Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR. for skuemestre og faglærere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR. for skuemestre og faglærere"

Transkript

1 Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR for skuemestre og faglærere Revideret oktober 2010

2 Indholdsfortegnelse 1. Formål med Svendeprøvevejledningen 3 2. Lovgrundlag for Den afsluttende prøve 4 Svendeprøve 4 Karakter 4 Kompetencemål 5 Den afsluttende prøve Svendeprøven 5 3. Den afsluttende prøve - Svendeprøven 7 Svendeprøveugen 7 Eksempel på hvordan svendeprøveugen kan tilrettelægges 7 Den skriftlige prøve 8 Den praktiske prøve 9 Den afsluttende karakter Svendeprøve karakteren Skuemester og svendeprøveopgaver 13 Skuemester 13 Svendeprøveopgaver 13 Uregelmæssigheder og andre forhold 14 Bilag 15 Bilag 1 Kompetence mål for procesoperatøruddannelsen: 15 Bilag 2-7-trinsskala 16 Bilag 3 - Omsætningstabel ved den skriftlige prøve 18 Bilag 4 Medaljer 19 Side 2 af 19

3 1. Formål med Svendeprøvevejledningen Svendeprøvevejledningen PROCESOPERATØR er en vejledning, som ud fra gældende lovgivning, bekendtgørelser, uddannelsesordninger, vejledninger m.v. sammenfatter og beskriver tilrettelæggelse og gennemførelse af den afsluttende eksamen Svendeprøven. Brugerne af vejledningen skal være bekendt med gældende lovgivning, bekendtgørelser, uddannelsesordninger, vejledninger m.v., der til en hver tid er gældende i forhold til den afsluttende eksamen Svendeprøven. Den er således en hjælp til de censorer, som skal sikre, at der sker en ensartet bedømmelse i forhold til de opstillede kompetencemål for procesoperatøruddannelsen, og en hjælp til faglærer(ne) og skole i tilrettelæggelse og gennemførelse af svendeprøven. Uddannelsens kompetencemål fremgår af Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling (bilag 17 - Procesoperatør) samt tilhørende uddannelsesordning, der er uddannelsens officielle dokumenter. Uddannelsens kompetencemål er den afsluttende eksamens udgangspunkt. Kompetencemålene er også skolernes grundlag for tilrettelæggelse af svendeprøven. Vejledningen skal derfor også anvendes af skolens lærere til at sikre, at prøven tilrettelægges efter gældende regler. Relevant lovgivning, bekendtgørelser, vejledninger m.v. 606 af 4/ Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling (bilag 17 - Procesoperatør) Uddannelsesordningen for uddannelsen til Procesoperatør Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser BEK 1016 af 24/8/2010 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse BEK nr. 262 af 20/03/2007 Links til love og bekendtgørelser kan findes på Industriens Uddannelsers hjemmeside: Desuden beskrives skuemestrenes opgaver og arbejdsvilkår samt andre praktiske forhold i forbindelse med svendeprøver. Bilagene til denne vejledning er de arbejdspapirer, som typisk skal anvendes ved hver svendeprøve. Side 3 af 19

4 2. Lovgrundlag for Den afsluttende prøve Svendeprøve Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Ved svendeprøver gælder følgende: Opgaverne stilles af uddannelsesinstitutionen efter samråd med det faglige udvalg eller af en opgavekommission nedsat af det faglige udvalg. Bedømmelsen foretages af eksaminandens lærer, der er eksaminator, og normalt 2 censorer (skuemestre) udpeget af det faglige udvalg. Disse censorer skal have den fornødne indsigt i uddannelsen og det fagområde prøven vedrører, og må ikke have ansættelse ved uddannelsesinstitutionen eller elevens praktiksted eller være elevens arbejdsgiver. Ved praktiske prøver skal censorerne være til stede under hele prøven, medmindre andet fremgår af reglerne om uddannelsen. Det faglige udvalg afholder alle udgifter i forbindelse med deltagelsen af de censorer, som det faglige udvalg har udpeget, samt udgifter ved de faglige udvalgs udarbejdelse af opgaveforslag. De opnåede karakterer indgår i uddannelsesinstitutionens grundlag for udstedelse af (skole) bevis efter reglerne om uddannelsen. Klager vedrørende bedømmelse af eksamen, som svendeprøve eller som en del af en svendeprøve, afgøres af uddannelsesinstitutionen i samråd med det faglige udvalg. Bliver uddannelsesinstitutionen i forbindelse med en prøve opmærksom på fejl og mangler, der kan udbedres, træffer institutionen, evt. efter drøftelse med bedømmerne eller opgavestillerne, afgørelse om, hvordan udbedringen skal ske. Karakter Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse Der anvendes 7-trins-skalaen Se Bilag 2 til denne vejledning! Bedømmelse af præstationer og standpunkter skal ske på grundlag af de faglige mål, der er opstillet for det pågældende fag eller flerfaglige forløb (absolut karaktergivning). Præstationen og standpunktet skal bedømmes ud fra såvel fagets eller forløbets formål som undervisningens beskrevne indhold. Der må ikke tilstræbes nogen bestemt fordeling af karaktererne (relativ karaktergivning). Hvor en censor eller eksaminator medvirker, fastsætter denne karakteren. Hvor der ved bedømmelsen medvirker både en censor og en eksaminator, fastsættes karakteren efter drøftelse mellem dem. Hvis censor og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karak- Side 4 af 19

5 ter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmeste lavere karakter. Kompetencemål Resume Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling (bilag 17 - Procesoperatør) Er i Bilag 1 til denne vejledning! Den afsluttende prøve Svendeprøven Resume af Uddannelsesordningen for uddannelse til procesoperatør Den skriftlige prøve varer i alt 4 klokketimer, og den praktiske prøve varer i alt 10 timer. Den skriftlige prøve Den skriftlige prøve består af en opgave i paratviden med vejledende tid på 1 klokketime og en opgave i problemløsning med vejledende tid på 3 klokketimer. Den praktiske prøve Den praktiske prøve består af to delprøver på procesanlæg med tilkoblede styrings- og reguleringsfunktioner. Opgaverne fordeles blandt eleverne efter lodtrækning. De 2 delprøver består af henholdsvis en produktionsopgave og en fejlfindings-, fejlretnings- og vedligeholdelsesopgave. Produktionsopgaven, som løses i et team på 2 til 4 elever, omfatter planlægning og organisering af en produktionsdag, opstart af produktionsanlæg, overvågning af produktion, arbejde efter styringssystemer, prøveudtagning og analyse, indregulering af driftsparametre, standsning af produktion og nedlukning af anlæg. Denne opgave varer 6 klokketimer. Fejlfindings-, fejlretnings- og vedligeholdelsesopgaven, løses selvstændigt af eleven, og omfatter et produktionsskift med opstart eller overtagelse af igangværende produktion, overvågning af produktion, arbejde efter styringssystemer, standsning eller aflevering af anlæg med tilhørende rapportering samt fejlfinding og fejlretning af indlagte fejl og udførelse af vedligeholdelsesopgave. Denne opgave varer 4 klokketimer. Bedømmelse Prøven bedømmes af en lærer udpeget af skolen og 2 censorer udpeget af det faglige udvalg. Ved bedømmelsen af svendeprøven giver lærer og censorer en samlet karakter efter fælles votering for henholdsvis den skriftlige prøve og hver af de to praktiske prøver. Den samlede eksamens- Side 5 af 19

6 karakter fremkommer herefter som gennemsnittet af karakteren for den skriftlige prøve og de to karakterer for den praktiske prøve. Side 6 af 19

7 3. Den afsluttende prøve - Svendeprøven Svendeprøveugen Svendeprøven afholdes så vidt muligt i sidste uge af sidste skoleperiode. Skuemestrene medvirker ved bedømmelse og karaktergivning af de skriftlige prøveopgaver (ca. ½ - 1 dag), efter at lærerne har rettet opgaverne. Skuemestrene leder Produktionslederfunktion desuden alle praktiske prøver (2 dage). Skolerne skal tilrettelægge prøveforløbet således, at skuemestrenes medvirken forenkles og tidsbegrænses mest muligt, max. 2½ - 3 dage pr. hold/prøve ved normal holdstørrelse (16 lærlinge). Eksempel på hvordan svendeprøveugen kan tilrettelægges Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Skriftlige Skuemestrene Praktisk prøve Praktisk prøve Afslutning prøve gennemgår Produktion Fejlfindings-, de rettede fejlretnings- & 4 timer skriftlige 6 timer vedligehold 20 Multiple choi- prøver. Team ce 1 Case med 5-8 spørgsmål Elever og faglæreren gør pro- Overlevering! ceshal klar. Faglærer(ne) retter den skriftlige svendeprøve! Skuemestre og faglærer(ne) afgiver karakter efter fælles Votering. Der afgives karakter efter fælles votering! Praktisk prøve Fejlfindings-, fejlretnings- & vedligehold 4 timer Selvstændig Der afgives karakter efter fælles votering! Side 7 af 19

8 Den skriftlige prøve Den skriftlige prøve består af to dele, henholdsvis paratviden og problemløsning, som skal afspejle procesoperatøruddannelsens kompetence mål. Den har i alt en varighed på 4 klokketimer, hvor eleven selv disponerer tiden. Paratvidensdelen Paratviden defineres som viden om principper og simple beregninger m.m. samt viden om, hvor information kan findes i håndbøger m.m. - ikke nødvendigvis, at selve svaret haves parat. Prøven i paratviden har en vejledende varighed på 1 time, og en vægtning på 25 % af den skriftlige prøve. Den omfatter 20 afkrydsningsspørgsmål (multiple choice) med hver en vægtning på 1,25 %. Til hvert spørgsmål skal der være 4 svarmuligheder, hvoraf 1 er rigtig, og 3 er forkerte, men konstrueret på en sådan måde, at de umiddelbart virker sandsynlige rigtige. Hvert spørgsmål bedømmes rigtigt eller forkert. Problemløsningsdelen Problemløsning defineres som komplicerede problemstillinger/opgaver, hvor viden, metoder, færdigheder, beregning m.m. skal kombineres til at konkludere på den stillede problemstilling. Prøven i problemløsning har en vejledende varighed på 3 timer, og en vægtning på 75 % af den skriftlige prøve. Den skal tage udgangspunkt i en case -beskrivelse af et realistisk produktionsanlæg, processer og problemer, og bestå af 5 til 8 realistiske delspørgsmål der er vægtet efter sværhedsgrad og forventet tidsforbrug, de enkelte delspørgsmål bør være vægtet nogenlunde jævnt. De enkelte delspørgsmål skal kunne løses uafhængigt af hinanden og i vilkårlig rækkefølge. Beregningsfejl og lign. kan trods brug af korrekt metode (formel) føre til et forkert resultat. Der kan ikke gives helt faste regler for bedømmelse af sådanne tilfælde, men skuemestrene bedes være opmærksomme på, at prøvens krav om komplekse opgaver i forvejen let fører til lavere skriftlige karakterer end normalt i erhvervsuddannelserne, hvorfor fejl ikke altid skal bedømmes for hårdt. Det skal dog præciseres, at regnefejl og lign., som - trods korrekt metodevalg - giver et resultat af en helt forkert størrelsesorden, bør betragtes som værende langt fra en 100 % rigtig løsning. Eleven bør med viden og reference til en produktionssituation have en sikker fornemmelse for størrelsesorden og samlet produktionsvolumen. Side 8 af 19

9 Karakter for den Skriftlige prøve De opnåede antal procent/point omsættes til karakter efter 7-trinsskala Se omsætningstabel Bilag 3 i denne vejledning: Den praktiske prøve Den praktiske prøve består af to dele, henholdsvis produktion i team med en varighed på 6 klokketimer, og fejlfindings-, fejlretnings- og vedligehold med en varighed på 4 klokketimer der løses selvstændig, og som skal afspejle procesoperatøruddannelsens kompetence mål. Skuemestrene fungerer under prøven som arbejdsledere, dog under hensyntagen til, at det er faglærer(ne) der er eksaminator og skuemestrene er censorer. Dette betyder i praksis, at eleverne i første omgang henvender sig til skuemestrene med Meldinger, spørgsmål m.v.. I forbindelse med instruktioner til eleverne aftales det i samspil mellem faglærer(ne) og skuemestre, men det er normalvis faglærer(ne) som videregiver dem til teamet/eleven. Eleverne skal instrueres om denne rollefordeling ved prøvens start. Teamet/Eleven kan efter behov spørge skuemestrene til råds og få hjælp, hvilket dog ofte vil trække fra i bedømmelsen (selvfølgelig afhængig af hjælpens omfang). Prøverne gennemføres på procesanlæg i pilot-anlægsstørrelse med industrikomponenter, hvor eleverne får mulighed for at dokumentere deres kompetencer i forhold til fuld-skala produktionsanlæg. Ved den første praktiske prøve gennemføres en lodtrækning, hvor den enkelte elev trækker en kode, som ved "Produktion" bestemmer team sammensætning samt eksamensopgaven og ved "Fejlfindings-, fejlretning og vedligehold" bestemmer eksamensopgaven. Eleven får først oplysning om kodens betydning ved den enkelte prøves start. Koden og/eller kombinationen ændres fra prøve til prøve. Ved prøven skal eleverne være udstyret med tydelige navneskilte. Til hvert anlæg skal foreligge de nødvendige anlægsbeskrivelser, driftsvejledninger, diagammer, sikkerhedsforskrifter m.m. som grundlag for drift og fejlfinding. Ligeledes skal foreligge "logbog" el. lign. til elevens opnotering af driftsuregelmæssigheder og eventuelle indgreb. Hvert anlæg skal være en form for realistisk procesanlæg, herunder have en rimelig kompleksitetsgrad og være forsynet med nødvendige styrings- og reguleringsudstyr, herunder mindst én reguleringssløjfe. Anlæggene skal kunne overvåges og styres via et computerbaseret system. Side 9 af 19

10 Endvidere skal der være mulighed for at indlægge skjulte realistiske fejl, samt at udføre realistiske vedligeholdelsesopgaver i henhold til uddannelsens mål. Anlæg skal godkendes som eksamensudstyr af det lokale uddannelsesudvalg på baggrund af en anlægsbeskrivelse. Eksamenslokalerne skal mærkes på dørene med EKSAMEN, så uvedkommende ikke kommer i lokalet. Gældende sikkerhedsregler skal overholdes af både elever, faglærer og skuemestre. Produktion Produktionsopgaven løses i team på 2 til 4 elever, og tager udgangspunkt i en produktionsordre for denne dag. Eleverne/teamet skal selv planlægge og organisere denne produktionsdag, som omfatter opstart af produktionsanlæg, overvågning af produktion, arbejde efter styringssystemer, prøveudtagning og analyse, indregulering af driftsparametre, standsning af produktion og nedlukning af anlæg samt tilhørende overlevering/rapportering ved dagens afslutning. Den har en varighed på 6 klokketimer incl. pauser, som eleverne/teamet selv tilrettelægger i forhold til den givne produktion. Til hver teamopgave skal foreligge en opgavebeskrivelse, som fastlægger, hvad der skal produceres - mængder, specifikationer og evt. rækkefølge m.m.. Derudover skal der i forhold til hver teamopgave være beskrevet flere supplerende teamopgaver (eks. hasteopgaver, ændring af kvalitetsspecifikationer, optimering, prøveproduktion, møder, ad hoc opgaver m.v.) og selvstændige opgaver (eks. analyser af enhver art, optimering, møder, ad hoc opgaver m.v.) som faglærer(ne) og skuemestre kan aftale anvendelsen af i løbet af prøven. Faglærer(ne) og skuemestre aftaler løbende igennem prøveforløbet, hvordan det enkelte team og den enkelte elev kan/skal udfordres, så der ved voteringen kan afgives en fælles selvstændig karakter på det bedst mulige grundlag. Efter fælles votering afgives karakter for den praktiske prøve i Produktion til den enkelte elev med udgangspunkt i procesoperatøruddannelsens kompetencemål. Fejlfindings-, fejlretnings- og vedligehold Fejlfindings-, fejlretnings- og vedligeholdelsesopgaven tager udgangspunkt i en produktionsordre, der løses selvstændigt af eleven, og omfatter et produktionsskift med opstart eller overtagelse af igangværende produktion, overvågning af produktion, arbejde efter styringssystemer, standsning eller aflevering af anlæg med tilhørende rapportering samt fejlfinding og fejlretning af indlagte fejl og udførelse af vedligehold. Side 10 af 19

11 Den har en varighed på 4 klokketimer for den enkelte elev incl. overleveringen midt på dagen, typisk er eleverne fordelt med halvdelen om formiddagen og halvdelen om eftermiddagen. I prøven skal som minimum indgå en vanskelig automatikfejl, som skal opdages på baggrund af uregelmæssighed i processen, og som kræver systematisk, analytisk arbejde med måleinstrumenter, diagrammer etc. ved fejllokaliseringen. Når eleven har fundet fejlen og anbefalet en fejlretning, aftales dette endeligt med skuemester og faglærer inden den udføres. Efter fejlretning skal eleven kontrollere, at procesanlægget igen er i orden. Desuden skal der indgå mindst en vanskelig afhjælpende eller forbyggende vedligeholdelsesopgave. Inden eleven påbegynder vedligeholdelsen aftales den endelige udførelse med skuemester og faglærer. Efter vedligeholdelsen skal eleven kontrollere, at procesanlægget er i orden. Hvis fejl og/eller vedligehold ikke optræder som akutte eller synlige, beslutter skuemester og faglærer, hvornår der skal sættes fokus på det pågældende eller direkte udføres. Fejlene indlægges af læreren på procesanlæggene uden elevernes vidende. Ved forebyggende vedligehold udleveres et bilag til eleven med den pågældende opgave. Fejl- og vedligeholdelsesopgaver skal være beskrevet til skuemestrene i skolens skuemestervejledning. Efter fælles votering afgives karakter for den praktiske prøve i Fejlfindings-, fejlretnings- og vedligeholdelse til den enkelte elev med udgangspunkt i procesoperatøruddannelsens kompetencemål. Side 11 af 19

12 Den afsluttende karakter Svendeprøve karakteren Den afsluttende karakter Svendeprøvekarakteren fremkommer som gennemsnit af karakteren for den skriftlige prøve og de to karakterer for de praktiske prøver. Disse tre karakterer vægter ligeligt. Ved beregning af den endelige eksamenskarakter foretages afrunding til nærmeste hele tal i 7 trins-skalaen efter almindelige regneregler. Eleven skal have 2 for at bestå den afsluttende prøve. Kravet om et gennemsnit på mindst 2 kan ikke opfyldes ved oprunding. Hverken delkarakterer eller endelig svendeprøvekarakter må meddeles elever, før alle elever er helt færdige. Efter afsluttet svendeprøve udleveres svendeprøvekaraktererne til eleverne. I tilfælde af at en elev dumper til svendeprøven, skal eleven og virksomheden underrettes hurtigst muligt, efter at karakterne er afgivet. Skolen fremsender umiddelbart efter svendeprøven en karaktermeddelelse for hver elev til Industriens Uddannelser. Karaktermeddelelsen skal være underskrevet af læreren og skuemestrene. Ny prøve for elever som ikke består svendeprøven Skolen og det faglige udvalg skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende svendeprøve, en ny prøve i den del af prøven, som eleven ikke har bestået. Eleven kan kun deltage i én omprøve. Skolen kan, efter samråd med det faglige udvalg, dog tillade en ny omprøve, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Hvis en elev ikke består en prøve eller en delprøve, skal skolen, i samarbejde med elevens praktikvirksomhed og eleven selv, udarbejde en handlingsplan. Handlingsplanen skal indeholde skole- og praktikaktiviteter og et tidsforløb, der kan føre til, at eleven med stor sandsynlighed vil kunne bestå omprøven på et i planen fastsat tidspunkt. Side 12 af 19

13 4. Skuemester og svendeprøveopgaver Skuemester Langt de fleste af uddannelserne under Industriens Uddannelser afsluttes med en svendeprøve. Prøverne bedømmes normalt af 2 censorer (skuemestre), der repræsenterer henholdsvis arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden samt en eksaminator (faglærer). Eksaminator er den faglærer(ne), der har ført eleverne frem til prøven, mens skuemestrene er fagligt kompetente personer inden for det pågældende erhverv, som er udpeget af organisationerne bag Industriens Uddannelser. Skuemestrene udpeges efter følgende regler og kriterier: Skuemestrene skal have den fornødne fagkundskab. Skuemestrene udpeges af organisationerne og fortsætter, indtil de bliver afbeskikket. Skuemestre skal have tilknytning til faget, og skal holde sig ajour med udviklingen inden for de uddannelser, hvor de medvirker ved svendeprøvebedømmelse. Skuemestrene skal have viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov. Hvis en skuemester ophører med at have tilknytning til faget på grund af eksempelvis pension eller ved ændrede beskæftigelsesforhold, ophører skuemesterhvervet efter 1 år. Det tilstræbes, at alle skuemestre bedømmer mindst en svendeprøve om året. Begrænsninger ved beskikning af skuemestre til den enkelte bedømmelse En skuemester kan ikke deltage i bedømmelse af en svendeprøve, hvis han eller hun på grund af arbejdsmæssige, personlige eller slægtsmæssige forhold må anses for inhabil i forhold til en eller flere af eksaminanderne (eleverne). Honorarregler I forbindelse med bedømmelse af de faglige prøver ydes der honorar til skuemestrene og godtgørelse af udgifter til rejser og ophold. Retningslinjerne for udbetaling af honorar findes på Reglerne kan også rekvireres pr. telefon eller hos Industriens Uddannelser. Svendeprøveopgaver Svendeprøveopgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg/opgavekommissionen ud fra den aftalte standard. Ved genbrug af opgaver skal detaljer så vidt muligt ændres, således at tidligere løsninger ikke umiddelbart kan bruges. Skolen skal sende opgavesæt til godkendelse i opgavekommissionen senest 1 måned inden svendeprøven, materialet fremsendes via sekretariatet. Side 13 af 19

14 Opgavekommissionen skal meddele skolen godkendelse af opgavesættet og/eller eventuelle rettelsesønsker senest 2 uger inden svendeprøvens start, mindre korrektioner dog senest 1 uge inden prøvens start. Vurderingsgrundlag Grundlaget for uddannelserne er de kompetencemål, der er udarbejdet af de respektive faglige udvalg. Kompetencemålene er beskrevet i Undervisningsministeriets bekendtgørelser og specificeret yderligere i de faglige udvalgs uddannelsesordninger. Kompetencemålene udgør det fælles grundlag for al undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet, og er følgelig også det grundlag, svendeprøvebedømmelsen skal foretages efter. Indkaldelse af skuemestre til bedømmelse Skuemestrene indkaldes normalt til prøvebedømmelse 5 uger inden, bedømmelsen skal foretages. Iværksættelsespapirerne tilsendes fra Industriens Uddannelser samtidig med indkaldelsen. Uregelmæssigheder og andre forhold Forud for prøven skal skuemestrene have udleveret skolens eksamensregulativ. Snyd fra elever o. lign. uregelmæssigheder skal behandles i overensstemmelse med regulativet. Uforudsete uregelmæssigheder (strømsvigt o. lign.), som har væsentlig indflydelse på prøvens forløb, må behandles i samråd mellem skole og skuemestre pr. konduite. Skuemestrene er i sådanne sager den stedfortrædende myndighed for udviklingsudvalg for procesindustrien med hensyn til at godkende fortsættelse, afbrydelse, forlængelse el. lign. af prøveforløbet. Væsentlige indgreb i prøveforløbet skal om muligt drøftes med udvalgets sekretariat, som under alle omstændigheder skal orienteres skriftligt umiddelbart efter prøven. Efter prøven indrapporterer skuemestrene om hovedtræk i prøvens forløb til opgavekommissionen på et særligt rapportskema. Hvis skuemesteren bliver syg eller på anden måde forhindret Hvis en skuemester pludselig bliver syg eller på anden måde forhindret, meddeles dette skolen og sekretariat hurtigst muligt. Sekretariatet udpeger i samråd med skolen en anden censor. Side 14 af 19

15 Bilag Bilag 1 Kompetence mål for procesoperatøruddannelsen: Kompetencemålene for hovedforløbet er, at eleverne kan: 1. overvåge produktionen via styrings-, regulerings- og overvågningssystemer, samt udtage prøver og gribe ind ved afvigelser i produktionen 2. udføre enkle opgaver ved manuelt -, automatiseret- og computerstyret produktionsudstyr i overensstemmelse med forskrifter og gældende bestemmelser 3. udføre vedligeholdelse af produktionsudstyr i samarbejde med andre faggrupper 4. indgå i teamorganiseret produktion samt deltage i projekt- og udviklingsarbejde sammen med andre faggrupper 5. arbejde under iagttagelse af gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser samt forskrifter for hygiejne 6. arbejde miljø- og energibevidst med opgaver inden for uddannelsens jobområder med henblik på en bæredygtig udvikling 7. klargøre til opstart, gribe ind ved produktionsafvigelser, gennemføre stop, samt udføre genstart af produktionen på procesanlæg 8. montere udstyr og systemer til styring, regulering og overvågning af procesanlæg 9. udføre fejlfinding og reparation i samarbejde med interne og eksterne servicefolk og reparatører 10. foretage analyse af kemiske og fysiske processer og omsætte det til handling i produktionsprocessen 11. udarbejde og anvende teknisk dokumentation 12. anvende IT til styring, regulering og overvågning af procesanlæg 13. kommunikere og rapportere i tilknytning til procesoperatørens jobfunktioner 14. tilkoble og opstarte supply-anlæg i produktionen 15. udvise innovative kompetencer omkring optimering, test, udvikling, renovering og nyetablering af produktion og procesanlæg 16. anvende fremmedsprogede manualer og informationsteknologiske værktøjer til faglig vidensøgning i databaser og ordbøger 17. udvise forretningsforståelse vedrørende etablering og drift af egen virksomhed med baggrund i viden om procesindustriens produktions- og markedsvilkår. Side 15 af 19

16 Bilag 2-7-trinsskala Definitioner for anvendelsen af 7-trinsskala er følgende: Karakter Betegnelse Beskrivelse 12 Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler 10 Den fortrinlige præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler 7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. 4 Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. 02 Den tilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. 00 Den utilstrækkelige præstation Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. - 3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. Afrunding Interval, beregnet Endelig karakter -3,00 til -1, ,50 til 1, ,00 til 2, ,00 til 5,49 4 Side 16 af 19

17 5,50 til 8,49 7 8,50 til 10, ,00 til Side 17 af 19

18 Bilag 3 - Omsætningstabel ved den skriftlige prøve Antal procent/point (x %) Karakter 95 < x % <= < x % <= < x % <= < x % <= < x % <= eller =< x % <= 50 Efter konkret vurdering af den samlede opgavebesvarelse! Side 18 af 19

19 Bilag 4 Medaljer "Medalje" grænser ved procesoperatøruddannelsen Der uddeles en særlig gave - svarende til medaljer i andre fag - til elever, der opnår bemærkelsesværdigt gode resultater. Dette sker efter nedenstående grænser for den samlede svendeprøvekarakter. Der må oplyses herom til eleven, når prøvens samlede resultat foreligger, men af praktiske grunde kan gaven først tilsendes eleven senere. Medalje Karakter Beskrivelse Der gives GULD Når slutkarakteren er 12 Dvs. alle 3 delkarakterer er til 12 Der gives SØLV Når slutkarakteren er 12 Og der er opnået et gennemsnit på de 3 delkarakterer der er større end 11,3 Der gives BRONZE Når slutkarakteren er 10 Og der er opnået et gennemsnit på de 3 delkarakterer der er større end 10,5 Side 19 af 19

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Mekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker November 2010 Skuemestervejledning Cykelmekaniker Knallertmekaniker Cykelmontør Motorcykelmekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed November 2010 Skuemestervejledning Finmekaniker Finmekanikerassistent Våbenmekaniker Låsesmed Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker August 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Køletekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Skuemestervejledning. November Skibstekniker, design. Skibstekniker, konstruktion. Skibstekniker, maritime rør. Skibstekniker, reparation

Skuemestervejledning. November Skibstekniker, design. Skibstekniker, konstruktion. Skibstekniker, maritime rør. Skibstekniker, reparation November 2010 Skuemestervejledning Skibsteknikerassistent Skibstekniker, design Skibstekniker, konstruktion Skibstekniker, maritime rør Skibstekniker, reparation Skibsteknikerassistent Industriens Uddannelser,

Læs mere

Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR

Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR Version 3, 4. december 2015 Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR Vejledning for skuemestre og faglærere December 2015 For elever som er uddannet efter BEK. NR.509 af 31/05/2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål

Læs mere

Skuemestervejledning. November Film- og tv-produktionstekniker. Film- og tv-assistent

Skuemestervejledning. November Film- og tv-produktionstekniker. Film- og tv-assistent November 2010 Skuemestervejledning Film- og tv-produktionstekniker Film- og tv-assistent Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Skuemestervejledning. Oktober Elektronikfagtekniker. Radio-tv-fagtekniker

Skuemestervejledning. Oktober Elektronikfagtekniker. Radio-tv-fagtekniker Oktober 2012 Skuemestervejledning Elektronikfagtekniker Radio-tv-fagtekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2013. Ædelstensfatter. Guldsmed. Korpussølvsmed. Bestiksølvsmed. Ciselør

Skuemestervejledning. November 2013. Ædelstensfatter. Guldsmed. Korpussølvsmed. Bestiksølvsmed. Ciselør November 2013 Skuemestervejledning Ædelstensfatter Guldsmed Korpussølvsmed Bestiksølvsmed Ciselør Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Januar 2012 Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Skuemestervejledning. Automatiktekniker. Automatiktekniker i elevatorbranchen. Automatiktekniker i elektrobranchen

Skuemestervejledning. Automatiktekniker. Automatiktekniker i elevatorbranchen. Automatiktekniker i elektrobranchen Oktober 2012 Skuemestervejledning Automatiktekniker Automatiktekniker i elevatorbranchen Automatiktekniker i elektrobranchen Elektrotekniker, under udløb fra og med 15. januar 2010 Industriens Uddannelser,

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Klejnsmed. Smed (aluminium) Smed (rustfri) Smed (bearbejdning) Energiteknik. Svejser

Skuemestervejledning. November 2010. Klejnsmed. Smed (aluminium) Smed (rustfri) Smed (bearbejdning) Energiteknik. Svejser November 2010 Skuemestervejledning Klejnsmed Smed (aluminium) Smed (rustfri) Smed (bearbejdning) Energiteknik Svejser Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk

Læs mere

Skuemestervejledning. Juni 2011. Entreprenørmaskinmekaniker. Landbrugsmaskinmekaniker. Personliftmekaniker. Landbrugssmed.

Skuemestervejledning. Juni 2011. Entreprenørmaskinmekaniker. Landbrugsmaskinmekaniker. Personliftmekaniker. Landbrugssmed. Juni 2011 Skuemestervejledning Entreprenørmaskinmekaniker Landbrugsmaskinmekaniker Personliftmekaniker Landbrugssmed Materielmekaniker Kranmekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Elektronikoperatør. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Elektronikoperatør. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Elektronikoperatør Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Ædelstensfatter. Ædelmetalstøber. Guldsmed. Korpussølvsmed. Bestiksølvsmed. Butiksguldsmed.

Skuemestervejledning. November 2010. Ædelstensfatter. Ædelmetalstøber. Guldsmed. Korpussølvsmed. Bestiksølvsmed. Butiksguldsmed. November 2010 Skuemestervejledning Ædelstensfatter Ædelmetalstøber Guldsmed Korpussølvsmed Bestiksølvsmed Butiksguldsmed Ciselør Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker Maj 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Industritekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Skuemestervejledning. Beslagsmedeuddannelsen. Marts 2013. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V

Skuemestervejledning. Beslagsmedeuddannelsen. Marts 2013. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V Marts 2013 Skuemestervejledning Beslagsmedeuddannelsen Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning... 3 Indledning... 3 Skuemestrene...

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Skuemestervejledning. Metalsmed. April Metaltrykker - Gravør. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D København V.

Skuemestervejledning. Metalsmed. April Metaltrykker - Gravør. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D København V. April 2014 Skuemestervejledning Metalsmed - Metaltrykker - Gravør Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Skuemester 3 Inhabilitet

Læs mere

Svendeprøvevejledning produktør

Svendeprøvevejledning produktør Svendeprøvevejledning produktør (Censorvejledning) August 2011 Formål med vejledningen... 3 Retningslinjer for den praktiske prøve... 4 Dagens forløb... 4 Trækning af to opgaver samt forberedelse... 5

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Svendeprøvevejledning. Overfladebehandleruddannelsen. (Censorvejledning for skuemestre og lærere)

Svendeprøvevejledning. Overfladebehandleruddannelsen. (Censorvejledning for skuemestre og lærere) Svendeprøvevejledning Overfladebehandleruddannelsen (Censorvejledning for skuemestre og lærere) August 2011 Formål med vejledningen... 3 Retningslinjer for svendeprøven... 4 Udarbejdelse af svendeprøveopgaver...

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Film- og tv-produktionstekniker Film- og tv-assistent Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Februar 2012 Skuemestervejledning Bådebygger Sejlmager Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Censorvejledning for plastmageruddannelsen

Censorvejledning for plastmageruddannelsen Censorvejledning for plastmageruddannelsen 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vejledningen... 2 2 Generel vejledning... 3 2.1 Censorerne... 3 Kriterier for udpegning af Censorer... 3 Begrænsninger

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 23.- 9.- 2013 Oplæg vedr.: Kvalitet i erhvervsuddannelserne Erfaringer fra Kvalitetspatruljen 7-trinsskalaen Regler og procedurer (Censorrollen)

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

December 2008. Skuemestervejledning. Værktøjsmager. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

December 2008. Skuemestervejledning. Værktøjsmager. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. December 2008 Skuemestervejledning Værktøjsmager Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

December 2008. Skuemestervejledning. Værktøjstekniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

December 2008. Skuemestervejledning. Værktøjstekniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. December 2008 Skuemestervejledning Værktøjstekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 4. marts

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Svendeprøvevejledning

Svendeprøvevejledning Version 2, 23.november 2015 Svendeprøvevejledning Overfladebehandleruddannelsen (Censorvejledning for skuemestre og lærere) November 2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med vejledningen... 3 2. Formalia

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil Eksamensvejledning for Brødbager, brødbager m/profil Denne vejledning er til brug ved afsluttende eksamen for elever der har valgt uddannelsen som brødbager eller brødbager med profil. 12. februar 2009

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Regulativ Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3

Regulativ Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Regulativ Stk. 1 Svendeprøven bedømmes af skuemestre udpeget af Det Faglige Fællesudvalg efter indstilling fra henholdsvis BKD Bager- & Konditormestre i Danmark & Fødevareforbundet NNF. I enhver bedømmelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Skuemestervejledning. Beslagsmedeuddannelsen. Februar Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D København V

Skuemestervejledning. Beslagsmedeuddannelsen. Februar Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D København V Februar 2016 Skuemestervejledning Beslagsmedeuddannelsen Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning... 3 Indledning... 3 Skuemestrene...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Juli 2016 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Januar 2015 Skuemestervejledning Beslagsmedeuddannelsen Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V www.industriensuddannelser.dk Skuemestervejledning... 1 Generel vejledning... 3 Indledning...

Læs mere

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2 Grundfagsprøve i naturfag E-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag August 2015

Ramme for prøve i grundfag August 2015 Ramme for prøve i grundfag August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1009 af 22/09/2014 bekendtgørelse om grundfag,

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Elektronik og svagstrøm Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Prøven er en mundtlig individuel prøve.

Prøve i uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Prøven er en mundtlig individuel prøve. Prøve i uddannelsesspecifikt fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014.

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

CENSORVEJLEDNING GRAFISK TEKNIKER

CENSORVEJLEDNING GRAFISK TEKNIKER CENSORVEJLEDNING GRAFISK TEKNIKER Rammerne for den afsluttende prøve (svendeprøven) er fastlagt i Bekendtgørelse nr. 378 af 08/04/2015 om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Udstedelsesdato: 28.03.2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for karrosseriuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at:

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at: Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Bek. 620 af 22/06/2005 Bekendtgørelse om

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse. Kapitel 1 GGS-skalaen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse. Kapitel 1 GGS-skalaen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse I medfør af: 7, stk. 1 i landstingslov nr. 19 af 19. november 2007 om Ilisimatusarfik, 19 i landstingsforordning

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Svendeprøven for specialet Industritekniker-maskin. Vejledning for Skuemestre og lærere vedrørende bedømmelse af svendeprøver

Svendeprøven for specialet Industritekniker-maskin. Vejledning for Skuemestre og lærere vedrørende bedømmelse af svendeprøver Svendeprøven for specialet Industritekniker-maskin Vejledning for Skuemestre og lærere vedrørende bedømmelse af svendeprøver Metalindustriens uddannelser (MI) udviklingsgruppe 1, industri- og værktøjsteknik

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Teknisk Designer Udstedt af det faglige udvalg for faglige udvalg for teknisk designer uddannelsen i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

CENSORVEJLEDNING MEDIEGRAFIKER

CENSORVEJLEDNING MEDIEGRAFIKER CENSORVEJLEDNING MEDIEGRAFIKER Rammerne for den afsluttende prøve (svendeprøven) er fastlagt i Bekendtgørelse nr. 462 af 14/04/2015 om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker Grafisk Uddannelsesudvalg Censorvejledning,

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Svendeprøvevejledning

Svendeprøvevejledning Svendeprøvevejledning Vindmølleoperatør (Censorvejledning for skuemestre og lærere) Januar 2012 Formål med vejledningen... 3 Retningslinjer for svendeprøven... 4 Indhold af svendeprøven... 4 Bedømmelse

Læs mere

Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring)

Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring) November 2012 Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring) Professor Per Nikolaj Bukh & Lektor Christian Nielsen Dette notat har til formål at give nogle generelle retningslinjer for, hvorledes

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Skuemester- og faglærervejledning for specialet. Industritekniker

Skuemester- og faglærervejledning for specialet. Industritekniker Januar 2012 Skuemester- og faglærervejledning for specialet Industritekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Bek. 1342 af 08.12.2006 Bekendtgørelse om

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Første del af Grundforløbet

Første del af Grundforløbet Dato: 18.10.2016 Prøvevejledning Grundfagsprøve i Dansk F,- E-, D- og C-niveau Første del af Grundforløbet Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Formål Eksaminationsgrundlag Prøven har til formål at skabe grundlag for at kunne bedømme elevens opfyldelse af de kompetencemål, som er fastsat

Læs mere