Forslag. Teknik & Miljø -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Teknik & Miljø -"

Transkript

1 Forslag Teknik & Miljø -

2 Kolofon: Bornholms Regionskommune; Juni 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: P Sagsbehandler: Helle Thers Kortbilag: Geodatastyrelsen

3 Vellensbyvejen 10 Vellensbyvejen Rønne CHR nr CVR nr Tlf.nr: tilladelse til Dammegård Konsumægsproduktion Gyldighed Denne tilladelse meddeles efter 10 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. Tilladelsen gælder fra annonceringsdatoen den xx

4 Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse om tilladelse Vilkår Generelle Bedste tilgængelige opbevaringsteknik og udbringningsteknik Begrænsning af eventuelle gener for naboer fra lugt Begrænsning af eventuelle gener for naboer fra støv Begrænsning af eventuelle gener for naboer fra støj og transporter Affald og andre gener Vilkår vedrørende bedst tilgængelige teknologi/renere teknologi Vilkår vedrørende tilsyn, kontrol og egenkontrol Redegørelse og vurdering af projektet Lokalisering og produktion Begrænsning af eventuelle gener lys Begrænsning af eventuelle gener lugt Begrænsning af eventuelle gener støv Begrænsning af eventuelle gener støj herunder transporter Affald Beskyttelse af overfladevand, grundvand og natur Overfladevand og Grundvand Udbringningsarealer og direkte fald mod overfladevand Natur Landskabelige værdier Anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) Samlet vurdering Høring Bilag 1:Anlægstegning Bilag 2: 3 beskyttet natur og EU-habitatområde

5 1 Afgørelse om tilladelse Bornholms Regionskommune meddeler på baggrund af den indsendte ansøgning og på nedenstående vilkår tilladelse til ændring af dyreholdet fra 20,6 DE til 41,2 DE på husdyrbruget beliggende Vellensbyvejen 10, 3700 Rønne. Husdyrproduktionen ændres dermed fra 3500 årshøner til 7000 årshøner. Tilladelsen gælder ejendommens anlæg. Udvidelsen sker i stald, som tidligere har været anvendt til ægproduktion. Stalden renonveres, idet der etableres ny ventilation. Derudover indsættes slat, redekasser og foderbånd. Der sættes udendørs fodersilo op i umiddelbar tilknytning til staldbygning. Siloen bliver ca. 10 meter høj. Bornholms Landbrug har på vegne af Henrik Holm Jensen indsendt ansøgningen om ændringen af dyreholdet til kommunen i april Bornholms Regionskommune har kontrolleret svarene i ansøgningsskemaet på de 10 spørgsmål omkring miljø, natur, landskab og naboforhold. Beregningen af DE er foretaget i henhold til bekendtgørelse nr. 594 af 4. maj Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Tilladelsen er meddelt på de vilkår, der fremgår af kapitel 2. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden to år efter den er meddelt. Herved forstås at etableringen skal være gennemført. Hvis denne tilladelse ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Tilladelsen kan godt udnyttes selvom der klages over den medmindre Natur- & Miljøklagenævnet bestemmer andet og under forudsætning af at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Det skal bemærkes, at Natur- & Miljøklagenævnet ved sin behandling kan ændre eller ophæve en tilladelse. Udnyttes en tilladelse, der er klaget over, sker det derfor for egen regning og risiko. Opmærksomheden henledes på, at enhver ændring af husdyrbrugets arealer, produktion eller andre af tilladelsens forudsætninger skal indsendes til vurdering i kommunen, der træffer afgørelse om, hvorvidt ændringerne kan ske inden for rammerne af denne tilladelse. Bornholms Regionskommune giver hermed godkendelse i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer samt tilhørende bekendtgørelse nr af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug og bekendtgørelse nr. 594 af 4. maj 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v med senere ændringer. Tilladelsen er gældende pr. xxx 2015 Helle Thers Agronom 3

6 2 Vilkår 2.1 Generelle Husdyrproduktionen på ejendommen må max består af 7000 årshøner, svarende til 41,2 DE Den tilladte husdyrproduktion skal foretages jævnt fordelt over året Husdyrgødningen skal afsættes og ikke opbevares på ejendommen Husdyrgødningen skal afsættes til Joel Kofoed Jensen, Åkirkebyvej 163, 3700 Rønne eller til Biokraft A/S Ændringer af udspredningsarealet skal anmeldes til Bornholms Regionskommune, der vurderer, hvorvidt de nye arealer er mere sårbare end de nuværende. Fristen for anmeldelse af nye arealer er 1. august forud for det planår, hvor arealerne ønskes anvendt Der skal indgås skriftlig aftale om afsætning af dybstrøelse uden for husdyrbruget. Aftalen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: leverandørens og modtagers navn, adresse og CVR-nummer, samt hvor mange kg kvælstof og hvor mange kg fosfor, som aftalen omfatter Hvis driftsforstyrrelser på Biokraft A/S eller andre forhold medfører, at husdyrgødning ikke kan leveres til biogasanlægget i de forudsatte mængder, skal ejendommens driftsansvarlige skriftligt overfor tilsynsmyndigheden redegøre for, hvorledes det vil blive sikret at såvel opbevaring som bortskaffelse af den overskydende husdyrgødningsmængde sker under overholdelse af reglerne i Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder. 2.2 Bedste tilgængelige opbevaringsteknik og udbringningsteknik I dybstrøelsesstalde skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen. 2.2 Begrænsning af eventuelle gener for naboer fra lugt Der skal opretholdes en god staldhygiejne. Bygninger, anlæg og omgivelser skal renholdes, således at lugtgener begrænses mest muligt for de omkringboende Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentlig større end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger. 2.4 Begrænsning af eventuelle gener for naboer fra støv Stalde, anlæg og udenomsarealer m.v skal vedligeholdes og rengøres, så der ikke opstår væsentlige støv- og lugtgener i området uden for ejendommens grund Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal. 4

7 2.5 Begrænsning af eventuelle gener for naboer fra støj og transporter Transporter til og fra ejendommen skal ske på en sådan måde, at så få naboer som muligt påføres gener Virksomhedens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer: Mandag-fredag Kl (8 timer) Lørdag Kl (7 timer) Alle dage Kl (1 timer) Lørdag Kl (4 timer) Alle dage Kl (½ timer) Alle dage Kl Maksimal værdi Søn- og helligdag Kl (8 timer) 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) 55 db(a) Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i db(a) (re. 20 μpa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode Virksomheden skal, for egen regning, dokumentere, at støjvilkårene overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkilder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkår nr ikke kan overholdes. Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjberegningsvejledning og foretages i punkter som forinden aftales med tilsynsmyndigheden. Støjmåling skal udføres af et akkrediteret firma. I våde høst år kan behovet for tørring af korn og andre afgrøder være så stort, at det er nødvendigt at lade evt. blæsere kører i døgndrift. Særligt ved køling af korn kan det være nødvendigt at gøre det om natten, da temperaturen om dagen er for høj til, at der kan køles. 2.6 Affald og andre gener Hvis der opbevares spildolie og andet flydende farligt affald, skal det opbevares indendørs i beholder, der er egnede Hvis der opbevares fast farligt affald skal de opbevares i en beholder, der er egnet til opbevaring af indholdet Bekendtgørelse nr. 558 af 1. juni 2011 (Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr) har følgende præcisering af hvordan døde dyr skal opbevares: 5

8 Dyrene skal indtil afhentning opbevares på et skyggefuldt sted Dyrene skal placeres på et underlag, så de er hævet i en passende afstand fra jorden Hvor det er nødvendigt, sikres afhentningspladsen mod ådselædende dyr Afhentningsstedet skal ligge i en passende afstand fra produktionsbygninger og offentlig vej. Afhentningsstedet skal ligge ved fast tilkørselsvej og være tilgængelig for opsamlingsmateriellet I tilfælde hvor dyrene er overdækket, skal det ske med en fast overdækning Selvdøde og aflivede dyr kan opbevares på køl eller frost i lukkede, overdækkede container. Hvis denne mulighed benyttes, behøver pkt og ovenfor ikke at være opfyldt Animalsk affald må ikke nedgraves eller opbevares sammen med husdyrgødningen Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes fri for affald, gødning og foderrester m.v Opbevaring af foder skal ske på en måde, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.m.) Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium. Bekæmpelsen skal desuden foretages på tilsynsmyndighedens forlangende. 3 Vilkår vedrørende bedst tilgængelige teknologi/renere teknologi 3.1 Der skal i godkendelsesperioden foretages fornøden forureningsbegrænsning på basis af principper om bedst tilgængelig teknik til nedbringelse af eventuelle gener fra stalde og gødningsopbevaring Ved erstatning af råvarer og hjælpestoffer skal virksomheden dokumentere, at erstatningen sker til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer. 3.3 Anlæg der er særligt energiforbrugende, fx ventilationsanlæg skal kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt. 4 Vilkår vedrørende tilsyn, kontrol og egenkontrol 4.1 På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af denne godkendelses vilkår. 4.2 Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affaldet bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. 4.3 Ved uheld i forbindelse med håndtering af husdyrgødning, som indebærer fare for forurening, skal den driftsansvarlige anmelde uheldet til Bornholms Politi. 4.4 Dokumentation i form af forpagtnings- og overførelsesaftaler om husdyrgødning (af mindst 1 års varighed) m.v. opbevares i mindst 5 år og forevises kommunen på forlangende. 6

9 5 Redegørelse og vurdering af projektet Ansøgningen er en såkaldt 10 ansøgning, da den er på under 75 DE. Projektets mulige indvirkning på det omgivende miljø er vurderet dels på baggrund af ansøgningsskemaets 10 spørgsmål om miljø, natur, landskab og naboforhold og dels på baggrund af en konkret vurdering, hvor hovedpunkterne er: o Beskyttelse af eventuelle gener for naboer fra lugt, støv, støj og transporter o Sikring af korrekt affaldshåndtering o Beskyttelses af overfladevand og natur med dens bestand af vilde planter og dyr samt deres levesteder. o Hensynet til de landskabelige værdier o Anvendelse af bedste tilgængelige teknik Ansøgningen er indtastet i ansøgningssystemet som en 11 ansøgning for at få beregnet, hvor meget N og P der produceres samt for at få vished for om lugtgenekriterierne er overholdt. Bornholms Regionskommune har gennemgået ansøgningen om tilladelse til husdyrproduktionen og har vurderet at 10-punktslisten er udfyldt korrekt. Husdyrgødningen fra denne ejendom er afsættes til anden Joel Kofoed Jensen eller Biokraft, hvorfor der ikke indgår udspredningsarealer i denne 10-miljøtilladelse. 5.1 Lokalisering og produktion I henhold til Kommuneplan 2013 er Dammegård placeret i landzone, og nærmeste afgrænset byområde er lokaliseret omkring Nylars, som ligger ca. 820 m øst for ejendommen. Nærmeste samlet bebyggelse er placeret 820 m øst for ejendommen. Nærmeste byzone er udlagt ved Nylars, der som nævnt er lokaliseret 820m øst for Dammegård Nærmeste enkeltbeboelse uden for samlet bebyggelse uden landbrugspligt er beliggende ca. 105 m fra ejendommen der er tale om Rønnevej 121. I nærområdet til Dammegård er nærmest område i landzone, som i lokalplaner er udlagt til boligformål, blandet bolig eller erhverv lokaliseret ved Nylars 820 m øst for ejendommen. Ejendommen er beliggende udenfor afstandskravet i Husdyrlovens 20. Afstande til vandforsyning, vej og naboskel m.v. i henhold til 6 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen er overholdt med undtagelse af kravet om 15 meter til sø. Stalden, hvori udvidelsen skal foretages overholder ikke afstandskravet på 15 meter til sø. Afstanden er mellem 9 og 15 meter. Teknik & Miljø meddeler derfor dispensation til afstandskravet til søen på baggrund af følgende: stalden har tidligere huset høns og ægproduktion, og gødningen er dybstrøelse på fast og uigennemtrængelig bund. Der udmuges én gang årligt og møget køres væk direkte fra stalden. Der vil således ikke være oplag af hønsemøg på ejendommen. Et udslip af næringsstoffer til søen vurderes derfor ikke at være en risiko. Ejendommen har på nuværende tidspunkt dyrehold på 3500 årshøner (20,6 DE). Ejendommen skal i fremtiden huse 7000 årshøner, svarende til 41,2 DE. 5.2 Begrænsning af eventuelle gener lys Det vurderes ikke at nabobeboelser vil blive generet af lys fra staldene, da dette kun er tændt i forbindelse med arbejde. 7

10 5.3 Begrænsning af eventuelle gener lugt Der er foretaget en lugtberegning af ansøgt drift, beregningen viser at genekriteriet er overholdt, idet der ikke er nabobeboelser/byzone indenfor 1,2 gange geneafstand. Det vurderes dog, at gødningshåndtering kan indebære lugtgener for omgivelserne. Derfor stilles der vilkår om at gødningshåndtering skal foregå med hensyntagen til omgivelserne, og udenomsarealer samt anlæg skal renholdes og vedligeholdes, og at ejendommen i øvrigt drives efter god landmandspraksis. Det vurderes på denne baggrund, at ændringen ikke vil medføre væsentlige lugtgener. 5.4 Begrænsning af eventuelle gener støv Den største kilde til støvgener skønnes at være transporter og håndtering af halm i forbindelse med blandt andet høsten. Transporterne til og fra ejendommen sker ad Vellensbyvej eller Rønnevej. Det vurderes, at støv kun i sjældne tilfælde vil give anledning til gener uden for ejendommen. Teknik & Miljø vurderer desuden, at afstanden til naboer og de stillede vilkår vil gøre, at naboerne ikke udsættes for støvgener. 5.5 Begrænsning af eventuelle gener støj herunder transporter Ved ekstern støjbelastning menes støj hidrørende fra virksomhedens faste installationer, ventilation, foderblanding, fejemaskiner o. lign. samt fodertransporter. Det samlede antal transporter til/fra ejendommen baserer sig primært på transport af foder og gylle. Tabel over transporter til og fra Dammegård pr. år Nudrift Efter udvidelse Ændring Foder Hønniker, indkøbt DAKA, høns Halm (transporteres i privat bil) Kontrol/dyrlæge Gødning, fraførsel Med de stillede vilkår vurderes det, at eventuelle gener fra transport ikke kommer til at påvirke omgivelserne i væsentlig. Støj kan periodisk stamme fra transport til og fra Dammegård med foder, husdyrgødning og dyr. 8

11 Al transport foregår inden for normal arbejdstid til Den periodiske støj forventes ikke øget væsentligt i forbindelse med udvidelsen. Transporterne til og fra Dammegård vil foregå ad Vellensbyvejen og Rønnevej. Det vurderes, at udvidelsen ikke vil medføre væsentlige trafikale gener, selvom antal transporter til og fra ejendommen stiger. Offentlig vej skal renholdes. Ved arbejdskørsel, som giver anledning til spild af eksempelvis større mængder jord m.v. på offentlig vej skal der skiltes med dette. Endvidere skal offentlig vej og fælles privat vej rengøres ved endt arbejdskørsel eller ved arbejdsdagens ophør der er stillet vilkår om dette i nærværende 10-miljøtilladelse. 5.6 Affald Virksomheden bortskaffer affald til genanvendelse/genbrug. Affald afsættes til kommunal modtagestation eller gives retur til leverandør eller dyrlæge. Virksomheden håndterer og bortskaffer affald i overensstemmelse med retningslinjerne i Bofa s regulativer og opbevarer affaldet under hensyntagen til omgivelserne. 5.7 Beskyttelse af overfladevand, grundvand og natur Overfladevand og Grundvand Beskyttelsen af vandområder mod nitratbelastning i forhold til overfladevand fokuserer på de oplande, der afvander til de mest sårbare Natura2000 områder. Ved miljøvurderingen af tilladelser efter 10 i lov om miljøgodkendelse mv. til husdyrbrug skal oplande til mindre sårbare områder blot følge generelle regler uanset reduktionspotentiale. De skærpede harmonikrav beregnes derfor kun for oplande i meget sårbare områder, dvs. nitratklasse II og III. I forhold til grundvand er det undersøgt om udspredningsarealerne er beliggende i nitratfølsomme indvindingsområder og/eller om der er udarbejdet en indsatplan i forhold til vandindvinding. Al husdyrgødning afsættes, og derfor reguleres der ikke arealer i denne 10-miljøtilladelse. Østerborg v. Joel Kofoed Jensen, som aftaler husdyrgødningen har ingen udspredningsarealer, som ligger inden for nitratklasse II eller III, og ej heller i områder der er fosforfølsomme. Bornholms Regionkommune vurderer, at der ikke er særlige forhold, som kan begrunde en fravigelse af det generelle beskyttelsesniveau i forhold til udvaskning af kvælstof og fosfor. Det vil sige, der skal ikke udarbejdes en 16-arealgodkendelse til Østerborg Udbringningsarealer og direkte fald mod overfladevand Der er i 1986 udført en række undersøgelser til belysning af forskellige forhold vedrørende landbrugsjorden i Danmark. Kortlægningen er baseret på Den danske Jordklassificering, der omfatter en analyse af terrænhældningen. Landbrugsjorden er inddelt efter en tretrinsskala: 0-6 graders hældning: Gode forhold til kørsel med maskiner 6-12 graders hældning: Middelgode forhold til kørsel med maskiner Over 12 graders hældning: Vanskelig til kørsel med maskiner 9

12 Jorderosion på grund af vandafstrømning kan forekomme i alle tre hældningsklasser, da jorderosion allerede kan forekomme ved hældninger på omkring 3 graders hældning. Erosionsfaren stiger med stigende hældning, og den største risiko ligger i områder med over 12 graders hældning. Slotsvejen 2 har ingen udspredningsarealer, som ligger på terræn, der har en hældning over 6 grader, dvs. dermed heller ikke over 12 grader ned til vandløb eller søer, og der stilles derfor ingen vilkår hertil udover de generelle regler for udspredning af husdyrgødning. I henhold til husdyrgødningsbekendtgørelse 853 af 30. juni 2014 må flydende husdyrgødning ikke udbringes på stejle skråninger med en hældning på mere end 6 grad ned mod vandløb, søer over 100 m 2 inden for en afstand af 20 meter fra vandløbets eller søens øverste kant. Al husdyrgødning afsættes, og derfor reguleres der ikke arealer i denne 10-miljøtilladelse 5.8 Natur Dammegård ligger mere end 1000 m fra et naturområde, som er beskyttet bufferzoner. Beregninger udført i det elektroniske ansøgningssystem udviklet af Skov- og Naturstyrelsen har vist, at udvidelsen af husdyrproduktionen vil medfører en forøget ammoniakfordampning. Ifølge beregninger er den samlet ammoniakemission fra stald og lager på 1950,53 kg N/år. Husdyrbrugets anlæg ligger ifølge Bornholms Regionskommunes udpegninger mere end 1000 m fra 7 beskyttede naturområder, der er omfattet af lovens 7 om bufferzoner. Nærmeste Natura2000 område på Dammegård er: EU-habitatområde 187 kystnære skrænter ved Arnager Bugt er beliggende cirka 2,90 km sydøst for Dammegård. Der er ikke udført beregninger til området, idet afstanden er så stor at en påvirkning fra Dammegård ikke er mulig. Beregninger har vist, at udvidelsen på Dammegård vil medføre en merbelastning til nærområdet. Dette skyldes at ammoniakemissionen fra stald og lager stiger med 975,27 kg N/år i forbindelse med udvidelse af produktionen på Dammegård. Nærmeste naturområder er en eng cirka 415 m nordøst for Dammegård merbelastningen og totalbelastningen til dette naturområde er henholdsvis 0,3 kg N/ha og 0,7 kg N/ha. Denne eng er defineret som kategori 3 natur. Beskyttelsesniveauet for kategori 3-natur omfatter ikke som for kategori 1-natur og kategori 2-natur et generelt krav til den maksimale ammoniakdeposition. Beskyttelsesniveauet fastlægger, at kommunen på baggrund af en konkret vurdering kan stille krav om en maksimal merdeposition på 1,0 kg N/ha/år, hvis en kategori 3-natur har en særlig regional eller lokal naturinteresse. Beskyttelsesniveauet udelukker ikke, at kommunen kan tillade en større merdeposition på sådanne områder, men udelukker derimod, at der kan stilles et mere skærpet krav end 1,0 kg N/ha/år for disse områder. Total belastningen til den aktuelle eng ligger under 1,0 kg N/ha/år og dermed er beskyttelsesniveauet opfyldt. Nærmeste skove, som er angivet på Miljøportalen som potentiel ammoniakfølsom er beliggende ved henholdsvis 235 m nord for Dammegård og 300 meter vest for ejendommen. For skoven nord for ejendommen er merbelastning og totalbelastningen beregnet til henholdsvis 0,5 kg N/ha og 1,2 kg N/ha. For skoven vest for ejendommen viser beregningen at merbelastningen er 0,6 kg N/ha og totalbelastningen er 1,2 kg N/ha. Det vurderes, at etablering af produktion på Dammegård ikke vil resultere i en væsentlig påvirkning af naturområderne. 10

13 Inden for 1000 meter af Dammegård ligger der søer/vandhuller, som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 3. Søer vurderes ikke at være særlig følsomme overfor kvælstofdeposion og i forhold til bræmmer forudsættes det, at de lovpligtige 2 meter bræmmer overholdes. Bestemmelsen om 2 meter dyrkningsfrie bræmmer gælder for alle vandløb og søer, der ligger i landzone, og som er naturlige eller højt målsatte i kommuneplanen (se bilag 2). Samlet er Teknik & Miljøs vurdering, at habitatområdet og øvrige naturområder ikke påvirkes væsentligt af produktionsudvidelsen på Dammegård. 5.9 Landskabelige værdier Området omkring Dammegård er et landbrugslandskab og et landskab med mindre skovbevoksninger, hvilket giver et varieret landskabsbillede. Landskabsrummet er karakteriseret ved spredte gårde som ligger alene blandt de åbne marker. Ejendommen Dammegård ligger ud til offentlig vej, og er synlig i landskabet. I forbindelse med etableringen af dyreholdet på ejendommen vil der ikke blive opført nye bygninger eller faciliteter til husdyrgødning. Landskabeligt er det vurderet, at der ikke vil ske ændringer omkring ejendommen, idet udvidelsen skal ske i eksisterende bygninger Anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) BAT-princippet er en forpligtigelse til at vælge den mest moderne teknologi som set ud fra en helhedsvurdering, forebygger og begrænser virksomhedens forurening mest muligt. Ifølge Miljøstyrelsen vil den generelle miljøregulering med krav til staldindretning, udbringning af husdyrgødning osv. jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen (bek. 853 af 30. juni 2014 med efterfølgende ændringer) normalt være tilstrækkeligt i forhold til vurderingen af BAT i forbindelse med 10 ansøgninger. Bornholms Regionskommune finder, at de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi er truffet, og at husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som ikke er forenelig med hensynet til omgivelserne. Idet det forudsættes, at husdyrbruget overholder den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse, som fast sætter minimumskrav til indretning af stalde, kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg, krav til opbevaring af gødning, spildevand m.v., krav til indretning af afløb og til drift samt vedligeholdelse. Bekendtgørelsen indeholder også harmoniregler. 11

14 Det er kommunens samlede vurdering, at ændringen af produktionen på Dammegård ikke vil medføre væsentlige påvirkninger på miljøet og de øvrige omgivelser Samlet vurdering Samlet set vurderer Teknik & Miljø, at når 10-tilladelsens vilkår overholdes, har ansøgeren truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Teknik & Miljø vurderer, at indretning og drift af husdyrbruget, udbringning af husdyrgødning og drift af arealerne kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet, som dette er defineret i husdyrloven. Herunder har Bornholms Regionskommune jf. 7 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen) vurderet, at den ansøgte ændring af husdyrbruget, ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet og at den sker foreneligt med habitatbekendtgørelsens Høring Bornholms Regionskommune fremligger i perioden 19. juni til 31. juli 2015 Forslag til 10- miljøtilladelse til Dammegård, Vellensbyvejen 1, 3700 Rønne i nabohøring. Efterfølgende vil eventuelle indsigelser og ændringsforslag blive behandlet og der vil blive taget stilling til om forslaget kan godkendes endeligt Indsigelser og ændringsforslag til miljøtilladelsen skal være Regionskommunen i hænde senest 31. juli 2015 kl. 12. De sendes til Teknik & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Yderligere oplysninger om forslaget til miljøgodkendelsen kan fås ved henvendelse til Helle Thers, tlf.: , 12

15 Bilag 1:Anlægstegning 13

16 Bilag 2: 3 beskyttet natur og EU-habitatområde 14

17

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup.

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. KHL/LEA/2016-11-09 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. Der ansøges om tillæg ift. gældende miljøgodkendelse fra den 23. august 2010, samt tillæg fra den

Læs mere

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Teknik og Miljø Aarhus Kommune Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Preben Dahl Jørgensen Koltvej

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Hjælp til husdyrgodkendelser

Hjælp til husdyrgodkendelser Dato: 14. januar 2015 Sagsbehandler: Therese Nissen, tgdn@dn.dk, 31 19 32 31 Hjælp til husdyrgodkendelser Start med: Hvornår er der klagefrist (hvis der ikke står en dato, er det 4 uger fra godkendelsesdato)?

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup , Løkkemarken 17, 5450 Otterup 15. februar 2013 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning vedrørende lovliggørelse af eksisterende hundekennel på Løkkemarken 17, 5450 Otterup. Hundekennelen har

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009

Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009 Notits Erhverv J.nr. Ref. LOG & HKJ Den 6. juli 2009 Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009 Miljøklagenævnet henviser i en række afgørelser

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig Bilag B I L A G 1. Kort over stalde og interne transportvejet 2. Ventilationsafkast 3. Lugt 4. Afløbsforhold 5. Overfladevandsafløb fra stalde 6. Kort over gylletransportveje 7. BAT 8. Naturpunkter 9.

Læs mere

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Nye tider for revurderinger - Praksis i Esbjerg Kommune - Praksis i Hedensted Kommune - Diskussion af specifikke emner: - Generelle forhold -

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr. Tania Almgren Rifbjerg Udflytter 11 5900 Rudkøbing Mail: toftegaarden.jan@gmail.com Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

Tillæg til 10 tilladelse

Tillæg til 10 tilladelse TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg til 10 tilladelse I henhold til lovbekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Kirstinelund Ridecenter Hørslevvej 137, 8462 Harlev

Læs mere

Dispensation til hundekennel

Dispensation til hundekennel Ulla Zinn Hvidberg og Jan Zinn Bertelsen Gammelmosevej 171 A 2800 Lyngby 6. juli 2016 Sags id: 16/11847 Dispensation til hundekennel Midlertidig tilladelse til et hundehold med 5 eller flere voksne hunde

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato:

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner 08-02-2011 tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Ansøger navn: Bopælsadresse: Email: Tlf. & mb: Ejendommens adresse:

Læs mere

26. Maj 2011

26. Maj 2011 Mødets udgangspunkt Odder kommune har besluttet at udarbejde principper/ politik for landbrugsområdet. Planstrategi og kommuneplan undervejs. Byrådet ønsker borgerinddragelse. Berøringsflader landbrug:

Læs mere

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august.

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august. Notat Erhverv Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer Den 25. august 2008 I medfør af husdyrgodkendelseslovens 17, stk. 3 er der fastsat regler om anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer.

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebrug på Ledbjerggård, Nyrupvej 40, 4296 Nyrup

Miljøgodkendelse af svinebrug på Ledbjerggård, Nyrupvej 40, 4296 Nyrup STENLILLE KOMMUNE Hovedgaden 60, 4295 Stenlille, tlf. 57 89 42 00, fax 57 89 42 69, gironr. 505 98 87, CVR-nr. 70261413 E-mail:post@stenlille.dk, Internet hjemmeside: www.stenlille.dk Udvalget for Teknik

Læs mere

Informationsfolder om anvendelse af affald til jordbrugsformål

Informationsfolder om anvendelse af affald til jordbrugsformål Krav Opbevaring Udbringning Informationsfolder om anvendelse af affald til jordbrugsformål I folderen kan du læse mere om hvilke krav og anbefalinger der er, når du får leveret, opbevarer og udbringer

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

Ny silo. Tilladelse til opførelse af kornsilo Bladstrupvej 94, 5400 Bogense

Ny silo. Tilladelse til opførelse af kornsilo Bladstrupvej 94, 5400 Bogense Ny silo Tilladelse til opførelse af kornsilo Bladstrupvej 94, 5400 Bogense 13. marts 2014 Afgørelse vedr. opførelse kornsilo på ejendommen beliggende Bladstrupvej 94, 5400 Bogense. Nordfyns Kommune har

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Miljøafdelingen. Hundehold. Vejledning

Miljøafdelingen. Hundehold. Vejledning Miljøafdelingen Hundehold Vejledning Hundehold Der skelnes i miljølovgivningen mellem erhvervsmæssigt og ikke erhvervsmæssigt hundehold. Det er udelukkende hundeholdets karakter og antallet af hunde der

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Att.: Rikke Holm Sennels Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 28. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse

Læs mere

Notat. Udarbejdet af: Elisabeth Oxenbøll Sørensen. Dato: Sagsid.: P Version nr.: 1

Notat. Udarbejdet af: Elisabeth Oxenbøll Sørensen. Dato: Sagsid.: P Version nr.: 1 Notat Bruttoliste med forslag til vedtagelsestekster til ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrproduktion på Horne Strandvej 7, 5600 Faaborg med tilhørende udbringningsarealer. Udarbejdet af: Elisabeth

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt 2011 Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt dyrehold www.hillerod.dk Hillerød Kommune, Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød 13-04-2011 Forskellen mellem et erhvervsmæssigt og et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

Læs mere

Dispensation til dyrehold på Grantoftens Fritidscenter, Platanbuen 12, 2750 Ballerup

Dispensation til dyrehold på Grantoftens Fritidscenter, Platanbuen 12, 2750 Ballerup MILJØ OG TEKNIK Klub Syd Platanbuen 12 2750 Ballerup Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato:. oktober 2013 Tlf. dir.: 4477 2323 Fax. dir.: 4477 2717 E-mail: hli@balk.dk

Læs mere

Dispensation fra afstandskrav til naboskel

Dispensation fra afstandskrav til naboskel TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Dispensation fra afstandskrav til naboskel I henhold til 6 stk. 4 i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Hæstvej

Læs mere

Udkast til tilladelse til hestehold

Udkast til tilladelse til hestehold 1 of 11 Udkast til tilladelse til hestehold Luftfoto af ejendommen (copyright DDO, COWI) Den Økologiske Landbrugsskole, Molsvej 38, 8410 Rønde Side 1/1 2 of 11 Udkast til tilladelse til hestehold i henhold

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg Kommune

AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. november 2015 J.nr.: NMK-133-00154 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav Hendrik Jan van der Veen Lille Vedbølvej 6 6500 Vojens Dato: 17. september 2014 Sagsident: 14/23171 Sagsbehandler: aljo Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A 1.sal 6100 Haderslev

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2.

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2. 1 - Afgørelse om skift i dyretype og etablering af mød Hører til journalnummer: 09.17.40-G01-1-17 Henrik Ruhoff Asfergvej 28 8981 Spentrup Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune

Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune Tillæg nr. 29 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd December 2006 J. nr. 8-52-6-2-24-05 Forslag til regionplantillæg nr. 29 til Regionplan

Læs mere

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013 Knud Jensen Over Isen Vej 10 7430 Ikast 4. november 2013 Anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, Over Isen Vej 9, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 8. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011 Se vedlagte udsendelsesliste Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75601013 teknikogmiljo@horsens.dk www.horsenskommune.dk Kvalitet: HKO Sagsnr.: 2011-009230 Anmeldt

Læs mere

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde 1 of 9 Solvang I/S 17-12-2014 Hejlskovvej 25 Sagsnr.: 14/38064 8544 Mørke Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Syddjurs Kommune har den 31. oktober

Læs mere

Gribskov Kommune har udarbejdet et regulativ for ikke erhvervsmæssigt dyrehold, som kan ses på kommunens hjemmeside.

Gribskov Kommune har udarbejdet et regulativ for ikke erhvervsmæssigt dyrehold, som kan ses på kommunens hjemmeside. Hvor må man holde hest? Heste hører til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder. I områder i landzone der ved lokalplan er udlagt til boligformål eller til blandet

Læs mere

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej 201 9632 Møldrup i Møldrup Tillæg nr. 12 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2006 J. nr. 8-52-6-2-12-05 Regionplantillæg nr. 12 til Regionplan 2005

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Har du heste? Her er lidt om krav og miljøregler til hestehold

Har du heste? Her er lidt om krav og miljøregler til hestehold Har du heste? Her er lidt om krav og miljøregler til hestehold 2 3 Hvor må man holde hest Anmeldelse af hestehold Hvornår er et hestehold erhvervsmæssigt dyrehold? Krav til indretning af stalde, møddinger,

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Christian Jebsen Løjt Sønderskovvej 75 6200 Aabenraa Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug

Læs mere

Høring i forbindelse med 36 afgørelse

Høring i forbindelse med 36 afgørelse Syddjurs Kommune Hovedgaden 77, 8410 Rønde Niels-Henry Steensen 21-02-2014 Lyngvej 14 Sagsnr.: 13/20921 8543 Hornslet Sagsbehandler: Dennis H. Jensen Tlf.: +4587535786 Høring i forbindelse med 36 afgørelse

Læs mere

TILLADELSE. Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev. Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1

TILLADELSE. Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev. Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1 TILLADELSE Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1 Indholdsfortegnelse: Tilladelse til etablering af husdyrbruget på ejendommen... 3 Vilkår... 3 Projektbeskrivelse...

Læs mere

Regulativ for hønsehold. og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold

Regulativ for hønsehold. og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold Regulativ for hønsehold og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold December 2009 Regulativ for hønsehold og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold Inden du etablerer et hold af fjerkræ eller fugle bør du tænke

Læs mere

1. Anmeldelse på ejendommen Se vejledning! Vejnavn (stedbetegnelse)

1. Anmeldelse på ejendommen Se vejledning! Vejnavn (stedbetegnelse) 5 708410 017698 Sendes til (kommunens navn og adresse) Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Ejendomsnummer Side/dørnr. Bygn.nr. Udfyldes af ansøgeren - sæt X Forhåndsvurdering Forhåndsanmeldelse

Læs mere