Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker"

Transkript

1 Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler. Uddannelsesordningen er ændret grundet revision af uddannelsen. Uddannelsen vil fremover rumme to trin. Trin 1 flymekanik og trin 2 flyelektronik. Overgangsordning ( 4, stk. 10 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser) Skolen kan fastsætte overgangsordning for elever, der er påbegyndt hovedforløbet ved uddannelsesordningens udstedelse. Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag 4 Til afsnit 1 Uddannelsens formål og opdeling Indholdet i flymekanikeruddannelsen gennemføres i overensstemmelse med EU forordningen Nr. 2042/2003 del 66 og de til enhver tid gældende EU regler inden for området. Skolen skal i henhold til EU reglerne beskrive, hvordan undervisningen er tilrettelagt i en Basic Training Manual (BTM), samt en Maintenance Training Organisation Exposition (MTOE), som begge skal godkendes af Trafikstyrelsen. Til afsnit 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. Vejledende model Grundforløb Skole 15 uger Hovedforløb Trin 1 flymekanik Skole 15 uger Skole 20 uger Skole 10 uger Hovedforløb Trin 2 flyelektronik Skole 16 uger Til afsnit 3 Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet Der er ikke supplerende bemærkninger. Til afsnit 4 kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens områdefag og specialefag samt prakmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og prakophold. 1

2 Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og prakmål, der indgår i uddannelsen. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og prakmål følger de til enhver tid gældende EU regler inden for området. Skolefagene er således fordelt på de 17 grundlæggende emner i del 66 i EU forordning. Tabel 1 - Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Faget bidrager til følgende kompetencemål Fagnavn Præstationsstandard for faget Vejledende tid Trin 1 Trin 2 Områdefag 22, Flymatema (Modul 1) 2 X Flyfysik (Modul 2) 3,4 X Grundlæggende el-lære 4,8 X (Modul 3) Elektronik 1 (Modul 4) 1 X Digitalteknik 1 (Modul 5) 2,8 X Materialelære for 4 X flyindustrien (Modul 6) Aerodynamik (Modul 8) 1,4 X Menneskelige faktorer 1 X (Modul9) Love og bestemmelser (Modul 10) 2,4 X 2

3 Specialefag Bundne specialefag Vedligeholdelsespraksis for flyindustrien (Modul 7) Flystruktur og flysystemer og instrumenter (Modul 11a) Flystruktur og flysystemer og instrumenter (Modul 11b) Vejledende tid Trin 1 Trin 2 37,2 uger 9,2 X 11 X 2,2 X Helikopter (Modul 12) 3,2 X Turbinemotorer (Modul 15) 5,4 X Stempelmotor 4,6 X (Modul 16) Propel (Modul 17) 1,6 X Trin 2 16 uger Elektronik 2 (Modul 4 B2) 2,8 X Digitalteknik 2, ny (Modul 5 2,4 X B2) Alm. flyveteknisk testudstyr 0,4 X (Modul 7,4 B2) Div. instrumenter & auto flyvesystemer (Modul 13) 10,4 X Tabel 3 uddannelsens bidrag til kompetencemålene Faget bidrager til mål Trin1 Trin2 følgende kompetencemål Reparation af fly, praktiske X opgaver profil B Fly elektronik, praktiske opgaver profil B2 X Til afsnit 5 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og prakuddannelsen Eleven gennemgår et EU forordning 2042/2003 part 66 prakforløb og dokumenterer det i logbog. 3

4 Til afsnit 6 og beviser mv. Grundlaget for flymekanikeruddannelsen er beskrivelserne om mål og øvrige rammer, der er udarbejdet af de faglige udvalg og efterfølgende fastsat i uddannelsesbekendtgørelsen af Undervisningsministeriet. For elever, som afslutter trin 1 flymekanik, afholder skolen som en del af den sidste skoleperiode en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Svendeprøven har en varighed på max. 6 klokketimer. For elever, som afslutter trin 2 flyelektronik, afholder skolen som en del af den sidste skoleperiode en afsluttende prøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Den afsluttende prøve på trin 2 har en varighed på max. 3 klokketimer. Angående svendeprøven: Tilvejebringelse af opgaver Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Det faglige udvalg kan udarbejde forslag til opgaver for svendeprøven. Rammer for prøveafvikling og -bedømmelse Svendeprøven gennemføres tidligst 3 måneder før udlæringsdatoen for eleverne og gennemføres under det afsluttende skoleophold. n foretages af mindst 1 censor (skuemester) repræsenterende arbejdsgiversiden eller arbejdstagersiden i det faglige udvalg og eksaminator (udpeget af skolen) jf. Bekendtgørelse om eksamensordning på erhvervsskoler m.v. Skuemestrene skal være til stede under prøven. Ved bedømmelsen anvendes 7-skalaen, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Prøven skal bestås. Iværksættelse af prøven Ved indkaldelsen af elever til den skoleperiode, hvori den afsluttende prøve (svendeprøven) afholdes, sender skolen en liste over de pågældende elever med angivelse af elevernes prakvirksomheder til det faglige udvalg. Skuemestrene indvarsles ca. 3-4 uger før den afsluttende prøve, idet iværksættelsespapirerne tilsendes fra Industriens Uddannelser. Skolen modtager ligeledes kopi af iværksættelsespapirerne. For skolens lærere/tilsynsførende og censorerne gælder den lokale skolebedømmelsesplan og skolens eksamensreglement vedrørende svendeprøveaflæggelsen. De nærmere omstændigheder er beskrevet i en skuemestervejledning. Samtale under prøven I forbindelse med bedømmelsen af den praktiske prøve gennemføres løbende en samtale med eleven under prøveforløbet, hvor eksaminator og censorer har mulighed for at stille afklarende spørgsmål jf. reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser. Samtalen, der skal omhandle den aktuelle opgave, må ikke have karakter af mundtlig eksamination. Formålet med samtalen er alene at give eleven lejlighed til at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode. Rettelse, bedømmelse og karaktergivning 4

5 Ved bedømmelse af opgaven ved svendeprøven giver eksaminator og skuemester en samlet karakter på grundlag af vortering for hvert af følgende kriterier: Teknisk faglige kompetencer Almene og personlige kompetencer Vurderingsramme Nedenstående skema kan danne udgangspunkt for eksaminator og censorernes vurdering af elevernes præstationer i forbindelse med svendeprøven. Skemaet skal ikke betragtes som et checkskema, men alene anvendes som et udgangspunkt i en operationel opdeling af kompetenceområderne i elementer. Kompetenceområder: Teknisk faglige kompetencer Almene og personlige kompetencer Brug af håndværktøj. Betjening af test- og måleudstyr. Generel adfærd vedrørende opgaven (beskyttelse af fly, orden i værktøj mm). Sikkerhedsmæssig adfærd ved omgang med værktøj og øvrigt udstyr. Paratviden vedrørende gængse tests og målinger på fly. Planlægning af arbejdsforløb (rækkefølge, tidsforbrug mm). Evner vedrørende problemløsning. Paratviden vedrørende gængse reparationsmetoder. Præsentere egne ideer, bruge relevante fagudtryk. Opsøge, læse og forstå gængse betjeningsvejledninger og anden teknisk dokumentation, herunder arbejde i overensstemmelse med vedligeholdelseshåndbøger. Evner vedrørende forklaring af konsekvenser samt vejledning af kunden på en forståelig måde. Demonstrering af selvstændighed og ansvarsbevidsthed i opgaveløsningen. Karakterberegning af præstationer og standpunkter skal ske på grundlag af beskrivelserne med mål og øvrige rammer, der er opstillet for den pågældende uddannelse (absolut karaktergivning). Der må ikke tilstræbes nogen bestemt fordeling af karaktererne i forhold til klassens øvrige karakterer (relativ karaktergivning). For at bestå svendeprøven kræves, mindst 02 for den praktiske prøve. Karaktererne 02 kan ikke fremkomme ved oprunding. Den endelige svendeprøvekarakter fastsættes efter afrunding til et tal i 7-skalaen Afrundingsskema 7-trinsskalaen Interval, beregnet Endelig karakter -3 t.o.m. -1,51-3 F Den ringe præstation -1,5 t.o.m. 1,99 00 Fx Den utilstrækkelige præstation 5

6 2,0 t.o.m. 2,99 02 E Den tilstrækkelige præstation 3,0 t.o.m. 5,49 4 D Den jævne præstation 5,5 t.o.m. 8,49 7 C Den gode præstation 8,5 t.o.m B Den fortrinlige præstation 11,0 t.o.m. 12,0 12 A Den fremragende præstation Eksaminator og skuemestre meddeler lærlingen eksamensresultatet umiddelbart efter, at de har voteret. Skuemestrene og skolen indsender oplysning om karakteren til det faglige udvalg, hvorefter svendeprøvekarakteren påføres svendebrevet. Indstilling til ny svendeprøve Skolen og det faglig udvalg skal tilbyde elever der ikke består svendeprøve en omprøve. Eleven kan kun deltage i én omprøve, idet skolen efter samråd med det faglige udvalg dog kan tillade en ny omprøve, hvis særlige omstændigheder foreligger. 6

7 Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte fag Områdefag for trin 1 Flymekanik Flymatema (Modul 1) Fag nr Vejledende varighed 2 uger. Mål Eleven opnår kvalifikationer i overensstemmelse med del-66 modul 1. Flyfysik (Modul 2) Fag nr Vejledende varighed 3,4 uger. Mål Eleven opnår kvalifikationer i overensstemmelse med del-66 modul 2. Grundlæggende el-lære (Modul 3) Fag nr Vejledende varighed 4,8 uger. Mål Eleven opnår kvalifikationer i overensstemmelse med del-66 modul 3. Elektronik 1 (Modul 4) Fag nr Vejledende varighed 1 uge. Mål Eleven opnår kvalifikationer i overensstemmelse med del-66 modul 4. Digitalteknik 1 (Modul 5) Fag nr Vejledende varighed 2,8 uger. Mål Eleven opnår kvalifikationer i overensstemmelse med del-66 modul 5. 7

8 Materialelære for flyindustrien (Modul 6) Fag nr Vejledende varighed 4 uger. Mål Eleven opnår kvalifikationer i overensstemmelse med del-66 modul 6 Aerodynamik (Modul 8) Fag nr Vejledende varighed 1,4 uger. Mål Eleven opnår kvalifikationer i overensstemmelse med del-66 modul 8. Menneskelige faktorer (Modul 9) Fag nr Vejledende varighed 1 uge. Mål Eleven opnår kvalifikationer i overensstemmelse med del-66 modul 9. Love & bestemmelser (Modul 10) Fag nr Vejledende varighed 2,4 uger. Mål Eleven opnår kvalifikationer i overensstemmelse med del-66 modul 1. r Bundne specialefag for trin 1 flymekaniker Vedligeholdelses praksis for flyindustrien (Modul 7) Fag nr Vejledende varighed 9,2 uger. Mål Eleven opnår kvalifikationer i overensstemmelse med del-66 modul 7. 8

9 Flystruktur & flysystemer og instrumenter (Modul 11a) Fag nr Vejledende varighed 11 uger. Mål Eleven opnår kvalifikationer i overensstemmelse med del-66 modul 11a. Flystruktur & flysystemer og instrumenter (Modul 11b) Fag nr Vejledende varighed 2,2 uger. Mål Eleven opnår kvalifikationer i overensstemmelse med del-66 modul 11b. Helikopter (Modul 12) Fag nr Vejledende varighed 3,2 uger. Mål Eleven opnår kvalifikationer i overensstemmelse med del-66 modul 12. Turbinemotorer (Modul 15) Fag nr Vejledende varighed 5,4 uger. Mål Eleven opnår kvalifikationer i overensstemmelse med del-66 modul 15. Stempelmotor (Modul 16) Fag nr Vejledende varighed 4,6 uger. Mål Eleven opnår kvalifikationer i overensstemmelse med del-66 modul 16. Propel (Modul 17) Fag nr Vejledende varighed 1,6 uger. Mål Eleven opnår kvalifikationer i overensstemmelse med del-66 modul 17. 9

10 Bundne specialefag for Trin 2 flyelektronik Elektronik 2 (Modul 4 B2) Fag nr Vejledende varighed 2,8 uger. Mål Eleven opnår kvalifikationer i overensstemmelse med del-66 modul 4 B2. Digitalteknik 2, ny (Modul 5 B2) Fag nr Vejledende varighed 2,4 uger. Mål Eleven opnår kvalifikationer i overensstemmelse med del-66 modul 5 B2. Alm. flyveteknisk testudstyr (Modul 7,4 B2) Fag nr Vejledende varighed 0,4 uger. Mål Eleven opnår kvalifikationer i overensstemmelse med del-66 modul modul7,4 B2. Div. instrumenter & auto. flyvesystemer. (Modul 13) Fag nr Vejledende varighed 10,4 uger. Mål Eleven opnår kvalifikationer i overensstemmelse med del-66 modul

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 13 Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Indstilling til prøven

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2008 Elafdelingen Revideret august 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser:

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser: Undervisningsplan for Vejle Tekniske kole/grindsted Tekniske kole 4. Hovedforløb ækker følgende uddannelser: Klejnsmed Plade- og konstruktion smed 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Undervisningstimefordelingsplan...

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 1 Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere