FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE"

Transkript

1 FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

2 Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø År: 2015 Må citeres med kildeangivelse. 2

3 Indhold 1. Indledning Forslagets indhold Baggrund for forslaget Videre proces

4 1. Indledning For første gang foreslår den danske regering målrettet at beskytte havområder med blød havbund i Kattegat. For at forbedre miljøtilstanden i Kattegat og leve op til havstrategidirektivets krav om et sammenhængende og repræsentativt net af beskyttede havområder er det nødvendigt at beskytte den bløde havbund i Kattegat, der er en udbredt naturtype og levested for sårbare arter og habitater som for eksempel korallerne søfjer og søstrå og krebsdyrene haploops. De klarer sig dårligt på de arealer, hvor der samtidig fiskes med bundslæbende redskaber, indvindes råstoffer eller klappes havbundsmateriale fra havne og sejlrender. Derfor foreslår regeringen at beskytte seks udvalgte havområder med dyb blød havbund i den danske del af Kattegat mod fysiske påvirkninger fra bundslæbende fiskeri 1 (bundtrawl), råstofindvinding og klapning af oprenset havbundsmateriale. Den bløde havbund og dens habitater, har en afgørende funktion i økosystemet, bl.a. i forhold til at opretholde biodiversiteten i det samlede økosystem. Beskyttelsen er målrettet efter nogle af de områder, hvor man ved, at de meget sårbare arter findes. Forslaget bliver en del af indsatsprogrammet under Danmarks Havstrategi, som skal være udarbejdet senest i 2015 og igangsættes senest i Formålet med havstrategidirektivet er at skabe en ramme, inden for hvilken der træffes de fornødne foranstaltninger til at opnå eller opretholde god miljøtilstand i havmiljøet senest i år Det fremgår af havstrategilovens 10, at indsatsprogrammet skal omfatte geografiske beskyttelsesforanstaltninger, der bidrager til sammenhængende og repræsentative net af beskyttede havområder, og som i tilstrækkelig grad dækker mangfoldigheden i de enkelte økosystemer. I forlængelse af en udpegning af områder i Kattegat skal der, senest i 2021 (i forbindelse med næste havstrategiperiode), tages stilling til det eventuelle behov for udpegninger i øvrige danske farvande. Forslaget om beskyttede havområder skal bidrage til at nå det samlede mål om god miljøtilstand samtidig med at en bæredygtig udnyttelse af havets goder og ydelser muliggøres. Naturstyrelsen har valgt at foretage høring om indsatsprogrammet ad to omgange. Denne første del af indsatsprogrammet omhandler forslag til beskyttede havområder i Kattegat. Anden del af indsatsprogrammet vil blive en samlet beskrivelse af alle indsatser og forventes at komme i offentlig høring i Forslaget til beskyttede havområder i Kattegat skal, ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer, ledsages af en miljøvurdering af programmets sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet og sendes i 12 ugers offentlig høring. 1 Forventeligt følgende redskabskategorier: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBS, TB, TBB, SDN, SSC, SX, SV. jf. EU No. 404/2011 4

5 Det er miljøministeren, der, efter inddragelse af berørte myndigheder og offentligheden, træffer endelig afgørelse om indsatsprogrammet og den konkrete udformning heraf, herunder om beskyttede områder. Beskyttelsen af områderne forventes at kunne træde i kraft i 2016 efter en godkendelse i EU. 5

6 2. Forslagets indhold For at skabe et sammenhængende og repræsentativt net af beskyttede havområder, der i tilstrækkelig grad dækker diversiteten i de enkelte økosystemer, under hensyntagen til de sociale og økonomiske konsekvenser, foreslås det, at der beskyttes 6 områder i Kattegat. På kortet nedenfor er områderne afbildet (område a f). Der henvises til Bilag 1 for områdernes koordinater). Områderne udgør i alt et areal på 650 km 2, hvilket svarer til 4 % af den danske del af Kattegat. Områderne dækker endvidere ca. 9 % af den bløde havbund, som hovedsageligt har en dybde over 20 meter, i den danske del af Kattegat. Beskyttelse af områderne vil medføre forbud mod de fleste aktiviteter, der fysisk påvirker havbunden, f.eks. fiskeri med bundslæbende redskaber, råstofindvinding og placering af oprenset havbundssediment fra havne og sejlrender (klapning). For så vidt angår område a og e er der et delvist sammenfald mellem forslaget til beskyttet område og et udlæg til vindmølleområde. Energistyrelsen oplyser, at det ikke er hensigtsmæssigt at opstille møller på dyb blød havbund, hvorfor det vurderes, at målet om en beskyttelse af den bløde havbund ikke i praksis er i konflikt med de udlagte områder til vindmøller. Fiskeri med garn, flydetrawl og tejner vil fortsat være tilladt. Der vil derudover være tilladelse til at udføre aktiviteter, der ikke fysisk griber ind i havbunden, efter de til enhver tid gældende regler. Naturgenopretning, som for eksempel genopretning af stenrev, kan tillades efter en nærmere vurdering, men som udgangspunkt kun, hvis der tidligere har ligget et stenrev på den givne lokalitet. Der henvises til miljørapporten, for en nærmere gennemgang af de enkelte områder. 6

7 7

8 3. Baggrund for forslaget Nærværende forslag skal være en del af det kommende indsatsprogram under Havstrategidirektivet 2. Den resterende del af indsatsprogrammet vil blive sendt i offentlig høring i Havstrategidirektivet blev vedtaget i EU i 2008 og blev formelt implementeret i dansk ret i 2010 med havstrategiloven 3. Det er havstrategidirektivets mål, at der skal opnås eller opretholdes en god miljøtilstand i havmiljøet senest i Som led i implementeringen af havstrategidirektivet skal landene udarbejde en havstrategi med følgende elementer og tidsfrister: en basisanalyse for havmiljøets tilstand, beskrivelse af god miljøtilstand og miljømål for at opnå god miljøtilstand (i 2012) 4, 5 et marint overvågningsprogram (i 2014) 6 et indsatsprogram, som skal være udarbejdet senest i 2015 og igangsættes i Det fremgår af havstrategidirektivet, at indsatsprogrammet skal omfatte geografiske beskyttelsesforanstaltninger, der bidrager til sammenhængende og repræsentative net af beskyttede områder og i tilstrækkelig grad dækker diversiteten i de enkelte økosystemer, såsom særlige bevaringsområder i henhold til habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet og andre områder fastlagt af fællesskabet eller de berørte medlemslande. De beskyttede områder skal således udgøre et netværk, der: er sammenhængende er repræsentativt og i tilstrækkelig grad, dækker diversiteten i de enkelte økosystemer. Herudover er det relevant at notere sig direktivets bestemmelser om: at havstrategien skal anvende en økosystembaseret tilgang til forvaltning af de menneskelige aktiviteter, der sikrer, at det samlede pres på havmiljøet holdes inden for et niveau, der muliggør, at der kan opnås god miljøtilstand. at de marine økosystemers evne til at håndtere menneskeskabte forandringer ikke bringes i fare. at en bæredygtig udnyttelse af havets goder og ydelser muliggøres. 2 Havstrategidirektivet: 3 Havstrategiloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Basisanalyse: 5 Miljømål: 6 Overvågningsprogram: 8

9 at indsatsprogrammet skal tage behørigt hensyn til princippet om bæredygtig udvikling, og navnlig til de sociale og økonomiske konsekvenser af de påtænkte foranstaltninger. Der er valgt at fokusere på Kattegat i første havstrategi, da der her foreligger mest viden. Der vil blive taget stilling til behovet for eventuelle udpegninger af beskyttede områder i Østersøen og Nordsøen i forbindelse med udarbejdelse af indsatsprogrammet for næste havstrategiperiode (2021). Nærværende forslag danner således ikke grundlag for en beslutning om eventuelle udpegninger i de øvrige havområder. Det eksisterende netværk af beskyttede havområder i Kattegat udgøres i dag af Natura 2000-områderne, som er udpeget efter EU s habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv. Natura 2000-områderne dækker ca. 18 % af det samlede danske havareal. Inden for dette areal er det udelukkende det såkaldte udpegningsgrundlag, der skal beskyttes. Udpegningsgrundlaget på havet omfatter otte marine naturtyper: sandbanker, flodmundinger, mudder og sandflader blottet ved ebbe, kystlaguner og strandsøer, lavvandede bugter og vige, rev, boblerev og havgrotter. Den dybe bløde havbund, der dækker ca. en fjerdedel af den danske del af Kattegat, er ikke en del af Natura 2000-beskyttelsen. Derfor er den eksisterende beskyttelse ikke repræsentativ for havområdet, hvilket direktivet stiller krav om i artikel 13 stk. 4. I havstrategiens basisanalyse vurderes det, at der i dag ikke er god miljøtilstand i Kattegat. Samtidig er den dybe bløde havbund en habitattype, der er i mange år har været påvirket af menneskelige aktiviteter, blandt andet ved tilførsel af næringsstoffer og ved fiskeri med bundslæbende redskaber. Danmark har, som nævnt ovenfor, ikke eksisterende lovgivning, der beskytter arter og habitater ved den dybe bløde bund i Kattegat. De fastsatte miljømål knyttet til den bløde bund kan således ikke opfyldes med eksisterende indsatser. Der er derfor en forpligtelse til at etablere en beskyttelse af områder af den dybe bløde havbund i den danske del af Kattegat. Det vurderes, at forslaget - sammen med de eksisterende Natura 2000-områder - vil være tilstrækkeligt til at opfylde direktivets krav om beskyttede områder i Kattegat. 9

10 4. Videre proces Det er miljøministeren, der efter høring af offentligheden træffer endelig beslutning om udpegning af beskyttede områder i havstrategiens indsatsprogram. Indsatsprogrammet skal være offentliggjort med udgangen af 2015 og igangsat med udgangen af Samtidig med den offentlige høring vil der blive foretaget regional koordinering med vores nabolande. Vedrørende regulering af fiskeriaktiviteter i områderne skal der ske en drøftelse med andre relevante EU-medlemslande med henblik på at opnå en fælles henstilling til EU- Kommissionen om at gennemføre fiskeriregulering i områderne. Derudover skal der i medfør af den fælles fiskeripolitik ske en høring af det Rådgivende råd for Nordsøen (Nordsø-AC). Reguleringen af områderne forventes således at kunne træde i kraft i

11 5. Bilag 1: Områdernes koordinater Område Areal (km 2 ) X koordinat Y koordinat Decimalgrader (WGS84) N Decimalgrader (WGS84) E a , ,56 10,677 57, , ,73 10,628 57, , ,94 10,644 57, , ,64 10,599 57, , ,72 10,686 57, , ,34 10,803 57,035 b , ,92 11,402 57, , ,11 11,430 57, , ,62 11,421 57, , ,06 11,417 57, , ,56 11,451 57, , ,84 11,453 57, , ,11 11,448 57, , ,91 11,423 57,261 c , ,69 11,363 57, , ,27 11,353 57, , ,98 11,382 57, , ,39 11,436 57, , ,11 11,435 57, , ,28 11,396 57,189 d , ,19 11,532 57, , ,16 11,557 57, , ,47 11,512 57, , ,55 11,502 57, , ,91 11,491 57,093 e , ,06 12,087 56, , ,79 12,115 56, , ,51 12,078 56, , ,00 12,080 56, , ,48 11,988 56, , ,84 11,977 56,585 f , ,42 11,261 56, , ,47 11,464 56, , ,53 11,585 56, , ,57 11,479 56, , ,08 11,369 55,989 11

12 12

13

14 Strandgade 29 DK København K Tlf.: (+45) www. mst.dk

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner NaturErhvervstyrelsen Den 24. juni 2014 Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1 (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med loven er at skabe

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Vejledning Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse 2014 Titel: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Redaktion: Kystdirektoratet og Naturstyrelsen Udgiver:

Læs mere

Kriterier for gunstig bevaringsstatus

Kriterier for gunstig bevaringsstatus Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Kriterier for gunstig bevaringsstatus Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet Faglig rapport

Læs mere

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Miljøministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Klima, Energi og Bygningsministeriet Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Læs mere

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Maj 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Udarbejdet af: Ministeriet

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr.

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. 1 Til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, København mst@mst.dk INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. nr MST-1274-00037 Indsigelsen

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere