MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a."

Transkript

1 Beretning 2011

2

3 MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. DØRSLUNDVEJ BRANDE Tlf.: Fax: CVR nr.: Stiftet: 4. februar Hjemsted: Brande Selskabet afholdt stiftende generalforsamling den 4. februar 1921, og anlæggene blev idriftsat den 22. august 1922 med produktion på vandkraftanlægget i Dørslund, 23 transformerstationer, 64 km højspændingsledninger og 471 forbrugere. Selskabet dækker i dag forsyningen til forbrugere i et område på ca. 880 km2 med indbyggere. I øvrigt henvises til omstående tabeller. Bestyrelse Svend Mathiasen (formand) Peder Sandfeld Jensen (næstformand) Finn Jensen (sekretær) Poul Bindesbøl Kay Laursen Poul Raaballe Herluf Tang Direktion Jens Høgsberg, adm. direktør Henrik Brændgaard, direktør Bank Sydbank A/S, Brande Nordea Bank Danmark A/S, Brande Advokat Advokatfirmaet Tærø Nielsen & Hulgaard, Kolding Advokatfirmaet Jens Møller ApS, Brande Revisor KPMG C. Jespersen Værkmestergade Århus C Statsautoriseret revisor Karsten Pedersen 3

4 Beretning 2011 Energikøbet til net i selskabets 89. drifts- og regnskabsår blev MWh. Det er 2,2 % mindre end i det foregående år % blev produceret lokalt på vind og decentrale kraftvarmeværker. På landsplan faldt det samlede elforbrug med 2,6 %. MES følger dermed landstendensen, dog med lidt lavere fald i forbruget. Maj måned lå 14,2 % over tilsvarende måned i 2010, hvilket tilskrives tidlig vanding. I juni måned 2011 var energisalget 14,4 % lavere end juni måned 2010 (som også var lav i 2009). Juli måned lå 15,6 % under samme måned i Faldet i disse måneder må begrundes med, at der ikke var vandingsbehov i juni og juli December måned udviste også et fald på 9,5 % i forhold til 2010, - her er det graddagene i en mildere december der begrunder faldet. Der er stadig pænt energiforbrug i MES s netområde; men landbruget havde heldigvis ikke behov for megen kunstvanding i juni - juli, og november december var milde vintermåneder. Elforbrugets udvikling i vort område i forhold til 2010 fordelt på de fire hovedkategorier kan vi desværre ikke helt og sammenligneligt opgøre her i Det skyldes, at vi har omlagt alle forbrugere til årlig aflæsning pr Fordelingen af salget på de 4 hovedkategorier er: Boliger: MWh 20,7 % Landbrug: MWh 22,5 % Industri: MWh 37,3 % Service: MWh 19,5 % Som det fremgår, er kategorien Industri den største energiaftager med godt 37 %. Det fremgår af tabellen El leverance og produktion, at selskabets virkningsgrad for første gang er over 96 %. (Eller nettabet på 3,9 %) Den tør vi ikke garantere kan holdes og vi har været tallene ekstra igennem for at lede efter fejl. Vi har dog ingen kunnet finde og tilskriver det flotte resultat en bedre samtidig periodisering af køb og salg af el, tilfældig bedre udnyttelse af nettet, hvor samtidig lokalproduktion og forbrug har passet sammen og måske lidt fra de nyeste elektroniske målere med meget lavt egetforbrug. MES Fibernet A/S har også haft et godt år både med hensyn til kundeantal og resultat: Konkursboet fra Midt Vest Bredbånd A/S er blevet afsluttet med bedre resultat end forventet og kundegrundlaget øges samtidig mens en forsigtig udbygning pågår. Prisen er blevet sat rigtigt i forhold til markedet, hvor kunderne efterhånden anerkender fiberforbindelsens kvalitet i forhold til andre muligheder. 60 kv anlæg I 2010 indgik MES en aftale med Energinet om, at alle luftledninger, der krydser under 400 kv linjen Konti Scan, skulle kabellægges i et m bredt bælte. Grunden til aftalen er, at Konti Scan skal saneres og opgraderes til et dobbelt system. MES har 4 60 kv luftledninger, der krydser, og som følge heraf skal kabellægges. Kabellægningen er bestilt opgave, der betales af rekvirenten. Så 2011 blev året hvor MES begyndt at kabellægge 60 kv. MES har i forvejen et 60 kv kabel mellem Give Farre Uhe. Det er et kabelanlæg, som blev udført af det daværende Skærbækværket. I 2004 overtog MES driften og vedligeholdelsen af 60 kv kablet og luftledningerne. MES valgte i disse nye 60 kv projekter selv at udføre en stor del af opgaverne det var projektering, 4

5 kabelmuffer, udtrækning af kabler og demontering af master/luftledninger. Selve gravearbejdet blev udført af fremmede entreprenører. Første projekt blev linjen Skerris Thyregod. En strækning på 3 km. Arbejdet blev påbegyndt i slutningen af juni måned, men kablet kom først i drift d. 22. dec. Det skyldes, at 60 kv kablet skulle graves ned i en dybde af 1,30 m., og det gav store problemer med grundvandet, som stod meget højt i dette område. Vores entreprenør måtte derfor fremstille en speciel gravekasse, som kunne håndtere 60 kv kablet og samtidig holde styr på grundvandet. Sidenhen er også en 60 kv strækning på 1800 m. kabellagt mellem Uhe og Filskov. 60 kv linjer vedligeholdelse Vi har i løbet af 2011 foretaget 3-års eftersyn på linjerne fra Brande - Thyregod, Skerris - Thyregod, og tilstandseftersyn på trælinien Barslund Sdr. Omme. Der er samtidig foretaget træklipning langs linierne, samt nødvendige reparationer af master og betonsokler. 10 kv anlæg Hos Bestseller i Brande har der i 2011 været en livlig byggeaktivitet, og her har MES bygget 3 stk. nye transformerstationer. Siemens har ligeledes fortsat deres udvidelse, og dette har medført en beslutning om at opføre en ny 60/10 kv transformerstation hos Siemens. Denne vil komme i drift i løbet af Der har også foregået udskiftning af 10 kv oliekabler i Give by efter flere fejl i starten af 2011, og MES har fortsat udskiftningen af dårlige blå kabler og 10 kv koblingsanlæg flere steder i området. Dette udføres for at opretholde vores forsyningssikkerhed til vores kunder. Fejl på vore anlæg 60/10 kv anlæg og 0,4 kv lavspænding Vi har i 2011 opleveret 14 fejl på vores 60/10 kv anlæg. Det var 2 10 kv kabler, overgravet af fremmede entreprenører, og 3 stk. 10 kv oliekabler i Give By, som muligvis skyldes den hårde vinter, vi opleverede i starten af 2011, som fik jorden til at arbejde. De resterende fejl var kendte fejl, såsom koblingsanlæg af mærket Krone og 10 kv blå kabler. Alle kabler er erstattet af nye anlæg og kabler. Samtidig blev hele MES i januar ramt en 60 kv fejl fra vores naboselskab, og der har også været vejrmæssige ting som torden og lyn, hvilket medførte afbrydelse af kunder. I alt har 5222 kunder været mærket af 60/10 kv afbrydelserne, nogle få op til 2 gange. På 0,4 kv siden har der været i alt 70 fejl, det er fortrinsvist kabelfejl og mastesikringer/kabelskabssikringer hos forbrugerne 5

6 Lavspænding 0,4 kv Selvom året 2010, og også året 2011, stadigvæk har været præget af finanskrisen, så har MES i år 2011 konstateret stigende aktiviteter. De kommunale udstykninger, vej- og fortovsrenoveringer har været små, så det er specielt de private investeringer, som har genereret nye tilslutninger, og dermed etablering af nye el-forsyningsnet. Vinteren i har modsat sidste år ikke været så lang, men til gengæld har den været meget kold. Igen i år har vi derfor været nødsaget til at vinterlukke for vores graveaktiviteter. På landet fortsætter tendensen med større landbrug og vandingsanlæg, der kræver nye installationer. MES har derfor igen i år flere steder måttet forstærke allerede etableret net. Kabellægningen af vores lavspændingsluftledninger har i år haft et tilfredsstillende forløb, da vi for første gang i mange år er nået over 3 km. kabeltracé. Vi fokuserer stadigvæk på vores resterende træmaster, men er nu så langt med kabellægningen, at hvis der kan opnås synergieffekter, så tager vi også områder med stålmaster. Vi forventer stadigvæk at være færdige inden 7 år. År 2011 blev året, hvor det sidste lavspændingsluftledning i Ikast-Brande kommune blev kabellagt. Al 0,4 kv i kommunen er hermed kabelbaseret. Brandlundvej i Brande var den sidste vej der manglede, og blev også den første trafikvej i MES s forsyningsområde, der fik LED armaturer. Der er særlige krav til belysning af trafikveje, hvor man også går ind og kigger på regelmæssighed og blænding på vejbanen. Indtil nu har de LED armaturer der har været på markedet kun opfyldt de belysningsmæssige krav til lokalveje. MES har i samarbejde med Ikastværkerne ombygget de tilbage værende gadelystavler. De sidste timetællere er væk, og al gadelys i kommunen er nu afregnet med kwh-målere. Der er nedgravet el-forsyning til udvidelsen af Myl Erichsensvej, hvor Brande Fjernvarme har bygget nyt flisværk. Der er ligeledes nedgravet elforsyning til de private udstykninger på Ny Sandfeldvej og Hyvildparken i Brande. Som i 2010 har der også i 2011 været fokus på renovering og udskiftning af kabelskabe af bestemte fabrikater i Brande by. Vi vil også fremover fokusere på tilstanden af vores kabelskabe, og renovere og udskifte disse løbende. I Vejle kommune er der i år 2011 kabellagt lavspændingsluftledning i Farre by. Arbejdet blev stoppet på grund af en kort, men meget kold vinter. Arbejdet færdiggøres i år MES har etableret ny LED vejbelysning. Der er etableret ny elforsyning til Give Fjernvarme som også har bygget nyt flisværk. Der er ligeledes nedgravet elforsyning til to private udstykninger på Vagtbanke i Give. De store ombygninger af gadelysstyringer i kommu- Nedtagning af luftledning i Brande 6

7 Belysning i Farre Ny og gammel side om side. LED belysning på trafikveje Brandlundvej i Brande. nerne fortsætter. I forbindelse med dette overgår elafregningen fra timetalte områder til kwh-målere. De tidligere års store kabelomlægninger i forbindelse med motorvejen Herning-Vejle er nu næsten helt færdige. I år 2011 har arbejdet begrænset sig til motorvejsafkørsel ved Hjortsballe, Give. Kabelomlægningerne på det sidste stykke, Brande omfartsvej, bliver udført i år Der er kabellagt m. lavspændingsluftledning i år I alt er der lagt ca. 10 km. lavspændingskabel i jorden (nye forbrugere, forstærkninger og kabellægning af vores lavspændingsluftledning). Af MES s km. 0,4 kv ledningsnet udgør luftledninger stadigvæk ca. 15 km. De 15 km. er udelukkende luftledninger, der er tilbage i byerne. De vil også i fremtiden blive kabellagt i samarbejde med de andre ledningsejere og kommuner. Fjernaflæsning af elmålere. I løbet af foråret og sommeren 2011 blev der monteret fjernaflæste elmålere i 450 installationer, som udelukkende forsyner markvandingsanlæg. Under udrulningen blev de landmænd, der ejer de berørte installationer, gjort opmærksom på en speciel markvandingstarif som MES tilbyder. På markvandingstariffen afregnes der efter faktisk forbrug på månedsbasis i de 5 måneder, hvor der normalt bliver vandet. Øvrige installationer afregnes a conto efter det foregående års forbrug. Den metode er ikke særligt velegnet til markvandingsinstallationer, hvor der kan være store udsving i forbruget fra det ene år til det andet. Fjernaflæsningen understøtter markvandingstariffen fint og letter samtidigt arbejdet for de landmænd, der har fjernt beliggende vandingsanlæg, da de slipper for at selvaflæse elmålerne. I samarbejde med et kollega netselskab gennemførte vi en cost benefit analyse i foråret 2011, for at klarlægge eventuelle fordele og muligheder ved at fjernaflæse alle netselskabets elmålere. Resultatet af analysen viser, at det er et bæredygtigt projekt at udskifte samtlige elmålere. Det skyldes blandt andet, at det er muligt at reducere nettabet fordi nye elmåleres egetforbrug er meget lavere end forbruget i mekaniske målere, og elektroniske målere er bedre til at registrere meget små forbrug, f.eks. stand by forbrug. Endvidere sker det en gang i mellem, at en kunde uagtsomt kommer til at fejlaflæse sin elmåler, hvis den f.eks. sidder et mørkt eller svært tilgængeligt sted, og det viser sig ofte som et udsving, der kan være svært at forklare efterfølgende. Indførelsen af fjernaflæste målere vil også rette op på det problem. Det er ønsket hos MES at udrulle fjernaflæste elmålere til samtlige kunder i løbet af 2013 og Der er flere netselskaber, der går med lignende planer, og vi har allieret os med 7 andre interesserede selskaber som leverer el, vand og varme. Sammen forsøger vi at beskrive et fælles udbud, hvor målerne fra de forskellige forsyningsarter kan kommunikere sammen. Det forventes at projektet kommer i udbud hen over sommeren

8 Elektroniske tilmeldinger. De autoriserede elinstallatører indsender, via internettet, tilmeldinger ved etablering af nye installationer, ændringer af eksisterende installationer, etablering af midlertidige installationer m.m. Antallet af sagsbehandlinger af tilmeldinger faldt i årene fra 2008 til 2010, men det ser ud til at udviklingen er ved at vende, for der har været en stigning i antallet af sagsbehandlinger i Det skyldes for en dels vedkommende, at der er kommet gang i nybyggeriet igen, både for private og erhverv, men samtidigt bliver der også tilmeldt mange nye nettoafregnede Mikro VE anlæg f.eks. solcelleanlæg. Målerkontrol Installationsafdelingen har i 2011 udført 11 målerkontroller af idriftværende målere, efter kundernes ønske. Målingerne udføres normalt som en seriemåling over en uge, og kunden får herefter belastningskurver for henholdsvis installationens egen måler og kontrolmåleren. Som oftest er målerne ret enige om forbruget, men kurverne kan afsløre elfrådsende apparater. En del af de henvendelser vi modtog om målerkontroller i 2011, drejede sig om store stigninger i elforbruget i 2010 i forhold til øvrige år. Netop 2010 var et meget koldt år, så i elopvarmede installationer kan stigningen i forbruget ofte forklares ved at sammenholde energiforbruget med de graddage der er opgjort for den samme periode. 8

9 Måleopgaver. Når MES modtager en spændingsklage, måles spændingen hos forbrugeren i ca. en uge med en spændingsanalysator. I de tilfælde hvor det er muligt, måles installationens belastning også, så det kan fastslås om et eventuelt problem skyldes belastninger i forbrugerens egen installation. Der er foretaget 10 spændingsmålinger i I de 7 af sagerne overholdt den målte spænding normen (DS/EN 50160), som foreskriver en netspænding på 230 V +/- 10%. I et tilfælde med store spændingsudsving, blev årsagen fastlagt til at være en løs forbindelse i kundens egen installation. Fejlen blev udbedret på stedet. I to andre tilfælde var det nødvendigt at foretage forstærkninger af nettet. Nettoafregnede Mikro VE anlæg på max 6kW. Vedtagelsen af loven om nettoafregning af Mikro VE anlæg, som f.eks. omfatter solcelleanlæg og vindmøller op til 6 kw, har sammen med et stort prisfald og gunstige afskrivningsregler gjort den type anlæg attraktive for privatkunder. Når en kunde, via sin autoriserede elinstallatør, får tilmeldt et VE-anlæg på max 6 kw, udskiftes installationens elmåler til en elektronisk type med to tælleværker, så det er muligt at registrere hvor store energimængder der henholdsvis bliver leveret fra MES net til installationen og hvor meget der lagres på elnettet til senere brug. I løbet af 2011 blev der tilmeldt 39 nye Mikro VE anlæg, og det tal ser ud til at få vokseværk i 2012, da der allerede er tilmeldt ca. 40 anlæg i første kvartal. 9

10 MES Fibernet MES ejer, drifter og udbygger det lokale fibernet indenfor MES forsyningsområde. Driften sker i et tæt samarbejde med de øvrige elselskaber omkring fibernet. I samarbejde med 5 øvrige elselskaber ejer MES det regionale fibernetselskab, Fiber BackBone A/S, som sammenbinder det lokale fibernet med omverdenen. Altibox Danmark A/S leverer indhold til privatkunder og mindre erhvervsdrivende på det lokale fibernet. Altibox kan levere det sidste nye indenfor telefoni, tv og internet. I efteråret 2011 opkoblede Altibox kunde nummer i norden. På samme vis leverer Nianet A/S kvalitetsprodukter til større erhvervskunder, herunder nogle af de største erhvervsdrivende i MES forsyningsområde. Året 2010 bar, i kølvandet på den meget omtalte finanskrise, et tydeligt præg af en skærpet konkurrence på bredbåndsforbindelser. Et øget fokus på pris og kvantitet, frem for kvalitet, medførte en tilbagegang i kundeantallet i løbet af året. I 2011 lykkedes målet om at genvinde antallet af kundekontrakter, primært via fokus på allerede etablerede områder. Kundetilgangen har specielt i vinteren 2011/2012 været stor. Ved udgangen af 2011 var omkring privat- og erhvervskunder tilsluttet det lokale fibernet. I 2012 forventes det, at kundetilgangen i de etablerede zoner fortsætter. I Farre by blev der i 2011 påbegyndt etablering af fibernet. Anlægsarbejdet er udført som samgravning mellem lavspændings-, gadelys- og fibernet-kabler. Forsyningen til området er etableret fra Give via eksisterende rør. Der er forberedt til at projektet kan udvides til den resterende del af byen og området omkring. Landsbyerne Drantum ved Brande og Hedegård ved Give er lykkedes med at få fibernet til området. I begge områder har lokalt bosatte været meget ihærdige med at afsøge interesse og talte for fibernettes fordele for både den enkelte og området. Ved Hedegård blev området etableret som en udvidelse af Grønbjerg-projektet. Drantum forsynes via et nyetableret teknikhus i udkanten af Brande. Fra teknikhuset i Brande forsynes området i Drantum via Skerrisvej og Langkærvej. Der er forberedt til, at projektet kan udvides både mod nord og syd. I Brande blev der i forbindelse med forsyning til nyt teknikhus til Brande syd og Drantum forberedt til kundeopkobling i de områder der blev arbejdet omkring. En redundant forbindelse til hovedknudepunktet, ved fjernvarmeværket, blev ligeledes etableret af Fiber Backbone i forbindelse med dette. Med den nye redundante forbindelse, er der nu bedre sikret mod udfald på tjenester i MES område på grund af graveskader i de primære fibre. Herudover er der etableret en del mindre projekter, som byggemodninger, etageejendomme, erhvervskunder og enkelte fællesgravninger. Driftmæssigt har året været meget stabilt. Der var 3 større kabelskader. Ved den ene ved Blåhøj, blev et forsyningskabel beskadiget af uheldige omstændigheder. Kombinationen af vand omkring kablet, hård frost og et svækket plastrør medførte overlast på kablet. Den frosne jord betød, at det var besværligt at finde og rette fejlen. Fejlen blev dog fundet og der blev korrigeret for den inden for kort tid. Første model af tv-bokse, den grå motorola 1510, blev af Altibox udfaset i december måned i forbindelse med nyt tv-signal. Alle tv-bokse i drift kan nu levere HD-signal. I forbindelse med ombytning til nyt udstyr blev der 2 eftermiddage ved MES serveret æbleskiver og gløgg. I starten af 2012 vil det blive afsøgt, om interessen er tilstrækkelig til at projekter kan igangsættes i følgende 3 områder: Givskud/Riis, Lundfod og Risbjerg/Hestlund. Herudover er det aftalt med vores samarbejdspartner Altibox, at der vil blive afsøgt, om der er interesse i en mulig etape i Brande sidst på året, forudsat at der nås specifikke mål omkring en forøgelse af kundetilslutningen i den etablerede del af Brande. 10

11 Elskoledage MES inviterer hvert år alle 9. klasser inden for vores forsyningsområde til at komme og deltage i en elskoledag. I år havde 6 skoler med i alt 12 klasser tilmeldt sig dette arrangement, og i alt 261 elever var på besøg. Dagens emner omhandlede bl.a. elbesparelser, elproduktion og elsikkerhed. Der snakkes i forbindelse med gennemgangen af elproduktion bl.a. om strømmens vej fra kraftværk til forbruger. Sidst på formiddagen er der en rundvisning på virksomheden. Her får eleverne bl.a. mulighed for at se vandkraftværket og 60/10 kv stationen i Dørslund. Imellem undervisningsmodulerne har eleverne mulighed for at prøve de forskellige pauseaktiviteter, der er opstillet i skolelokalet. Inden eleverne tager hjem, udfylder de en tipskupon, hvor spørgsmålene omhandler det, der er blevet snakket om i løbet af dagen. Klassen med det højeste gennemsnit på Tip en elektrisk 13 er vinder en tur til Energi-museet ved Tange Sø. I 2011/2012 var vinderklassen 9.a. fra Sdr. Omme skole. Vinderbillede med 9.a. Sdr. Omme skole. 11

12 Repræsentantskabet Listen med de pr. 1. april marts 2014 valgte repræsentanter kan ses bagest i denne beretning for Det ordinære repræsentantskabsmøde blev afholdt tirsdag den 25. maj 2011 på Hotel Dalgas i Brande. Vi udsendte julebrev til alle repræsentanter den 19. december Orienteringen gik heri om salg af vor andel af 150 kv nettet og køb af de norske ejeres aktier i Scanenergi A/S, samt om stabiliseringen af vore fiberengagementer, ligesom vi varslede prisændringer fra 2011 til Bestyrelsen. Bestyrelsen for MES A.m.b.a. er identisk med bestyrelsen for MES Net A/S og MES Fibernet A/S. Der har over året været afholdt 12 bestyrelsesmøder samt 1 branche møde i Dansk Energi (DE) og 1 generalforsamling i Scanenergi, hvor hele bestyrelsen har deltaget. Formand og næstformand har deltaget i en del flere møder, som også omhandler Fiber Back Bone og Scanenergi. Ved 2 af bestyrelsesmøderne har hovedtemaet været stategi og selskabets muligheder i samarbejde med andre lignende selskaber. Det er med baggrund i disse overvejelser, at man har besluttet købet af en større andel af aktier i Scanenergi A/S. Personale Vi har pr. 1.september 2011 ansat maskinmester Mads Ramsdal Sørensen som assistent i projekteringsafdelingen. Mads er uddannet elektriker og havde umiddelbart før sin ansættelse afsluttet sin uddannelse som maskinmester. Regnskabsmæssig ledelsesberetning Koncernoversigt Nedenfor er vist en oversigt over MES-koncernen og de fællesejede virksomheder i elsektoren samt virksomheder, som beskæftiger sig med lyslederteknologi. MES-koncernen pr. pr januar januar MES A.m.b.a. (Moderselskab) (100 %) MES Net A/S (Elnet og vandkraftværk) (100 %) MES Fibernet A/S (lokalt lysledernet) (11,82 %) Scanenergi A/S (Elhandel) (18,18 %) Fiber BackBone A/S (regionalt lysledernet) (0,83 %) Nianet A/S (fiberforbindelser til erhverv) (12,85 %) Scanenergi A/S Elsalg (Forsyningspligtselskab) (4,59 %) Sydøstjyske Net A/S (150 kv net) 12

13 Hovedaktivitet MES-koncernens overordnede formål er i lighed med tidligere år at sørge for fremskaffelse af elektricitet til andelshavernes behov. Selskabet kan herudover drive virksomhed med etablering, besiddelse, drift og udlejning af bredbånd, internetforbindelser og andre netværk, såfremt dette sker i et selskab med begrænset ansvar. Koncernens hovedaktivitet omfatter drift af elforsyningsnet i den sydlige del af Ikast-Brande kommune samt dele af Billund, Vejle og Herning kommuner samt levering og aftag af strøm fra vindmøller, biogasanlæg m.v. i samme område. Moderselskabets aktivitet omfatter primært udførelse af arbejdsopgaver for MES Net A/S og MES Fibernet A/S i henhold til samarbejdsaftale om varetagelse af drifts- og administrationsopgaver samt opgaver vedrørende de sideordnede aktiviteter. Hele koncernens personale er ansat i MES A.m.b.a., og MES Net A/S og MES Fibernet A/S betaler moderselskabet for udførte opgaver i henhold til samarbejdsaftalen. Ledelsen i datterselskaberne MES Net A/S og MES Fibernet A/S udgøres af samme personkreds som i MES A.m.b.a. Udviklingen i regnskabsåret Koncernens resultat før skat viser et overskud på 15,2 mio. kr. mod 20,5 mio. kr. sidste år. Udviklingen skal sammenholdes med, at koncernen i årsrapport for 2010 forventede et overskud før skat på 21,0 mio. kr. Faldet i overskud før skat kan især henføres til et væsentlig lavere afkast af værdipapirer og mindre omsætning med MES Net og MES Fibernet end forventet samt en nedskrivning af aktier i Scanenergi A/S i forbindelse med opkøb. Resultatet anses for at være tilfredsstillende, markedssituationen taget i betragtning. I december måned 2011 købte MES A.m.b.a. yderligere aktier i Scanenergi A/S for 17,6 mio. kr., således, at selskabets ejerandel i Scanenergi A/S steg fra 7,51 % til 11,82 %. Norske Fjordkraft AS havde udbudt alle sine aktier i Scanenergi A/S, i alt 35 %, som blev købt af den danske ejerkreds bag Scanenergi A/S. Overkursen i forhold til den indre værdi afskrives over 5 år, hvilket medfører en nedskrivning på 1,9 mio. kr. i regnskabsåret samtidig med, at der indtægtsføres 2,0 mio. kr., som andel af selskabets resultat i Konkursboet efter MidtVest Bredbånd A/S, som var ejet af MES A.m.b.a., er blevet afsluttet med en højere dividende end forventet, hvilket medfører en indtægt på 946 t.kr. i regnskabsåret. I forbindelse med et EU-krav om ejermæssig adskillelse af transmissionsselskaberne (132/150 kv-nettet) fra elproduktion/-handel, som træder i kraft 1. marts 2012, har MES Net A/S valgt at tiltræde en bindende erklæring om salg af sin ejerandel (4,59 %) i Sydøstjyske Net A/S til Energinet.dk, som bl.a. er ansvarlig for elsystemet i Danmark. Hvis Due Diligence-processen ikke viser væsentlige ændrede forudsætninger, vil salget blive gennemført medio 2012 med virkning pr. 1. januar 2012, og medfører en salgssum til MES Net A/S på 12,7 mio. kr. og en ekstraordinær indtægt i 2012 på ca. 1,4 mio. kr. MES A.m.b.a. har i indeværende år investeret 3,6 mio. kr., og koncernen 19,4 mio. kr. i materielle anlægsaktiver. Skatten af årets resultat er dels regulering af udskudt skat og dels aktuelle skatteforpligtelser. Der påhviler ikke MES A.m.b.a. og MES Fibernet A/S aktuelle skatteforpligtelser. Forventninger til 2012 Koncernen forventer i 2012 et overskud før skat på godt 15 mio. kr., heraf forventes MES Net A/S at bidrage med et overskud før skat på 7 mio. kr., og MES Fibernet A/S med et mindre overskud. MES A.m.b.a. forventer at investere 0,9 mio. kr. i bl.a. ny vagtvogn, spændings- og effektanalysator og nyt tag og solceller på Dørslundvej 48. I 2012 forventes de samlede investeringer i MES Net A/S at udgøre 49,7 mio. kr. Der skal bl.a. etableres en ny 60 kv transformerstation ved Siemens Wind Power og kabellægges 60 kv luftledninger under 400 kv Konti-Skan linjen mellem Brande/Thyregod og Dørslund/Ejstrupholm. Investeringerne i den nye 60 kv transformerstation ved Siemens Wind Power A/S og kabellægningen under Konti-Skan linjen dækkes stort set af tilsvarende indbetalinger fra netkunden og rekvirenten (Energinet.dk A/S). På 10 kv-niveau budgetteres med etablering og udskiftning af 13 km kabel samt 10 stk. Kroneanlæg (koblingsanlæg). I lavspændingsnettet (0,4 kv) forventes etableret 11 km kabel til nye udstykninger, forstærkning af kabler og kabellægning af luftledninger. I 2012 forventer MES Fibernet A/S en fortsat nettokundetilgang og højere omsætning end i 2011 samt et overskud før skat på 0,1 mio. kr. Der budgetteres i 2012 med investeringer i fibernet for 8,0 mio. kr. i landområder og mindre bysamfund, hvor der er tilstrækkelig stor interesse til at sikre en rimelig tilbagebetalingstid. Risici og særlige forhold Indtægtsrammer og reguleringsmæssige forhold vedrørende MES Net A/S MES Net A/S er, som alle netselskaber i Danmark, omfattet af Energitilsynets bekendtgørelse om indtægtsrammer. Dette betyder, at selskabet er under- 13

14 lagt visse begrænsninger i hvor mange indtægter vedrørende netvirksomheden, der må opkræves hos kunderne. For 2011 er den samlede indtægtsramme opgjort til 44,1 mio. kr. MES Net A/S har opkrævet driftsmæssige indtægter for 44,6 mio. kr. Det medfører, at selskabet har opkrævet 0,5 mio. kr. mere end tilladt (negativ difference), som modregnes i positiv difference fra Rente- og valutarisici Moderselskabet og MES Net A/S har afdækket ca. 1/3 del af de rentebærende forpligtelser med henholdsvis fastrenteswap (op til 5 års løbetid), for at mindske renterisikoen på den variable del. Værdien af en fastrenteswap svinger med udviklingen på rentemarkedet.. Afkastrisici Moderselskabet har en væsentlig beholdning af værdipapirer i tre forvaltningsdepoter, hvorfor afkastet heraf og dermed selskabets og koncernens regnskabsmæssige resultater, vil afhænge af udviklingen på de finansielle markeder Afkastrisikoen for den vedtagne porteføljeforvaltning er begrænset (lav til mellem) og definerer selskabet som en mellemlang investor. Da selskaberne har valgt at investere med en begrænset afkastrisiko betyder det, at der er en lille sandsynlighed for negative afkast. Modsat betyder risikostrategien, at sandsynligheden for høje afkast begrænses. Årets samlede afkast i forvaltningsdepoterne er positivt, men meget beskedent, hvilket er tilfredsstillende markedssituationen taget i betragtning. I 2012 forventes et væsentligt højere afkast. Videnressourcer Selskabet beskæftiger 27 medarbejdere med et bredt spektrum af formelle uddannelser: Ingeniør, økonom, maskinmester, elinstallatører, kontorassistenter, tekniske assistenter, faglærte håndværkere og ufaglærte. Medarbejdernes vidensressourcer består imidlertid ikke kun af kompetencer erhvervet gennem formelle uddannelser, men også i høj grad af kompetenceudvikling gennem udførslen af arbejdsaktiviteterne. Selskabet vurderer løbende medarbejdernes kompetencer i forhold til selskabets behov med henblik på efteruddannelse. Transaktioner med nærtstående parter MES Net A/S og MES Fibernet A/S ejes 100 % af MES A.m.b.a. Aktiviteter vedrørende netvirksomheden og øvrige aktiviteter samt ejerskab af de lokale fibernet varetages primært af ansatte i MES A.m.b.a., hvorfor MES Net A/S og MES Fibernet A/S ikke har nogen ansatte. Der er udfærdiget en samarbejdsaftale mellem de tre selskaber vedrørende de arbejdsopgaver, der skal varetages. Betalingen for arbejdsopgaverne sker på markedsmæssige vilkår. Miljøforhold I forbindelse med netvirksomheden er der anlæg og komponenter, der indeholder miljøfremmede stoffer: Olie: Transformere, højspændingsafbrydere og kabler kan indeholde olie. Oliens kvalitet overvåges, og om nødvendigt renses og genanvendes i en lukket proces. Ved skrotning af komponenter indeholdende olie aftappes olien og afhændes til miljøgodkendt firma. SF6-gas (drivhusgas): Højspændingsafbrydere kan indeholde SF6-gas. Denne gas overvåges, og om nødvendigt renses og genanvendes i en lukket proces. Skrotning af højspændingsafbryder sker ved afhændelse til miljøgodkendt firma. Øvrige stoffer: Gamle træmaster kan indeholde det miljøfremmede stof arsen. Skrotning af gamle træmaster sker ved afhændelse til miljøgodkendt firma. 14

15 Hovedregnskabstal 2011 Hovedregnskabstal Resultatopgørelse t.kr. Koncern MES A.m.b.a. MES Net A/S Koncern MES A.m.b.a. MES Net A/S Nettoomsætning Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Vareforbrug Andre eksterne omkostninger Nedskrivning af tilgodehavende hos samt hensættelse af garantihæftelse overfor MidtVest Bredbånd A/S Bruttoresultat Personaleudgifter Afskrivninger Andre driftsindtægter og - omkostninger Driftsresultat Resultat efter skat af kapitalandel i dattervirksomhed Resultat af andre kapitalandele Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT Årets resultat disponeres således: Reserve for nettoopskrivning af dattervirksomheder efter den indre værdis metode Foreslået udbytte Overført overskud Årets resultat

16 Hovedregnskabstal 2011 Balance t.kr. Koncern MES A.m.b.a. MES Net A/S Koncern MES A.m.b.a. MES Net A/S AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Distributionsnet og transformatorstationer Andre tekniske anlæg Vandkraftværk Fibernet Driftsmidler og inventar Anlæg under opførelse Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Andre kapitalandele Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg MES Net A/S MES Fibernet A/S Udskudt skatteaktiv Andre tilgodehavender Difference (positiv) Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

17 Hovedregnskabstal 2011 Balance tkr. Koncern MES A.m.b.a. MES Net A/S Koncern MES A.m.b.a. MES Net A/S PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser materielle anlægsaktiver Regulering af swap til markedsværdi Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Gæld til pengeinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til MES A.m.b.a Skyldig sambeskatningsbidrag Skyldig moms Skyldig selskabsskat Skyldige energiafgifter Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Differencer (negativ) Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser, andre økonomiske forpligtelser og sikkerhedsstillelser: Eventualforpligtelser, andre økonomiske forpligtelser og sikkerhedsstillelser: Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen. Eventualforpligtelser Kaution Eventualforpligtelser MES A.m.b.a. har over for datterselskabet MES Fibernet A/S engagement i Sydbank stillet selvskyldnerkaution for alt mellemværende. MES Fibernet A/S har på statustidspunktet en aktuel gæld på 3,5 mio. kr. og en Kaution trækningsret MES A.m.b.a. på 10 har mio. over kr. for datterselskabet MES Fibernet A/S engagement i Sydbank MES stillet A.m.b.a. selvskyldnerkaution har over for Scanenergi for alt mellemværende. A/S bankengagement MES stillet Fibernet en selvskyldnerkaution A/S har på på t.kr. Endvidere har MES Net A/S over for Scanenergi Elsalg A/S bankengagement stillet en selvskyldnerkaution statustidspunktet en aktuel gæld på 3,5 mio. kr. og en trækningsret på 10 mio. kr. på t.kr. 17

18 Den uafhængige revisors påtegning Til andelshaverne i Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab A.m.b.a. Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar 31. december Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Aarhus, den 26. april 2012 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Karsten Pedersen Michael Mortensen statsaut. revisor statsaut. revisor 18

19 Budget 2011 MES A.m.b.a. (tkr.) BUDGET REGNSKAB Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger m.m Bruttoresultat Personaleudgifter Afskrivninger Andre driftsindtægter og -omkostninger (MVB) Driftsresultat før skat, renter m.v Finansielle poster (netto) Resultat før skat, andre kapitalandel m.v Resultat før skat i MES Net A/S Resultat før skat i MES Fibernet A/S Resultat før skat af andre kapitalandele Resultat før skat MES Net A/S (tkr.) BUDGET REGNSKAB Nettoomsætning Køb af el Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Afskrivninger Andre driftsindtægter og -omkostninger Driftsresultat før skat, renter m.v Finansielle poster (netto) Resultat før skat og andre kapitalandele Resultat før skat af andre kapitalandele Resultat før skat

20 El-leverancer GWh 28 ÅRETS ENERGIKØB

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande.

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi 73 personer

Læs mere

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a.

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. Beretning 2009 1 MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. DØRSLUNDVEJ 44-7330 BRANDE Tlf.: 97 18 03 77 - Fax: 97 18 13 53 www.mes.dk - E-mail: mes@mes.dk CVR nr.: 58183415 Stiftet: 4. februar

Læs mere

KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh.

KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. Beretning 2013 MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. DØRSLUNDVEJ 44-7330 BRANDE Tlf.: 97 18 03 77 www.mes.dk - E-mail: mes@mes.dk CVR nr.: 58183415 Stiftet: 4. februar 1921 - Hjemsted:

Læs mere

MES A.m.b.a. Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 27. maj 2014, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give.

MES A.m.b.a. Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 27. maj 2014, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give. MES A.m.b.a. Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 27. maj 2014, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a.

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. Beretning 2014 MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. DØRSLUNDVEJ 44-7330 BRANDE Tlf.: 97 18 03 77 www.mes.dk - E-mail: mes@mes.dk CVR nr.: 58183415 Stiftet: 4. februar 1921 Hjemsted: Brande

Læs mere

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a.

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. Beretning 2010 1 MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. DØRSLUNDVEJ 44-7330 BRANDE Tlf.: 97 18 03 77 - Fax: 97 18 13 53 www.mes.dk - E-mail: mes@mes.dk CVR nr.: 58183415 Stiftet: 4. februar

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

SEF Net A/S Årsrapport 2010

SEF Net A/S Årsrapport 2010 SEF Net A/S Årsrapport 2010 CVR-nr. 25 11 91 50 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

martînsen Rådglvning & Revlsion

martînsen Rådglvning & Revlsion martînsen Rådglvning & Revlsion Torvegade 16 DK-6600 Vejen Ttf. 76 96 33 66 Fax 76 LL 44 0t www.ma tlnsen,dk CVR. nr. 32 28 52 01 UdviklingVejen Sdr. Tingvej 1O, 6630 Rødding Uddrag af Arsrapport for 2013

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2013-14. Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland a.m.b.a. Marsvej 3, Paderup 8660 Randers SØ Denmark CVR-nr. 35 50 41 17

Årsrapport 2013-14. Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland a.m.b.a. Marsvej 3, Paderup 8660 Randers SØ Denmark CVR-nr. 35 50 41 17 Årsrapport 2013-14 a.m.b.a. Marsvej 3, Paderup 8660 Randers SØ Denmark CVR-nr. 35 50 41 17 Tel. +45 86 44 73 17 Fax +45 86 44 81 87 sno@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/sno Til medlemmer i Skovdyrkerforeningen

Læs mere

Hjerting Transformatorforening A.m.b.a. Bytoften 8, 6710 Esbjerg V. Årsrapport for. CVR-nr. 14 59 61 19

Hjerting Transformatorforening A.m.b.a. Bytoften 8, 6710 Esbjerg V. Årsrapport for. CVR-nr. 14 59 61 19 Kirkegade 9 DK-6700 Esbjerg Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Hjerting Transformatorforening A.m.b.a. Bytoften 8, 6710 Esbjerg V Årsrapport for 2012 CVR-nr. 14 59 61

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere