MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a."

Transkript

1 Beretning 2011

2

3 MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. DØRSLUNDVEJ BRANDE Tlf.: Fax: CVR nr.: Stiftet: 4. februar Hjemsted: Brande Selskabet afholdt stiftende generalforsamling den 4. februar 1921, og anlæggene blev idriftsat den 22. august 1922 med produktion på vandkraftanlægget i Dørslund, 23 transformerstationer, 64 km højspændingsledninger og 471 forbrugere. Selskabet dækker i dag forsyningen til forbrugere i et område på ca. 880 km2 med indbyggere. I øvrigt henvises til omstående tabeller. Bestyrelse Svend Mathiasen (formand) Peder Sandfeld Jensen (næstformand) Finn Jensen (sekretær) Poul Bindesbøl Kay Laursen Poul Raaballe Herluf Tang Direktion Jens Høgsberg, adm. direktør Henrik Brændgaard, direktør Bank Sydbank A/S, Brande Nordea Bank Danmark A/S, Brande Advokat Advokatfirmaet Tærø Nielsen & Hulgaard, Kolding Advokatfirmaet Jens Møller ApS, Brande Revisor KPMG C. Jespersen Værkmestergade Århus C Statsautoriseret revisor Karsten Pedersen 3

4 Beretning 2011 Energikøbet til net i selskabets 89. drifts- og regnskabsår blev MWh. Det er 2,2 % mindre end i det foregående år % blev produceret lokalt på vind og decentrale kraftvarmeværker. På landsplan faldt det samlede elforbrug med 2,6 %. MES følger dermed landstendensen, dog med lidt lavere fald i forbruget. Maj måned lå 14,2 % over tilsvarende måned i 2010, hvilket tilskrives tidlig vanding. I juni måned 2011 var energisalget 14,4 % lavere end juni måned 2010 (som også var lav i 2009). Juli måned lå 15,6 % under samme måned i Faldet i disse måneder må begrundes med, at der ikke var vandingsbehov i juni og juli December måned udviste også et fald på 9,5 % i forhold til 2010, - her er det graddagene i en mildere december der begrunder faldet. Der er stadig pænt energiforbrug i MES s netområde; men landbruget havde heldigvis ikke behov for megen kunstvanding i juni - juli, og november december var milde vintermåneder. Elforbrugets udvikling i vort område i forhold til 2010 fordelt på de fire hovedkategorier kan vi desværre ikke helt og sammenligneligt opgøre her i Det skyldes, at vi har omlagt alle forbrugere til årlig aflæsning pr Fordelingen af salget på de 4 hovedkategorier er: Boliger: MWh 20,7 % Landbrug: MWh 22,5 % Industri: MWh 37,3 % Service: MWh 19,5 % Som det fremgår, er kategorien Industri den største energiaftager med godt 37 %. Det fremgår af tabellen El leverance og produktion, at selskabets virkningsgrad for første gang er over 96 %. (Eller nettabet på 3,9 %) Den tør vi ikke garantere kan holdes og vi har været tallene ekstra igennem for at lede efter fejl. Vi har dog ingen kunnet finde og tilskriver det flotte resultat en bedre samtidig periodisering af køb og salg af el, tilfældig bedre udnyttelse af nettet, hvor samtidig lokalproduktion og forbrug har passet sammen og måske lidt fra de nyeste elektroniske målere med meget lavt egetforbrug. MES Fibernet A/S har også haft et godt år både med hensyn til kundeantal og resultat: Konkursboet fra Midt Vest Bredbånd A/S er blevet afsluttet med bedre resultat end forventet og kundegrundlaget øges samtidig mens en forsigtig udbygning pågår. Prisen er blevet sat rigtigt i forhold til markedet, hvor kunderne efterhånden anerkender fiberforbindelsens kvalitet i forhold til andre muligheder. 60 kv anlæg I 2010 indgik MES en aftale med Energinet om, at alle luftledninger, der krydser under 400 kv linjen Konti Scan, skulle kabellægges i et m bredt bælte. Grunden til aftalen er, at Konti Scan skal saneres og opgraderes til et dobbelt system. MES har 4 60 kv luftledninger, der krydser, og som følge heraf skal kabellægges. Kabellægningen er bestilt opgave, der betales af rekvirenten. Så 2011 blev året hvor MES begyndt at kabellægge 60 kv. MES har i forvejen et 60 kv kabel mellem Give Farre Uhe. Det er et kabelanlæg, som blev udført af det daværende Skærbækværket. I 2004 overtog MES driften og vedligeholdelsen af 60 kv kablet og luftledningerne. MES valgte i disse nye 60 kv projekter selv at udføre en stor del af opgaverne det var projektering, 4

5 kabelmuffer, udtrækning af kabler og demontering af master/luftledninger. Selve gravearbejdet blev udført af fremmede entreprenører. Første projekt blev linjen Skerris Thyregod. En strækning på 3 km. Arbejdet blev påbegyndt i slutningen af juni måned, men kablet kom først i drift d. 22. dec. Det skyldes, at 60 kv kablet skulle graves ned i en dybde af 1,30 m., og det gav store problemer med grundvandet, som stod meget højt i dette område. Vores entreprenør måtte derfor fremstille en speciel gravekasse, som kunne håndtere 60 kv kablet og samtidig holde styr på grundvandet. Sidenhen er også en 60 kv strækning på 1800 m. kabellagt mellem Uhe og Filskov. 60 kv linjer vedligeholdelse Vi har i løbet af 2011 foretaget 3-års eftersyn på linjerne fra Brande - Thyregod, Skerris - Thyregod, og tilstandseftersyn på trælinien Barslund Sdr. Omme. Der er samtidig foretaget træklipning langs linierne, samt nødvendige reparationer af master og betonsokler. 10 kv anlæg Hos Bestseller i Brande har der i 2011 været en livlig byggeaktivitet, og her har MES bygget 3 stk. nye transformerstationer. Siemens har ligeledes fortsat deres udvidelse, og dette har medført en beslutning om at opføre en ny 60/10 kv transformerstation hos Siemens. Denne vil komme i drift i løbet af Der har også foregået udskiftning af 10 kv oliekabler i Give by efter flere fejl i starten af 2011, og MES har fortsat udskiftningen af dårlige blå kabler og 10 kv koblingsanlæg flere steder i området. Dette udføres for at opretholde vores forsyningssikkerhed til vores kunder. Fejl på vore anlæg 60/10 kv anlæg og 0,4 kv lavspænding Vi har i 2011 opleveret 14 fejl på vores 60/10 kv anlæg. Det var 2 10 kv kabler, overgravet af fremmede entreprenører, og 3 stk. 10 kv oliekabler i Give By, som muligvis skyldes den hårde vinter, vi opleverede i starten af 2011, som fik jorden til at arbejde. De resterende fejl var kendte fejl, såsom koblingsanlæg af mærket Krone og 10 kv blå kabler. Alle kabler er erstattet af nye anlæg og kabler. Samtidig blev hele MES i januar ramt en 60 kv fejl fra vores naboselskab, og der har også været vejrmæssige ting som torden og lyn, hvilket medførte afbrydelse af kunder. I alt har 5222 kunder været mærket af 60/10 kv afbrydelserne, nogle få op til 2 gange. På 0,4 kv siden har der været i alt 70 fejl, det er fortrinsvist kabelfejl og mastesikringer/kabelskabssikringer hos forbrugerne 5

6 Lavspænding 0,4 kv Selvom året 2010, og også året 2011, stadigvæk har været præget af finanskrisen, så har MES i år 2011 konstateret stigende aktiviteter. De kommunale udstykninger, vej- og fortovsrenoveringer har været små, så det er specielt de private investeringer, som har genereret nye tilslutninger, og dermed etablering af nye el-forsyningsnet. Vinteren i har modsat sidste år ikke været så lang, men til gengæld har den været meget kold. Igen i år har vi derfor været nødsaget til at vinterlukke for vores graveaktiviteter. På landet fortsætter tendensen med større landbrug og vandingsanlæg, der kræver nye installationer. MES har derfor igen i år flere steder måttet forstærke allerede etableret net. Kabellægningen af vores lavspændingsluftledninger har i år haft et tilfredsstillende forløb, da vi for første gang i mange år er nået over 3 km. kabeltracé. Vi fokuserer stadigvæk på vores resterende træmaster, men er nu så langt med kabellægningen, at hvis der kan opnås synergieffekter, så tager vi også områder med stålmaster. Vi forventer stadigvæk at være færdige inden 7 år. År 2011 blev året, hvor det sidste lavspændingsluftledning i Ikast-Brande kommune blev kabellagt. Al 0,4 kv i kommunen er hermed kabelbaseret. Brandlundvej i Brande var den sidste vej der manglede, og blev også den første trafikvej i MES s forsyningsområde, der fik LED armaturer. Der er særlige krav til belysning af trafikveje, hvor man også går ind og kigger på regelmæssighed og blænding på vejbanen. Indtil nu har de LED armaturer der har været på markedet kun opfyldt de belysningsmæssige krav til lokalveje. MES har i samarbejde med Ikastværkerne ombygget de tilbage værende gadelystavler. De sidste timetællere er væk, og al gadelys i kommunen er nu afregnet med kwh-målere. Der er nedgravet el-forsyning til udvidelsen af Myl Erichsensvej, hvor Brande Fjernvarme har bygget nyt flisværk. Der er ligeledes nedgravet elforsyning til de private udstykninger på Ny Sandfeldvej og Hyvildparken i Brande. Som i 2010 har der også i 2011 været fokus på renovering og udskiftning af kabelskabe af bestemte fabrikater i Brande by. Vi vil også fremover fokusere på tilstanden af vores kabelskabe, og renovere og udskifte disse løbende. I Vejle kommune er der i år 2011 kabellagt lavspændingsluftledning i Farre by. Arbejdet blev stoppet på grund af en kort, men meget kold vinter. Arbejdet færdiggøres i år MES har etableret ny LED vejbelysning. Der er etableret ny elforsyning til Give Fjernvarme som også har bygget nyt flisværk. Der er ligeledes nedgravet elforsyning til to private udstykninger på Vagtbanke i Give. De store ombygninger af gadelysstyringer i kommu- Nedtagning af luftledning i Brande 6

7 Belysning i Farre Ny og gammel side om side. LED belysning på trafikveje Brandlundvej i Brande. nerne fortsætter. I forbindelse med dette overgår elafregningen fra timetalte områder til kwh-målere. De tidligere års store kabelomlægninger i forbindelse med motorvejen Herning-Vejle er nu næsten helt færdige. I år 2011 har arbejdet begrænset sig til motorvejsafkørsel ved Hjortsballe, Give. Kabelomlægningerne på det sidste stykke, Brande omfartsvej, bliver udført i år Der er kabellagt m. lavspændingsluftledning i år I alt er der lagt ca. 10 km. lavspændingskabel i jorden (nye forbrugere, forstærkninger og kabellægning af vores lavspændingsluftledning). Af MES s km. 0,4 kv ledningsnet udgør luftledninger stadigvæk ca. 15 km. De 15 km. er udelukkende luftledninger, der er tilbage i byerne. De vil også i fremtiden blive kabellagt i samarbejde med de andre ledningsejere og kommuner. Fjernaflæsning af elmålere. I løbet af foråret og sommeren 2011 blev der monteret fjernaflæste elmålere i 450 installationer, som udelukkende forsyner markvandingsanlæg. Under udrulningen blev de landmænd, der ejer de berørte installationer, gjort opmærksom på en speciel markvandingstarif som MES tilbyder. På markvandingstariffen afregnes der efter faktisk forbrug på månedsbasis i de 5 måneder, hvor der normalt bliver vandet. Øvrige installationer afregnes a conto efter det foregående års forbrug. Den metode er ikke særligt velegnet til markvandingsinstallationer, hvor der kan være store udsving i forbruget fra det ene år til det andet. Fjernaflæsningen understøtter markvandingstariffen fint og letter samtidigt arbejdet for de landmænd, der har fjernt beliggende vandingsanlæg, da de slipper for at selvaflæse elmålerne. I samarbejde med et kollega netselskab gennemførte vi en cost benefit analyse i foråret 2011, for at klarlægge eventuelle fordele og muligheder ved at fjernaflæse alle netselskabets elmålere. Resultatet af analysen viser, at det er et bæredygtigt projekt at udskifte samtlige elmålere. Det skyldes blandt andet, at det er muligt at reducere nettabet fordi nye elmåleres egetforbrug er meget lavere end forbruget i mekaniske målere, og elektroniske målere er bedre til at registrere meget små forbrug, f.eks. stand by forbrug. Endvidere sker det en gang i mellem, at en kunde uagtsomt kommer til at fejlaflæse sin elmåler, hvis den f.eks. sidder et mørkt eller svært tilgængeligt sted, og det viser sig ofte som et udsving, der kan være svært at forklare efterfølgende. Indførelsen af fjernaflæste målere vil også rette op på det problem. Det er ønsket hos MES at udrulle fjernaflæste elmålere til samtlige kunder i løbet af 2013 og Der er flere netselskaber, der går med lignende planer, og vi har allieret os med 7 andre interesserede selskaber som leverer el, vand og varme. Sammen forsøger vi at beskrive et fælles udbud, hvor målerne fra de forskellige forsyningsarter kan kommunikere sammen. Det forventes at projektet kommer i udbud hen over sommeren

8 Elektroniske tilmeldinger. De autoriserede elinstallatører indsender, via internettet, tilmeldinger ved etablering af nye installationer, ændringer af eksisterende installationer, etablering af midlertidige installationer m.m. Antallet af sagsbehandlinger af tilmeldinger faldt i årene fra 2008 til 2010, men det ser ud til at udviklingen er ved at vende, for der har været en stigning i antallet af sagsbehandlinger i Det skyldes for en dels vedkommende, at der er kommet gang i nybyggeriet igen, både for private og erhverv, men samtidigt bliver der også tilmeldt mange nye nettoafregnede Mikro VE anlæg f.eks. solcelleanlæg. Målerkontrol Installationsafdelingen har i 2011 udført 11 målerkontroller af idriftværende målere, efter kundernes ønske. Målingerne udføres normalt som en seriemåling over en uge, og kunden får herefter belastningskurver for henholdsvis installationens egen måler og kontrolmåleren. Som oftest er målerne ret enige om forbruget, men kurverne kan afsløre elfrådsende apparater. En del af de henvendelser vi modtog om målerkontroller i 2011, drejede sig om store stigninger i elforbruget i 2010 i forhold til øvrige år. Netop 2010 var et meget koldt år, så i elopvarmede installationer kan stigningen i forbruget ofte forklares ved at sammenholde energiforbruget med de graddage der er opgjort for den samme periode. 8

9 Måleopgaver. Når MES modtager en spændingsklage, måles spændingen hos forbrugeren i ca. en uge med en spændingsanalysator. I de tilfælde hvor det er muligt, måles installationens belastning også, så det kan fastslås om et eventuelt problem skyldes belastninger i forbrugerens egen installation. Der er foretaget 10 spændingsmålinger i I de 7 af sagerne overholdt den målte spænding normen (DS/EN 50160), som foreskriver en netspænding på 230 V +/- 10%. I et tilfælde med store spændingsudsving, blev årsagen fastlagt til at være en løs forbindelse i kundens egen installation. Fejlen blev udbedret på stedet. I to andre tilfælde var det nødvendigt at foretage forstærkninger af nettet. Nettoafregnede Mikro VE anlæg på max 6kW. Vedtagelsen af loven om nettoafregning af Mikro VE anlæg, som f.eks. omfatter solcelleanlæg og vindmøller op til 6 kw, har sammen med et stort prisfald og gunstige afskrivningsregler gjort den type anlæg attraktive for privatkunder. Når en kunde, via sin autoriserede elinstallatør, får tilmeldt et VE-anlæg på max 6 kw, udskiftes installationens elmåler til en elektronisk type med to tælleværker, så det er muligt at registrere hvor store energimængder der henholdsvis bliver leveret fra MES net til installationen og hvor meget der lagres på elnettet til senere brug. I løbet af 2011 blev der tilmeldt 39 nye Mikro VE anlæg, og det tal ser ud til at få vokseværk i 2012, da der allerede er tilmeldt ca. 40 anlæg i første kvartal. 9

10 MES Fibernet MES ejer, drifter og udbygger det lokale fibernet indenfor MES forsyningsområde. Driften sker i et tæt samarbejde med de øvrige elselskaber omkring fibernet. I samarbejde med 5 øvrige elselskaber ejer MES det regionale fibernetselskab, Fiber BackBone A/S, som sammenbinder det lokale fibernet med omverdenen. Altibox Danmark A/S leverer indhold til privatkunder og mindre erhvervsdrivende på det lokale fibernet. Altibox kan levere det sidste nye indenfor telefoni, tv og internet. I efteråret 2011 opkoblede Altibox kunde nummer i norden. På samme vis leverer Nianet A/S kvalitetsprodukter til større erhvervskunder, herunder nogle af de største erhvervsdrivende i MES forsyningsområde. Året 2010 bar, i kølvandet på den meget omtalte finanskrise, et tydeligt præg af en skærpet konkurrence på bredbåndsforbindelser. Et øget fokus på pris og kvantitet, frem for kvalitet, medførte en tilbagegang i kundeantallet i løbet af året. I 2011 lykkedes målet om at genvinde antallet af kundekontrakter, primært via fokus på allerede etablerede områder. Kundetilgangen har specielt i vinteren 2011/2012 været stor. Ved udgangen af 2011 var omkring privat- og erhvervskunder tilsluttet det lokale fibernet. I 2012 forventes det, at kundetilgangen i de etablerede zoner fortsætter. I Farre by blev der i 2011 påbegyndt etablering af fibernet. Anlægsarbejdet er udført som samgravning mellem lavspændings-, gadelys- og fibernet-kabler. Forsyningen til området er etableret fra Give via eksisterende rør. Der er forberedt til at projektet kan udvides til den resterende del af byen og området omkring. Landsbyerne Drantum ved Brande og Hedegård ved Give er lykkedes med at få fibernet til området. I begge områder har lokalt bosatte været meget ihærdige med at afsøge interesse og talte for fibernettes fordele for både den enkelte og området. Ved Hedegård blev området etableret som en udvidelse af Grønbjerg-projektet. Drantum forsynes via et nyetableret teknikhus i udkanten af Brande. Fra teknikhuset i Brande forsynes området i Drantum via Skerrisvej og Langkærvej. Der er forberedt til, at projektet kan udvides både mod nord og syd. I Brande blev der i forbindelse med forsyning til nyt teknikhus til Brande syd og Drantum forberedt til kundeopkobling i de områder der blev arbejdet omkring. En redundant forbindelse til hovedknudepunktet, ved fjernvarmeværket, blev ligeledes etableret af Fiber Backbone i forbindelse med dette. Med den nye redundante forbindelse, er der nu bedre sikret mod udfald på tjenester i MES område på grund af graveskader i de primære fibre. Herudover er der etableret en del mindre projekter, som byggemodninger, etageejendomme, erhvervskunder og enkelte fællesgravninger. Driftmæssigt har året været meget stabilt. Der var 3 større kabelskader. Ved den ene ved Blåhøj, blev et forsyningskabel beskadiget af uheldige omstændigheder. Kombinationen af vand omkring kablet, hård frost og et svækket plastrør medførte overlast på kablet. Den frosne jord betød, at det var besværligt at finde og rette fejlen. Fejlen blev dog fundet og der blev korrigeret for den inden for kort tid. Første model af tv-bokse, den grå motorola 1510, blev af Altibox udfaset i december måned i forbindelse med nyt tv-signal. Alle tv-bokse i drift kan nu levere HD-signal. I forbindelse med ombytning til nyt udstyr blev der 2 eftermiddage ved MES serveret æbleskiver og gløgg. I starten af 2012 vil det blive afsøgt, om interessen er tilstrækkelig til at projekter kan igangsættes i følgende 3 områder: Givskud/Riis, Lundfod og Risbjerg/Hestlund. Herudover er det aftalt med vores samarbejdspartner Altibox, at der vil blive afsøgt, om der er interesse i en mulig etape i Brande sidst på året, forudsat at der nås specifikke mål omkring en forøgelse af kundetilslutningen i den etablerede del af Brande. 10

11 Elskoledage MES inviterer hvert år alle 9. klasser inden for vores forsyningsområde til at komme og deltage i en elskoledag. I år havde 6 skoler med i alt 12 klasser tilmeldt sig dette arrangement, og i alt 261 elever var på besøg. Dagens emner omhandlede bl.a. elbesparelser, elproduktion og elsikkerhed. Der snakkes i forbindelse med gennemgangen af elproduktion bl.a. om strømmens vej fra kraftværk til forbruger. Sidst på formiddagen er der en rundvisning på virksomheden. Her får eleverne bl.a. mulighed for at se vandkraftværket og 60/10 kv stationen i Dørslund. Imellem undervisningsmodulerne har eleverne mulighed for at prøve de forskellige pauseaktiviteter, der er opstillet i skolelokalet. Inden eleverne tager hjem, udfylder de en tipskupon, hvor spørgsmålene omhandler det, der er blevet snakket om i løbet af dagen. Klassen med det højeste gennemsnit på Tip en elektrisk 13 er vinder en tur til Energi-museet ved Tange Sø. I 2011/2012 var vinderklassen 9.a. fra Sdr. Omme skole. Vinderbillede med 9.a. Sdr. Omme skole. 11

12 Repræsentantskabet Listen med de pr. 1. april marts 2014 valgte repræsentanter kan ses bagest i denne beretning for Det ordinære repræsentantskabsmøde blev afholdt tirsdag den 25. maj 2011 på Hotel Dalgas i Brande. Vi udsendte julebrev til alle repræsentanter den 19. december Orienteringen gik heri om salg af vor andel af 150 kv nettet og køb af de norske ejeres aktier i Scanenergi A/S, samt om stabiliseringen af vore fiberengagementer, ligesom vi varslede prisændringer fra 2011 til Bestyrelsen. Bestyrelsen for MES A.m.b.a. er identisk med bestyrelsen for MES Net A/S og MES Fibernet A/S. Der har over året været afholdt 12 bestyrelsesmøder samt 1 branche møde i Dansk Energi (DE) og 1 generalforsamling i Scanenergi, hvor hele bestyrelsen har deltaget. Formand og næstformand har deltaget i en del flere møder, som også omhandler Fiber Back Bone og Scanenergi. Ved 2 af bestyrelsesmøderne har hovedtemaet været stategi og selskabets muligheder i samarbejde med andre lignende selskaber. Det er med baggrund i disse overvejelser, at man har besluttet købet af en større andel af aktier i Scanenergi A/S. Personale Vi har pr. 1.september 2011 ansat maskinmester Mads Ramsdal Sørensen som assistent i projekteringsafdelingen. Mads er uddannet elektriker og havde umiddelbart før sin ansættelse afsluttet sin uddannelse som maskinmester. Regnskabsmæssig ledelsesberetning Koncernoversigt Nedenfor er vist en oversigt over MES-koncernen og de fællesejede virksomheder i elsektoren samt virksomheder, som beskæftiger sig med lyslederteknologi. MES-koncernen pr. pr januar januar MES A.m.b.a. (Moderselskab) (100 %) MES Net A/S (Elnet og vandkraftværk) (100 %) MES Fibernet A/S (lokalt lysledernet) (11,82 %) Scanenergi A/S (Elhandel) (18,18 %) Fiber BackBone A/S (regionalt lysledernet) (0,83 %) Nianet A/S (fiberforbindelser til erhverv) (12,85 %) Scanenergi A/S Elsalg (Forsyningspligtselskab) (4,59 %) Sydøstjyske Net A/S (150 kv net) 12

13 Hovedaktivitet MES-koncernens overordnede formål er i lighed med tidligere år at sørge for fremskaffelse af elektricitet til andelshavernes behov. Selskabet kan herudover drive virksomhed med etablering, besiddelse, drift og udlejning af bredbånd, internetforbindelser og andre netværk, såfremt dette sker i et selskab med begrænset ansvar. Koncernens hovedaktivitet omfatter drift af elforsyningsnet i den sydlige del af Ikast-Brande kommune samt dele af Billund, Vejle og Herning kommuner samt levering og aftag af strøm fra vindmøller, biogasanlæg m.v. i samme område. Moderselskabets aktivitet omfatter primært udførelse af arbejdsopgaver for MES Net A/S og MES Fibernet A/S i henhold til samarbejdsaftale om varetagelse af drifts- og administrationsopgaver samt opgaver vedrørende de sideordnede aktiviteter. Hele koncernens personale er ansat i MES A.m.b.a., og MES Net A/S og MES Fibernet A/S betaler moderselskabet for udførte opgaver i henhold til samarbejdsaftalen. Ledelsen i datterselskaberne MES Net A/S og MES Fibernet A/S udgøres af samme personkreds som i MES A.m.b.a. Udviklingen i regnskabsåret Koncernens resultat før skat viser et overskud på 15,2 mio. kr. mod 20,5 mio. kr. sidste år. Udviklingen skal sammenholdes med, at koncernen i årsrapport for 2010 forventede et overskud før skat på 21,0 mio. kr. Faldet i overskud før skat kan især henføres til et væsentlig lavere afkast af værdipapirer og mindre omsætning med MES Net og MES Fibernet end forventet samt en nedskrivning af aktier i Scanenergi A/S i forbindelse med opkøb. Resultatet anses for at være tilfredsstillende, markedssituationen taget i betragtning. I december måned 2011 købte MES A.m.b.a. yderligere aktier i Scanenergi A/S for 17,6 mio. kr., således, at selskabets ejerandel i Scanenergi A/S steg fra 7,51 % til 11,82 %. Norske Fjordkraft AS havde udbudt alle sine aktier i Scanenergi A/S, i alt 35 %, som blev købt af den danske ejerkreds bag Scanenergi A/S. Overkursen i forhold til den indre værdi afskrives over 5 år, hvilket medfører en nedskrivning på 1,9 mio. kr. i regnskabsåret samtidig med, at der indtægtsføres 2,0 mio. kr., som andel af selskabets resultat i Konkursboet efter MidtVest Bredbånd A/S, som var ejet af MES A.m.b.a., er blevet afsluttet med en højere dividende end forventet, hvilket medfører en indtægt på 946 t.kr. i regnskabsåret. I forbindelse med et EU-krav om ejermæssig adskillelse af transmissionsselskaberne (132/150 kv-nettet) fra elproduktion/-handel, som træder i kraft 1. marts 2012, har MES Net A/S valgt at tiltræde en bindende erklæring om salg af sin ejerandel (4,59 %) i Sydøstjyske Net A/S til Energinet.dk, som bl.a. er ansvarlig for elsystemet i Danmark. Hvis Due Diligence-processen ikke viser væsentlige ændrede forudsætninger, vil salget blive gennemført medio 2012 med virkning pr. 1. januar 2012, og medfører en salgssum til MES Net A/S på 12,7 mio. kr. og en ekstraordinær indtægt i 2012 på ca. 1,4 mio. kr. MES A.m.b.a. har i indeværende år investeret 3,6 mio. kr., og koncernen 19,4 mio. kr. i materielle anlægsaktiver. Skatten af årets resultat er dels regulering af udskudt skat og dels aktuelle skatteforpligtelser. Der påhviler ikke MES A.m.b.a. og MES Fibernet A/S aktuelle skatteforpligtelser. Forventninger til 2012 Koncernen forventer i 2012 et overskud før skat på godt 15 mio. kr., heraf forventes MES Net A/S at bidrage med et overskud før skat på 7 mio. kr., og MES Fibernet A/S med et mindre overskud. MES A.m.b.a. forventer at investere 0,9 mio. kr. i bl.a. ny vagtvogn, spændings- og effektanalysator og nyt tag og solceller på Dørslundvej 48. I 2012 forventes de samlede investeringer i MES Net A/S at udgøre 49,7 mio. kr. Der skal bl.a. etableres en ny 60 kv transformerstation ved Siemens Wind Power og kabellægges 60 kv luftledninger under 400 kv Konti-Skan linjen mellem Brande/Thyregod og Dørslund/Ejstrupholm. Investeringerne i den nye 60 kv transformerstation ved Siemens Wind Power A/S og kabellægningen under Konti-Skan linjen dækkes stort set af tilsvarende indbetalinger fra netkunden og rekvirenten (Energinet.dk A/S). På 10 kv-niveau budgetteres med etablering og udskiftning af 13 km kabel samt 10 stk. Kroneanlæg (koblingsanlæg). I lavspændingsnettet (0,4 kv) forventes etableret 11 km kabel til nye udstykninger, forstærkning af kabler og kabellægning af luftledninger. I 2012 forventer MES Fibernet A/S en fortsat nettokundetilgang og højere omsætning end i 2011 samt et overskud før skat på 0,1 mio. kr. Der budgetteres i 2012 med investeringer i fibernet for 8,0 mio. kr. i landområder og mindre bysamfund, hvor der er tilstrækkelig stor interesse til at sikre en rimelig tilbagebetalingstid. Risici og særlige forhold Indtægtsrammer og reguleringsmæssige forhold vedrørende MES Net A/S MES Net A/S er, som alle netselskaber i Danmark, omfattet af Energitilsynets bekendtgørelse om indtægtsrammer. Dette betyder, at selskabet er under- 13

14 lagt visse begrænsninger i hvor mange indtægter vedrørende netvirksomheden, der må opkræves hos kunderne. For 2011 er den samlede indtægtsramme opgjort til 44,1 mio. kr. MES Net A/S har opkrævet driftsmæssige indtægter for 44,6 mio. kr. Det medfører, at selskabet har opkrævet 0,5 mio. kr. mere end tilladt (negativ difference), som modregnes i positiv difference fra Rente- og valutarisici Moderselskabet og MES Net A/S har afdækket ca. 1/3 del af de rentebærende forpligtelser med henholdsvis fastrenteswap (op til 5 års løbetid), for at mindske renterisikoen på den variable del. Værdien af en fastrenteswap svinger med udviklingen på rentemarkedet.. Afkastrisici Moderselskabet har en væsentlig beholdning af værdipapirer i tre forvaltningsdepoter, hvorfor afkastet heraf og dermed selskabets og koncernens regnskabsmæssige resultater, vil afhænge af udviklingen på de finansielle markeder Afkastrisikoen for den vedtagne porteføljeforvaltning er begrænset (lav til mellem) og definerer selskabet som en mellemlang investor. Da selskaberne har valgt at investere med en begrænset afkastrisiko betyder det, at der er en lille sandsynlighed for negative afkast. Modsat betyder risikostrategien, at sandsynligheden for høje afkast begrænses. Årets samlede afkast i forvaltningsdepoterne er positivt, men meget beskedent, hvilket er tilfredsstillende markedssituationen taget i betragtning. I 2012 forventes et væsentligt højere afkast. Videnressourcer Selskabet beskæftiger 27 medarbejdere med et bredt spektrum af formelle uddannelser: Ingeniør, økonom, maskinmester, elinstallatører, kontorassistenter, tekniske assistenter, faglærte håndværkere og ufaglærte. Medarbejdernes vidensressourcer består imidlertid ikke kun af kompetencer erhvervet gennem formelle uddannelser, men også i høj grad af kompetenceudvikling gennem udførslen af arbejdsaktiviteterne. Selskabet vurderer løbende medarbejdernes kompetencer i forhold til selskabets behov med henblik på efteruddannelse. Transaktioner med nærtstående parter MES Net A/S og MES Fibernet A/S ejes 100 % af MES A.m.b.a. Aktiviteter vedrørende netvirksomheden og øvrige aktiviteter samt ejerskab af de lokale fibernet varetages primært af ansatte i MES A.m.b.a., hvorfor MES Net A/S og MES Fibernet A/S ikke har nogen ansatte. Der er udfærdiget en samarbejdsaftale mellem de tre selskaber vedrørende de arbejdsopgaver, der skal varetages. Betalingen for arbejdsopgaverne sker på markedsmæssige vilkår. Miljøforhold I forbindelse med netvirksomheden er der anlæg og komponenter, der indeholder miljøfremmede stoffer: Olie: Transformere, højspændingsafbrydere og kabler kan indeholde olie. Oliens kvalitet overvåges, og om nødvendigt renses og genanvendes i en lukket proces. Ved skrotning af komponenter indeholdende olie aftappes olien og afhændes til miljøgodkendt firma. SF6-gas (drivhusgas): Højspændingsafbrydere kan indeholde SF6-gas. Denne gas overvåges, og om nødvendigt renses og genanvendes i en lukket proces. Skrotning af højspændingsafbryder sker ved afhændelse til miljøgodkendt firma. Øvrige stoffer: Gamle træmaster kan indeholde det miljøfremmede stof arsen. Skrotning af gamle træmaster sker ved afhændelse til miljøgodkendt firma. 14

15 Hovedregnskabstal 2011 Hovedregnskabstal Resultatopgørelse t.kr. Koncern MES A.m.b.a. MES Net A/S Koncern MES A.m.b.a. MES Net A/S Nettoomsætning Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Vareforbrug Andre eksterne omkostninger Nedskrivning af tilgodehavende hos samt hensættelse af garantihæftelse overfor MidtVest Bredbånd A/S Bruttoresultat Personaleudgifter Afskrivninger Andre driftsindtægter og - omkostninger Driftsresultat Resultat efter skat af kapitalandel i dattervirksomhed Resultat af andre kapitalandele Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT Årets resultat disponeres således: Reserve for nettoopskrivning af dattervirksomheder efter den indre værdis metode Foreslået udbytte Overført overskud Årets resultat

16 Hovedregnskabstal 2011 Balance t.kr. Koncern MES A.m.b.a. MES Net A/S Koncern MES A.m.b.a. MES Net A/S AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Distributionsnet og transformatorstationer Andre tekniske anlæg Vandkraftværk Fibernet Driftsmidler og inventar Anlæg under opførelse Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Andre kapitalandele Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg MES Net A/S MES Fibernet A/S Udskudt skatteaktiv Andre tilgodehavender Difference (positiv) Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

17 Hovedregnskabstal 2011 Balance tkr. Koncern MES A.m.b.a. MES Net A/S Koncern MES A.m.b.a. MES Net A/S PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser materielle anlægsaktiver Regulering af swap til markedsværdi Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Gæld til pengeinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til MES A.m.b.a Skyldig sambeskatningsbidrag Skyldig moms Skyldig selskabsskat Skyldige energiafgifter Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Differencer (negativ) Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser, andre økonomiske forpligtelser og sikkerhedsstillelser: Eventualforpligtelser, andre økonomiske forpligtelser og sikkerhedsstillelser: Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen. Eventualforpligtelser Kaution Eventualforpligtelser MES A.m.b.a. har over for datterselskabet MES Fibernet A/S engagement i Sydbank stillet selvskyldnerkaution for alt mellemværende. MES Fibernet A/S har på statustidspunktet en aktuel gæld på 3,5 mio. kr. og en Kaution trækningsret MES A.m.b.a. på 10 har mio. over kr. for datterselskabet MES Fibernet A/S engagement i Sydbank MES stillet A.m.b.a. selvskyldnerkaution har over for Scanenergi for alt mellemværende. A/S bankengagement MES stillet Fibernet en selvskyldnerkaution A/S har på på t.kr. Endvidere har MES Net A/S over for Scanenergi Elsalg A/S bankengagement stillet en selvskyldnerkaution statustidspunktet en aktuel gæld på 3,5 mio. kr. og en trækningsret på 10 mio. kr. på t.kr. 17

18 Den uafhængige revisors påtegning Til andelshaverne i Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab A.m.b.a. Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar 31. december Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Aarhus, den 26. april 2012 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Karsten Pedersen Michael Mortensen statsaut. revisor statsaut. revisor 18

19 Budget 2011 MES A.m.b.a. (tkr.) BUDGET REGNSKAB Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger m.m Bruttoresultat Personaleudgifter Afskrivninger Andre driftsindtægter og -omkostninger (MVB) Driftsresultat før skat, renter m.v Finansielle poster (netto) Resultat før skat, andre kapitalandel m.v Resultat før skat i MES Net A/S Resultat før skat i MES Fibernet A/S Resultat før skat af andre kapitalandele Resultat før skat MES Net A/S (tkr.) BUDGET REGNSKAB Nettoomsætning Køb af el Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Afskrivninger Andre driftsindtægter og -omkostninger Driftsresultat før skat, renter m.v Finansielle poster (netto) Resultat før skat og andre kapitalandele Resultat før skat af andre kapitalandele Resultat før skat

20 El-leverancer GWh 28 ÅRETS ENERGIKØB

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a.

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. Beretning 2009 1 MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. DØRSLUNDVEJ 44-7330 BRANDE Tlf.: 97 18 03 77 - Fax: 97 18 13 53 www.mes.dk - E-mail: mes@mes.dk CVR nr.: 58183415 Stiftet: 4. februar

Læs mere

KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh.

KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. Beretning 2013 MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. DØRSLUNDVEJ 44-7330 BRANDE Tlf.: 97 18 03 77 www.mes.dk - E-mail: mes@mes.dk CVR nr.: 58183415 Stiftet: 4. februar 1921 - Hjemsted:

Læs mere

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a.

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. Beretning 2014 MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. DØRSLUNDVEJ 44-7330 BRANDE Tlf.: 97 18 03 77 www.mes.dk - E-mail: mes@mes.dk CVR nr.: 58183415 Stiftet: 4. februar 1921 Hjemsted: Brande

Læs mere

Årsrapport 2013. CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår

Årsrapport 2013. CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår Årsrapport 2013 CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for 2013 43. regnskabsår

ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for 2013 43. regnskabsår ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for 2013 43. regnskabsår CVR-nr. 31 81 62 11 Nærværende årsrapport for ØSTKRAFT Holding A/S for 2013 er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

Foto: Østkraft. 321609 - niveau2

Foto: Østkraft. 321609 - niveau2 ÅRSRAPPORT 2008 ØSTKRAFT Net A/S Skansevej 2, Postboks 9, 3700 Rønne Telefon 56 930 930, Telefax 56 930 971 E-mail: oestkraft@oestkraft.dk Hjemmeside: www.oestkraft.dk Forsidebillede: Verdens hurtigste

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2012. CVR-nr. 64 53 25 10

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2012. CVR-nr. 64 53 25 10 Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe Årsrapport for året 2012 CVR-nr. 64 53 25 10 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Ringe, den / 2013 Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 Årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 2 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014-3 Indholdsfortegnelse Forord............................

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2013. CVR-nr. 64 53 25 10

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2013. CVR-nr. 64 53 25 10 Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe Årsrapport for året 2013 CVR-nr. 64 53 25 10 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Ringe, den / 2014 Dirigent

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S

ENERGI VIBORG VAND A/S ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 5/5 2014 Dirigent Christian Hagelskjær UDKAST BEST.MØDE Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Årsrapport. cvr nr 51 17 08 14. - nærhed og kvalitet

Årsrapport. cvr nr 51 17 08 14. - nærhed og kvalitet Årsrapport 2010 cvr nr 51 17 08 14 - nærhed og kvalitet ÅRSRAPPORT 2010 Sydfyns Elforsyning Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning Side 2 Den uafhængige revisors påtegning Side 3 Repræsentantskab t og bestyrelse

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014 EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45 Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets repræsentantskabsmøde den 7. maj 2015 Tage Svendsen Dirigent EnergiMidt

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 CVR 35861564 AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 Det er AURA Energis aspiration at være kendt som et førende og troværdigt energiselskab i Danmark. Vi opfylder kundernes individuelle behov gennem branchens

Læs mere

2013 nye veje for vandet

2013 nye veje for vandet 2013 nye veje for vandet Herning Vand holding A/S Hoved- & nøgletal tkr. 2013 2012 2011 2010 2009 Hovedtal Nettoomsætning 129.254 139.586 135.731 127.897 26.705 Bruttoresultat 19.455 19.700 17.472 3.669

Læs mere

Årsrapport 2010 2014

Årsrapport 2010 2014 Årsrapport 214 21 Indhold Ledelsesberetning side 2-6 Ledelsesberetning Hovedaktivitet side 7 Ledelsespåtegning og revisionspåtegning Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. er et forbrugerejet Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2010 2012

Årsrapport 2010 2012 Årsrapport 2012 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4 side 5 side 6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING

ÅRSRAPPORT 2012 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING ÅRSRAPPORT 2012 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING Vindmøllerne i Lejbølle ÅRSRAPPORT 2012 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING Spodsbjergvej 141 5900 Rudkøbing www.lef.dk e-mail: lef@lef.dk Forsidebillede: Statue

Læs mere

energi til livet Årsrapport 2014

energi til livet Årsrapport 2014 energi til livet Årsrapport 2014 Indhold: Læs TREFORs miljøredegørelse 2014 Læs TREFORs rapportering om samfundsansvar 2014 Koncernoversigt Bestyrelse og direktion Repræsentantskab Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Side Kraftkalenderen 2008 Q1/2183h Q2/2184h Q3/2208h Q4/2209h Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7

Læs mere

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapporten

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 02 INDHOLD INTRODUKTION Forsyning Helsingør A/S 03 Et nyt selskab med fokus på kunderne 04 Bestyrelse og direktion 06 Ledelsespåtegning 07 Selskabsstruktur 08 2011 Revisionspåtegning 09

Læs mere

Årsrapport 2010 2011

Årsrapport 2010 2011 Årsrapport 2011 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4-6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere