Thomas Kingo: Dend XX. Sang. For Søefarende & Hierte-Suk. Hans Adolph Brorson: Den yndigste rose er funden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thomas Kingo: Dend XX. Sang. For Søefarende & Hierte-Suk. Hans Adolph Brorson: Den yndigste rose er funden"

Transkript

1 En analyse og teksthistorisk perspektivering af Thomas Kingo: Dend XX. Sang. For Søefarende & Hierte-Suk. Hans Adolph Brorson: Den yndigste rose er funden Udarbejdet af Anja Pedersen

2 Indledning Jeg vælger at gribe opgaven, en analyse og teksthistorisk perspektivering af Thomas Kingos, Hierte-Suk og Brorsons Den yndigste rose er funden, med særligt henblik på en karakteristik af salmegenrens brug af troper, an på følgende måde: Først en undersøgelse af den enkelte salmes komposition og tematik. Dernæst vil jeg med henblik på at udlede den bagvedliggende livsanskuelse undersøge salmens brug af troper og deres funktion i sammenhængen. Undervejs vil jeg bestræbe mig på at sætte teksterne i relation til teksthistorien ud fra betragtninger i de tre instanser: æstetik, institution og erfaring. Analyse af Dend XX. Sang for Søefarende Sangen er fra Aandelige Siunge-Koors Anden Part (1681), der har undertitlen: Siælens Opvækkelse til Allehaande Andagter i Allehaande Tilfælde. Alting til Guds Ære,. Undertitlen sigter mod den religiøse retledning, som Kingo betjener sig af i samlingen. Han gennemlyser den menneskelige erfaringsverden med troens kategorier. Da der er tale om et dialektisk forhold mellem den pågældende salme og den første salme fra samlingen Dend II. Sang, Kom Siæl, og lad os græde, så vil jeg inddrage den i det omfang, jeg finder det relevant for analysen. Samlingen, som består af 20 sange samt 13 tilhørende hjertesuk er dediceret den tyskfødte Charlotta Amelia med den begrundelse, at hun fri og fuld Kiærlighed ey allene elsker vort Lands Folk, mens ogsaa vort Sprog (Aandelige Siunge-Koors Anden Part, side 136). Dend XX. Sang. For Søefarende kan karakteriseres som en almen livs og skæbnesang, der skal virke i det daglige liv. Vi kan allerede ud fra dedikationen fastslå, at vi står over for en tekst, som er skrevet ind i en institutionel ramme. Salmen er skrevet til den verdslige melodi: Beklage af ald min sinde, etc. med det formål at lokke almindelige mennesker til at synge. Komposition Salmen har en typografisk opstilling i regelmæssige strofer, som følger på hinanden. Der er i alt 80 verslinier fordelt på 10 strofer. Salmen er kendetegnet ved en streng symmetrisk komposition, som gør sig gældende indenfor såvel salmen som helhed som indenfor den enkelte strofe, der afsluttes med et punktum. Der er skrevet symmetrisk om midten. Kompositionen er karakteristisk for tiden, da den drejer harmonisk om sig selv i forhold til

3 emnet, der behandles, andagten. Det vil sige, at der kommer en indledning, som består af høflighedsfraser: O store Gud og Herre // som Himmel, Jord og Land // Aldmægtig kand og efter en kort forberedelse fremgår det, hvad hensigten med teksten er, en lovprisning af Gud med henblik på beskyttelse. Derefter kommer den detaljerede beretning, som er skrevet på almene erfaringer. Det er den tungtvejende del af teksten. I afslutningen vendes der tilbage til henvendelsen til Gud og bøn, strofe 8: liden Flyde-flok. Versemålet er aleksandriner, verset er jambisk, og der er enderim. Ved linieslut falder versemålet til ro. Salmens centrale kompositionsprincipper er bl.a. gentagelsesfigurer og antitesen. Stilistisk er salmen struktureret omkring antitesen som princip. Der opstilles en grundlæggende kontrast mellem Gud og menneske, himmel og jord, som er bærende for den effektfulde fremstilling af menneskets livsvilkår. Dette aspekt vil blive behandlet mere indgående i gennemgangen af tropernes anvendelse og funktion. Ved en sammenligning af Kingos brug af antitesen som stilfigur i Dend XX. Sang. For Søefarende med hans brug af den i salmer, som i fx Keed af Verden, og kier ad Himmelen, må man konstatere en ændring. Antitesen har indtaget en mere underordnet position i Dend XX. Sang. For Søefarende, hvilket til dels kan forklares ud fra, at denne har et langt mere harmoniserende sigte en de tidligere. Samtidig mener jeg, at det er vigtigt at fremhæve, at der i kraft af de hypotetiske ønskeformer, som fx fastholdes en spænding i salmen. Spændingen fastholdes, idet bønnen omhandler troens virke, men idet virkeligheden er noget, der skal bedes om, opretholdes dualiteten og dermed også antitesen. Teksten former sig som en bøn, hvilket understreges af den apostrofiske opstart. Bønnen drejer sig om rejsen over vand, men kan ydermere læses som en allegorisk skildring af døden i livet og den menneskelige færd igennem livet. Den antitetiske opbygning er altså mere end stilistisk form, der refererer til barokkens forkærlighed for modsætninger og symmetri. Formen er i sig selv en måde for Kingo at betragte menneskets livsvilkår på, nemlig som en farefuld rejse mellem himmel og jord, frelse og synd. Den påpegede symmetri og orden i kompositionen modsvares af indholdet, som er modsætningsfyldt. Der er en uoverensstemmelse mellem form og indhold. Tema Det diskursive, altså iscenesættelsen, fører frem til en verdensanskuelse, som klarlægger tematikken. Temaet udtrykkes gennem diskursen.

4 Teksten opererer med to planer, et abstrakt og et konkret plan. Jeg vælger i det følgende at anskue salmen ud fra Johan de Mylius betragtninger omkring bevægelse indenfor det tekstlige univers (Anskuelsesformer, kap 1). Jeg tager mit udgangspunkt i de to planers indbyrdes relationer og herudfra forsøger jeg at gøre mig nogle iagttagelser. Salmens indhold kan beskrives ud fra to bevægelser: en horisontal og en vertikal. Betragtningerne omkring konkret og abstrakt er anskueliggjort i nedenstående inddeling: Strofe 1-3: Indledes med apostrofen, der har en højstemt lyrisk effekt. Den etablerer en direkte henvendelse til Gud : O store Gud og Herre..., hvor der appeleres til hans nåde Vi møder her ligeledes en indikation af Guds storslåethed. Den horisontale bevægelse har sit udgangspunkt i den konkrete forestående sejlads. Rejsen foretages af nødvendighed, nemlig af hensyn til Værk og Hværv. Bevægelsen ud i verden beskrives som farefuld. I strofe 2 tages der ligeledes udgangspunkt i det sanseligt konkrete: Vort Sejl vi nu ophidse. Det faktum, at udgangspunktet tages i det håndgribelige og dagligt erfarede må tilskrives Kingos bestræbelse på at føre den andægtige ind i sangen. Den horisontale bevægelse dækker over den konkrete sejlads, strofe 1: og rejsen over vand i allegorisk forstand. Sejladsen etablerer sig i salmen som et nde død i livet. Billedet kommer til syne i detaljen, som fx strofe 2: Vort Seyl vi nu ophidse, strofe 3: Du veedst vor Skibe-planke // Er næp tre Fingre breed. Sejladsen bliver således salmens sammenligningsplan. Med glidningen over i den realistisk skildrede livssejlads er vi på vej ind i salmens abstraktion, som i sidste ende er en grad forskellig fra dets horisontale plan, her tages der hele tiden afsæt i det konkrete: De konkrete udgangspunkter har til formål at løfte det over i en almen betragtning. Resultatet er, at opmærksomheden hele tiden vendes mod et større, overliggende plan, som har karakter af uforanderlighed. Det er dette metafysiske plan, der kommer til at stå som det egentlige for Kingo. Det er først i, at alle modsætninger udlignes. Bevægelsen i salmen går altså fra det konkrete, som angives for igen at forlades med en pegning over imod det abstrakte: Du veedst vor Skibe-planke // Er næp tre Fingre breed, // Som Havets Bølger banke. Det horisontale udsyn modsvares konstant af et vertikalt. På det horisontale plan afløses et hvert punkt af et andet pga. bevægelsen, strofe 2: -kast ikke // Skal os til Graven skikke // I Havets vaade Skiød. Kingos åbenlyse modvilje overfor det horisontale plan skyldes bevægelsen, som kendetegner dette plan. Bevægelsen knyttes til en forstilling om ubestandigheden, omskiftelsen i livet, og tegner sig som et jordisk vilkår. Denne form for afløsning modsvares af en bestandighed og stilstand på det vertikale plan.

5 Egentligheden befinder sig for kingos vedkommende ovenover det horisontale plan, adskilt fra bevægelsen. Evigheden kommer trods sit fravær til at stå som kontrast til bevægelsen. Strofe 4-5: Anvender bibelsk billede om syndefloden eksemplificeret ved Noah. Billedet tjener til beskrivelse af Guds almagt. Strofe 6-7: Begynder i den konkrete situation, forberedelserne til rejsen på havet. Ændring i tempus til futurum. Lovprisning af Guds forunderlige egenskaber. Bøn til Gud om englevagt. Strofe 8-9: Beder i hypotetiske former om styrke til at modstå fristelserne i farlig Sti. Der sker i kraft af Sti en markant glidning fra det konkrete plan til det abstrakte plan. Sti = livets vej med alle dens jordiske fristelser. Dette kaldes en allegorisk abstraktion. Vertikaliteten har overtaget horisontaliteten. Strofe 10: Skildring af livets vilkår. Livet fremstilles som en forberedelse til døden. I troens lys gennemskuer mennesket tilværelsens vilkår uden at fortvivle: vore Dage far Vi mod vor Død // Os daglig kand berede. Herved bygges der trods alt en bro mellem det foranderlige liv i kald og stand og det Guds rige, hvor al verdens nød endes og vendes. Først ved døden udlignes alle forskelle. De påpegede forskydninger mellem det horisontale og det vertikale plan tjener som en understregning af Kingos, barokkens anskuelsesform. Der er i salmen tale om en todeling af verden. Livet på jorden skal bæres som et vilkår, og det egentlige liv er i himmelen. Det vi, som er repræsenteret i teksten, er et kollektivt vi. Der er tale om en almen af en kollektiv erfaring fra de rejsende menneskers side, strofe 8: En liden Flyde-flok. Salmedigtningen bliver almen og repræsentativ i sin form. Der tages ikke udgangspunkt i personlige erfaringer. Kingo er sig bevidst at leve i et samfund som enkelt individ indfældet i en social helhed. Det er i denne sociale helhed salmen fungerer. Salmens brug af troper Med henblik på at udlede salmens bagvedliggende livsanskuelse kræves et kendskab til dens brug af billedlige udtryk/troper, som også understreger forfatterens holdning. Først vil jeg påpege de troper, der dominerer, og som har betydning for salmens meningsdannelse. Undervejs vil jeg sætte dem i relation til den bagvedliggende livsopfattelse/det barokke livsbillede. Kingos brug af den allegoriske fremstilling i salmen kan først og fremmest knyttes til barokkens grundlæggende anskuelsesform, som blev påpeget ud fra forskydningerne mellem det horisontale og det vertikale plan. Jeg påviste, hvordan det vertikale overtog det horisontales plads. Verden og tekst er et stort tegnsystem, som skal afkodes. Allegorien hviler

6 på præ-tekster og forudsætter en diskrepans mellem tegn og betydning. Det konkrete har i salmen altså ikke nogen mening i sig selv, men kun i kraft af det overliggende system, det vertikale plan. Det er denne overliggende orden, Kingo bestræber sig på at synliggøre ved egorien. Afkodningen skal først og fremmest søges i bibel-allegoresen, idet Kingo så at sige argumenterer herud fra, strofe 4: Dend første Seyle-snekke, // som i Syndfloden flød. Der er således heller ikke tale om sammenfald mellem form og indhold, som vi fx oplever det hos Johannes Ewald ( ). Indholdet står hos Kingo i kontrast til formen. Han skriver ud fra den tankehorisont, at meningen med menneskelivet dybest set er menneskets eget værk, dvs. kun i andagt og bod kan det give slip på sig selv og sin selvorganiserede verden. Derfor skal det retledes, strofe 9: Men hielp os frem, // At vi med Tak og Glæde // Paa Lande-jorden træde. Livet er set fra et barokt synspunkt kort og utilregneligt, hvilket understeges i strofe 3: Du veedst vor Skibe-planke // Er næp tre Fingre breed. Det højeste man i Kingos univers kan opnå som menneske, er at se igennem det konkrete ind til en bagvedliggende mening. Selve dobbelttydigheden, i form af allegorien ligger i såvel teksten som i realiteten som et vilkår. Dobbelttydigheden mellem tegn og betydning, som teksten selv peger på, lader sig ligeledes forklare udfra allegorien. Sproget er utilregneligt, foranderligt, og dermed ikke til at forlade sig på. Men trods utilregneligheden dyrker Kingo det til det yderste. Der er derfor heller ikke tale om en fornægtelse eller fuldstændig afstandtagen fra det foranderlige, hvilket især understeges i strofe 2: vi nu ophidse // For Vindens Puste-kast. Den fundamentale splittelse mellem himmel og jord opretholdes i antitesen fra start til slut. Dette giver sig til udtryk i besjælinger, som fx: og Himlens Skiød. Billederne peger på en dualistisk livsopfattelse, hvor det jordiske ses som en forberedelse til ter det egentlige liv: Vi mod Døden. Kingos univers er et opdelt univers, der udgøres af et metafysisk paradigme, der modstilles et jordisk paradigme. Det er et hierakisk kosmos, hvor Gud står øverst og er almægtig, strofe 6: Det synekdokiske udtryk har en forstærkende virkning, idet vi får delen, som er Guds magt understøttes ligeledes i strofe 1: Aldmægtig kand regiere. Naturen er for Kingo et billedsprog, en måde at konkretisere livets og bruger de ydre omskiftelser i naturen til at beskrive menneskeverdenens ustadighed og bevægelse med. Dette kan fx belyses ud fra strofe 2, hvor vi møder metaforiske udtryk som: -kast, Storm og Stød, grumme Sky-kast. De kommer til at stå for de fristelser som mennesket udsættes for, og som kan os til Graven skikke, hvis ikke Gud tager hånd om det. Af frygt for at lade sig forføre rettes der en henvendelse til Gud om hjælp:

7 Vinden må nødvendigvis opfattes som billede på omskifteligheden selv. I og med, at menneskelivets foranderlighed og fristelser beskrives ud fra kræfter i naturen, kan vi tale om, at der hos Kingo er en overensstemmelse mellem menneske og natur. Den ydre natur er den menneskelige synds billede. I strofe 3 har vi den allegoriske skildring af dødens nærvær i livet, en påmindelse om livets korthed og forgængelighed, udtrykt i en comparatio: tre Fingre breed // Som Havets Bølger banke. Menneskelivet sammenstilles med bølger, som ved deres korthed konnoterer en ubestandig karakter. Stroferne fire og fem er kendetegnet ved at have en paradigmatisk lighedsrelation, idet stort set alle substantiver er hentet indenfor det samme paradigme: Bibelen. Kingo bruger i et vidt omfang de bibelske fortællinger som argumentationsform. Han gør det som tilhænger af ortodoksiens fastholdelse af kristendommens objektive anskuelighed. Ved at bygge på troens objektivitet, søger han at sikre kristendommens almenhed som noget, der er tilgængeligt for alle. Derfor blander han ikke sin egen personlige erfaring ind i billedet, da denne ville kunne lede bort fra salmens almenheden. En anden væsentlig grund er, at han skriver på vegne af en institution, nemlig kirken. Kingos livsanskuelse udfoldes i strofe 8, som indledes med et synekdokisk udtryk, der har metonymisk karakter: O GUd! Du seer vi ere // En liden Flyde-flok. Vanitas-billedet konnoterer bevægelse og ustadighed. Mennesket bevæger sig på usikker grund. Livets vilkår s bestemt til at være ubestandighed og ustadighed. Herudfra kan vi uddrage, at alle mennesker er syndige i Kingos forestillingsverden. Jeg vælger tillige at påstå, at de metonymiske udtryk der lader delen repræsentere helheden, er med til at underbygge salmens karakter af almenhed. I samme strofe møder vi den genitiviske omskrivning: der ligeledes vidner om de jordiske fristelser, der kan lokke bort fra kristendommen. Menneskelivet opfattes af Kingo som en kamp mellem opretholdende kræfter og nedbrydende kræfter. I strofe 10 ses en billedliggørelse af tiden i form af en comparatio, der sammenstiller menneskelivet med sejlende skibe: At vore Dage far // Som Skib der seylend ere // I Havets -glar. I dette vanitas-billede sættes tidsopfattelsen i spil. Skildringen af tiden kan læses som en påmindelse om dens eget ophør, om livets korthed, om døden og dermed om tidens vertikale modsætning, evigheden. I strofe 10 ses endnu en indikation af dødens nærvær og livet som en forberedelse til døden: Vi mod vor Død // Os daglig kand berede. Set ud fra de billedlige iagttagelser er jorden for Kingo blot et vandringssted, ikke et blivested, hvilket yderligere lader sig underbygge af udsagn, som fx i strofe 9: Og kommer til vort Hiem,og i strofe 10, hvor himlen får menneskelig karakter i kraft af personificeringen:

8 Overordnet kan vi konkludere, at de modsætningsvise erfaringer, der i samlingens første del truede med at sprænge sjælen, samles her til fortrøstningsløs optimisme, idet mennesket heles under Guds forsyn, og splittelsen mellem jordisk begær og evangelium synes ophævet i bønnens tillidsfulde henvendelse til Gud. I og med, at salmen Dend XX. Sang. For bevarer sjælens bekymrede tvivlsspørgsmål, som fx udtrykt i strofe 10: vi kunde lære // At vore Dage far, og peger på bodshandlingen som en til stadighed nødvendighed, viser den tilbage til bogens udgangspunkt. Der gives altså fra Kingos side et bud på, hvordan mennesket skal anskue sit eget livsforløb. Sjælen skal se hele sit liv i bodens tegn og til stadighed begynde forfra på omvendelsens gerninger, strofe 10: I kraft af denne åbenlyse dialektik mellem samlingens første sange og den afsluttende lukker samlingen sig smukt om sig selv. Stilkarakteristik Jeg vil i det følgende undersøge salmens sprog og syntaks med henblik på en afgrænsning af dens stil for herefter at sætte iagttagelserne ind i den teksthistoriske sammenhæng. Nogle påfaldende træk for teksten er dens ordrigdom. Salmen er desuden kendetegnet ved et svulstigt sprog, der har en billeddannende effekt, og opbygges ved hjælp af mange og ofte malende adjektiver, også kaldt prydende epiteter. Et eks. på denne påfaldende brug af sproget kan ses i strofe 7: Dend kaade bruse-søe // Og Bølgers Stolthed kue // Som skryde grumt og Frasen virker prangende og overvældende, og dette er kendetegnende for barokken. Adjektiverne tilfører teksten en vis detaljeringsgrad. Sprogets svulstighed underbygges tillige af de vidtløftige omskrivninger, især med genitiv: Dødsens hule, Stormens hule, -Kast. Den sproglige dybde findes også i sætningernes leddeling, i de store svulmende perioder, der er karakteriseret ved underordninger. Der kan i teksten påvises en tydelig tendens til inversion. Inversion er kendetegnet for en stil, der er opbygget efter forvægtsprincippet, og netop dette gør sig gældende i teksten. Det sætningsled, som anses for vigtigst i sammenhængen, placeres først i forfeltet og får på denne måde en understregning. Et eks. på en forvægtskonstruktion ses i strofe 4: -snekke, // Som i Syndfloden flød. Inversionen må anses for at være et emfatisk og sublimerende middel til at understrege med. Stilen kan nærmere bestemt lægges ind under en superlativistisk stil. Dette ses bl.a. ud fra tekstens brug af overdrivelse som en teknik. Nogle barokke formler for forstørrelse ses bl.a. i strofe 3: Du veedst.// Er næp tre Fingre breed, strofe 6: At tusind Ting i Strand //De

9 vidne bær. Ud fra disse iagttagelser kan vi konkludere, at teksten er repræsentativ for barokken. En kort analyse af Hierte-Suk Jeg vil med særligt henblik på en opsamlende karakteristik af Kingos billedbrug give en kort analyse af teksten Hierte-Suk. Teksten kan anskues ud fra en række forskydninger mellem et konkret plan og et abstrakt plan. Det er disse jeg vil gøre mig nogle betragtninger ud fra. Tekstens ordningsprincipper er antitesen, enderim og hv -strukturer. Hierte-sukket er udformet som en bøn rettet mod Gud. Dette ses ud fra den apostrofiske henvendelsesform: O Gud og ud fra de hypotetiske ønskeformer, såsom: Da, søde Jesu, lad mig døe. Bønnen tager sit udgangspunkt i en konkret situation: jeg, O Gud paa Havet er //Og Bølge-ryggen giennemskiær. Inspirationen fra opholdet på havet, selve sejladsen bliver den konkrete anledning til at beskrive de modsætninger, der præger det indre: Da kand jeg mig erindre // At i mig selv der er et Hav. Kingo laver en metaforisk sammenligning, der understreger, at det konkrete hav, som findes i verden, ligeledes er indeni ham selv metaforisk set. Opdelingen af verden i et indre og et ydre vidner om Kingos dualistiske og modsætningsfyldte tankegang. Jeg et er splittet i sjæl og legeme og disse er uforenelige. De mange metaforer tjener til at beskrive de indre rørelser: kymrings Storme gaae // I mine Aarers lønlig Vraa (genitiviske metaforer), Hvor Frygt udi mig velter // Hvor Blodet retter om min Haand // Til Hiertet nesten smelter (verbal-metaforer). Et eks. på en forskydning fra det sanseligt konkrete til det abstrakte ses i linje 19: Da seer jeg salte Taare-vand // Igiennem Øyet trilde kand // At viise mig dend Kilde // Som i mit Bryst sin Udspring hâr, // Og hvor dend smager ilde. Der er tale om gråd af syndsbevidthed over at have et hav af saltvand i sig. Angeren kommer ud. Vandet må nødvendigvis læses som en metafor, hvorimod saltevandet er rigtigt, men bruges metaforisk, idet saltets smag bruges til at påvise det sure. Hierte-Suk afsluttes med citatet: Alt det som haver Aande love Herren. Udsagnet omhandler det skabte som helhed. Kingo konkluderer hermed, at alt det skabte længes i kraft af den oprindelige skabelse, og kan derfor ikke finde ro på jorden. Vi kan anskue salmen Dend XX. Sang. For Søefarende, og Hierte-Suk ud fra de tre instanser: erfaring, æstetik og institution. Kingos digtning må opfattes som talerør for en institution, der i dette tilfælde er den kristne livsopfattelse og kirken. Salmen er skrevet ind i en ramme, der er større end digteren selv, og kommer således til at være rep

10 forhold til institutionen. Dette understøttes tillige af salmens udsigelse, som er et kollektivt vi, der taler på almenvellets vegne, ikke på vegne af sig selv. Den skrives og synges på andres vegne. Personlige ting finder ikke sted i salmen, den er baseret på alle menneskers brede erfaring (abstrakt). Digtningen bliver således almen i sin form. Dend XX. Sang. For Søefarende er skrevet som en del af den repræsentative offentlighed, hvor det er digterens hverv at iscenesætte Guds almagt, så offentligheden ikke er i tvivl om, hvilken respekt og underdanighed, der forlanges. Derfor skal menneskene retledes, så de ikke snubler. Institutionen er altså fremmest. Kingos erfaringsverden er også en institution, nemlig denne måde en tæt social tilknytning til institutionen. Vi ser hos Kingo mange bestræbelser på at forene den personlige erfaring med en konvention. Institutionens krav forenes med egen erfaring. Æstetikkens basis er institutionen. Æstetikken opfattes hos Kingo som måden at skrive på. Der er bestemte regler for udformningen, hvilket medfører, at råderummet for personlige erfaringer opfattes som lille. Man kan overordnet sige, at Kingo prøver at holde den jordiske erfaringsverden på distance ved at forholde sig fortolkende til den. En analyse af Hans Adolph Brorsons Den yndigste rose er funden Den yndigste rose er funden er en salme af Troens rare Klenodie (1739) af Hans Adolph Brorson ( ). Det samlede værk Troens rare Klenodie udgør salmer, som Brorson oversatte over en årrække. Heri betragtes Jesus Kristus som verdens endegyldige sandhed, og han er det indre lys. Ved syndefaldet gik det himmelske lys tabt, og mennesket blev et syndigt og uoplyst væsen. Men det er Brorsons overbevisning, at gennem kristendommen kan det oplyste sind generhverves. Derfor kommer netop omvendelsen til at spille en central rolle i Brorsons salmer. Omvendelsen, som nødvendigvis må betyde en udvandring fra den fælles livsverden til fordel for et åndeligt samliv med Gud, placerer pietismen som en modbevægelse imod oplysningstidens fornuftssyn, repræsenteret ved bl.a. Holberg. Den yndigste rose er funden står under rubrikken Troens Fryde Fest, og understreger dermed sit eget formål, nemlig til brug i den kristne højtid, som i dette tilfælde er julen, den anden skabelse. I og med, at det er i denne sammenhæng, teksten skal virke, er der plads til verdens fortabelse, for det er kun på baggrund af den, at der opstår et behov for, at en Jesus bringes til verden. Derfor får vi, hvad der er sjældent hos Brorson, et dobbelt-portræt af en ond og en god natur inden for samme salme, af urtegården og ukrudtet. Den yndigste rose er funden kommer til at stå som et stærkt vidnesbyrd om indførelsen af følelsen i dansk litteraturhistorie. Med Den yndigste rose er funden lægges der samtidig

11 en afstand til ortodoksiens objektivitet, som vi så den udtrykt hos Kingo. Objektiviteten fortrænges af en ny og grænseoverskridende subjektivitet. Salmen handler ikke længere så meget om troens genstand som om selve oplevelsen, omvendelsesfaringerne. Ændringerne (æstetikhistoriske) kan aflæses på såvel det formelle plan som på det tematiske niveau. Komposition Salmen Den yndigste rose er funden er struktureret omkring en regelmæssig ramme, da hver af de i alt 7 strofer består af 4 vers. Der er således tale om en symmetrisk opbygning. Salmen er yderligere kendetegnet ved en regelmæssighed med hensyn til rimstillingen, idet AABB- rimet gentages igennem de 7 strofer. Det vil sige, at de to første vers rimer med de to efterfølgende vers, hvilket bevirker, at der skabes en rytme, kohærens og spænding i teksten, som forstærkes yderligere af tekstens gentagelsesstruktur, der også har emfatisk virkning, som fx strofe 1: Blandt stiveste torne Blandt syndige mennisker grode, strofe 10: Min rose Min rose, strofe 11: Lad verden Lad tornene (mine markeringer). Salmen lader sig inddele i følgende tematiske kompostion: 1 strofe: Hyldest til Gud 2 strofe: Syndefaldet 3 strofe: Tiden efter syndefaldet, før Jesus 4 strofe: Genindstiftelsen af kristendommen 5 strofe: Kristendommens kraft 6 strofe: Ikke alle tror 7 strofe: Kritik af de ikke-kristne 8 strofe: Jesus er for alle 9 strofe: Digter-jeg ets individuelle tilbedelse af Jesus 10 strofe: Med Jesus hjælp overvindes alle verdens fristelser 11 strofe: Det eneste faste holdepunkt i verdens svig og smerte er Jesus. I troen kan man klare alt. Tema Salmen er komponeret over nogle tematiske dikotomier, og det er disse jeg vil undersøge i det følgende. Jeg tager mit udgangspunkt i overskriften og dens relation til indholdet, da disse forhold til hinanden. Salmen indledes med et citat fra Højsangen i det Gamle Testamente (2, 1),

12 ttes som udsagt af Jesus. Derefter får vi salmens titelord Den yndigste rose er funden. Ved at sammenholde bibelcitatet og titelordet med selve initialsituationen, som udgør salmens første strofe, kan vi eksplicit udlede tekstens overordnede tematik. Det drejer sig om en hyldest til Guds søn. I indledningsstrofen sammenlignes Jesu fødsel blandt syndige mennesker med en yndig rose, ve torne: Den yndigste rose er funden // Blandt stiveste torne oprunden, // // Blandt syndige mennisker grode. Vi får således grunddikotomien mellem rose og stiveste torne opstillet. De stiveste torne etablerer sig i teksten som et grove menneskehed, der i kraft af adjektivets superlativform kommer i stærk kontrast til den fine og rene rose. Det er vigtigt at bemærke, at der her sker et skift i tempus g, idet den markerer, at rosen/jesus er nærværende, altså tilstede nu i øjeblikket, hvor salmen er i brug. Dette må yderligere ses som en indikation af, at hver gang menigheden fejrer julehøjtiden, så fejres samtidig håbet om, at Jesu gerninger atter må blive aktuelle. Det enkelte individ gør Jesus nærværende hver gang de kristne højtider fejres. Men præteritumsformen markerer en distance. Distancen skal forklares ud fra, at Jesus fysiske tilstedeværelse er datid I resten af salmen udfoldes det anslåede billede af rosen til en gennemført allegori, hvor rosen sus, medens de forskellige former for unyttig vækst, som fx repræsenterer de uimodtagelige og syndige mennesker. Brorson anvender allegorien i en klassisk kristelig forstand og i tre lag. Der er først og fremmest tale om en genfortælling af Det Gamle Testamentes fortælling om Syndfloden fra 1. Mosebog med dens afsluttende forjættelse. Samtidig er den en billedlig genfortælling af Evangeliets fortælling om den faldne sjæls frelse ved Jesus Kristus. Denne udprægede interesse for Det Gamle Testame nte, som vi ser hos Brorson, er et vigtigt aspekt af den pietistiske vækkelse. Salmen gør fra sin begyndelse ved sin minutiøse måde, hvorpå den behandler sit første billede af rosen opmærksom på sig selv som allegorisk konstruktion. Allegorien falder i tre afsnit, og fordrer således en yderligere inddeling af salmen. Inddelingen anskueliggøres nedenfor: Strofe 2-5: et frelseshistorisk afsnit Strofe 6-8: et missionarisk afsnit. Samtidsorienteret mod de ikke-kristne Strofe 9-11: et individuelt afsnit. Koncentrerer sig om den individuelle tro og tilegnelse. Jeg har valgt denne inddeling, idet den udmærket anskueliggør, hvordan den allegoriske fortælling er komponeret i teksten.

13 Afsnittet, som omhandler frelseshistorien, tager sit udgangspunkt i syndefaldet, som er et yndet billede i den pietistiske forestillingsverden. Der tegnes et billede af mennesket i den faldne verden. Tabet af gudbilledligheden, som er en tilstand, hvor selvet fuldstændig er sig selv og er klar for sig selv, resulterer i, at menneskelivet ikke kan bære frugt: tabte den ære, // Guds billedes frugter at bære. nærmere kunne bestemmes som medmenneskelighed og kærlighed. En yderligere konsekvens af tabet uddybes i de to sidste vers i strofe 2: Var verden forvildet og øde, // Vi alle i synden bortdøde. Udsagnene vidner om syndens indvirkning på livsverdenen, som dækkes til af ukrudt, som forblænder mennesket. I strofe 3 drages yderligere nogle menneskelige konsekvenser, udtrykt i en comparatio: Som tidsler ey mere kand due // End vorde ved ilden forbandet. Brorson siger hermed, at ligesom unyttige tisdsler fortjener verden kun at brænde op, gå tilgrunde i forbindelse med den kommende undergang. Det er straffen for at dvæle i det timelige. I strofe 4 åbenbares, hvordan Gud midt i den syndige verden lader rosen/ Jesus, opskyde, og opfylder derved forjættelsen om kvindens sæd, der skal knuse slangens hoved, At rense og gandske forsøde // Vor vextes fordervede grøde. Med denne bibelske allusion, som henviser til Første Mosebog 3, 15, anbringer Brorson rosen og sæden indenfor det samme billedmønster, hvilket kan læses som et udtryk for orden. Haven dukker op og ændrer naturens værditilskrivning. Der er ikke længere en diametral modsætning mellem naturen og overnaturen. I kraft af naturens forvandling til orden, afbilder den nu Gud. Med strofe 4, som indledes med en adverbiel tidsbisætning, der skaber en kohærens med den foregående strofe, påviser Brorson Guds nåde. Der spores her en reference til udbredelsen af - 15). Ved at udbrede sin duft, renser og forbedrer Kristusrosen menneskenes forkvaklede liv, og forvandler det til ren og sund åndelig vækst: At rense og gandske forsøde // Vor vextes fordervede grøde. Resultatet af transformationen, der har fundet sted fra uorden til orden, fremgår også i strofe fem, som indledes med en kausal, årsagsbisætning: Saa blomstrer Guds kirke med ære, // Og yndige frugter kand. I kraft af renselsen er der altså sket en forvandling indenfor kirken, der i billedlig forstand nu kan bære frugt, dvs. gode gerninger. Verden vidner om Gud i kraft af sin forvandling til sin modsætning, nemlig orden. I Brorsons salme Op! al den ting, som GUd har gjort forholder det sig anderledes, idet verden der vidner om Gud i kraft af det, som den er. Opfattelsen af, at det er Jesus, der lever i de omvendte, ses i strofe 5: Thi Jesus dens grøde opliver. Brorson formår på allegorisk vis at tegne et billede af den pietistiske bevægelse vækkelse og dens sigte, nemlig omvendelsen. Det besjælede udtryk: fungerer metonymisk, idet der ikke henvises til kirken som helhed. Der er gjort brug af en sjælden

Historisk læsning. Dansk 2. Semester 2009

Historisk læsning. Dansk 2. Semester 2009 Lisbeth Bitsch Dansk - Historisk Læsning 2. Sem.2009 Historisk læsning Dansk 2. Semester 2009 Opgaveformulering. Analyse og karakteristik af: H.A. Brorson : Op! all den ting, som Gud har gjort. Johannes

Læs mere

Indledning...s.2. Krop og sjæl - før og nu...s.3. En indkredsning af begrebet modernisme...s.6. Postmodernismen - en del af modernismen?...s.

Indledning...s.2. Krop og sjæl - før og nu...s.3. En indkredsning af begrebet modernisme...s.6. Postmodernismen - en del af modernismen?...s. Indholdsfortegnelse Indledning.......s.2 Krop og sjæl - før og nu......s.3 En indkredsning af begrebet modernisme......s.6 Postmodernismen - en del af modernismen?......s.10 Digtningen i 1980'er og 90'erne......s.11

Læs mere

NYT LIV EVANGELISK LOVSANG NU DA DU ER LUNKEN... JESUS ER MIN! 1-2014 ÅRG. 47

NYT LIV EVANGELISK LOVSANG NU DA DU ER LUNKEN... JESUS ER MIN! 1-2014 ÅRG. 47 NYT LIV EVANGELISK LOVSANG NU DA DU ER LUNKEN... JESUS ER MIN! 1-2014 ÅRG. 47 Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer: Peder Hovgaard

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 I. Analyse og fortolkning af Chr. B. Tullin: En Maji Dag...side 1 Form side 1 Komposition side 2 Sproglig karakteristik. side 6 Jeg et...side 7 II. Teksthistorisk

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

De skriftlige genrer - stx

De skriftlige genrer - stx De skriftlige genrer - stx 1 De skriftlige genrer - stx Stx Det følgende er et forsøg på, at give jer værktøjer (udover det der allerede er udleveret) til at arbejde med de skriftlige genrer i dansk. Der

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Undergrund/Gennem-brud/Overflade

Undergrund/Gennem-brud/Overflade Undergrund/Gennem-brud/Overflade Udviklingen og afviklingen af Søren Ulrik Thomsen lyriske forfatterskab Speciale af Anna Møller Københavns Universitet Amager Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab,

Læs mere

Barnetro og voksentro

Barnetro og voksentro Carsten Hjorth Pedersen Barnetro og voksentro Hvilken forskel er der på barnets og den voksnes tro - og hvad betyder det for forkyndelse og oplæring? Kristent Pædagogisk Institut 2007 barn-voksen-tro.indd

Læs mere

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Katekese i vor tid Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Udgivet af Ansgarstiftelsen i kommission hos Niels

Læs mere

Grundtvigs folkelighedsbegreb i historisk og nutidig belysning

Grundtvigs folkelighedsbegreb i historisk og nutidig belysning Grundtvigs folkelighedsbegreb i historisk og nutidig belysning Speciale / Teologisk Fakultet / Aarhus Universitet Johanne Marie Langkjær Fårup December 2008 1 Indholdsfortegnelse 0. Indledning s. 1 DEL

Læs mere

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden?

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Autentiske eksempler på hvad man kan gøre, og hvad man bør undgå i kronikken, essayet og den litterære/analyserende artikel. Til brug for elever, lærere og censorer

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK 4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION At bo i Skriften Autoritet, autoritær, autoritativ Værdien af et myndigt lægfolk BUDSKABET 4 2006 TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 4 - December 2012-30. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab Tidens længsel I alle menneskers hjerte er der en længsel efter kærlighed, fred og lykke. I alle nationer er ønsket om international forening.

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Hvad venter vi på Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 2. Analyse af Mens vi venter på Godot...3 2.1. Genre...3 2.2. Sprog...4

Læs mere

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION INDHOLD 1 Indledning... 2 2 En model af bevidstheden... 13 3 4 5 At leve og

Læs mere

Kristusveje. http://www.ways-of-christ.com/da. Kristusveje i den menneskelige bevidsthed og på jorden. Indholdsfortegnelse for alle dele

Kristusveje. http://www.ways-of-christ.com/da. Kristusveje i den menneskelige bevidsthed og på jorden. Indholdsfortegnelse for alle dele Kristusveje Jesus Kristus, Spiritualitet og jorden: Jesus Kristus veje, Hans bidrag til den menneskelige bevidsthed of forandringerne med menneskeheden og jorden: En uafhængig informationsside, med nye

Læs mere

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk:

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk: 1 Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem,

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Guds frie nåde, troens frie gensvar Gregersen, Niels Henrik

Guds frie nåde, troens frie gensvar Gregersen, Niels Henrik university of copenhagen Guds frie nåde, troens frie gensvar Gregersen, Niels Henrik Published in: Grundtvig-studier 2004 Publication date: 2004 Document Version Publisher final version (usually the publisher

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Èdouard Schuré. Den kristne Esoterik

Èdouard Schuré. Den kristne Esoterik Èdouard Schuré Den kristne Esoterik Skitse til en Psykologisk Kosmogoni efter foredrag holdt i Paris 1906 af Rudolf Steiner overværet og nedskrevet af Édouard Schuré Indholdsfortegnelse: Kort om Rudolf

Læs mere