Mødesal A, Universitetsparken 2, 2100 København Ø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødesal A, Universitetsparken 2, 2100 København Ø"

Transkript

1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Medlemmer: Harald S. Hansen, Ole J. Bjerrum, Susanne Kaae, Eva Horn Møller, Tine Worm Damgaard, Helle Houlbjerg Carlsen, Eva Maiken Holck Interne observatører: Janine M. Traulsen, Lærke Vester-Andersen, Iben Treebak Referent: Lone Lundgaard Jensen G O D K E N D T M Ø D E R E F E R A T 20. FEBRUAR 2012 Forum Masterstudienævnet på PharmaSchool UDDANNELSE OG STUDERENDE Møde afholdt: 1. februar 2012 UNIVERSITETSPARKEN 2 Sted: Referent: Mødesal A, Universitetsparken 2, 2100 København Ø Lone Lundgaard Jensen 2100 KØBENHAVN Ø TLF DIR Til stede: Harald S. Hansen HSH, Ole J. Bjerrum OJB, Susanne Kaae SKA, Eva Horn Møller EHM, Eva Maiken Holck EMH, Janine M. Traulsen JAM, Iben Treebak IBT. Afbud: Tine Worm Damgaard, Helle Houlbjerg Carlsen, Lærke Vester-Andersen FAX REF: LLJ Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af næstformand 3. Meddelelser 3.1. Referat af møde den 27. oktober 2011 godkendt ved skriftlig behandling (bilag 1) 3.2. Behandlede ansøgninger om optag, merit, dispensation og studieafbrud (bilag 2) 3.3. Nye datoer for afholdelse af Drug Formulation and Delivery 3.4. Nye datoer for afholdelse af Smertebehandling 4. Evaluering af B-8115 Clinical Pharmacology and Biostatistics (bilag 3) 5. Evaluering af B-8206 Klinisk farmaci og farmakoterapi (bilag 4) 6. Godkendelse af sammenfatninger af undervisningsevalueringer for MINDkurser afholdt 2010/11 (bilag 5) 7. Godkendelse af sammenfatninger af undervisningsevalueringer for MDMkurser afholdt 2010/11 (bilag 6)

2 8. Godkendelse af sammenfatninger af undervisningsevalueringer for MPRAkurser afholdt 2010/11 (bilag 7) 9. Meritansøgning ntj102 (lukket personsag, bilag 8 sendes særskilt) 10. Drøftelse af rekrutteringsvanskeligheder på MIND 11. Fastlæggelse af datoer for afholdelse af kurser i 2013 (bilag 9) 12. Akkreditering af MIND-uddannelsen (bilag 10) 13. Dagsorden for næste møde med det rådgivende udvalg for MIND 14. Høring vedrørende ny institutstruktur for FARMA-institutterne (bilag 11) 15. Første drøftelse af data fra MDM-undersøgelse (bilag 12) 16. Fastlæggelse af kommende møder i Masterstudienævnet 17. Eventuelt SIDE 2 AF 6 Ad 1 Godkendelse af dagsorden IBT føjede følgende punkter til pkt. 3. Meddelelser: 3.5 FL s drøftelse af to oversigtskurser på fakultetet 3.6 Reduktions af markedsføringsbudget 3.7 Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise Ad 2 Valg af Næstformand Eva Maiken Holck blev genvalgt som næstformand for Masterstudienævnet. Ad 3 Meddelelser Ad 3.1 Referat af møde den 27. oktober 2011 godkendt ved skriftlig behandling Der var ingen bemærkninger til referatet. Ad 3.2 Behandlede ansøgninger om optag, merit, dispensation og studieafbrud LLJ oplyste, at der pt. er 51 indskrevet på MIND-uddannelsen, 20 på MDMuddannelsen og 8 på MPRA-uddannelsen. Herudover var der ingen bemærkninger til dette punkt. Ad 3.3 Nye datoer for afholdelse af Drug Formulation and Delivery IBT orienterede om, at kurset skulle have været afholdt i begyndelsen af marts måned, men man havde været nødt til at aflyse pga. for få tilmeldinger (5 tilmeldinger). Kurset er flyttet til uge 46, hvor det skal afholdes, da det på det tidspunkt er 2 år siden, at det sidst blev afholdt. Hun fortalte endvidere, at der er kommet en ny medkursusleder, Thomas Rades, som senere på året tilknyttes det nuværende Institut A. Ad 3.4 Nye datoer for afholdelse af Smertebehandling IBT fortalte, at man havde besluttet at flytte kurset, så det starter op i september i stedet for i maj, da der ved tilmeldingsfristen kun var 14 ansøgninger, hvoraf en del var usikre pga. manglende finansiering, hvilket kan skyldes den korte ansøgningsfrist. Den nye ansøgningsfrist er fastsat til den 31. maj 2012, hvor vi forhåbentlig kommer op på 18 ansøgninger. Alle nuvæ-

3 rende ansøgere på nær én er fortsat interesseret i at fastholde deres ansøgning. SIDE 3 AF 6 Ad 3.5 To oversigtskurser på fakultetet IBT oplyste, at der på ph.d.- kurset Medicines: Design, Development, Delivery and Use MeD3U, som blev afholdt sidste år, kun var optaget ph.d.- studerende, så kurset kan ikke have været årsag til den store nedgang i enkeltkursistansøgningerne til masterkurset Discovery and Development of Medicines i år.på et fakultetsledelsesmøde havde man diskuteret, hvorvidt der er behov for at udbyde 2 oversigtskurser fremover, og man var blevet enige om, at Medicines: Design, Development, Delivery and Use MeD3U skal udbydes igen i år, men at der derefter skal arbejdes videre på en løsning. Ad 3.6 Reduktion af markedsføringsbudget Ph.d. udvalget har for at tilpasse budget 2012 til den udmeldte budgetramme besluttet, at skære alle markedsføringsmidlerne væk på ph.d. området, hvilket også har fået indflydelse på masterområdet, idet fakultetets samlede kursuskatalog er samfinansieret af de to områder. FL drøftede konsekvenserne og har besluttet at nedlægge det fysiske kursuskatalog, og man har på den baggrund vedtaget, at budgettet til udarbejdelse af kursuskataloget for masterområdet overføres som annonceringsmidler til ph.d. området. Budgettet til annoncering af masterkurser fastholdes som tidligere. Ad 3.7 Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise IBT gjorde opmærksom på, at det nu er muligt at søge midler fra Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise til fx udvikling af nyt kursus, der er med til at styrke undervisningen i entreprenørskab og innovation. VIP opfordres til at videreformidle muligheden på institutterne. Ad 4 Evaluering af B-8115 Clinical Pharmacology and Biostatistics Studienævnet bemærkede, at der var uoverensstemmelse mellem den eksamensform, som er opgivet i kursusbeskrivelsen og den eksamensform, der faktisk blev anvendt på kurset. Dette skal bringes i orden til næste gang kurset afholdes. Ad 5 Evaluering af B-8206 Klinisk farmaci og farmakoterapi Under pkt. 4b skal stå 0 i feltet Procent ikke-beståede studerende og ikke 100. Herefter godkendtes evalueringsrapporten uden yderligere bemærkninger. Ad 6 Godkendelse af sammenfatninger af undervisningsevalueringer for MIND-kurser afholdt 2010/11 Rapporten blev godkendt uden bemærkninger. Ad 7 Godkendelse af sammenfatninger af undervisningsevalueringer for MDM-kurser afholdt 2010/11 Studienævnet besluttede, at B-8210 Evidensbaseret lægemiddelanvendelse i praksis skal karakteriseres course in continuous development. Herefter godkendtes rapporten.

4 Ad 8 Godkendelse af sammenfatninger af undervisningsevalueringer for MPRA-kurser afholdt 2010/11 Studienævnet havde følgende bemærkninger til rapporten: SIDE 4 AF 6 Clinical Development and Documentation her blev det aftalt, at EHM omformulerer teksten vedrørende overvejelserne omkring ændringer i kursets form, indhold og pensum. [EHM har efter mødet afleveret følgende formulering af det næstsidste afsnit Changes to the examination form and content will be considered, and the content, curriculum and teaching form of the course will be evaluated. ] Role and Responsibilities of a Regulatory Affairs Professional her mangler der en evaluation score. Der skal også laves evaluering af projektrapporter, så det blev aftalt, at EHM og EMH laver forslag til en procedure for evaluering af disse. Ad 9 Meritansøgning ntj102 (lukket personsag) Et enigt studienævn besluttede at give afslag på ansøgningen om meritoverførsel af et valgfrit kursus fra farmaceutuddannelsen. Begrundelsen for afslaget er, at kurset er en del af en allerede afsluttet grad og derfor ikke kan genbruges. Kurset indgår også i den adgangsgivende uddannelse, som dannede grundlag for optagelsen på MIND-uddannelsen. Endvidere er kurset forældet. EVUadministrationen sender afslag til den studerende. Ad 10 Drøftelse af rekrutteringsvanskeligheder på MIND IBT fortalte, at de to seneste MIND-kurser har måttet aflyses pga. for ringe søgning. Spørgsmålet er, om det er et udtryk for, at MINDuddannelsen/kurserne ikke længere er det industrien efterspørger eller om det er et udtryk for, at der pt. er lavkonjunktur og at det er en situation, som vil vende, når også den økonomiske situation i Europa ændres. OJB kunne fortælle, at det er det samme mønster han hører beskrevet ude i Europa, at der også der er nedgang i rekrutteringen til efter- og videreuddannelseskurser, og EMH pointerende, at det skyldes, at der er stilstand i ansættelser i industrien, og at der er der også er nedskæringer i bevillinger til kursusaktiviteter. IBT foreslog, at MIND-kurserne fremover kun udbydes hvert 2. år, da det har været svært at rekruttere til kurserne siden efteråret 2011, og 2 af forårets kurser er blevet aflyst pga. for få ansøgninger. Dette forslag blev godkendt af studienævnet pånær QA, QC, GXP in Pharmaceutical Production, da der ikke er plads til kurset i efteråret Ad 11 Fastlæggelse af datoer for afholdelse af kurser i 2013 Studienævnet besluttede, at der i foråret 2013 skal afholdes Discovery and Development of Medicines, QA, QC, GXP for Pharmaceutical Production og

5 Pharmacology (flyttes fra efteråret 2012). I efteråret 2013 skal afholdes Drug Discovery, API og Clinical Pharmacology and Bioistatistics. SIDE 5 AF 6 EVU-adm orienterer de MIND-studerende om ny dato for Pharmacology og indkalder datoforslag, revidere kursusbeskrivelser og budgetbidrag fra institutterne. Ad 12 Akkreditering af MIND-uddannelsen Studienævnet syntes, at det er godt at lave en dimittendundersøgelse i form af et spørgeskema, og havde flere gode forslag og input, som IBT vil bruge i den videre udvikling af spørgeskemaet. Studienævnet tog ikke stilling til behovet for et alumnenetværk, men synes at det er bedst at spørge dimittenderne i undersøgelsen, som det er planlagt. Ad 13 Dagsorden for næste møde med det rådgivende udvalg for MIND Studienævnet besluttede, at følgende punkter skal på dagsorden til mødet med det rådgivende udvalg den 10. maj: 1. Akkreditering af MIND-uddannelsen. 2. Årsagerne til /løsningen på MIND s rekrutteringskrise 3. Hvordan kan MIND udnytte fusionen med SUND og VET? 4. Overvejelser om ny studieordning med Biopharmaceuticals - Pharmaceutical Development and Safety Assessment som obligatorisk kursus. Der skal i den forbindelse tænkes over, hvordan fagelementerne i en studieordning skal vægtes OJB, HSH, IBT og TWD mødes herom. Ad 14 Høring vedrørende ny institutstruktur for FARMA-institutterne Masterstudienævnet er positivt overfor den nye institutstruktur for FARMAinstitutterne og ser et potentiale for en styrkelse af MDM-uddannelsen, og håber at institutterne fremover vil støtte og profilere masteruddannelserne. EVUadministrationen afgiver svar til Fakultetsledelsen. Ad 15 Første drøftelse af data fra MDM-undersøgelse Pga. tidsmangle blev dette punkt udskudt til næste møde i studienævnet. JAM og SKA gennemarbejder svarene fra undersøgelsen og laver et oplæg til næste møde. Ad 16 Fastlæggelse af kommende møder i Masterstudienævnet De næste møder blev fastlagt til: 12. april kl og 29. maj kl Ad 17 Eventuelt Der var ikke noget til dette punkt. Udkast LLJ 3. februar 2012

6 Godkendt ved skriftlig behandling den 20. februar 2012 SIDE 6 AF 6

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Studienævnet for Veterinærmedicin

Studienævnet for Veterinærmedicin DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studienævnet for Veterinærmedicin MØDEREFERAT 3. JULI 2013 Forum Studienævnet for Veterinærmedicin AFDELING FOR UDDANNELSE OG Møde afholdt: Tirsdag

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2015

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2015 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Ida Nøhr Larsen, Rikke Østergaard Reich, Hanne Jacobsen, Rikke Svanterud Larsen, studenterrepræsentant fra tandlægeskolen i København og studenterrepræsentant

Læs mere

Til stede: Flemming Steen Jørgensen (FSJ), Lona L. Christrup (LLC), Darshana Durup (DD), Laura Friis Eghorn (LFE) og suppleant Linda Zachariassen

Til stede: Flemming Steen Jørgensen (FSJ), Lona L. Christrup (LLC), Darshana Durup (DD), Laura Friis Eghorn (LFE) og suppleant Linda Zachariassen DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT( ENDELIGT) 23. JUNI 2011 Forum: Ph.d.-udvalget PH.D.-ADMINISTRATIONEN Møde afholdt: Tirsdag den 21. juni 2011 Sted: Referent: Mødesal A Marianne

Læs mere

Studienævnet for folkesundhedsvidenskab

Studienævnet for folkesundhedsvidenskab D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Medlemmerne af Studienævnet for folkesundhedsvidenskab M Ø D E R E F E R A T T I L M Ø D E 1 4

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19

Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19 Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat vedrørende bestyrelsesmøde 3. oktober 2006 2. Bestyrelsessammensætningen 2006

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Mandag d. 14/1 2014 kl.17.15 Ekstraordinær Generalforsamling 17.15-17.45 1. Formalia

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Forum. Møde afholdt: 11. marts 2014. Sted: Universitetsparken 5. Lisa Ibenfeldt Schultz.

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Forum. Møde afholdt: 11. marts 2014. Sted: Universitetsparken 5. Lisa Ibenfeldt Schultz. DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 11. MARTS 2014 Forum Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT Møde afholdt: 11. marts 2014 Sted: Universitetsparken 5 UNIVERSITETSPARKEN

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 20. marts 2012

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 20. marts 2012 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 22. marts 2012 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 20. marts 2012 Tilstedeværende: Per Andersen, Ole Friis, Christian Kronborg, Bjarne Toft, Clement Lyngborg Tofterup, Morten

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET Institutforum den 20. juni 2013 kl. 11.00-13.00 D219 GODKENDT REFERAT Deltagere: Hanne Løngreen, Eva Viala, Claus Holm, Mette Mejlvang, Hanne

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T DIKUs Undervisningsudvalg S A G S N O T A T 1. JULI 2013 Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller Hovedsamarbejdsudvalget MØDEREFERAT GODKENDT 31. AUGUST 2011 Forum Hovedsamarbejdsudvalget Møde afholdt: 22. juni 2011 Sted: Udvalgsværelse 1 TLF DIR Referent: Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller FAX MOB

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Møde i Offshoresikkerhedsrådet, mandag den 28. marts 2011 i Energistyrelsen

Møde i Offshoresikkerhedsrådet, mandag den 28. marts 2011 i Energistyrelsen REFERAT 2. UDKAST 14. juni 2011 J. nr. 1114/1051-0002 ref. jto/gbo/hec/dnd Energiindvinding Møde i Offshoresikkerhedsrådet, mandag den 28. marts 2011 i Energistyrelsen Til stede: Ole Hald, Trafikstyrelsen

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26. Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: 35 32 64 04 E-mail: mok@mok.info

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. januar 2010 1-13-20-09 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg 14. december 2009, kl. 10.00 13.00 Sted Søren

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere