Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR. for skuemestre og faglærere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR. for skuemestre og faglærere"

Transkript

1 Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR for skuemestre og faglærere Revideret oktober 2010

2 Indholdsfortegnelse 1. Formål med Svendeprøvevejledningen 3 2. Lovgrundlag for Den afsluttende prøve 4 Svendeprøve 4 Karakter 4 Kompetencemål 5 Den afsluttende prøve Svendeprøven 5 3. Den afsluttende prøve - Svendeprøven 7 Svendeprøveugen 7 Eksempel på hvordan svendeprøveugen kan tilrettelægges 7 Den skriftlige prøve 8 Den praktiske prøve 9 Den afsluttende karakter Svendeprøve karakteren Skuemester og svendeprøveopgaver 13 Skuemester 13 Svendeprøveopgaver 13 Uregelmæssigheder og andre forhold 14 Bilag 15 Bilag 1 Kompetence mål for procesoperatøruddannelsen: 15 Bilag 2-7-trinsskala 16 Bilag 3 - Omsætningstabel ved den skriftlige prøve 18 Bilag 4 Medaljer 19 Side 2 af 19

3 1. Formål med Svendeprøvevejledningen Svendeprøvevejledningen PROCESOPERATØR er en vejledning, som ud fra gældende lovgivning, bekendtgørelser, uddannelsesordninger, vejledninger m.v. sammenfatter og beskriver tilrettelæggelse og gennemførelse af den afsluttende eksamen Svendeprøven. Brugerne af vejledningen skal være bekendt med gældende lovgivning, bekendtgørelser, uddannelsesordninger, vejledninger m.v., der til en hver tid er gældende i forhold til den afsluttende eksamen Svendeprøven. Den er således en hjælp til de censorer, som skal sikre, at der sker en ensartet bedømmelse i forhold til de opstillede kompetencemål for procesoperatøruddannelsen, og en hjælp til faglærer(ne) og skole i tilrettelæggelse og gennemførelse af svendeprøven. Uddannelsens kompetencemål fremgår af Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling (bilag 17 - Procesoperatør) samt tilhørende uddannelsesordning, der er uddannelsens officielle dokumenter. Uddannelsens kompetencemål er den afsluttende eksamens udgangspunkt. Kompetencemålene er også skolernes grundlag for tilrettelæggelse af svendeprøven. Vejledningen skal derfor også anvendes af skolens lærere til at sikre, at prøven tilrettelægges efter gældende regler. Relevant lovgivning, bekendtgørelser, vejledninger m.v. 606 af 4/ Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling (bilag 17 - Procesoperatør) Uddannelsesordningen for uddannelsen til Procesoperatør Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser BEK 1016 af 24/8/2010 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse BEK nr. 262 af 20/03/2007 Links til love og bekendtgørelser kan findes på Industriens Uddannelsers hjemmeside: Desuden beskrives skuemestrenes opgaver og arbejdsvilkår samt andre praktiske forhold i forbindelse med svendeprøver. Bilagene til denne vejledning er de arbejdspapirer, som typisk skal anvendes ved hver svendeprøve. Side 3 af 19

4 2. Lovgrundlag for Den afsluttende prøve Svendeprøve Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Ved svendeprøver gælder følgende: Opgaverne stilles af uddannelsesinstitutionen efter samråd med det faglige udvalg eller af en opgavekommission nedsat af det faglige udvalg. Bedømmelsen foretages af eksaminandens lærer, der er eksaminator, og normalt 2 censorer (skuemestre) udpeget af det faglige udvalg. Disse censorer skal have den fornødne indsigt i uddannelsen og det fagområde prøven vedrører, og må ikke have ansættelse ved uddannelsesinstitutionen eller elevens praktiksted eller være elevens arbejdsgiver. Ved praktiske prøver skal censorerne være til stede under hele prøven, medmindre andet fremgår af reglerne om uddannelsen. Det faglige udvalg afholder alle udgifter i forbindelse med deltagelsen af de censorer, som det faglige udvalg har udpeget, samt udgifter ved de faglige udvalgs udarbejdelse af opgaveforslag. De opnåede karakterer indgår i uddannelsesinstitutionens grundlag for udstedelse af (skole) bevis efter reglerne om uddannelsen. Klager vedrørende bedømmelse af eksamen, som svendeprøve eller som en del af en svendeprøve, afgøres af uddannelsesinstitutionen i samråd med det faglige udvalg. Bliver uddannelsesinstitutionen i forbindelse med en prøve opmærksom på fejl og mangler, der kan udbedres, træffer institutionen, evt. efter drøftelse med bedømmerne eller opgavestillerne, afgørelse om, hvordan udbedringen skal ske. Karakter Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse Der anvendes 7-trins-skalaen Se Bilag 2 til denne vejledning! Bedømmelse af præstationer og standpunkter skal ske på grundlag af de faglige mål, der er opstillet for det pågældende fag eller flerfaglige forløb (absolut karaktergivning). Præstationen og standpunktet skal bedømmes ud fra såvel fagets eller forløbets formål som undervisningens beskrevne indhold. Der må ikke tilstræbes nogen bestemt fordeling af karaktererne (relativ karaktergivning). Hvor en censor eller eksaminator medvirker, fastsætter denne karakteren. Hvor der ved bedømmelsen medvirker både en censor og en eksaminator, fastsættes karakteren efter drøftelse mellem dem. Hvis censor og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karak- Side 4 af 19

5 ter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmeste lavere karakter. Kompetencemål Resume Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling (bilag 17 - Procesoperatør) Er i Bilag 1 til denne vejledning! Den afsluttende prøve Svendeprøven Resume af Uddannelsesordningen for uddannelse til procesoperatør Den skriftlige prøve varer i alt 4 klokketimer, og den praktiske prøve varer i alt 10 timer. Den skriftlige prøve Den skriftlige prøve består af en opgave i paratviden med vejledende tid på 1 klokketime og en opgave i problemløsning med vejledende tid på 3 klokketimer. Den praktiske prøve Den praktiske prøve består af to delprøver på procesanlæg med tilkoblede styrings- og reguleringsfunktioner. Opgaverne fordeles blandt eleverne efter lodtrækning. De 2 delprøver består af henholdsvis en produktionsopgave og en fejlfindings-, fejlretnings- og vedligeholdelsesopgave. Produktionsopgaven, som løses i et team på 2 til 4 elever, omfatter planlægning og organisering af en produktionsdag, opstart af produktionsanlæg, overvågning af produktion, arbejde efter styringssystemer, prøveudtagning og analyse, indregulering af driftsparametre, standsning af produktion og nedlukning af anlæg. Denne opgave varer 6 klokketimer. Fejlfindings-, fejlretnings- og vedligeholdelsesopgaven, løses selvstændigt af eleven, og omfatter et produktionsskift med opstart eller overtagelse af igangværende produktion, overvågning af produktion, arbejde efter styringssystemer, standsning eller aflevering af anlæg med tilhørende rapportering samt fejlfinding og fejlretning af indlagte fejl og udførelse af vedligeholdelsesopgave. Denne opgave varer 4 klokketimer. Bedømmelse Prøven bedømmes af en lærer udpeget af skolen og 2 censorer udpeget af det faglige udvalg. Ved bedømmelsen af svendeprøven giver lærer og censorer en samlet karakter efter fælles votering for henholdsvis den skriftlige prøve og hver af de to praktiske prøver. Den samlede eksamens- Side 5 af 19

6 karakter fremkommer herefter som gennemsnittet af karakteren for den skriftlige prøve og de to karakterer for den praktiske prøve. Side 6 af 19

7 3. Den afsluttende prøve - Svendeprøven Svendeprøveugen Svendeprøven afholdes så vidt muligt i sidste uge af sidste skoleperiode. Skuemestrene medvirker ved bedømmelse og karaktergivning af de skriftlige prøveopgaver (ca. ½ - 1 dag), efter at lærerne har rettet opgaverne. Skuemestrene leder Produktionslederfunktion desuden alle praktiske prøver (2 dage). Skolerne skal tilrettelægge prøveforløbet således, at skuemestrenes medvirken forenkles og tidsbegrænses mest muligt, max. 2½ - 3 dage pr. hold/prøve ved normal holdstørrelse (16 lærlinge). Eksempel på hvordan svendeprøveugen kan tilrettelægges Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Skriftlige Skuemestrene Praktisk prøve Praktisk prøve Afslutning prøve gennemgår Produktion Fejlfindings-, de rettede fejlretnings- & 4 timer skriftlige 6 timer vedligehold 20 Multiple choi- prøver. Team ce 1 Case med 5-8 spørgsmål Elever og faglæreren gør pro- Overlevering! ceshal klar. Faglærer(ne) retter den skriftlige svendeprøve! Skuemestre og faglærer(ne) afgiver karakter efter fælles Votering. Der afgives karakter efter fælles votering! Praktisk prøve Fejlfindings-, fejlretnings- & vedligehold 4 timer Selvstændig Der afgives karakter efter fælles votering! Side 7 af 19

8 Den skriftlige prøve Den skriftlige prøve består af to dele, henholdsvis paratviden og problemløsning, som skal afspejle procesoperatøruddannelsens kompetence mål. Den har i alt en varighed på 4 klokketimer, hvor eleven selv disponerer tiden. Paratvidensdelen Paratviden defineres som viden om principper og simple beregninger m.m. samt viden om, hvor information kan findes i håndbøger m.m. - ikke nødvendigvis, at selve svaret haves parat. Prøven i paratviden har en vejledende varighed på 1 time, og en vægtning på 25 % af den skriftlige prøve. Den omfatter 20 afkrydsningsspørgsmål (multiple choice) med hver en vægtning på 1,25 %. Til hvert spørgsmål skal der være 4 svarmuligheder, hvoraf 1 er rigtig, og 3 er forkerte, men konstrueret på en sådan måde, at de umiddelbart virker sandsynlige rigtige. Hvert spørgsmål bedømmes rigtigt eller forkert. Problemløsningsdelen Problemløsning defineres som komplicerede problemstillinger/opgaver, hvor viden, metoder, færdigheder, beregning m.m. skal kombineres til at konkludere på den stillede problemstilling. Prøven i problemløsning har en vejledende varighed på 3 timer, og en vægtning på 75 % af den skriftlige prøve. Den skal tage udgangspunkt i en case -beskrivelse af et realistisk produktionsanlæg, processer og problemer, og bestå af 5 til 8 realistiske delspørgsmål der er vægtet efter sværhedsgrad og forventet tidsforbrug, de enkelte delspørgsmål bør være vægtet nogenlunde jævnt. De enkelte delspørgsmål skal kunne løses uafhængigt af hinanden og i vilkårlig rækkefølge. Beregningsfejl og lign. kan trods brug af korrekt metode (formel) føre til et forkert resultat. Der kan ikke gives helt faste regler for bedømmelse af sådanne tilfælde, men skuemestrene bedes være opmærksomme på, at prøvens krav om komplekse opgaver i forvejen let fører til lavere skriftlige karakterer end normalt i erhvervsuddannelserne, hvorfor fejl ikke altid skal bedømmes for hårdt. Det skal dog præciseres, at regnefejl og lign., som - trods korrekt metodevalg - giver et resultat af en helt forkert størrelsesorden, bør betragtes som værende langt fra en 100 % rigtig løsning. Eleven bør med viden og reference til en produktionssituation have en sikker fornemmelse for størrelsesorden og samlet produktionsvolumen. Side 8 af 19

9 Karakter for den Skriftlige prøve De opnåede antal procent/point omsættes til karakter efter 7-trinsskala Se omsætningstabel Bilag 3 i denne vejledning: Den praktiske prøve Den praktiske prøve består af to dele, henholdsvis produktion i team med en varighed på 6 klokketimer, og fejlfindings-, fejlretnings- og vedligehold med en varighed på 4 klokketimer der løses selvstændig, og som skal afspejle procesoperatøruddannelsens kompetence mål. Skuemestrene fungerer under prøven som arbejdsledere, dog under hensyntagen til, at det er faglærer(ne) der er eksaminator og skuemestrene er censorer. Dette betyder i praksis, at eleverne i første omgang henvender sig til skuemestrene med Meldinger, spørgsmål m.v.. I forbindelse med instruktioner til eleverne aftales det i samspil mellem faglærer(ne) og skuemestre, men det er normalvis faglærer(ne) som videregiver dem til teamet/eleven. Eleverne skal instrueres om denne rollefordeling ved prøvens start. Teamet/Eleven kan efter behov spørge skuemestrene til råds og få hjælp, hvilket dog ofte vil trække fra i bedømmelsen (selvfølgelig afhængig af hjælpens omfang). Prøverne gennemføres på procesanlæg i pilot-anlægsstørrelse med industrikomponenter, hvor eleverne får mulighed for at dokumentere deres kompetencer i forhold til fuld-skala produktionsanlæg. Ved den første praktiske prøve gennemføres en lodtrækning, hvor den enkelte elev trækker en kode, som ved "Produktion" bestemmer team sammensætning samt eksamensopgaven og ved "Fejlfindings-, fejlretning og vedligehold" bestemmer eksamensopgaven. Eleven får først oplysning om kodens betydning ved den enkelte prøves start. Koden og/eller kombinationen ændres fra prøve til prøve. Ved prøven skal eleverne være udstyret med tydelige navneskilte. Til hvert anlæg skal foreligge de nødvendige anlægsbeskrivelser, driftsvejledninger, diagammer, sikkerhedsforskrifter m.m. som grundlag for drift og fejlfinding. Ligeledes skal foreligge "logbog" el. lign. til elevens opnotering af driftsuregelmæssigheder og eventuelle indgreb. Hvert anlæg skal være en form for realistisk procesanlæg, herunder have en rimelig kompleksitetsgrad og være forsynet med nødvendige styrings- og reguleringsudstyr, herunder mindst én reguleringssløjfe. Anlæggene skal kunne overvåges og styres via et computerbaseret system. Side 9 af 19

10 Endvidere skal der være mulighed for at indlægge skjulte realistiske fejl, samt at udføre realistiske vedligeholdelsesopgaver i henhold til uddannelsens mål. Anlæg skal godkendes som eksamensudstyr af det lokale uddannelsesudvalg på baggrund af en anlægsbeskrivelse. Eksamenslokalerne skal mærkes på dørene med EKSAMEN, så uvedkommende ikke kommer i lokalet. Gældende sikkerhedsregler skal overholdes af både elever, faglærer og skuemestre. Produktion Produktionsopgaven løses i team på 2 til 4 elever, og tager udgangspunkt i en produktionsordre for denne dag. Eleverne/teamet skal selv planlægge og organisere denne produktionsdag, som omfatter opstart af produktionsanlæg, overvågning af produktion, arbejde efter styringssystemer, prøveudtagning og analyse, indregulering af driftsparametre, standsning af produktion og nedlukning af anlæg samt tilhørende overlevering/rapportering ved dagens afslutning. Den har en varighed på 6 klokketimer incl. pauser, som eleverne/teamet selv tilrettelægger i forhold til den givne produktion. Til hver teamopgave skal foreligge en opgavebeskrivelse, som fastlægger, hvad der skal produceres - mængder, specifikationer og evt. rækkefølge m.m.. Derudover skal der i forhold til hver teamopgave være beskrevet flere supplerende teamopgaver (eks. hasteopgaver, ændring af kvalitetsspecifikationer, optimering, prøveproduktion, møder, ad hoc opgaver m.v.) og selvstændige opgaver (eks. analyser af enhver art, optimering, møder, ad hoc opgaver m.v.) som faglærer(ne) og skuemestre kan aftale anvendelsen af i løbet af prøven. Faglærer(ne) og skuemestre aftaler løbende igennem prøveforløbet, hvordan det enkelte team og den enkelte elev kan/skal udfordres, så der ved voteringen kan afgives en fælles selvstændig karakter på det bedst mulige grundlag. Efter fælles votering afgives karakter for den praktiske prøve i Produktion til den enkelte elev med udgangspunkt i procesoperatøruddannelsens kompetencemål. Fejlfindings-, fejlretnings- og vedligehold Fejlfindings-, fejlretnings- og vedligeholdelsesopgaven tager udgangspunkt i en produktionsordre, der løses selvstændigt af eleven, og omfatter et produktionsskift med opstart eller overtagelse af igangværende produktion, overvågning af produktion, arbejde efter styringssystemer, standsning eller aflevering af anlæg med tilhørende rapportering samt fejlfinding og fejlretning af indlagte fejl og udførelse af vedligehold. Side 10 af 19

11 Den har en varighed på 4 klokketimer for den enkelte elev incl. overleveringen midt på dagen, typisk er eleverne fordelt med halvdelen om formiddagen og halvdelen om eftermiddagen. I prøven skal som minimum indgå en vanskelig automatikfejl, som skal opdages på baggrund af uregelmæssighed i processen, og som kræver systematisk, analytisk arbejde med måleinstrumenter, diagrammer etc. ved fejllokaliseringen. Når eleven har fundet fejlen og anbefalet en fejlretning, aftales dette endeligt med skuemester og faglærer inden den udføres. Efter fejlretning skal eleven kontrollere, at procesanlægget igen er i orden. Desuden skal der indgå mindst en vanskelig afhjælpende eller forbyggende vedligeholdelsesopgave. Inden eleven påbegynder vedligeholdelsen aftales den endelige udførelse med skuemester og faglærer. Efter vedligeholdelsen skal eleven kontrollere, at procesanlægget er i orden. Hvis fejl og/eller vedligehold ikke optræder som akutte eller synlige, beslutter skuemester og faglærer, hvornår der skal sættes fokus på det pågældende eller direkte udføres. Fejlene indlægges af læreren på procesanlæggene uden elevernes vidende. Ved forebyggende vedligehold udleveres et bilag til eleven med den pågældende opgave. Fejl- og vedligeholdelsesopgaver skal være beskrevet til skuemestrene i skolens skuemestervejledning. Efter fælles votering afgives karakter for den praktiske prøve i Fejlfindings-, fejlretnings- og vedligeholdelse til den enkelte elev med udgangspunkt i procesoperatøruddannelsens kompetencemål. Side 11 af 19

12 Den afsluttende karakter Svendeprøve karakteren Den afsluttende karakter Svendeprøvekarakteren fremkommer som gennemsnit af karakteren for den skriftlige prøve og de to karakterer for de praktiske prøver. Disse tre karakterer vægter ligeligt. Ved beregning af den endelige eksamenskarakter foretages afrunding til nærmeste hele tal i 7 trins-skalaen efter almindelige regneregler. Eleven skal have 2 for at bestå den afsluttende prøve. Kravet om et gennemsnit på mindst 2 kan ikke opfyldes ved oprunding. Hverken delkarakterer eller endelig svendeprøvekarakter må meddeles elever, før alle elever er helt færdige. Efter afsluttet svendeprøve udleveres svendeprøvekaraktererne til eleverne. I tilfælde af at en elev dumper til svendeprøven, skal eleven og virksomheden underrettes hurtigst muligt, efter at karakterne er afgivet. Skolen fremsender umiddelbart efter svendeprøven en karaktermeddelelse for hver elev til Industriens Uddannelser. Karaktermeddelelsen skal være underskrevet af læreren og skuemestrene. Ny prøve for elever som ikke består svendeprøven Skolen og det faglige udvalg skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende svendeprøve, en ny prøve i den del af prøven, som eleven ikke har bestået. Eleven kan kun deltage i én omprøve. Skolen kan, efter samråd med det faglige udvalg, dog tillade en ny omprøve, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Hvis en elev ikke består en prøve eller en delprøve, skal skolen, i samarbejde med elevens praktikvirksomhed og eleven selv, udarbejde en handlingsplan. Handlingsplanen skal indeholde skole- og praktikaktiviteter og et tidsforløb, der kan føre til, at eleven med stor sandsynlighed vil kunne bestå omprøven på et i planen fastsat tidspunkt. Side 12 af 19

13 4. Skuemester og svendeprøveopgaver Skuemester Langt de fleste af uddannelserne under Industriens Uddannelser afsluttes med en svendeprøve. Prøverne bedømmes normalt af 2 censorer (skuemestre), der repræsenterer henholdsvis arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden samt en eksaminator (faglærer). Eksaminator er den faglærer(ne), der har ført eleverne frem til prøven, mens skuemestrene er fagligt kompetente personer inden for det pågældende erhverv, som er udpeget af organisationerne bag Industriens Uddannelser. Skuemestrene udpeges efter følgende regler og kriterier: Skuemestrene skal have den fornødne fagkundskab. Skuemestrene udpeges af organisationerne og fortsætter, indtil de bliver afbeskikket. Skuemestre skal have tilknytning til faget, og skal holde sig ajour med udviklingen inden for de uddannelser, hvor de medvirker ved svendeprøvebedømmelse. Skuemestrene skal have viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov. Hvis en skuemester ophører med at have tilknytning til faget på grund af eksempelvis pension eller ved ændrede beskæftigelsesforhold, ophører skuemesterhvervet efter 1 år. Det tilstræbes, at alle skuemestre bedømmer mindst en svendeprøve om året. Begrænsninger ved beskikning af skuemestre til den enkelte bedømmelse En skuemester kan ikke deltage i bedømmelse af en svendeprøve, hvis han eller hun på grund af arbejdsmæssige, personlige eller slægtsmæssige forhold må anses for inhabil i forhold til en eller flere af eksaminanderne (eleverne). Honorarregler I forbindelse med bedømmelse af de faglige prøver ydes der honorar til skuemestrene og godtgørelse af udgifter til rejser og ophold. Retningslinjerne for udbetaling af honorar findes på Reglerne kan også rekvireres pr. telefon eller hos Industriens Uddannelser. Svendeprøveopgaver Svendeprøveopgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg/opgavekommissionen ud fra den aftalte standard. Ved genbrug af opgaver skal detaljer så vidt muligt ændres, således at tidligere løsninger ikke umiddelbart kan bruges. Skolen skal sende opgavesæt til godkendelse i opgavekommissionen senest 1 måned inden svendeprøven, materialet fremsendes via sekretariatet. Side 13 af 19

14 Opgavekommissionen skal meddele skolen godkendelse af opgavesættet og/eller eventuelle rettelsesønsker senest 2 uger inden svendeprøvens start, mindre korrektioner dog senest 1 uge inden prøvens start. Vurderingsgrundlag Grundlaget for uddannelserne er de kompetencemål, der er udarbejdet af de respektive faglige udvalg. Kompetencemålene er beskrevet i Undervisningsministeriets bekendtgørelser og specificeret yderligere i de faglige udvalgs uddannelsesordninger. Kompetencemålene udgør det fælles grundlag for al undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet, og er følgelig også det grundlag, svendeprøvebedømmelsen skal foretages efter. Indkaldelse af skuemestre til bedømmelse Skuemestrene indkaldes normalt til prøvebedømmelse 5 uger inden, bedømmelsen skal foretages. Iværksættelsespapirerne tilsendes fra Industriens Uddannelser samtidig med indkaldelsen. Uregelmæssigheder og andre forhold Forud for prøven skal skuemestrene have udleveret skolens eksamensregulativ. Snyd fra elever o. lign. uregelmæssigheder skal behandles i overensstemmelse med regulativet. Uforudsete uregelmæssigheder (strømsvigt o. lign.), som har væsentlig indflydelse på prøvens forløb, må behandles i samråd mellem skole og skuemestre pr. konduite. Skuemestrene er i sådanne sager den stedfortrædende myndighed for udviklingsudvalg for procesindustrien med hensyn til at godkende fortsættelse, afbrydelse, forlængelse el. lign. af prøveforløbet. Væsentlige indgreb i prøveforløbet skal om muligt drøftes med udvalgets sekretariat, som under alle omstændigheder skal orienteres skriftligt umiddelbart efter prøven. Efter prøven indrapporterer skuemestrene om hovedtræk i prøvens forløb til opgavekommissionen på et særligt rapportskema. Hvis skuemesteren bliver syg eller på anden måde forhindret Hvis en skuemester pludselig bliver syg eller på anden måde forhindret, meddeles dette skolen og sekretariat hurtigst muligt. Sekretariatet udpeger i samråd med skolen en anden censor. Side 14 af 19

15 Bilag Bilag 1 Kompetence mål for procesoperatøruddannelsen: Kompetencemålene for hovedforløbet er, at eleverne kan: 1. overvåge produktionen via styrings-, regulerings- og overvågningssystemer, samt udtage prøver og gribe ind ved afvigelser i produktionen 2. udføre enkle opgaver ved manuelt -, automatiseret- og computerstyret produktionsudstyr i overensstemmelse med forskrifter og gældende bestemmelser 3. udføre vedligeholdelse af produktionsudstyr i samarbejde med andre faggrupper 4. indgå i teamorganiseret produktion samt deltage i projekt- og udviklingsarbejde sammen med andre faggrupper 5. arbejde under iagttagelse af gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser samt forskrifter for hygiejne 6. arbejde miljø- og energibevidst med opgaver inden for uddannelsens jobområder med henblik på en bæredygtig udvikling 7. klargøre til opstart, gribe ind ved produktionsafvigelser, gennemføre stop, samt udføre genstart af produktionen på procesanlæg 8. montere udstyr og systemer til styring, regulering og overvågning af procesanlæg 9. udføre fejlfinding og reparation i samarbejde med interne og eksterne servicefolk og reparatører 10. foretage analyse af kemiske og fysiske processer og omsætte det til handling i produktionsprocessen 11. udarbejde og anvende teknisk dokumentation 12. anvende IT til styring, regulering og overvågning af procesanlæg 13. kommunikere og rapportere i tilknytning til procesoperatørens jobfunktioner 14. tilkoble og opstarte supply-anlæg i produktionen 15. udvise innovative kompetencer omkring optimering, test, udvikling, renovering og nyetablering af produktion og procesanlæg 16. anvende fremmedsprogede manualer og informationsteknologiske værktøjer til faglig vidensøgning i databaser og ordbøger 17. udvise forretningsforståelse vedrørende etablering og drift af egen virksomhed med baggrund i viden om procesindustriens produktions- og markedsvilkår. Side 15 af 19

16 Bilag 2-7-trinsskala Definitioner for anvendelsen af 7-trinsskala er følgende: Karakter Betegnelse Beskrivelse 12 Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler 10 Den fortrinlige præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler 7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. 4 Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. 02 Den tilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. 00 Den utilstrækkelige præstation Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. - 3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. Afrunding Interval, beregnet Endelig karakter -3,00 til -1, ,50 til 1, ,00 til 2, ,00 til 5,49 4 Side 16 af 19

17 5,50 til 8,49 7 8,50 til 10, ,00 til Side 17 af 19

18 Bilag 3 - Omsætningstabel ved den skriftlige prøve Antal procent/point (x %) Karakter 95 < x % <= < x % <= < x % <= < x % <= < x % <= eller =< x % <= 50 Efter konkret vurdering af den samlede opgavebesvarelse! Side 18 af 19

19 Bilag 4 Medaljer "Medalje" grænser ved procesoperatøruddannelsen Der uddeles en særlig gave - svarende til medaljer i andre fag - til elever, der opnår bemærkelsesværdigt gode resultater. Dette sker efter nedenstående grænser for den samlede svendeprøvekarakter. Der må oplyses herom til eleven, når prøvens samlede resultat foreligger, men af praktiske grunde kan gaven først tilsendes eleven senere. Medalje Karakter Beskrivelse Der gives GULD Når slutkarakteren er 12 Dvs. alle 3 delkarakterer er til 12 Der gives SØLV Når slutkarakteren er 12 Og der er opnået et gennemsnit på de 3 delkarakterer der er større end 11,3 Der gives BRONZE Når slutkarakteren er 10 Og der er opnået et gennemsnit på de 3 delkarakterer der er større end 10,5 Side 19 af 19

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Bygge & anlæg 01-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen praktik praktik praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik praktik praktik praktik Praktik Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2014 Udstedt af

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK)

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Studieordning 1 1.1 Indledning... 4 1.2 Lovgrundlag... 4 1.3 adgangskrav... 5 1.4 Jobprofiler... 5 1.5 Studiemiljø... 6 Lokalsamfundet...

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration Lokal undervisningsplan for UCH Hovedforløb Administration 1 sfortegnelse LOKAL UNDERVISNINGSPLAN... 3 FOR KONTORUDDANNELSEN MED SPECIALET ADMINISTRATION PÅ UCH... 3 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT Undervisningsplan for Procesoperatør I indgangen Strøm, styring og IT efter bekendtgørelserne nr. 509 af 31/05/2012 Udkast til 5. udgave August 2012 EUC-Nodvestsjælland Processkolen i Kalundborg 12-02-2013

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere