Kvalitetssikringsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetssikringsrapport"

Transkript

1 Kvalitetssikringsrapport Oplysninger om juridisk grundlag, pladser, ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe maj juni 2012 Socialstyrelsen

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Tilbud relateret til kvalitetssikringen simple variable nr Udvælgelse fra Tilbudsportalen Kontaktkriterier Kriterier for udvælgelse af tilbud Henvendelse til tilbud Kontaktprocedure Beskrivelse af henvendelsesprocedure for kvalitetssikring Kontakt med tilbud i forbindelse med kvalitetssikring Beskrivelse af procedure for orientering Kontakt med tilbud i forbindelse med orientering Status Status ved afslutning af kvalitetssikringsperioden

3 1. Indledning Retvisende, opdaterede og sammenlignelige oplysninger er en forudsætning for indfrielse af Tilbudsportalens formål om at være et arbejdsredskab for kommunens konkrete matchning mellem borgerens ønsker og tilbuddets indhold og omfang. Imidlertid er Socialstyrelsen via Tilbudsportalens supportfunktion samt ved eksterne anmodninger om tal for udviklingen blandt udbuddet af tilbud på socialområdet blevet opmærksom på, at Tilbudsportalens data i visse tilfælde er mangelfulde og/eller misvisende. For at sikre, at oplysningerne på Tilbudsportalen er opdaterede og retvisende foretages løbende kvalitetssikring af de indberettede oplysninger. I perioden maj til juni 2012 blev der derfor gennemført en kvalitetssikring med fokus på oplysninger om juridisk grundlag, ejerform, plads, ansatte, ydelse og målgruppe for de tilbud, som ikke opfylder de kriterier, der er fastsat i forbindelse med denne kvalitetssikring. Tilbudsportalens tilsyns- og kvalitetssikringsfunktion er et supplement til kommunernes og regionernes ansvar for at tilse, at oplysningerne på Tilbudsportalen er ajourført og retvisende. Tilbudsportalens ret og pligt til at gennemføre tilsyn og kvalitetssikring er beskrevet i kapitel 4 i Tilbudsportalens bekendtgørelse, bekendtgørelse nr af 16. december Denne kvalitetssikring, kaldet simple variable nr. 2, er en opfølgning af den første kvalitetssikring af simple variable, som blev foretaget i efterår I forhold til den første kvalitetssikring af simple variable blev kriterierne for denne kvalitetssikring lidt anderledes, og de blev justeret i overensstemmelse med synlighedskravene på Tilbudsportalen, som blev implementeret i maj 2012, samt de planlagte kvalitetssikringer og ændringer i Tilbudsportalens indberetningssystem i løbet af Tilbud relateret til kvalitetssikringen simple variable nr Udvælgelse fra Tilbudsportalen Kvalitetssikringen blev gennemført for både de tilbud, der har indberettet alle de obligatoriske oplysninger, og de tilbud, som ikke opfyldte kravene om synlighed, hvis deres indberetning ikke opfyldte de udvalgte kriterier for denne kvalitetssikring om simple variable. Disse kriterier vedrører tilbuddenes juridiske grundlag, ejerform, oplysninger om plads og ansatte samt oplysninger om ydelser, bl.a. med henblik på aldersgruppe og målgruppe (afsnit 3.1.). I forbindelse med et pilotudtræk baseret på de ovennævnte kriterier samt kriterier vedrørende sammenhængende indberetning om antal pladser/ansatte, specifikation af ydelses leverance (hoved- /delydelse) og takst viste det sig, at antallet af tilbud, som ville blive omfattet af kvalitetssikringen, løb op på 2839 tilbud, hvilket gav anledning til, at kvalitetssikringen blev delt i to dele: kvalitetssikring med opfølgnings- og eskaleringsprocedure på den ene side og orientering på den anden. De tilbud, som havde 2

4 simple summeringsfejl 1 i indberetningen, fik således en orienteringsmail om disse fejl, og der blev ikke foretaget nogen opfølgning efter udsendelse af orienteringsmailen. Desuden bortfaldt kravene om specifikation af ydelses leverance og takst fra kvalitetssikringen, idet der er planlagt en kvalitetssikring i efterår 2012 med henblik på bl.a. disse kriterier. Således var antallet af tilbud, som indgik i kvalitetssikringen, 966 tilbud ved opstart, og 1804 tilbud i orienteringen af de i alt 4267 tilbud, som er registreret i Tilbudsportalen. Dette svarer til 22,6 % af det samlede antal tilbud, hvad angår kvalitetssikringen, og 42,3 % for orienteringen. 3. Kontaktkriterier 3.1. Kriterier for udvælgelse af tilbud Formålene med kvalitetssikringen var at opnå opdaterede og retvisende oplysninger samt at sikre de manglende oplysninger om de af kvalitetssikringen omfattede tilbud. Kvalitetssikringen blev foretaget med henblik på disse: At få rettet oplysninger i Tilbudsportalen, som var åbenlyst fejlagtige; og at sikre indberetning af de obligatoriske og valgfrie oplysninger for at kunne danne et nuanceret billede af tilbuddene. Udvælgelsen af tilbud, som indgik i kvalitetssikringen, skete på baggrund af de identificerede oplysninger, som enten er fejlagtige eller mangelfulde. I det følgende beskrives baggrunden for udvælgelse af tilbud inddelt efter kategorierne juridisk grundlag, antal pladser, antal ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe. Juridisk grundlag Tilbud, der ikke har indberettet tilbuddets juridiske grundlag (Fejl 1) Tilbud, der ikke har indberettet ydelsens juridiske grundlag (Fejl 9) I henhold til synlighedskravene på Tilbudsportalen skal tilbuddets juridiske grundlag angives i stamoplysningsblanketten, og ydelsens juridiske grundlag i ydelsesblanketten. Oplysningerne om juridiske grundlag skal være godkendt, før tilbuddet kan vises på Tilbudsportalen. Antal pladser Tilbud, der ikke har angivet antal pladser i alt i et helt tal (Fejl 2) 1 fejl 4 (Tilbuddets indberetninger om pladsantal forårsager en uoverensstemmelse i summen af antal pladser) og/eller fejl 7 (Tilbuddets indberetninger om antal ansatte forårsager en uoverensstemmelse i summen af antal ansatte) 3

5 Tilbud, der ikke har angivet specifikke pladstyper (Fejl 3) Tilbud, hvis indberetninger om pladsantal forårsager en uoverensstemmelse i summen af antal pladser (Fejl 4) Ifølge Vejledning til blanketterne i indberetningen skal Antal pladser i alt svare til det samlede antal normerede pladser. Et tilbuds pladsnormering opgøres som det fysiske antal pladser, der findes på stedet. Der skal være minimum én plads, og antallet må kun angives i et helt tal. Pladserne skal herefter inddeles efter pladstyper i felterne under Antal pladser i alt. Antal af udspecificerede pladser skal summere op til det angivne antal pladser i alt. På ambulante tilbud og dagtilbud, hvor det ikke er muligt at opgive antallet af pladser, opgøres antallet af pladser som antallet af unikke personer, der har benyttet tilbuddet det seneste år. Antal ansatte Tilbud, der ikke har angivet antal ansatte i alt i et helt tal (Fejl 5) Tilbud, der ikke har angivet specifikke ansattetyper (Fejl 6) Tilbud, hvis indberetninger om antal ansatte forårsager en uoverensstemmelse i summen af antal ansatte (Fejl 7) Antallet af ansatte indberettes som det antal personer, der er ansat på tilbuddet, og skal derfor angives som et helt tal. Et tilbud skal have mindst en ansat. De ansattes fordeling på forskellige jobfunktioner skal indberettes efter DISCO-koder. Hvis jobbet er fordelt mellem forskellige arbejdsfunktioner, skal medarbejderen indplaceres efter den arbejdsfunktion, der kræver højeste kvalifikationer eller højeste specialviden. Ved angivelse af frivillige medarbejdere, skal det indberettes, hvor mange årsværk de frivillige medarbejdere arbejder. Tilbuddets ejerform Tilbud, der ikke har indberettet tilbuddets ejerform (Fejl 8) Tilbuddets ejerform skal angives, som det står opført i CVR. Ydelsestype Tilbud, der mangler at udfylde underkategorierne i ydelsestypen (Fejl 11) 4

6 I henhold til synlighedskravene på Tilbudsportalen skal tilbuddene have minimum en ydelsesblanket, som indeholder ydelsestype. Oplysningerne i ydelsesblanketten skal være godkendt, før tilbuddet kan vises på Tilbudsportalen. Når der vælges Behandling som ydelsestype, skal der efterfølgende udfyldes om ydelsens formål og form. Når der vælges Socialpædagogisk støtte, skal der derefter vælge om supplerende oplysninger om ydelsens opgave. Målgruppe Tilbud, der ikke har indberettet en aldersgruppe (Fejl 12) Tilbud, der ikke har indberettet minimum en målgruppe (undtagen plejefamilier samt plejehjem, plejeboliger og friplejeboliger, som er rettet mod ældre) (Fejl 13) I henhold til synlighedskravene på Tilbudsportalen skal tilbuddene have minimum en ydelsesblanket, hvor ydelsens målgruppe og aldersgruppe er angivet. Det skal være en præcis beskrivelse af, hvilke målgrupper ydelsen er særligt rettet imod. De tilbud, hvis indberetning om antal pladser og/eller antal ansatte forårsager en uoverensstemmelse i forhold til summen af forskellige pladstyper/ansattetyper, får en orienteringsmail om fejlen og opfordres til at korrigere indberetningen, således at de kan undgå, at deres fejl medtages i den fremtidige kvalitetssikring Henvendelse til tilbud Med afsæt i de ovennævnte kriterier er der således rettet henvendelse til i alt 966 tilbud med henblik på kvalitetssikring af data i Tilbudsportalen vedr. juridisk grundlag, pladser, ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe, og 1804 tilbud med henblik på optimering af data vedr. antal pladser og antal ansatte. I Figur 1: Antal kontaktede tilbud efter fejltyper ses en oversigt over de tilbud, der blev kontaktet på baggrund af fejlindberetninger efter de opstillede kriterier. 5

7 Antal tilbud Figur 1: Antal kontaktede tilbud efter fejltyper F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F11 F12 F13 Fejl Af Figur 1 fremgår, hvor mange tilbud der blev kontaktet på baggrund af de enkelte kriterier. Den fejltype, som de fleste tilbud blev identificeret med, vedrører en uoverensstemmelse mellem antal ansatte i alt og summen af antal ansatte af forskellige faggrupper (Fejl 7; 1164 tilbud). De andre fejltyper, som et relativt stort antal tilbud havde, drejer sig om manglende angivelse af antal specifikke pladstyper (Fejl 3; 426 tilbud), uoverensstemmelse mellem antal pladser i alt og summen af antal pladser af forskellige pladstyper (Fejl 4; 319 tilbud) og manglende angivelse af antal ansatte af respektive faggrupper (Fejl 6; 206 tilbud). Oplysninger om disse har hidtil været valgfrie, hvilket kan være skyld i, at så stort et antal tilbud blev identificeret med disse fejl. Omvendt er antal fejl vedrørende juridisk grundlag, antal pladser i alt, ejerform, ydelsestype og aldersgruppe ikke markante. Dette kan forklares med, enten at disse variable er obligatoriske i indberetningen, eller at oplysningerne blev bragt i orden i forbindelse med de tidligere kvalitetssikringer vedr. juridisk grundlag og ejerform (april maj 2012). 4. Kontaktprocedure 4.1. Beskrivelse af henvendelsesprocedure for kvalitetssikring Forberedelse: Socialstyrelsen sender senest en uge før iværksættelse af kvalitetssikringen en mail til de tilbudsportalsansvarlige myndighedsbrugere med orientering om kvalitetssikringens gennemførelse og indhold. Således får de berørte 2 De viste antal summer ikke op til de 966 tilbud, som blev kontaktet i forbindelse med kvalitetssikringen og orienteringen, idet nogle tilbud blev kontaktet med henblik på flere fejl. 6

8 tilbudsportalsansvarlige myndighedsbrugere en orienteringsmail d. 24. maj Trin 1: Socialstyrelsen sender d. 29. maj 2012 mail til de 966 tilbud, der indgår i kvalitetssikringen. Mailen indeholder en kvalitetssikringsrapport, hvori Socialstyrelsen angiver, hvilke konkrete fejl der er i tilbuddets indberetning. Mailen indeholder også henvisning til hjemmesiderne, hvor der ligger en vejledning 3 til, hvordan de enkelte fejl indberettes korrekt, og hvor der ligger yderligere oplysninger om den igangværende kvalitetssikring 4. I mailen anmoder Socialstyrelsen tilbuddet om at bringe oplysningerne i orden senest d. 5. juni Trin 2: Socialstyrelsen sender d. 7. juni 2012 i en mail en rykker til de tilbudsansvarlige myndighedsbrugere for de tilbud, som på det tidspunkt fortsat har én eller flere fejl efter den angivne frist i trin 1. Mailen indeholder en kvalitetssikringsrapport, hvori Socialstyrelsen angiver, hvilke konkrete fejl der er i tilbuddets indberetning. Mailen indeholder også henvisning til hjemmesiderne, hvor der ligger en vejledning til, hvordan de enkelte fejl indberettes korrekt. I mailen anmoder Socialstyrelsen de tilbudsansvarlige myndighedsbrugere om at sikre, at oplysningerne bringes i orden senest d. 13. juni Trin 3: Socialstyrelsen sender d. 14. juni 2012 i en mail et varsel om påbud til de tilbudsansvarlige myndighedsbrugere for de tilbud, som fortsat har én eller flere fejl efter den angivne frist i trin 2. Mailen indeholder også en kvalitetssikringsrapport, hvori den/de fortsatte mangler påpeges, vejledning til indberetning, henvisning til hjemmesiden om den igangværende kvalitetssikring samt en kort redegørelse for det lovgrundlag, hvorpå et påbud udstedes. I mailen anmoder Socialstyrelsen de tilbudsansvarlige myndighedsbrugere om at sikre, oplysningerne bringes i orden senest d. 28. juni Trin 4: Dette trin blev besluttet udeladt juli Kontakt med tilbud i forbindelse med kvalitetssikring I trin 1 blev samtlige 966 forsøgt kontaktet via . Dog fik nogle tilbud muligvis ikke nogen mailhenvendelse fra Socialstyrelsen, idet den registrerede mailadresse på disse tilbud ikke eksisterede længere. Da det er tilbuddets og dets godkendende myndigheds ansvar at ajourføre oplysningerne på Tilbudsportalen, blev der ikke gjort noget yderligere forsøg på at komme i kontakt med dem. I trin 1 var det fejl fordelt på 966 tilbud, som indgik i kvalitetssikringen

9 Antal fejl I trin 2, hvor de ansvarlige myndighedsbrugere 5 blev kontaktet i forbindelse med kvalitetssikringen, blev 990 fejl konstateret fordelt på 740 tilbud. I trin 3, hvor de selvsamme fik en varsel af påbud, var antallet af fejl faldet ned til 754 fordelt på 579 tilbud. Efter fristen i trin 3 kunne det konstateres, at antallet af fejl var helt ned på 134 fordelt på 119 tilbud 6. Figur 2: Fordeling af antal fejl i forhold til kvalitetssikringstrin Kvalitetssikringstrin Hvor der ikke var registereret en direkte myndighedsbruger for tilbuddet, blev den/de overordende myndighedsbrugere kontaktet 6 Disse tal inkluderer de tilbud, som ved teknisk fejl og mangel blev medtaget i udtrækket. Det drejer sig om nogle få tilbud, hvis fejl i trin 1 var korrigeret, men som blev medtaget pga. en anden fejl, eller som ikke var medtaget i trin 1, men dukkede op under kvalitetssikringen pga. nye indberetninger. Idet det ikke har været muligt at sortere disse tilbud fra i forbindelse med vores henvendelser til tilbuddene/myndighederne, blev disse kontaktet på lige fod med de andre tilbud i kvalitetssikringens målgruppe. Derfor medtages de også i optællingerne her. 8

10 Antal tilbud Figur 3: Fordeling af antal tilbud i forhold til kvalitetssikringstrin trin 1 trin 2 trin 3 trin 4 Kvalitetssikringstrin 4.3. Beskrivelse af procedure for orientering Socialstyrelsen sender d. 25. maj 2012 mail til de 1804 tilbud, der indgår i orienteringsdelen. Mailen indeholder en kvalitetssikringsrapport, hvori Socialstyrelsen angiver, hvilke konkrete fejl der er i tilbuddets indberetning vedr. antal pladser og ansatte. Mailen indeholder også en fremgangsmåde for indberetning af de efterspurgte oplysninger og en henvisning til en hjemmeside, hvor der ligger en vejledning til, hvordan de enkelte fejl indberettes korrekt Kontakt med tilbud i forbindelse med orientering Bortset fra den første orienteringsmail blev de pågældende tilbud ikke kontaktet, medmindre tilbuddene selv rettede henvendelse til Socialstyrelsen for yderligere vejledning til indberetning. Det skete hen over juni I forbindelse med udtrækkene i trin 2, 3 og 4 i kvalitetssikringsdelen, kunne det konstateres, at der var 582 tilbud, der indberettede de efterspurgte oplysninger efter trin 1, 464 tilbud efter trin 2, og 246 tilbud efter trin 3. Således er der i alt 512 tilbud tilbage, som mangler at indberette de efterspurgte oplysninger om antal pladser og/eller ansatte. 9

11 Antal tilbud Figur 4: Fordeling af antal tilbud i forhold til kvalitetssikringstrin trin 1 trin 2 trin 3 trin 4 5. Status 5.1. Status ved afslutning af kvalitetssikringsperioden Kvalitetssikringen om simple variable resulterede i et stort antal tilbud, hvis indberetning blev retvisende. Det gælder således de 846 af de 966 tilbud, der indgik i kvalitetssikringen. Det svarer til, at 87,6 % af alle vedrørte tilbud rettede fejl i indberetningen. Mht. antal fejl er det 89,5 % af de identificerede fejl, der blev rettet i forbindelse med kvalitetssikringen. Ved det afsluttende udtræk foretaget d. d. 2. juli 2012 blev resultatet af kvalitetssikringen følgende: Antal tilbud, der rettede fejl: 846 tilbud Antal fejl, der blev rettet: 1140 fejl Antal tilbud, som slet ikke reagerede på henvendelser fra Socialstyrelsen og dermed stadigvæk har samme fejl som ved opstart: 92 tilbud Antal fejl, der mangler at blive rettet: 134 fejl 10

12 Andel af rettede fejl Antal fejl Figur 5: Sammenligning af antal fejl fra trin 1 og trin 1 trin F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F11 F12 F13 Fejltyper Figur 6: Andel af fejl, der blev rettet i forbindelse med kvalitetssikringen 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F11 F12 F13 Fejltyper 11

13 Bilag 1 Oversigt over kvalitetssikringen Bilag 1 til Kvalitetssikringsrapport Oplysninger om juridisk grundlag, pladser, ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe, maj juni 2012 Tilbuddets navn Myndighed F1 F2 F3 F5 F6 F8 F9 F11 F12 F13 Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Kommentar "Glad Mad - Gladere Ældreliv" Ringsted kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. "Stedet Roligheden" Faaborg-Midtfyn Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. "Svinget" Rebild Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført Århus Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. 3kløveren Region Hovedstaden x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. A-Botilbud Aalborg Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Abstinens-teamet Halsnæs Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Afd. for Misbrug og Socialt Udsatte Frederikshavn Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Afholdsambulatoriet x x x x x x x Kvalitessikring delvis gennemført. Tilbuddet har rettet to af de tre fejl, som blev påpeget i kvalitetssikringen. AFLASTNINGSHJEMMET RENDBJERG Sønderborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Aflastningsinstitutionen Løvstikken Bornholms Regionskommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Tilbuddet har skiftet navn til "Døgn- og aflastningsinstitutionen Løvstikken". Agerbo, Afd. Lindehuset og Guldsmeden Herning Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Agerbo, Afdeling Smørblomsten og Herning Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Svalereden Ahornstien Gribskov Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Aktiv Bo og Beskæftigelse Krogsbølleparken 2 (afdeling 1) Lolland Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Aktivisterne Herlev Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Aktivitetscenter for Døve Aalborg Kommune x x x x x Aktivitetscenter Tornhøj Holbæk Kommune x x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. AKTIVITETSHUSET Mariagerfjord Kommune Tilbuddet var ikke med i kvalitetssikringens trin 1, 2, og 3 og indgår derfor ikke i kvalitetssikringen. Aktivitetshuset Støberiet Ballerup Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Aktivitetsstedet Hjorten Lyngby-Taarbæk Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Aktivitetsteamets værested Herlev Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Aktivitetstilbud Socialpsykiatri Favrskov Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Aktivitetstilbudet Søndervangen, Center for Voksne med Autisme og ADHD Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Albanigade Plejecenter Odense Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Albo Omsorgscenter Albertslund Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Alkoholbehandlingen, Behandlingscenter Odense Odense Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Alkoholbehandlingscentret Svendborg Svendborg Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Alkoholenheden Amager x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Alkoholenheden Nord x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Alkoholenheden Rådhuspladsen x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Alkoholenheden Valby x x x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Alkoholrådgivningen i Favrskov Favrskov Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. ALLEGAARDEN UNGDOMSCENTER Frederiksberg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Alternativet ApS Pulsen Sønderborg Kommune x x x x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den godkendende myndighed oplyser, at tilbuddet er nedlagt. ALTINGET - afdeling Hekla Vesthimmerlands Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Fejl 1 (F1): Tilbud, der ikke har indberettet ydelsens juridiske grundlag. Fejl 2 (F2): Tilbud, der ikke har angivet antal pladser i alt i et helt tal. Fejl 3 (F3): Tilbud, der ikke har angivet specifikke pladstyper i et helt tal. Fejl 5 (F5): Tilbud, der ikke har angivet antal ansatte i alt i et helt tal. Fejl 6 (F6): Tilbud, der ikke har angivet specifikke ansattetyper. Fejl 8 (F8): Tilbud, der ikke har indberettet tilbuddets ejerform Fejl 9 (F9): Tilbud, der ikke har indberettet en ydelsestype. Fejl 11 (F11): Tilbud, der mangler at udfylde underkategorierne i ydelsestypen. Fejl 12 (F12): Tilbud, der ikke har indberettet en aldersgruppe. Fejl 13 (F13): Tilbud, der ikke har indberettet min. en målgruppe (undtagen plejehjem, plejeboliger, friplejeboliger og plejefamilier). 12

14 Bilag 1 til Kvalitetssikringsrapport Oplysninger om juridisk grundlag, pladser, ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe, maj juni 2012 Tilbuddets navn Myndighed F1 F2 F3 F5 F6 F8 F9 F11 F12 F13 Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Kommentar Ammershøjparken Lejre Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Tilbuddet var ikke med i kvalitetssikringens trin 1 og 2 og indgår derfor ikke i kvalitetssikringen. Andersen Netværk Aps Slagelse Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. ANNEBERGCENTRET Aalborg Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Antons Aflastning Faaborg-Midtfyn Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Arbejdet Adlers Hus x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Arbejds- og Aktivitetscenter Nord, Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. AKTIVITETSHUSET HAVKÆRPARKEN Arbejds og aktivitetscenter Syd Aktivitetscenter Abildhus Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Aspbo Fredericia Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. AspIT Beskæftigelsestilbud Skive Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. AURORA KONSULENTERNE ApS Greve Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Tilbuddet er ved at blive lukket. Autismecenter Holmehøj, Kværndrup Region Syddanmark x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Autismecenter Nord-Bo Jammerbugt Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Autismecenter Nord-Bo - Aalborg afdelingen Jammerbugt Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Autismecenter Storstrøm Vordingborg Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. B.V. Aalestrup Vesthimmerlands Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. B.V. Aars Vesthimmerlands Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bagsværd Kostskole og Gymnasium Gladsaxe Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bakkegården Århus Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bak-Op Roskilde Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Baldursgade Esbjerg Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bargumsvej 25 Tønder Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Basen Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Behandlingscenter Nordenfjord, Brovst Jammerbugt Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. afdeling Behandlingscenter Nordenfjord, Frederikshavn afdeling Frederikshavn Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Behandlingscenter Nordenfjord, Hjørring afdeling Hjørring Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Behandlingscenter Nordenfjord, Læsø Læsø Kommune x x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Behandlingscenter Stien ApS Haderslev Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Behandlingscenter Svendborg Ungeafdelingen Svendborg Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Behandlingscenter Tjele Viborg Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BEHANDLINGSHJEM DONEKROGEN x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BEHANDLINGSHJEMMET HVIDBORG Hvidovre Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BEHANDLINGSHJEMMET SOLBJERG Frederiksberg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bernadottegården Roskilde Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Beskæftigelsen - LBV Esbjerg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Beskæftigelsen - Multicentret Esbjerg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Tilbuddet har skiftet navn til "Udviklingscenter Esbjerg - Multicentret" Betesda Herning Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Betty Sørensen Parken Vejle Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bibliotekscafeen Ballerup Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bifrost, afdeling Kilden Vejle Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BIRKEBO I GEDVED - ÆLDRECENTER Horsens Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Fejl 1 (F1): Tilbud, der ikke har indberettet ydelsens juridiske grundlag. Fejl 2 (F2): Tilbud, der ikke har angivet antal pladser i alt i et helt tal. Fejl 3 (F3): Tilbud, der ikke har angivet specifikke pladstyper i et helt tal. Fejl 5 (F5): Tilbud, der ikke har angivet antal ansatte i alt i et helt tal. Fejl 6 (F6): Tilbud, der ikke har angivet specifikke ansattetyper. Fejl 8 (F8): Tilbud, der ikke har indberettet tilbuddets ejerform Fejl 9 (F9): Tilbud, der ikke har indberettet en ydelsestype. Fejl 11 (F11): Tilbud, der mangler at udfylde underkategorierne i ydelsestypen. Fejl 12 (F12): Tilbud, der ikke har indberettet en aldersgruppe. Fejl 13 (F13): Tilbud, der ikke har indberettet min. en målgruppe (undtagen plejehjem, plejeboliger, friplejeboliger og plejefamilier). 13

15 Bilag 1 til Kvalitetssikringsrapport Oplysninger om juridisk grundlag, pladser, ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe, maj juni 2012 Tilbuddets navn Myndighed F1 F2 F3 F5 F6 F8 F9 F11 F12 F13 Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Kommentar BIRKELSE PLEJECENTER Jammerbugt Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bjælken Ringsted kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Blindes Arbejde Vi Ses x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Blindes Arbejde Odense x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Blommevej Randers Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Blå Kors Danmark Trivselsværksteder Hjørring Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Blå Kors Hjemmet Fredshavn Billund Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Blåkærgård Region Midtjylland x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bo og Naboskab Møn aktivitetshuset Langelinje Vordingborg Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bo- og Rehabiliteringscentret Bjerggårdshaven Bo- og servicecenter Holbæk - Skarridsøhjemmet Odense Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Holbæk Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bo- og servicecenter Holbæk - Tornhøj Holbæk Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bo- og Servicecenter Søvænge Egedal Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene Esbjerg Kommune x x x x x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Tilbuddet har skiftet navn til "Udviklingscenter Esbjerg" BO- OG VÆRESTEDET DAMGADE 2A Sønderborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bo-25 v. Patricia-huset Esbjerg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bocenter Damparken Tønder Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bocenter Nord, Skovlund bo og aktivitetscenter Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bodil Nøhrlind x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BoDøgn - Ane Staunings Vej 10 Horsens Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BoDøgn - Ane Staunings Vej 6 Horsens Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BoDøgn - Ane Staunings Vej 8 Horsens Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BoDøgn - Arentzens Minde Horsens Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BoDøgn - Hanstedholm Horsens Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BoDøgn - Kildegade Horsens Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BoDøgn - Kollegiet Kildebakken Horsens Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BoDøgn - Vestergade Horsens Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BoDøgn - Østergade Horsens Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Boformen Kærvang, Midtbyen Region Nordjylland x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Boformen Østermarken Vesthimmerlands Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofælleskab Mølleengen88 Roskilde Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofælleskabet 386 Rødovre Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofælleskabet Linde Allè Frederikssund Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofælleskabet P.M.Müllersvej Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskab Myrholmsvej, Bocenter Syd/Vest Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskab Topsand Esbjerg Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bofællesskaber Vangevej Lemvig Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskaberne - flere adresser i Rødovre kommune Rødovre Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BOFÆLLESSKABET Frederikssund Kommune x x x x x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Tilbuddet har skiftet navn til "Bofællesskabet Saltsøvej" Bofællesskabet x x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Tilbuddet har skiftet navn til "Bofællesskabet Engholmen Nord" 14 Fejl 1 (F1): Tilbud, der ikke har indberettet ydelsens juridiske grundlag. Fejl 2 (F2): Tilbud, der ikke har angivet antal pladser i alt i et helt tal. Fejl 3 (F3): Tilbud, der ikke har angivet specifikke pladstyper i et helt tal. Fejl 5 (F5): Tilbud, der ikke har angivet antal ansatte i alt i et helt tal. Fejl 6 (F6): Tilbud, der ikke har angivet specifikke ansattetyper. Fejl 8 (F8): Tilbud, der ikke har indberettet tilbuddets ejerform Fejl 9 (F9): Tilbud, der ikke har indberettet en ydelsestype. Fejl 11 (F11): Tilbud, der mangler at udfylde underkategorierne i ydelsestypen. Fejl 12 (F12): Tilbud, der ikke har indberettet en aldersgruppe. Fejl 13 (F13): Tilbud, der ikke har indberettet min. en målgruppe (undtagen plejehjem, plejeboliger, friplejeboliger og plejefamilier).

16 Bilag 1 til Kvalitetssikringsrapport Oplysninger om juridisk grundlag, pladser, ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe, maj juni 2012 Tilbuddets navn Myndighed F1 F2 F3 F5 F6 F8 F9 F11 F12 F13 Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Kommentar Bofællesskabet Ankermedet Frederikshavn Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Aspevej ( ) Thisted Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BOFÆLLESSKABET BAKKEGÅRDSPARKEN Vejen Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bofællesskabet Brofennen Tønder Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bofællesskabet Genvejen Tønder Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bofællesskabet Grundtvigsvej Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Hall Sti Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Hasselager, Bocenter Syd/Vest Århus Kommune x x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bofællesskabet Herredsvang Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Hestehavevej Århus Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Hjortshøj Århus Kommune x x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Hovedgaden Vesthimmerlands Kommune x x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Højmose Vænge Hørsholm Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Højtoftevej 64 Thisted Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet i Poul Mose Parken Assens Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bofællesskabet Ivar Huitfeldts Vej Frederikshavn Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet KH - Storkøbenhavn Høje-Taastrup Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Kirsten Marie Lyngby-Taarbæk Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bofællesskabet Kronen Frederikshavn Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Louisegade Sønderborg Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bofællesskabet Lyksborgvej Holstebro Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Løkkekrogen Ishøj Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Tilbuddet er ikke med i kvalitetssikringens trin 1 og 2 og indgår derfor ikke i kvalitetssikringen. Bofællesskabet Marselisborg Allé (MARS) Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Medelbyvej Rødovre Kommune x x x x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Mågevej 8 Thisted Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Nagelsvej Århus Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Odinsvej , Hus 4+5 Frederikshavn Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Poststræde 2 Jammerbugt Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Sjællandsgade Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Skejbyhave Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Skejbyparken Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Skelvej Gentofte Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Skødstrup Århus Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bofællesskabet Solglimt Herning Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Spindehuset Ishøj Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Stygge Krumpensvej Frederikshavn Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Søndergade Svendborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Thrigesvej - aspergere Herning Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Vejlbygade Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Vesterbrogade Holstebro Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællessskabet Østfløjen Rødovre Kommune x x x x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bognæs Region Syddanmark x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BOGØ KOSTSKOLE Vordingborg Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Fejl 1 (F1): Tilbud, der ikke har indberettet ydelsens juridiske grundlag. Fejl 2 (F2): Tilbud, der ikke har angivet antal pladser i alt i et helt tal. Fejl 3 (F3): Tilbud, der ikke har angivet specifikke pladstyper i et helt tal. Fejl 5 (F5): Tilbud, der ikke har angivet antal ansatte i alt i et helt tal. Fejl 6 (F6): Tilbud, der ikke har angivet specifikke ansattetyper. Fejl 8 (F8): Tilbud, der ikke har indberettet tilbuddets ejerform Fejl 9 (F9): Tilbud, der ikke har indberettet en ydelsestype. Fejl 11 (F11): Tilbud, der mangler at udfylde underkategorierne i ydelsestypen. Fejl 12 (F12): Tilbud, der ikke har indberettet en aldersgruppe. Fejl 13 (F13): Tilbud, der ikke har indberettet min. en målgruppe (undtagen plejehjem, plejeboliger, friplejeboliger og plejefamilier). 15

17 Bilag 1 til Kvalitetssikringsrapport Oplysninger om juridisk grundlag, pladser, ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe, maj juni 2012 Tilbuddets navn Myndighed F1 F2 F3 F5 F6 F8 F9 F11 F12 F13 Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Kommentar Boligerne Svalevej, Lene Bredahlsg., Region Midtjylland x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Josiassensvej Bo-og dagtilbud DANIA Odense Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BORGERCAFÉEN Haderslev Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bornholms Behandlingscenter FONTANA Bornholms Regionskommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Borremose Efterskole Rebild Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bo-selv projektet Solisterne x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bostedet Brøndby Kommune x x x x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bostedet "Kamæleonen" Halsnæs Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bostedet Ellengården Århus Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bostedet Nordlys x Tilbuddet var ikke med i kvalitetssikringens trin 1, 2, og 3 og indgår derfor ikke i kvalitetssikringen. Bostedet Rockholm Hjørring Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bostedet Stærevænget Assens Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bostedet ØsterBo Assens Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bostedet Åhusene Odder Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bostøtte udsatte Gl. Århusvej 155 Viborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bostøtte udsatte Langdammen 2 Viborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bostøtten Glesborg Norddjurs Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Brændingen Hjørring Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Bøgeparken Nordfyns Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Grønningen SEL 107 Hjørring Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Kærlykke Sønderborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Laden Hjørring Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Okslundvej Aabenraa Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Store Kirkestræde - udviklingshæmmede Hjørring Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Søndermarksvej Nordfyns Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Tørholmsvej Hjørring Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Tårnvej Rødovre Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Vestfløjen Rødovre Kommune x x x x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Vikingbanke 14, Hirtshals Hjørring Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Vikingevej 31 Aalborg Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Aage Holms Vej nr , 16 og 18 Hjørring Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbuddet Broen Egedal Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BOTILBUDDET FLINTHOLM Sønderborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbuddet Gefion & Domus Helsingør Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbuddet Kæderupvej APS Gribskov Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbuddet Rønnebærkæret Greve Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbuddet Stjerneskud Hjørring Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbuddet Tjurgården I/S Greve Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbudet H.C.Andersens Vej (A) Hjørring Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbudet H.C.Andersens Vej (B) Hjørring Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbudet Lindholm Viborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbudet Toftekær Nordfyns Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbudet Valmuen Hjørring Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BRAMSTRUPKOLLEGIET Odense Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Brogårdshøj Gentofte Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Fejl 1 (F1): Tilbud, der ikke har indberettet ydelsens juridiske grundlag. Fejl 2 (F2): Tilbud, der ikke har angivet antal pladser i alt i et helt tal. Fejl 3 (F3): Tilbud, der ikke har angivet specifikke pladstyper i et helt tal. Fejl 5 (F5): Tilbud, der ikke har angivet antal ansatte i alt i et helt tal. Fejl 6 (F6): Tilbud, der ikke har angivet specifikke ansattetyper. Fejl 8 (F8): Tilbud, der ikke har indberettet tilbuddets ejerform Fejl 9 (F9): Tilbud, der ikke har indberettet en ydelsestype. Fejl 11 (F11): Tilbud, der mangler at udfylde underkategorierne i ydelsestypen. Fejl 12 (F12): Tilbud, der ikke har indberettet en aldersgruppe. Fejl 13 (F13): Tilbud, der ikke har indberettet min. en målgruppe (undtagen plejehjem, plejeboliger, friplejeboliger og plejefamilier). 16

18 Bilag 1 til Kvalitetssikringsrapport Oplysninger om juridisk grundlag, pladser, ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe, maj juni 2012 Tilbuddets navn Myndighed F1 F2 F3 F5 F6 F8 F9 F11 F12 F13 Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Kommentar Brohovedet Mariagerfjord Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Brolund Favrskov Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Brunmosegård, Fonden Syddjurs Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Buddinge Hovedgade Gladsaxe Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Byens Kiosk Vesthimmerlands Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bülowsvej - For børn og familier Frederiksberg Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bøge Allé 16 Region Syddanmark x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bøgelunden Rudersdal Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bøgemarkscentret Aalborg Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bøgevangskolen Vejle Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bøjen i Hirtshals Hjørring Kommune x x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Børn og Familieafdelingen Anbringelsesteamet Ringkøbing-Skjern Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Børn og Ungecenter Svendborg Svendborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Børne- og familiehjemmet Bakkevej Hedensted Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Børne- og Familieinstitutuionen Wibrandtsvej x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. BØRNEHAVEN BRINKEN Billund Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BØRNEHAVEN LYSTRUPLUND Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BØRNEHAVEN MEJSEVEJ Vesthimmerlands Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Børnehaven Rudegårds Allé Rudersdal Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Børnehaven Spiren Vejen afd. Vejen Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den godkendende myndighed oplyser, at tilbuddet er nedlagt. Børnehaven Tumlingen Næstved Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BØRNEHJEMMET BIRKELUND Odense Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Børnehusene Middelfart Region Syddanmark x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Børnehusene Nyborg Region Syddanmark x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Børnehusene Odense Region Syddanmark x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Børnehuset Lille Kolstrup - specialbørnehave Aabenraa Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Børnehuset Møllebakken Solsikken Assens Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. BØRNEHUSET SØNDERSKOV Sønderborg Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BØRNEHUSET VED FORTET Gladsaxe Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Cafe Hjørnet Esbjerg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den godkendende myndighed oplyser, at tilbuddet er nedlagt. Café Paraplyen KFUM's Sociale Arbejde Frederiksberg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Cafe Paraplyen Varde Varde Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Café Parasollen Aalborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Café på vejen Silkeborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Cafe Regnbuen Haderslev Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Cafe Væxt Aalborg Kommune x x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Cara Insula Faaborg-Midtfyn Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Carl Reffsvej Plejeboliger Holbæk Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. CAS 1 x Tilbuddet var ikke med i kvalitetssikringens trin 1, 2, og 3 og indgår derfor ikke i kvalitetssikringen. CAS 2 x Tilbuddet var ikke med i kvalitetssikringens trin 1, 2, og 3 og indgår derfor ikke i kvalitetssikringen. CAS 3 x Tilbuddet var ikke med i kvalitetssikringens trin 1, 2, og 3 og indgår derfor ikke i kvalitetssikringen. Center 3 for variable boformer. x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofælleskaberne Center City/Østerbro - Dannebrogsgade x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Fejl 1 (F1): Tilbud, der ikke har indberettet ydelsens juridiske grundlag. Fejl 2 (F2): Tilbud, der ikke har angivet antal pladser i alt i et helt tal. Fejl 3 (F3): Tilbud, der ikke har angivet specifikke pladstyper i et helt tal. Fejl 5 (F5): Tilbud, der ikke har angivet antal ansatte i alt i et helt tal. Fejl 6 (F6): Tilbud, der ikke har angivet specifikke ansattetyper. Fejl 8 (F8): Tilbud, der ikke har indberettet tilbuddets ejerform Fejl 9 (F9): Tilbud, der ikke har indberettet en ydelsestype. Fejl 11 (F11): Tilbud, der mangler at udfylde underkategorierne i ydelsestypen. Fejl 12 (F12): Tilbud, der ikke har indberettet en aldersgruppe. Fejl 13 (F13): Tilbud, der ikke har indberettet min. en målgruppe (undtagen plejehjem, plejeboliger, friplejeboliger og plejefamilier). 17

19 Bilag 1 til Kvalitetssikringsrapport Oplysninger om juridisk grundlag, pladser, ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe, maj juni 2012 Tilbuddets navn Myndighed F1 F2 F3 F5 F6 F8 F9 F11 F12 F13 Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Kommentar Center City/østerbro - Kollegiet Borgervænget x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Center f. Misbrug og Socialpsykiatri Region Syddanmark x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. CENTER FOR ALKOHOLBEHANDLING Århus Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Center For Beskyttet Beskæftigelse, afd. Vejle Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Ellehøj Center for beskæftigelse, Horsens Region Midtjylland x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Center for Børn med Handicap - Baunegård x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Center for Børn med Handicap - Elmehuset, x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Hyblerne Center for Børn med Handicap - Elmehuset, Rampen x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Center for Børn med Handicap - Elmehuset, Toppen Center for Børn med Handicap - Nærumgård, Adlershus Center for Børn med Handicap - Skovhusene, Kvisten Center for Børn med Handicap - Skovhusene, Skovtours < 18 år Center for Døvblindhed og Høretab, Kollegievej x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Region Nordjylland x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Center for Job og Oplevelse - Esbønderup Helsingør Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Center for misbrugsbehandling Århus Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Center Nordvest, Vestergårdsvej x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Center Nørrebro - Fogedgården x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Center Vest (Brohuset mv.) Ringkøbing-Skjern Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. CFBB Afdeling Kathrinehøj Daghjemshusene Vejle Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Crimestop.dk Høje-Taastrup Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. CSA Center for Senhjerneskadede Assens Assens Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. CSB, Bofællesskaber x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. CSU Egedammens Fritidsordning Hillerød Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. DAG- OG AKTIVITETSCENTER TUSINDFRYD Vejle Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Dag- og Beskæftigelsestilbuddet, STU Røllikevej Aalborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Dag- og Døgncenteret Randers Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Daghus Viborg Viborg Kommune x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Tilbuddet var ikke med i kvalitetssikringens trin 1 og indgår derfor ikke i kvalitetssikringen. DAGINSTITUTIONEN RESEN Skive Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Dagtilbud for Voksne Udviklingshæmmede - Støttecenter Stedet Ballerup Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Dagtilbud til unge med en spiseforstyrrelse Vejle Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Dalhuset Vejle Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Damgård Haderslev Kommune x x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Danahøj Aalborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. DANNEVIRKE KOSTSKOLE Haderslev Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Fejl 1 (F1): Tilbud, der ikke har indberettet ydelsens juridiske grundlag. Fejl 2 (F2): Tilbud, der ikke har angivet antal pladser i alt i et helt tal. Fejl 3 (F3): Tilbud, der ikke har angivet specifikke pladstyper i et helt tal. Fejl 5 (F5): Tilbud, der ikke har angivet antal ansatte i alt i et helt tal. Fejl 6 (F6): Tilbud, der ikke har angivet specifikke ansattetyper. Fejl 8 (F8): Tilbud, der ikke har indberettet tilbuddets ejerform Fejl 9 (F9): Tilbud, der ikke har indberettet en ydelsestype. Fejl 11 (F11): Tilbud, der mangler at udfylde underkategorierne i ydelsestypen. Fejl 12 (F12): Tilbud, der ikke har indberettet en aldersgruppe. Fejl 13 (F13): Tilbud, der ikke har indberettet min. en målgruppe (undtagen plejehjem, plejeboliger, friplejeboliger og plejefamilier). 18

20 Bilag 1 til Kvalitetssikringsrapport Oplysninger om juridisk grundlag, pladser, ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe, maj juni 2012 Tilbuddets navn Myndighed F1 F2 F3 F5 F6 F8 F9 F11 F12 F13 Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Kommentar DANSK BLINDESAMFUNDS DAGCENTER x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Dansk Handicap forbunds Voksenklub. x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Tilbuddet har skiftet navn til "Voksenklubben Lavuk" Dansk Røde Kors Natherberg Region Hovedstaden x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. De Gule Værksteder Jammerbugt Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. den Gamle Dyrlægegård Holbæk Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den Gamle Præstegård Guldborgsund Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den Lille Efterskole Roskilde Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den Maritime Base v/henrik Holm Oxlund Holbæk Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den Maritime Småskole i Nakkebølle Faaborg-Midtfyn Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den Miljøterapeutiske Organisation Holbæk Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. opholdsstedet Vesterhuset Den psykiatriske behandlingsinstitution Fredensborg Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Drosthuset Dyssegården DEN SELVEJ INST SØNDERVANG Frederiksberg Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Tilbuddet er undtaget fra kvalitetssikringen, da der er tale om et plejehjem. Den Selvejende Inst Ehlershjemmet-Børnehus Haderslev Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. DEN SELVEJENDE INST KRAKAGÅRDEN Faaborg-Midtfyn Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den selvejende instit. Storskoven Faaborg-Midtfyn Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Den Selvejende institution "Aaen" Det socialepædagogisk opholdssted Aaen Billund Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Den Selvejende Institution Alfa - Fredensborg Fredensborg Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. DEN SELVEJENDE INSTITUTION BAKKEGÅRDEN V/MARGIT & JACK VOLKMANN Den Selvejende Institution Behandlingsstedet Holbrogaard Guldborgsund Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Faaborg-Midtfyn Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. DEN SELVEJENDE INSTITUTION DALEN Silkeborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den Selvejende Institution Det Blå Hus Varde Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den Selvejende Institution Grønsund Guldborgsund Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. DEN SELVEJENDE INSTITUTION HADERSLEV KRISECENTER DEN SELVEJENDE INSTITUTION HAVMÅGEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KRAAGSGAARD Haderslev Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Hjørring Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Gribskov Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den selvejende institution Lions Park Birkerød Rudersdal Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den selvejende institution Lions Park Søllerød Rudersdal Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. DEN SELVEJENDE INSTITUTION MÆLKEBØTTEN Kalundborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den Selvejende Institution Ungdomskollegiet " Holbæk Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Rosenvænget" Den sociale Café Fristedet Thisted Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den Sociale Skadestue Aalborg Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Det Beskyttede Værksted Odense Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Det døgnåbne behandlingshjem C.M. Schuberts Minde Ringkøbing-Skjern Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Tilbuddet har skiftet navn til "Behandlingshjemmet for børn og unge C.M. Schuberts Fejl 1 (F1): Tilbud, der ikke har indberettet ydelsens juridiske grundlag. Fejl 2 (F2): Tilbud, der ikke har angivet antal pladser i alt i et helt tal. Fejl 3 (F3): Tilbud, der ikke har angivet specifikke pladstyper i et helt tal. Fejl 5 (F5): Tilbud, der ikke har angivet antal ansatte i alt i et helt tal. Fejl 6 (F6): Tilbud, der ikke har angivet specifikke ansattetyper. Fejl 8 (F8): Tilbud, der ikke har indberettet tilbuddets ejerform Fejl 9 (F9): Tilbud, der ikke har indberettet en ydelsestype. Fejl 11 (F11): Tilbud, der mangler at udfylde underkategorierne i ydelsestypen. Fejl 12 (F12): Tilbud, der ikke har indberettet en aldersgruppe. Fejl 13 (F13): Tilbud, der ikke har indberettet min. en målgruppe (undtagen plejehjem, plejeboliger, friplejeboliger og plejefamilier). 19

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Opfølgende og afsluttende kvalitetssikring

Kvalitetssikringsrapport Opfølgende og afsluttende kvalitetssikring November 2013 Kvalitetssikringsrapport Opfølgende og afsluttende kvalitetssikring Oktober 2012 Januar 2013 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen... 3 3.

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) december 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Opfølgende Kvalitetssikringsrapport. - Oplysninger om plads, ansatte og takster

Opfølgende Kvalitetssikringsrapport. - Oplysninger om plads, ansatte og takster Opfølgende Kvalitetssikringsrapport - Oplysninger om plads, ansatte og takster på stofmisbrugsområdet, december 2011 Indhold 1. Intro...3 2. Tilbud relateret til stofmisbrugsbehandling...4 2.1. Udvælgelse

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 651 1. november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere