Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord"

Transkript

1 TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: Lokal Sagsnummer.: P Kontaktperson: Lene Hahn Dato: Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord Tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan er endeligt vedtaget på byrådets møde den 17. december 2013 dagsordenpunkt nr Tillægget offentliggøres hermed. Tillægget omhandler ændring af den gældende plan for spildevandshåndteringen i Herning Nord. Baggrunden herfor er økonomiske-, tekniske- og miljømæssige hensyn samt hensynet til kravene i de statslige vandplaner, som i juni 2013 er udsendt i offentlig høring til den 23. december Baggrund Herning Vand A/S ønsker, med Tillæg 18 til Spildevandsplan , at ændre på den gældende plan for spildevandshåndteringen i Herning Nord. For Herning Nord omfatter den gældende spildevandsplan nedlæggelse af 6 renseanlæg, centralisering af spildevandsrensningen på i første omgang Aulum og Hodsager Renseanlæg og senere på ét renseanlæg (Herning Renseanlæg) samt kloaksanering og -separering i et antal byområder. Tillæggets indhold Tillæg 18 dækker planperioden Det omfatter en ændret centraliseringsstrategi for spildevandsrensningen samt supplerende forsinkelse og decentralisering af regnvand (udledning lokalt). - 1 Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på

2 Renseanlæggene i Hodsager og Aulum opgraderes og bibeholdes frem til minimum 2032 sammen med Herning Renseanlæg. Desuden suppleres antallet af områder, der planlægges saneret og separeret, med dele af 12 byområder i Herning Nord. Dette tillæg udgør, sammen med de netop vedtagne tillæg for Feldborg, Sørvad og Haderup, det samlede plangrundlag for overpumpning og separatkloakering i den nordlige del af Herning Kommune. Nedenstående figur viser takten i hhv. etablering af overpumpningsanlægget og separering af afløbssystemerne. Separering af spildevandsrensningen i Tillæg 18 sammenholdt med den eksisterende spildevandsplan (skitsen nederst til højre)

3 Berørte renseanlæg og byområder Forud for udarbejdelsen af Tillæg 18 gennemførte Herning Vand i 2012 en teknisk og økonomisk analyse af den eksisterende spildevandsstruktur i Herning Nord. Analysen, som er en del af grundlaget for Tillæg 18, viste at der vil være økonomiske og især tekniske fordele forbundet med at opgradere og bevare renseanlæggene i Aulum og Hodsager i ca. 20 år. Dertil kommer, at bibeholdelse af 3 anlæg til mindst 2032 bevarer fleksibiliteten for så vidt angår valgmuligheder og fremtidige tekniske-, miljømæssige- og økonomiske strategier for spildevandshåndteringen i Herning Kommune. Opgradering sikrer rensegrader tilsvarende- eller bedre end de, der kan opnås på Herning Renseanlæg. Herudover rummer Tillæg 18 små justeringer i nedlæggelsestakten af de øvrige anlæg. De små renseanlæg i Sørvad, Haderup og Feldborg er teknisk og økonomisk mindre effektive og udledningerne herfra belaster miljøet, hvorfor de fortsat ønskes nedlagt når de igangværende separeringer i oplandene er gennemførte (vedrører allerede vedtagne tillæg 4, 5 og 6). Sunds Renseanlæg opgraderes i nogen grad og bevares frem til Sideløbende med centraliseringen af spildevandsrensningen, finder en løbende decentralisering af regnvandshåndteringen sted. Spildevand og regnvand separeres i følgende 12 byområder i oplandene til de berørte renseanlæg: Aulum, Gødstrup, Hodsager, Sinding, Skibbild-Nøvling, Sunds, Timring, Tjørring, Vildbjerg, Vind, Ørnhøj, Ørre. Separeringerne planlægges tidsmæssigt så de i det omfang det er muligt, kan finde sted forud for nedlæggelse af renseanlæggene. Herved skal spildevandssystemet ikke dimensioneres til regnvandshåndtering og regnvand bliver ikke unødigt ledt til rensning på renseanlæggene. Overløbsbygværkerne nedlægges, når der er separeret. Regnvandet forsinkes og renses i eksisterende og nye bassiner. I planlægning og prioritering af separeringerne er der taget hensyn til nedslidningsgrad, indsivning af grundvand, miljøforhold og det gældende plangrundlag, som udgøres af kommuneplanen og Regionplan 2005 (erstattes af Vandplanerne efter vedtagelse af disse)

4 Desuden er der taget hensyn til den i foråret 2013 vedtagne ejerstrategi for Herning Vand A/S: Separering af spildevand og overfladevand er hovedlinjen i håndteringen af spildevand og regnvand. Separering kan planlægges og gennemføres i oplande, hvor det er miljømæssigt og økonomisk begrundet. Berørte grundejere orienteres normalt 5 år før separeringen skal være gennemført. Berørte borgere Samlet vil Tillæg 18 medføre, at spildevand og regnvand skal separeres på ca ejendomme i planperioden. De planlagte frister for de enkelte områder fremgår af oversigten herunder: BY FRIST ANTAL EJENDOMME (CA.-TAL) ANLÆGSSTART OFFENTLIG SEPARERING ANLÆGSSTART PRIVATE EJENDOMME BEGRUNDELSER FOR IGANGSÆT- TELSE I SEPA- RERING Aulum 5 år Vandplan, miljøtilstand, centraliseringsprojekt, økonomi Aulum 5 år 521 >2018 >2018 Gødstrup 5 år 13 > 2018 > 2018 Hodsager 5 år 200 > 2018 > 2018 Nøvling 5 år 29 > 2018 > 2018 Sinding 5 år 63 > 2018 > 2018 Skibbild 5 år 99 > 2018 > 2018 Sunds 5 år Indsivning, nedslidning Sunds 5 år Max Kraftig indsivning, nedslidning Timring 5 år 291 > 2018 > 2018 Tjørring 5 år 322 > 2018 > 2018 Tjørring 5 år Koordinering med allerede planlagte asfaltarbejder Vildbjerg 5 år > 2018 Vildbjerg 5 år Vandplan, våde haver, miljøtilstand Vind 5 år Kraftig indsivning, nedslidning Ørnhøj 5 år 270 > 2018 > 2018 Ørre 5 år 44 > 2018 > 2018 Ørre 5 år Driftsproblemer, nedslidning I alt 3200 I henhold til gældende lovgivning, har ejendommenes ejere pligt til at betale for den del af separeringen, der skal finde sted inden for ejendommens skelgrænser

5 Som det fremgår, igangsættes separering på offentlige arealer tidligt i Aulum, Sunds, Tjørring, Vildbjerg og Ørre; mens borgerne ingen steder skal gennemføre separering på egen grund med en kortere frist end 5 år fra vedtagelsen af Tillæg 18. Borgerne kan dog frivilligt igangsætte tidligere separering og det er muligt at få skattemæssigt fradrag for håndværkerudgifter (håndværkerfradraget på arbejdsløn) til separering på egen grund på op til kr ,- pr voksen i en husstand i 2013 og Det vil være økonomisk, miljømæssigt og planmæssigt fordelagtigt, hvis borgerne i de ca. 13 % af de berørte ejendomme i oplandene, hvor det offentlige system separeres indenfor 5 års fristen, lader deres ejendomme separere før eller samtidigt hermed. For så vidt angår centralisering af renseanlæggene, vil tillægget medføre etablering af samlet set 37 km overpumpningsledning fra de nedlagte anlæg til de bibeholdte anlæg. Ledningen nedgraves og etableres i videst mulige omfang på offentlige arealer og langs eksisterende veje og stier således, at der sker mindst muligt indgreb i private arealer, beskyttet natur, fortidsminder mv. Hvor private arealer skal krydses, vil der skulle tinglyses servitut herom; men arealerne eksproprieres som hovedregel ikke. Implementering af Tillæg 18 De planlagte aktiviteter i Tillæg 18 igangsættes umiddelbart efter vedtagelsen og ca. 13 % af de berørte ejendomme vil opleve, at det offentlige system bliver separeret indenfor 5 år jf. tabellen ovenfor. I disse områder vil det være fordelagtigt hvis ejendommen ligeledes separeres tidligt. Årsagerne hertil er økonomiske, tekniske, klimamæssige, miljømæssige og planmæssige. For så vidt angår udkastet til vandplanerne, er ét af virkemidlerne til målopfyldelse nedlæggelse af 4 specificerede overløbsbygværker i hhv. Aulum (3 i Lundby Bæk, hvoraf ét allerede er nedlagt, uden at oplandet dog er separeret) og Vildbjerg (1 i Tranholm Bæk) i indeværende planperiode - dvs. inden udgangen af Dertil kommer krav om nedlæggelse af ét bygværk i Aulum (Lundby Bæk) i næste planperiode - dvs. inden udgangen af

6 Målene i vandplanerne er bindende for kommunen, hvilket ikke er tilfældet med de gældende regionplaner fra Hvis de private ejendomme ikke separeres, kan overløbsbygværkerne kun nedlægges, hvis der etableres alternative løsninger til opbevaring af de forekommende vandmængder, der afledes, når det regner. Dette vil eksempelvis være følgende løsninger - enkeltvis eller i kombination: Etablering af midlertidige, underjordiske sparebassiner (tank til forsinkelse og opbevaring af spildevand). Overdimensionering af ledningerne i spildevandssystemet Øget tilbageholdelse på private ejendomme medførende hyppigere opstuvninger til terræn/oversvømmelse af kældre med opspædet spildevand under regn Mulighed for at aflede opspædet spildevand til de nyetablerede regnvandsbassiner fra private ejendomme, når det regner. De enkelte projekter, som tillægget dækker, kan først gennemføres når der foreligger detailprojekter og disse, på baggrund af konkrete ansøgninger, har opnået de lovpligtige myndighedsgodkendelser/-tilladelser/-dispensationer efter gældende lov. Høring af forslag til tillæg 18 Forslag til Tillæg 18 med tilhørende miljøvurdering har efter foreløbig vedtagelse af Byrådet den 27. august 2013 været fremlagt til offentlig høring på kommunens hjemmeside i perioden fra den 29. august til den 24. oktober Samtidig er tillæg 18 den 29. august 2013 tilsvarende sendt i høring hos Naturstyrelsen (myndighed for Regionplan/Vandplanerne) samt hos de berørte nabokommuner. Følgende har indsendt høringssvar til tillæg nr. 18: Hodsager og Omegns Borgerforening Vind Sogns Borgerforening Herning Vand A/S Høringssvarene er vedlagt som bilag Hvilke forhold høringssvarene omhandler kan ses i bilag 24, hvor forvaltningens bemærkninger/anbefalinger ligeledes fremgår. Som følge af høringssvaret fra Herning Vand A/S er nedenstående tilføjet tillæg 18: Hele det geografiske område, der er dækket af Tillæg 18 (bilag 3-14) kan udtræde delvist af det offentlige kloakfællesskab for så vidt angår regnvand i det omfang området er nedsivningsegnet og nedsivning ikke er i konflikt med beskyttelse af grundvandsinteresserne. Kommunen vurderer om der kan meddeles nedsivningstilladelse efter ansøgning fra grundejer. Herning Vand A/S træffer afgørelse om, hvorvidt økonomisk kompensation i konkrete tilfælde kan opnås, idet der henvises til notatet: "Økonomisk tilskyndelse til nedsivning", som kan findes på Herning Vand A/S hjemmeside se bilag 23.) - 6 -

7 Med venlig hilsen Lene Hahn Bilag: Bilag 1 Tekstdel Tillæg nr. 18 Bilag 2.1 Oversigtskort: Overpumpningsledninger Bilag 2.2 Oversigtskort: Berørte renseanlæg Bilag 2.3 Oversigtskort: Hodsager - Aulum Bilag 2.4 Oversigtskort: Haderup - Feldborg Bilag 2.5 Oversigtskort: Feldborg - Hodsager Bilag 2.6 Oversigtskort: Sørvad - Aulum Bilag 2.7 Oversigtskort: Sunds - Gullestrup Bilag 3 Oplandskort Ørre inkl. læsevejledning til kort Bilag 3.1 Oplandsskema Ørre Bilag 3.2 Udløbsskema Ørre Bilag 4 Oplandskort Aulum Bilag 4.1 Oplandsskema Aulum Bilag 4.2 Udløbsskema Aulum Bilag 5 Oplandskort Gødstrup Bilag 5.1 Oplandsskema Gødstrup Bilag 5.2 Udløbsskema Gødstrup Bilag 6 Oplandskort Hodsager Bilag 6.1 Oplandsskema Hodsager Bilag 6.2 Udløbsskema Hodsager Bilag 7 Oplandskort Sinding Bilag 7.1 Oplandsskema Sinding Bilag 7.2 Udløbsskema Sinding Bilag 8 Oplandskort Skibbild-Nøvling Bilag 8.1 Oplandsskema Nøvling Bilag 8.2 Oplandsskema Skibbild Bilag 8.3 Udløbsskema Nøvling Bilag 8.4 Udløbsskema Skibbild Bilag 9 Oplandskort Sunds Bilag 9.1 Oplandsskema Sunds Bilag 9.2 Udløbsskema Sunds Bilag 10 Oplandskort Timring Bilag 10.1 Oplandsskema Timring Bilag 10.2 Udløbsskema Timring Bilag 11 Oplandskort Tjørring Bilag 11.1 Oplandsskema Tjørring Bilag 11.2 Udløbsskema Tjørring Bilag 12 Oplandskort Vildbjerg Bilag 12.1 Oplandsskema Vildbjerg Bilag 12.2 Udløbsskema Vildbjerg Bilag 13 Oplandskort Vind - 7 -

8 Bilag 13.1 Oplandsskema Vind Bilag 13.2 Udløbsskema Vind Bilag 14 Oplandskort Ørnhøj Bilag 14.1 Oplandsskema Ørnhøj Bilag 14.2 Udløbsskema Ørnhøj Bilag 15 Læsevejledning Skemaer Bilag 16 Tidsfølge og økonomi Bilag 17 Miljøvurdering Bilag 18 Herning Vand A/S: "Information af kunder/borgere" Bilag 19 Oversigt over tillæg til Herning Kommunes spildevandsplan Bilag 20 Høringssvar Hodsager og Omegns Borgerforening tillæg 18 spildevandsplan Bilag 21 Høringssvar Vind sogns Borgerforening tillæg 18 spildevandsplan Bilag 22 Høringssvar Herning Vand tillæg 18 spildevandsplan Bilag 23 Økonomisk incitament til nedsivning_hv notat Bilag 24 Forvaltningens bemærkninger til høringssvar - 8 -

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Forslag til Spildevandsplan 2015

Forslag til Spildevandsplan 2015 Høringsudkast 20-04-2015 ROSKILDE KOMMUNE Forslag til Spildevandsplan 2015 TEKSTDEL Maj 2015 Byrådets forord På vej mod det klimatilpassede kloaksystem Dette er forslag til ny spildevandsplan for Roskilde

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2014

Spildevandsplan 2010-2014 Spildevandsplan 2010-2014 13.08.2010 Assens Kommune - Spildevandsplan 2010-2014 Udgiver: Assens Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2014 Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Assens

Læs mere

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen 7 2.1

Læs mere

Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2013.

Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2013. Notat Behandling af høringssvar til Spildevandsplan 2013 Indledning Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2018

Spildevandsplan 2010-2018 Holbæk Kommune Spildevandsplan 2010-2018 2018 November 2011 Holbæk Kommunes byråd har den 9. november 2011 vedtaget spildevandsplanen. Planforslaget har været fremlagt fra den 13. juli 2011 til den 7.

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2017

Spildevandsplan 2014-2017 F o r s l a g e t t i l s p i l d e v a n d s p l a n e n f r e m l æ g g e s o f f e n t Spildevandsplan 2014-2017 Spildevandsplan 2014-2017 Rev. 0 Side 2 af 83 Spildevandsplan 2014-2017 (FORSLAG) Udgiver:

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005 Spildevandsplan 2005-2009

Læs mere

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester FORORD I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen i Trundholm Kommune udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Formålet med en spildevandsplan er at give en samlet oversigt

Læs mere

spildevandsplan 2014-2026

spildevandsplan 2014-2026 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ spildevandsplan 2014-2026 SEPTEMBER 2014 Figur 1: Separatkloakering 6 Tabel 1: Krav til indholdet i spildevandsplanen 8 Tabel 2: Status på indsatser fra spildevandsplan 2005-2012

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg Side 21 Spildevandsbekendtgørelsen definerer et offentlig spildevandsanlæg som et anlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift og/eller vedligeholdelse. Undtagen fra

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2015

Spildevandsplan 2009-2015 Spildevandsplan 2009-2015 April 2009 1 Thisted Kommunes Spildevandsplan 2009-2015 Udgiver: Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Udgivelsesår: 2009 Titel: Spildevandsplan 2009-2015 Tekst og layout: Thisted

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 Side: 1/45 /0/ Indledning og resumé...3 0.1 Indledning...3 0.2 Resumé...3 0.3 Læsevejledning...6 /1/ Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning...8

Læs mere

NUUP KOMMUNEA. Spildevandsplan 2002-2006

NUUP KOMMUNEA. Spildevandsplan 2002-2006 NUUP KOMMUNEA Spildevandsplan 2002-2006 Sag nr.: 21.1912.01 December 2001 NUUP KOMMUNEA Spildevandsplan 2002-2006 Sag nr: 21.1912.01 December 2001 Inspektørbakken 40 3900 Nuuk Telefon: 32 44 30 Telefax:

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme

Læs mere