Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør"

Transkript

1 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling, nr. 329 af 11/04/2012 og Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling nr. 325 af 21/03/2013 og Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling nr. 451 af 07/05/2014. Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag 24. Til afsnit 1 Uddannelsens formål og opdeling Ingen supplerende bemærkninger Til afsnit 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. Vejledende skabelon for uddannelsens varighed og struktur Grundforløb Hovedforløb Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik 20 uger 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger Til afsnit 3 Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet Ingen supplerende bemærkninger Til afsnit 4 kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag, områdefag, specialefag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål findes sidst i denne uddannelsesordning. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, 1

2 kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i Bekendtgørelse om grundfag, som kan findes i Retsinformation. 2

3 Tabel 1 - Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Faget Fagnavn Præstati- Vejle- Vindmølleope- Vindmølleope- bidrager onsstan- dende ratør ratør til føl- dard for tid (Vingeproduk- (Mekanik og gende faget tion) montage) kompetencemål Grundfag 3,0 6, 7, 8 Fremmedsprog F 2,0 x x Områdefag 6,0 1,2, 4,5, 6, 10, 11, 20,21,22, 23 1, 6,7,8,12, 13,14,15, 16,17, 18 1, 2, 3, 4, 5,6,10,11, 18,20,21, 22,23 Fra idé til produkt, for vindmølleoperatører Montage og sammenføjningsteknik Arbejdsorganisering og produktionsplanlægning Begynder 1,0 x x Begynder 0,5 x x Begynder 1,0 x x 14,21,22 Materialeforståelse Begynder 1,0 x x 1,9,12,13, 14,16, Måleteknik Begynder 0,5 x x 1,3,7,8,9, 11,12,13, 18 1,2,3,4,6, 10,20,21, 22 Tegningsforståelse og dokumentation Kvalitets- og produktionsoptimering ved brug af LEAN værktøjer Begynder 0,5 x x Begynder 1,5 x x 7,8,9, 24 CNC og robotteknologi Begynder 1,0 x x Specialefag Bundne specialefag 7,0 3

4 Specialet Vingeproduktion 11, 13, 14, 29, 30 31, 33, 34 Støbeprocesser Begynder 3,5 x 14,32,34, 35 Fremstilling, klargøring og vedligeholdelse af forme Begynder 2,0 x 15, 32, 36 Reparation og finish Begynder 1,5 x Specialet, Mekanik og montage 19, 20, 28 Computerkabler og signalledninger Begynder 1,0 x 15, 17, 26 For- og overfladebehandling Begynder 1,0 x 22, 23, 36 Montageteknik Rutineret 1,0 x 27 Hydrauliske anlæg Begynder 1,5 x 20, 21 El-komponenter og diagrammer 24 Sammenføjnings- og bearbejdningsmetoder Begynder 1.5 x Begynder 1,0 x Valgfri specialefag 2,0 x x Fælles valgfri specialefag Etablering af selvstyrende grupper Kunde/leverandørforhold for operatører Teambuilding for selvstyrende grupper Kommunikation i teams AMU 0,4 x x AMU 0,2 x x AMU 0,4 x x AMU 0,6 x x Anhugning af byrder AMU 1 x x Certifikatuddannelse C for kranførere Gaffeltruck certifikatkursus B AMU 1,4 x x AMU 1,4 x x Stillads - anvendelse AMU 0,2 x x 4

5 og sikkerhed Rulle- og bukkestillads - opstilling mv Anvendelse af 5-S modellen for operatører Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører Udarb. af projektdefineringer efter Six Sigma AMU 0,2 x x AMU 0,4 x x AMU 0,6 x x AMU 0,6 x x Specialet, vingeproduktion Finish og reparation af epoxyemner Formstøbninghøjtemperatur RTM vakumstøbning af glasfiberemner Finish og reparation af polyesteremner AMU 1,0 x AMU 2,0 x AMU 2,0 x AMU 1,0 x Specialet, Mekanik og montage Hydraulik og diagramlæsning for maskinreparatører Hydraulikteknik for maskinreparatører El-introduktion for maskinreparatører, el-lære El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik AMU 1,0 x AMU 1,0 x AMU 1.0 x AMU 1.0 x AMU 1,0 x Valgfag 2 x x Tabel 2 - Fag beskrevet med højere præstationsstandard i medfør af hovedbekendtgørelsen, 29, stk. 2. 5

6 Fagnavn Præstationsstandard for Vejledende Bygger oven på Præstations- faget tid faget: standard Støbeprocesser Rutineret 1,0 Støbeprocesser Begynder Fremstilling, klargøring og vedligeholdelse af forme Rutineret 1,0 Fremstilling, klargøring og vedligeholdelse af forme Begynder Reparation og finish Rutineret 1,0 Reparation og finish Begynder Computerkabler og signalledninger Rutineret 0,5 Computerkabler og signalledninger Begynder For- og overfladebehandling Rutineret 1,0 For- og overfladebehandling Begynder Montageteknik Rutineret 1,0 Montageteknik Begynder Hydrauliske anlæg Rutineret 1,0 Hydrauliske anlæg Begynder El-komponenter og diagrammer Rutineret 1,0 El-komponenter og diagrammer Begynder Bearbejdningsmetoder Rutineret 1,0 For- og overfladebehandling Begynder Tabel 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Aktiviteten bidrager Praktikmål Vindmølleoperatør Vindmølleoperatør til følgende kompe- (Vinge produktion) (Mekanik og montage) tencemål 1,2,3,4, 9,10,11,12, Reparation og vedligeholdelse af x 13, 15, vindmøller 1,2,3,4, Produktion af komponenter til vind- x 9,10,11,12,13,14, møller 15,2, 4, 9,11,12,13 Installation, montage og demontage x 1 36 Faglig kommunikation x x Til afsnit 5 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Virksomheden skal under praktikperioden udarbejde en uddannelsesplan for uddannelsen. 6

7 Eleven fører en logbog over praktikperioden. Logbogen føres så den repræsenterer en oversigt over de praktiske opgaver eleven gennemfører i løbet af praktikperioderne. Logbogen tjener, for virksomheden såvel som for eleven, som en sikring af at uddannelsens kompetencemål nås. Ved afslutning af en praktikperiode udsteder virksomheden en praktikerklæring, som indgår i elevens uddannelsesbog. Til afsnit 6 Bedømmelse og beviser mv. Grundlaget for vindmølleoperatøruddannelsen er fagbeskrivelserne, der er udarbejdet af branchernes repræsentanter og godkendt af de faglige udvalg. Fagbeskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og er derfor også grundlaget for svendeprøvebedømmelsen. Efterfølgende retningslinier er således bindeleddet mellem fagbeskrivelserne og de konkrete afslutningsprøver. Den afsluttende eksamens formål Eksamen har til formål at evaluere elevens teknisk-faglige, almen-faglige og personlige kvalifikationer indenfor uddannelsens kompetenceområder, og vise at eleven er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en given opgave. Eleven skal i forbindelse med idéudvikling, planlægning og gennemførelse af opgaverne kunne inddrage teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen, herunder information af og samarbejde med andre i processen. Inden for de givne rammer skal eleven kunne forholde sig til helhed og sammenhænge og kunne fordybe sig i et mere afgrænset problemfelt af relevans for elevens uddannelse og arbejdsområde. Endeligt skal eleven kunne evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. Tilvejebringelse af opgaver Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Det faglige udvalg udarbejder forslag til opgaver for svendeprøven. Svendeprøven bedømmes ud fra de fagbeskrivelser, der er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen og uddannelsesordningen for uddannelsen. Rammer for prøveafvikling og bedømmelse Den faglige prøve gennemføres tidligst 6 måneder før udlæringsdatoen for alle elever og afvikles på teknisk skole i forbindelse med det afsluttende skoleophold og bedømmelsen foretages af 2 censorer (skuemestre) repræsenterende henholdsvis arbejdsgiverside og arbejdstagersiden i det faglige udvalg samt en lærer udpeget af skolen. Ved bedømmelsen anvendes 7-skalaen. Bedømmelse og karakterer Ved bedømmelsen anvendes 7-trinsskalaen, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. 7

8 Karakter Relation til ECTS Betegnelse Beskrivelse 12 A Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller kun få uvæsentlige mangler 10 B Den fortrinlige præstation 7 C Den gode præstation 4 D Den jævne præstation 02 E Den tilstrækkelige præstation 00 Fx Den utilstrækkelige præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. -3 F Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. Den endelige prøvekarakter fastsættes efter afrunding til et tal i 7-trinsskalaen i overensstemmelse med nedenstående afrundingsskema: Afrundingsskema 7-trinsskalaen Interval, beregnet Endelig karakter -3 t.o.m. -1,51-3 F Den ringe præstation -1,5 t.o.m. 1,99 00 Fx Den utilstrækkelige præstation 2,0 t.o.m. 2,99 02 E Den tilstrækkelige præstation 3,0 t.o.m. 5,49 4 D Den jævne præstation 5,5 t.o.m. 8,49 7 C Den gode præstation 8,5 t.o.m B Den fortrinlige præstation 11,0 t.o.m. 12,0 12 A Den fremragende præstation Beregningen af eksamenskarakteren foretages af eksaminator og censorer (skuemestre). Skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer, som er givet, til det faglige udvalg senest 1 uge efter eksamensresultatet er meddelt. Det faglige udvalg kan udarbejde et skema til dette formål. 8

9 Eleven meddeles eksamensresultatet af eksaminator og censor, når beregningen er foretaget. Iværksættelse af prøven Svendeprøven afholdes som en integreret del af sidste skoleperiode og varer i alt 20,5 klokketimer. Skuemestrene indvarsles til bedømmelse ca. 3-4 uger før prøven, idet iværksættelsespapirerne tilsendes fra det faglige udvalg. Skolen modtager ligeledes kopi af iværksættelsespapirerne. For skolens lærere eller tilsynsførende gælder den lokale bedømmelsesplan vedrørende svendeprøven. Kun prøver, der er iværksat i samarbejde med det faglige udvalg, kan medtages ved bedømmelsen. Retningslinier om svendeprøven Svendeprøvens opgaveformulering Følgende sider udgør de overordnede rammer for udførelsen og bedømmelsen svendeprøven. Svendeprøvens omfang Den praktiske prøve med dertil hørende skriftlige del skal sammen med den mundtlige prøve teste elevens viden bredt inden for målene i de grundfag, områdefag og specialefag, der er indeholdt i uddannelsen. Prøverne skal endvidere teste elevens viden bredt om de forskellige materialer og arbejdsprocesser, der er typisk for vindmølleteknikeren inden for det speciale eleven har valgt. Indhold Den praktiske prøve: Opgaven gennemføres som et projekt, der afspejler kompetencemålene for uddannelsen generelt og i det valgte speciale. Skriftlig del: Opgaven gennemføres ved udarbejdelse af skriftlig dokumentation, der knytter sig til den praktiske prøve og afspejler kompetencemålene for uddannelsen generelt og i det valgte speciale Mundtlig prøve: Opgaven består i en mundtlig fremlæggelse af den praktiske prøve og den dertil hørende skriftlige dokumentation. Eleven skal udarbejde en kort fremlæggelse, der efterfølges af dialog mellem elev, lærer og skuemestre Prøveform Varighed Svendeprøvens samlede varighed pr. elev udgør i alt 20,5 klokketimer, som fordeler sig på følgende måde: 20 timer til den praktiske prøve med dertil hørende skriftlige dokumentation 30 minutter til den mundtlige prøve. Samtale med eleven 9

10 I forbindelse med den mundtlige prøve gives eleven lejlighed til at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode og derved yderligere at demonstrere sine tekniske, faglige og personlige kvalifikationer i relation til den gennemførte uddannelse. Bedømmelse Bedømmelse og evaluering sker i overensstemmelse med bedømmelsesplanen. Den praktiske, skriftlige og mundtlige prøverne bedømmes af 2 skuemestre og holdets lærer, (eksaminator) Processen, herunder overholdelse af arbejdsmiljø regler evalueres under samtalen mellem eleven, skuemestrene og holdets lærer. Ved opgaven må alle tidligere udleverede undervisningsmaterialer medbringes Instruktionen fremgår i øvrigt af skolens eksamensregulativ. Karaktergivning Den afsluttende prøve bedømmes umiddelbart efter at eksaminationen er afsluttet. De 2 skuemestre (censorerne) og læreren (eksaminatoren) afgiver samlet én karakter, da den praktiske, skriftlige og mundtlige er en prøve og bedømmes som en helhed med en afsluttende karakter. I bedømmelsen af prøven bør følgende bedømmelseskriterier inddrages: Elevens teknisk-faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af specialets kompetencemål. Elevens almen-faglige og personlige kompetencer inden for kvalitetsbevidsthed, arbejdsplanlægning og dokumentation samt miljø og sikkerhed. Generelt om bedømmelse og karaktergivning Bedømmelsen skal ske på grundlag af de faglige krav, der er opstillet for den pågældende uddannelse. Der må ikke tilstræbes nogen bestemt fordeling af karaktererne i forhold til klassens øvrige karakterer (relativ karaktergivning). Hvis svendeprøven er udført på kortere tid end fastsat i bekendtgørelsen og prøven i øvrigt opfylder alle specifikationer skal dette indgå positivt i bedømmelsen af prøven. Eleven oplyses efter bedømmelsen om vedkommende har bestået prøven ved angivelse af konkret karakter. Karakter påføres efterfølgende svendebrevet af det faglige udvalg. Karakterberegning I forbindelse med beregning af svendeprøvekarakteren anvendes udtrykket "Delkarakterer" om de karakterer, der fremkommer som et resultat af votering vedrørende henholdsvis den Praktiske, skriftlige og mundtlige prøve. Eleven bedømmes både på baggrund af den skriftlige, mundtlige og praktiske prøve og der gives én samlet karakter sat sammen af delkarakteren for de enkelte prøver. For at bestå svendeprøven kræves, at delkarakteren for den praktiske prøve er mindst 2 og delkarakteren for den skriftlige- og mundtlige prøve er mindst 2. Delkarakteren 2 kan ikke fremkomme ved oprunding. 10

11 Den endelige svendeprøvekarakter fastsættes efter afrunding til et tal i 7-skalaen, dog således, at karaktererne 2 og 12 ikke kan fremkomme ved forhøjelse og karakteren -03 ikke ved nedrunding. Indstilling til ny svendeprøve Skolen og det faglige udvalg skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende svendeprøve, en ny prøve i den delprøve (skriftlig eller praktisk), hvor eleven ikke har opnået mindst karakteren 2. Eleven kan kun deltage i én omprøve, idet skolen efter samråd med det faglige udvalg dog kan tillade en ny omprøve, hvis særlige omstændigheder foreligger. 11

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08. 2011 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 856 af 11. juli 2011 om uddannelserne

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.07. 2011 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale autohjælp

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale autohjælp Hovedforløb Redder Speciale autohjælp Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse nr. 202 af 09.03.2011 og uddannelsesordning af 06.07.2011 Udarbejdet af Eigil Hviid & Bjarne Knudsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser:

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser: Undervisningsplan for Vejle Tekniske kole/grindsted Tekniske kole 4. Hovedforløb ækker følgende uddannelser: Klejnsmed Plade- og konstruktion smed 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Undervisningstimefordelingsplan...

Læs mere

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 13 Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Indstilling til prøven

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2008 Elafdelingen Revideret august 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration Lokal undervisningsplan for UCH Hovedforløb Administration 1 sfortegnelse LOKAL UNDERVISNINGSPLAN... 3 FOR KONTORUDDANNELSEN MED SPECIALET ADMINISTRATION PÅ UCH... 3 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til modelsnedker.

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Elmontør Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...4 Undervisningsform...4

Læs mere

Grundforløb for Teknisk Designer

Grundforløb for Teknisk Designer Grundforløb for Teknisk Designer Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 og uddannelsesordning 1890 Teknisk designer (version 8) af 1. august 2011 Udarbejdet af Lone Hørup og

Læs mere