Kvalitetssikringsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetssikringsrapport"

Transkript

1 Kvalitetssikringsrapport Oplysninger om juridisk grundlag, pladser, ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe maj juni 2012 Socialstyrelsen

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Tilbud relateret til kvalitetssikringen simple variable nr Udvælgelse fra Tilbudsportalen Kontaktkriterier Kriterier for udvælgelse af tilbud Henvendelse til tilbud Kontaktprocedure Beskrivelse af henvendelsesprocedure for kvalitetssikring Kontakt med tilbud i forbindelse med kvalitetssikring Beskrivelse af procedure for orientering Kontakt med tilbud i forbindelse med orientering Status Status ved afslutning af kvalitetssikringsperioden

3 1. Indledning Retvisende, opdaterede og sammenlignelige oplysninger er en forudsætning for indfrielse af Tilbudsportalens formål om at være et arbejdsredskab for kommunens konkrete matchning mellem borgerens ønsker og tilbuddets indhold og omfang. Imidlertid er Socialstyrelsen via Tilbudsportalens supportfunktion samt ved eksterne anmodninger om tal for udviklingen blandt udbuddet af tilbud på socialområdet blevet opmærksom på, at Tilbudsportalens data i visse tilfælde er mangelfulde og/eller misvisende. For at sikre, at oplysningerne på Tilbudsportalen er opdaterede og retvisende foretages løbende kvalitetssikring af de indberettede oplysninger. I perioden maj til juni 2012 blev der derfor gennemført en kvalitetssikring med fokus på oplysninger om juridisk grundlag, ejerform, plads, ansatte, ydelse og målgruppe for de tilbud, som ikke opfylder de kriterier, der er fastsat i forbindelse med denne kvalitetssikring. Tilbudsportalens tilsyns- og kvalitetssikringsfunktion er et supplement til kommunernes og regionernes ansvar for at tilse, at oplysningerne på Tilbudsportalen er ajourført og retvisende. Tilbudsportalens ret og pligt til at gennemføre tilsyn og kvalitetssikring er beskrevet i kapitel 4 i Tilbudsportalens bekendtgørelse, bekendtgørelse nr af 16. december Denne kvalitetssikring, kaldet simple variable nr. 2, er en opfølgning af den første kvalitetssikring af simple variable, som blev foretaget i efterår I forhold til den første kvalitetssikring af simple variable blev kriterierne for denne kvalitetssikring lidt anderledes, og de blev justeret i overensstemmelse med synlighedskravene på Tilbudsportalen, som blev implementeret i maj 2012, samt de planlagte kvalitetssikringer og ændringer i Tilbudsportalens indberetningssystem i løbet af Tilbud relateret til kvalitetssikringen simple variable nr Udvælgelse fra Tilbudsportalen Kvalitetssikringen blev gennemført for både de tilbud, der har indberettet alle de obligatoriske oplysninger, og de tilbud, som ikke opfyldte kravene om synlighed, hvis deres indberetning ikke opfyldte de udvalgte kriterier for denne kvalitetssikring om simple variable. Disse kriterier vedrører tilbuddenes juridiske grundlag, ejerform, oplysninger om plads og ansatte samt oplysninger om ydelser, bl.a. med henblik på aldersgruppe og målgruppe (afsnit 3.1.). I forbindelse med et pilotudtræk baseret på de ovennævnte kriterier samt kriterier vedrørende sammenhængende indberetning om antal pladser/ansatte, specifikation af ydelses leverance (hoved- /delydelse) og takst viste det sig, at antallet af tilbud, som ville blive omfattet af kvalitetssikringen, løb op på 2839 tilbud, hvilket gav anledning til, at kvalitetssikringen blev delt i to dele: kvalitetssikring med opfølgnings- og eskaleringsprocedure på den ene side og orientering på den anden. De tilbud, som havde 2

4 simple summeringsfejl 1 i indberetningen, fik således en orienteringsmail om disse fejl, og der blev ikke foretaget nogen opfølgning efter udsendelse af orienteringsmailen. Desuden bortfaldt kravene om specifikation af ydelses leverance og takst fra kvalitetssikringen, idet der er planlagt en kvalitetssikring i efterår 2012 med henblik på bl.a. disse kriterier. Således var antallet af tilbud, som indgik i kvalitetssikringen, 966 tilbud ved opstart, og 1804 tilbud i orienteringen af de i alt 4267 tilbud, som er registreret i Tilbudsportalen. Dette svarer til 22,6 % af det samlede antal tilbud, hvad angår kvalitetssikringen, og 42,3 % for orienteringen. 3. Kontaktkriterier 3.1. Kriterier for udvælgelse af tilbud Formålene med kvalitetssikringen var at opnå opdaterede og retvisende oplysninger samt at sikre de manglende oplysninger om de af kvalitetssikringen omfattede tilbud. Kvalitetssikringen blev foretaget med henblik på disse: At få rettet oplysninger i Tilbudsportalen, som var åbenlyst fejlagtige; og at sikre indberetning af de obligatoriske og valgfrie oplysninger for at kunne danne et nuanceret billede af tilbuddene. Udvælgelsen af tilbud, som indgik i kvalitetssikringen, skete på baggrund af de identificerede oplysninger, som enten er fejlagtige eller mangelfulde. I det følgende beskrives baggrunden for udvælgelse af tilbud inddelt efter kategorierne juridisk grundlag, antal pladser, antal ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe. Juridisk grundlag Tilbud, der ikke har indberettet tilbuddets juridiske grundlag (Fejl 1) Tilbud, der ikke har indberettet ydelsens juridiske grundlag (Fejl 9) I henhold til synlighedskravene på Tilbudsportalen skal tilbuddets juridiske grundlag angives i stamoplysningsblanketten, og ydelsens juridiske grundlag i ydelsesblanketten. Oplysningerne om juridiske grundlag skal være godkendt, før tilbuddet kan vises på Tilbudsportalen. Antal pladser Tilbud, der ikke har angivet antal pladser i alt i et helt tal (Fejl 2) 1 fejl 4 (Tilbuddets indberetninger om pladsantal forårsager en uoverensstemmelse i summen af antal pladser) og/eller fejl 7 (Tilbuddets indberetninger om antal ansatte forårsager en uoverensstemmelse i summen af antal ansatte) 3

5 Tilbud, der ikke har angivet specifikke pladstyper (Fejl 3) Tilbud, hvis indberetninger om pladsantal forårsager en uoverensstemmelse i summen af antal pladser (Fejl 4) Ifølge Vejledning til blanketterne i indberetningen skal Antal pladser i alt svare til det samlede antal normerede pladser. Et tilbuds pladsnormering opgøres som det fysiske antal pladser, der findes på stedet. Der skal være minimum én plads, og antallet må kun angives i et helt tal. Pladserne skal herefter inddeles efter pladstyper i felterne under Antal pladser i alt. Antal af udspecificerede pladser skal summere op til det angivne antal pladser i alt. På ambulante tilbud og dagtilbud, hvor det ikke er muligt at opgive antallet af pladser, opgøres antallet af pladser som antallet af unikke personer, der har benyttet tilbuddet det seneste år. Antal ansatte Tilbud, der ikke har angivet antal ansatte i alt i et helt tal (Fejl 5) Tilbud, der ikke har angivet specifikke ansattetyper (Fejl 6) Tilbud, hvis indberetninger om antal ansatte forårsager en uoverensstemmelse i summen af antal ansatte (Fejl 7) Antallet af ansatte indberettes som det antal personer, der er ansat på tilbuddet, og skal derfor angives som et helt tal. Et tilbud skal have mindst en ansat. De ansattes fordeling på forskellige jobfunktioner skal indberettes efter DISCO-koder. Hvis jobbet er fordelt mellem forskellige arbejdsfunktioner, skal medarbejderen indplaceres efter den arbejdsfunktion, der kræver højeste kvalifikationer eller højeste specialviden. Ved angivelse af frivillige medarbejdere, skal det indberettes, hvor mange årsværk de frivillige medarbejdere arbejder. Tilbuddets ejerform Tilbud, der ikke har indberettet tilbuddets ejerform (Fejl 8) Tilbuddets ejerform skal angives, som det står opført i CVR. Ydelsestype Tilbud, der mangler at udfylde underkategorierne i ydelsestypen (Fejl 11) 4

6 I henhold til synlighedskravene på Tilbudsportalen skal tilbuddene have minimum en ydelsesblanket, som indeholder ydelsestype. Oplysningerne i ydelsesblanketten skal være godkendt, før tilbuddet kan vises på Tilbudsportalen. Når der vælges Behandling som ydelsestype, skal der efterfølgende udfyldes om ydelsens formål og form. Når der vælges Socialpædagogisk støtte, skal der derefter vælge om supplerende oplysninger om ydelsens opgave. Målgruppe Tilbud, der ikke har indberettet en aldersgruppe (Fejl 12) Tilbud, der ikke har indberettet minimum en målgruppe (undtagen plejefamilier samt plejehjem, plejeboliger og friplejeboliger, som er rettet mod ældre) (Fejl 13) I henhold til synlighedskravene på Tilbudsportalen skal tilbuddene have minimum en ydelsesblanket, hvor ydelsens målgruppe og aldersgruppe er angivet. Det skal være en præcis beskrivelse af, hvilke målgrupper ydelsen er særligt rettet imod. De tilbud, hvis indberetning om antal pladser og/eller antal ansatte forårsager en uoverensstemmelse i forhold til summen af forskellige pladstyper/ansattetyper, får en orienteringsmail om fejlen og opfordres til at korrigere indberetningen, således at de kan undgå, at deres fejl medtages i den fremtidige kvalitetssikring Henvendelse til tilbud Med afsæt i de ovennævnte kriterier er der således rettet henvendelse til i alt 966 tilbud med henblik på kvalitetssikring af data i Tilbudsportalen vedr. juridisk grundlag, pladser, ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe, og 1804 tilbud med henblik på optimering af data vedr. antal pladser og antal ansatte. I Figur 1: Antal kontaktede tilbud efter fejltyper ses en oversigt over de tilbud, der blev kontaktet på baggrund af fejlindberetninger efter de opstillede kriterier. 5

7 Antal tilbud Figur 1: Antal kontaktede tilbud efter fejltyper F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F11 F12 F13 Fejl Af Figur 1 fremgår, hvor mange tilbud der blev kontaktet på baggrund af de enkelte kriterier. Den fejltype, som de fleste tilbud blev identificeret med, vedrører en uoverensstemmelse mellem antal ansatte i alt og summen af antal ansatte af forskellige faggrupper (Fejl 7; 1164 tilbud). De andre fejltyper, som et relativt stort antal tilbud havde, drejer sig om manglende angivelse af antal specifikke pladstyper (Fejl 3; 426 tilbud), uoverensstemmelse mellem antal pladser i alt og summen af antal pladser af forskellige pladstyper (Fejl 4; 319 tilbud) og manglende angivelse af antal ansatte af respektive faggrupper (Fejl 6; 206 tilbud). Oplysninger om disse har hidtil været valgfrie, hvilket kan være skyld i, at så stort et antal tilbud blev identificeret med disse fejl. Omvendt er antal fejl vedrørende juridisk grundlag, antal pladser i alt, ejerform, ydelsestype og aldersgruppe ikke markante. Dette kan forklares med, enten at disse variable er obligatoriske i indberetningen, eller at oplysningerne blev bragt i orden i forbindelse med de tidligere kvalitetssikringer vedr. juridisk grundlag og ejerform (april maj 2012). 4. Kontaktprocedure 4.1. Beskrivelse af henvendelsesprocedure for kvalitetssikring Forberedelse: Socialstyrelsen sender senest en uge før iværksættelse af kvalitetssikringen en mail til de tilbudsportalsansvarlige myndighedsbrugere med orientering om kvalitetssikringens gennemførelse og indhold. Således får de berørte 2 De viste antal summer ikke op til de 966 tilbud, som blev kontaktet i forbindelse med kvalitetssikringen og orienteringen, idet nogle tilbud blev kontaktet med henblik på flere fejl. 6

8 tilbudsportalsansvarlige myndighedsbrugere en orienteringsmail d. 24. maj Trin 1: Socialstyrelsen sender d. 29. maj 2012 mail til de 966 tilbud, der indgår i kvalitetssikringen. Mailen indeholder en kvalitetssikringsrapport, hvori Socialstyrelsen angiver, hvilke konkrete fejl der er i tilbuddets indberetning. Mailen indeholder også henvisning til hjemmesiderne, hvor der ligger en vejledning 3 til, hvordan de enkelte fejl indberettes korrekt, og hvor der ligger yderligere oplysninger om den igangværende kvalitetssikring 4. I mailen anmoder Socialstyrelsen tilbuddet om at bringe oplysningerne i orden senest d. 5. juni Trin 2: Socialstyrelsen sender d. 7. juni 2012 i en mail en rykker til de tilbudsansvarlige myndighedsbrugere for de tilbud, som på det tidspunkt fortsat har én eller flere fejl efter den angivne frist i trin 1. Mailen indeholder en kvalitetssikringsrapport, hvori Socialstyrelsen angiver, hvilke konkrete fejl der er i tilbuddets indberetning. Mailen indeholder også henvisning til hjemmesiderne, hvor der ligger en vejledning til, hvordan de enkelte fejl indberettes korrekt. I mailen anmoder Socialstyrelsen de tilbudsansvarlige myndighedsbrugere om at sikre, at oplysningerne bringes i orden senest d. 13. juni Trin 3: Socialstyrelsen sender d. 14. juni 2012 i en mail et varsel om påbud til de tilbudsansvarlige myndighedsbrugere for de tilbud, som fortsat har én eller flere fejl efter den angivne frist i trin 2. Mailen indeholder også en kvalitetssikringsrapport, hvori den/de fortsatte mangler påpeges, vejledning til indberetning, henvisning til hjemmesiden om den igangværende kvalitetssikring samt en kort redegørelse for det lovgrundlag, hvorpå et påbud udstedes. I mailen anmoder Socialstyrelsen de tilbudsansvarlige myndighedsbrugere om at sikre, oplysningerne bringes i orden senest d. 28. juni Trin 4: Dette trin blev besluttet udeladt juli Kontakt med tilbud i forbindelse med kvalitetssikring I trin 1 blev samtlige 966 forsøgt kontaktet via . Dog fik nogle tilbud muligvis ikke nogen mailhenvendelse fra Socialstyrelsen, idet den registrerede mailadresse på disse tilbud ikke eksisterede længere. Da det er tilbuddets og dets godkendende myndigheds ansvar at ajourføre oplysningerne på Tilbudsportalen, blev der ikke gjort noget yderligere forsøg på at komme i kontakt med dem. I trin 1 var det fejl fordelt på 966 tilbud, som indgik i kvalitetssikringen

9 Antal fejl I trin 2, hvor de ansvarlige myndighedsbrugere 5 blev kontaktet i forbindelse med kvalitetssikringen, blev 990 fejl konstateret fordelt på 740 tilbud. I trin 3, hvor de selvsamme fik en varsel af påbud, var antallet af fejl faldet ned til 754 fordelt på 579 tilbud. Efter fristen i trin 3 kunne det konstateres, at antallet af fejl var helt ned på 134 fordelt på 119 tilbud 6. Figur 2: Fordeling af antal fejl i forhold til kvalitetssikringstrin Kvalitetssikringstrin Hvor der ikke var registereret en direkte myndighedsbruger for tilbuddet, blev den/de overordende myndighedsbrugere kontaktet 6 Disse tal inkluderer de tilbud, som ved teknisk fejl og mangel blev medtaget i udtrækket. Det drejer sig om nogle få tilbud, hvis fejl i trin 1 var korrigeret, men som blev medtaget pga. en anden fejl, eller som ikke var medtaget i trin 1, men dukkede op under kvalitetssikringen pga. nye indberetninger. Idet det ikke har været muligt at sortere disse tilbud fra i forbindelse med vores henvendelser til tilbuddene/myndighederne, blev disse kontaktet på lige fod med de andre tilbud i kvalitetssikringens målgruppe. Derfor medtages de også i optællingerne her. 8

10 Antal tilbud Figur 3: Fordeling af antal tilbud i forhold til kvalitetssikringstrin trin 1 trin 2 trin 3 trin 4 Kvalitetssikringstrin 4.3. Beskrivelse af procedure for orientering Socialstyrelsen sender d. 25. maj 2012 mail til de 1804 tilbud, der indgår i orienteringsdelen. Mailen indeholder en kvalitetssikringsrapport, hvori Socialstyrelsen angiver, hvilke konkrete fejl der er i tilbuddets indberetning vedr. antal pladser og ansatte. Mailen indeholder også en fremgangsmåde for indberetning af de efterspurgte oplysninger og en henvisning til en hjemmeside, hvor der ligger en vejledning til, hvordan de enkelte fejl indberettes korrekt Kontakt med tilbud i forbindelse med orientering Bortset fra den første orienteringsmail blev de pågældende tilbud ikke kontaktet, medmindre tilbuddene selv rettede henvendelse til Socialstyrelsen for yderligere vejledning til indberetning. Det skete hen over juni I forbindelse med udtrækkene i trin 2, 3 og 4 i kvalitetssikringsdelen, kunne det konstateres, at der var 582 tilbud, der indberettede de efterspurgte oplysninger efter trin 1, 464 tilbud efter trin 2, og 246 tilbud efter trin 3. Således er der i alt 512 tilbud tilbage, som mangler at indberette de efterspurgte oplysninger om antal pladser og/eller ansatte. 9

11 Antal tilbud Figur 4: Fordeling af antal tilbud i forhold til kvalitetssikringstrin trin 1 trin 2 trin 3 trin 4 5. Status 5.1. Status ved afslutning af kvalitetssikringsperioden Kvalitetssikringen om simple variable resulterede i et stort antal tilbud, hvis indberetning blev retvisende. Det gælder således de 846 af de 966 tilbud, der indgik i kvalitetssikringen. Det svarer til, at 87,6 % af alle vedrørte tilbud rettede fejl i indberetningen. Mht. antal fejl er det 89,5 % af de identificerede fejl, der blev rettet i forbindelse med kvalitetssikringen. Ved det afsluttende udtræk foretaget d. d. 2. juli 2012 blev resultatet af kvalitetssikringen følgende: Antal tilbud, der rettede fejl: 846 tilbud Antal fejl, der blev rettet: 1140 fejl Antal tilbud, som slet ikke reagerede på henvendelser fra Socialstyrelsen og dermed stadigvæk har samme fejl som ved opstart: 92 tilbud Antal fejl, der mangler at blive rettet: 134 fejl 10

12 Andel af rettede fejl Antal fejl Figur 5: Sammenligning af antal fejl fra trin 1 og trin 1 trin F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F11 F12 F13 Fejltyper Figur 6: Andel af fejl, der blev rettet i forbindelse med kvalitetssikringen 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F11 F12 F13 Fejltyper 11

13 Bilag 1 Oversigt over kvalitetssikringen Bilag 1 til Kvalitetssikringsrapport Oplysninger om juridisk grundlag, pladser, ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe, maj juni 2012 Tilbuddets navn Myndighed F1 F2 F3 F5 F6 F8 F9 F11 F12 F13 Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Kommentar "Glad Mad - Gladere Ældreliv" Ringsted kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. "Stedet Roligheden" Faaborg-Midtfyn Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. "Svinget" Rebild Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført Århus Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. 3kløveren Region Hovedstaden x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. A-Botilbud Aalborg Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Abstinens-teamet Halsnæs Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Afd. for Misbrug og Socialt Udsatte Frederikshavn Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Afholdsambulatoriet x x x x x x x Kvalitessikring delvis gennemført. Tilbuddet har rettet to af de tre fejl, som blev påpeget i kvalitetssikringen. AFLASTNINGSHJEMMET RENDBJERG Sønderborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Aflastningsinstitutionen Løvstikken Bornholms Regionskommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Tilbuddet har skiftet navn til "Døgn- og aflastningsinstitutionen Løvstikken". Agerbo, Afd. Lindehuset og Guldsmeden Herning Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Agerbo, Afdeling Smørblomsten og Herning Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Svalereden Ahornstien Gribskov Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Aktiv Bo og Beskæftigelse Krogsbølleparken 2 (afdeling 1) Lolland Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Aktivisterne Herlev Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Aktivitetscenter for Døve Aalborg Kommune x x x x x Aktivitetscenter Tornhøj Holbæk Kommune x x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. AKTIVITETSHUSET Mariagerfjord Kommune Tilbuddet var ikke med i kvalitetssikringens trin 1, 2, og 3 og indgår derfor ikke i kvalitetssikringen. Aktivitetshuset Støberiet Ballerup Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Aktivitetsstedet Hjorten Lyngby-Taarbæk Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Aktivitetsteamets værested Herlev Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Aktivitetstilbud Socialpsykiatri Favrskov Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Aktivitetstilbudet Søndervangen, Center for Voksne med Autisme og ADHD Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Albanigade Plejecenter Odense Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Albo Omsorgscenter Albertslund Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Alkoholbehandlingen, Behandlingscenter Odense Odense Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Alkoholbehandlingscentret Svendborg Svendborg Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Alkoholenheden Amager x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Alkoholenheden Nord x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Alkoholenheden Rådhuspladsen x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Alkoholenheden Valby x x x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Alkoholrådgivningen i Favrskov Favrskov Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. ALLEGAARDEN UNGDOMSCENTER Frederiksberg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Alternativet ApS Pulsen Sønderborg Kommune x x x x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den godkendende myndighed oplyser, at tilbuddet er nedlagt. ALTINGET - afdeling Hekla Vesthimmerlands Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Fejl 1 (F1): Tilbud, der ikke har indberettet ydelsens juridiske grundlag. Fejl 2 (F2): Tilbud, der ikke har angivet antal pladser i alt i et helt tal. Fejl 3 (F3): Tilbud, der ikke har angivet specifikke pladstyper i et helt tal. Fejl 5 (F5): Tilbud, der ikke har angivet antal ansatte i alt i et helt tal. Fejl 6 (F6): Tilbud, der ikke har angivet specifikke ansattetyper. Fejl 8 (F8): Tilbud, der ikke har indberettet tilbuddets ejerform Fejl 9 (F9): Tilbud, der ikke har indberettet en ydelsestype. Fejl 11 (F11): Tilbud, der mangler at udfylde underkategorierne i ydelsestypen. Fejl 12 (F12): Tilbud, der ikke har indberettet en aldersgruppe. Fejl 13 (F13): Tilbud, der ikke har indberettet min. en målgruppe (undtagen plejehjem, plejeboliger, friplejeboliger og plejefamilier). 12

14 Bilag 1 til Kvalitetssikringsrapport Oplysninger om juridisk grundlag, pladser, ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe, maj juni 2012 Tilbuddets navn Myndighed F1 F2 F3 F5 F6 F8 F9 F11 F12 F13 Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Kommentar Ammershøjparken Lejre Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Tilbuddet var ikke med i kvalitetssikringens trin 1 og 2 og indgår derfor ikke i kvalitetssikringen. Andersen Netværk Aps Slagelse Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. ANNEBERGCENTRET Aalborg Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Antons Aflastning Faaborg-Midtfyn Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Arbejdet Adlers Hus x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Arbejds- og Aktivitetscenter Nord, Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. AKTIVITETSHUSET HAVKÆRPARKEN Arbejds og aktivitetscenter Syd Aktivitetscenter Abildhus Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Aspbo Fredericia Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. AspIT Beskæftigelsestilbud Skive Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. AURORA KONSULENTERNE ApS Greve Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Tilbuddet er ved at blive lukket. Autismecenter Holmehøj, Kværndrup Region Syddanmark x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Autismecenter Nord-Bo Jammerbugt Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Autismecenter Nord-Bo - Aalborg afdelingen Jammerbugt Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Autismecenter Storstrøm Vordingborg Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. B.V. Aalestrup Vesthimmerlands Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. B.V. Aars Vesthimmerlands Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bagsværd Kostskole og Gymnasium Gladsaxe Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bakkegården Århus Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bak-Op Roskilde Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Baldursgade Esbjerg Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bargumsvej 25 Tønder Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Basen Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Behandlingscenter Nordenfjord, Brovst Jammerbugt Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. afdeling Behandlingscenter Nordenfjord, Frederikshavn afdeling Frederikshavn Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Behandlingscenter Nordenfjord, Hjørring afdeling Hjørring Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Behandlingscenter Nordenfjord, Læsø Læsø Kommune x x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Behandlingscenter Stien ApS Haderslev Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Behandlingscenter Svendborg Ungeafdelingen Svendborg Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Behandlingscenter Tjele Viborg Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BEHANDLINGSHJEM DONEKROGEN x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BEHANDLINGSHJEMMET HVIDBORG Hvidovre Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BEHANDLINGSHJEMMET SOLBJERG Frederiksberg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bernadottegården Roskilde Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Beskæftigelsen - LBV Esbjerg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Beskæftigelsen - Multicentret Esbjerg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Tilbuddet har skiftet navn til "Udviklingscenter Esbjerg - Multicentret" Betesda Herning Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Betty Sørensen Parken Vejle Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bibliotekscafeen Ballerup Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bifrost, afdeling Kilden Vejle Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BIRKEBO I GEDVED - ÆLDRECENTER Horsens Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Fejl 1 (F1): Tilbud, der ikke har indberettet ydelsens juridiske grundlag. Fejl 2 (F2): Tilbud, der ikke har angivet antal pladser i alt i et helt tal. Fejl 3 (F3): Tilbud, der ikke har angivet specifikke pladstyper i et helt tal. Fejl 5 (F5): Tilbud, der ikke har angivet antal ansatte i alt i et helt tal. Fejl 6 (F6): Tilbud, der ikke har angivet specifikke ansattetyper. Fejl 8 (F8): Tilbud, der ikke har indberettet tilbuddets ejerform Fejl 9 (F9): Tilbud, der ikke har indberettet en ydelsestype. Fejl 11 (F11): Tilbud, der mangler at udfylde underkategorierne i ydelsestypen. Fejl 12 (F12): Tilbud, der ikke har indberettet en aldersgruppe. Fejl 13 (F13): Tilbud, der ikke har indberettet min. en målgruppe (undtagen plejehjem, plejeboliger, friplejeboliger og plejefamilier). 13

15 Bilag 1 til Kvalitetssikringsrapport Oplysninger om juridisk grundlag, pladser, ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe, maj juni 2012 Tilbuddets navn Myndighed F1 F2 F3 F5 F6 F8 F9 F11 F12 F13 Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Kommentar BIRKELSE PLEJECENTER Jammerbugt Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bjælken Ringsted kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Blindes Arbejde Vi Ses x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Blindes Arbejde Odense x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Blommevej Randers Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Blå Kors Danmark Trivselsværksteder Hjørring Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Blå Kors Hjemmet Fredshavn Billund Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Blåkærgård Region Midtjylland x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bo og Naboskab Møn aktivitetshuset Langelinje Vordingborg Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bo- og Rehabiliteringscentret Bjerggårdshaven Bo- og servicecenter Holbæk - Skarridsøhjemmet Odense Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Holbæk Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bo- og servicecenter Holbæk - Tornhøj Holbæk Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bo- og Servicecenter Søvænge Egedal Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene Esbjerg Kommune x x x x x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Tilbuddet har skiftet navn til "Udviklingscenter Esbjerg" BO- OG VÆRESTEDET DAMGADE 2A Sønderborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bo-25 v. Patricia-huset Esbjerg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bocenter Damparken Tønder Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bocenter Nord, Skovlund bo og aktivitetscenter Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bodil Nøhrlind x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BoDøgn - Ane Staunings Vej 10 Horsens Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BoDøgn - Ane Staunings Vej 6 Horsens Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BoDøgn - Ane Staunings Vej 8 Horsens Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BoDøgn - Arentzens Minde Horsens Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BoDøgn - Hanstedholm Horsens Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BoDøgn - Kildegade Horsens Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BoDøgn - Kollegiet Kildebakken Horsens Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BoDøgn - Vestergade Horsens Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BoDøgn - Østergade Horsens Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Boformen Kærvang, Midtbyen Region Nordjylland x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Boformen Østermarken Vesthimmerlands Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofælleskab Mølleengen88 Roskilde Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofælleskabet 386 Rødovre Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofælleskabet Linde Allè Frederikssund Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofælleskabet P.M.Müllersvej Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskab Myrholmsvej, Bocenter Syd/Vest Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskab Topsand Esbjerg Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bofællesskaber Vangevej Lemvig Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskaberne - flere adresser i Rødovre kommune Rødovre Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BOFÆLLESSKABET Frederikssund Kommune x x x x x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Tilbuddet har skiftet navn til "Bofællesskabet Saltsøvej" Bofællesskabet x x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Tilbuddet har skiftet navn til "Bofællesskabet Engholmen Nord" 14 Fejl 1 (F1): Tilbud, der ikke har indberettet ydelsens juridiske grundlag. Fejl 2 (F2): Tilbud, der ikke har angivet antal pladser i alt i et helt tal. Fejl 3 (F3): Tilbud, der ikke har angivet specifikke pladstyper i et helt tal. Fejl 5 (F5): Tilbud, der ikke har angivet antal ansatte i alt i et helt tal. Fejl 6 (F6): Tilbud, der ikke har angivet specifikke ansattetyper. Fejl 8 (F8): Tilbud, der ikke har indberettet tilbuddets ejerform Fejl 9 (F9): Tilbud, der ikke har indberettet en ydelsestype. Fejl 11 (F11): Tilbud, der mangler at udfylde underkategorierne i ydelsestypen. Fejl 12 (F12): Tilbud, der ikke har indberettet en aldersgruppe. Fejl 13 (F13): Tilbud, der ikke har indberettet min. en målgruppe (undtagen plejehjem, plejeboliger, friplejeboliger og plejefamilier).

16 Bilag 1 til Kvalitetssikringsrapport Oplysninger om juridisk grundlag, pladser, ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe, maj juni 2012 Tilbuddets navn Myndighed F1 F2 F3 F5 F6 F8 F9 F11 F12 F13 Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Kommentar Bofællesskabet Ankermedet Frederikshavn Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Aspevej ( ) Thisted Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BOFÆLLESSKABET BAKKEGÅRDSPARKEN Vejen Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bofællesskabet Brofennen Tønder Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bofællesskabet Genvejen Tønder Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bofællesskabet Grundtvigsvej Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Hall Sti Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Hasselager, Bocenter Syd/Vest Århus Kommune x x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bofællesskabet Herredsvang Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Hestehavevej Århus Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Hjortshøj Århus Kommune x x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Hovedgaden Vesthimmerlands Kommune x x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Højmose Vænge Hørsholm Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Højtoftevej 64 Thisted Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet i Poul Mose Parken Assens Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bofællesskabet Ivar Huitfeldts Vej Frederikshavn Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet KH - Storkøbenhavn Høje-Taastrup Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Kirsten Marie Lyngby-Taarbæk Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bofællesskabet Kronen Frederikshavn Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Louisegade Sønderborg Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bofællesskabet Lyksborgvej Holstebro Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Løkkekrogen Ishøj Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Tilbuddet er ikke med i kvalitetssikringens trin 1 og 2 og indgår derfor ikke i kvalitetssikringen. Bofællesskabet Marselisborg Allé (MARS) Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Medelbyvej Rødovre Kommune x x x x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Mågevej 8 Thisted Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Nagelsvej Århus Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Odinsvej , Hus 4+5 Frederikshavn Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Poststræde 2 Jammerbugt Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Sjællandsgade Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Skejbyhave Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Skejbyparken Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Skelvej Gentofte Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Skødstrup Århus Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bofællesskabet Solglimt Herning Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Spindehuset Ishøj Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Stygge Krumpensvej Frederikshavn Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Søndergade Svendborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Thrigesvej - aspergere Herning Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Vejlbygade Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællesskabet Vesterbrogade Holstebro Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofællessskabet Østfløjen Rødovre Kommune x x x x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bognæs Region Syddanmark x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BOGØ KOSTSKOLE Vordingborg Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Fejl 1 (F1): Tilbud, der ikke har indberettet ydelsens juridiske grundlag. Fejl 2 (F2): Tilbud, der ikke har angivet antal pladser i alt i et helt tal. Fejl 3 (F3): Tilbud, der ikke har angivet specifikke pladstyper i et helt tal. Fejl 5 (F5): Tilbud, der ikke har angivet antal ansatte i alt i et helt tal. Fejl 6 (F6): Tilbud, der ikke har angivet specifikke ansattetyper. Fejl 8 (F8): Tilbud, der ikke har indberettet tilbuddets ejerform Fejl 9 (F9): Tilbud, der ikke har indberettet en ydelsestype. Fejl 11 (F11): Tilbud, der mangler at udfylde underkategorierne i ydelsestypen. Fejl 12 (F12): Tilbud, der ikke har indberettet en aldersgruppe. Fejl 13 (F13): Tilbud, der ikke har indberettet min. en målgruppe (undtagen plejehjem, plejeboliger, friplejeboliger og plejefamilier). 15

17 Bilag 1 til Kvalitetssikringsrapport Oplysninger om juridisk grundlag, pladser, ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe, maj juni 2012 Tilbuddets navn Myndighed F1 F2 F3 F5 F6 F8 F9 F11 F12 F13 Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Kommentar Boligerne Svalevej, Lene Bredahlsg., Region Midtjylland x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Josiassensvej Bo-og dagtilbud DANIA Odense Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BORGERCAFÉEN Haderslev Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bornholms Behandlingscenter FONTANA Bornholms Regionskommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Borremose Efterskole Rebild Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bo-selv projektet Solisterne x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bostedet Brøndby Kommune x x x x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bostedet "Kamæleonen" Halsnæs Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Bostedet Ellengården Århus Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bostedet Nordlys x Tilbuddet var ikke med i kvalitetssikringens trin 1, 2, og 3 og indgår derfor ikke i kvalitetssikringen. Bostedet Rockholm Hjørring Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bostedet Stærevænget Assens Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bostedet ØsterBo Assens Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bostedet Åhusene Odder Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bostøtte udsatte Gl. Århusvej 155 Viborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bostøtte udsatte Langdammen 2 Viborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bostøtten Glesborg Norddjurs Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Brændingen Hjørring Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Bøgeparken Nordfyns Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Grønningen SEL 107 Hjørring Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Kærlykke Sønderborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Laden Hjørring Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Okslundvej Aabenraa Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Store Kirkestræde - udviklingshæmmede Hjørring Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Søndermarksvej Nordfyns Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Tørholmsvej Hjørring Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Tårnvej Rødovre Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Vestfløjen Rødovre Kommune x x x x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Vikingbanke 14, Hirtshals Hjørring Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Vikingevej 31 Aalborg Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbud Aage Holms Vej nr , 16 og 18 Hjørring Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbuddet Broen Egedal Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BOTILBUDDET FLINTHOLM Sønderborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbuddet Gefion & Domus Helsingør Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbuddet Kæderupvej APS Gribskov Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbuddet Rønnebærkæret Greve Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbuddet Stjerneskud Hjørring Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbuddet Tjurgården I/S Greve Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbudet H.C.Andersens Vej (A) Hjørring Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbudet H.C.Andersens Vej (B) Hjørring Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbudet Lindholm Viborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbudet Toftekær Nordfyns Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Botilbudet Valmuen Hjørring Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BRAMSTRUPKOLLEGIET Odense Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Brogårdshøj Gentofte Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Fejl 1 (F1): Tilbud, der ikke har indberettet ydelsens juridiske grundlag. Fejl 2 (F2): Tilbud, der ikke har angivet antal pladser i alt i et helt tal. Fejl 3 (F3): Tilbud, der ikke har angivet specifikke pladstyper i et helt tal. Fejl 5 (F5): Tilbud, der ikke har angivet antal ansatte i alt i et helt tal. Fejl 6 (F6): Tilbud, der ikke har angivet specifikke ansattetyper. Fejl 8 (F8): Tilbud, der ikke har indberettet tilbuddets ejerform Fejl 9 (F9): Tilbud, der ikke har indberettet en ydelsestype. Fejl 11 (F11): Tilbud, der mangler at udfylde underkategorierne i ydelsestypen. Fejl 12 (F12): Tilbud, der ikke har indberettet en aldersgruppe. Fejl 13 (F13): Tilbud, der ikke har indberettet min. en målgruppe (undtagen plejehjem, plejeboliger, friplejeboliger og plejefamilier). 16

18 Bilag 1 til Kvalitetssikringsrapport Oplysninger om juridisk grundlag, pladser, ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe, maj juni 2012 Tilbuddets navn Myndighed F1 F2 F3 F5 F6 F8 F9 F11 F12 F13 Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Kommentar Brohovedet Mariagerfjord Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Brolund Favrskov Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Brunmosegård, Fonden Syddjurs Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Buddinge Hovedgade Gladsaxe Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Byens Kiosk Vesthimmerlands Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bülowsvej - For børn og familier Frederiksberg Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bøge Allé 16 Region Syddanmark x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bøgelunden Rudersdal Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bøgemarkscentret Aalborg Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bøgevangskolen Vejle Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bøjen i Hirtshals Hjørring Kommune x x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Børn og Familieafdelingen Anbringelsesteamet Ringkøbing-Skjern Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Børn og Ungecenter Svendborg Svendborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Børne- og familiehjemmet Bakkevej Hedensted Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Børne- og Familieinstitutuionen Wibrandtsvej x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. BØRNEHAVEN BRINKEN Billund Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BØRNEHAVEN LYSTRUPLUND Århus Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BØRNEHAVEN MEJSEVEJ Vesthimmerlands Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Børnehaven Rudegårds Allé Rudersdal Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Børnehaven Spiren Vejen afd. Vejen Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den godkendende myndighed oplyser, at tilbuddet er nedlagt. Børnehaven Tumlingen Næstved Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BØRNEHJEMMET BIRKELUND Odense Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Børnehusene Middelfart Region Syddanmark x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Børnehusene Nyborg Region Syddanmark x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Børnehusene Odense Region Syddanmark x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Børnehuset Lille Kolstrup - specialbørnehave Aabenraa Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Børnehuset Møllebakken Solsikken Assens Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. BØRNEHUSET SØNDERSKOV Sønderborg Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. BØRNEHUSET VED FORTET Gladsaxe Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Cafe Hjørnet Esbjerg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den godkendende myndighed oplyser, at tilbuddet er nedlagt. Café Paraplyen KFUM's Sociale Arbejde Frederiksberg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Cafe Paraplyen Varde Varde Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Café Parasollen Aalborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Café på vejen Silkeborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Cafe Regnbuen Haderslev Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Cafe Væxt Aalborg Kommune x x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Cara Insula Faaborg-Midtfyn Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Carl Reffsvej Plejeboliger Holbæk Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. CAS 1 x Tilbuddet var ikke med i kvalitetssikringens trin 1, 2, og 3 og indgår derfor ikke i kvalitetssikringen. CAS 2 x Tilbuddet var ikke med i kvalitetssikringens trin 1, 2, og 3 og indgår derfor ikke i kvalitetssikringen. CAS 3 x Tilbuddet var ikke med i kvalitetssikringens trin 1, 2, og 3 og indgår derfor ikke i kvalitetssikringen. Center 3 for variable boformer. x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Bofælleskaberne Center City/Østerbro - Dannebrogsgade x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Fejl 1 (F1): Tilbud, der ikke har indberettet ydelsens juridiske grundlag. Fejl 2 (F2): Tilbud, der ikke har angivet antal pladser i alt i et helt tal. Fejl 3 (F3): Tilbud, der ikke har angivet specifikke pladstyper i et helt tal. Fejl 5 (F5): Tilbud, der ikke har angivet antal ansatte i alt i et helt tal. Fejl 6 (F6): Tilbud, der ikke har angivet specifikke ansattetyper. Fejl 8 (F8): Tilbud, der ikke har indberettet tilbuddets ejerform Fejl 9 (F9): Tilbud, der ikke har indberettet en ydelsestype. Fejl 11 (F11): Tilbud, der mangler at udfylde underkategorierne i ydelsestypen. Fejl 12 (F12): Tilbud, der ikke har indberettet en aldersgruppe. Fejl 13 (F13): Tilbud, der ikke har indberettet min. en målgruppe (undtagen plejehjem, plejeboliger, friplejeboliger og plejefamilier). 17

19 Bilag 1 til Kvalitetssikringsrapport Oplysninger om juridisk grundlag, pladser, ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe, maj juni 2012 Tilbuddets navn Myndighed F1 F2 F3 F5 F6 F8 F9 F11 F12 F13 Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Kommentar Center City/østerbro - Kollegiet Borgervænget x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Center f. Misbrug og Socialpsykiatri Region Syddanmark x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. CENTER FOR ALKOHOLBEHANDLING Århus Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Center For Beskyttet Beskæftigelse, afd. Vejle Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Ellehøj Center for beskæftigelse, Horsens Region Midtjylland x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Center for Børn med Handicap - Baunegård x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Center for Børn med Handicap - Elmehuset, x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Hyblerne Center for Børn med Handicap - Elmehuset, Rampen x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Center for Børn med Handicap - Elmehuset, Toppen Center for Børn med Handicap - Nærumgård, Adlershus Center for Børn med Handicap - Skovhusene, Kvisten Center for Børn med Handicap - Skovhusene, Skovtours < 18 år Center for Døvblindhed og Høretab, Kollegievej x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Region Nordjylland x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Center for Job og Oplevelse - Esbønderup Helsingør Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Center for misbrugsbehandling Århus Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Center Nordvest, Vestergårdsvej x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Center Nørrebro - Fogedgården x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Center Vest (Brohuset mv.) Ringkøbing-Skjern Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. CFBB Afdeling Kathrinehøj Daghjemshusene Vejle Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Crimestop.dk Høje-Taastrup Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. CSA Center for Senhjerneskadede Assens Assens Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. CSB, Bofællesskaber x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. CSU Egedammens Fritidsordning Hillerød Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. DAG- OG AKTIVITETSCENTER TUSINDFRYD Vejle Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Dag- og Beskæftigelsestilbuddet, STU Røllikevej Aalborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Dag- og Døgncenteret Randers Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Daghus Viborg Viborg Kommune x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Tilbuddet var ikke med i kvalitetssikringens trin 1 og indgår derfor ikke i kvalitetssikringen. DAGINSTITUTIONEN RESEN Skive Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Dagtilbud for Voksne Udviklingshæmmede - Støttecenter Stedet Ballerup Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Dagtilbud til unge med en spiseforstyrrelse Vejle Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Dalhuset Vejle Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Damgård Haderslev Kommune x x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Danahøj Aalborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. DANNEVIRKE KOSTSKOLE Haderslev Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Fejl 1 (F1): Tilbud, der ikke har indberettet ydelsens juridiske grundlag. Fejl 2 (F2): Tilbud, der ikke har angivet antal pladser i alt i et helt tal. Fejl 3 (F3): Tilbud, der ikke har angivet specifikke pladstyper i et helt tal. Fejl 5 (F5): Tilbud, der ikke har angivet antal ansatte i alt i et helt tal. Fejl 6 (F6): Tilbud, der ikke har angivet specifikke ansattetyper. Fejl 8 (F8): Tilbud, der ikke har indberettet tilbuddets ejerform Fejl 9 (F9): Tilbud, der ikke har indberettet en ydelsestype. Fejl 11 (F11): Tilbud, der mangler at udfylde underkategorierne i ydelsestypen. Fejl 12 (F12): Tilbud, der ikke har indberettet en aldersgruppe. Fejl 13 (F13): Tilbud, der ikke har indberettet min. en målgruppe (undtagen plejehjem, plejeboliger, friplejeboliger og plejefamilier). 18

20 Bilag 1 til Kvalitetssikringsrapport Oplysninger om juridisk grundlag, pladser, ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe, maj juni 2012 Tilbuddets navn Myndighed F1 F2 F3 F5 F6 F8 F9 F11 F12 F13 Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Kommentar DANSK BLINDESAMFUNDS DAGCENTER x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Dansk Handicap forbunds Voksenklub. x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Tilbuddet har skiftet navn til "Voksenklubben Lavuk" Dansk Røde Kors Natherberg Region Hovedstaden x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. De Gule Værksteder Jammerbugt Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. den Gamle Dyrlægegård Holbæk Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den Gamle Præstegård Guldborgsund Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den Lille Efterskole Roskilde Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den Maritime Base v/henrik Holm Oxlund Holbæk Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den Maritime Småskole i Nakkebølle Faaborg-Midtfyn Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den Miljøterapeutiske Organisation Holbæk Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. opholdsstedet Vesterhuset Den psykiatriske behandlingsinstitution Fredensborg Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Drosthuset Dyssegården DEN SELVEJ INST SØNDERVANG Frederiksberg Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Tilbuddet er undtaget fra kvalitetssikringen, da der er tale om et plejehjem. Den Selvejende Inst Ehlershjemmet-Børnehus Haderslev Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. DEN SELVEJENDE INST KRAKAGÅRDEN Faaborg-Midtfyn Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den selvejende instit. Storskoven Faaborg-Midtfyn Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Den Selvejende institution "Aaen" Det socialepædagogisk opholdssted Aaen Billund Kommune x x x x x Kvalitetssikring ikke gennemført. Den Selvejende Institution Alfa - Fredensborg Fredensborg Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. DEN SELVEJENDE INSTITUTION BAKKEGÅRDEN V/MARGIT & JACK VOLKMANN Den Selvejende Institution Behandlingsstedet Holbrogaard Guldborgsund Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Faaborg-Midtfyn Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. DEN SELVEJENDE INSTITUTION DALEN Silkeborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den Selvejende Institution Det Blå Hus Varde Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den Selvejende Institution Grønsund Guldborgsund Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. DEN SELVEJENDE INSTITUTION HADERSLEV KRISECENTER DEN SELVEJENDE INSTITUTION HAVMÅGEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KRAAGSGAARD Haderslev Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Hjørring Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Gribskov Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den selvejende institution Lions Park Birkerød Rudersdal Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den selvejende institution Lions Park Søllerød Rudersdal Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. DEN SELVEJENDE INSTITUTION MÆLKEBØTTEN Kalundborg Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den Selvejende Institution Ungdomskollegiet " Holbæk Kommune x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Rosenvænget" Den sociale Café Fristedet Thisted Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Den Sociale Skadestue Aalborg Kommune x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Det Beskyttede Værksted Odense Kommune x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Det døgnåbne behandlingshjem C.M. Schuberts Minde Ringkøbing-Skjern Kommune x x x x x Kvalitetssikring gennemført. Oplysningen er bragt i orden. Tilbuddet har skiftet navn til "Behandlingshjemmet for børn og unge C.M. Schuberts Fejl 1 (F1): Tilbud, der ikke har indberettet ydelsens juridiske grundlag. Fejl 2 (F2): Tilbud, der ikke har angivet antal pladser i alt i et helt tal. Fejl 3 (F3): Tilbud, der ikke har angivet specifikke pladstyper i et helt tal. Fejl 5 (F5): Tilbud, der ikke har angivet antal ansatte i alt i et helt tal. Fejl 6 (F6): Tilbud, der ikke har angivet specifikke ansattetyper. Fejl 8 (F8): Tilbud, der ikke har indberettet tilbuddets ejerform Fejl 9 (F9): Tilbud, der ikke har indberettet en ydelsestype. Fejl 11 (F11): Tilbud, der mangler at udfylde underkategorierne i ydelsestypen. Fejl 12 (F12): Tilbud, der ikke har indberettet en aldersgruppe. Fejl 13 (F13): Tilbud, der ikke har indberettet min. en målgruppe (undtagen plejehjem, plejeboliger, friplejeboliger og plejefamilier). 19

DanRIS 2013 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2013 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2013 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2014 DanRIS 2013 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen

Læs mere

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Juni 2008 Flemming Jakobsen, Jonas Markus Lindstad Marianne Malmgren og Finn Kenneth Hansen CASA Stofmisbrugsområdet i

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

DanRIS 2008 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2008 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2008 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2009 DanRIS 2008 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer NOTAT April 2011 Sagsnr.: 2010/016592 Sagsbehandler: JP Baggrund På baggrund af en situation, hvor mange af det kommunale redningsberedskabs udrykninger går til blinde alarmer, har Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2008 DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Sagsnr. 10-3614 Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2011... 3 1.2. Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen Boligmarkedet i de danske yderkommuner Overordnede udviklingstendenser Jens F. L. Sørensen Februar 2012 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne REPORT

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Hvem stemte og hvem blev hjemme?

Hvem stemte og hvem blev hjemme? C E T R E F O R V O T I G A D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E C E S U I V E R S I T Y O F C O P E H A G E Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november

Læs mere

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Web www.regionh.dk Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2 Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse Indhold Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted..................................2 Afsnit 2: Statsanerkendelse 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder

Læs mere

Spar mange penge på din husleje måned efter måned

Spar mange penge på din husleje måned efter måned Spar mange penge på din husleje måned efter måned I Danmark er der bestemmelser om hvor høj en husleje må være. Dette gør, at du i rigtig mange tilfælde kan få en langt lavere husleje, end den du betaler

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen mellem regionsrådet i og kommunalbestyrelserne i regionen BIND II DEL 3 6. Rammeaftalens konkrete omfang 6.1 Socialområdet

Læs mere