Natura2000-Basisanalyse for området: Læsø, sydlig del, F10 (N9) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Natura2000-Basisanalyse for området: Læsø, sydlig del, F10 (N9) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl."

Transkript

1 Natura2000-Basisanalyse for området: Læsø, sydlig del, F10 (N9) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl. 1 Indledning Læsø, sydlig del, F10, er et større Natura-2000 område, som følger vest-, syd- og østkysten af Læsø, og som strækker sig ca. 34 km mod syd (figur 1.1). F10, Læsø sydlige del (blå afgrænsning) Grænse for kystvande vanddistrikt nr.80 Figur 1.1: kort over det nordlige Kattegat med Natura 2000 området F10, Læsø, sydlig del samt området for kystvande jf. Vandrammedirektivet (tynd grøn linie, der skærer igennem områdets sydlige del). Området er udpeget som Fuglebeskyttelsesområde, jf. tabel 1.1 og er samlet på ha., jf. tabel 2.1. Området er udpeget for 8 bilag I-arter og 4 artikel 4 stk. 2 arter, jf. tabel 1.2. Natura-2000 området omfatter også habitatområde nr. 9, hvis sydlige afgrænsning går midt gennem F10, og hvis afgrænsning er sammenfaldende med Ramsarområde nr. 10, jf. figur 1.1. og tabel 1.1. Den aktuelle basisanalyse omhandler alene fuglebeskyttelsesområde F10. Vedrørende habitatområde nr. 42 henvises til Nordjyllands Amts naturbasisanalyse. En landsdækkende optælling af vandfugle i Danske farvande blev gennemført af DMU i januar og februar 2004 samt i august 2006, se tabel 4.1.

2 Områdekategorier Kode Nr. Titel Fuglebeskyttelsesområde DK00FX345 F10 Læsø, sydlig del Habitatområde* DK00FX010 H9 Strandenge på Læsø og havet syd herfor Ramsarområde R10 Læsø Anden beskyttelse Bekt nr , 1996 Bovet-Knotten Vildtresrvat Tabel 1.1: Oversigt over Natura 2000 områdets forskellige beskyttelseskategorier. * behandles i Naturbasisanalysen for Århus Amt. Direktiver Arter Fuglebeskyttelsesdirektivet Kode artikel 4, stk.1 (Bilag I-arter ) Artikel 4, stk. 2 A127 Trane A132 Klyde A149 Almindelig Ryle A157 Lille Kobbersneppe A166 Tinksmed A191 Splitterne A194 Havterne A195 Dværgterne Mørkbuget Knortegås A063 Ederfugl A065 Sortand A066 Fjøjlsand Tabel 1.2: Fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. 2. Arealoplysninger for Natura 2000 området: Fuglebeskyttelsesområdet er samlet på ha. Område indeholder habitatområde H9, der dækker et areal på samlet ha, hvoraf de ha er marine. 3 Biologiske oplysninger for Naturtyper: Her henvises til naturbasisanalysen udarbejdet af Nordjyllands Amt. 4 Biologiske oplysninger for arter og levesteder Området er udpeget på grund af store forekomster af de i tabel 1.2 nævnte arter. For at en art kan indgå i udpegningsgrundlaget skal arten være angivet på EFfuglebeskyttelsesdirektivet bilag 1, jf. artikel 4, stk. 1 eller regelmæssigt forekomme i antal af international eller national betydning, jf. artikel 4, stk.2. For de arter der opfylder betingelser efter artikel 4, stk. 1 eller stk. 2 er det angivet i hvilke perioder af artens livscyklus denne forekommer i de udpegede beskyttelsesområder: 2

3 Specielt for fugle indeholder tabel 4.1 detaljerede oplysninger om arten ynglebiologi. Således angiver bogstaverne følgende: Y: Ynglende art. T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal. Tn: Trækfugle, der opholder sig i området i nationalt betydende antal. Det er desuden angivet hvilke kriterier, der ligger til grund for vurderingen af, om arten opfylder ovennævnte betingelser: F1: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og yngler regelmæssigt i området i væsentligt antal, dvs. med 1% eller mere af den nationale bestand. F2: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og har i en del af artens livscyklus en væsentlig forekomst i området, dvs. for talrige arter (T) skal arten være regelmæssigt tilbagevendende og forekomme i internationalt betydende antal, og for mere fåtallige arter (Tn), hvor områder i Danmark er væsentlige for at bevare arten i dens geografiske sø- og landområde, skal arten forekomme med 1% eller mere af den nationale bestand. F3: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til den samlede opretholdelse af bestande af spredt forekommende arter som f.eks. Natravn og Rødrygget Tornskade. F4: arten er regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt betydende antal, dvs. at den i området forekommer med 1% eller mere af den samlede bestand inden for trækvejen af fuglearten. F5: arten er regelmæssigt tilbagevendende og har en væsentlig forekomst i områder med internationalt betydende antal vandfugle, dvs. at der i området regelmæssigt forekommer mindst vandfugle af forskellige arter, dog undtaget måger. F6: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til at opretholde artens udbredelsesområde i Danmark. F7: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til artens overlevelse i kritiske perioder af dens livscyklus, f.eks. i isvintre, i fældningstiden, på trækket mod ynglestederne og lignende Ved optællingen i 2004 blev der estimeret et totalt antal af ederfugle og sortænder i F10. Fløjlsand forekom ikke i antal der tillod estimering af totale antal med rumlig modellering. Der blev observeret 83 fløjlsænder i F10 i Der blev på tilsvarende måde estimeret et samlet antal af 900 lommer i F10, hvoraf hovedparten blev bestemt til rødstrubet lom. Data fra optællinger i august 2006 er endnu ikke færdigbearbejdet. 3

4 Artsgruppe Levestedets funktion +opfyldte kriterier Oplysninger om artsbestanden Y T F1-F7 Landsdækkende optællinger Vurdering af artsbestanden Bilag I = * Art. 4 stk. 2 = ** Fisk Ingen arter Ingen arter på udpegningsgrundlaget Havpattedyr Gråsæl Der henvises til basisanalysen for habitatområde nr. 9 Spættet sæl Der henvises til basisanalysen for habitatområde nr. 9 Fugle Trane Y F1 ja Klyde Y T F1, F6 ja Alm. Ryle Y T F1, F5 ja Gunstig bevaringsstatus Lille Kobbersneppe T F2, F4 ja Tinksmed Y F3 Ugunstig-stabil Splitterne Y F1 Ugunstig-faldende Havterne Y F1 ja Dværgterne Y F1 Ugunstig-faldende Mørkbuget Knortegås Ederfugl** T F4 midvinter , 2004 Sensommer , 2006 T F4 ja Sortand** T F4, F7 midvinter , 2004 sensommer , 2006 Fjøjlsand** T F4,F7 midvinter , 2004 Sensommer , 2006 Bilag I arter, der ikke indgår i udpegningsgrundlaget Ugunstig-faldende ja usikker Tabel 4.1: Biologisk datagrundlag for arter, der indgår i udpegningsgrundlaget samt andre arter omtalt i indledningen. Data indsamlet i henhold til Tekniske Anvisninger for NOVANA overvågningsprogrammet. 4

5 5 Oplysninger om vandkvalitet fra Vandbasisanalyse I og II Natura-2000 området Læsø, sydlig del er bortset fra området langs sydgrænsen placeret inden for vandrammedirektivets vanddistrikt nr. 80, figur 5.1. I vandbasisanalysen del I og II udarbejdet af Nordjylland Amt fremgår, at Kattegat tilhører typologien OW2 (Åbent vand 2) karakteriseret ved saltholdigheder på mellem 18 og 30 promille og forholdsvis beskyttet for vind- og bølgeeksponering med lille tidevandsforskel. Af vandbasisanalysens del II fremgår at Læsø, sydlig del ligger i et delområde af Kattegat, hvor den i henhold til gældende regionplan fastsatte målsætning ikke forventes opfyldt i 2015, figur 5.2. Der er, som det konkluderes i analysen, ikke kystvande i vanddistrikt 80, som forventes at nå målsætningen i 2015 først og fremmest på grund af for høje tilførsler af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer. F10, Læsø sydlige del (blå afgrænsning) Grænse for kystvande vanddistrikt nr.80 Rute C Figur 5.1: Viser til venstre den del af vanddistrikt 80, der bl.a. omfatter Læsø, sydlig del og til højre vanddistriktsgrænsen som en grøn linie, der skærer Natura 2000 området langs grænsen mod syd. Rute 5

6 Figur 5.3: Med rødt er angivet de områder, der ikke forventes at opfylde målsætningen i 2015 I relation til vandkvaliteten for Natura 2000 området, Læsø, sydlig del, konkluderer Marine områder, 2004, Faglig rapport fra DMU nr. 551, at Natura 2000 området ligger i et farvandsområde, hvor den generelle målsætning er tæt ved at være opfyldt, jf. figur 5.3. I tabel 5.1 er angivet de vandkemistationer, der ligger nærmest Knudegrund, og i figur 5.4 vises deres geografiske placering. Station Vandkemiske data Antal undersøgelses år 403 (DMU) Amt) Ældste undersøgel se Nyeste undersøg else Elektronisk lagring i Database Institution CTD målinger MADS DMU/Nordjyllands Amt Næringssaltmålinger MADS DMU/Nordjyllands Amt 405/905 CTD målinger MADS DMU Næringssaltmålinger MADS DMU Tabel 5.1 Tilgængelige vandkvalitetsdata fra to nærliggende nationale overvågningsstationer Station 403 og er taget på stort set samme lokalitet af henholdsvis DMU og Nordjyllands Amt. 6

7 26 27 Figur 5.3: Opfyldelse af miljømålsætninger for kystvande og åbne farvande i Grøn cirkel: generel målsætning opfyldt; gul cirkel: generel målsætning tæt på at være opfyldt; rød cirkel: generel målsætning ikke opfyldt. Vandkemistation, 1008 TAVLE V Vandkemistation, 1009 H176/F9, Hav et omkring Nordre Rønner TAVLE III Vandkemistation, 403 Sæby TA VLE VI Læ sø Vandkemistation, 405 F10, Læsø sydlige del (blå afgrænsning) Figur 5.4: Havet omkring Læsø Trindel og Tønneberg Banke med nærliggende overvågningsstationer for vandkemi (røde stjerner). 40 7

8 6 Registrering og vurdering af trusler mod natura 2000 området I dette afsnit beskrives de presfaktorer, påvirkningsfaktorer eller forstyrrelser, der ligger til grund for en given påvirkning af det konkrete område og som således er bestemmende for, hvordan en naturtype, art eller dens levested kan fastholdes eller bringes i gunstig bevaringsstatus. I kapitlet skelnes mellem registrering og vurdering af de aktiviteter, der påvirker de marine naturtyper, arter og levesteder, der konkret forekommer i det aktuelle Natura 2000 område. Registreringen er beskrevet i tekst og sammenfattet i tabel 6.1 og i det omfang aktiviteten foreligger som GIS-information fremgår det af figur 6.1 og 6.2. Vurderingen af den enkelte registrerede aktivitet fremgår af tabel 6.2 og bygger dels på aktivitetens påvirkning jf. bilag II dels på aktivitetens realitet jf. tabel 6.1 og endelig på den kortfattede beskrivelse af de konkrete aktiviteter, der forekommer i området og som kort er beskrevet nedenfor. Hvordan den konkrete aktivitet påvirker naturtypen, arten eller dens levested fremgår af bilag II, der generelt beskriver presfaktorer, påvirkningsfaktorer og forstyrrelser for forskellige typer aktiviteter. Bilag II er således er fælles for alle basisanalyserne. Registrering: Fysiske aktiviteter, der løbende påvirker havbunden og/eller forstyrrer arter: Råstofindvinding: o Der indvindes ikke marine råstoffer i området og heller ikke i områdets umiddelbare omgivelser. Indvindingsområde 574-AA ligger godt 4 km nordøst for Natura 2000 området, jf. figur 6.1. Fiskeri: o Der foreligger ikke konkrete oplysninger om fiskeri med såvel trawl som garn i eller omkring natura 2000 området. o Der foreligger ikke oplysninger om anden form for fiskeri indenfor Natura 2000 området. Klapning: o Der ligger en klapplads mindre en 1 km nord for området uf for Vesterby Havn og en klapplads ca 4 km ligeledes nord for området mod øst, nordøst for Østerby Havn, jf. figur 6,1. Trafik/skibsfart: o Sejlruter: Rute B passerer vest for Natura 2000 området i en afstand ned til godt 500 meter og Rute T passerer ca. 13 km øst for Natura 2000 området. o Opankring: Ingen konkrete oplysninger. o Grundstødning: Ingen konkrete oplysninger 8

9 Fysiske aktivitet, der båndlægger havbundsareal og/eller forstyrrer arter, typisk anlægsaktiviteter: Nødområde: o Nærmeste Nødområde er Frederikshavn Havn, jf. figur 6.3. Vandkemiske forhold, der påvirker naturtyper, arter og levesteder: Næringssalte: o Der er ikke påvist signifikante effekter på udpegningsgrundlagets arter og levesteder som følge af tilførslen af næringssalte til Kattegat. Miljøfremmede stoffer: o Der findes ingen undersøgelser, der indikationer niveauet for belastningen af TBT fra skibsmalinger i selv Natura-2000 området, men området må forventes påvirket af TBT fra de nærliggende sejlruter. Det nærmere omfang er ikke kendt. Olieomladning/oliespild: o Ingen konkrete oplysninger. Forstyrrelse der alene kan relateres til rekreative interesser: Færdsel: o Ingen konkrete oplysninger. Opankring o Ingen konkrete oplysninger om opankring af erhvervs- og lystfartøjer. Klapplads 574-AA Rute T Rute B F10, Læsø sydlige del (blå afgrænsning) Figur 6.1: Viser sejlruterne C, E og T og klappladsen syd for Anholt 9

10 Figur6.2: Viser nødområder i Danske farvande i henhold til Redegørelse om udpegning af nødområder i danske farvande, Redegørelse fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2004 I tabel 6.1 er de registrerede trusler relateret til de naturtyper, der jf. tabel 1.2 indgår i Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag. Det er således vurderet om truslen vil påvirke naturtypen eller ej (ja/nej/formodentlig) Trusler/presfaktor/påvirkningsfaktorer/forstyrrelser i Natura 2000 området Naturtyper og arter Fysiske aktiviteter, der løbende påvirker havbunden Fysiske aktiviteter, der båndlæg- Vandkemiske forhold ger havareal Ri Fi KL+T/S Nødområder Eutrofiering Miljøfarlige stoff. Forstyrrelser Færdsel Naturtype Der henvises til basisanalysen for habitatområde nr. 9 Arter Havpattedyr: Gråsæl Der henvises til basisanalysen for habitatområde nr. 9 Spættet Sæl Der henvises til basisanalysen for habitatområde nr. 9 Fugle: Trane Nej Nej Nej Nej Nej? Nej Nej Nej Klyde Nej Nej Nej Nej Nej? Nej Nej Nej Alm. Ryle Nej Nej Nej Nej Nej? Nej Nej Nej Lille Kobbersneppe Nej Nej Nej Nej Nej? Nej Nej Nej Olieomladning Opankring 10

11 Tinksmed Nej Nej Nej Nej Nej? Nej Nej Nej Splitterne Nej Nej Nej Nej Nej? Nej Nej Nej Havterne Nej Nej Nej Nej Nej? Nej Nej Nej Dværgterne Nej Nej Nej Nej Nej? Nej Nej Nej Mørkbuget Nej Nej Nej Nej Nej? Nej Nej Nej Knortegås ederfugl Nej Nej Nej Nej Nej? Nej Nej Nej sortand Nej Nej Nej Nej Nej? Nej Nej Nej fløjlsand Nej Nej Nej Nej Nej? Nej Nej Nej Tabel 6.1: Oversigt over konkrete trusler s.l. i Natura 2000 området (trusselsregistrering).hvor Ri=råstofindvinding, Fi=fiskeri, SR=slæbende redskaber, FR=faste redskaber, T/S=Trafik/Skibsruter I tabel 6.2 er det vurderet, om den konkrete aktivitet jf. tabel 6.1 er en trussel mod sikring eller genopretning af gunstig bevaringsstatus jf. forpligtelsen i habitatdirektivets formålsparagraf. Vurdering af de registrerede trusler jf. tabel 6.1 Fysiske aktiviteter, der løbende påvirker havbunden og/eller forstyrrer arter Råstofindvinding Vurderes af uvæsentlig betydning Fiskeri arter Havpattedyr Der henvises til basisanalysen for habitatområde nr. 9 Fugle Kommercielt fiskeri vurderes dels at være begrænset dels ikke at have en negativ effekt på fødegrundlaget for de berørte arter. Stående redskaber kan medføre indfangning og kvælning Trafik/skibsfart: arter Sejlruter Fugle Vurderes af uvæsentlig betydning, se miljøfarlige stoffer Opankring Fugle Vurderes af uvæsentlig betydning Grundstødning Fugle Vurderes af uvæsentlig betydning Fysiske aktivitet, der båndlægger havbundsareal og/eller forstyrrer arter, typisk anlægsaktiviteter Nødområde arter Vurderes af uvæsentlig betydning Vandkemiske forhold, der påvirker naturtyper, arter og levesteder Eutrofiering arter Vurderes af uvæsentlig betydning Miljøfarlige arter stoffer Forventet påvirkning af TBT og andre miljøfarlige stoffer fra skibstrafik Forstyrrelser, der bl.a kan relateres til rekreative interesser Færdsel arter Vurderes af uvæsentlig betydning Opankring arter Vurderes af uvæsentlig betydning Tabel 6.2: Vurdering af de relevante trusler i området jf. tabel

12 Konklusion Natura 2000 området, Læsø, sydlig del, er udpeget som EU-fuglebeskyttelsesområde. Udpegningsgrundlaget fremgår af tabel 1.2 og omfatter arterne ederfugl, sortand og fløjlsand. De kystnære 2/3 af området er tillige Habitatområde og der henvises til basisanalysen for H9. Der findes et omfattende datagrundlag om lommers og havdykænders antal og fordeling i de åbne dele af F10 (Petersen et al. 2003). De er ingen konkrete trusler at betydning for arterne og deres levested. Natura-2000 området er dog formodentlig påvirket af miljøfarlige stoffer fra skibstrafikken i de 2 sejlruter, der passerer fuglebeskyttelsesområdet og nok i særlig grad af trafikken i sejlrute T. 12

Natura2000-Basisanalyse for området: Farvandet nord for Anholt, F32 (N46) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl.

Natura2000-Basisanalyse for området: Farvandet nord for Anholt, F32 (N46) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl. Natura2000-Basisanalyse for området: Farvandet nord for Anholt, F32 (N46) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl. 1 Indledning Farvandet nord for Anholt, F32, er et større Natura-2000 område, som følger

Læs mere

Natura2000-Basisanalyse for området: Ålborg Bugt, østlige del, F112 (N245) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl.

Natura2000-Basisanalyse for området: Ålborg Bugt, østlige del, F112 (N245) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl. Natura2000-Basisanalyse for området: Ålborg Bugt, østlige del, F112 (N245) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl. 1 Indledning Ålborg Bugt, østlige del er et stort Natura-2000 område ca. 10 km vest

Læs mere

Natura2000-Basisanalyse for området: Sydlige Nordsø, F113 (N246) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl.

Natura2000-Basisanalyse for området: Sydlige Nordsø, F113 (N246) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl. Natura2000-Basisanalyse for området: Sydlige Nordsø, F113 (N246) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl. 1 Indledning Sydlige Nordsø er et stort Natura-2000 område ud for Vadehavet. Områdets østgrænse

Læs mere

Natura2000-Basisanalyse for området: Bakkebrædt og bakkegrund, H212 (N212) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl.

Natura2000-Basisanalyse for området: Bakkebrædt og bakkegrund, H212 (N212) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl. Natura2000-Basisanalyse for området: Bakkebrædt og bakkegrund, H212 (N212) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl. 1 Indledning Natura 2000 området, Bakkebrædt og Bakkegrund, er et lille habitatområde,

Læs mere

Natura2000-Basisanalyse for området: Davids Banke, H209 (N209) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl.

Natura2000-Basisanalyse for området: Davids Banke, H209 (N209) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl. Natura2000-Basisanalyse for området: Davids Banke, H209 (N209) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl. 1 Indledning Natura 2000 området, Davids Banke, er et mindre habitatområde, der ligger i Østersøen

Læs mere

Natura 2000-basisanalyse for området Knudegrund, H203 (N203) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl.

Natura 2000-basisanalyse for området Knudegrund, H203 (N203) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl. Natura 2000-basisanalyse for området Knudegrund, H203 (N203) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl. 1 Indledning Natura 2000 området, Knudegrund, ligger i det nordøstligste hjørne af Jammerland Bugt

Læs mere

Natura 2000-basisanalyse for området Sandbanker ud for Thorsminde, H254 (N220) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl.

Natura 2000-basisanalyse for området Sandbanker ud for Thorsminde, H254 (N220) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl. 1110 1110 1110 Natura 2000-basisanalyse for området Sandbanker ud for Thorsminde, H254 (N220) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl. 1 Indledning Natura 2000 området, Sandbanker ud for Thorsminde,

Læs mere

Natura 2000-basisanalyse for området Lønstrup Rødgrund, H202 (N202) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl.

Natura 2000-basisanalyse for området Lønstrup Rødgrund, H202 (N202) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl. Natura 2000-basisanalyse for området Lønstrup Rødgrund, H202 (N202) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl. 1 Indledning Natura 2000 området, Lønstrup Rødgrund, ligger i Jammerland Bugt i den sydlige

Læs mere

Natura2000-Basisanalyse for området: Hastens Grund, H204 (N204) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl.

Natura2000-Basisanalyse for området: Hastens Grund, H204 (N204) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl. Natura2000-Basisanalyse for området: Hastens Grund, H204 (N204) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl. 1 Indledning Natura 2000 området, Hastens Grund, er et større habitatområde, der ligger mellem

Læs mere

Basisanalyse for Natura 2000-område nr. 243, Ebbeløkke Rev

Basisanalyse for Natura 2000-område nr. 243, Ebbeløkke Rev Basisanalyse for Natura 2000-område nr. 243, Ebbeløkke Rev Følgende EF-fuglebeskyttelses- og EF-habitatområder indgår: o EF-habitatområde nr. 243, Ebbeløkke Rev 1. Området Ebbeløkke Rev er et større område

Læs mere

Natura2000-Basisanalyse for området: Ryggen, H172 (N195) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl.

Natura2000-Basisanalyse for området: Ryggen, H172 (N195) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl. Natura2000-Basisanalyse for området: Ryggen, H172 (N195) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl. 1 Indledning Natura 2000 området, Ryggen, er et mindre Natura-2000 område, som ligger ca 5 km øst for

Læs mere

Natura2000-Basisanalyse for området: Herthas Flak, H166 (N191) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl.

Natura2000-Basisanalyse for området: Herthas Flak, H166 (N191) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl. Natura2000-Basisanalyse for området: Herthas Flak, H166 (N191) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl. 1 Indledning Natura-2000 område, Herthas Flak, ligger i den nordligste del af Kattegat, ca. 15

Læs mere

Natura2000-Basisanalyse for området: Stenrev sydøst for Langeland, H110 (N126) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl.

Natura2000-Basisanalyse for området: Stenrev sydøst for Langeland, H110 (N126) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl. Natura2000-Basisanalyse for området: Stenrev sydøst for Langeland, H110 (N126) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl. 1 Indledning Natura 2000 området, Stenrev sydøst for Langeland, er et habitatområde,

Læs mere

Natura2000-Basisanalyse for området: Store Middelgrund, H169 (N193) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl.

Natura2000-Basisanalyse for området: Store Middelgrund, H169 (N193) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl. Natura2000-Basisanalyse for området: Store Middelgrund, H169 (N193) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl. 1 Indledning Natura 2000 området, Store Middelgrund, er et større Natura-2000 område i den

Læs mere

Natura2000-Basisanalyse for området: Læsø Trindel og Tønneberg banke, H168 (N192) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl.

Natura2000-Basisanalyse for området: Læsø Trindel og Tønneberg banke, H168 (N192) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl. Natura2000-Basisanalyse for området: Læsø Trindel og Tønneberg banke, H168 (N192) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl. 1 Indledning Læsø Trindel og Tønneberg Banke er et større Natura-2000 område,

Læs mere

Natura2000-Basisanalyse for området: Hatter barn, H174 (N198) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl.

Natura2000-Basisanalyse for området: Hatter barn, H174 (N198) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl. Natura2000-Basisanalyse for området: Hatter barn, H174 (N198) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl. 1 Indledning Natura-2000 området, Hatter Barn, er et mindre habitatområde, der ligger midt mellem

Læs mere

Natura2000-Basisanalyse for området: Broen, H-175 (N199) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl.

Natura2000-Basisanalyse for området: Broen, H-175 (N199) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl. Natura2000-Basisanalyse for området: Broen, H-175 (N199) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl. 1 Indledning Natura 2000 området, Broen, er et mindre Natura-2000 område, som ligger ca 5 km nordøst

Læs mere

Natura2000-Basisanalyse for området: Lysegrund, H167 (N207) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl.

Natura2000-Basisanalyse for området: Lysegrund, H167 (N207) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl. sandbanke (gult) 518-B H171 518-A 570-A H204 Stenrev (blåt) H170 Natura2000-Basisanalyse for området: Lysegrund, H167 (N207) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl. 1 Indledning Natura 2000 området,

Læs mere

Natura2000-Basisanalyse for området: Ertholmene, H210/F79 (N189) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl.

Natura2000-Basisanalyse for området: Ertholmene, H210/F79 (N189) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl. Natura2000-Basisanalyse for området: Ertholmene, H210/F79 (N189) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl. 1 Indledning Natura 2000 området, Ertholmene er et mindre Natura-2000 område, som ligger ca.

Læs mere

Natura 2000-basisanalyse for området Schultz s Grund, H171 (N195) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl.

Natura 2000-basisanalyse for området Schultz s Grund, H171 (N195) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl. Natura 2000-basisanalyse for området Schultz s Grund, H171 (N195) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl. 1 Indledning Natura 2000 området, Schultz s Grund, ligger i den sydlige del af Kattegat knap

Læs mere

Natura 2000-basisanalyse for området: Kims Ryg, H165 (N190) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl.

Natura 2000-basisanalyse for området: Kims Ryg, H165 (N190) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl. Natura 2000-basisanalyse for området: Kims Ryg, H165 (N190) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m. fl. 1 Indledning Natura 2000 området, Kims Ryg, ligger midt i Kattegat mellem Anholt og Læsø, figur 1.1

Læs mere

Natura2000-Basisanalyse for området: Havet omkring Nordre Rønner, H176/F9 (N20) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl.

Natura2000-Basisanalyse for området: Havet omkring Nordre Rønner, H176/F9 (N20) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl. Natura2000-Basisanalyse for området: Havet omkring Nordre Rønner, H176/F9 (N20) Stig Helmig, SNS, Karsten Dahl, DMU, m.fl. 1 Indledning Natura 2000 området, Havet omkring Nordre Rønner er et større Natura-2000

Læs mere

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor 1 1. Beskrivelse af området Habitatområde: F64 Flensborg Fjord og Nybøl Nor 3422 hektar Området ligger i den sydøstlige del af Sønderjylland, og udgøres

Læs mere

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Natura 2000-område: 204 Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak Habitatområde: 204 Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak Udpegningsgrundlag:

Læs mere

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup NOTAT DATO 09-03-2012 JOURNAL NR. 326-2012-12815 SAGSANSVARLIG Peter Jannerup PLAN BYG OG MILJØ Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder af miljøgodkendelse til Gørlev Flyveplads Der er i

Læs mere

Basisanalyse for Natura 2000 område 206, Stevns Rev

Basisanalyse for Natura 2000 område 206, Stevns Rev Basisanalyse for Natura 2000 område 206, Stevns Rev Figur 1.1 Afgrænsning af Natura 2000 område 206, Stevns Rev. 1. Områdets afgrænsning Natura 2000 område 206, Stevns Rev, udgøres af 1 beskyttelsesområde:

Læs mere

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand Kobæk Strand kystbeskyttelsesudvalg Notat sendes med mail til hele udvalget efter aftale med Ole Holst. Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Tlf.: 58 57 36 00 chjor@slagelse.dk www.slagelse.dk 11. juni 2009

Læs mere

Konsekvensvurderinger i Fuglebeskyttelsesområderne

Konsekvensvurderinger i Fuglebeskyttelsesområderne Foto copyright NatureEyes/Kim Aaen Kim Aaen 1 Konsekvensvurderinger i Fuglebeskyttelsesområderne Disposition 2 Indledning/proces Fremgangsmåde ifm. konsekvensvurderinger Fuglearter (eksempler) Data, hvor?

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Natura 2000-planlægning Side 5 i Natura 2000 planen: EU s Natura 2000-direktiver (Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiverne)

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 142 Saltholm og omkringliggende hav Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin

Læs mere

Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne

Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne Ole Roland Therkildsen, Signe May Andersen, Preben Clausen, Thomas Bregnballe, Karsten Laursen & Jonas Teilmann http://dce.au.dk/ Baggrund Naturstyrelsen skal

Læs mere

Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet 10/10/2003 Introduktion til Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

Læs mere

Konsekvensvurdering af ændrede bestemmelser. beskyttede arter og naturtyper

Konsekvensvurdering af ændrede bestemmelser. beskyttede arter og naturtyper Konsekvensvurdering af ændrede bestemmelser for færdsel og jagt på Saltholms beskyttede arter og naturtyper Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. oktober 2012 Preben Clausen 1

Læs mere

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Læs mere

Natura 2000-handleplan planperiode. Havet omkring Nordre Rønner. Natura 2000-område nr. 20 Habitatområde H176 Fuglebeskyttelsesområde F9

Natura 2000-handleplan planperiode. Havet omkring Nordre Rønner. Natura 2000-område nr. 20 Habitatområde H176 Fuglebeskyttelsesområde F9 Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Havet omkring Nordre Rønner Natura 2000-område nr. 20 Habitatområde H176 Fuglebeskyttelsesområde F9 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 for område

Læs mere

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2 FANØ KOMMUNE OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F55 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vadehavet Skallingen

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 116 Centrale Storebælt

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 116 Centrale Storebælt Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 116 Centrale Storebælt 1 Miljørapport for Natura 2000-område nr. 116 Centrale Storebælt Den enkelte naturplan

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan Læsø Trindel og Tønneberg Banke Natura 2000-område nr. 192 Habitatområde H168

Forslag til Natura 2000-plan Læsø Trindel og Tønneberg Banke Natura 2000-område nr. 192 Habitatområde H168 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Læsø Trindel og Tønneberg Banke Natura 2000-område nr. 192 Habitatområde H168 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Læsø Trindel og Tønneberg Banke.

Læs mere

Screening af BALTOPS 13 øvelsesaktiviteter i relation til Natura 2000 habitatområder

Screening af BALTOPS 13 øvelsesaktiviteter i relation til Natura 2000 habitatområder Screening af BALTOPS 13 øvelsesaktiviteter i relation til Natura 2000 habitatområder Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 16. april 2013 Thomas Eske Holm Karsten Dahl Jonas Teilmann

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 4.7.2017 L 171/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1180 af 24. februar 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/118 om fastlæggelse

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Rømø Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F65 Titel: Natura 2000-handleplan for Rømø Udgiver: Tønder Kommune År: 2016 Forsidefoto: Græsning på

Læs mere

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Natura 2000-område: 203 Knudegrund Habitatområde: 203 Knudegrund Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål: 1170 Rev Vurderet

Læs mere

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater AARHUS UNIVERSITET 1.februar 2010 DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater Stefan Pihl, Karsten Laursen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Bjarne Søgaard & Thomas Bregnballe Hvordan

Læs mere

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om 4 Beskyttede områder Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om - Badeområder - Næringsstoffølsomme områder - Habitat- og fuglebeskyttelsesområder - Skaldyrvande

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 116 Habitatområde H100 Centrale Storebælt og Vresen

Læs mere

Hvilke krav stilles der for at nå målene i indsatsplanerne?

Hvilke krav stilles der for at nå målene i indsatsplanerne? Fotos: Henriette Bjerregaard og Chr. A. Jensen, NatureEyes Naturplaner for Natura 2000-områder Hvilke krav stilles der for at nå målene i indsatsplanerne? Henriette Bjerregaard, Biolog Naturkontoret, Natura

Læs mere

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Gurre Sø, Natura 2000-område nr. 131, Habitatområde nr. H115 Udgiver:

Læs mere

Basisanalyse for Natura 2000 område 161, Søer ved Bregentved og Gisselfeld

Basisanalyse for Natura 2000 område 161, Søer ved Bregentved og Gisselfeld Basisanalyse for Natura 2000 område 161, Søer ved Bregentved og Gisselfeld Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt 2006 Figur 1.1 Afgrænsning af Natura 2000 område 161, Søer ved Bregentved og Gisselfeld 1.

Læs mere

Endelave Havbrug. 26. januar 2014 1

Endelave Havbrug. 26. januar 2014 1 Endelave Havbrug Hvem er jeg Beskrivelse af Havbrug og Kompensationsopdræt Tab af næringsstoffer (N2000 og VRD) Forstyrrelse af naturtyper og arter (N2000) Tab af medicin (VRD) Forstyrrelse af andre aktiviteter

Læs mere

INPUT TIL SCREENING FOR NATURA 2000 OMBYGNING AF FÆRGELEJE,

INPUT TIL SCREENING FOR NATURA 2000 OMBYGNING AF FÆRGELEJE, Birgitte Maria Tøttrup Maddock Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S DATO: 06-04-2017 INPUT TIL SCREENING FOR NATURA 2000 OMBYGNING AF FÆRGELEJE, FÅÅBORG HAVN I relation til

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kimmelkær Landkanal Udkast Natura 2000-område nr. 71 Habitatområde H178 Titel: Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 -

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F55 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 17Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov 18Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø 14Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord 222Villestrup Ådal 201Øster

Læs mere

Natura Thomas Kirk Sørensen Kursus maj 2014

Natura Thomas Kirk Sørensen Kursus maj 2014 Natura 2000 Thomas Kirk Sørensen tks@aqua.dtu.dk Kursus maj 2014 EU Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiv Natura 2000 Kaldes også "internationale naturbeskyttelsesområder". Fuglebeskyttelsesdirektivet

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan Store Middelgrund Natura 2000-område nr. 193 Habitatområde H169

Forslag til Natura 2000-plan Store Middelgrund Natura 2000-område nr. 193 Habitatområde H169 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Store Middelgrund Natura 2000-område nr. 193 Habitatområde H169 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Store Middelgrund. Natura 2000-område nr. 193

Læs mere

MEJLFLAK HAVMØLLEPARK NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING

MEJLFLAK HAVMØLLEPARK NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING Til Havvind Århus Bugt A/S Dokumenttype Rapport Dato Februar 2012 MEJLFLAK HAVMØLLEPARK NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING MEJLFLAK HAVMØLLEPARK NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING Revision 01 Dato 2011-01-24

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N143, Vestamager og havet syd for

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N143, Vestamager og havet syd for NOTAT Naturstyrelsen Vestsjælland J.nr. NST-422-00979 Ref. mamor Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N143, Vestamager og havet syd for Forslag til Natura

Læs mere

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Natura 2000-planerne er på vej Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Indhold af N2000-plan Natura 2000-planen består af følgende delelementer: BASISANALYSEN Beskrivelse af området

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

Natura 2000-handleplan Hov Vig. Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97

Natura 2000-handleplan Hov Vig. Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Strandenge på Læsø og havet syd herfor Natura 2000-område nr.9 Habitatområde H9 Fuglebeskyttelsesområde F10 Natura 200 plan 2016-21 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2016-2021

Læs mere

Bilag II. Med ganske få undtagelser indvindes der ikke

Bilag II. Med ganske få undtagelser indvindes der ikke Bilag II Aktiviteter der kan påvirke Natura2000 områder De fysiske aktiviteter som kan påvirke marine Natura2000 områder og udgøre en trussel mod områdets udpegningsgrundlag er nedenfor opdelt i forskellige

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen SØDRINGKÆR

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen SØDRINGKÆR FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen SØDRINGKÆR SKYdETERRÆN natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Sødringkær Skydeterræn, Natura 2000-resumé

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. marts 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. H228 Stenholt Skov og Stenholt Mose INDHOLD

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen depot jerup natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Depot Jerup, Natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen

Læs mere

Foto: Naturstyrelsen. Kort: ISBN nr. [xxxxx]

Foto: Naturstyrelsen. Kort: ISBN nr. [xxxxx] Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde F55 Skallingen og Langli

Læs mere

1 Generel karakteristik af Vanddistrikt 35

1 Generel karakteristik af Vanddistrikt 35 1 Generel karakteristik af Vanddistrikt 35 Foto: Storstrøms Amt Vanddistrikt 35 omfatter Storstrøms Amt samt de dele af oplandene til Suså, Saltø Å og Tryggevælde Å, som ligger i Vestsjællands Amt og Roskilde

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 9 Habitatområde nr. 9 Fuglebeskyttelsesområde nr. 10 Strandenge på Læsø og

Læs mere

Figur 1.1 Afgrænsning af Natura 2000 område 165, Sprogø og Halsskov Rev

Figur 1.1 Afgrænsning af Natura 2000 område 165, Sprogø og Halsskov Rev Basisanalyse for Natura 2000-område 165, Sprogø og Halsskov Rev Figur 1.1 Afgrænsning af Natura 2000 område 165, Sprogø og Halsskov Rev 1. Områdets afgrænsning Natura 2000 område 165, Sprogø og Halsskov

Læs mere

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf.

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 176 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan Davids Banke Natura 2000-område nr. 209 Habitatområde H209

Forslag til Natura 2000-plan Davids Banke Natura 2000-område nr. 209 Habitatområde H209 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Davids Banke Natura 2000-område nr. 209 Habitatområde H209 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Davids Banke. Natura 2000-område nr. 209 Habitatområde

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 172, Lekkende Dyrehave Habitatområde H151 Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Anholt og havet nord for Natura 2000-område nr. 46 Habitatområde H42 Fuglebeskyttelsesområde F32

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Anholt og havet nord for Natura 2000-område nr. 46 Habitatområde H42 Fuglebeskyttelsesområde F32 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Anholt og havet nord for Natura 2000-område nr. 46 Habitatområde H42 Fuglebeskyttelsesområde F32 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Anholt og

Læs mere

Landzonetilladelse. Kystdirektoratet Højbovej Lemvig. Teknik & Miljø Rådhusgade Lemvig Telefon:

Landzonetilladelse. Kystdirektoratet Højbovej Lemvig. Teknik & Miljø Rådhusgade Lemvig Telefon: Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig 4. juli 2016 Landzonetilladelse Med hjemmel i 35 i Lov om planlægning giver Lemvig Kommune herved tilladelse til opførelse af udsigtsplatform ved Mindeparken på

Læs mere

Fuglebeskyttelsesområde Kogsbøl og Skast Mose

Fuglebeskyttelsesområde Kogsbøl og Skast Mose Fuglebeskyttelsesområde Kogsbøl og Skast Mose 1 1. Beskrivelse af området Fuglebeskyttelsesområde: F69 Kogsbøl og Skast Mose 557 hektar Kogsbøl og Skast Mose ligger centralt i det åbne land mellem Ballum,

Læs mere

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter September 2016 1 Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Anne Villadsgaard, Kystdirektoratet Hvad er Natura 2000? Natura 2000-områder kaldes

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 115 Habitatområde H99 Østerø Sø Udkast til Natura

Læs mere

Natura 2000 basisanalyse Femern Bælt Natura 2000-område nr. 251, Habitatområde H260

Natura 2000 basisanalyse Femern Bælt Natura 2000-område nr. 251, Habitatområde H260 Natura 2000 basisanalyse 2016-2021 Femern Bælt Natura 2000-område nr. 251, Habitatområde H260 Kolofon Natura 2000-basisanalyse 2015-2021 for Femern Bælt Natura 2000-område nr. 251 Habitatområde H260 Emneord:

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen STOLD SKYDETERRÆN natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Stold Skydeterræn, Natura 2000-resumé af drifts-

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave 2009-2015

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø. 29. april 2014

Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø. 29. april 2014 Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. 29. april 2014 Vedr.: Danmarks Jægerforbunds bemærkninger til Natura 2000 basisanalyser Ref.: Mail fra Naturstyrelsen dateret 20. december 2013 vedr. offentliggørelse

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Teknik og Miljø Natura 2000-handleplan 2016-2021 Centrale Storebælt og Vresen Natura 2000-område nr. 116 Habitatområde H100 Fuglebeskyttelsesområde F73 og F98 Forsidefoto: Lavvandet vade ved Sprogø Østrev.

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord Titel: Foto: Natura

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan Herthas Flak Natura 2000-område nr. 191 Habitatområde H166

Forslag til Natura 2000-plan Herthas Flak Natura 2000-område nr. 191 Habitatområde H166 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Herthas Flak Natura 2000-område nr. 191 Habitatområde H166 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Herthas Flak. Natura 2000-område nr. 191 Habitatområde

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N42 Måger Odde

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N42 Måger Odde NOTAT Naturstyrelsen Himmerland J.nr. NST-422-01053 Ref. idmpe Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N42 Måger Odde Forslag til Natura 2000-plan for N42

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan Munkegrunde Natura 2000-område nr. 205 Habitatområde H205

Forslag til Natura 2000-plan Munkegrunde Natura 2000-område nr. 205 Habitatområde H205 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Munkegrunde Natura 2000-område nr. 205 Habitatområde H205 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Munkegrunde. Natura 2000-område nr. 205 Habitatområde

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kogsbøl og Skast Mose Natura 2000-område nr. 103 Fuglebeskyttelsesområde F69 Titel: Natura 2000-handleplan for Kogsbøl og Skast Mose Udgiver: Tønder Kommune År: 2017 Forsidefoto:

Læs mere

Miljørapport for Vadehavet (N89), delområde Ballum Enge (F67).

Miljørapport for Vadehavet (N89), delområde Ballum Enge (F67). Miljørapport for Vadehavet (N89), delområde Ballum Enge (F67). Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport.

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 604 Offentligt. J.nr. NST-301-00121. Den

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 604 Offentligt. J.nr. NST-301-00121. Den Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 604 Offentligt J.nr. NST-301-00121 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CV og CW stillet af Folketingets Miljøog Planlægningsudvalg

Læs mere

Foto: Naturstyrelsen. Kort: ISBN nr

Foto: Naturstyrelsen. Kort: ISBN nr Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 4 Hirsholmene, havet vest for og Elling Ås udløb. Habitatområde nr. 4,

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 22 BØGESTRØM SKOLE NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 22 BØGESTRØM SKOLE NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 22 BØGESTRØM SKOLE NOVEMBER 2016 AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg nr. 22 Kommuneplantillæg nr. 22 er administrativt endelig vedtaget og den

Læs mere

Natura 2000 December 2010

Natura 2000 December 2010 Natura 2000 December 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet December 2010 ISBN 978-87-7083-973-0 Fotos: Fiskeridirektoratet og Colourbox Natura 2000 har til formål at sikre,

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde F52 Mandø Titel: Natura 2000-plejeplan for

Læs mere

Flagermus og Vindmøller

Flagermus og Vindmøller Flagermus og Vindmøller Baggrund: Habitatdirektivet Habitatdirektivet Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere