MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a."

Transkript

1 Beretning 2014

2

3 MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. DØRSLUNDVEJ BRANDE Tlf.: CVR nr.: Stiftet: 4. februar 1921 Hjemsted: Brande Selskabet afholdt stiftende generalforsamling den 4. februar 1921, og anlæggene blev idriftsat den 22. august 1922 med produktion på vandkraftanlægget i Dørslund, 23 transformerstationer, 64 km. højspændingsledninger og 471 forbrugere. Selskabet dækker i dag forsyningen til forbrugere i et område på ca. 880 km 2 med indbyggere. I øvrigt henvises til omstående tabeller. Bestyrelse Svend Mathiassen (formand) Peder Sandfeld Jensen (næstformand) Kay Laursen Poul Bindesbøl Poul Raaballe Herluf Tang Niels Hansen Direktion Henrik Brændgaard, adm. direktør Bank Sydbank A/S, Brande Advokat Hulgaard Advokater P/S, Kolding Revisor EY Værkmestergade Århus C Statsautoriseret revisor Søren P. Nielsen 3

4 Beretning 2014 Energikøbet til elnettet i selskabets 92. drifts- og regnskabsår blev MWh. Det er 1,4 % mindre end i 2013, der var det største i selskabets historie. Fordelingen af salget på de 4 hovedkategorier er følgende - sidste års tal er oplyst i parentes: Industri: MWh 40,4 % (39,3 %) Landbrug: MWh 22,8 % (23,2 %) Service: MWh 18,7 % (18,5 %) Boliger: MWh 18,1 % (19,0 %) Koncernens overskud efter skat falder fra 15,5 mio. kr. til 6,6 mio. kr., hvilket primært skyldes et utilfredsstillende resultat i Scanenergi A/S. Indtægterne i MES Net A/S presses af de generelle effektivitetskrav fra Energitilsynet, men overskuddet har i 2014 været stigende i forhold til 2013, især på grund af salget af aktierne i Scanenergi Elsalg A/S. Der er fortsat en del ekstra udgifter til løn- og it-udgifter i forbindelse med overgangen til DataHub en/ Engrosmodellen. Specielt posten Drift og vedligeholdelse varierer fra år til år. Årets resultat for koncernen anses for tilfredsstillende, når der ses bort fra resultatet i Scanenergi A/S. MES Net A/S forventer i løbet af 2015 at afslutte projektet vedrørende fjernaflæsning af alle elmålere. MES Fibernet A/S har haft et godt år både med hensyn til kundetilgang og resultat. Der er bl.a. etableret fibernet i Kollemorten, Smidstrup, Karstoft-opland og Nordlund-land samt et mindre antal erhvervskunder i områder, hvor der er etableret nyt fibernet. I 2015 forventer selskabet udrulning af fiber i Sdr. Omme og Filskov. MES Elhandel A/S er blevet stiftet pr. 1. juli 2014 med henblik på at være det lokale elhandelsselskab med højt serviceniveau. Pr. 1. januar 2015 har selskabet overtaget kunderne i elforsyningsområdet fra Sinus Energi. 60 kv anlæg Efter vi de sidste 3 år har kabellagt en del af vores 60 kv net, blev 2014 året, hvor vi ikke gravede kabel ned, men i stedet for valgte at omgalvanisere og udskifte tråden på 60 kv linjen Uhe- Filskov. Linjen er nu blevet fremtidssikret og vi forventer, at den kan holde mange år frem i tiden. Vores fokus i 2014 har været på MES s 13 stk. 60/10 kv stationer, som efterhånden er del år gamle. Mange af dem er bygget tilbage i 60 erne, og fungerer stadigvæk pålideligt. Men da der stadigvæk stilles større krav til, hvad vores materialer skal håndtering af meldinger hjem til MES, såsom frekvens-aflastninger og -belastninger i nettet, valgte vi, at foretage en gennemgribende udskiftning af 60/10 kv relæ og 10 kv anlæg på station Brande, som er den hårdest belastede 60/10 kv station i vores net. Den står i dag som en helt ny station, men de gamle bygninger er bibeholdt. 4

5 10 kv anlæg Der er i 2014 opført en del industristationer, herunder bl.a. 3 stationer til Welcon, én til Bestseller samt til Siemens på Fabriksvej og på Borupvej. Vi har også opført en del nye transformerstationer hos vores kunder på i landområderne og i byerne. MES foretager fortsat udskiftningen af udtjente oliekabler og 10 kv koblingsanlæg flere steder i området. Dette udføres for at opretholde forsyningssikkerheden til vores kunder. 5

6 Fejl på vore anlæg 60 kv anlæg - 10 kv og 0,4 kv lavspænding Vi har i 2014 oplevet 1 fejl på vores 60 kv linier. Det skyldes et kraftigt tordenvejr over det meste af Danmark mandag d. 11 august På 10 kv siden har vi haft 9 fejl. Det var 5 graveskader af fremmede entreprenører og 1 stk. påkørt transformer station. De resterende fejl var i transformer/koblingsanlæg og sikringer. Alle de fejlramte kabler og koblingsanlæg er erstattet af nye kabler og koblingsanlæg. På 0,4 kv siden har der været i alt 44 fejl. Det var fortrinsvist kabelfejl og fejl ved mastesikringer/kabelskabssikringer hos forbrugerne. Lavspænding 0,4 kv Der har også i år 2014 været lav aktivitet, når det drejer sig om kommunale og private nyudstykninger. En enkelt i Give, Troldeparken og i Ejstrupholm, Vestbanen. Det er derfor igen i år primært landbruget, der med udvidelser af deres leveringsomfang samt af nye og eksisterende markvandingsanlæg, som har krævet investeringer af lavspændingsanlæg. I 2013 startede vi med at udføre kontinuerlige kabelskabseftersyn som fremover vil foregå i de områder, hvor vi udfører vores løbende 6 års eftersyn af transformerstationer. Dette er forsat i MES s forsyningsområde er inddelt i 6 områder, hvor der hvert år laves eftersyn i et område. I forbindelse med eftersynet er det konstateret, at det er nødvendigt med udskiftning af bestemte ældre kabelskabstyper (glasfiber skabe). Dette er en del af vores vedligeholdelsesplan, som skal sikre unødvendige afbrydelser af vores el-forbrugerne. Kabellægningen af vores lavspændingsluftledning har i år været Kollemorten by i samarbejde med MES Fibernet A/S I alt blev der lagt ca. 3,2 km. lavspændingskabel i jorden (nye forbrugere, forstærkninger og kabellægning af vores lavspændingsluftledning). Af MES s km. 0,4 kv ledningsnet udgør luftledninger stadigvæk ca. 10 km. De 10 km. er udelukkende luftledninger på gittermaster, der er tilbage i byerne. De vil også i fremtiden blive kabellagt i samarbejde med de andre ledningsejere og kommuner. 6

7 Fjernaflæsningsprojektet MES har, i et samlet udbud med 7 andre energiselskaber, indkøbt nye fjernaflæste elmålere, som forventes færdigmonteret ved udgangen af Målerne, som leveres af den danske målerfabrikant Kamstrup, fjernaflæses via et radiokæde-system. Dataene fra målerne opsamles i datakoncentratorer, som er placeret i udvalgte 10/0,4 kv transformerstationer. Fra datakoncentratorerne hjemtages data til aflæsningsserveren via GSM eller en fiberforbindelse. Montageopgaven af direkte tilsluttede elmålere blev udbudt i licitation. Ud af 9, som ønskede at prækvalificere sig i udbuddet, blev 4 udvalgt og slutteligt blev virksomheden Eltel valgt til opgaven. Netområdet er opdelt i 6 montagezoner. 7

8 MES udskifter selv målere i tavler for store elforbrug, da forbruget her måles via strømtransformere som sidder i kundens tavle. I disse installationer dokumenterer vi målenøjagtigheden med et præcisionsmåleinstrument. Når en måler er skiftet, registrer målermontørerne data for den gamle og nye måler i en håndterminal og printer en label til kundens målertavle. Systemet registrer den nye måler i kundeafregningssystemet hos MES. For at imødegå eventuelle tvister, som kan opstå omkring de gamle målere, gemmes målerne på et lager i mindst 3 år, men inden da, bliver de fotograferet så vi let kan dokumentere den enkelte målers tælleværks visning og registrere hvor den er placeret på lageret. Fotoopgaven giver ikke arbejde nok til en fuldtidsstilling, men i samarbejde med Ikast-Brande kommunes jobcenter har vi oprettet et flexjob og indrettet en fotostand med hæve-sænkebord og palleløftere, så tunge løft ikke er nødvendige. 8

9 MES Fibernet A/S Selskabet ejer, drifter og udbygger det lokale fibernet i MES forsyningsområde. Sammen med 4 energiselskaber i det Midt- og Vestjylland ejer MES A.m.b.a. det regionale fibernetselskab, Fiber Bredbånd A/S i Holstebro, som forbinder det lokale fibernet med omverdenen. Selskabet samarbejder med Altibox Danmark A/S, som sælger og leverer internet, TV og telefoni til private kunder og mindre virksomheder på det lokale fibernet. Bag Altibox er en stor organisation, som leverer kvalitetsprodukter over fiberkunder i Norden. Desuden samarbejder selskabet med Nianet A/S i Glostrup om datakommunikationsløsninger til offentlige og større private virksomheder. Kundeantallet steg i 2014 netto med knap 300 og udgør ved udgangen af året i alt mere end private og mindre erhvervskunder. En del af de nye kunder er kommet fra områder, hvor fibernettet er etableret i tidligere år. I indeværende år har selskabet investeret 9,5 mio. kr. i anlægsaktiver, primært opkoblinger af privatkunder i nyetablerede områder, bl.a. Kollemorten, Smidstrup, Karstoft opland og Nordlund land samt et mindre antal erhvervskunder i områder, hvor der er etableret nyt fibernet. I 2015 forventer selskabet en nettokundetilgang på 400 kunder og derved en højere omsætning end i 2014 samt et overskud før skat på 0,1 mio. kr. Der budgetteres i 2015 med investeringer for 15,6 mio. kr. i primært udrulning af fibernet i Sønder Omme og Filskov by til omkring potentielle kunder. Desuden forventes en fortsat nettotilgang af kunder i etablerede områder. Ny central i Sdr. Omme 9

10 MES Elhandel A/S: Selskabet er stiftet pr. 1. juli 2014, således selskabet var klar til at overtage alle elkunder i MES s eget forsyningsområde fra Scanenergi Elsalg A/S den 1. januar Baggrunden for at oprette et el-handelsselskab er indførelse af Engrosmodellen pr. 1. april Engrosmodellen betyder, at alle elkunder får én samlet elregning (på energi, afgifter, transportbetaling mv.), uanset hvilket el-handelsselskab de har indgået aftale med. Det betyder, at MES også fremover kan tilbyde sine andelshavere konkurrencedygtige el-produkter, hvor kunderne får en reel og troværdig service. For at mindske omkostningerne har selskabet indgået aftale med Scanenergi A/S om indkøb af el, afdækning af risiko, balancehåndtering m.v., sammen med en række energiselskaber, som MES har et godt samarbejde med. El-skoledage MES har igen i år, afholdt el-skoledag for forsyningsområdets 9. klasser. I år var 6 skoler tilmeldt med i alt 10 klasser. Sammenlagt har 172 elever været på besøg hos MES i 2014/15. Dagens emner omhandlede bl.a. el besparelser, el produktion, grøn energi og el sikkerhed. Eleverne fik også en rundvisning på virksomheden, hvor de bl.a. så vandkraftværket, og 60/10kV station Dørslund. Imellem undervisningsmodulerne havde eleverne mulighed for at prøve forskellige pauseaktiviteter, som er opstillet i skolelokalet. Dagen afsluttes med en tipskupon, hvor spørgsmålene omhandlede dagens undervisning. Klassen med det højeste gennemsnit på Tip en elektrisk 13 er vinder traditionen tro en tur til energi-museet ved Tange sø. I Skoleåret 2014/2015 var vinderklassen 9. klasse fra Uhre Friskole. Repræsentantskabet MES A.m.b.a. har i 2014 afholdt valg til repræsentantskabet på i alt 100 personer. Valgmøderne i selskabets 7 valgdistrikter blev afviklet i løbet af marts måned. På valgmøderne blev valgt 36 nye repræsentanter. Årets ordinære repræsentantskabsmøde blev afholdt tirsdag, den 27. maj 2014, kl på Diagonalkroen i Give med 85 af selskabets i alt 100 repræsentanter. Bestyrelsen havde foreslået ændring af vedtægter og valgregulativ, som var en præcisering af stemmeret (én person, én stemme) samt valg af en personlig suppleant til hvert af de 7 valgdistrikter. Begge forslag blev vedtaget med stort flertal. Den 11. september 2014 var nuværende og tidligere repræsentanter inviteret på udflugt til Energimusset i Tange, frokost på Pøt Mølle og efterfølgende en rundvisning med den lokale skytte på Frijsenborg Slot. Det var en hyggelig og god dag, hvor knap 60 personer deltog. 10

11 Bestyrelsen Bestyrelsen i MES A.m.b.a. er den samme, som i MES Net A/S, MES Fibernet A/S og MES Elhandel A/S. Der har i 2014 været afholdt 10 bestyrelsesmøder. Desuden har bestyrelsen deltaget i Scanenergi A/S s generalforsamling, den 21. maj og Dansk Energis årsmøde, den 11. juni. Personale 28. maj afholdte MES afskedsreception for montør Bjarne Jespersen, efter næsten 31 års ansættelse. Det var en rigtig god dag for Bjarne, som har ydet en stor og loyal indsats for MES gennem årene. Baggrunden for afskedsreceptionen var dog trist, da Bjarne gennem en periode havde været meget syg. Desværre så syg, at Bjarne, den 16. december 2014, sov ind omgivet af sine kære æret være hans minde! 30. november fratrådte el- ingeniør Mads Sørensen Høvenhoff efter eget ønske og godt 3 års ansættelse. 1. juni kunne vi byde velkommen til tre nye medarbejdere: kundekonsulent Cecilie Vinther Iversen, gravemontør Flemming Sørensen Hald og gravemontør Johnny Søby Jensen. Cecilie er bankuddannet og skal varetage kontakten til el- og fiberkunder. Flemming og Johnny har været ansat i entreprenørbranchen og udført arbejde for MES gennem mange år. 11. august bød vi velkommen til kontorassistent Gitte Taudahl, som ansat på deltid i målerafdelingen. Gitte skal primært assistere afdelingen med registrering af nedtagne målere i forbindelse med fjernaflæsningsprojektet. 1. september blev Rikke Skærlund budt velkommen, som ny elev i administrationen. Sidst, men ikke mindst, kunne vi, den 5. januar 2015, byde velkommen til projekteringsassistent Morten Døssing Damm. Morten er uddannet el-installatør, har kursus i projektledelse og et godt kendskab til branchen. Regnskabsmæssig ledelsesberetning Nedenfor er vist en oversigt over MES-koncernen og de fællesejede virksomheder i elsektoren samt virksomheder, som beskæftiger sig med lyslederteknologi. MES-koncernen pr. 1. januar 2015 (100 % ) M ES N e t A /S (e l-net og v andkraftv æ rk) (100% ) M ES Fibe rnet A /S (lokalt fibernet) M ES A.m.b.a. (M ode rse lskab) (100 % ) M ES Elhande l A /S (priv ate og sm å e rhv erv ) (11,19 % ) Scanenergi A /S (e lhandel til e rhv e rv ) (8,10 % ) Elsalg Share d Se rv ice A /S (produkter og m arkedsføring) (18,18 % ) Fiber BackBone A /S (Regionalt fibernet) (0,83 % ) N iane t A /S (Fiberforbindelser til erhv erv ) 11

12 Hovedaktivitet MES-koncernens overordnede formål er i lighed med tidligere år at sørge for fremskaffelse af elektricitet til andelshavernes behov. MES Elhandel A/S er etableret pr. 1. juli Selskabet kan herudover drive virksomhed med etablering, besiddelse, drift og udlejning af bredbånd, internetforbindelser og andre netværk, såfremt dette sker i et selskab med begrænset ansvar. Koncernens hovedaktivitet omfatter drift af elforsyningsnet i den sydlige del af Ikast-Brande kommune samt dele af Billund, Vejle og Herning kommuner samt levering og aftag af strøm fra vindmøller, biogasanlæg, solceller m.v. i samme område. Moderselskabets aktivitet omfatter primært udførelse af arbejdsopgaver for MES Net A/S, MES Fibernet A/S og MES Elhandel A/S i henhold til samarbejdsaftale om varetagelse af drifts- og administrationsopgaver samt opgaver vedrørende de sideordnede aktiviteter. Hele koncernens personale er ansat i MES A.m.b.a. og MES Net A/S, MES Fibernet A/S og MES Elhandel A/S betaler moderselskabet for udførte opgaver i henhold til samarbejdsaftaler. Ledelsen i datterselskaberne MES Net A/S, MES Fibernet A/S og MES Elhandel A/S udgøres af samme personkreds som i MES A.m.b.a. Udviklingen i regnskabsåret Koncernens resultat før skat viser et overskud på 6,6 mio. kr. mod 15,6 mio. kr. sidste år. Udviklingen skal sammenholdes med, at koncernen i 2014 forventede et overskud før skat på 8,0 mio. kr. Faldet i overskud før skat skyldes et væsentlig lavere resultat af andre kapitalandele end forventet. Modsat er afkast af værdipapirer højere end forventet. Hovedårsagen til det lavere resultat af andre kapitalandele er, at Scanenergi A/S (ejerandel 11,19 %) realiserer et meget stort underskud i 2014, hvor der var forventet et overskud. MES A.m.b.a. har derfor i 2014 måttet udgiftsføre 12,2, mio. kr. vedrørende Scanenergi A/S. Den stærkt utilfredsstillende udvikling i Scanenergi A/S medfører samtidig, at selskabets bankforbindelse har stillet krav om yderligere garantier fra ejerne. MES A.m.b.a. har derfor accepteret at garantere for yderligere 11,3 mio. kr. vedrørende Scanenergi A/S s engagement, forudsat de øvrige ejere samtidig garanterer deres forholdsmæssige andel. For at vende udviklingen i Scanenergi A/S er der foretaget en række væsentlige tiltag organisatorisk og forretningsmæssigt, hvorfor der er en klar forventning om, at selskabet kan realisere overskud i 2015 og frem. Resultatet anses for at være tilfredsstillende, når der ses bort fra den utilfredsstillende situation i Scanenergi A/S. MES A.m.b.a. har i indeværende år investeret 2,5 mio. kr., og koncernen 39,8 mio. kr. i materielle anlægsaktiver. Skatten af årets resultat er dels regulering af udskudt skat og dels aktuelle skatteforpligtelser. Der påhviler ikke MES A.m.b.a., MES Fibernet A/S og MES Elhandel A/S aktuelle skatteforpligtelser. Forventninger til 2015 Koncernen forventer i 2015 et overskud før skat på 13,4 mio. kr., heraf forventes MES Net A/S at bidrage med et overskud før skat på 9,3 mio. kr., MES Fibernet A/S med et overskud på 0,1 mio. kr. og MES Elhandel A/S med et 0-resultat. Faldet i overskuddet skyldes primært et forventet lavere afkast af værdipapirer samt et underskud i Scanenergi A/S grundet nedskrivning af overkurs vedr. køb af aktier i Scanenergi A/S. MES A.m.b.a. forventer at investere 2,7 mio. kr. i bl.a. ny kurvebil til drift og vedligeholdelse af 60 kv-luftledninger, nyt tillægsprogram til økonomistyringen og nyt program til vedligeholdelse/eftersyn af kabelskabe og stationer. I 2015 forventes de samlede investeringer i MES Net A/S at udgøre 30,9 mio. kr. Det omfatter bl.a. færdiggørelse af fjernaflæsningsprojektet, galvanisering af master, isolatorer m.v. på 60 kv luftledninger mellem Uhe og Mørup, frekvensaflastning på alle 60 kv-stationer, i alt 13 stk. (lovkrav). På 0,4 kv-niveau forventes kabellægning af ca. 4 km luftledninger i Sønder Omme og Filskov by i forbindelse med udrulning af fibernet. MES Fibernet A/S forventer i 2015 en forsat nettokundetilgang på 400 kunder og højere omsætning end i 2014 samt et overskud før skat på 0,1 mio. kr. Der budgetteres i 2015 med investeringer i fibernet for 15,6 mio. kr., hvoraf den største del vedrører etablering af fibernet i Sønder Omme og Filskov by til omkring potentielle kunder. 12

13 Risici og særlige forhold Indtægtsrammer og reguleringsmæssige forhold vedrørende MES Net A/S MES Net A/S er, som alle netselskaber i Danmark, omfattet af Energitilsynets bekendtgørelse om indtægtsrammer. Dette betyder, at selskabet er underlagt visse begrænsninger i hvor mange indtægter vedrørende netvirksomheden, der må opkræves hos kunderne. For 2014 er den samlede indtægtsramme opgjort til 46,7 mio. kr. MES Net A/S har opkrævet driftsmæssige indtægter for 46,8 mio. kr. Det medfører, at selskabet har opkrævet 0,1 mio. kr. mere end tilladt (negativ difference). Differencen er modregnet i saldoen. Resten af den positive saldo ønskes opkrævet. Rente- og valutarisici Moderselskabet og MES Net A/S har afdækket en del af de rentebærende forpligtelser med fastrenteswap (op til 5 års løbetid), for at mindske renterisikoen på den variable del. Værdien af en fastrenteswap svinger med udviklingen på rentemarkedet. Koncernen har ingen valutaterminsforretninger. Afkastrisici Moderselskabet har en væsentlig beholdning af værdipapirer i tre forvaltningsdepoter, hvorfor afkastet heraf og dermed selskabets og koncernens regnskabsmæssige resultater, vil afhænge af udviklingen på de finansielle markeder. Afkastrisikoen for den vedtagne porteføljeforvaltning er mellem og definerer selskabet som en mellemlang investor. Da selskabet har valgt at investere med en mellem afkastrisiko betyder det, at der er en lille sandsynlighed for negative afkast. Modsat betyder risikostrategien, at sandsynligheden for høje afkast begrænses. Årets samlede afkast i forvaltningsdepoterne er på 3,9 % af den samlede beholdning, hvilket er tilfredsstillende, markedssituationen taget i betragtning. I 2015 forventes et nogenlunde tilsvarende afkast. Miljøforhold I forbindelse med netvirksomheden er der anlæg og komponenter, der indeholder miljøfremmede stoffer: Olie: Transformerer, højspændingsafbrydere og kabler kan indeholde olie. Oliens kvalitet overvåges, og om nødvendigt renses og genanvendes i en lukket proces. Ved skrotning af komponenter indeholdende olie aftappes olien og afhændes til miljøgodkendt firma. SF6-gas (drivhusgas): Højspændingsafbrydere kan indeholde SF6-gas. Denne gas overvåges, og om nødvendigt renses og genanvendes i en lukket proces. Skrotning af højspændingsafbryder sker ved afhændelse til miljøgodkendt firma. Øvrige stoffer: Gamle træmaster kan indeholde det miljøfremmede stof arsen. Skrotning af gamle træmaster sker ved afhændelse til miljøgodkendt firma. Videnressourcer Selskabet beskæftiger 30 medarbejdere med et bredt spektrum af formelle uddannelser: økonomer, ingeniør, elinstallatører, kontorassistenter, tekniske assistenter, faglærte håndværkere og ufaglærte. Medarbejdernes videnressourcer består imidlertid ikke kun af kompetencer erhvervet gennem formelle uddannelser, men også i høj grad af kompetenceudvikling gennem udførslen af arbejdsaktiviteterne. Selskabet vurderer løbende medarbejdernes kompetencer i forhold til selskabets behov med henblik på efteruddannelse. Transaktioner med nærtstående parter MES Net A/S, MES Fibernet A/S og MES Elhandel A/S ejes 100 % af MES A.m.b.a. Aktiviteter vedrørende netvirksomheden og øvrige aktiviteter samt ejerskab af de lokale fibernet varetages primært af ansatte i MES A.m.b.a., hvorfor MES Net A/S, MES Fibernet A/S, MES Elhandel A/S ikke har nogen ansatte. Der er udfærdiget en samarbejdsaftale mellem de fire selskaber vedrørende de arbejdsopgaver, der skal varetages. Betalingen for arbejdsopgaverne sker på markedsmæssige vilkår. 13

14 Hovedregnskabstal 2014 Hovedregnskabstal Resultatopgørelse t.kr. Koncern MES A.m.b.a. MES Net A/S Koncern MES A.m.b.a. MES Net A/S Nettoomsætning Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Vareforbrug Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleudgifter Afskrivninger Andre driftsindtægter og - omkostninger Driftsresultat Resultat efter skat af kapitalandel i dattervirksomhed Resultat af andre kapitalandele Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT Årets resultat disponeres således: Reserve for nettoopskrivning af dattervirksomheder efter den indre værdis metode Foreslået udbytte Overført overskud Årets resultat

15 Hovedregnskabstal 2014 Balance t.kr. Koncern MES A.m.b.a. MES Net A/S Koncern MES A.m.b.a. MES Net A/S AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Distributionsnet og transformatorstationer Andre tekniske anlæg Vandkraftværk Fibernet Driftsmidler og inventar Anlæg under opførelse Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Andre kapitalandele Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg MES Net A/S MES Fibernet A/S MES Elhandel A/S Udskudt skatteaktiv Tilgodehavende selskabsskat Andre tilgodehavender Difference (positiv) Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

16 Hovedregnskabstal 2014 Balance tkr. Koncern MES A.m.b.a. MES Net A/S Koncern MES A.m.b.a. MES Net A/S PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser materielle anlægsaktiver Regulering af swap til markedsværdi Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Gæld til pengeinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksom- heder Skyldig sambeskatningsbidrag Skyldig moms Skyldig selskabsskat Skyldige energiafgifter Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Differencer (negativ) Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser, andre økonomiske forpligtelser og sikkerhedsstillelser: Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen. Eventualforpligtelser Kaution MES A.m.b.a. har over for datterselskabet MES Fibernet A/S bankengagementer stillet selvskyldnerkaution for alt mellemværende. MES Fibernet A/S har på statustidspunktet en aktuel gæld på 14,1 mio. kr. og en trækningsret på 15 mio. kr. MES A.m.b.a. har over for Scanenergi A/S bankengagement stillet en selvskyldnerkaution på t.kr. Endvidere har MES Net A/S over for Scanenergi Elsalg A/S bankengagement stillet en selvskyldnerkaution på t.kr. 16

17 Den uafhængige revisors erklæring Til andelshaverne i Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab A.m.b.a. Medfølgende regnskabssammendrag, der omfatter sammendraget balance pr. 31. december 2014, sammendraget resultatopgørelse for regnskabsåret 2014 samt tilhørende noter, er uddraget af det reviderede koncern- og årsregnskab for Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab A.m.b.a. samt årsregnskabet for MES Net A/S for regnskabsåret Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores erklæring af 9. april 2015 om koncern- og årsregnskaberne. Koncern- og årsregnskaberne og dette regnskabssammendrag afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter datoen for vores erklæring om koncern- og årsregnskaberne. Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves ved årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C (mellemstor). Regnskabssammendraget kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede koncern- og årsregnskab for Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab A.m.b.a. samt årsregnskabet for MES Net A/S. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabssammendraget på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med ISA 810, Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag. Konklusion Det er vores opfattelse, at regnskabssammendraget, der er uddraget af det reviderede koncern- og årsregnskab for Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab A.m.b.a. og årsregnskab for MES Net A/S for regnskabsåret 2014, i alle væsentlige henseender er konsistent med koncern- og årsregnskab for Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab A.m.b.a. og årsregnskab for MES Net A/S for regnskabsåret 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Aarhus, den 13. april 2015 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab Søren P. Nielsen statsaut. revisor Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskabssammendrag af det reviderede årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 17

18 Budget 2015 MES A.m.b.a. (tkr.) BUDGET REGNSKAB Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger m.m Bruttoresultat Personaleudgifter Afskrivninger Andre driftsindtægter og -omkostninger 0 20 Driftsresultat før skat, renter m.v Finansielle poster (netto) Resultat før skat, andre kapitalandele m.v Resultat i MES Net A/S Resultat i MES Fibernet A/S Resultat i MES Elhandel A/S Resultat af andre kapitalandele Resultat før skat MES Net A/S (tkr.) BUDGET REGNSKAB Nettoomsætning Køb af el Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Afskrivninger Andre driftsindtægter og -omkostninger Driftsresultat før skat, renter m.v Finansielle poster (netto) Resultat før skat og andre kapitalandele Resultat før skat af andre kapitalandele Resultat før skat

19 El-leverancer GWh 28 Årets Energikøb JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

20 El-leverance og produktion El leverence til net Produktion I alt El leverance fra net Virk ningsgrad Driftår MWh MWh MWh MWh i % , , , , , ,0 Salg Installationer I alt Stigning Salg pr. C C3 B3 MWh % install. Driftår MWh MWh MWh kwh , , , , , , Tilslutning 20 Installationer Tillægsamp >25A pr. 1. jan. C C3 B3 I alt C

KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh.

KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. Beretning 2013 MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. DØRSLUNDVEJ 44-7330 BRANDE Tlf.: 97 18 03 77 www.mes.dk - E-mail: mes@mes.dk CVR nr.: 58183415 Stiftet: 4. februar 1921 - Hjemsted:

Læs mere

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a.

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. Beretning 2009 1 MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. DØRSLUNDVEJ 44-7330 BRANDE Tlf.: 97 18 03 77 - Fax: 97 18 13 53 www.mes.dk - E-mail: mes@mes.dk CVR nr.: 58183415 Stiftet: 4. februar

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

Årsrapport 2013. CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår

Årsrapport 2013. CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår Årsrapport 2013 CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2012. CVR-nr. 64 53 25 10

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2012. CVR-nr. 64 53 25 10 Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe Årsrapport for året 2012 CVR-nr. 64 53 25 10 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Ringe, den / 2013 Dirigent

Læs mere

Årsrapport. cvr nr 51 17 08 14. - nærhed og kvalitet

Årsrapport. cvr nr 51 17 08 14. - nærhed og kvalitet Årsrapport 2010 cvr nr 51 17 08 14 - nærhed og kvalitet ÅRSRAPPORT 2010 Sydfyns Elforsyning Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning Side 2 Den uafhængige revisors påtegning Side 3 Repræsentantskab t og bestyrelse

Læs mere

Foto: Østkraft. 321609 - niveau2

Foto: Østkraft. 321609 - niveau2 ÅRSRAPPORT 2008 ØSTKRAFT Net A/S Skansevej 2, Postboks 9, 3700 Rønne Telefon 56 930 930, Telefax 56 930 971 E-mail: oestkraft@oestkraft.dk Hjemmeside: www.oestkraft.dk Forsidebillede: Verdens hurtigste

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2013. CVR-nr. 64 53 25 10

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2013. CVR-nr. 64 53 25 10 Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe Årsrapport for året 2013 CVR-nr. 64 53 25 10 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Ringe, den / 2014 Dirigent

Læs mere

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 CVR 35861564 AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 Det er AURA Energis aspiration at være kendt som et førende og troværdigt energiselskab i Danmark. Vi opfylder kundernes individuelle behov gennem branchens

Læs mere

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 Årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 2 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014-3 Indholdsfortegnelse Forord............................

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

2013 nye veje for vandet

2013 nye veje for vandet 2013 nye veje for vandet Herning Vand holding A/S Hoved- & nøgletal tkr. 2013 2012 2011 2010 2009 Hovedtal Nettoomsætning 129.254 139.586 135.731 127.897 26.705 Bruttoresultat 19.455 19.700 17.472 3.669

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 02 INDHOLD INTRODUKTION Forsyning Helsingør A/S 03 Et nyt selskab med fokus på kunderne 04 Bestyrelse og direktion 06 Ledelsespåtegning 07 Selskabsstruktur 08 2011 Revisionspåtegning 09

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Side Kraftkalenderen 2008 Q1/2183h Q2/2184h Q3/2208h Q4/2209h Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING

ÅRSRAPPORT 2013 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING ÅRSRAPPORT 2013 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING Vejbelysning i Havnegade i Rudkøbing ÅRSRAPPORT 2013 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING Spodsbjergvej 141 5900 Rudkøbing www.lef.dk e-mail: lef@lef.dk Forsidebillede:

Læs mere

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014 EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45 Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets repræsentantskabsmøde den 7. maj 2015 Tage Svendsen Dirigent EnergiMidt

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S

ENERGI VIBORG VAND A/S ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 5/5 2014 Dirigent Christian Hagelskjær UDKAST BEST.MØDE Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3

Læs mere

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011 Mere dig NÆRVÆR ER MERE VÆRD www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07

ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07 Billundskolen Motorvejsbro ved Nordskoven i Silkeborg Kanalprojekt ved De Bynære Havnearealer i Aarhus Betonplatforme for Bladt Industries ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Naturgas Fyn A/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ. www.ngf.dk. Direktion Bjarke Pålsson. Moderselskab Naturgas Fyn I/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ

Naturgas Fyn A/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ. www.ngf.dk. Direktion Bjarke Pålsson. Moderselskab Naturgas Fyn I/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Oplysninger om selskabet Oplysninger om selskabet 3 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Hoved og nøgletal 7 Ledelsesberetning 8 Årsregnskab Anvendt

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere