MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a."

Transkript

1 Beretning

2

3 MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. DØRSLUNDVEJ BRANDE Tlf.: Fax: CVR nr.: Stiftet: 4. februar Hjemsted: Brande Selskabet afholdt stiftende generalforsamling den 4. februar 1921, og anlæggene blev idriftsat den 22. august 1922 med produktion på vandkraftanlægget i Dørslund, 23 transformerstationer, 64 km højspændingsledninger og 471 forbrugere. Selskabet dækker i dag forsyningen til forbrugere i et område på ca. 880 km 2 med indbyggere. I øvrigt henvises til omstående tabeller. Bestyrelse Svend Mathiasen (formand) Peder Sandfeld Jensen (næstformand) Finn Jensen (sekretær) Poul Bindesbøl Kay Laursen Poul Raaballe Per Bjerke Hansen Direktion Jens Høgsberg, adm. direktør Henrik Brændgaard, direktør Bank Sydbank A/S, Brande Nordea Bank Danmark A/S, Brande Advokat Advokatfirmaet Tærø Nielsen & Hulgaard, Kolding Advokatfirmaet Jens Møller ApS, Brande Revisor KPMG C. Jespersen Værkmestergade Århus C Statsautoriseret revisor Karsten Pedersen 3

4 Beretning 2009 Energikøbet til net i selskabets 87. drifts- og regnskabsår blev MWh. Det er 3,2 % lavere end foregående år På landsplan faldt det samlede elforbrug med 4,2 %. MES følger dermed landstendensen, dog med et lavere fald. I maj måned 2009 konstateredes et fald i forhold til maj 2008 på 15,7%. Dette fald kan begrundes med, at der ikke var vandingsbehov i maj I januar og marts måned 2009 var der en lille stigning i energikøbet; medens øvrige 10 måneder udviste fald. Elforbrugets udvikling i vort område i forhold til 2008 fordelt på de fire hovedkategorier blev således: Kategorien Boliger stiger grundet en tilvækst på 125 stk. boliger, hvilket svarer til godt 1 %. En del af denne stigning kan også skyldes, at der er blevet installeret en del varmepumper i boliger. Denne trend vil nok vokse i fremtiden. Vort aftag fra lokale decentrale produktionsanlæg udgjorde 102,8 GWh, som svarer til 39,7 % af den totale el-leverance til nettet. Heraf bidrog vindmøllerne med 59,2 GWh, hvilket er hovedparten af den decentrale produktion og 23 % af hele energikøbet. Boliger: stk 50,3 GWh + 1,4 % ( - 1,3 %) Landbrug: stk. 61, ,0 % ( - 1,7 %) Industri: 397 stk. 89, ,7 % ( - 10,4 %) Service: stk 45, ,7 % ( - 2,1 %) (%-satserne i parentesen angiver tilsvarende kategorier på landsplan fra 2008 til 2009.) 60 kv anlæg Den største enkelte investering på 60 kv anlægget i 2009 var en ny 20 MVA 60/10 kv transformer til station Dørslund. Denne er blevet nødvendig for at kunne følge med den store stigning i belastningen Siemens WindPower står for. Transformeren er leveret og testet som aftalt ved ordreafgivelsen, med meget lave tab og støjmålinger. Transformeren er produceret af SGB i Tyskland, og leveret at Hans Følsgaard, Ry. Transformerleverancen er afslutningen af ombygningen af Dørslund, der blev påbegyndt i Der er i løbet af 2009 fortaget en løbende vedligeholdelse af vores 60 kv brydere. Arbejdet indebærer et service tjek af den enkelte afbryder, hvor den smøres og måles igennem for at se, om den kobler hurtigt og effektivt. Ligeledes bliver styringen tjekket for at se om den kobler afbryderen ud ved de fastsatte grænser. Til sidst bliver bryderen testet via vores fjernstyringsanlæg. Hvis alt fungerer tilfredsstillende afsluttes arbejdet med udfyldelse af en service rapport. Dette arbejde forgår også løbende på viklingskoblerne på vores 60 kv transformere. Disse tilpasser spændingen, der sendes ud af transformeren, så vi kan levere en så ensartet spænding til vores forbrugere som muligt. Den nye 20 MVA transformer til Dørslund. 4

5 60 kv linier Vi har i løbet af 2009 foretaget 3 års eftersyn på linierne fra Ejstrupholm Dørslund og fra Give - Kollemorten, samt tilstandseftersyn på trælinien Barslund Sdr. Omme, hvor ca. 60 kasserede master vil blive udskiftet i Der er samtidig foretaget træklipning langs linierne, samt nødvendige reparationer af master og betonsokler. 10 kv anlæg I industriområdet hos Siemens har vi forstærket og udbygget vores 10 kv net, så vi kan håndtere Siemens elforbrug og samtidig være på forkant med udviklingen. Der er i alt opsat 5 nye transformerstationer. Vi er stadigvæk i gang med udskiftning af vores 1. generation 10 kv kabel, som blev gravet ned i 80 erne. I området omkring Åst har vi skiftet ca. 5 km. kabel. Vi har valgt at gå efter de steder, hvor blå kabler er en del af vores ringforbindelser mellem transformerstationer. Det er gjort for at undgå, at forbrugere skulle være afbrudt i en længere periode, hvis der opstod en fejl. Ligeledes er kablerne på strækningerne Svindbæk - Lønå og Rønslunde - Give udskiftet ud fra den filosofi. Ved 60/150 kv stationen på Kirkehøjvej ved Thyregod har vi også udskiftet udføringskabler fra stationen og ud på landet, og videre ind i byen, hvor vi gik under jernbanen. Vi blev i 2009 også færdig med vores ringforbindelse ved og i Givskud by, så vi på den måde undgår lange afbrydelser for vores forbrugere i dette område I Brande by har vi i forbindelse med opførelse af ny bolig udstykning flyttet og skiftet gamle 1. generations højspænding kabler. På Vejlevej er der i forbindelse med renovering af lavspænding og gadelys også skiftet højspænding kabel og placeret en ny 10 kv transformerstation ved Serup Olsen. I forbindelse med den nye motorvej mellem Give og Brande er vi stadigvæk i gang med at flyttet og sænke en del 0,4 og 10 kv kabler, og dette vil vi stadigvæk i 2010 forsætte med i samarbejde med Vejdirektoratet, indtil motorvejen er færdig I alt har vi udskiftet, og renoveret 9 transformere med nye koblingsanlæg og opsat 8 nye transformerstationer. Fejl på vore anlæg - 10 kv anlæg og 0,4 lavspænding Der har i 2009 været 11 fejl på vores 10 kv anlæg. Der har i 2009 kun været et overgravet kabel af fremmed entreprenør, de resterende fejl har været påvirkning fra vejret og de højere spændingsniveauer ( kv). Ligeledes har der været fejl på vore koblingsanlæg i transformerstationer. De er udskiftet med nye anlæg. På 0,4 kv siden har der været i alt 78 fejl, fortrinsvist kabelfejl og mastesikringer/ kabelskabsikringer hos forbrugerne. Der var i 2009 ingen fejl på MES 60 kv net. 5

6 Lavspænding 0,4 kv Herningvej, Brande, før Specielt første halvdel af året 2009 har igen været præget af høj aktivitet, især med færdiggørelse af kommunale og private udstykningsområder. Der har også været aktivitet i forbindelse med kabellægning af lavspændings-luftledninger, nye installationer og forstærkninger på landet, hvor landbrug og vandingsanlæg bliver større. Finanskrisens komme har dog lagt en dæmper på aktiviteterne i andet halvår af år Denne afmatning er fortsat ind i år Vinteren 2009/2010 har samtidig været atypisk, idet det for første gang i mange år ikke har været muligt at grave i jorden i en periode på næsten 4 måneder. I Ikast-Brande kommune er der i år 2009 kabellagt lavspændingsluftledninger på Herningvej, P Sabroes Allé, Gunvorsvej og Frodesvej i Brande by. MES har i samme forbindelse stået for etablering af ny vejbelysning, som bliver færdiggjort i starten af år Der opsættes i alt 31 nye vejbelysningsarmaturer. Der er nedgravet el-forsyning til nye udstykninger på Feddet, den gamle Martensens fabrik, og anden etape af Remiseparken i Brande. I Billund kommune er der i år 2009 kabellagt lavspændingsluftledninger på Herningvej, Vesterled og Gl. Bøvlvej i Sdr. Omme by. Arbejdet blev foretaget i samgravning med andre ledningsejere. Der er alle steder nedgravet gadelyskabel til nyt gadelys. I Vejle kommune er der i år 2009 nedgravet el-forsyning til en nyudstykning i Troldeparken i Give. Første etape af den store erhvervsudstykning ved Give, Dyrskuevej, er færdig. MES har begge steder stået for nedgravning af 6 Herningvej, Brande, efter. gadelyskabel og etablering af ny vejbelysning. Der er opsat i alt 46 nye vejbelysningsarmaturer. De store vejanlæg - specielt med motorvejen Herning-Vejle - kræver fortsat store omlægninger af kabler. Motorvejen mellem Brande og Give, samt Riis og Vejle er påbegyndt i år De første omlægninger er foretaget i forbindelse med omlægningen af jernbanen ved Give. Der vil også i de kommende år skulle omlægges kabler i forbindelse med dette arbejde. Kabelomlægninger ved flytning af jernbanen ved Give.

7 Der kabellagt ca. 2 km. lavspændingsluftledning i år I alt er der lagt ca. 17 km. lavspændingskabel i jorden (nye forbrugere, forstærkninger og kabellægning af vores lavspændingsluftledning). Af MES s km. 0,4 kv ledningsnet udgør luftledninger nu ca. 18 km. De 18 km er udelukkende luftledninger, der er tilbage i byerne. De vil også i fremtiden blive kabellagt i samarbejde med de andre ledningsejere og kommuner. Vindmøller I 2009 blev den første vindmølle tilsluttet MES net i mange år. Det drejer sig om en 3 MW Siemens mølle, der er blevet opsat ved Drantum lidt syd for Brande. Møllen er den nyeste af sin slags, idet den er uden gearkasse. Selve tilslutningen er sket gennem et nyt 4,5 km langt opsamlingsnet fra station Skerris (SKI). Samlet har MES 62 stk. vindmøller tilsluttet. Den samlede effekt er 45 MW. Fjernaflæsning af elmålere MES fjernaflæser pt. 455 installationer som kwh/kvarter. De fjernaflæste installationer er: Decentrale elproducenter og forbrugsinstallationer med et årligt elforbrug der er større end kwh. Fjernaflæsningen foregår hovedsageligt via GSM-mobilnettet. Elektroniske tilmeldinger De autoriserede elinstallatører indsender, via internettet, tilmeldinger ved etablering af nye installationer, ændringer af eksisterende installationer, etablering af midlertidige installationer m.m. Antallet af sagsbehandlinger af tilmeldinger faldt en del i 2009 i forhold til 2008 og det skyldtes nok for en dels vedkommende finanskrisen, men andelen af tilmeldinger af midlertidige installationer faldt også meget på grund af er ændring i MES forretningsgang. 7

8 Målerkontrol Installationsafdelingen har i 2009 behandlet 17 sager, hvor en kunde har ønsket at få kontrolleret elmålerens nøjagtighed. Der blev udført 5 stk. målerkontroller med præcisions testinstrument. Heraf var de 4 målere i orden, men i det sidste tilfælde var klagen berettiget, da kundens elektroniske elmåler havde en fejl, som gjorde at den målte et lille konstant, ikke eksisterende, forbrug. I sådanne tilfælde fastlægges forbrugets størrelse i fejlperioden i samarbejde med kunden. Der blev udført 12 seriemålinger, alle var OK. Denne type målertest udføres ved at montere en testkuffert med en fjernaflæst elmåler i serie med kundes egen måler. Vi kan så hjemringe data fra begge målere via modem og aflevere en fejlkurve / belastningskurve til kunden, når vi demonterer seriemåleren. Belastnings-tidskurven afslører af og til elfrådsere, som kunden ikke var opmærksom på. F.eks. modtog vi en henvendelse fra en kunde, der undrede sig over at elforbruget var næsten femdoblet i de 3 måneder der var gået siden MES havde udskiftet installationens måler. Vi besøgte installationen for at kontrollere målerens nøjagtighed og ud over at konstatere, at måleren overholdt nøjagtighedskravene, fandt vi også årsagen til den pludselige stigning i elforbruget: Kunden havde koblet sit fastbrændselsfyr fra og erstattet det med en uisoleret eldrevet gennemstrømningsvandvarmer på 6 kw. Måleopgaver Når MES modtager en spændingsklage, måles spændingen hos forbrugeren i ca. en uge med en spændingsanalysator. I de tilfælde, hvor det er muligt, måles installationens belastning også, så det kan fastslås om et eventuelt problem skyldes belastninger i forbrugerens egen installation. Der er i 2009 behandlet 8 spændingsklager. I 3 tilfælde afslørede målingerne, at spændingen havde svært ved at leve op til kravene om maksimum eller minimumsspænding, så elnettet hen til det kabelskab, der forsyner kunden, blev forstærket. Der er i 2009 udført 3 større rekvirerede måleopgaver / forbrugsanalyser for installatører eller storforbrugere. Den slags opgaver faktureres til rekvirenten. 8

9 MES Fibernet I sommeren 2009 faldt rekonstruktionen af det lokale fibernet, indenfor MES forsyningsområde, helt på plads. Fibernettet blev tidligere udbygget og driftet af Midtvest Bredbånd A/S, i et stærkt samarbejde med MES. I den nye konstruktion står MES selv for udbygning og drift af det lokale fibernet. I den forbindelse er der i 2009 ansat 2 personer i MES, som primært arbejder med fibernet. I samarbejde med 5 øvrige elselskaber ejer MES det regionale fibernetselskab, Fiber BackBone A/S, som sammenbinder det lokale fibernet med omverdenen. Altibox Danmark A/S leverer indhold til privatkunder og mindre erhvervsdrivende. Altibox kan levere det sidste nye indenfor telefoni, tv og internet. På samme vis leverer Nianet A/S kvalitetsprodukter til større erhvervskunder. Den største nyhed for fiberkunderne i 2009 var muligheden for at optage fjernsynsprogrammer med Altibox s nye tv-boks med indbygget harddiskoptager. De nye muligheder blev godt modtaget af kunderne. I de dage, hvor de nye bokse kunne afhentes, var der stort tilstrømning af fiberkunder til MES. Det lokale fibernet er etableret til næsten halvdelen af alle MES elkunder og består af omkring fibre og splidsninger / samlinger. Den vigtigste opgave i 2009 var dokumentering og gennemgang af dette. Det er et stort arbejde som vil strække sig frem mod udgangen af Ved udgangen af 2009 var omkring private og mindre erhvervsdrivende samt 22 Nianet erhvervsforbindelser tilsluttet det lokale fibernet. I 2009 blev nettet udbygget omkring Dørslund og ved nyudstykningen Feddet i Brande. Desuden blev en ekstra redundant forbindelse til Siemens på Borupvej etableret, samt kundetilslutninger i hele området. Fremover vil fibernettet blive udbygget til områder, hvor der er stor interesse og til nye kunder i områder, hvor fibernet er etableret. Driftmæssigt har 2009 været meget stabil, på trods af store tekniske forandringer i forbindelse med, at Altibox overtog levering af indholdet på fibernettet. I 2009 har der været 2 større graveskader, omkring 20 mindre graveskader eller gnaverangreb, samt fejlretning ved kundeudstyr. Fejl ved kundeudstyret forekom som oftest efter lynudladninger. Selve fiberen påvirkes ikke af lyn eller andre overspændinger. Teknikken i vore 9 teknikhuse svigtede i et enkelt tilfælde, hvilket resulterede i udfald på 2 gange 2 minutter i Ejstrupholm. Ved fejlen blev et cisco 4510 supervisormodul udskiftet. 9

10 Elskoledage MES inviterer hvert år alle 9. klasser inden for vores forsyningsområde til at komme og deltage i en elskoledag. I år havde 7 skoler med i alt 13 klasser tilmeldt sig dette arrangement, og i alt 232 elever var på besøg. Dagens emner omhandlede bl.a. elbesparelser, elproduktion og elsikkerhed. Der snakkes i forbindelse med gennemgangen af elproduktion bl.a. om strømmens vej fra kraftværk til forbruger. Sidst på formiddagen er der en rundvisning på virksomheden. Her får eleverne mulighed for at se vandkraftværket og 60/10 kv stationen i Dørslund. Imellem undervisningsmodulerne har eleverne mulighed for at prøve de forskellige pauseaktiviteter, der er opstillet i skolelokalet. Inden eleverne tager hjem udfylder de en tipskupon, hvor spørgsmålene omhandler det, der er blevet snakket om i løbet af dagen. Klassen med det højeste gennemsnit på Tip en elektrisk 13 er vinder en tur til El-museet ved Tange Sø. I 2009/2010 var vinderklassen 9.b. fra Thyregod Skole. Vinderbillede med 9.b. Thyregod Skole. 10

11 Repræsentantskabet Årets ordinære repræsentantskabsmøde blev afholdt tirsdag den 26. maj på Hotel Dalgas i Brande. Ved denne lejlighed havde vicedirektør Lars Aagaard fra Dansk Energi et interessant og provokerende indlæg om: Danmarks Klimamål. - Lars Aagaard blev senere i 2009 udnævnt til direktør for DE (Dansk Energi, som er elselskabernes brancheforening.) Vi har udsendt julebrev til alle repræsentanter den 18. december Orienteringen gik heri mest på stabiliseringen af vore fiberengagementer, ligesom vi også forvarslede de nu overståede valg til repræsentantskabet i løbet af marts måned. Bestyrelsen Bestyrelsen for MES A.m.b.a. er identisk med bestyrelsen for MES Net A/S og MES Fibernet A/S. Der har over året været afholdt 13 bestyrelsesmøder samt 1 DE møde, hvor hele bestyrelsen har deltaget. Formand og næstformand har deltaget i en del flere møder, som også omhandler Fiber Back Bone og Scanenergi. Personale I 2009 har vi haft et 25 års jubilæum. Der er blevet ansat 2 nye medarbejdere i MES A.m.b.a., som hovedsageligt beskæftiger sig med fibernettet i MES Fibernet A/S. Det er fibermester Brian Sønderby og teknisk designer Anette L. Nissen. Begge har tidligere været ansat hos MVB. Disse ansættelser skete pr. 1. august, hvor Jens Orluf Jensen samme dato gik på pension efter næsten 32 år som montør hos MES. Adm. direktør Jens Høgsberg havde den 1. maj 2009 været ansat hos MES i 25 år. Jens Høgsberg er uddannet elektriker og stærkstrømsingeniør fra Århus Teknikum og startede på MES som projektingeniør, leder af projekteringsafdeling og har siden 1. juli 2004 dannet direktion sammen med Henrik Brændgaard. Jens Høgsberg. 11

12 Regnskabsmæssig ledelsesberetning Koncernoversigt Nedenfor er vist en oversigt over MES-koncernen og de fællesejede virksomheder i Koncernoversigt elsektoren samt virksomheder, som beskæftiger sig med lyslederteknologi. Nedenfor er vist en oversigt over MES-koncernen og de fællesejede virksomheder i elsektoren samt virksomheder, som beskæftiger sig med lyslederteknologi. MES-koncernen MES A.m.b.a. (Moderselskab) (100 %) MES Net A/S (inkl. vandkraftværk) (100 %) MES Fibernet A/S (lokalt lysledernet) (7,51 %) Scanenergi A/S (Elhandel) (18,18 %) Fiber BackBone A/S (regionalt lysledernet) (12,75 %) Scanenergi Elsalg A/S (Forsyningspligtselskab) (0,97 %) DELPRO A/S (Entreprenørselskab) (4,59 %) Sydøstjyske Net A/S (150 kv net) Hovedaktivitet samt opgaver vedrørende de sideordnede aktiviteter. tidligere Hele koncernens år at sørge personale for fremskaffelse er ansat i MES MES-koncernens overordnede formål formål er i er lighed i lighed med med tidligere år at sørge for fremskaffelse af elektricitet elektricitet til andelshavernes til andelshavernes behov. behov. betaler moderselskabet for udførte opgaver i hen- A.m.b.a., og MES Net A/S og MES Fibernet A/S af Selskabet kan herudover drive drive virksomhed med med etablering, hold til samarbejdsaftalen. besiddelse, drift og udlejning af bredbånd, etablering, internetforbindelser besiddelse, drift og udlejning og andre af bredbånd, internetforbindelser og andre netværk, MES Fibernet A/S udgøres af samme person- netværk, såfremt Ledelsen dette i datterselskaberne sker i et selskab MES med Net A/S og begrænset såfremt dette ansvar. sker i et selskab med begræn set kreds som i MES A.m.b.a. Koncernens ansvar. hovedaktivitet omfatter drift af elforsyningsnet i en større del af Ikast-Brande Koncernens hovedaktivitet omfatter drift af Udviklingen i regnskabsåret Kommune og dele af Billund, Vejle og Herning Kommuner samt levering og aftag af strøm elforsyningsnet i en større del af Ikast-Brande Koncernens resultat før skat viser et overskud fra Kommune vindmøller, og dele biogasanlæg af Billund, Vejle m.v. og i Herning samme område. på 27,1 mio. kr., hvilket anses for at være tilfredsstillende. af arbejdsopgaver for MES Net A/S Moderselskabets Kommuner samt levering aktivitet og omfatter aftag af strøm primært fra udførelse vindmøller, biogasanlæg m.v. i samme område. I forbindelse med MidtVest Bredbånd A/S konkurs om i varetagelse 2009 er der i indeværende af drifts- og regnskab og Moderselskabets MES Fibernet aktivitet A/S i henhold omfatter til primært samarbejdsaftale udførelse af arbejdsopgaver for samt MES opgaver Net A/S og vedrørende MES de af skrevet sideordnede yderligere aktiviteter. 1,5 mio. kr. Hele vedrørende kau- administrationsopgaver Fibernet A/S i henhold til samarbejdsaftale om tionsforpligtelse stillet overfor MidtVest Bredbånd varetagelse af drifts- og administrati onsopgaver 1 A/S leasingselskaber. Samtidig er afskrevet yder- 12

13 ligere 1,5 mio. kr. vedrørende brugsrettigheder betalt til MidtVest Bredbånd A/S. Selskabet har overtaget aktier for 4,0 mio. kr. i Fiber BackBone A/S, som ejer det overord nede fibernet i Midt- og Vestjylland, sammen med de 5 tidligere ejere af MidtVest Bredbånd A/S. Selskabet udlejer fibernettet til andre bredbåndsselskaber, erhvervskunder og offentlige virksomheder, bl.a. til Altibox Danmark A/S og Nianet A/S, som leverer fiberprodukter til kunder i området. MES A.m.b.a. har i indeværende år investeret 0,6 mio. kr., og koncernen 33,8 mio. kr. i ma terielle anlægsaktiver. Skatten af årets resultat er alene en regulering af udskudt skat. Der påhviler ikke selskaberne aktuelle skatteforpligtelser. Forventninger til fremtiden Koncernen forventer i 2010 et overskud før skat på omkring 18 mio. kr., heraf forventes MES Net A/S at bidrage med et overskud før skat på godt 12 mio. kr., og MES Fibernet A/S med et mindre, men positivt resultat. I MES Net A/S skal bl.a. udskiftes 2 stk. 60/10 kv-afbrydere i Barslund. På 10 kv-niveau budgetteres med etablering af 20 km kabel i forbindelse med udskiftning af eksisterende el net og udbygning af nyt. I lavspændingsnettet (0,4 kv) forventes etableret 16 km kabel til nyudstykninger og kabellægning af luftledninger. I 2010 forventes de samlede investeringer i MES Net A/S at udgøre 22 mio. kr. Risici og særlige forhold Indtægtsrammer og reguleringsmæssige forhold vedrørende MES Net A/S MES Net A/S er, som alle netselskaber i Danmark, omfattet af Energitilsynets bekendtgø relse om indtægtsrammer. Dette betyder, at selskabet er underlagt visse begrænsninger i, hvor mange indtægter vedrørende netvirksomheden, der må opkræves hos kunderne. For 2009 er den samlede indtægtsramme opgjort til 42,0 mio. kr. Selskabet har opkrævet driftsmæssige indtægter for 46,9 mio. kr. Det medfører, at selskabet har opkrævet 4,9 mio. kr. mere end tilladt (overdækning), som modregnes 2,5 mio. kr. for lidt opkrævet i 2008 (un derdækning). Den samlede difference (overdækning) i 2009 er således 2,4 mio. kr. Denne overdækning skal efter de gældende regler tilbagebetales til kunderne inden udgangen af Den 11. januar 2010 har selskabet ansøgt Energitilsynet om forhøjelse af indtægts rammen med 4,8 mio. kr. til dækning af yderligere omkostninger til nettab for perioden 2005 til Hvis ansøgningen imødekommes vil dette kunne udligne overdækningen i 2009 på 2,4 mio. kr. Rente- og valutarisici Moderselskabet og MES Net A/S har afdækket ca. 1/3 af de rentebærende forpligtelser med henholdsvis fastrenteswap (op til 5 års løbetid) og 1/3 med terminsforretninger (salg) i schweizerfranc (CHF) for at mindske renterisikoen på den variable rentedel. Værdien af disse positioner svinger med udviklingen på fastrentemarkedet og valutakursen på CHF. Afkastrisici Moderselskabet og MES Net A/S har en væsentlig beholdning af værdipapirer i tre forvaltningsdepoter, hvorfor afkastet heraf, og dermed selskabets og koncernens regnskabsmæssige resultater, vil afhænge af udviklingen på de finansielle markeder. Afkastrisikoen for den vedtagne porteføljeforvaltning er begrænset (lav til mellem) og definerer selskabet som en mellemlang investor. Da selskaberne har valgt at investere med en begrænset afkastrisiko betyder det, at der er en lille sandsynlighed for negative afkast. Modsat betyder risikostrategien, at sandsynligheden for høje afkast begrænses. Afkastet i de tre forvaltningsdepoter har i indeværende år været positiv med i gennemsnit knap 15 %, med en større spredning mellem de tre forvaltere. Afka stet er dog ikke tilfredsstillende, da det skal ses i sammenhæng med et stort tab i Ud viklingen i afkastet siden 1. januar 2010 har dog været acceptabelt. Med porteføljeaftaler nes nuværende risikoprofil, forventer ledelsen på mellemlang sigt et gennemsnitligt årligt af kast på minimum 5 %. Miljøforhold I forbindelse med netvirksomheden er der anlæg og komponenter, der indeholder miljø fremmede stoffer: Olie: Transformere, højspændingsafbrydere og kabler kan indeholde olie. Oliens kvalitet overvåges, og om nødvendigt renses og genanvendes olien i en lukket proces. Ved skrotning af komponenter indeholdende olie aftappes olien og afhændes til miljøgodkendt firma. SF6-gas (drivhusgas): Højspændingsafbrydere kan indeholde SF6-gas. Denne gas overvåges, og om nødvendigt renses og genanvendes i en lukket proces. Skrotning af højspændingsafbryder sker ved afhændelse til miljøgodkendt firma. 13

14 Øvrige stoffer: Gamle træmaster kan indeholde det miljøfremmede stof arsen. Skrotning af gamle træmaster sker ved afhændelse til miljøgodkendt firma. Videnressourcer Selskabet beskæftiger 27 medarbejdere med et bredt spektrum af formelle uddannelser: In geniører, økonomer, elinstallatører, kontorassistenter, tekniske assistenter, faglærte håndværkere og ufaglærte. Medarbejdernes videnressourcer består imidlertid ikke kun af kompetencer erhvervet gennem formelle uddannelser, men også i høj grad af kompetenceudvikling gennem udførslen af arbejdsaktiviteterne. Selskabet vurderer løbende medarbejdernes kompetencer i forhold til selskabets behov med henblik på efteruddannelse. Transaktioner med nærtstående parter MES Net A/S og MES Fibernet A/S ejes 100 % af MES A.m.b.a. Aktiviteter vedrørende netvirksomheden og øvrige aktiviteter samt ejerskab af de lokale fibernet varetages primært af ansatte i MES A.m.b.a., hvorfor MES Net A/S og MES Fibernet A/S ikke har nogen an satte. Der er udfærdiget en samarbejdsaftale mellem de tre selskaber vedrørende de arbejds opgaver, der skal varetages. Betalingen for arbejdsopgaverne sker på markedsmæssige vil kår. 14

15 Hovedregnskabstal 2009 Resultatopgørelse tkr. Koncern MES A.m.b.a. MES Net A/S Koncern MES A.m.b.a. MES Net A/S Nettoomsætning Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Vareforbrug Andre eksterne omkostninger Nedskrivning af tilgodehavende hos samt hensættelse af garantihæftelse overfor MidtVest Bredbånd A/S Bruttoresultat Personaleudgifter Afskrivninger Andre driftsindtægter og - omkostninger Driftsresultat Resultat efter skat af kapitalandel i dattervirksomhed Resultat af andre kapitalandele Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT Årets resultat disponeres således: Reserve for nettoopskrivning af dattervirksomheder efter den indre værdis metode Overført overskud Årets resultat

16 Hovedregnskabstal 2009 Balance tkr. Koncern MES A.m.b.a. MES Net A/S Koncern MES A.m.b.a. MES Net A/S AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Distributionsnet og transformatorstationer Andre tekniske anlæg Vandkraftværk Fibernet Driftsmidler og inventar Anlæg under opførelse Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Andre kapitalandele Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg MES Net A/S MES Fibernet A/S Udskudt skatteaktiv Andre tilgodehavender Underdækning Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

17 Hovedregnskabstal 2009 Balance tkr. Koncern MES A.m.b.a. MES Net A/S Koncern MES A.m.b.a. MES Net A/S PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser materielle anlægsaktiver Regulering af swap til markedsværdi Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført overskud Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Gæld til pengeinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til MES A.m.b.a Skyldig moms Skyldige energiafgifter Overdækning Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser, andre økonomiske forpligtelser og sikkerhedsstillelser: Eventualforpligtelser, andre økonomiske forpligtelser og sikkerhedsstillelser: Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Eventualforpligtelser Ingen. Kaution MES Eventualforpligtelser A.m.b.a. har over datterselskabet MES Fibernet A/S engagement i Sydbank stillet selvskyldnerkaution Kaution for alt mellemværende. MES Fibernet A/S har på statustidspunktet en aktuel gæld på 6,4 mio. kr. og en trækningsret på 10 mio. kr. MES A.m.b.a. har over for Scanenergi A/S bankengagement stillet en selvskyldnerkaution på tkr. Endvidere har MES Net A/S over for Scanenergi Elsalg A/S bankengagement stillet en selvskyldnerkaution på tkr. 17

18 Den uafhængige revisors påtegning Til andelshaverne i Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab A.m.b.a. Vi har revideret årsrapporten for Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar december 2009, side Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen, der udarbejdes efter årsregnskabsloven, og afgivet udtalelse herom. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Århus, den 29. april 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Karsten Pedersen statsaut. Revisor 18

19 Budget 2009 MES A.m.b.a. (tkr.) BUDGET REGNSKAB Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger m.m Nedskrivning vedr. MidtVest Bredbånd A/S Bruttoresultat Personaleudgifter Afskrivninger Andre driftsindtægter og -omkostninger 0 10 Driftsresultat før skat, renter m.v Finansielle poster (netto) Resultat før skat, andre kapitalandel m.v Resultat efter skat i MES Net A/S Resultat efter skat i MES Fibernet A/S Resultat af andre kapitalandele Resultat før skat MES Net A/S (tkr.) BUDGET REGNSKAB Nettoomsætning Køb af el Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Afskrivninger Andre driftsindtægter og -omkostninger Driftsresultat før skat, renter m.v Finansielle poster (netto) Resultat før skat og andre kapitalandele Resultat før skat af andre kapitalandele Resultat før skat

20 El-leverancer GWh 28,000 ÅRETS ENERGIKØB 27,000 26,000 25,000 24,000 23,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a.

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. Beretning 2011 MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. DØRSLUNDVEJ 44-7330 BRANDE Tlf.: 97 18 03 77 - Fax: 97 18 13 53 www.mes.dk - E-mail: mes@mes.dk CVR nr.: 58183415 Stiftet: 4. februar

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a.

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. Beretning 2012 MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. DØRSLUNDVEJ 44-7330 BRANDE Tlf.: 97 18 03 77 - Fax: 97 18 13 53 www.mes.dk - E-mail: mes@mes.dk CVR nr.: 58183415 Stiftet: 4. februar

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh.

KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. Beretning 2013 MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. DØRSLUNDVEJ 44-7330 BRANDE Tlf.: 97 18 03 77 www.mes.dk - E-mail: mes@mes.dk CVR nr.: 58183415 Stiftet: 4. februar 1921 - Hjemsted:

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a.

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. Beretning 2014 MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. DØRSLUNDVEJ 44-7330 BRANDE Tlf.: 97 18 03 77 www.mes.dk - E-mail: mes@mes.dk CVR nr.: 58183415 Stiftet: 4. februar 1921 Hjemsted: Brande

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

MES A.m.b.a. s repræsentantskabsmøde torsdag, den 26. maj 2015, kl , på Diagonalkroen i Give.

MES A.m.b.a. s repræsentantskabsmøde torsdag, den 26. maj 2015, kl , på Diagonalkroen i Give. MES A.m.b.a. s repræsentantskabsmøde torsdag, den 26. maj 2015, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give. Planche 1: Selskabsdiagram MES Net A/S: Vor el-leverance i 2015 blev på 252,0 GWh, hvilket er lidt lavere

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2015/16 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (54. regnskabsår) Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den Dirigent Ordinær generalforsamling

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a.

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. Beretning 2010 1 MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. DØRSLUNDVEJ 44-7330 BRANDE Tlf.: 97 18 03 77 - Fax: 97 18 13 53 www.mes.dk - E-mail: mes@mes.dk CVR nr.: 58183415 Stiftet: 4. februar

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 BORUP STILLADSER ApS Aldersrogade 8, 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2016 Carsten

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Brunico ApS Brennerpasset 98, 6000 Kolding Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 31 18 17 98 Årsrapporten er

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

SAMSØ HAVVIND A/S. Museumsvej Samsø. Årsrapport 1. januar december 2015

SAMSØ HAVVIND A/S. Museumsvej Samsø. Årsrapport 1. januar december 2015 SAMSØ HAVVIND A/S Museumsvej 1 8305 Samsø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2016 Jørgen Tranberg Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (52. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2013/14. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (52. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2013/14 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (52. regnskabsår) Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 25. september 2014 kl. 19.00 i Tjelecenterets forsamlingshus.

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2010 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande.

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi 73 personer

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen Bårdesø og Omegns Elforsyning AMBA Thygesensvej 9, 5450 Otterup CVR nr. 1299 5717 Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamlingen den 13.

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Pro Invest Kalundborg ApS

Pro Invest Kalundborg ApS Pro Invest Kalundborg ApS CVR-nr. 29 92 43 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Peter Rønnow Olsen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere