilbud efter trin 2, og 246 tilbud efter trin 3. Således er der i alt 512 tilbud tilbage, som mangler at indberette de efterspurgte oplysninger om antal pladser og/eller ansatte. 9

11 Antal tilbud Figur 4: Fordeling af antal tilbud i forhold til kvalitetssikringstrin trin 1 trin 2 trin 3 trin 4 5. Status 5.1. Status ved afslutning af kvalitetssikringsperioden Kvalitetssikringen om simple variable resulterede i et stort antal tilbud, hvis indberetning blev retvisende. Det gælder således de 846 af de 966 tilbud, der indgik i kvalitetssikringen. Det svarer til, at 87,6 % af alle vedrørte tilbud rettede fejl i indberetningen. Mht. antal fejl er det 89,5 % af de identificerede fejl, der blev rettet i forbindelse med kvalitetssikringen. Ved det afsluttende udtræk foretaget d. d. 2. juli 2012 blev resultatet af kvalitetssikringen følgende: Antal tilbud, der rettede fejl: 846 tilbud Antal fejl, der blev rettet: 1140 fejl Antal tilbud, som slet ikke reagerede på henvendelser fra Socialstyrelsen og dermed stadigvæk har samme fejl som ved opstart: 92 tilbud Antal fejl, der mangler at blive rettet: 134 fejl 10

12 Andel af rettede fejl Antal fejl Figur 5: Sammenligning af antal fejl fra trin 1 og trin 1 trin F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F11 F12 F13 Fejltyper Figur 6: Andel af fejl, der blev rettet i forbindelse med kvalitetssikringen 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F11 F12 F13 Fejltyper 11

13 Bilag 1 Oversigt over kvalitetssikringen Bilag 1 til Kvalitetssikringsrapport Oplysninger om juridisk grundlag, pladser, ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe, maj juni 2012 Tilbuddets navn Myndighed F1 F2 F3 F5 F6 F8 F9 F11 F12 F13 Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Kommentar "Glad Mad - Gladere Ældreliv" Ringsted kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. "Stedet Roligheden" Faaborg-Midtfyn Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. "Svinget" Rebild Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført Århus Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. 3kløveren Region Hovedstaden x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. A-Botilbud Aalborg Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Abstinens-teamet Halsnæs Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Afd. for Misbrug og Socialt Udsatte Frederikshavn Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Afholdsambulatoriet x x x x x x x Kvalitessikring delvis gennemført. Tilbuddet har rettet to af de tre fejl, som blev påpeget i kvalitetssikringen. AFLASTNINGSHJEMMET RENDBJERG Sønderborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Aflastningsinstitutionen Løvstikken Bornholms Regionskommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Tilbuddet har skiftet navn til "Døgn- og aflastningsinstitutionen Løvstikken". Agerbo, Afd. Lindehuset og Guldsmeden Herning Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Agerbo, Afdeling Smørblomsten og Herning Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Svalereden Ahornstien Gribskov Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Aktiv Bo og Beskæftigelse Krogsbølleparken 2 (afdeling 1) Lolland Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Aktivisterne Herlev Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Aktivitetscenter for Døve Aalborg Kommune x x x x x Aktivitetscenter Tornhøj Holbæk Kommune x x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. AKTIVITETSHUSET Mariagerfjord Kommune Tilbuddet var ikke med i kvalitetssikringens trin 1, 2, og 3 og indgår derfor ikke i kvalitetssikringen. Aktivitetshuset Støberiet Ballerup Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Aktivitetsstedet Hjorten Lyngby-Taarbæk Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Aktivitetsteamets værested Herlev Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Aktivitetstilbud Socialpsykiatri Favrskov Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Aktivitetstilbudet Søndervangen, Center for Voksne med Autisme og ADHD Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Albanigade Plejecenter Odense Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Albo Omsorgscenter Albertslund Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Alkoholbehandlingen, Behandlingscenter Odense Odense Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Alkoholbehandlingscentret Svendborg Svendborg Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Alkoholenheden Amager x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Alkoholenheden Nord x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Alkoholenheden Rådhuspladsen x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Alkoholenheden Valby x x x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Alkoholrådgivningen i Favrskov Favrskov Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. ALLEGAARDEN UNGDOMSCENTER Frederiksberg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Alternativet ApS Pulsen Sønderborg Kommune x x x x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den godkendende myndighed oplyser, at tilbuddet er nedlagt. ALTINGET - afdeling Hekla Vesthimmerlands Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Fejl 1 (F1): Tilbud, der ikke har indberettet ydelsens juridiske grundlag. Fejl 2 (F2): Tilbud, der ikke har angivet antal pladser i alt i et helt tal. Fejl 3 (F3): Tilbud, der ikke har angivet specifikke pladstyper i et helt tal. Fejl 5 (F5): Tilbud, der ikke har angivet antal ansatte i alt i et helt tal. Fejl 6 (F6): Tilbud, der ikke har angivet specifikke ansattetyper. Fejl 8 (F8): Tilbud, der ikke har indberettet tilbuddets ejerform Fejl 9 (F9): Tilbud, der ikke har indberettet en ydelsestype. Fejl 11 (F11): Tilbud, der mangler at udfylde underkategorierne i ydelsestypen. Fejl 12 (F12): Tilbud, der ikke har indberettet en aldersgruppe. Fejl 13 (F13): Tilbud, der ikke har indberettet min. en målgruppe (undtagen plejehjem, plejeboliger, friplejeboliger og plejefamilier). 12

14 Bilag 1 til Kvalitetssikringsrapport Oplysninger om juridisk grundlag, pladser, ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe, maj juni 2012 Tilbuddets navn Myndighed F1 F2 F3 F5 F6 F8 F9 F11 F12 F13 Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Kommentar Ammershøjparken Lejre Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Tilbuddet var ikke med i kvalitetssikringens trin 1 og 2 og indgår derfor ikke i kvalitetssikringen. Andersen Netværk Aps Slagelse Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. ANNEBERGCENTRET Aalborg Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Antons Aflastning Faaborg-Midtfyn Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Arbejdet Adlers Hus x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Arbejds- og Aktivitetscenter Nord, Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. AKTIVITETSHUSET HAVKÆRPARKEN Arbejds og aktivitetscenter Syd Aktivitetscenter Abildhus Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Aspbo Fredericia Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. AspIT Beskæftigelsestilbud Skive Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. AURORA KONSULENTERNE ApS Greve Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Tilbuddet er ved at blive lukket. Autismecenter Holmehøj, Kværndrup Region Syddanmark x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Autismecenter Nord-Bo Jammerbugt Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Autismecenter Nord-Bo - Aalborg afdelingen Jammerbugt Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Autismecenter Storstrøm Vordingborg Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. B.V. Aalestrup Vesthimmerlands Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. B.V. Aars Vesthimmerlands Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bagsværd Kostskole og Gymnasium Gladsaxe Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bakkegården Århus Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bak-Op Roskilde Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Baldursgade Esbjerg Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bargumsvej 25 Tønder Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Basen Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Behandlingscenter Nordenfjord, Brovst Jammerbugt Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. afdeling Behandlingscenter Nordenfjord, Frederikshavn afdeling Frederikshavn Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Behandlingscenter Nordenfjord, Hjørring afdeling Hjørring Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Behandlingscenter Nordenfjord, Læsø Læsø Kommune x x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Behandlingscenter Stien ApS Haderslev Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Behandlingscenter Svendborg Ungeafdelingen Svendborg Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Behandlingscenter Tjele Viborg Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BEHANDLINGSHJEM DONEKROGEN x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BEHANDLINGSHJEMMET HVIDBORG Hvidovre Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BEHANDLINGSHJEMMET SOLBJERG Frederiksberg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bernadottegården Roskilde Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Beskæftigelsen - LBV Esbjerg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Beskæftigelsen - Multicentret Esbjerg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Tilbuddet har skiftet navn til "Udviklingscenter Esbjerg - Multicentret" Betesda Herning Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Betty Sørensen Parken Vejle Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bibliotekscafeen Ballerup Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bifrost, afdeling Kilden Vejle Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BIRKEBO I GEDVED - ÆLDRECENTER Horsens Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Fejl 1 (F1): Tilbud, der ikke har indberettet ydelsens juridiske grundlag. Fejl 2 (F2): Tilbud, der ikke har angivet antal pladser i alt i et helt tal. Fejl 3 (F3): Tilbud, der ikke har angivet specifikke pladstyper i et helt tal. Fejl 5 (F5): Tilbud, der ikke har angivet antal ansatte i alt i et helt tal. Fejl 6 (F6): Tilbud, der ikke har angivet specifikke ansattetyper. Fejl 8 (F8): Tilbud, der ikke har indberettet tilbuddets ejerform Fejl 9 (F9): Tilbud, der ikke har indberettet en ydelsestype. Fejl 11 (F11): Tilbud, der mangler at udfylde underkategorierne i ydelsestypen. Fejl 12 (F12): Tilbud, der ikke har indberettet en aldersgruppe. Fejl 13 (F13): Tilbud, der ikke har indberettet min. en målgruppe (undtagen plejehjem, plejeboliger, friplejeboliger og plejefamilier). 13

15 Bilag 1 til Kvalitetssikringsrapport Oplysninger om juridisk grundlag, pladser, ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe, maj juni 2012 Tilbuddets navn Myndighed F1 F2 F3 F5 F6 F8 F9 F11 F12 F13 Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Kommentar BIRKELSE PLEJECENTER Jammerbugt Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bjælken Ringsted kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Blindes Arbejde Vi Ses x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Blindes Arbejde Odense x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Blommevej Randers Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Blå Kors Danmark Trivselsværksteder Hjørring Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Blå Kors Hjemmet Fredshavn Billund Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Blåkærgård Region Midtjylland x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bo og Naboskab Møn aktivitetshuset Langelinje Vordingborg Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bo- og Rehabiliteringscentret Bjerggårdshaven Bo- og servicecenter Holbæk - Skarridsøhjemmet Odense Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Holbæk Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bo- og servicecenter Holbæk - Tornhøj Holbæk Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bo- og Servicecenter Søvænge Egedal Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene Esbjerg Kommune x x x x x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Tilbuddet har skiftet navn til "Udviklingscenter Esbjerg" BO- OG VÆRESTEDET DAMGADE 2A Sønderborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bo-25 v. Patricia-huset Esbjerg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bocenter Damparken Tønder Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bocenter Nord, Skovlund bo og aktivitetscenter Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bodil Nøhrlind x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BoDøgn - Ane Staunings Vej 10 Horsens Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BoDøgn - Ane Staunings Vej 6 Horsens Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BoDøgn - Ane Staunings Vej 8 Horsens Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BoDøgn - Arentzens Minde Horsens Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BoDøgn - Hanstedholm Horsens Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BoDøgn - Kildegade Horsens Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BoDøgn - Kollegiet Kildebakken Horsens Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BoDøgn - Vestergade Horsens Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BoDøgn - Østergade Horsens Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Boformen Kærvang, Midtbyen Region Nordjylland x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Boformen Østermarken Vesthimmerlands Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofælleskab Mølleengen88 Roskilde Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofælleskabet 386 Rødovre Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofælleskabet Linde Allè Frederikssund Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofælleskabet P.M.Müllersvej Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskab Myrholmsvej, Bocenter Syd/Vest Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskab Topsand Esbjerg Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bofællesskaber Vangevej Lemvig Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskaberne - flere adresser i Rødovre kommune Rødovre Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BOFÆLLESSKABET Frederikssund Kommune x x x x x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Tilbuddet har skiftet navn til "Bofællesskabet Saltsøvej" Bofællesskabet x x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Tilbuddet har skiftet navn til "Bofællesskabet Engholmen Nord" 14 Fejl 1 (F1): Tilbud, der ikke har indberettet ydelsens juridiske grundlag. Fejl 2 (F2): Tilbud, der ikke har angivet antal pladser i alt i et helt tal. Fejl 3 (F3): Tilbud, der ikke har angivet specifikke pladstyper i et helt tal. Fejl 5 (F5): Tilbud, der ikke har angivet antal ansatte i alt i et helt tal. Fejl 6 (F6): Tilbud, der ikke har angivet specifikke ansattetyper. Fejl 8 (F8): Tilbud, der ikke har indberettet tilbuddets ejerform Fejl 9 (F9): Tilbud, der ikke har indberettet en ydelsestype. Fejl 11 (F11): Tilbud, der mangler at udfylde underkategorierne i ydelsestypen. Fejl 12 (F12): Tilbud, der ikke har indberettet en aldersgruppe. Fejl 13 (F13): Tilbud, der ikke har indberettet min. en målgruppe (undtagen plejehjem, plejeboliger, friplejeboliger og plejefamilier).

16 Bilag 1 til Kvalitetssikringsrapport Oplysninger om juridisk grundlag, pladser, ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe, maj juni 2012 Tilbuddets navn Myndighed F1 F2 F3 F5 F6 F8 F9 F11 F12 F13 Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Kommentar Bofællesskabet Ankermedet Frederikshavn Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Aspevej ( ) Thisted Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BOFÆLLESSKABET BAKKEGÅRDSPARKEN Vejen Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bofællesskabet Brofennen Tønder Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bofællesskabet Genvejen Tønder Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bofællesskabet Grundtvigsvej Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Hall Sti Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Hasselager, Bocenter Syd/Vest Århus Kommune x x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bofællesskabet Herredsvang Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Hestehavevej Århus Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Hjortshøj Århus Kommune x x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Hovedgaden Vesthimmerlands Kommune x x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Højmose Vænge Hørsholm Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Højtoftevej 64 Thisted Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet i Poul Mose Parken Assens Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bofællesskabet Ivar Huitfeldts Vej Frederikshavn Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet KH - Storkøbenhavn Høje-Taastrup Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Kirsten Marie Lyngby-Taarbæk Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bofællesskabet Kronen Frederikshavn Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Louisegade Sønderborg Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bofællesskabet Lyksborgvej Holstebro Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Løkkekrogen Ishøj Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Tilbuddet er ikke med i kvalitetssikringens trin 1 og 2 og indgår derfor ikke i kvalitetssikringen. Bofællesskabet Marselisborg Allé (MARS) Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Medelbyvej Rødovre Kommune x x x x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Mågevej 8 Thisted Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Nagelsvej Århus Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Odinsvej , Hus 4+5 Frederikshavn Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Poststræde 2 Jammerbugt Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Sjællandsgade Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Skejbyhave Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Skejbyparken Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Skelvej Gentofte Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Skødstrup Århus Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bofællesskabet Solglimt Herning Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Spindehuset Ishøj Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Stygge Krumpensvej Frederikshavn Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Søndergade Svendborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Thrigesvej - aspergere Herning Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Vejlbygade Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Vesterbrogade Holstebro Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællessskabet Østfløjen Rødovre Kommune x x x x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bognæs Region Syddanmark x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BOGØ KOSTSKOLE Vordingborg Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Fejl 1 (F1): Tilbud, der ikke har indberettet ydelsens juridiske grundlag. Fejl 2 (F2): Tilbud, der ikke har angivet antal pladser i alt i et helt tal. Fejl 3 (F3): Tilbud, der ikke har angivet specifikke pladstyper i et helt tal. Fejl 5 (F5): Tilbud, der ikke har angivet antal ansatte i alt i et helt tal. Fejl 6 (F6): Tilbud, der ikke har angivet specifikke ansattetyper. Fejl 8 (F8): Tilbud, der ikke har indberettet tilbuddets ejerform Fejl 9 (F9): Tilbud, der ikke har indberettet en ydelsestype. Fejl 11 (F11): Tilbud, der mangler at udfylde underkategorierne i ydelsestypen. Fejl 12 (F12): Tilbud, der ikke har indberettet en aldersgruppe. Fejl 13 (F13): Tilbud, der ikke har indberettet min. en målgruppe (undtagen plejehjem, plejeboliger, friplejeboliger og plejefamilier). 15

17 Bilag 1 til Kvalitetssikringsrapport Oplysninger om juridisk grundlag, pladser, ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe, maj juni 2012 Tilbuddets navn Myndighed F1 F2 F3 F5 F6 F8 F9 F11 F12 F13 Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Kommentar Boligerne Svalevej, Lene Bredahlsg., Region Midtjylland x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Josiassensvej Bo-og dagtilbud DANIA Odense Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BORGERCAFÉEN Haderslev Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bornholms Behandlingscenter FONTANA Bornholms Regionskommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Borremose Efterskole Rebild Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bo-selv projektet Solisterne x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bostedet Brøndby Kommune x x x x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bostedet "Kamæleonen" Halsnæs Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bostedet Ellengården Århus Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bostedet Nordlys x Tilbuddet var ikke med i kvalitetssikringens trin 1, 2, og 3 og indgår derfor ikke i kvalitetssikringen. Bostedet Rockholm Hjørring Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bostedet Stærevænget Assens Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bostedet ØsterBo Assens Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bostedet Åhusene Odder Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bostøtte udsatte Gl. Århusvej 155 Viborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bostøtte udsatte Langdammen 2 Viborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bostøtten Glesborg Norddjurs Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Brændingen Hjørring Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Bøgeparken Nordfyns Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Grønningen SEL 107 Hjørring Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Kærlykke Sønderborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Laden Hjørring Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Okslundvej Aabenraa Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Store Kirkestræde - udviklingshæmmede Hjørring Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Søndermarksvej Nordfyns Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Tørholmsvej Hjørring Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Tårnvej Rødovre Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Vestfløjen Rødovre Kommune x x x x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Vikingbanke 14, Hirtshals Hjørring Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Vikingevej 31 Aalborg Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Aage Holms Vej nr , 16 og 18 Hjørring Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbuddet Broen Egedal Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BOTILBUDDET FLINTHOLM Sønderborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbuddet Gefion & Domus Helsingør Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbuddet Kæderupvej APS Gribskov Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbuddet Rønnebærkæret Greve Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbuddet Stjerneskud Hjørring Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbuddet Tjurgården I/S Greve Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbudet H.C.Andersens Vej (A) Hjørring Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbudet H.C.Andersens Vej (B) Hjørring Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbudet Lindholm Viborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbudet Toftekær Nordfyns Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbudet Valmuen Hjørring Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BRAMSTRUPKOLLEGIET Odense Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Brogårdshøj Gentofte Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Fejl 1 (F1): Tilbud, der ikke har indberettet ydelsens juridiske grundlag. Fejl 2 (F2): Tilbud, der ikke har angivet antal pladser i alt i et helt tal. Fejl 3 (F3): Tilbud, der ikke har angivet specifikke pladstyper i et helt tal. Fejl 5 (F5): Tilbud, der ikke har angivet antal ansatte i alt i et helt tal. Fejl 6 (F6): Tilbud, der ikke har angivet specifikke ansattetyper. Fejl 8 (F8): Tilbud, der ikke har indberettet tilbuddets ejerform Fejl 9 (F9): Tilbud, der ikke har indberettet en ydelsestype. Fejl 11 (F11): Tilbud, der mangler at udfylde underkategorierne i ydelsestypen. Fejl 12 (F12): Tilbud, der ikke har indberettet en aldersgruppe. Fejl 13 (F13): Tilbud, der ikke har indberettet min. en målgruppe (undtagen plejehjem, plejeboliger, friplejeboliger og plejefamilier). 16

18 Bilag 1 til Kvalitetssikringsrapport Oplysninger om juridisk grundlag, pladser, ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe, maj juni 2012 Tilbuddets navn Myndighed F1 F2 F3 F5 F6 F8 F9 F11 F12 F13 Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Kommentar Brohovedet Mariagerfjord Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Brolund Favrskov Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Brunmosegård, Fonden Syddjurs Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Buddinge Hovedgade Gladsaxe Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Byens Kiosk Vesthimmerlands Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bülowsvej - For børn og familier Frederiksberg Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bøge Allé 16 Region Syddanmark x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bøgelunden Rudersdal Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bøgemarkscentret Aalborg Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bøgevangskolen Vejle Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bøjen i Hirtshals Hjørring Kommune x x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Børn og Familieafdelingen Anbringelsesteamet Ringkøbing-Skjern Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Børn og Ungecenter Svendborg Svendborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Børne- og familiehjemmet Bakkevej Hedensted Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Børne- og Familieinstitutuionen Wibrandtsvej x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. BØRNEHAVEN BRINKEN Billund Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BØRNEHAVEN LYSTRUPLUND Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BØRNEHAVEN MEJSEVEJ Vesthimmerlands Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Børnehaven Rudegårds Allé Rudersdal Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Børnehaven Spiren Vejen afd. Vejen Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den godkendende myndighed oplyser, at tilbuddet er nedlagt. Børnehaven Tumlingen Næstved Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BØRNEHJEMMET BIRKELUND Odense Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Børnehusene Middelfart Region Syddanmark x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Børnehusene Nyborg Region Syddanmark x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Børnehusene Odense Region Syddanmark x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Børnehuset Lille Kolstrup - specialbørnehave Aabenraa Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Børnehuset Møllebakken Solsikken Assens Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. BØRNEHUSET SØNDERSKOV Sønderborg Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BØRNEHUSET VED FORTET Gladsaxe Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Cafe Hjørnet Esbjerg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den godkendende myndighed oplyser, at tilbuddet er nedlagt. Café Paraplyen KFUM's Sociale Arbejde Frederiksberg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Cafe Paraplyen Varde Varde Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Café Parasollen Aalborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Café på vejen Silkeborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Cafe Regnbuen Haderslev Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Cafe Væxt Aalborg Kommune x x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Cara Insula Faaborg-Midtfyn Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Carl Reffsvej Plejeboliger Holbæk Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. CAS 1 x Tilbuddet var ikke med i kvalitetssikringens trin 1, 2, og 3 og indgår derfor ikke i kvalitetssikringen. CAS 2 x Tilbuddet var ikke med i kvalitetssikringens trin 1, 2, og 3 og indgår derfor ikke i kvalitetssikringen. CAS 3 x Tilbuddet var ikke med i kvalitetssikringens trin 1, 2, og 3 og indgår derfor ikke i kvalitetssikringen. Center 3 for variable boformer. x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofælleskaberne Center City/Østerbro - Dannebrogsgade x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Fejl 1 (F1): Tilbud, der ikke har indberettet ydelsens juridiske grundlag. Fejl 2 (F2): Tilbud, der ikke har angivet antal pladser i alt i et helt tal. Fejl 3 (F3): Tilbud, der ikke har angivet specifikke pladstyper i et helt tal. Fejl 5 (F5): Tilbud, der ikke har angivet antal ansatte i alt i et helt tal. Fejl 6 (F6): Tilbud, der ikke har angivet specifikke ansattetyper. Fejl 8 (F8): Tilbud, der ikke har indberettet tilbuddets ejerform Fejl 9 (F9): Tilbud, der ikke har indberettet en ydelsestype. Fejl 11 (F11): Tilbud, der mangler at udfylde underkategorierne i ydelsestypen. Fejl 12 (F12): Tilbud, der ikke har indberettet en aldersgruppe. Fejl 13 (F13): Tilbud, der ikke har indberettet min. en målgruppe (undtagen plejehjem, plejeboliger, friplejeboliger og plejefamilier). 17

19 Bilag 1 til Kvalitetssikringsrapport Oplysninger om juridisk grundlag, pladser, ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe, maj juni 2012 Tilbuddets navn Myndighed F1 F2 F3 F5 F6 F8 F9 F11 F12 F13 Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Kommentar Center City/østerbro - Kollegiet Borgervænget x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Center f. Misbrug og Socialpsykiatri Region Syddanmark x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. CENTER FOR ALKOHOLBEHANDLING Århus Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Center For Beskyttet Beskæftigelse, afd. Vejle Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Ellehøj Center for beskæftigelse, Horsens Region Midtjylland x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Center for Børn med Handicap - Baunegård x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Center for Børn med Handicap - Elmehuset, x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Hyblerne Center for Børn med Handicap - Elmehuset, Rampen x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Center for Børn med Handicap - Elmehuset, Toppen Center for Børn med Handicap - Nærumgård, Adlershus Center for Børn med Handicap - Skovhusene, Kvisten Center for Børn med Handicap - Skovhusene, Skovtours < 18 år Center for Døvblindhed og Høretab, Kollegievej x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Region Nordjylland x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Center for Job og Oplevelse - Esbønderup Helsingør Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Center for misbrugsbehandling Århus Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Center Nordvest, Vestergårdsvej x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Center Nørrebro - Fogedgården x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Center Vest (Brohuset mv.) Ringkøbing-Skjern Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. CFBB Afdeling Kathrinehøj Daghjemshusene Vejle Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Crimestop.dk Høje-Taastrup Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. CSA Center for Senhjerneskadede Assens Assens Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. CSB, Bofællesskaber x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. CSU Egedammens Fritidsordning Hillerød Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. DAG- OG AKTIVITETSCENTER TUSINDFRYD Vejle Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Dag- og Beskæftigelsestilbuddet, STU Røllikevej Aalborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Dag- og Døgncenteret Randers Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Daghus Viborg Viborg Kommune x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Tilbuddet var ikke med i kvalitetssikringens trin 1 og indgår derfor ikke i kvalitetssikringen. DAGINSTITUTIONEN RESEN Skive Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Dagtilbud for Voksne Udviklingshæmmede - Støttecenter Stedet Ballerup Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Dagtilbud til unge med en spiseforstyrrelse Vejle Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Dalhuset Vejle Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Damgård Haderslev Kommune x x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Danahøj Aalborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. DANNEVIRKE KOSTSKOLE Haderslev Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Fejl 1 (F1): Tilbud, der ikke har indberettet ydelsens juridiske grundlag. Fejl 2 (F2): Tilbud, der ikke har angivet antal pladser i alt i et helt tal. Fejl 3 (F3): Tilbud, der ikke har angivet specifikke pladstyper i et helt tal. Fejl 5 (F5): Tilbud, der ikke har angivet antal ansatte i alt i et helt tal. Fejl 6 (F6): Tilbud, der ikke har angivet specifikke ansattetyper. Fejl 8 (F8): Tilbud, der ikke har indberettet tilbuddets ejerform Fejl 9 (F9): Tilbud, der ikke har indberettet en ydelsestype. Fejl 11 (F11): Tilbud, der mangler at udfylde underkategorierne i ydelsestypen. Fejl 12 (F12): Tilbud, der ikke har indberettet en aldersgruppe. Fejl 13 (F13): Tilbud, der ikke har indberettet min. en målgruppe (undtagen plejehjem, plejeboliger, friplejeboliger og plejefamilier). 18

20 Bilag 1 til Kvalitetssikringsrapport Oplysninger om juridisk grundlag, pladser, ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe, maj juni 2012 Tilbuddets navn Myndighed F1 F2 F3 F5 F6 F8 F9 F11 F12 F13 Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Kommentar DANSK BLINDESAMFUNDS DAGCENTER x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Dansk Handicap forbunds Voksenklub. x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Tilbuddet har skiftet navn til "Voksenklubben Lavuk" Dansk Røde Kors Natherberg Region Hovedstaden x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. De Gule Værksteder Jammerbugt Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. den Gamle Dyrlægegård Holbæk Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den Gamle Præstegård Guldborgsund Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den Lille Efterskole Roskilde Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den Maritime Base v/henrik Holm Oxlund Holbæk Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den Maritime Småskole i Nakkebølle Faaborg-Midtfyn Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den Miljøterapeutiske Organisation Holbæk Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. opholdsstedet Vesterhuset Den psykiatriske behandlingsinstitution Fredensborg Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Drosthuset Dyssegården DEN SELVEJ INST SØNDERVANG Frederiksberg Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Tilbuddet er undtaget fra kvalitetssikringen, da der er tale om et plejehjem. Den Selvejende Inst Ehlershjemmet-Børnehus Haderslev Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. DEN SELVEJENDE INST KRAKAGÅRDEN Faaborg-Midtfyn Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den selvejende instit. Storskoven Faaborg-Midtfyn Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Den Selvejende institution "Aaen" Det socialepædagogisk opholdssted Aaen Billund Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Den Selvejende Institution Alfa - Fredensborg Fredensborg Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. DEN SELVEJENDE INSTITUTION BAKKEGÅRDEN V/MARGIT & JACK VOLKMANN Den Selvejende Institution Behandlingsstedet Holbrogaard Guldborgsund Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Faaborg-Midtfyn Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. DEN SELVEJENDE INSTITUTION DALEN Silkeborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den Selvejende Institution Det Blå Hus Varde Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den Selvejende Institution Grønsund Guldborgsund Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. DEN SELVEJENDE INSTITUTION HADERSLEV KRISECENTER DEN SELVEJENDE INSTITUTION HAVMÅGEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KRAAGSGAARD Haderslev Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Hjørring Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Gribskov Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den selvejende institution Lions Park Birkerød Rudersdal Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den selvejende institution Lions Park Søllerød Rudersdal Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. DEN SELVEJENDE INSTITUTION MÆLKEBØTTEN Kalundborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den Selvejende Institution Ungdomskollegiet " Holbæk Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Rosenvænget" Den sociale Café Fristedet Thisted Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den Sociale Skadestue Aalborg Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Det Beskyttede Værksted Odense Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Det døgnåbne behandlingshjem C.M. Schuberts Minde Ringkøbing-Skjern Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Tilbuddet har skiftet navn til "Behandlingshjemmet for børn og unge C.M. Schuberts Fejl 1 (F1): Tilbud, der ikke har indberettet ydelsens juridiske grundlag. Fejl 2 (F2): Tilbud, der ikke har angivet antal pladser i alt i et helt tal. Fejl 3 (F3): Tilbud, der ikke har angivet specifikke pladstyper i et helt tal. Fejl 5 (F5): Tilbud, der ikke har angivet antal ansatte i alt i et helt tal. Fejl 6 (F6): Tilbud, der ikke har angivet specifikke ansattetyper. Fejl 8 (F8): Tilbud, der ikke har indberettet tilbuddets ejerform Fejl 9 (F9): Tilbud, der ikke har indberettet en ydelsestype. Fejl 11 (F11): Tilbud, der mangler at udfylde underkategorierne i ydelsestypen. Fejl 12 (F12): Tilbud, der ikke har indberettet en aldersgruppe. Fejl 13 (F13): Tilbud, der ikke har indberettet min. en målgruppe (undtagen plejehjem, plejeboliger, friplejeboliger og plejefamilier). 19

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport Dato: 07.05.2014 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 21339184 E-mail: cfm@vejenkom.dk Kommissorium for arbejdsgruppen vedr.

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 1 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 Udarbejdet af Kristine Böhm Nielsen

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur Produktionsomkostninger og -struktur Metodenotat: I notatet beskrives data og beregningsmetoder brugt i analysen. Det beskrives, hvilke selskaber, der indgår i analysen og hvilke omkostningsfaktorer, der

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Udtræk fra Tilbudsportalen af alle tilbud, der er beliggende indenfor den midtjyske region

Udtræk fra Tilbudsportalen af alle tilbud, der er beliggende indenfor den midtjyske region 'UDSIGTEN' v/jette Andersen Århus Kommune SEL 66 nr. 5 Enkeltmandsvirksomhed 4 AKTIVITETSHUSET HAVKÆRPARKEN, Aktivitets- og Uddannelsescenter Aarhus Århus Kommune SEL 103 Kommunalt tilbud 95 Beskyttet

Læs mere

Faktaark om de kommunale HK-afdelingssektorer

Faktaark om de kommunale HK-afdelingssektorer Faktaark om de kommunale HK-afdelingssektorer HK/Kommunal (Pr. 1/9 2011) Antal bestyrelsesmedlemmer Erhvervsaktive medlemmer i alt Antal faglige medarbejdere Antal kommuner Antal regioner FTR TR SiR Hovedstaden

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 92 3 Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 93 94 Sammenfatning Danmark er en lille åben økonomi uden store naturressourcer og med høje mindstelønninger. Det er forhold, der stiller store krav til

Læs mere

DanRIS 2013 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2013 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2013 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2014 DanRIS 2013 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 28. december 2011 16. december 2011. Nr. 1350. Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere