Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR. for skuemestre og faglærere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR. for skuemestre og faglærere"

Transkript

1 Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR for skuemestre og faglærere Revideret oktober 2010

2 Indholdsfortegnelse 1. Formål med Svendeprøvevejledningen 3 2. Lovgrundlag for Den afsluttende prøve 4 Svendeprøve 4 Karakter 4 Kompetencemål 5 Den afsluttende prøve Svendeprøven 5 3. Den afsluttende prøve - Svendeprøven 7 Svendeprøveugen 7 Eksempel på hvordan svendeprøveugen kan tilrettelægges 7 Den skriftlige prøve 8 Den praktiske prøve 9 Den afsluttende karakter Svendeprøve karakteren Skuemester og svendeprøveopgaver 13 Skuemester 13 Svendeprøveopgaver 13 Uregelmæssigheder og andre forhold 14 Bilag 15 Bilag 1 Kompetence mål for procesoperatøruddannelsen: 15 Bilag 2-7-trinsskala 16 Bilag 3 - Omsætningstabel ved den skriftlige prøve 18 Bilag 4 Medaljer 19 Side 2 af 19

3 1. Formål med Svendeprøvevejledningen Svendeprøvevejledningen PROCESOPERATØR er en vejledning, som ud fra gældende lovgivning, bekendtgørelser, uddannelsesordninger, vejledninger m.v. sammenfatter og beskriver tilrettelæggelse og gennemførelse af den afsluttende eksamen Svendeprøven. Brugerne af vejledningen skal være bekendt med gældende lovgivning, bekendtgørelser, uddannelsesordninger, vejledninger m.v., der til en hver tid er gældende i forhold til den afsluttende eksamen Svendeprøven. Den er således en hjælp til de censorer, som skal sikre, at der sker en ensartet bedømmelse i forhold til de opstillede kompetencemål for procesoperatøruddannelsen, og en hjælp til faglærer(ne) og skole i tilrettelæggelse og gennemførelse af svendeprøven. Uddannelsens kompetencemål fremgår af Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling (bilag 17 - Procesoperatør) samt tilhørende uddannelsesordning, der er uddannelsens officielle dokumenter. Uddannelsens kompetencemål er den afsluttende eksamens udgangspunkt. Kompetencemålene er også skolernes grundlag for tilrettelæggelse af svendeprøven. Vejledningen skal derfor også anvendes af skolens lærere til at sikre, at prøven tilrettelægges efter gældende regler. Relevant lovgivning, bekendtgørelser, vejledninger m.v. 606 af 4/ Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling (bilag 17 - Procesoperatør) Uddannelsesordningen for uddannelsen til Procesoperatør Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser BEK 1016 af 24/8/2010 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse BEK nr. 262 af 20/03/2007 Links til love og bekendtgørelser kan findes på Industriens Uddannelsers hjemmeside: Desuden beskrives skuemestrenes opgaver og arbejdsvilkår samt andre praktiske forhold i forbindelse med svendeprøver. Bilagene til denne vejledning er de arbejdspapirer, som typisk skal anvendes ved hver svendeprøve. Side 3 af 19

4 2. Lovgrundlag for Den afsluttende prøve Svendeprøve Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Ved svendeprøver gælder følgende: Opgaverne stilles af uddannelsesinstitutionen efter samråd med det faglige udvalg eller af en opgavekommission nedsat af det faglige udvalg. Bedømmelsen foretages af eksaminandens lærer, der er eksaminator, og normalt 2 censorer (skuemestre) udpeget af det faglige udvalg. Disse censorer skal have den fornødne indsigt i uddannelsen og det fagområde prøven vedrører, og må ikke have ansættelse ved uddannelsesinstitutionen eller elevens praktiksted eller være elevens arbejdsgiver. Ved praktiske prøver skal censorerne være til stede under hele prøven, medmindre andet fremgår af reglerne om uddannelsen. Det faglige udvalg afholder alle udgifter i forbindelse med deltagelsen af de censorer, som det faglige udvalg har udpeget, samt udgifter ved de faglige udvalgs udarbejdelse af opgaveforslag. De opnåede karakterer indgår i uddannelsesinstitutionens grundlag for udstedelse af (skole) bevis efter reglerne om uddannelsen. Klager vedrørende bedømmelse af eksamen, som svendeprøve eller som en del af en svendeprøve, afgøres af uddannelsesinstitutionen i samråd med det faglige udvalg. Bliver uddannelsesinstitutionen i forbindelse med en prøve opmærksom på fejl og mangler, der kan udbedres, træffer institutionen, evt. efter drøftelse med bedømmerne eller opgavestillerne, afgørelse om, hvordan udbedringen skal ske. Karakter Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse Der anvendes 7-trins-skalaen Se Bilag 2 til denne vejledning! Bedømmelse af præstationer og standpunkter skal ske på grundlag af de faglige mål, der er opstillet for det pågældende fag eller flerfaglige forløb (absolut karaktergivning). Præstationen og standpunktet skal bedømmes ud fra såvel fagets eller forløbets formål som undervisningens beskrevne indhold. Der må ikke tilstræbes nogen bestemt fordeling af karaktererne (relativ karaktergivning). Hvor en censor eller eksaminator medvirker, fastsætter denne karakteren. Hvor der ved bedømmelsen medvirker både en censor og en eksaminator, fastsættes karakteren efter drøftelse mellem dem. Hvis censor og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karak- Side 4 af 19

5 ter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmeste lavere karakter. Kompetencemål Resume Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling (bilag 17 - Procesoperatør) Er i Bilag 1 til denne vejledning! Den afsluttende prøve Svendeprøven Resume af Uddannelsesordningen for uddannelse til procesoperatør Den skriftlige prøve varer i alt 4 klokketimer, og den praktiske prøve varer i alt 10 timer. Den skriftlige prøve Den skriftlige prøve består af en opgave i paratviden med vejledende tid på 1 klokketime og en opgave i problemløsning med vejledende tid på 3 klokketimer. Den praktiske prøve Den praktiske prøve består af to delprøver på procesanlæg med tilkoblede styrings- og reguleringsfunktioner. Opgaverne fordeles blandt eleverne efter lodtrækning. De 2 delprøver består af henholdsvis en produktionsopgave og en fejlfindings-, fejlretnings- og vedligeholdelsesopgave. Produktionsopgaven, som løses i et team på 2 til 4 elever, omfatter planlægning og organisering af en produktionsdag, opstart af produktionsanlæg, overvågning af produktion, arbejde efter styringssystemer, prøveudtagning og analyse, indregulering af driftsparametre, standsning af produktion og nedlukning af anlæg. Denne opgave varer 6 klokketimer. Fejlfindings-, fejlretnings- og vedligeholdelsesopgaven, løses selvstændigt af eleven, og omfatter et produktionsskift med opstart eller overtagelse af igangværende produktion, overvågning af produktion, arbejde efter styringssystemer, standsning eller aflevering af anlæg med tilhørende rapportering samt fejlfinding og fejlretning af indlagte fejl og udførelse af vedligeholdelsesopgave. Denne opgave varer 4 klokketimer. Bedømmelse Prøven bedømmes af en lærer udpeget af skolen og 2 censorer udpeget af det faglige udvalg. Ved bedømmelsen af svendeprøven giver lærer og censorer en samlet karakter efter fælles votering for henholdsvis den skriftlige prøve og hver af de to praktiske prøver. Den samlede eksamens- Side 5 af 19

6 karakter fremkommer herefter som gennemsnittet af karakteren for den skriftlige prøve og de to karakterer for den praktiske prøve. Side 6 af 19

7 3. Den afsluttende prøve - Svendeprøven Svendeprøveugen Svendeprøven afholdes så vidt muligt i sidste uge af sidste skoleperiode. Skuemestrene medvirker ved bedømmelse og karaktergivning af de skriftlige prøveopgaver (ca. ½ - 1 dag), efter at lærerne har rettet opgaverne. Skuemestrene leder Produktionslederfunktion desuden alle praktiske prøver (2 dage). Skolerne skal tilrettelægge prøveforløbet således, at skuemestrenes medvirken forenkles og tidsbegrænses mest muligt, max. 2½ - 3 dage pr. hold/prøve ved normal holdstørrelse (16 lærlinge). Eksempel på hvordan svendeprøveugen kan tilrettelægges Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Skriftlige Skuemestrene Praktisk prøve Praktisk prøve Afslutning prøve gennemgår Produktion Fejlfindings-, de rettede fejlretnings- & 4 timer skriftlige 6 timer vedligehold 20 Multiple choi- prøver. Team ce 1 Case med 5-8 spørgsmål Elever og faglæreren gør pro- Overlevering! ceshal klar. Faglærer(ne) retter den skriftlige svendeprøve! Skuemestre og faglærer(ne) afgiver karakter efter fælles Votering. Der afgives karakter efter fælles votering! Praktisk prøve Fejlfindings-, fejlretnings- & vedligehold 4 timer Selvstændig Der afgives karakter efter fælles votering! Side 7 af 19

8 Den skriftlige prøve Den skriftlige prøve består af to dele, henholdsvis paratviden og problemløsning, som skal afspejle procesoperatøruddannelsens kompetence mål. Den har i alt en varighed på 4 klokketimer, hvor eleven selv disponerer tiden. Paratvidensdelen Paratviden defineres som viden om principper og simple beregninger m.m. samt viden om, hvor information kan findes i håndbøger m.m. - ikke nødvendigvis, at selve svaret haves parat. Prøven i paratviden har en vejledende varighed på 1 time, og en vægtning på 25 % af den skriftlige prøve. Den omfatter 20 afkrydsningsspørgsmål (multiple choice) med hver en vægtning på 1,25 %. Til hvert spørgsmål skal der være 4 svarmuligheder, hvoraf 1 er rigtig, og 3 er forkerte, men konstrueret på en sådan måde, at de umiddelbart virker sandsynlige rigtige. Hvert spørgsmål bedømmes rigtigt eller forkert. Problemløsningsdelen Problemløsning defineres som komplicerede problemstillinger/opgaver, hvor viden, metoder, færdigheder, beregning m.m. skal kombineres til at konkludere på den stillede problemstilling. Prøven i problemløsning har en vejledende varighed på 3 timer, og en vægtning på 75 % af den skriftlige prøve. Den skal tage udgangspunkt i en case -beskrivelse af et realistisk produktionsanlæg, processer og problemer, og bestå af 5 til 8 realistiske delspørgsmål der er vægtet efter sværhedsgrad og forventet tidsforbrug, de enkelte delspørgsmål bør være vægtet nogenlunde jævnt. De enkelte delspørgsmål skal kunne løses uafhængigt af hinanden og i vilkårlig rækkefølge. Beregningsfejl og lign. kan trods brug af korrekt metode (formel) føre til et forkert resultat. Der kan ikke gives helt faste regler for bedømmelse af sådanne tilfælde, men skuemestrene bedes være opmærksomme på, at prøvens krav om komplekse opgaver i forvejen let fører til lavere skriftlige karakterer end normalt i erhvervsuddannelserne, hvorfor fejl ikke altid skal bedømmes for hårdt. Det skal dog præciseres, at regnefejl og lign., som - trods korrekt metodevalg - giver et resultat af en helt forkert størrelsesorden, bør betragtes som værende langt fra en 100 % rigtig løsning. Eleven bør med viden og reference til en produktionssituation have en sikker fornemmelse for størrelsesorden og samlet produktionsvolumen. Side 8 af 19

9 Karakter for den Skriftlige prøve De opnåede antal procent/point omsættes til karakter efter 7-trinsskala Se omsætningstabel Bilag 3 i denne vejledning: Den praktiske prøve Den praktiske prøve består af to dele, henholdsvis produktion i team med en varighed på 6 klokketimer, og fejlfindings-, fejlretnings- og vedligehold med en varighed på 4 klokketimer der løses selvstændig, og som skal afspejle procesoperatøruddannelsens kompetence mål. Skuemestrene fungerer under prøven som arbejdsledere, dog under hensyntagen til, at det er faglærer(ne) der er eksaminator og skuemestrene er censorer. Dette betyder i praksis, at eleverne i første omgang henvender sig til skuemestrene med Meldinger, spørgsmål m.v.. I forbindelse med instruktioner til eleverne aftales det i samspil mellem faglærer(ne) og skuemestre, men det er normalvis faglærer(ne) som videregiver dem til teamet/eleven. Eleverne skal instrueres om denne rollefordeling ved prøvens start. Teamet/Eleven kan efter behov spørge skuemestrene til råds og få hjælp, hvilket dog ofte vil trække fra i bedømmelsen (selvfølgelig afhængig af hjælpens omfang). Prøverne gennemføres på procesanlæg i pilot-anlægsstørrelse med industrikomponenter, hvor eleverne får mulighed for at dokumentere deres kompetencer i forhold til fuld-skala produktionsanlæg. Ved den første praktiske prøve gennemføres en lodtrækning, hvor den enkelte elev trækker en kode, som ved "Produktion" bestemmer team sammensætning samt eksamensopgaven og ved "Fejlfindings-, fejlretning og vedligehold" bestemmer eksamensopgaven. Eleven får først oplysning om kodens betydning ved den enkelte prøves start. Koden og/eller kombinationen ændres fra prøve til prøve. Ved prøven skal eleverne være udstyret med tydelige navneskilte. Til hvert anlæg skal foreligge de nødvendige anlægsbeskrivelser, driftsvejledninger, diagammer, sikkerhedsforskrifter m.m. som grundlag for drift og fejlfinding. Ligeledes skal foreligge "logbog" el. lign. til elevens opnotering af driftsuregelmæssigheder og eventuelle indgreb. Hvert anlæg skal være en form for realistisk procesanlæg, herunder have en rimelig kompleksitetsgrad og være forsynet med nødvendige styrings- og reguleringsudstyr, herunder mindst én reguleringssløjfe. Anlæggene skal kunne overvåges og styres via et computerbaseret system. Side 9 af 19

10 Endvidere skal der være mulighed for at indlægge skjulte realistiske fejl, samt at udføre realistiske vedligeholdelsesopgaver i henhold til uddannelsens mål. Anlæg skal godkendes som eksamensudstyr af det lokale uddannelsesudvalg på baggrund af en anlægsbeskrivelse. Eksamenslokalerne skal mærkes på dørene med EKSAMEN, så uvedkommende ikke kommer i lokalet. Gældende sikkerhedsregler skal overholdes af både elever, faglærer og skuemestre. Produktion Produktionsopgaven løses i team på 2 til 4 elever, og tager udgangspunkt i en produktionsordre for denne dag. Eleverne/teamet skal selv planlægge og organisere denne produktionsdag, som omfatter opstart af produktionsanlæg, overvågning af produktion, arbejde efter styringssystemer, prøveudtagning og analyse, indregulering af driftsparametre, standsning af produktion og nedlukning af anlæg samt tilhørende overlevering/rapportering ved dagens afslutning. Den har en varighed på 6 klokketimer incl. pauser, som eleverne/teamet selv tilrettelægger i forhold til den givne produktion. Til hver teamopgave skal foreligge en opgavebeskrivelse, som fastlægger, hvad der skal produceres - mængder, specifikationer og evt. rækkefølge m.m.. Derudover skal der i forhold til hver teamopgave være beskrevet flere supplerende teamopgaver (eks. hasteopgaver, ændring af kvalitetsspecifikationer, optimering, prøveproduktion, møder, ad hoc opgaver m.v.) og selvstændige opgaver (eks. analyser af enhver art, optimering, møder, ad hoc opgaver m.v.) som faglærer(ne) og skuemestre kan aftale anvendelsen af i løbet af prøven. Faglærer(ne) og skuemestre aftaler løbende igennem prøveforløbet, hvordan det enkelte team og den enkelte elev kan/skal udfordres, så der ved voteringen kan afgives en fælles selvstændig karakter på det bedst mulige grundlag. Efter fælles votering afgives karakter for den praktiske prøve i Produktion til den enkelte elev med udgangspunkt i procesoperatøruddannelsens kompetencemål. Fejlfindings-, fejlretnings- og vedligehold Fejlfindings-, fejlretnings- og vedligeholdelsesopgaven tager udgangspunkt i en produktionsordre, der løses selvstændigt af eleven, og omfatter et produktionsskift med opstart eller overtagelse af igangværende produktion, overvågning af produktion, arbejde efter styringssystemer, standsning eller aflevering af anlæg med tilhørende rapportering samt fejlfinding og fejlretning af indlagte fejl og udførelse af vedligehold. Side 10 af 19

11 Den har en varighed på 4 klokketimer for den enkelte elev incl. overleveringen midt på dagen, typisk er eleverne fordelt med halvdelen om formiddagen og halvdelen om eftermiddagen. I prøven skal som minimum indgå en vanskelig automatikfejl, som skal opdages på baggrund af uregelmæssighed i processen, og som kræver systematisk, analytisk arbejde med måleinstrumenter, diagrammer etc. ved fejllokaliseringen. Når eleven har fundet fejlen og anbefalet en fejlretning, aftales dette endeligt med skuemester og faglærer inden den udføres. Efter fejlretning skal eleven kontrollere, at procesanlægget igen er i orden. Desuden skal der indgå mindst en vanskelig afhjælpende eller forbyggende vedligeholdelsesopgave. Inden eleven påbegynder vedligeholdelsen aftales den endelige udførelse med skuemester og faglærer. Efter vedligeholdelsen skal eleven kontrollere, at procesanlægget er i orden. Hvis fejl og/eller vedligehold ikke optræder som akutte eller synlige, beslutter skuemester og faglærer, hvornår der skal sættes fokus på det pågældende eller direkte udføres. Fejlene indlægges af læreren på procesanlæggene uden elevernes vidende. Ved forebyggende vedligehold udleveres et bilag til eleven med den pågældende opgave. Fejl- og vedligeholdelsesopgaver skal være beskrevet til skuemestrene i skolens skuemestervejledning. Efter fælles votering afgives karakter for den praktiske prøve i Fejlfindings-, fejlretnings- og vedligeholdelse til den enkelte elev med udgangspunkt i procesoperatøruddannelsens kompetencemål. Side 11 af 19

12 Den afsluttende karakter Svendeprøve karakteren Den afsluttende karakter Svendeprøvekarakteren fremkommer som gennemsnit af karakteren for den skriftlige prøve og de to karakterer for de praktiske prøver. Disse tre karakterer vægter ligeligt. Ved beregning af den endelige eksamenskarakter foretages afrunding til nærmeste hele tal i 7 trins-skalaen efter almindelige regneregler. Eleven skal have 2 for at bestå den afsluttende prøve. Kravet om et gennemsnit på mindst 2 kan ikke opfyldes ved oprunding. Hverken delkarakterer eller endelig svendeprøvekarakter må meddeles elever, før alle elever er helt færdige. Efter afsluttet svendeprøve udleveres svendeprøvekaraktererne til eleverne. I tilfælde af at en elev dumper til svendeprøven, skal eleven og virksomheden underrettes hurtigst muligt, efter at karakterne er afgivet. Skolen fremsender umiddelbart efter svendeprøven en karaktermeddelelse for hver elev til Industriens Uddannelser. Karaktermeddelelsen skal være underskrevet af læreren og skuemestrene. Ny prøve for elever som ikke består svendeprøven Skolen og det faglige udvalg skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende svendeprøve, en ny prøve i den del af prøven, som eleven ikke har bestået. Eleven kan kun deltage i én omprøve. Skolen kan, efter samråd med det faglige udvalg, dog tillade en ny omprøve, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Hvis en elev ikke består en prøve eller en delprøve, skal skolen, i samarbejde med elevens praktikvirksomhed og eleven selv, udarbejde en handlingsplan. Handlingsplanen skal indeholde skole- og praktikaktiviteter og et tidsforløb, der kan føre til, at eleven med stor sandsynlighed vil kunne bestå omprøven på et i planen fastsat tidspunkt. Side 12 af 19

13 4. Skuemester og svendeprøveopgaver Skuemester Langt de fleste af uddannelserne under Industriens Uddannelser afsluttes med en svendeprøve. Prøverne bedømmes normalt af 2 censorer (skuemestre), der repræsenterer henholdsvis arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden samt en eksaminator (faglærer). Eksaminator er den faglærer(ne), der har ført eleverne frem til prøven, mens skuemestrene er fagligt kompetente personer inden for det pågældende erhverv, som er udpeget af organisationerne bag Industriens Uddannelser. Skuemestrene udpeges efter følgende regler og kriterier: Skuemestrene skal have den fornødne fagkundskab. Skuemestrene udpeges af organisationerne og fortsætter, indtil de bliver afbeskikket. Skuemestre skal have tilknytning til faget, og skal holde sig ajour med udviklingen inden for de uddannelser, hvor de medvirker ved svendeprøvebedømmelse. Skuemestrene skal have viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov. Hvis en skuemester ophører med at have tilknytning til faget på grund af eksempelvis pension eller ved ændrede beskæftigelsesforhold, ophører skuemesterhvervet efter 1 år. Det tilstræbes, at alle skuemestre bedømmer mindst en svendeprøve om året. Begrænsninger ved beskikning af skuemestre til den enkelte bedømmelse En skuemester kan ikke deltage i bedømmelse af en svendeprøve, hvis han eller hun på grund af arbejdsmæssige, personlige eller slægtsmæssige forhold må anses for inhabil i forhold til en eller flere af eksaminanderne (eleverne). Honorarregler I forbindelse med bedømmelse af de faglige prøver ydes der honorar til skuemestrene og godtgørelse af udgifter til rejser og ophold. Retningslinjerne for udbetaling af honorar findes på Reglerne kan også rekvireres pr. telefon eller hos Industriens Uddannelser. Svendeprøveopgaver Svendeprøveopgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg/opgavekommissionen ud fra den aftalte standard. Ved genbrug af opgaver skal detaljer så vidt muligt ændres, således at tidligere løsninger ikke umiddelbart kan bruges. Skolen skal sende opgavesæt til godkendelse i opgavekommissionen senest 1 måned inden svendeprøven, materialet fremsendes via sekretariatet. Side 13 af 19

14 Opgavekommissionen skal meddele skolen godkendelse af opgavesættet og/eller eventuelle rettelsesønsker senest 2 uger inden svendeprøvens start, mindre korrektioner dog senest 1 uge inden prøvens start. Vurderingsgrundlag Grundlaget for uddannelserne er de kompetencemål, der er udarbejdet af de respektive faglige udvalg. Kompetencemålene er beskrevet i Undervisningsministeriets bekendtgørelser og specificeret yderligere i de faglige udvalgs uddannelsesordninger. Kompetencemålene udgør det fælles grundlag for al undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet, og er følgelig også det grundlag, svendeprøvebedømmelsen skal foretages efter. Indkaldelse af skuemestre til bedømmelse Skuemestrene indkaldes normalt til prøvebedømmelse 5 uger inden, bedømmelsen skal foretages. Iværksættelsespapirerne tilsendes fra Industriens Uddannelser samtidig med indkaldelsen. Uregelmæssigheder og andre forhold Forud for prøven skal skuemestrene have udleveret skolens eksamensregulativ. Snyd fra elever o. lign. uregelmæssigheder skal behandles i overensstemmelse med regulativet. Uforudsete uregelmæssigheder (strømsvigt o. lign.), som har væsentlig indflydelse på prøvens forløb, må behandles i samråd mellem skole og skuemestre pr. konduite. Skuemestrene er i sådanne sager den stedfortrædende myndighed for udviklingsudvalg for procesindustrien med hensyn til at godkende fortsættelse, afbrydelse, forlængelse el. lign. af prøveforløbet. Væsentlige indgreb i prøveforløbet skal om muligt drøftes med udvalgets sekretariat, som under alle omstændigheder skal orienteres skriftligt umiddelbart efter prøven. Efter prøven indrapporterer skuemestrene om hovedtræk i prøvens forløb til opgavekommissionen på et særligt rapportskema. Hvis skuemesteren bliver syg eller på anden måde forhindret Hvis en skuemester pludselig bliver syg eller på anden måde forhindret, meddeles dette skolen og sekretariat hurtigst muligt. Sekretariatet udpeger i samråd med skolen en anden censor. Side 14 af 19

15 Bilag Bilag 1 Kompetence mål for procesoperatøruddannelsen: Kompetencemålene for hovedforløbet er, at eleverne kan: 1. overvåge produktionen via styrings-, regulerings- og overvågningssystemer, samt udtage prøver og gribe ind ved afvigelser i produktionen 2. udføre enkle opgaver ved manuelt -, automatiseret- og computerstyret produktionsudstyr i overensstemmelse med forskrifter og gældende bestemmelser 3. udføre vedligeholdelse af produktionsudstyr i samarbejde med andre faggrupper 4. indgå i teamorganiseret produktion samt deltage i projekt- og udviklingsarbejde sammen med andre faggrupper 5. arbejde under iagttagelse af gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser samt forskrifter for hygiejne 6. arbejde miljø- og energibevidst med opgaver inden for uddannelsens jobområder med henblik på en bæredygtig udvikling 7. klargøre til opstart, gribe ind ved produktionsafvigelser, gennemføre stop, samt udføre genstart af produktionen på procesanlæg 8. montere udstyr og systemer til styring, regulering og overvågning af procesanlæg 9. udføre fejlfinding og reparation i samarbejde med interne og eksterne servicefolk og reparatører 10. foretage analyse af kemiske og fysiske processer og omsætte det til handling i produktionsprocessen 11. udarbejde og anvende teknisk dokumentation 12. anvende IT til styring, regulering og overvågning af procesanlæg 13. kommunikere og rapportere i tilknytning til procesoperatørens jobfunktioner 14. tilkoble og opstarte supply-anlæg i produktionen 15. udvise innovative kompetencer omkring optimering, test, udvikling, renovering og nyetablering af produktion og procesanlæg 16. anvende fremmedsprogede manualer og informationsteknologiske værktøjer til faglig vidensøgning i databaser og ordbøger 17. udvise forretningsforståelse vedrørende etablering og drift af egen virksomhed med baggrund i viden om procesindustriens produktions- og markedsvilkår. Side 15 af 19

16 Bilag 2-7-trinsskala Definitioner for anvendelsen af 7-trinsskala er følgende: Karakter Betegnelse Beskrivelse 12 Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler 10 Den fortrinlige præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler 7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. 4 Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. 02 Den tilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. 00 Den utilstrækkelige præstation Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. - 3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. Afrunding Interval, beregnet Endelig karakter -3,00 til -1, ,50 til 1, ,00 til 2, ,00 til 5,49 4 Side 16 af 19

17 5,50 til 8,49 7 8,50 til 10, ,00 til Side 17 af 19

18 Bilag 3 - Omsætningstabel ved den skriftlige prøve Antal procent/point (x %) Karakter 95 < x % <= < x % <= < x % <= < x % <= < x % <= eller =< x % <= 50 Efter konkret vurdering af den samlede opgavebesvarelse! Side 18 af 19

19 Bilag 4 Medaljer "Medalje" grænser ved procesoperatøruddannelsen Der uddeles en særlig gave - svarende til medaljer i andre fag - til elever, der opnår bemærkelsesværdigt gode resultater. Dette sker efter nedenstående grænser for den samlede svendeprøvekarakter. Der må oplyses herom til eleven, når prøvens samlede resultat foreligger, men af praktiske grunde kan gaven først tilsendes eleven senere. Medalje Karakter Beskrivelse Der gives GULD Når slutkarakteren er 12 Dvs. alle 3 delkarakterer er til 12 Der gives SØLV Når slutkarakteren er 12 Og der er opnået et gennemsnit på de 3 delkarakterer der er større end 11,3 Der gives BRONZE Når slutkarakteren er 10 Og der er opnået et gennemsnit på de 3 delkarakterer der er større end 10,5 Side 19 af 19

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

December 2008. Skuemestervejledning. Værktøjsmager. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

December 2008. Skuemestervejledning. Værktøjsmager. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. December 2008 Skuemestervejledning Værktøjsmager Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

December 2008. Skuemestervejledning. Værktøjstekniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

December 2008. Skuemestervejledning. Værktøjstekniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. December 2008 Skuemestervejledning Værktøjstekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Svendeprøvevejledning industrioperatør

Svendeprøvevejledning industrioperatør Svendeprøvevejledning industrioperatør (Censorvejledning) Oktober 2012 Formål med vejledningen... 3 Udarbejdelse og godkendelse af opgaver... 4 Den skriftlige prøve... 4 Den praktiske prøve... 4 Retningslinjer

Læs mere

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion 7-trinsskalaen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Introduktion...1 7-trinsskalaen...3 Anvendelsen af 7-trinsskalaen...4 Overgangsordningen...5 Referencer...6 Introduktion Regeringen har besluttet,

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11. april

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it (Ændring af uddannelserne til elektronikoperatør og teater-, udstillings-

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Udarbejdet som delelement af forsøgs og udviklingsprojektet Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer Projektnummer: 107530 0. Indhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Transportuddannelserne

Transportuddannelserne Transportuddannelserne Vejledning for censorer ved svendeprøver under transportuddannelserne Lager og terminal Transporterhvervets Uddannelser Bygmestervej 5, 1. 2400 København NV Redigeret den 23. november

Læs mere

Optagelse på videregående uddannelser sker ud fra eksamensgennemsnittet fra ansøgernes adgangsgivende eksamener udtrykt ved 7-trinsskalaen.

Optagelse på videregående uddannelser sker ud fra eksamensgennemsnittet fra ansøgernes adgangsgivende eksamener udtrykt ved 7-trinsskalaen. Notat Modtager(e): Kopi: Fra 13 skalaen til en 20. februar 2014 Med Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse indførtes i 2005 7- trinsskalaen. Som konsekvens heraf foregik optagelse til de videregående

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til industrioperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til industrioperatør BEK nr 498 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.7IT.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 2011 Udstedt af billedmediernes faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr.157 af 23/2 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 476 af 17/04/2015 om uddannelsen til procesoperatør.

Læs mere

proces operatør uddannelsen

proces operatør uddannelsen proces operatør uddannelsen Hvad er en procesoperatør? Uddannelsens opbygning Procesindustrien i Danmark er midt i en rivende udvikling. Der er meget fokus på at udvikle nye teknologier, og på at have

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Vejledning vedrørende gennemførelsen af prøver

Vejledning vedrørende gennemførelsen af prøver Dette dokument indeholder en vejledning om, hvordan en prøve til en funktionsuddannelse skal gennemføres. Vejledningen forklarer hvem, der skal gøre hvad og hvornår. Planlægning af prøven Allerede når

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen

Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen Udstedelsesdato: 14. december 2012 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2012/2013 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve

Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve DET FAGLIGE FÆLLESUDVALG FOR MURER-, STENHUGGER- OG STUKKATURFAGET TIL SKOLEN OG DET LOKALE UDDANNELSESUDVALG Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve Vejledningen er en generel vejledning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Praktisk webintegration og Skoleperiode Praktisk webintegration og Skoleperiode Praktisk webintegration og Skoleperiode- Praktisk webintegration og Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:

Læs mere

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 3. Mundtlig prøve i områdefag,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion (Ændring af uddannelserne til digital media og web-integrator) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet holdes hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg Plan for dagen: 10.00-10.30 Velkomst

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Projektopgave... 5 5. Opgavens disposition og formkrav... 5 Forside... 5 Indholdsfortegnelse... 6 Indledning...

Indholdsfortegnelse. Projektopgave... 5 5. Opgavens disposition og formkrav... 5 Forside... 5 Indholdsfortegnelse... 6 Indledning... Fagprøvevejledning Indholdsfortegnelse 1. Mål for fagprøven... 3 2. Fagprøveperioden... 3 Skrivefasen... 3 Aflevering... 3 Eksamen... 3 3. Vejleder og censor på fagprøven... 3 Vejledning... 3 Censor...

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Kontorservice Trin 1 Afsluttende praktisk prøve NAVN

Kontorservice Trin 1 Afsluttende praktisk prøve NAVN Kontorservice Trin 1 Afsluttende praktisk prøve NAVN 1 Indholdsfortegnelse 1. Mål for afsluttende praktisk prøve... 3 2. Prøveperioden... 3 Skrive-/arbejdsfasen... 3 Aflevering... 3 Eksamen... 3 3. Vejleder

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Akademi-uddannelserne (AU)

Akademi-uddannelserne (AU) Akademi-uddannelserne (AU) Information angående: SKRIFTLIG EKSAMEN - International Handel & Markedsføring - International Transport & Logistik - Kommunikation & Formidling - Ledelse - Økonomi & Ressourcestyring

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen.

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Eksamensavis HG, HG2, HGV, HGS Til eksaminanderne på Tietgen HG Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Det er dit eget ansvar at komme til tiden

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST januar 2012 INDHOLD Prøven på 4. semester: Individ, institution og samfund Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 20...4 International modul... 7 Prøven på 5. semester:

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Information til dig, der skal til caseeksamen. Casevirksomhed DT Group 2011-2012. www.dtgroup.dk

Information til dig, der skal til caseeksamen. Casevirksomhed DT Group 2011-2012. www.dtgroup.dk Information til dig, der skal til caseeksamen Casevirksomhed DT Group 2011-2012 www.dtgroup.dk Indhold Caseeksamen i de merkantile grundfag... 3 Casevirksomheden... 3 Casehistorien... 3 Casearbejdsdagen...

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Denne uddannelsesbog er ment som informationsmateriale om voksen plastmageruddannelsens gennemførelse ved AMU syd Ribe.

Denne uddannelsesbog er ment som informationsmateriale om voksen plastmageruddannelsens gennemførelse ved AMU syd Ribe. Navn Kære Plastmagerelev. Denne uddannelsesbog er ment som informationsmateriale om voksen plastmageruddannelsens gennemførelse ved AMU syd Ribe. Det er vigtigt at medbringer denne bog, når du skal på

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX Skoleåret 2014/15 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Grundforløb tømrer og elektriker

Grundforløb tømrer og elektriker Grundforløb tømrer og elektriker EUX på DjH Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter,

Læs mere

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR:

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny lærling på Maskinsnedker

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere