Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift"

Transkript

1 Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ

2 Kort over Natura 2000 områder

3 Forslag til Natura 2000-plan nr 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

4 Udpegningsgrundlag for 56 Horsens Fjord, Havet øst for og Endelave Habitatområde 52 Naturtype Antal hektar Sandbanke Vadeflade 467 Laguner 58 Bugt 2628 Rev Strandvold med flerårige 36 Strandeng 411 Tør hede 36 Rigkær 4 Bøgeskove på muldbund 39,7 Egeskove og blandskove 15,3 Elle- og askeskove 61,4 Og Bøg på mor med kristtorn, Bøg på muld, Ege-blandskov, Stilkege-krat, Skovbevokset tørvemose, Elle- og askeskov, Kalkoverdrev, Surt overdrev, Tidvis våd eng, Grå/grøn klit, Kransnålalge-sø,Brunvandet sø Samt arterne: Gråsæl og Spættet sæl

5 Habitatnatur

6 Habitatnatur - Skov

7 Udpegningsgrundlag for 56 Horsens Fjord, Havet øst for og Endelave Fuglebeskyttelsesområde 36 Fugle Skarv (Y/T) Bjergand (T) Ederfugl (T) Fløjlsand (T) Hvinand (T) Stor skallesluger (T) Klyde (Y) Hjejle (T) Lille kobbersneppe (T) Havterne (Y) Dværgterne (Y) Splitterne (Y)

8 Prognose for gunstig bevaringsstatus

9 Prognose for gunstig bevaringsstatus

10 Trusler og indsatser Fiskeri Begrænsning af fiskeri Jagt Begrænsning af jagt Miljøfarlige stoffer Reduktion af miljøfarlige stoffer Tiltag via vandplanen Næringstofbelastning Tiltag via vandplanen Sejlads og skibsfart Begrænsning og regulering af adgang Tilgroning med græs og høje urter Afgræsning Hedepleje Ammoniak deposition Gældende lovgivning Arealreduktion/fragmentering Begrænsning og regulering af adgang Etablering på 3-arealer Etablering på driftsarealer Afskæring af dræn og grøfter Begrænsning eller ophørt drift Rydning af vedplanter Afgræsning Invasive arter Næringsbelastning fra dyrkede arealer Begrænsning eller ophør af drift Intensiv skovdrift Skovnaturtypebevarende drift/pleje Utilstrækkelig beskyttelse Skovnaturtypebevarende drift/pleje Fældning af egnede redetræer Urørt skov

11 Overordnet målsætning for Natura 2000-området Fjordområdets hav- og kystnatur udgør et stort, sammenhængende naturområde med naturlig dynamisk udvikling af kystnaturen og med udbredte yngle- og rasteområder for hav- og kystfugle og havpattedyr. De marine naturtyper sandbanker, vadeflader, laguner, bugterog rev og kystnaturtyperne strandvold med flerårige planter,enårig strandengsvegetation, strandeng og grå/grøn klit er ien gunstig (god-høj) naturtilstand. Dette gælder også for tør hede, kalkoverdrev, surt overdrev og rigkær. Inden for området prioriteres særligt fuglearterne dværgterne, splitterne, ederfugl og skarv og deres levesteder. Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder.

12 Konkret målsætning for Natura 2000-området Naturtyper og arter skal have en gunstig bevaringsstatus. For naturtyper og for arters levesteder, der er vurderet til natur/ skovtilstandsklasse I eller II og gunstig prognose skal udviklingen i deres areal og tilstand være stabil eller i fremgang.

13 Konkret målsætning for Natura 2000-området For naturtyper og arters levesteder, der er vurderet til natur/ skovtilstandsklasse III-V og/eller ugunstig prognose skal udviklingen i deres natur/skovtilstand være i fremgang, således at der opnås natur/skovtilstand I-II og gunstig bevaringsstatus, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed dertil. Det samlede areal af naturtypen/levestedet skal være stabilt eller i fremgang, hvis naturforholdene tillader det. Navnlig for skovnaturtyperne kan der være tale om en dynamisk situation, hvor det ikke nødvendigvis er de samme forekomster, der over tid bidrager til arealmålet.

14 Konkret målsætning for Natura 2000-området For naturtyper og arter uden tilstandsvurderingssystem og/eller med en ukendt prognose er målsætningen gunstig bevaringsstatus. Det betyder, at tilstanden og det samlede areal af levestederne for områdets udpegede arter stabiliseres eller øges, således at der er grundlag for nedennævnte bestandstal eller for arter uden bestandstalsmål grundlag for tilstrækkelige egnede yngle- og fourageringsområder.

15 Konkret målsætning for Natura 2000-området Tilstanden og det samlede areal af levestederne for klyde, Fjordområdets hav- og kystnatur udgør et stort, sammenhængende naturområde med naturlig dynamisk udvikling af kystnaturen og med udbredte yngle- og rasteområder for havog kystfugle og havpattedyr. havterne og splitterne som ynglefugl stabiliseres eller øges, således at der er grundlag for en bestand på mindst 80 par klyder, mindst 450 par havterner og mindst 300 par splitterner inden for fuglebeskyttelsesområdet.

16 Konkret målsætning for Natura 2000-området Tilstanden og det samlede areal af levestederne for dværgterne som ynglefugl stabiliseres eller øges, således at der er tilstrækkeligt med egnede yngle- og fourageringsområder for arten i fuglebeskyttelsesområdet Tilstanden og det samlede areal af egnede yngleområder for skarv som ynglefugl stabiliseres eller øges, således at der er grundlag for en bestand på mindst 900 par i fuglebeskyttelsesområdet.

17 Konkret målsætning for Natura 2000-området Tilstanden og det samlede areal af levestederne for følgende trækfugle skal være stabil eller i fremgang, således at der er grundlag for rastende/fouragerende bestande på mindst ederfugle, fløjlsænder, bjergænder, hvinænder, 1000 store skalleslugere, hjejler og lille kobbersnepper. Tilstanden og det samlede areal af egnede yngle- og fourageringsområder for gråsæl og spættet sæl stabiliseres eller øges,således at der er tilstrækkelige egnede yngle- og fourageringsområder for arternes delbestande i området.

18 Konkret målsætning for Natura 2000-området Naturtypeforekomster i artsklasse I målsættes til tilstandsklasse I og skal søges udvidet/sammenkædet, hvis de naturgivne forhold gør det muligt. Arealet med énårig strandengsvegetation søges udvidet med i størrelsesordenen 1 ha, og arealet med strandeng søges udvidet med ca. 4 ha, hvor der lægges vægt på dynamisk kystudvikling og retablering af de hydrologiske og naturmæssige sammenhænge mellem havet og kystområdet.

19 Konkret målsætning for Natura 2000-området Arealet med tør hede søges udvidet med i størrelsesordenen 18 ha, så de udgør store, sammenhængende arealer. Arealet med kalkoverdrev, sure overdrev, tidvis våd eng og rigkær udvides med henholdsvis i størrelsesordenen 2 ha, 2 ha, 1 ha og 2 ha.

20 Indsatsprogram Reduktion af kvælstof-deposition på områdets habitatnaturtyper forventes at ske gennem en kommende ændring af husdyrgodkendelsesloven. Den øvrige tilførsel af næringsstoffer til typerne reduceres, herunder fra dræntilløb, dyrkede marker, overfladevand, spildevand og fodring. Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi i strandenge og rigkær De terrestriske naturtyper skal sikres en hensigtsmæssig ekstensiv drift og pleje. Invasive arter som rynket rose, kæmpe-bjørneklo og bjerg-fyr og problemarter som vadegræs bekæmpes

21 Forslag til virkemidler for at sikre gunstigbevaringsstatus Strandenge Etablering på 3-arealer Etablering på driftsarealer Afskæring af dræn og grøfter Begrænsning el ophør af drift Rydning af vedplanter Afgræsning Bekæmpelse af invasive arter

22 Forslag til virkemidler for at sikre gunstigbevaringsstatus Skove Tiltag med nye lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug Skovnaturtypebevarende drift/pleje

23 Forslag til Natura 2000-plan nr 236 Bygholm Ådal

24 Udpegningsgrundlag for 236 Bygholms Ådal, Habitatområde Vandløb Kalkoverdrev Surt overdrev Tidvis våd eng Urtebræmme Kildevæld Rigkær Sumpvidelsnegl Bæklampret Naturtype Vandløb Sø Mose Fersk eng Overdrev Skov Agerjord, bebyggelse og veje I alt Antal ha (km) 4,5 0,5 7,7 15,2 9,3 4,4 9,4 51

25 Habitatnatur

26 Prognose for gunstig bevaringsstatus

27 Trusler og indsatser Grødeskæring i vandløb Ophør med grødeskæring Miljøvenlig vandløbspleje Opdyrkning/omlægning Begrænsning el. ophør af drift Sandvandring Ophør med grødeskæring Vandløbsoprensning Fri dynamik Sejlads og skibsfart Begrænsning og regulering af adgang Tilgroning med græs og høje urter Afgræsning Tilgroning med vedplanter Rydning af vedplanter Afgræsning Ammoniak deposition Gældende lovgivning Arealreduktion/fragmentering Etablering på 3-arealer Afskæring af dræn og grøfter Begrænsning eller ophørt drift Afgræsning Næringsbelastning fra dyrkede arealer Begrænsning eller ophør af drift Etablering på driftsarealer Tiltag via vandplan

28 Overordnet målsætning for Natura 2000-området Bygholm Ådal er et åbent ådalslandskab med sammenhængende, lysåben græsningsnatur omkring det uregulerede vandløb. De to artsrige overdrevstyper kalkoverdrev og sure overdrev prioriteres højt og sikres - ligesom de øvrige lysåbne naturtyper, herunder specielt rigkær - en god-høj naturtilstand og større, sammenhængende forekomster. Gunstig tilstand af vandløbene sikres ligeledes, således at de sammen med områdets kærarealer udgør velegnede levesteder for bæklampret og sumpvindelsnegl. Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode leve- og spredningsmuligheder.

29 Konkret målsætning for Natura 2000-området Naturtyper og arter skal have en gunstig bevaringsstatus. For naturtyper og for arters levesteder, der er vurderet til natur/ skovtilstandsklasse I eller II og gunstig prognose skal udviklingen i deres areal og tilstand være stabil eller i fremgang. For naturtyper og arters levesteder, der er vurderet til natur/ skovtilstandsklasse III-V og/eller ugunstig prognose skal udviklingen i deres natur/skovtilstand være i fremgang, således at der opnås natur/skovtilstand I-II og gunstig bevaringsstatus, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed dertil. Det samlede areal af naturtypen/levestedet skal være stabilt eller i fremgang, hvis naturforholdene tillader det. For naturtyper og arter uden tilstandsvurderingssystem og/eller med en ukendt prognose er målsætningen gunstig bevaringsstatus. Det betyder, at tilstanden og det samlede arealaf levestederne for bæklampret og sumpvindelsnegl stabiliseres eller øges, således at der er grundlag for tilstrækkelige egnede yngle- og fourageringsområder. Naturtypeforekomster i artsklasse I målsættes til tilstandsklasse I og skal søges udvidet/sammenkædet, hvis de naturgivne forhold gør det muligt. Overdrevsarealerne søges samlet set udvidet med i størrelsesordenen ca. 8 ha, arealet med tidvis våd eng søges udvidet med i størrelsesordenen ha, og arealet med rigkær søges udvidet med ca. 5 ha, hvor de naturgivne forhold gør det muligt og således at eksisterende forekomster om muligt sammenbindes.

30 Indsatsprogram Reduktion af kvælstof-deposition på områdets habitatnaturtyper forventes at ske gennem en kommende ændring af husdyrgodkendelsesloven. Den øvrige tilførsel af næringsstoffer til typerne reduceres, herunder fra dræntilløb, dyrkede marker, overfladevand, spildevand og fodring. Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi i Tidvis våd eng, kildevæld og rigkær De terrestriske naturtyper skal sikres en hensigtsmæssig ekstensiv drift og pleje. Invasive arter som kæmpe-bjørneklo bekæmpes

31 Forslag til virkemidler for at sikre gunstigbevaringsstatus Overdrev Udvidelse af naturarealet Afgræsning Begrænsning el ophør af drift Etablering på 3-arealer Afskæring af dræn og grøfter Etablering på driftsarealer Rydning af vedplanter

32 Forslag til virkemidler for at sikre gunstigbevaringsstatus Rigkær Tiltag med nye lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug Begrænsning el ophør af drift Etablering på 3-arealer Etablering på driftsarealer Rydning af vedplanter Afgræsning Høslet Tiltag via vandplanen

33 Konsekvenser af Natura 2000 planen Mange af naturtyperne i planen er kvælstoffølsomme og påvirder derfor et stort område i forhold til evt ny regler for Miljøgodkendelse af husdyrbrug

34 Konsekvenser af ny husdyrlov For ammoniakfølsom natur indenfor Natura 2000 områder bliver der krav om maksimal samlet deposition. Grænseværdien, som skal overholdes, afhænger af produktionens størrelse, antal naboer med husdyr i nærheden samt afstanden til naturområdet.

35 Konsekvenser af ny husdyrlov 100 m 200 m 300 m 500 m 1000 m 2000 m

36 Konsekvenser af ny husdyrlov Tabellen viser eksempler på minimumsafstand fra et anlæg til et naturområde, hvis kravet om ammoniaknedfald skal overholdes. Beregnet under forudsætning af referencesystem for ammoniakfordampning

37 Miljøministeren udtaler: Ingen nye administrative virkemidler (nye love) Ingen indgriben uden for Natura 2000 områderne Frivillige aftaler baseret på tilskudsordninger som FERV udbyder

38 Konklusion - naturplaner Det kan have betydning for dem der har jord indenfor Natura 2000 området Frivillige aftaler Det kan få indirekte betydning for husdyrbrug i nærheden der ønsker at udvide.

39

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr.

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. 1 Til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, København mst@mst.dk INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. nr MST-1274-00037 Indsigelsen

Læs mere

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30 Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af området...2 2. Udpegningsgrundlaget...4 3. Foreløbig trusselsvurdering...6

Læs mere

BEVARINGSSTATUS FOR NATURTYPER OG ARTER. Habitatdirektivets Artikel 17 rapportering AARHUS UNIVERSITET

BEVARINGSSTATUS FOR NATURTYPER OG ARTER. Habitatdirektivets Artikel 17 rapportering AARHUS UNIVERSITET BEVARINGSSTATUS FOR NATURTYPER OG ARTER Habitatdirektivets Artikel 17 rapportering Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 98 2014 AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

Kriterier for gunstig bevaringsstatus

Kriterier for gunstig bevaringsstatus Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Kriterier for gunstig bevaringsstatus Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet Faglig rapport

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

TILSTANDSVURDERING AF HABITATNATURTYPER 2010-11

TILSTANDSVURDERING AF HABITATNATURTYPER 2010-11 TILSTANDSVURDERING AF HABITATNATURTYPER 2010-11 NOVANA Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 39 2012 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

ANALYSE AF BEHOVET FOR GRÆSNING OG HØSLÆT PÅ BESKYTTEDE NATURAREALER

ANALYSE AF BEHOVET FOR GRÆSNING OG HØSLÆT PÅ BESKYTTEDE NATURAREALER ANALYSE AF BEHOVET FOR GRÆSNING OG HØSLÆT PÅ BESKYTTEDE NATURAREALER Areal, biomasse og antal græsningsdyr Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 13 2012 AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om "Vilkår for anlæg", "Ventilation", som 2. vilkår:

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om Vilkår for anlæg, Ventilation, som 2. vilkår: Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. januar 2012 J.nr.: NMK-132-00054 (tidl. MKN-130-00347)og NMK-132-00563 Ref.: Bibi Søgaard-Bauditz, Bibis. Kristina Refsgaard,

Læs mere

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed 4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed Indledning Danmark hører til blandt de lande, hvis natur i særlig grad er under påvirkning af en intensiv arealudnyttelse. Historisk set er dette forhold et resultat af

Læs mere

Beregning af naturtilstand ved brug af simple indikatorer

Beregning af naturtilstand ved brug af simple indikatorer Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 599, 2007 Beregning af naturtilstand ved brug af simple indikatorer 2.udgave [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Driftsændringer til Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6600 Aabenraa Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune

AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. marts 2015 J.nr.: NMK-500-00466 Ref.: JKW-NMKN AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Motorvejstilslutning - naturforhold Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Eivind Johansen og Lene Gerd Sørensen Nordre Strandvej 182 A 3140 Ålsgårde Den 2. oktober 2014 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10 Fabjerg 7620 Lemvig 27. april 2015 12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 på adressen Mejerivejen 10 762 Lemvig Teknik &

Læs mere

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn 0 Indhold 1. Indledning...2 2. Baggrund for oplægget...2 3. Afgrænsning af nationalparkområdet...3 3.1 Vindmøller...5 4. Nationalparkens magt og indflydelse...7

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Kødkvæg som naturplejere

Kødkvæg som naturplejere Kødkvæg som naturplejere - En manual omkring afgræsning af naturarealer med kødkvæg Blandt andet indeholdende oplysninger om: - Eksempler fra projektets praktiske del - Beskrivelse af naturpleje - Forslag

Læs mere

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Miljøministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Klima, Energi og Bygningsministeriet Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Læs mere

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Teknisk anvisning fra DMU nr. 23, 2006 Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere