Brugervejledning fra forhandleren. Serie 6770

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning fra forhandleren. Serie 6770"

Transkript

1 (Danish) DM-0001A-004 Brugervejledning fra forhandleren Serie 6770

2

3 Serie 6770 INDEKS VIGTIG BEMÆRKNING... 4 AF HENSYN TIL SIKKERHEDEN... 5 ELEKTRONISK GEARSKIFTESYSTEM SYSTEMKONFIGURERINGSDETALJER SPECIFIKATIONER MONTERING Montering af det dobbelte kontrolgreb Montering af bremsekabler Montering af forskifteren Montering af bagskifteren Montering af kæden FORBINDELSE AF EL-LEDNINGERNE Navne og eksempel på placering af hver del Forgaffel: Forbindelse af forgreningsdel (A) Forbindelse til det dobbelte kontrolgreb Montering af batterimontering Baggaffel: Forbindelse af forgreningsdel (B) Ekstern type Baggaffel: Forbindelse af forgreningsdel (B) Integreret type Montering af flaskeholderadapteren JUSTERING Justering af bagskifteren Justering af forskifteren ANDRE FUNKTIONER Funktion for batteriopladningsdisplay Beskyttelsesfunktion VEDLIGEHOLDELSE Afmontering af beslagenhed og grebenhed Samling af omskifterenheden Samling af beslagenhed og grebenhed Udskiftning af rulle HÅNDTERING AF BATTERIET Opbevaring af batteriet Batteriets levetid Vejledning til opladningstid Korrekt brug af batteriet BATTERIOPLADER Opladning af batteriet Fejlsøgning INFORMATION OM UDSKIFTBARHED

4 VIGTIG BEMÆRKNING Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug af professionelle cykelmekanikere. Brugere, der ikke er uddannet til cykelmontering, bør ikke forsøge at montere komponenterne for dem selv med brug af forhandlerens manualer. Hvis der er noget af informationen i denne manual der er tydelig for dig, gå ikke i gang med opstillingen. Du bør hellere søge hjælp på det sted, hvor cyklen blev købt, eller med en lokal cykelforhandler. Sørg for at læse alle instruktionsmanualer som følger med produktet. Du må ikke adskille eller ændre produktet på en anden måde end den, der er angivet på forhandlerens manual. Du kan se alle forhandlers manualer og instruktionsmanualer online på vores websted ( Overhold de passende regler og reguleringer af det land, amt eller region, hvor du driver din forretning som forhandler. Af sikkerhedsårsager skal man altid sørge for at læse brugervejledningen fra forhandleren grundigt inden brugen og følge instruktionerne for korrekt brug. Følgende instruktioner skal altid overholdes for at forhindre personskader og skader på udstyr og omgivelser. Instruktionerne er klassificeret efter graden af fare eller den skade, der kan ske, hvis produktet ikke anvendes korrekt. FARE Hvis instruktionerne ikke følges, vil det medføre alvorlige skader eller død. ADVARSEL Hvis instruktionerne ikke følges, kan det medføre alvorlige skader eller død. FORSIGTIG Hvis instruktionerne ikke følges, kan det medføre personskade eller skade på udstyr og omgivelser. 4

5 AF HENSYN TIL SIKKERHEDEN FARE Sørg for at overholde følgende punkter for at undgå forbrændinger eller andre skader fra væskelækager, overophedning, brand eller eksplosioner. Sørg for, at andre brugere også bliver informeret om følgende: <SM-BTR1: Batteri> Brug ikke andre opladere end den specielle oplader til at oplade batteriet. Undlad at opvarme batteriet eller at smide det på ilden. Undlad at anbringe batteriet på steder, der overstiger en temperatur på 60 C, såsom steder med direkte sollys, inden i biler på varme dage eller i nærheden af ovne. Undlad at ændre eller skille batteriet ad eller anvende lodninger direkte på batteriterminalerne. Tilslut ikke (+) og ( ) terminalerne på metalgenstande. Bær eller opbevar ikke batteriet sammen med metalgenstande, såsom halskæder eller hårnåle. Hvis du får væske, som lækker fra batteriet, i øjnene, skal du øjeblikkeligt skylle det ramte område med rent vand, uden at gnide øjnene, og derefter søge lægehjælp. Hvis der anvendes uspecificerede apparater, kan det medføre brand, overophedning eller lækager. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre brand eller eksplosion. Hvis dette ikke overholdes, kan lækager, overophedning eller eksplosioner medføre brand, forbrændinger eller andre skader. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre kortslutninger, overophedning, forbrændinger eller andre skader. Hvis du undlader dette, kan du blive blind. <SM-BCR1: Batterioplader/SM-BCC1: Batteriopladerledning> Undlad at bruge opladeren mens den er våd, eller hvis den kan blive våd, og rør eller hold den ikke med våde hænder. Undlad at overdække opladeren med en klud eller lignende, mens den er i brug. Undlad at skille opladeren ad eller ændre den. Brug kun opladeren med den specificerede netspænding. Rør ikke ved metaldelene på opladeren eller ACadapteren, hvis det lyner. Hvis dette ikke overholdes, kan der opstå betjeningsproblemer eller elektriske stød. Hvis dette ikke overholdes, kan der ophobes varme, og huset kan blive misdannet, eller brand eller overophedning kan forekomme. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektriske stød eller skader. Hvis der anvendes en anden netspænding end den specificerede, kan det medføre brand, eksplosioner, røg, overophedning, elektriske stød eller forbrændinger. Hvis lynet slår ned, kan du få elektrisk stød. 5

6 ADVARSEL Når du monterer komponenter, sørg for at følge vejledningerne, der er givet i instruktionsmanualerne. Det anbefales at du kun anvender ægte Shimano dele. Hvis dele som f.eks. bolte og møtrikker bliver løse eller beskadiget, kan cyklen lige pludselig vælte, og du kan komme alvorlig til skade. Desuden, hvis justeringerne ikke udføres korrekt, kan der opstå problemer, og cyklen kan pludselig vælte, og du kan komme alvorlig til skade. Anvend sikkerhedsbriller for at beskytte dine øjne når du udfører vedligeholdelse, såsom udskiftning af dele. Denne brugervejledning fra forhandleren er kun til brug med ULTEGRA 6770-serien (elektronisk gearskiftesysytem). Se de enkelte komponenters vedlagte serviceanvisninger angående detaljer om ULTEGRA 6700-serien. Opbevar brugervejledningen fra forhandleren på et sikkert sted, efter at du har læst den grundigt. Sørg for, at andre brugere også bliver informeret om følgende: <SM-BTR1: Batteri> Afbryd opladningen, hvis den ikke er færdig, efter der er gået 1,5 time. Anbring ikke batteriet i ferskvand eller saltvand, og lad ikke batteriterminalerne blive våde. Temperaturområderne for betjening af batteriet er angivet nedenfor. Anvend ikke batteriet, hvis temperaturen er uden for disse områder. 1. Under afladning: 10 C - 50 C 2. Under opladning: 0 C - 45 C Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre brand, eksplosion eller overophedning. Hvis batteriet anvendes eller opbevares under temperaturer, der falder uden for disse områder, kan der opstå brand, skader eller betjeningsproblemer. Undlad at anvende batteriet, hvis det har synlige ridser eller anden udvendig skade. Udsæt ikke batteriet for kraftige stød, og undlad også at kaste det. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre brand, overophedning eller betjeningsproblemer. Undlad at anvende batteriet, hvis det har lækager, misfarvning, misdannelser, eller hvis der forekommer andre abnormaliteter. Hvis lækkende væske kommer på din hud eller dit tøj, skal du øjeblikkeligt skylle med rent vand. Den lækkende væske kan beskadige din hud. Undlad at anvende eller placere batteriet ved eller i nærheden af åben ild. Undlad at oplade batteriet på steder med høj luftfugtighed eller udendørs. Hvis dette ikke overholdes, kan gnistdannelse, eksplosion, brand eller elektrisk stød blive resultatet. Undlad at sætte stikkene i eller tage dem ud, hvis de er våde. Hvis stikkenes indersider er våde, skal de tørres grundigt, inden de sættes i. 6

7 <SM-BCR1: Batterioplader/SM-BCC1: Batteriopladerledning> Når du sætter stikket i og trækker det ud, skal du sørge for at holde i el-ledningens stik. Overbelast ikke stikkontakten med apparater ud over dets nominelle kapacitet, og benyt kun en V AC-stikkontakt. Undlad at beskadige strømledningen eller strømstikket. (Undlad at beskadige, behandle, bøje med tvang, sno eller trække i dem, bringe dem i nærheden af varme genstande, stille tunge genstande på dem eller pakke dem tæt sammen.) Anvend ikke opladeren sammen med kommercielt tilgængelige elektriske transformere, der er fremstillet til brug i udlandet. Sørg altid for at sætte strømstikket så langt ind som muligt. Hvis du ikke holder i stikket på el-ledningen, kan det resultere i brand eller elektriske stød. * Hvis der kommer varme eller skarpt lugtende røg fra strømstikket. * Der kan være en dårlig forbindelse inden i strømstikket. Hvis stikkontakten overbelastes ved at tilslutte for mange apparater med adaptere, kan der forekomme overophedning, som medfører brand. Hvis de benyttes, mens de er beskadigede, kan det medføre brand, elektriske stød eller kortslutninger. Hvis dette ikke overholdes, kan de beskadige opladeren. Hvis du undlader dette, kan det resultere i brand. <FC-6700: Forreste kædehjul> Kontroller pedalarmene grundigt for revner, inden du bruger cyklen. Hvis pedalarmene er revnede, kan de gå i stykker, og du kan falde af cyklen. For montering på cyklen og vedligeholdelse: Når skifteknappen anvendes, vil motoren, som driver forskifteren, skifte uden at stoppe ved skiftegrebetsposition. Sørg altid for at frakoble batteriet, før monteringen udføres, ellers kan dine fingre komme i klemme. <FC-6700: Forreste kædehjul> De to monteringsbolte på venstre pedalarm skal strammes skiftevis i trin. Man bør ikke stramme hver bolt helt til på en gang. Brug en momentnøgle til at kontrollere, at det endelige tilspændingsmoment er inden for et område på N m. Ydermere bør du benytte en momentnøgle til at kontrollere tilspændingsmomentet igen, efter cyklen har kørt ca. 100 km. Det er også vigtigt at kontrollere tilspændingsmomentet med jævne mellemrum. Hvis tilspændingsmomentet er for svagt, eller monteringsboltene ikke er strammet til skiftevis i trin, kan den venstre pedalarm falde af, og cyklen kan vælte. Resultatet kan blive alvorlig tilskadekomst. Hvis det indvendige dæksel ikke er korrekt installeret, kan det resultere i tæring af akslen, og dette kan beskadige akslen, og cyklen kan vælte og medføre alvorlig tilskadekomst. 7

8 <CN-6701: 10-gears kæde til landevejskørsel> Vedligeholdelsesintervallet afhænger af brugen og kørselsforholdene. Rengør kæden regelmæssigt med et passende kæderengøringsmiddel. Anvend aldrig alkalibaserede eller syrebaserede opløsningsmidler som f.eks. rustfjerner. Hvis disse opløsningsmidler anvendes, kan kæden knække og alvorlig tilskadekomst kan blive resultatet. For at opnå et godt gearskifte har de kæder, der kan anvendes, en forside og en bagside, og siderne er afmærkede således, at kæderne vender rigtigt, når de sættes på. Den rigtige designydelse opnås, når kæderne monteres således, at de vender den rigtige vej. Hvis kæderne monteres således, at de vender den modsatte vej, kan de falde af og cyklen vælte, hvilket kan resultere i alvorlig tilskadekomst. Fremad (yderside) Bagud (inderside) Siden med mærkerne, der vises i illustrationen, er forsiden (ydersiden). Smalle kæder skal altid samles med forstærkede tilslutningsstifter. Hvis kæden samles med tilslutningsstifter i stedet for forstærkede tilslutningsstifter, eller ved at anvende forstærkede tilslutningsstifter eller værktøj, der ikke passer til kæden, kan tilslutningskraften være utilstrækkelig, og kæden kan gå i stykker eller falde af. Kæde Forstærket tilslutningsstift Værktøj CN-7901 / 6701 / 5701 / gears, kompatibel, super-smal kæde Rillet (3) Rillet (2) TL-CN32/33 TL-CN23 TL-CN27 Sørg for at mærke efter på kædesamlingen med fingrene for at kontrollere, at begge ender af tilslutningsstiften og leddenes overflader flugter med hinanden, efter kæden er samlet. (Stiftens modsatte ende, der er brækket af, bør føles som om den stikker en lille smule ud.) Hvis længden af kæden skal efterjusteres, f.eks. på grund af ændringer af tandhjulenes konfigurering, skal kæden afskæres på et sted, der ikke er samlet med en forstærket tilslutningsstift. Hvis kæden afskæres på et sted, der er samlet med en forstærket tilslutningsstift, vil kæden blive beskadiget. Forstærket tilslutningsstift Led stift Led stift Anvend en TL-CN41-kædeslitageindikator (Y ) eller et lignende værktøj, hvis kæden er blevet stram eller beskadiget. Hvis kæden er blevet stram eller beskadiget, kan den gå i stykker, og cyklen kan vælte. Derfor bør kæden udskiftes. Sørg for at indsætte den forstærkede tilslutningsstift fra den samme side som kædeafskæreren (samme retning som da kæden blev afskåret), når længden af kæden efterjusteres. Vær påpasselig med ikke at lade dit tøj komme i klemme i kæden mens du cykler, ellers kan du falde af cyklen. 8

9 FORSIGTIG Sørg for, at andre brugere også bliver informeret om følgende: <SM-BCR1: Batterioplader/SM-BCC1: Batteriopladerledning> Frakobl strømstikket fra stikkontakten før rengøring. <SM-BTR1: Lithium-ion batteri> Undlad at skille batteriet ad eller ødelægge det. Hvis dette ikke overholdes, er der fare for, at det kan resultere i brand eller forbrændinger. Undlad at opvarme batteriet til temperaturer over 60 C (140 F). Undlad desuden af smide batteriet ind i åben ild. Følg de instruktioner, der er givet af fabrikanten af batteriet. Opbevar batteriet på et sikkert sted, der er utilgængeligt for børn og kæledyr. BEMÆRK Sørg for, at andre brugere også bliver informeret om følgende: Sørg for at blive ved med at dreje kranken under betjening af grebet. Vær påpasselig med ikke at lade vand komme ind i terminalerne. Rengør for- og bagskifterne og smør alle de bevægelige dele, hvis betjeningen af gearskiftet ikke kan udføres uden problemer. Du bør med jævne mellemrum rense klingerne med et neutralt rensemiddel. Desuden kan du forlænge både klingernes og kædens levetid ved at rense kæden med et neutralt rensemiddel og smøre den. Brug ikke fortyndere eller andre opløsningsmidler til at rense komponenterne. Sådanne substanser kan beskadige overfladerne. Rengør ikke cyklen med med en højtryks bilvask. Hvis der trænger vand ind i delene, kan betjeningsproblemer eller rust blive resultatet. Behandl komponenterne forsigtigt, og undgå at udsætte dem for kraftige stød. Kontakt købsstedet angående opdateringer af komponent-softwaren. Den nyeste information finder du på Shimanos webside. Der er ingen garanti på produkterne for slid som opstår fra almindelig brug. <SM-BCR1: Batterioplader/SM-BCC1: Batteriopladerledning> Hvis batteriet ikke anvendes i længere perioder, skal det fjernes og opbevares på et sikkert sted. Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale affaldsbestemmelser. Alternativt kan du få dem bortskaffet af købsstedet eller hos en cykelhandler. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og indsigt, medmindre de har været under opsyn eller har modtaget instruktion af en person, som er ansvarlig for hans eller hendes sikkerhed. Lad ikke børn få lov til at lege i nærheden af disse ting. Information om bortskaffelse i andre lande end EU-landene. Dette symbol er kun anvendeligt inden for EU. Brugte elektriske dele (batteriopladere og batteriopladerledninger) skal bortskaffes i henhold til lokale love og bestemmelser, eller du kan få dem bortskaffet af købsstedet eller hos en cykelhandler. 9

10 <SM-BTR1: Batteri> Batteriet er ikke opladet, når det købes. Sørg for at oplade batteriet helt, inden du begynder at køre. Når batteriet opbevares, skal man fjerne batteriet fra cyklen og montere terminaldækslet først. Hvis batteriet gemmes, mens det er opladet halvt eller mere (indikatoren lyser grønt), vil det holde længere. Det anbefales, at batteriets tilstand kontrolleres ca. hvert halve år. Hvis batteriet opbevares koldt, kan batteriets ydelse mindskes, og dets levetid kan blive forkortet. Batteriet er en forbrugsvare. Batteriet vil gradvist tabe sin opladningskapacitet efter gentagen brug og over tid. Hvis batteriets brugstid bliver meget forkortet, har det nået enden af sin levetid, og du vil skulle købe et nyt batteri. Batteriets levetid vil variere afhængigt af forskellige faktorer, såsom opbevaringsmetode, brugsforholdene, omgivelserne og det individuelle batteris egenskaber. Opladningstiden er ca. 1,5 time. (Bemærk at den faktiske tid vil variere afhængigt af den tilbageværende opladning i batteriet) Hvis det er svært at sætte batteriet i eller tage det ud, skal der kommes specificeret fedt (DURA-ACE fedt) på den del, der berører O-ringen på siden. Med DURA-ACE (7970), kan cyklen køre ca km på en fuld opladning. Med ULTEGRA (6770), vil distancen være kortere. (Cirka 30 % mindre i følge tests udført af Shimano.) Opladning kan udføres til enhver tid, uanset størrelsen af den tilbageværende opladning. Sørg altid for at anvende den specielle batterioplader til at oplade batteriet til det er fuldt genopladet. Hvis batteriet er helt udtjent, skal det oplades så hurtigt som muligt. Hvis batteriet ikke oplades, vil det blive mindre effektivt. Hvis du ikke agter at køre på cyklen i længere tid, skal du fjerne batteriet fra cyklen og oplade det med jævne mellemrum. Vær desuden påpasselig med, at batteriet ikke bliver helt udtjent. Information om bortskaffelse i andre lande end EU-landene. Dette symbol er kun anvendeligt inden for EU. Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale love og bestemmelser, eller du kan få dem bortskaffet af købsstedet eller hos en cykelhandler. <ST-6770: Dobbelt kontrolgreb> Sørg for at dreje det forreste kædehjul, når du udfører enhver grebbetjening der har at gøre med gearskifte. <RD-6770: Bagskifter> Hvis løsheden af leddene er så stor at justeringen ikke er mulig, bør du udskifte skifteren. Rens skifteren med jævne mellemrum og smør alle de bevægelige dele og ruller. Hvis der er kraftigt slør i rullerne, som forårsager bekymrende støj når du kører, skal rullerne udskiftes. 10

11 For montering på cyklen og vedligeholdelse: Dette er et lille vandtæt stik. Du må ikke blive ved med at tilslutte og frakoble det. Det kan forringe funktionen. Sørg for at sætte blindstik på alle uanvendte terminaler. Enhederne er fremstillet til at være helt vandtætte, så de kan modstå kørsel i vådt vejr. Men de må ikke forsætligt anbringes i vand. Sørg altid for at anvende specialværktøjet TL-EW02 til at fjerne el-ledningerne. Udskift tandhjulene og kæden, hvis kæden bliver ved med at falde aftandhjulene under brug. Skil den ikke ad, ellers vil det medføre betjeningsproblemer. Forskifterens og bagskifterens motorer kan ikke repareres. Kontakt Shimano angående information om forsendelse af batteriopladeren til Sydkorea og Malaysia. <EW-SD50/EW-SD50-I: El-ledninger/SM-EWC2: Dæksler til el-ledning> Fastgør el-ledningerne med kabelklemmer, sådan at de ikke kommer i vejen for klinger, tandhjul og dæk. Klæbemidlets styrke er forholdsvis svagt for at undgå at stellets maling ikke skaller af når dækslet til el-ledningen fjernes, f.eks. når el-ledningerne skal udskiftes. Hvis dækslet til el-ledningerne tages af, skal det erstattes med et nyt. Når dækslet til el-ledningerne fjernes, må det ikke fjernes for energisk. Hvis dette ikke overholdes, vil malingen på stellet også blive fjernet. Fjern ikke de ledningsholdere, som sidder på den indbyggede type el-ledninger (EW-SD50-I). Ledningsholderne forhindrer, at el-ledningerne bevæger sig inden i stellet. <ST-6770: Dobbelt kontrolgreb> SW-R610 kan ikke bruges sammen med ST-6770, idet formen af forbindelsesstykket ikke svarer til formen på en E-tube. Blindstik installeres ved leveringen fra fabrikken. Fjern dem kun når det er nødvendigt. Sørg for at el-ledningerne ikke kommer i vejen for bremsegrebene, når du fører dem. <RD-6770: Bagskifter> Sørg altid for at justere den øverste justeringsbolt og den nederste justeringsbolt i henhold til de instruktioner der gives i justeringsafsnittet. Hvis disse bolte ikke justeres kan kæden komme i klemme mellem egerne og det store tandhjul og hjulet kan låse, eller kæden kan glide ned på det lille tandhjul. Hvis du ikke kan justere gearskiftet, skal du kontrollere parallelitetsgraden i cyklens bagende. Kontrollér også, at kablet er smurt og yderkablet hverken er for langt eller for kort. Den nederste gearrulle har en pil, som indikerer rorationsretningen. Monter den nederste gearrulle således, at pilen viser modurs, når man ser på ydersiden af skifteren. 11

12 <CN-6701: 10-gears kæde til landevejskørsel> Det anbefales at tilslutningsstiften sættes i hullet af det ydre led på ydersiden i kørselsretningen, som vist i fig. A. Kædens styrke øges i forhold til metoden i fig. B. A Indvendigt led B Udvendigt led Tilslutningsstift Indvendigt led Kædens kørselsretning Udvendigt led Tilslutningsstift Placer kæden i kædeskæreværktøjet som vist på billedet. Hvis kæden ikke placeres korrekt i kædeskæreværktøjet, vil indstillingspladen gå i stykker. 12

13 Sørg for, at andre brugere også bliver informeret om følgende: <Nulstillingsprocedure for opstart> Hvis systemet ikke virker, kan det gendannes ved at slukke for strømmen og tænde den igen. Efter udtagning af batteriet tager det normalt et minut før systemet bliver nulstillet. I tilfælde ved brug af SM-BTR1 Udtag batteriet af batterirummet. Efter ca. et minut kan du isætte batteriet igen. I tilfælde ved brug af SM-BTR2 Træk stikket ud af SM-BTR2. Efter ca. et minut kan du isætte stikket igen. <Bemærkninger til genmontering og udskiftning af komponenter> Når produktet er blevet samlet igen eller udskiftet, bliver det automatisk registreret af systemet, hvorefter det er muligt at betjene det i henhold til indstillingerne. Hvis systemet ikke virker efter samling og udskiftning, bedes du følge systemets nulstillingsprocedure for opstart herover for at kontrollere betjeningen. For montering på cyklen og vedligeholdelse: Hvis komponentens konfiguration ændres, eller der opstår en funktionsfejl, brug E-tube Project software til at opdatere hver komponent til den nyeste version og udfør derefter en kontrol igen. Endvidere skal man sørge for at E-tube Project softwaren er den nyeste version. Komponentens kompatibilitet eller produktfunktionerne bliver måske ikke hel tilgængelige, hvis der ikke anvendes softwarens seneste version. 13

14 ELEKTRONISK GEARSKIFTESYSTEM For at opnå optimal ydelse, anbefaler vi at du anvender den følgende kombination af komponenter. Serie ULTEGRA 6770 Dobbelt kontrolgreb Værktøj Forskifter Båndadapter Bagskifter Kæde Forgaffel: Forgreningsdel (A) El-ledninger Dæksel til el-ledning Øskner Lithium-ion batteri Batterioplader Batterioplader (SM-BCR1) ledning Batterimontering Flaskeholderadapter Baggaffel: Forgreningsdel (B) Pc-forbindelsesenhed Forreste kædehjul (krankbox) Fornav Frihjulsnav Kassettetandhjul Caliperbremser Cantileverbremser Hjul Pedaler ST-6770* TL-EW02 FD-6770* SM-AD67 RD-6770* CN-6701 SM-EW67-A-E* EW-SD50* / EW-SD50-I* SM-EWC2* SM-GM01* / GM02* SM-BTR1* SM-BCR1* SM-BCC1* SM-BMR1* / SM-BMR2* SM-BA01 SM-JC41* (integreret type) / SM-JC40* (ekstern type) SM-PCE1 FC-6700 / FC-6750 (SM-BB6700) HB-6700 FH-6700 CS-6700 BR-6700 BR-CX70 WH-6700 PD-6700-C / PD-6700 * Disse komponenter er en del af ULTEGRA 6770 serien (elektronisk gearskiftesystem). 14

15 Integreret type (SM-JC41) SM-EW67-A-E FD-6770 ST-6770 SM-BTR1 RD-6770 EW-SD50-I SM-JC41 SM-BMR1/SM-BMR2 Ekstern type (SM-JC40) SM-EW67-A-E FD-6770 ST-6770 SM-BTR1 RD-6770 EW-SD50 SM-JC40 SM-BMR1/SM-BMR2 15

16 SYSTEMKONFIGURERINGSDETALJER Dobbelte kontrolgreb (ST-6770) / El-ledningsværktøj (TL-EW02) Forgaffel: Forgreningsdel (A) (SM-EW67-A-E) El-ledninger (EW-SD50/EW-SD50-I) (ST-6770) (TL-EW02) Forskifter (FD-6770) (EW-SD50) (EW-SD50-I) Båndadapter (SM-AD67) Dæksel til el-ledninger (SM-EWC2) (SM-AD67L) (SM-AD67M) Bagskifter (RD-6770) Stel øskner (SM-GM01/SM-GM02) 16

17 Lithium-ion batteri (SM-BTR1) Flaskeholderadapter (SM-BA01) Tilbehør Terminaldæksel Baggaffel: Forgreningsdel (B) Integreret (SM-JC41) / Ekstern type (SM-JC40) Batterioplader (SM-BCR1) (SM-JC41) (SM-JC40) E-tube Project: Systemkontrol (SM-PCE1) Batteriopladerledning (SM-BCC1) Tilbehør PC-linkkabel ( 2) 2m USB-kabel ( 1) 50cm Batterimontering (SM-BMR1/SM-BMR2) (SM-BMR1-I / SM-BMR2-I) (SM-BMR1-L / SM-BMR2-L) Tilbehør Kabelklemme ( 1) Lavhoved M4 bolt ( 1) Afstandsstykke ( 3) (SM-BMR1-S / SM-BMR2-S) Tilbehør Kabelklemme ( 1) Lavhoved M4 bolt ( 1) Tilbehør M4 bolt ( 2) 17

18 SPECIFIKATIONER Forskifter Type Loddet type Båndtype Modelnummer FD-6770-F FD-6770-L FD-6770-M FD-6770-S Båndadapter (diameter for installationsbånd) SM-AD67L (34,9 mm) SM-AD67M (31,8 mm) SM-AD67MS (28,6 mm) Antal af større klingetænder Forskellen i antallet af større og mindre klingetænder T 16T eller mindre Vinkel på kædestag (ɑ) Kædelinje 43,5 mm Bagskifter Type Samlet kapacitet Maks. antal tænder på største tandhjul Min. antal tænder på største tandhjul Maks. antal tænder på mindste tandhjul Min. antal tænder på mindste tandhjul Forskellen i antallet af tænder fra forsiden SS 33 T 28 T 23 T 12 T 11 T 16T eller mindre Batteri Batterienhed Nominel kapacitet Vægt Temperaturområde for betjening Lithium-ion 530 mah Standard 71 g Under udledning: 10 C - 50 C Under opladning: 0 C - 45 C Temperaturområde for opbevaring C Nominel spænding 7,4 V 18

19 Batterioplader Indgang Udgang Dimensioner Vægt V AC, 50/60 Hz 8,4 V DC, 0,55 A Ca. 100 mm (B) 30 mm (H) 72 mm (D) Ca. 110 g Driftstemperatur 0-45 C Opbevaringstemperatur C Batteriopladerledning Typenr Modelnr. SM-BCC1-1 SM-BCC1-2 SM-BCC1-3 SM-BCC1-4 Stikkontakttype Typisk eksempel land/område Europa USA Canada Japan Australien New Zealand Nominel indgangsspænding (V) Kabellængde (m) Typenr Modelnr. SM-BCC1-5 SM-BCC1-6 SM-BCC1-7 SM-BCC1-8 Stikkontakttype Typisk eksempel land/område Kina Storbritannien Korea Taiwan Nominel indgangsspænding (V) Kabellængde (m) Typenr Modelnr. SM-BCC1-9 SM-BCC1-10 SM-BCC1-11 SM-BCC1-12 Stikkontakttype Typisk eksempel land/område Sydafrika Argentina Israel Brasilien Nominel indgangsspænding (V) 220/ /220 Kabellængde (m)

20 MONTERING Montering af det dobbelte kontrolgreb Åbn beslagdækslet fra forsiden, og brug derefter en 5 mm unbrakonøgle til at stramme monteringsmøtrikken, for at sikre grebenheden. Beslagdæksel 5 mm unbrakonøgle Tilspændingsmoment: 6-8 N m {60-80 kgf cm} Når komponenterne installeres på kulfiberstellets/styrets overflader, bør du forhøre dig hos fabrikanten af kulfiberstellet/delene om deres anbefalinger for tilspændingsmomentet, for at undgå overstramning, der kan beskadige kulfibermaterialet, og/eller understramning, der kan medføre manglende fastgørelsesstyrke for komponenterne. Montering af bremsekabler Anvendte kabler Inderkabel... 1,6 mm dia. SLR yderkabel... 5 mm dia. Anvend kabler der er lange nok, sådan at de stadig har en vis slaphed, selv når styret er drejet hele vejen til højre og venstre. 1. Træk forsigtigt i bremsegrebet. 2. Før inderkablet igennem direkte forfra, sæt inderkabeltromle ind i kabelkrogen, og installer yderkablet fra den modsatte side. Yderkabel Kabelkrog Inderkabeltromle 20

21 Grebets frigang kan justeres problemfrit ved hjælp af bolten øverst på beslagenheden. Kontroller grebbetjeningen mens du justerer. Montering af forskifteren 1. Installer forskifteren på stellet. Når du installerer en loddet type Hvis forskifteren installeres på et loddet stel, skal der monteres en beskytter på sadelholderen. Sørg altid for at installere beskytteren, for at undgå skader på stellet fra trykket af forskifterens støttebolt. Monteringaf beskytteren Kontroller stedet hvor støttebolten rører stellet direkte, når forskifterens støttebolt justeres, og installer beskytteren der. Desuden skal du undgå at placere det tape der fastholder beskytteren til sadelholderen, på det sted hvor støttebolten rører stellet direkte. Støttebolt * Der findes beskyttere med en buet vedhæftningsoverflade og en flad vedhæftningsoverflade, som vist på billedet, så brug den type der passer til stellets facon. Tape 21

22 Når en båndtype installeres * Hvis båndadapteren (SM-AD67) anvendes, er det nødvendigt med en støttebolt. Der vil ikke være brug for en beskytter og en monteringsspændeskive. Anvend SM-AD67 sammen med FD SM-AD11/15 kan ikke installeres. Båndadapter Tilspændingsmoment: 5-7 N m {50-70 kgf cm} Støttebolt Når komponenterne installeres på kulfiberstellets/styrets overflader, bør du forhøre dig hos fabrikanten af kulfiberstellet/ delene om deres anbefalinger for tilspændingsmomentet,for at undgå overstramning, der kan beskadige kulfibermaterialet og/eller understramning, der kan medføre manglende fastgørelsesstyrke for komponenterne. 2. Juster således at der er en afstand på 1-3 mm mellem kædestyrets yderplade og den store klinge. Afstand 1-3 mm Tilspændingsmoment: 5-7 N m {50-70 kgf cm} Kædestyrets yderplade 3. Anvend en 5 mm unbrakonøgle til at fastgøre kædestyrets yderplade, sådan at pladens flade del er placeret direkte over den store klinge og sådan at kædestyrets bagkant er inden for 0,5-1,0 mm fra kædestyrets forkant. Forreste kædehjul (stor klinge) Kædestyr 0,5-1,0 mm 22

23 4. Anvend en 2 mm unbrakonøgle til at dreje støttebolten for at justere placeringen af forskifteren, sådan at den flade del af kædestyrets yderplade er direkte ovenover og parallel med den store klinge. Montering af bagskifteren Sørg for at B-spændings justeringsbolten ikke berører gaffelendens faneblad og får det til at bøje, når du installerer bagskifteren. B-spændings justeringsbolt Gaffelendens faneblad 5 mm unbrakonøgle Rulle holder Beslagets tilspændingsmoment: 8-10 N m { kgf cm} Montering af kæden Bemærk: * Denne 10-gearskæde til landevejskørsel har en anderledes-formet forside og bagside, for at forbedre den høje gearskifteydelse. Fremad (yderside) Bagud (inderside) Siden med mærkerne, der vises i illustrationen, er forsiden (ydersiden). Kædelængde Mindste tandhjul Større klinge * Hvis det største tandhjul er 28 T eller mere. Tilføj to led mens kæden er på den større klinge og det største tandhjul. Største tandhjul Større klinge Øverste gearrulle 90º Nederste gearrulle Kæde Kæde + +2 led 23

24 FORBINDELSE AF EL-LEDNINGERNE Navne og eksempel på placering af hver del Integreret type (SM-JC41) SM-EW67-A-E SM-JC41 EW-SD50-I Ekstern type (SM-JC40) SM-EW67-A-E SM-JC40 EW-SD50 24

25 Forgaffel: Forbindelse af forgreningsdel (A) Når du fører SM-EW67-A-E, skal du tillade nok slaphed i kablet, sådan at monteringspositionen for ST-6770 kan justeres, og sådan at styret kan drejes hele vejen til venstre og højre. Når du fører el-ledningerne kan de vikles rundt om styret, når styrtapen sættes på. (Prøve-tilslutningsdiagram for ST-6770 og SM-EW67-A-E) Forbindelse til det dobbelte kontrolgreb 1. Anvend specialværktøjet TL-EW02 til at forbinde til ST Sæt det sådan at fremspringet på konnektoren passer med rillen på den smalle ende. 2. Åbn beslagdækslet og løft konnektordækslet. Anvend TL-EW02 til at forbinde el-ledningens konnektor til terminalen på grebsiden. Sørg for at skubbe dem sammen indtil de slutter sammen med et klik. Enten den øverste eller den nederste terminal kan bruges. konsolmanchet * Den tilbageværende terminal kan anvendes til en ekstra satellitknap eller SM-PCE1. Bemærk: Den elektriske ledning kan blive trukket ud under håndtering af styrbåndet. For at forhindre at ledningen trækkes ud af dobbeltkontrolgrebet, skal længden af den elektrisk ledning være den samme ved kranboksdækslet, når styrbåndet er blevet monteret. Det ekstra stykke ledning er også nødvendigt, når kranboksdækslet skal åbnes i forbindelse med tilslutning af den ekstra kontakt og SM-PCE1. 25

26 3. Anvend de tilhørende kabelklemmer til at fastgøre forgreningsdelen (A) til bremsekablets yderkabel. Montering af batterimontering 1. Sæt batterimonteringen i position. Anvend flaskeholderbolten til at installere batterimonteringen midlertidigt til bunden af flaskeholderen. Anvend de bolte, der følger med flaskeholderen, til at fastgøre SM-BMR1-L / SM-BMR2-L (lang type). Se serviceanvisningerne for flaskeholderen for detaljer om tilspændingsmomentet. Tilspændingsmoment: 1,2-1,5 N m {12-15 kgf cm} Anvend de medfølgende M4 bolte til at fastgøre SM-BMR1-S / SM-BMR2-S (kort type). 2. Efterlad et mellemrum på 108 mm eller mere ved enden af batterimonteringen. Kontroller at batteriet kan indsættes og fjernes, mens flaskeholderen er installeret. 108 mm Tilspændingsmoment: 1,2-1,5 N m {12-15 kgf cm} 26

27 3. Stram flaskeholderens bolt for at fastgøre batterimonteringen. Anvend den tilhørende kabelklemme til at fastgøre batterimonteringen til stellet, ved SM-BMR1-L / SM-BMR2-L (lang type). * Hvis der er en monteringsring på stellet, kan batterimonteringen fastgøres på stellet med en bolt. 2 mm unbrakonøgle Kabelklemme Batterimonteringsfastgøringsbolt (M4 15 mm) Tilspændingsmoment: 1,2-1,5 N m {12-15 kgf cm} Baggaffel: Forbindelse af forgreningsdel (B) Ekstern type Ekstern type (SM-JC40) 1. Tilslut el-ledningerne med forgreningsdel (A) og forgreningsdel (B). Sørg for at skubbe dem sammen indtil de slutter sammen med et klik. Forgreningsdel (A) Forgreningsdel (B) 27

28 2. Tilslut el-ledningerne til forskifteren, bagskifteren og batterimonteringen. Ved forskifteren Ved bagskifteren Ved batterimonteringen 3. Fastgør el-ledningen midlertidigt langs stellet med tape, og tilslut den til forgreningsdelen (B). * Når du fører el-ledningen til bagskifteren, skal du sørge for at installere den til bunden af kædestagen, for at undgå forstyrrelser mellem kablet og kæden. * Oprul den overskydende el-ledning inden i forgreningsdel (B) for at justere længden. Eksempel på justering af længden af forgreningsdel (B) 28

29 4. Fastgør forgreningsdel (B) under krankboxhuset, når du har ført el-ledningerne. Forgreningsdels (B) fastgøringsbolt (10,5 mm eller 15 mm) (3 mm unbrakonøgle) Tilspændingsmoment: 1,5-2 N m {15-20 kgf cm} 5. Installer derefter dækslet til el-ledningerne på stellet. Rens stellet med alkohol eller et andet rensemiddel for at fjerne al fedt eller andre substanser før dækslet installeres, for at sikre at dækslet til el-ledningerne er sikkert monteret. Placer dækslet til el-ledningerne over el-ledningerne, og monter det derefter på stellet. Kontroller forbindelserne Installer batteriet og kontroller driften efter el-ledningerne er sluttet til alle komponenterne. Betjen skifteknapperne og kontroller at både forskifteren og bagskifteren virker. Bemærk: * Hvis kæden ikke er installeret på dette tidspunkt, sørg for at betjene skifteknap (X) for det venstre greb en eller flere gange for at indstille forskifteren til den større klingeposition når kæden installeres. Sørg for at fjerne batteriet efter dette. Skifteknap (X) 29

30 Frakobling af el-ledningerne Dette er et lille vandtæt stik. Du må ikke prøve at tilslutte og frakoble det igen. Den vandtætte eller tilslutningssektion kan blive slidt eller deform, og funktionen kan blive påvirket. Anvend den brede ende af specialværktøjet TL-EW02 til at frakoble el-ledningerne. Hvis du trækker for hårdt i konnektorne kan der opstå problemer med driften. Indsæt specialværktøjet sådan at den flade side vender mod skifteren, og hæld den sådan at el-ledningens konnektor kan trækkes ud. FD-6770 RD-6770 Når el-ledningen frakobles fra et greb, vend den flade side mod grebet. Når du frakobler konnektoren fra forgreningsdel (A) eller forgreningsdel (B), indsæt specialværktøjet sådan at den flade side vender mod forgreningsdelen. ST-6770 SM-JC40 SM-JC41 * Før den overskydende el-ledning langs styret, og brug kabelklemmer eller lignende til at fastgøre el-ledningen til styret. 30

31 Baggaffel: Forbindelse af forgreningsdel (B) Integreret type Integreret type (SM-JC41) 1. Før først el-ledningerne til forgreningsdel (A), batterimonteringen, forskifteren og bagskifteren gennem hullerne i stellet ind i krankboxhuset. * el-ledningerne har en korrekt måde at indsættes på. Sørg for at du indsætter dem fra den retning der vises på billedet. Ledningsholder El-ledning til forskifter El-ledning til bagskifter Krankboxhus El-ledning til forgreningsdel (A) El-ledning til batterimontering 2. Tilslut hver el-ledning til forgreningsdel (B). Sørg for at skubbe dem sammen indtil de slutter sammen med et klik. 31

32 3. Tilslut el-ledningerne til forgreningsdel (A), forskifteren, bagskifteren og batterimonteringen. Ved forgreningsdel (A) Ved forskifteren Ved batterimontering Ved bagskifteren 32

33 Før forgreningsdel (B) og el-ledningen inden i stellet 1. Før el-ledningerne til forskifteren og bagskifteren gennem hhv. sadelholderen og kædestagen. 2. Før el-ledningerne til forgreningsdel (A) og batterimonteringen og forgreningsdel (B) gennem den nedadgående slange. Kontroller på dette tidspunkt at krankboxhusets skruer ikke beskadiger nogen af komponenterne. 3. Indsæt el-ledningerne sådan at kun el-ledningerne til forskifteren og bagskifteren er synlige inden i krankboxhuset, og hvis nogen ekstra dele, såsom ledningsholdere, stikker ud, skub dem tilbage ind i stellet. Til forskifteren 1 2 Til forgreningsdel (A) Til batterimontering Til bagskifteren Forgreningsdel (B) 3 Samling af krankboxhuset 1. Når du installerer det indvendige dæksel til krankboxhuset skal du sørge for at el-ledningerne til forskifteren og bagskifteren føres over toppen af det indvendige dæksel. 2. Installer det indvendige dæksel på krankboxadapteren. Indvendigt dæksel Adapter Adapter Adapter Bemærk: * Hvis du anvender et stel der ikke har plads nok mellem indersiden af krankboxhuset og det indvendige dæksel til at føre el-ledningerne, kan du anvende et indvendigt dæksel der sælges separat. Indvendigt dæksel 33

34 Montering af batterimontering 1. Sæt el-ledningen til batterimonteringen ind i rillen i batterimonteringensdæksel til el-ledninger. 2. Placer de tilhørende mellemringe ind mellem batterimonteringen og stellet og fastgør dem ved at spænde boltene. * Hvis du installerer en flaskeholder, er det nemmere at installere på dette tidspunkt. * Se serviceanvisningerne for flaskeholderen, for detaljer om tilspændingsmomentet. 3. Anvend den tilhørende kabelklemme til at fastgøre batterimonteringen til stellet Mellemringe Kabelklemme 2 mm unbrakonøgle * Hvis der er en monteringsring på stellet, kan batterimonteringen fastgøres på stellet med en bolt. Fastgøringsbolt til batterimontering (M4 15 mm) Tilspændingsmoment: 1,2-1,5 N m {12-15 kgf cm} 34

35 Montering af øksner Installer øksnerne i de egnede positioner til el-ledningerne ved at indsætte de nederste ender i hullerne i stellet og derefter skubbe på toppene for at få dem på plads. Ved forgreningsdel (A) Lukket Åben Ved bagskifteren Ved forskifteren Montering af flaskeholderadapteren Hvis flaskeholderen, der er monteret på sadelholderen, kommer i vejen for batteriet, flyt placeringen af flaskeholderen opad. Flaskeholderens monteringsposition kan flyttes opad med min. 32 mm og maks. 50 mm, fra den oprindelige monteringsposition. 10mm 3 mm unbrakonøgle * Anvend det tilhørende afstandsstykke hvis den kommer i vejen for forskifterensmonteringsring. * Se serviceanvisningerne for flaskeholderen, for detaljer om tilspændingsmomentet. 15mm 10mm Mellemringe 15mm Tilspændingsmoment: 3 N m {30 kgf cm} 35

36 JUSTERING Justering af bagskifteren Forgreningsdel (A) Oplyst (rød) Justeringsknap til bagskifter 1. Installer batteriet. 2. Flyt bagskifteren til den 5. tandhjulsposition. Tryk på knappen ved forgreningsdel (A) af SM-EW67-A-E indtil den røde LEDlampe lyser, for at skifte til justeringsfunktionen for bagskifteren. Bemærk at hvis du bliver ved med at trykke på knappen efter den røde LED-lampe lyser, vil genopretningen af beskyttelsesoperationen begynde. * Yderligere oplysninger om beskyttelsesfunktionen findes under Beskyttelsesfunktion under ANDRE FUNKTIONER. 3. Hvis der trykkes på skifteknap (X) en gang, mens den indledende indstillingstilstand er aktiv, vil den øverste gearrulle flytte sig et trin mod indersiden. Hvis der trykkes på skifteknap (Y) en gang, vil den øverste gearrulle flytte sig et trin mod ydersiden. Den øverste gearrulle kan flyttes 15 skridt indad og 15 udad fra den indledende position, hvilket samlet giver 31 positioner. Når du justerer, vil den øverste gearrulle overskride lidt og derefter bevæge sig tilbage i en overdreven bevægelse, sådan at du kan kontrollere justeringsretningen. Når du kontrollerer positionerne på den øverste gearrulle og tandhjulet, kontroller ved den position hvor den øverste gearrulle stopper. 4. Mens det forreste kædehjul drejes, betjen skifteknap (X) for at flytte den øverste gearrulle mod indersiden indtil kæden rører ved det 4. tandhjul og laver en lille lyd. 36

37 5. Betjen derefter skifteknap (Y) 4 gange for at flytte den øverste gearrulle 4 trin mod ydersiden, til den ønskede position. 4 gange 4 trin 6. Tryk på knappen ved forgreningsdel (A), indtil den røde LED-lampe slukker, for at skifte fra justeringsfunktionen for bagskifteren til gearskiftefunktionen. Skift til hvert gear, og kontroller at ingen af gearpositionerne laver lyde. Skift tilbage til justeringsfunktionen og efterjuster bagskifteren, hvis der er behov for finjustering. Slukket Justeringsknap til bagskifter 7. Juster herefter den nederste justeringsbolt og den øverste justeringsbolt. <Nederste justering> Flyt bagskifteren til det største tandhjul og spænd så den nederste justeringsbolt indtil den rører ved stopperen. Hvis den spændes for meget, vil motoren registrere et problem og gearskiftefunktionen vil ikke udføres korrekt. Symptom Skifter ikke til lavt gear. Lyden stopper ikke. Batteriopladningen forsvinder hurtigt (motoren belastes). 2 mm unbrakonøgle Nederste justeringsbolt <Øverste justering> Flyt bagskifteren til det mindste tandhjul og spænd derefter den øverste justeringsbolt indtil den rører ved stopperen ved den position hvor bagskifteren stoppede. Drej den øverste justeringsbolt en gang mod uret fra denne position, sådan at der altid kan opretholdes en over-taktstilladelse. 2 mm unbrakonøgle Øverste justeringsbolt 37

38 Ved af skifte fra et stort tandhjul til et mindre tandhjul, vil bagskifteren bevæge sig flytte mod ydersiden ved over-takts-tilladelsen, og så bevæge sig tilbage igen. Største tandhjul 8. Juster B-spændings justeringsbolten. Sæt kæden på den mindre klinge og det største tandhjul, og drej pedalarmene tilbage. Drej B-spændings justeringsbolten for at justere, sådan at den øverste gearrulle flyttes tæt på tandhjulet uden at komme i vejen for kæden. Sæt herefter kæden på det mindste tandhjul og kontroller på samme måde, at den øverste gearrulle ikke kommer i vejen for kæden. Mindste tandhjul Øverste gearrulle B-spændings justeringsbolt Justering af forskifteren Bemærk: * Den nederste justeringsbolt, den øverste justeringsbolt og støttebolten sidder tæt på hinanden. Sørg for at du anvender den korrekte bolt til justering. Støttebolt Øverste justeringsbolt Nederste justeringsbolt 38

39 <Nederste justering> Sæt kæden på den mindre klinge og det største tandhjul. Anvend en 2 mm unbrakonøgle til at dreje den nederste justeringsbolt til at justere, sådan at der er en afstand på 0-0,5 mm mellem kæden og kædestyrets inderplade. 0-0,5 mm <Øverste justering> Sæt herefter kæden på den større klinge og det mindste tandhjul. Anvend en 2 mm unbrakonøgle til at dreje den øverste justeringsbolt til at justere, sådan at der er en afstand på 0,5-1,0 mm mellem kæden og kædestyrets yderplade. Flyt forskifteren og bagskifteren til alle gearpositioner, og kontroller at kædestyret ikke rører ved kæden. 0,5-1,0 mm 39

40 ANDRE FUNKTIONER Funktion for batteriopladningsdisplay Tryk på en af skifteknapperne og hold den nede i 0,5 sekund eller mere. Du kan kontrollere mængden af den tilbageværende batteriopladning ved at bruge batteriindikatoren på forgreningsdel (A). Batteriindikator 100 % Oplyst grøn (i 2 sekunder) 50 % 25 % 0 % Blinker grønt (5 gange) Oplyst rød (i 2 sekunder) Blinker rødt (5 gange) * Når batteriopladningen er lav, vil først forskifteren holde op med at virke, og derefter vil bagskifteren holde op. Når batteriet er opbrugt, vil skifterne fastholdes i den sidste gearskifteposition. Hvis batteriindikatoren lyser rødt, anbefales det at du oplader batteriet snarest muligt. Beskyttelsesfunktion * Drej det forreste kædehjul, mens operationen genoprettes, after at beskyttelsesfunktionen er blevet aktiveret. Hvis cyklen udsættes for et kraftigt stød, træder beskyttelsesfunktionen i kraft, og forbindelsen mellem motoren og leddet afbrydes midlertidigt, så bagskifteren ikke længere fungerer. Dette sker for at beskytte systemet i tilfælde, hvor cyklen vælter. Hvis dette sker, skal du trykke på justeringsknappen til bagskifteren på forgreningsdel (A) på SM-EW67-A-E i 5 sekunder eller mere. Dette vil genetablere forbindelsen mellem motoren og leddet, og ophæve beskyttelsesfunktionen for bagskifteren. Hvis tilslutningen ikke genoprettes, skal du trykke/trække holderen sidelæns eller flytte den frem og tilbage med hånden. Betjen skifteknapperne for at kontrollere, at forbindelsen er blevet genetableret. Forgreningsdel (A) Oplyst (rød) Justeringsknap til bagskifter Knap hold nede Oplyst (rød) Blinker (rød) Ophæv beskyttelsesfunktion Ca. 5 sekunder i alt Beskyttelse ophævet Når den røde LED-lampe på forgreningsdel (A) lyser, kan bagskifteren ikke skifte gear. Bliv ved med at trykke på justeringsknappen til bagskifteren, indtil den røde LED-lampe slukker. 40

41 VEDLIGEHOLDELSE * Billederne viser grebet på højre side. Afmontering af beslagenhed og grebenhed 1. Anvend specialværktøjet, der sælges separat, til at fjerne E-ringen. Ret specialværktøjets del B ind med aftagningsretningen af E-ringen. Sæt herefter del A på E-ringen og fjern E-ringen. (A) Specialværktøj til afmontering af E-ringen (B) Y6RT68000 Bemærk: * E-ringen kan pludselig flyve af under afmontering, så kontroller at der ikke er mennesker eller genstande i nærheden når E-ringen fjernes. 2. Indsæt en unbrakonøgle, eller et lignende værktøj, ind i hullet på grebstiften, og bank på den med en plastikhammer for af skubbe grebstiften ud. Grebstift 3. Afmonter returfjederen. Returfjeder 41

42 4. Afmonter de to fastgøringsskruer til omskifterenheden og fjern derefter omskifterne og skiftefjedrene. Beslagenheden og grebenheden kan nu afmonteres. Fastgørelsesskruer til omskifterenheden (#T5 TORX ) TORX er et registreret varemærke hos Camcar LLC. Samling af omskifterenheden 1. Kontroller at knapperne er fastgjort til fjedrene, og placer skiftefjedrene i hullerne i omskifterenhedens fastsættelsesplade. DURA-ACE fedt (Y ) Påfør fedt Skiftefjedre 2. Placer omskifterenheden imod monteringsoverfladen på omskifterenhedens fastsættelsesplade. 42

43 3. Tryk på omskifterenheden med hånden, sådan at skiftefjedrene går ind i knappernes riller, og tryk derefter skifteknapperne (X og Y) så langt ind som de kan komme. Omskifterenhed Skifteknapper (X/Y) 4. Lav et mellemrum mellem omskfterenheden og omskifterenhedens fastgørelsesplade, og kontroller at enden af gummiet på omskifterenheden er på knappen. 5. Sæt omskifterenheden tilbage i indstillingspositionen for omskifterenhedens fastgørelsesplade og betjen skifteknapperne (X og Y) en gang mere, mens du trykker på den med hånden, og kontroller at skifterne tænder. Installer skifteren ved hjælp af fastgøringsskruernne til omskifterenheden. Tilspændingsmoment: 0,18 N m {1,8 kgf cm} Samling af beslagenhed og grebenhed 1. Monter beslagenheden og grebenheden, og monter derefter returfjederen. 43

44 2. Ret ind med hullet i stiften og press-fit tryk grebstiften på plads. * Grebstiftens rigtige retning, er når E-ringens rille er ved toppen. * Kontroller at overfladen af beslagenheden og den øverste ende af grebstiften er på linje med hinanden, sådan at E-ringen vil passe ind i rillen. 3. Anvend specialværktøjets del A til at montere E-ringen. * Betjen skifteknapperne (X og Y) og kontroller at de tænder, og kontroller at grebet fungerer uden problemer. Udskiftning af rulle Tilspændingsmoment for den øverste gearrulle / nederste gearrulle: 2,5-5 N m {25-50 kgf cm} 2 mm unbrakonøgle 44

45 HÅNDTERING AF BATTERIET Batteriet er et lithium-ion batteri. Anvend den særlige batterioplader (SM-BCR1) til at oplade batteriet. Anvend aldrig en anden batterioplader til at oplade batteriet. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre brand eller eksplosion. Elkontakter Undlad at ændre eller beskadige dem, ellers vil det resultere i driftsproblemer. Behandl batterietkorrekt når det håndteres. Opbevaring af batteriet Når batteriet opbevares, skal man fjerne batteriet fra cyklen og montere terminaldækslet først. Terminaldæksel Hvis batteriet gemmes mens det er opladet halvt, eller mere (indikatoren lyser grønt), vil batteriet vare længere. Det anbefales, at batteriets tilstand kontrolleres ca. hvert halve år. Hvis batteriet opbevares koldt, kan batteriets ydelse mindskes, og dets levetid kan blive forkortet. Batteriets levetid Batteriet er en forbrugsvare. Batteriet vil gradvist tabe sin opladningskapacitet efter gentagen brug og over tid. Hvis batteriets brugstid bliver meget forkortet, har det nået enden af dets levetid, og du vil skulle købe et nyt batteri. Batteriets levetid vil variere afhængigt af forskellige faktorer, såsom opbevaringsmetode, brugsforholdene, omgivelserne og det individuelle batteris egenskaber. Vejledning til opladningstid Opladningstiden er ca. 1,5 time. (Bemærk at den faktiske tid vil variere afhængigt af den tilbageværende opladning i batteriet.) 45

46 Korrekt brug af batteriet Hvis det føles svært at indsætte eller fjerne batteriet, påfør noget specificeret fedt (DURA-ACE fedt). Påfør det specificerede fedt på siderne hvor O-ringene rører hinanden. Påførfedt DURA-ACE fedt (Y ) Bemærk: * Med DURA-ACE (7970), kan cyklen køre ca km på en fuld opladning. Med ULTEGRA (6770), vil distancen være kortere. (Cirka 30 % mindre i følge tests udført af Shimano.) BATTERIOPLADER Batteriopladeren er en særlig batterioplader der kun bruges til genopladning af Shimano lithium-ion batterier. Indsæt aldrig en anden type batterier i batteriopladeren. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre brand eller eksplosion. El-ledningskonnektor Elkontakter Undlad at ændre eller beskadige dem, ellers vil det resultere i driftsproblemer. Behandl batteriet korrekt når det håndteres. Batteriopladerledning (SM-BCC1) <sælges separat> Indsæt i konnektoren. * Indsæt det sikkert, så langt som det kan komme. Fejlindikator Blinker når der er en fejl. Opladeindikator Lyser under opladning. 46

SI-6RX0A-005-04 SERVICEVEJLEDNING ST-7970. Dobbelt kontrolgreb

SI-6RX0A-005-04 SERVICEVEJLEDNING ST-7970. Dobbelt kontrolgreb SI-6RX0A-005-04 SERVICEVEJLEDNING ST-7970 Dobbelt kontrolgreb INDEKS Danish 3 14 Fremgangsmåde for gearskift D4 Montering D5 Justering D6 Andre grebbetjeningsfunktioner D10 Vedligeholdelse D11 Generelle

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning fra forhandleren Kædeenhed

Brugervejledning fra forhandleren Kædeenhed (Danish) DM-CD0001-00 Brugervejledning fra forhandleren Kædeenhed SM-CD50 VIGTIG BEMÆRKNING Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug af professionelle cykelmekanikere. Brugere, der ikke er uddannet

Læs mere

On Road-skivebremsenav

On Road-skivebremsenav (Danish) DM-HB0004-01 Forhandlermanual On Road-skivebremsenav HB-CX75 HB-RS505 FH-CX75 FH-RS505 VIGTIG BEMÆRKNING Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug af professionelle cykelmekanikere.

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Kæde (11 gear) Forhandlermanual CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11

Kæde (11 gear) Forhandlermanual CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11 (Danish) DM-CN0001-05 Kæde (11 gear) Forhandlermanual CN-9000 CN-6800 CN-HG901-11 CN-HG900-11 CN-HG701-11 CN-HG700-11 CN-HG601-11 CN-HG600-11 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

SERIES DANSK INDEKS MED LEDNING MODEL MONTERING TRÅDLØS MODEL MONTERING BATTERI TYPE & LEVETID KUNDESERVICE-CENTRE

SERIES DANSK INDEKS MED LEDNING MODEL MONTERING TRÅDLØS MODEL MONTERING BATTERI TYPE & LEVETID KUNDESERVICE-CENTRE DANSK INDEKS 1 2 3 4 MED LEDNING MODEL MONTERING FARTSENSOR & MAGNET FORBUNDET HOLDER HOVEDENHEDEN KADENCESENSOR & MAGNET MONTERINGSAFPRØVNINGER TRÅDLØS MODEL MONTERING Wl2X TRÅDLØS FART & KADENCE SENDER

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Kassettetandhjul (11-gear)

Kassettetandhjul (11-gear) (Danish) DM-CS0004-04 Kassettetandhjul (11-gear) Forhandlermanual CS-9000 CS-6800 CS-5800 VIGTIG BEMÆRKNING Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug for professionelle cykelmekanikere. Personer,

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7 Betjeningsmanual Gælder for følgende modeller: e3 Venlo e3 Manhattan E3 SYLT EPO Classic L3 Revisionsnr 12 1/7 1 Indledning Det er vigtigt, at du læser manualen før du bruger din nye elcykel. På den måde

Læs mere

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK JC928 OPLADER JPL914, JPL925 BATTERI BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL ADVARSEL DANSK FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER.

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Brugervejledning fra forhandleren SL-BSR1

Brugervejledning fra forhandleren SL-BSR1 (Danish) DM-SL0003-00 Brugervejledning fra forhandleren SL-BSR1 VIGTIG BEMÆRKNING Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug af professionelle cykelmekanikere. Brugere, der ikke er uddannet til

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

ELIPSE TRAINER JE-520

ELIPSE TRAINER JE-520 ELIPSE TRAINER JE-520 HN 11136 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

FAQ for jump starteren

FAQ for jump starteren 511025 Før betjening af denne enhed, bør du læse vejledningen omhyggeligt. Denne vejledning vil informere brug af jump starteren, specifikationer og korrekte procedurer, sikkerheds-, advarsels- og andre

Læs mere

TRAMPOLINTELT [LÆS FØR BRUG!!!] Tak, fordi du har valgt at købe vores produkt

TRAMPOLINTELT [LÆS FØR BRUG!!!] Tak, fordi du har valgt at købe vores produkt TRAMPOLINTELT READ THIS FIRST!!! [LÆS FØR BRUG!!!] Tak, fordi du har valgt at købe vores produkt I TILFÆLDE AF MANGLENDE ELLER ØDELAGTE DELE BEDES DU KONTAKTE DIN BUTIK FOR AT FÅ HJÆLP. 03/07 DELLISTE

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Forreste kædehjul. Forhandlermanual. Non-Series FC-RS400 FC-RS510. Krankboks BB-RS500 BB-RS500-PB. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike

Forreste kædehjul. Forhandlermanual. Non-Series FC-RS400 FC-RS510. Krankboks BB-RS500 BB-RS500-PB. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike (Danish) DM-RCFC001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Forreste kædehjul Non-Series FC-RS400 FC-RS510 Krankboks BB-RS500 BB-RS500-PB INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Forreste kædehjul. Forhandlermanual SORA FC-R3000 FC-R3030 CLARIS FC-R2000 FC-R2030. Krankboks BB-RS500 BB-RS500-PB. LANDEVEJ MTB Trekking

Forreste kædehjul. Forhandlermanual SORA FC-R3000 FC-R3030 CLARIS FC-R2000 FC-R2030. Krankboks BB-RS500 BB-RS500-PB. LANDEVEJ MTB Trekking (Danish) DM-RBFC001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Forreste kædehjul SORA FC-R3000 FC-R3030 CLARIS FC-R2000 FC-R2030 Krankboks BB-RS500 BB-RS500-PB

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

(Danish) DM-RACS Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Kassette DURA-ACE CS-R9100 ULTEGRA CS-R8000 CS-HG800-11

(Danish) DM-RACS Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Kassette DURA-ACE CS-R9100 ULTEGRA CS-R8000 CS-HG800-11 (Danish) DM-RACS001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kassette DURA-ACE CS-R9100 ULTEGRA CS-R8000 CS-HG800-11 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

DM-RBRD (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Bagskifter

DM-RBRD (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Bagskifter (Danish) DM-RBRD001-00 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Bagskifter CLARIS RD-R2000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN...

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt.

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt. 12V/0.8A XS MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Skiftegreb. RAPIDFIRE Plus 11 gear

Skiftegreb. RAPIDFIRE Plus 11 gear (Danish) DM-SL0005-04 Skiftegreb Forhandlermanual RAPIDFIRE Plus 11 gear MTB XTR SL-M9000 DEORE XT SL-M8000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 LISTE OVER NØDVENDIGT VÆRKTØJ...

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Fornav/Friløbskrans (Standard type)

Fornav/Friløbskrans (Standard type) (Danish) DM-HB0001-05 Forhandlermanual Fornav/Friløbskrans (Standard type) LANDEVEJ HB-3500 FH-3500 HB-2400 FH-2400 HB-RS400 FH-RS400 HB-RS300 FH-RS300 MTB HB-MX71 HB-TX800 FH-TX800 Trekking HB-T670 FH-T670

Læs mere

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn SmoX Classic udendørs grill & røgeovn Manual Samle & betjeningsvejledning ADVARSEL Læs og følg alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner i denne manual for at undgå personskade eller materialeskade Smo

Læs mere

Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Forreste kædehjul METREA FC-U5000. Krankboks SM-BBR60 SM-BB72-41B

Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Forreste kædehjul METREA FC-U5000. Krankboks SM-BBR60 SM-BB72-41B (Danish) DM-UAFC001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Forreste kædehjul METREA FC-U5000 Krankboks SM-BBR60 SM-BB72-41B INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag 1 2 Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag DK Yepp Maxi Easyfit er egnet til at befordre børn op til en maksimal vægt af 22 kg (ca. 6 år) og opfylder den europæiske standard EN 14344 og amerikansk

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Forreste kædehjul/klinge

Forreste kædehjul/klinge (Danish) DM-TRFC001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Forreste kædehjul/klinge DEORE XT FC-T8000 DEORE FC-T6010 Krankboks BB-MT800 BB-MT800-PA DEORE

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

DM-MBSL (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Skiftegreb SLX SL-M7000 DEORE SL-M6000

DM-MBSL (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Skiftegreb SLX SL-M7000 DEORE SL-M6000 (Danish) DM-MBSL001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Skiftegreb SLX SL-M7000 DEORE SL-M6000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Tak fordi du har købt denne massagehynde. Læs denne BRUGSVEJLEDNING grundigt før brug, og vær særlig opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne for at sikre korrekt

Læs mere

Kassettekædehjul. Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE

Kassettekædehjul. Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE (Danish) DM-CS0003-08 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kassettekædehjul CS-M9000 CS-M9001 CS-M8000 CS-HG500-10 CS-HG400-9 CS-HG300-9 CS-HG200-9 CS-HG200-8

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Forklaring til generel oversigt. 10. Gradinddelinger 11. Pil 12. Muffe 13. Rille 14. Krog 15. Skrue 16. Spidsholder 17. Spids 18.

Forklaring til generel oversigt. 10. Gradinddelinger 11. Pil 12. Muffe 13. Rille 14. Krog 15. Skrue 16. Spidsholder 17. Spids 18. DANSK (Originalvejledning) 1. Rød indikator 2. Knap 3. Batteripakke 4. Stjernemærkning 5. Kontaktgreb 6. Lampe 7. Skiftekontakthåndtag 8. Hastighedshåndtag 9. Justeringsring Forklaring til generel oversigt

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed.

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed. Introduktion I-72 rugemaskinen er specielt designet for at opnå den bedst mulige udrugningsevne og for at imødekomme opdrætskravene på den fugl som ønskes opdrættet. Den kombinerede operation af udrugning

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

DM-RBCS (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Kassette CS-HG400-9 CS-HG50-8

DM-RBCS (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Kassette CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Danish) DM-RBCS001-02 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kassette CS-HG400-9 CS-HG50-8 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Forskifter. Forhandlermanual DURA-ACE FD-R9100 ULTEGRA FD-R FD LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring / Comfort Bike DM-RAFD001-04

Forskifter. Forhandlermanual DURA-ACE FD-R9100 ULTEGRA FD-R FD LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring / Comfort Bike DM-RAFD001-04 (Danish) DM-RAFD001-04 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring / Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Forskifter DURA-ACE FD-R9100 ULTEGRA FD-R8000 105 FD-5801 Fremgangsmåderne for justering af

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

DM-MBCS (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Kassettekædehjul SLX CS-M CS-HG500-10

DM-MBCS (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Kassettekædehjul SLX CS-M CS-HG500-10 (Danish) DM-MBCS001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kassettekædehjul SLX CS-M7000-11 CS-HG500-10 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X1L L = med lithium batteri) ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Samlevejledning Road Bike

Samlevejledning Road Bike Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 7 V. Justering af styret 7 VI. Tilpasning af sadlen 8 VII. Montering

Læs mere

DM-RARD (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Bagskifter DURA-ACE RD-R9100 ULTEGRA RD-R8000

DM-RARD (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Bagskifter DURA-ACE RD-R9100 ULTEGRA RD-R8000 (Danish) DM-RARD001-03 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Bagskifter DURA-ACE RD-R9100 ULTEGRA RD-R8000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

RIC (Receiver in canal)- guide

RIC (Receiver in canal)- guide RIC (Receiver in canal)- guide Indholdsfortegnelse Unitrons Moxi RIC-produktsortiment...2 Måling til en nøjagtig xreceiver...4 Valg af den korrekte kobling til en standard-xreceiver...6 Valg af den korrekte

Læs mere

Samlevejledning Mountain Bike

Samlevejledning Mountain Bike Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 9 V. Justering af styret 10 VI. Tilpasning af sadlen 10 VII.

Læs mere

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning DANSK Polar CS kadencesensoren W.I.N.D. er beregnet til at måle kadence, det vil sige krankomdrejninger i minuttet under cykling. Ingen andre former for

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45. 1. Slut opladeren til batteriet. 2. Slut opladeren til stikkontakten. 3. Tryk på MODE-knappen for at vælge opladningsprogram.

BRUGERVEJLEDNING DK 45. 1. Slut opladeren til batteriet. 2. Slut opladeren til stikkontakten. 3. Tryk på MODE-knappen for at vælge opladningsprogram. BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere