Forslag. Teknik & Miljø -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Teknik & Miljø -"

Transkript

1 Forslag Teknik & Miljø -

2 Kolofon: Bornholms Regionskommune; Juni 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: P Sagsbehandler: Helle Thers Kortbilag: Geodatastyrelsen

3 Vellensbyvejen 10 Vellensbyvejen Rønne CHR nr CVR nr Tlf.nr: tilladelse til Dammegård Konsumægsproduktion Gyldighed Denne tilladelse meddeles efter 10 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. Tilladelsen gælder fra annonceringsdatoen den xx

4 Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse om tilladelse Vilkår Generelle Bedste tilgængelige opbevaringsteknik og udbringningsteknik Begrænsning af eventuelle gener for naboer fra lugt Begrænsning af eventuelle gener for naboer fra støv Begrænsning af eventuelle gener for naboer fra støj og transporter Affald og andre gener Vilkår vedrørende bedst tilgængelige teknologi/renere teknologi Vilkår vedrørende tilsyn, kontrol og egenkontrol Redegørelse og vurdering af projektet Lokalisering og produktion Begrænsning af eventuelle gener lys Begrænsning af eventuelle gener lugt Begrænsning af eventuelle gener støv Begrænsning af eventuelle gener støj herunder transporter Affald Beskyttelse af overfladevand, grundvand og natur Overfladevand og Grundvand Udbringningsarealer og direkte fald mod overfladevand Natur Landskabelige værdier Anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) Samlet vurdering Høring Bilag 1:Anlægstegning Bilag 2: 3 beskyttet natur og EU-habitatområde

5 1 Afgørelse om tilladelse Bornholms Regionskommune meddeler på baggrund af den indsendte ansøgning og på nedenstående vilkår tilladelse til ændring af dyreholdet fra 20,6 DE til 41,2 DE på husdyrbruget beliggende Vellensbyvejen 10, 3700 Rønne. Husdyrproduktionen ændres dermed fra 3500 årshøner til 7000 årshøner. Tilladelsen gælder ejendommens anlæg. Udvidelsen sker i stald, som tidligere har været anvendt til ægproduktion. Stalden renonveres, idet der etableres ny ventilation. Derudover indsættes slat, redekasser og foderbånd. Der sættes udendørs fodersilo op i umiddelbar tilknytning til staldbygning. Siloen bliver ca. 10 meter høj. Bornholms Landbrug har på vegne af Henrik Holm Jensen indsendt ansøgningen om ændringen af dyreholdet til kommunen i april Bornholms Regionskommune har kontrolleret svarene i ansøgningsskemaet på de 10 spørgsmål omkring miljø, natur, landskab og naboforhold. Beregningen af DE er foretaget i henhold til bekendtgørelse nr. 594 af 4. maj Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Tilladelsen er meddelt på de vilkår, der fremgår af kapitel 2. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden to år efter den er meddelt. Herved forstås at etableringen skal være gennemført. Hvis denne tilladelse ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Tilladelsen kan godt udnyttes selvom der klages over den medmindre Natur- & Miljøklagenævnet bestemmer andet og under forudsætning af at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Det skal bemærkes, at Natur- & Miljøklagenævnet ved sin behandling kan ændre eller ophæve en tilladelse. Udnyttes en tilladelse, der er klaget over, sker det derfor for egen regning og risiko. Opmærksomheden henledes på, at enhver ændring af husdyrbrugets arealer, produktion eller andre af tilladelsens forudsætninger skal indsendes til vurdering i kommunen, der træffer afgørelse om, hvorvidt ændringerne kan ske inden for rammerne af denne tilladelse. Bornholms Regionskommune giver hermed godkendelse i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer samt tilhørende bekendtgørelse nr af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug og bekendtgørelse nr. 594 af 4. maj 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v med senere ændringer. Tilladelsen er gældende pr. xxx 2015 Helle Thers Agronom 3

6 2 Vilkår 2.1 Generelle Husdyrproduktionen på ejendommen må max består af 7000 årshøner, svarende til 41,2 DE Den tilladte husdyrproduktion skal foretages jævnt fordelt over året Husdyrgødningen skal afsættes og ikke opbevares på ejendommen Husdyrgødningen skal afsættes til Joel Kofoed Jensen, Åkirkebyvej 163, 3700 Rønne eller til Biokraft A/S Ændringer af udspredningsarealet skal anmeldes til Bornholms Regionskommune, der vurderer, hvorvidt de nye arealer er mere sårbare end de nuværende. Fristen for anmeldelse af nye arealer er 1. august forud for det planår, hvor arealerne ønskes anvendt Der skal indgås skriftlig aftale om afsætning af dybstrøelse uden for husdyrbruget. Aftalen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: leverandørens og modtagers navn, adresse og CVR-nummer, samt hvor mange kg kvælstof og hvor mange kg fosfor, som aftalen omfatter Hvis driftsforstyrrelser på Biokraft A/S eller andre forhold medfører, at husdyrgødning ikke kan leveres til biogasanlægget i de forudsatte mængder, skal ejendommens driftsansvarlige skriftligt overfor tilsynsmyndigheden redegøre for, hvorledes det vil blive sikret at såvel opbevaring som bortskaffelse af den overskydende husdyrgødningsmængde sker under overholdelse af reglerne i Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder. 2.2 Bedste tilgængelige opbevaringsteknik og udbringningsteknik I dybstrøelsesstalde skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen. 2.2 Begrænsning af eventuelle gener for naboer fra lugt Der skal opretholdes en god staldhygiejne. Bygninger, anlæg og omgivelser skal renholdes, således at lugtgener begrænses mest muligt for de omkringboende Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentlig større end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger. 2.4 Begrænsning af eventuelle gener for naboer fra støv Stalde, anlæg og udenomsarealer m.v skal vedligeholdes og rengøres, så der ikke opstår væsentlige støv- og lugtgener i området uden for ejendommens grund Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal. 4

7 2.5 Begrænsning af eventuelle gener for naboer fra støj og transporter Transporter til og fra ejendommen skal ske på en sådan måde, at så få naboer som muligt påføres gener Virksomhedens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer: Mandag-fredag Kl (8 timer) Lørdag Kl (7 timer) Alle dage Kl (1 timer) Lørdag Kl (4 timer) Alle dage Kl (½ timer) Alle dage Kl Maksimal værdi Søn- og helligdag Kl (8 timer) 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) 55 db(a) Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i db(a) (re. 20 μpa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode Virksomheden skal, for egen regning, dokumentere, at støjvilkårene overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkilder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkår nr ikke kan overholdes. Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjberegningsvejledning og foretages i punkter som forinden aftales med tilsynsmyndigheden. Støjmåling skal udføres af et akkrediteret firma. I våde høst år kan behovet for tørring af korn og andre afgrøder være så stort, at det er nødvendigt at lade evt. blæsere kører i døgndrift. Særligt ved køling af korn kan det være nødvendigt at gøre det om natten, da temperaturen om dagen er for høj til, at der kan køles. 2.6 Affald og andre gener Hvis der opbevares spildolie og andet flydende farligt affald, skal det opbevares indendørs i beholder, der er egnede Hvis der opbevares fast farligt affald skal de opbevares i en beholder, der er egnet til opbevaring af indholdet Bekendtgørelse nr. 558 af 1. juni 2011 (Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr) har følgende præcisering af hvordan døde dyr skal opbevares: 5

8 Dyrene skal indtil afhentning opbevares på et skyggefuldt sted Dyrene skal placeres på et underlag, så de er hævet i en passende afstand fra jorden Hvor det er nødvendigt, sikres afhentningspladsen mod ådselædende dyr Afhentningsstedet skal ligge i en passende afstand fra produktionsbygninger og offentlig vej. Afhentningsstedet skal ligge ved fast tilkørselsvej og være tilgængelig for opsamlingsmateriellet I tilfælde hvor dyrene er overdækket, skal det ske med en fast overdækning Selvdøde og aflivede dyr kan opbevares på køl eller frost i lukkede, overdækkede container. Hvis denne mulighed benyttes, behøver pkt og ovenfor ikke at være opfyldt Animalsk affald må ikke nedgraves eller opbevares sammen med husdyrgødningen Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes fri for affald, gødning og foderrester m.v Opbevaring af foder skal ske på en måde, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.m.) Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium. Bekæmpelsen skal desuden foretages på tilsynsmyndighedens forlangende. 3 Vilkår vedrørende bedst tilgængelige teknologi/renere teknologi 3.1 Der skal i godkendelsesperioden foretages fornøden forureningsbegrænsning på basis af principper om bedst tilgængelig teknik til nedbringelse af eventuelle gener fra stalde og gødningsopbevaring Ved erstatning af råvarer og hjælpestoffer skal virksomheden dokumentere, at erstatningen sker til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer. 3.3 Anlæg der er særligt energiforbrugende, fx ventilationsanlæg skal kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt. 4 Vilkår vedrørende tilsyn, kontrol og egenkontrol 4.1 På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af denne godkendelses vilkår. 4.2 Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affaldet bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. 4.3 Ved uheld i forbindelse med håndtering af husdyrgødning, som indebærer fare for forurening, skal den driftsansvarlige anmelde uheldet til Bornholms Politi. 4.4 Dokumentation i form af forpagtnings- og overførelsesaftaler om husdyrgødning (af mindst 1 års varighed) m.v. opbevares i mindst 5 år og forevises kommunen på forlangende. 6

9 5 Redegørelse og vurdering af projektet Ansøgningen er en såkaldt 10 ansøgning, da den er på under 75 DE. Projektets mulige indvirkning på det omgivende miljø er vurderet dels på baggrund af ansøgningsskemaets 10 spørgsmål om miljø, natur, landskab og naboforhold og dels på baggrund af en konkret vurdering, hvor hovedpunkterne er: o Beskyttelse af eventuelle gener for naboer fra lugt, støv, støj og transporter o Sikring af korrekt affaldshåndtering o Beskyttelses af overfladevand og natur med dens bestand af vilde planter og dyr samt deres levesteder. o Hensynet til de landskabelige værdier o Anvendelse af bedste tilgængelige teknik Ansøgningen er indtastet i ansøgningssystemet som en 11 ansøgning for at få beregnet, hvor meget N og P der produceres samt for at få vished for om lugtgenekriterierne er overholdt. Bornholms Regionskommune har gennemgået ansøgningen om tilladelse til husdyrproduktionen og har vurderet at 10-punktslisten er udfyldt korrekt. Husdyrgødningen fra denne ejendom er afsættes til anden Joel Kofoed Jensen eller Biokraft, hvorfor der ikke indgår udspredningsarealer i denne 10-miljøtilladelse. 5.1 Lokalisering og produktion I henhold til Kommuneplan 2013 er Dammegård placeret i landzone, og nærmeste afgrænset byområde er lokaliseret omkring Nylars, som ligger ca. 820 m øst for ejendommen. Nærmeste samlet bebyggelse er placeret 820 m øst for ejendommen. Nærmeste byzone er udlagt ved Nylars, der som nævnt er lokaliseret 820m øst for Dammegård Nærmeste enkeltbeboelse uden for samlet bebyggelse uden landbrugspligt er beliggende ca. 105 m fra ejendommen der er tale om Rønnevej 121. I nærområdet til Dammegård er nærmest område i landzone, som i lokalplaner er udlagt til boligformål, blandet bolig eller erhverv lokaliseret ved Nylars 820 m øst for ejendommen. Ejendommen er beliggende udenfor afstandskravet i Husdyrlovens 20. Afstande til vandforsyning, vej og naboskel m.v. i henhold til 6 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen er overholdt med undtagelse af kravet om 15 meter til sø. Stalden, hvori udvidelsen skal foretages overholder ikke afstandskravet på 15 meter til sø. Afstanden er mellem 9 og 15 meter. Teknik & Miljø meddeler derfor dispensation til afstandskravet til søen på baggrund af følgende: stalden har tidligere huset høns og ægproduktion, og gødningen er dybstrøelse på fast og uigennemtrængelig bund. Der udmuges én gang årligt og møget køres væk direkte fra stalden. Der vil således ikke være oplag af hønsemøg på ejendommen. Et udslip af næringsstoffer til søen vurderes derfor ikke at være en risiko. Ejendommen har på nuværende tidspunkt dyrehold på 3500 årshøner (20,6 DE). Ejendommen skal i fremtiden huse 7000 årshøner, svarende til 41,2 DE. 5.2 Begrænsning af eventuelle gener lys Det vurderes ikke at nabobeboelser vil blive generet af lys fra staldene, da dette kun er tændt i forbindelse med arbejde. 7

10 5.3 Begrænsning af eventuelle gener lugt Der er foretaget en lugtberegning af ansøgt drift, beregningen viser at genekriteriet er overholdt, idet der ikke er nabobeboelser/byzone indenfor 1,2 gange geneafstand. Det vurderes dog, at gødningshåndtering kan indebære lugtgener for omgivelserne. Derfor stilles der vilkår om at gødningshåndtering skal foregå med hensyntagen til omgivelserne, og udenomsarealer samt anlæg skal renholdes og vedligeholdes, og at ejendommen i øvrigt drives efter god landmandspraksis. Det vurderes på denne baggrund, at ændringen ikke vil medføre væsentlige lugtgener. 5.4 Begrænsning af eventuelle gener støv Den største kilde til støvgener skønnes at være transporter og håndtering af halm i forbindelse med blandt andet høsten. Transporterne til og fra ejendommen sker ad Vellensbyvej eller Rønnevej. Det vurderes, at støv kun i sjældne tilfælde vil give anledning til gener uden for ejendommen. Teknik & Miljø vurderer desuden, at afstanden til naboer og de stillede vilkår vil gøre, at naboerne ikke udsættes for støvgener. 5.5 Begrænsning af eventuelle gener støj herunder transporter Ved ekstern støjbelastning menes støj hidrørende fra virksomhedens faste installationer, ventilation, foderblanding, fejemaskiner o. lign. samt fodertransporter. Det samlede antal transporter til/fra ejendommen baserer sig primært på transport af foder og gylle. Tabel over transporter til og fra Dammegård pr. år Nudrift Efter udvidelse Ændring Foder Hønniker, indkøbt DAKA, høns Halm (transporteres i privat bil) Kontrol/dyrlæge Gødning, fraførsel Med de stillede vilkår vurderes det, at eventuelle gener fra transport ikke kommer til at påvirke omgivelserne i væsentlig. Støj kan periodisk stamme fra transport til og fra Dammegård med foder, husdyrgødning og dyr. 8

11 Al transport foregår inden for normal arbejdstid til Den periodiske støj forventes ikke øget væsentligt i forbindelse med udvidelsen. Transporterne til og fra Dammegård vil foregå ad Vellensbyvejen og Rønnevej. Det vurderes, at udvidelsen ikke vil medføre væsentlige trafikale gener, selvom antal transporter til og fra ejendommen stiger. Offentlig vej skal renholdes. Ved arbejdskørsel, som giver anledning til spild af eksempelvis større mængder jord m.v. på offentlig vej skal der skiltes med dette. Endvidere skal offentlig vej og fælles privat vej rengøres ved endt arbejdskørsel eller ved arbejdsdagens ophør der er stillet vilkår om dette i nærværende 10-miljøtilladelse. 5.6 Affald Virksomheden bortskaffer affald til genanvendelse/genbrug. Affald afsættes til kommunal modtagestation eller gives retur til leverandør eller dyrlæge. Virksomheden håndterer og bortskaffer affald i overensstemmelse med retningslinjerne i Bofa s regulativer og opbevarer affaldet under hensyntagen til omgivelserne. 5.7 Beskyttelse af overfladevand, grundvand og natur Overfladevand og Grundvand Beskyttelsen af vandområder mod nitratbelastning i forhold til overfladevand fokuserer på de oplande, der afvander til de mest sårbare Natura2000 områder. Ved miljøvurderingen af tilladelser efter 10 i lov om miljøgodkendelse mv. til husdyrbrug skal oplande til mindre sårbare områder blot følge generelle regler uanset reduktionspotentiale. De skærpede harmonikrav beregnes derfor kun for oplande i meget sårbare områder, dvs. nitratklasse II og III. I forhold til grundvand er det undersøgt om udspredningsarealerne er beliggende i nitratfølsomme indvindingsområder og/eller om der er udarbejdet en indsatplan i forhold til vandindvinding. Al husdyrgødning afsættes, og derfor reguleres der ikke arealer i denne 10-miljøtilladelse. Østerborg v. Joel Kofoed Jensen, som aftaler husdyrgødningen har ingen udspredningsarealer, som ligger inden for nitratklasse II eller III, og ej heller i områder der er fosforfølsomme. Bornholms Regionkommune vurderer, at der ikke er særlige forhold, som kan begrunde en fravigelse af det generelle beskyttelsesniveau i forhold til udvaskning af kvælstof og fosfor. Det vil sige, der skal ikke udarbejdes en 16-arealgodkendelse til Østerborg Udbringningsarealer og direkte fald mod overfladevand Der er i 1986 udført en række undersøgelser til belysning af forskellige forhold vedrørende landbrugsjorden i Danmark. Kortlægningen er baseret på Den danske Jordklassificering, der omfatter en analyse af terrænhældningen. Landbrugsjorden er inddelt efter en tretrinsskala: 0-6 graders hældning: Gode forhold til kørsel med maskiner 6-12 graders hældning: Middelgode forhold til kørsel med maskiner Over 12 graders hældning: Vanskelig til kørsel med maskiner 9

12 Jorderosion på grund af vandafstrømning kan forekomme i alle tre hældningsklasser, da jorderosion allerede kan forekomme ved hældninger på omkring 3 graders hældning. Erosionsfaren stiger med stigende hældning, og den største risiko ligger i områder med over 12 graders hældning. Slotsvejen 2 har ingen udspredningsarealer, som ligger på terræn, der har en hældning over 6 grader, dvs. dermed heller ikke over 12 grader ned til vandløb eller søer, og der stilles derfor ingen vilkår hertil udover de generelle regler for udspredning af husdyrgødning. I henhold til husdyrgødningsbekendtgørelse 853 af 30. juni 2014 må flydende husdyrgødning ikke udbringes på stejle skråninger med en hældning på mere end 6 grad ned mod vandløb, søer over 100 m 2 inden for en afstand af 20 meter fra vandløbets eller søens øverste kant. Al husdyrgødning afsættes, og derfor reguleres der ikke arealer i denne 10-miljøtilladelse 5.8 Natur Dammegård ligger mere end 1000 m fra et naturområde, som er beskyttet bufferzoner. Beregninger udført i det elektroniske ansøgningssystem udviklet af Skov- og Naturstyrelsen har vist, at udvidelsen af husdyrproduktionen vil medfører en forøget ammoniakfordampning. Ifølge beregninger er den samlet ammoniakemission fra stald og lager på 1950,53 kg N/år. Husdyrbrugets anlæg ligger ifølge Bornholms Regionskommunes udpegninger mere end 1000 m fra 7 beskyttede naturområder, der er omfattet af lovens 7 om bufferzoner. Nærmeste Natura2000 område på Dammegård er: EU-habitatområde 187 kystnære skrænter ved Arnager Bugt er beliggende cirka 2,90 km sydøst for Dammegård. Der er ikke udført beregninger til området, idet afstanden er så stor at en påvirkning fra Dammegård ikke er mulig. Beregninger har vist, at udvidelsen på Dammegård vil medføre en merbelastning til nærområdet. Dette skyldes at ammoniakemissionen fra stald og lager stiger med 975,27 kg N/år i forbindelse med udvidelse af produktionen på Dammegård. Nærmeste naturområder er en eng cirka 415 m nordøst for Dammegård merbelastningen og totalbelastningen til dette naturområde er henholdsvis 0,3 kg N/ha og 0,7 kg N/ha. Denne eng er defineret som kategori 3 natur. Beskyttelsesniveauet for kategori 3-natur omfatter ikke som for kategori 1-natur og kategori 2-natur et generelt krav til den maksimale ammoniakdeposition. Beskyttelsesniveauet fastlægger, at kommunen på baggrund af en konkret vurdering kan stille krav om en maksimal merdeposition på 1,0 kg N/ha/år, hvis en kategori 3-natur har en særlig regional eller lokal naturinteresse. Beskyttelsesniveauet udelukker ikke, at kommunen kan tillade en større merdeposition på sådanne områder, men udelukker derimod, at der kan stilles et mere skærpet krav end 1,0 kg N/ha/år for disse områder. Total belastningen til den aktuelle eng ligger under 1,0 kg N/ha/år og dermed er beskyttelsesniveauet opfyldt. Nærmeste skove, som er angivet på Miljøportalen som potentiel ammoniakfølsom er beliggende ved henholdsvis 235 m nord for Dammegård og 300 meter vest for ejendommen. For skoven nord for ejendommen er merbelastning og totalbelastningen beregnet til henholdsvis 0,5 kg N/ha og 1,2 kg N/ha. For skoven vest for ejendommen viser beregningen at merbelastningen er 0,6 kg N/ha og totalbelastningen er 1,2 kg N/ha. Det vurderes, at etablering af produktion på Dammegård ikke vil resultere i en væsentlig påvirkning af naturområderne. 10

13 Inden for 1000 meter af Dammegård ligger der søer/vandhuller, som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 3. Søer vurderes ikke at være særlig følsomme overfor kvælstofdeposion og i forhold til bræmmer forudsættes det, at de lovpligtige 2 meter bræmmer overholdes. Bestemmelsen om 2 meter dyrkningsfrie bræmmer gælder for alle vandløb og søer, der ligger i landzone, og som er naturlige eller højt målsatte i kommuneplanen (se bilag 2). Samlet er Teknik & Miljøs vurdering, at habitatområdet og øvrige naturområder ikke påvirkes væsentligt af produktionsudvidelsen på Dammegård. 5.9 Landskabelige værdier Området omkring Dammegård er et landbrugslandskab og et landskab med mindre skovbevoksninger, hvilket giver et varieret landskabsbillede. Landskabsrummet er karakteriseret ved spredte gårde som ligger alene blandt de åbne marker. Ejendommen Dammegård ligger ud til offentlig vej, og er synlig i landskabet. I forbindelse med etableringen af dyreholdet på ejendommen vil der ikke blive opført nye bygninger eller faciliteter til husdyrgødning. Landskabeligt er det vurderet, at der ikke vil ske ændringer omkring ejendommen, idet udvidelsen skal ske i eksisterende bygninger Anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) BAT-princippet er en forpligtigelse til at vælge den mest moderne teknologi som set ud fra en helhedsvurdering, forebygger og begrænser virksomhedens forurening mest muligt. Ifølge Miljøstyrelsen vil den generelle miljøregulering med krav til staldindretning, udbringning af husdyrgødning osv. jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen (bek. 853 af 30. juni 2014 med efterfølgende ændringer) normalt være tilstrækkeligt i forhold til vurderingen af BAT i forbindelse med 10 ansøgninger. Bornholms Regionskommune finder, at de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi er truffet, og at husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som ikke er forenelig med hensynet til omgivelserne. Idet det forudsættes, at husdyrbruget overholder den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse, som fast sætter minimumskrav til indretning af stalde, kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg, krav til opbevaring af gødning, spildevand m.v., krav til indretning af afløb og til drift samt vedligeholdelse. Bekendtgørelsen indeholder også harmoniregler. 11

14 Det er kommunens samlede vurdering, at ændringen af produktionen på Dammegård ikke vil medføre væsentlige påvirkninger på miljøet og de øvrige omgivelser Samlet vurdering Samlet set vurderer Teknik & Miljø, at når 10-tilladelsens vilkår overholdes, har ansøgeren truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Teknik & Miljø vurderer, at indretning og drift af husdyrbruget, udbringning af husdyrgødning og drift af arealerne kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet, som dette er defineret i husdyrloven. Herunder har Bornholms Regionskommune jf. 7 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen) vurderet, at den ansøgte ændring af husdyrbruget, ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet og at den sker foreneligt med habitatbekendtgørelsens Høring Bornholms Regionskommune fremligger i perioden 19. juni til 31. juli 2015 Forslag til 10- miljøtilladelse til Dammegård, Vellensbyvejen 1, 3700 Rønne i nabohøring. Efterfølgende vil eventuelle indsigelser og ændringsforslag blive behandlet og der vil blive taget stilling til om forslaget kan godkendes endeligt Indsigelser og ændringsforslag til miljøtilladelsen skal være Regionskommunen i hænde senest 31. juli 2015 kl. 12. De sendes til Teknik & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Yderligere oplysninger om forslaget til miljøgodkendelsen kan fås ved henvendelse til Helle Thers, tlf.: , 12

15 Bilag 1:Anlægstegning 13

16 Bilag 2: 3 beskyttet natur og EU-habitatområde 14

17

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Datablad...4 1. Resumé og samlet vurdering...5

Læs mere

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om "Vilkår for anlæg", "Ventilation", som 2. vilkår:

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om Vilkår for anlæg, Ventilation, som 2. vilkår: Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. januar 2012 J.nr.: NMK-132-00054 (tidl. MKN-130-00347)og NMK-132-00563 Ref.: Bibi Søgaard-Bauditz, Bibis. Kristina Refsgaard,

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år Udkast Miljøgodkendelse af husdyrbrug Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup Godkendelsesdato: xx. mdr. år Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 3 2 Sammendrag... 4 3 Vilkår... 5 3.1 Generelle forhold...5

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-03-2014 Sagsnr.: 12/21635 Dok.løbenr.: 54732/14 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 73767480

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 1.600 årssøer med 30 grise pr. årsso til 7,4 kg, 42.000 smågrise 7,4 32 kg, 2.000 slagtesvin 32 107 kg og 1.040 polte

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10 Fabjerg 7620 Lemvig 27. april 2015 12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 på adressen Mejerivejen 10 762 Lemvig Teknik &

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere