Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile"

Transkript

1 Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile Helsingør kommune, april

2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Fredningens formål... 3 Baggrund og beskrivelse af fredningsområdet... 3 Fredningsområdets afgrænsning... 3 Planmæssige forhold... 5 Geologiske og landskabelige værdier... 5 Kulturhistoriske værdier... 5 Naturværdier, fredskov og vandløb... 6 Data om naturområderne... 6 Øvrig naturbeskyttelse... 6 Kæmpe Bjørneklo og andre invasive arter... 6 Projekt vandhuller til løgfrøer... 6 Jordforurening... 7 Adgang og friluftsliv... 7 Status for drift af de kommunalt ejede arealer... 8 Plejeplan... 9 Plejemyndighed... 9 Mål med plejen... 9 Vurdering af effekten af naturplejen... 9 Plejeplan for de kommunalt ejede arealer, nord og syd for Esrumvej Formål med høslet og græsning og hjælp til vurderinger Pleje med græssende dyr Pleje af græsarealerne med høslet Klipning af mindre arealer og fugtige arealer Fældning af træer Beplantning med træer og buske Bekæmpelse af invasive arter Pleje af søer/moser/vandløb Anbefaling af plejemetode Projekt vandhuller til løgfrø, stor vandsalamander, spidssnudet frø og stor kærguldsmed 14 Plejeplan for det privatejede område nord for Esrumvej, matr.nr. 57a Helsingør Overdrev Supplerende pleje Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo og andre invasive arter Adgang Formidling / information

3 Indledning Denne plejeplan omfatter hele fredningen Helsingørs Grønne Vestkile, jf. kravet i 8 i fredningsbestemmelserne, og indeholder retningslinjer for pleje af fredningen samt beplantning etablering af stier i området etablering af rekreativt opholdsareal og shelterplads skilte Denne første plejeplan skal gælde i 5 år og skal herefter revideres med højst 10 års mellemrum, jf. fredningsbestemmelserne 8 (se 5 i Fredningsnævnets afgørelse af 15. december 2010 for forståelse af teksten i 8). Plejeplanen er udarbejdet af Natur og Vand i Center for Teknik og Miljø. Fredningens formål Fredningen har til formål, jf. 1 i fredningsbestemmelserne: at sikre og forbedre det nuværende egnskarakteristiske åbne landskab, hvor overdrev, moser og småsøer skaber variation i landskabet, og hvor de åbne arealer skaber kontrast til det markante skovbryn og skoven Teglstrup Hegn, at sikre og øge den biologiske mangfoldighed i området og forbedre levevilkårene for det naturlige plante- og dyreliv. Arealernes biologiske og landskabelige værdier skal sikres og forbedres via områdets drift og pleje, og at sikre og forbedre offentlighedens adgang til området. Baggrund og beskrivelse af fredningsområdet Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening den 19. december Fredningsnævnet traf afgørelse i sagen den 15. december Afgørelsen gik automatisk videre til Natur- og Miljøklagenævnet, da erstatningen oversteg kr., men afgørelsen blev også påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af den private lodsejer samt af Naturstyrelsen. Natur- og Miljøklagenævnet traf deres afgørelse den 11. juli Fredningsområdets afgrænsning Det fredede areal fremgår af kortet på s. 4. Arealet afgrænses af Klostermosevej mod øst og Teglstrup Hegn mod vest og nord og Løvdalsvej mod syd. Nord for Esrumvej omfatter fredningen det meste af en privatejet grund op til Teglstrup Hegn (matr.nr. 57a Helsingør Overdrev), samt en kommunalt ejet grund (matr.nr. 57b Helsingør Overdrev). Syd for Esrumvej omfatter fredningen de kommunalt ejede arealer ned til Løvdalsvej. Kolonihaven Pindemosen er ikke omfattet af fredningen. 3

4 Området er på ca. 51 ha, heraf ejer Helsingør kommune ca. 45 ha, det meste syd for Esrumvej samt en lille trekant på mindre end 1 ha nord for Esrumvej, mens de resterende knap 6 ha nord for Esrumvej er i privat eje. 4

5 Planmæssige forhold Det meste af det fredede areal ligger inden for en transportkorridor, som er en arealreservation til en evt. fremtidig gas-transmissionslinje fra Helsingør til Lynge. I kommuneplanen er det meste af området udlagt som et område med landskabelige værdier. Den kommunalt ejede del syd for Esrumvej er udlagt som et område med biologiske værdier (kerneområde og spredningskorridor), 4 af sø/moseområderne i hele fredningen som lavbund, og den nordlige halvdel af hele fredningen som geologisk interesseområde. Endelig er fredningsarealet udlagt som et friluftsområde, zone1. Hele arealet ligger i landzone. Geologiske og landskabelige værdier Området vest for Helsingør er et morænelandskab ned langstrakte lave, parallelle bakkedrag og fordybninger, der formentlig er dannet i forbindelse med en isrand i den sidste del af sidste istid. I lavningerne er der langstrakte moser og søer, hvoraf nogle er dødishuller. Fredningsområdet indgår som en del af et større område, som det tidligere Frederiksborg Amt i 1990 erne registrerede som beskyttelsesområde for landskabs-, natur- og kulturværdier i det åbne land. Området har landskabelige værdier, der er karakteriseret ved et bakket skov- og sølandskab, hvor skove opdeler agerlandskabet i en række landskabsrum, og løvtræsskovbryn omkranser søer og agre. Den nordlige halvdel af området er omfattet af geologiske interesseområde (kommuneplanens retningsliniekort nr. 60). Stort set hele arealet er i omfattet af skovbyggelinie. Kulturhistoriske værdier Det fredede område er et ubebygget stærkt kuperet areal, som tidligere var en del af Helsingør Købstads overdrevsjorder. I forbindelse med høring af stiplanen i starten af 2012, udarbejdede museumsinspektør Lars Bjørn Madsen et notat om områdets kulturhistoriske værdier. Moseområdet i den sydlige del af fredningsområdet var byens fælles tørvemose og græsningslod indtil 1820 erne, og er i dag karakteriseret ved sine mange småsøer og moser. Ved salg af overdrevsjorderne i begyndelsen af det 19. århundrede blev arealerne opdelt i større og mindre parceller, hvorpå der blev opført gårde - Grantoftegård og Pindemosegård - og en del huse op mod Teglstrup Hegn til brug for små jordbrug, som for længst er nedrevet. I dag er der på de kommunalt ejede arealer gårdene Grantoftegård (Esrumvej 155), Pindemosegård (Klostermosevej 131) samt Løvdal (Løvdalsvej 20). Gårdene er lejede ud, og de åbne arealer har været forpagtet ud til høslet, dyrkning og til græsning med køer. Det privatejede areal nord for Esrumvej har gennem mange år været brugt til græsareal for køer. Hele den vestlige og nordlige del af fredningen er omkranset af et gammelt stendige. 5

6 Naturværdier, fredskov og vandløb På det privatejede areal nord for Esrumvej findes nogle småsøer og 1 mose, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Græsningsarealet bærer præg af at være blevet gødet og fået isået kløvergræs. Det kommunalt ejede areal nord for Esrumvej består af et lille kuperet areal med en del træer og en lille sø omkranset af lidt skov. Arealet har været afgræsset af heste gennem de senere år. I det kommunalt ejede område syd for Esrumvej findes flere småsøer samt et mindre og et større moseområde op til (og inde i) Teglstrup Hegn (Pindemosen), et mindre engareal ved en af småsøerne og et overdrevsareal mellem en lille skov og Klostermosevej, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Den nordlige del af området har været afgræsset gennem mange år, men bærer præg af at være gødet. Den midterste del har været dyrket. Der har været høslet gennem mange år på den sydlige del, der er det mest kuperede område. Den sydlige del er begyndt at få karakter af biologisk overdrev. Data om naturområderne Alle 3 områderne har været besigtigede af Helsingør kommune indenfor de senere år, og data herfra ligger sammen med tidligere data på Naturdatabasen (Miljøportalen). Der er rapporteret artsfund på hjemmesiden Fugle og Natur. Endvidere har kommunen fået foretaget undersøgelser af forekomst af arter omfattet af EU Habitatdirektivets særlige beskyttelse, såkaldte bilag IV arter i i en lang række søer. I denne fredning er der fundet stor vandsalamander og løgfrø. Desuden er der konstateret stor kærguldsmed. Stor kærguldsmed og stor vandsalamander er begge også omfattet af EU- Habitatdirektivets bilag II. Vestkilen er derfor en meget vigtig lokalitet for særligt beskyttede arter i Helsingør Kommune. Øvrig naturbeskyttelse 3 af de træbevoksede områder op til Teglstrup Hegn er omfattet af fredsskov. Fredningen ligger op til Teglstrup Hegn, som er omfattet af Natura Der er kendskab til nogle få vandløb, eller rettere dræn, dels på den privatejede matrikel nord for Esrumvej og dels på de kommunalt ejede matrikler, men der er sandsynligvis flere dræn i området. Vandløbene er alle private i vandløbslovens forstand, dvs. det er ejerne, der skal vedligeholde vandløbene/drænene. Kæmpe Bjørneklo og andre invasive arter Der er ikke konstateret Kæmpe-Bjørneklo i området, men der er konstateret flere forekomster af Gyldenris (Canadisk eller sildig), særligt langs med Pindemosen. Projekt vandhuller til løgfrøer og stor vandsalamander Center for Teknik og Miljø har fået støtte fra NaturErhvervstyrelsen til at lave vandhuller til gavn for de særligt fredede paddearter, løgfrø, stor vandsalamander og spidssnudet frø, som 6

7 alle omfattet af EU-Habitatdirektivets bilag for særligt beskyttede arter. Løgfrø og stor vandsalamander er bl.a. fundet i den grønne vestkile. Der planlægges derfor et antal nye, lavvandede vandhuller i den grønne vestkile, som skal lægges, hvor der i forvejen er halvvåde fordybninger i landskabet. Vandhullerne og deres bredarealer skal udformes og plejes, således at løgfrøerne kan trives og beskyttes mod at blive spist af andre dyr og padder. Projektet skal have dispensation fra fredningen og landzonetilladelse. Jordforurening Der er ikke konstateret jordforurening, og arealet er ikke omfattet af områdeklassificering. Adgang og friluftsliv Til trods for områdets bynære beliggenhed og de stærkt trafikerede veje, Esrumvej og Klostermosevej, opleves især den sydlige del af området som et meget stille område med mulighed for ro og fordybelse. Et så fredeligt, bynært rekreativt område er enestående, især så tæt på en stor by som Helsingør. Helsingør kommune udarbejdede en stiplan for det kommunalt ejede område i starten af 2011 og slog stierne første gang i juni Stiplanen består dels af en eksisterende markvej, der er blevet ryddet/slået og dels af slåede trampestier. Der er en sti på langs, der følger højdedrag med udsigter og passerer søer og moser, samt 3 tværgående stier, der er blevet forbundet med stienettet i Teglstrup Hegn af Naturstyrelsen. Den nordlige og midterste sti har fået stenter over stendiget, den sydlige sti eksisterede i forvejen med en gammel passage gennem stendiget. Der mangler skiltning af stierne ud til vejene. Udover de 4 slåede stier er der gennem tiden lavet trampestier af folk, der har gået tur i området omkring og syd for Pindemosen. Ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse juli 2012 blev det tilføjet i fredningsbestemmelserne, at stierne skal godkendes af Fredningsnævnet. Helsingør Kommune har sendt anmodning til Fredningsnævnet den 4. januar 2013 om godkendelse af de slåede trampestier. I de tidligere fredningsbestemmelser, skrevet af Fredningsnævnet, stod der, at der er fuld adgang til hele fredningen, incl. til indhegninger til dyr. Dette blev i 2011 meddelt til forpagterne, dog blev der lavet en overgangsaftale med lejeren af Grantoftegård, der forpagter de tilhørende jorde. Forpagteren har få køer og forventer at ophøre snart med de sidste. Så længe han selv har dyr i sine eksisterende indhegninger i den nordlige ende af fredningen, vil der kun være offentlig adgang til indhegningerne, når der ikke er dyr i dem. Den frie adgang over hele det offentligt ejede areal, bortset fra haver i tilknytning til gårdene, og indhegningerne til Grantoftegård med dyr i, blev også meldt ud i pressen i 2 omgange i Natur- og Miljøklagenævnet ændrede imidlertid den frie adgang over hele det kommunalt ejede areal til kun at være efter Naturbeskyttelseslovens regler. Dette betyder umiddelbart, at der udenfor indhegninger ikke er adgang på arealerne udenfor stierne, da arealer med høslet er dyrkede arealer i Naturbeskyttelseslovens forstand. 7

8 Kommunen har dog som ejer administrativt valgt at fortsætte med den frie adgang, hvorfor dette er meddelt i forbindelse med udbud af det meste af det fredede areal til forpagtning med høslet i Status for drift af de kommunalt ejede arealer Helsingør kommune har haft arealerne forpagtet ud i mange år. I de senere år har der været høslet på de sydlige arealer, dyrkning på de midterste arealer og intensiv græsning på de nordlige arealer op til Esrumvej. Arealet nord for Esrumvej er forpagtet ud til græsning, og der går 3 heste. Der er lavet en 1-årig forpagtningskontrakt med nye forpagtere for 2013 til høslet på matr. nr. 47, 81n, 81m og 81l Helsingør Overdrev. Matr.nr. 81g Helsingør Overdrev er forpagtet ud sammen med Grantoftegård. Aftalen kan opsiges med 1 års varsel inden den 1. oktober. Den nordligste del af matriklen bliver græsset, mens den sydlige del af matriklen er dyrket. I foråret 2012 blev der sået kløvergræs på den sydlige del af matriklen. Det kommunale areal nord for Esrumvej, matr.nr. 57b, Helsingør Overdrev, Esrumvej 210 er forpagtet ud på 1-årige aftaler, der fornys hvert år. Driften af det kommunalt ejede areal nord og syd for Esrumvej overgår til Center for Teknik og Miljø 1. januar 2014 med henblik på naturpleje efter denne plejeplan. 8

9 Plejeplan Plejemyndighed Helsingør kommune er plejemyndighed og skal gennemføre pleje i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 20. november om pleje af fredede arealer, eller senere ændringer af denne, til opfyldelse af fredningens formål. Kommunen skal sørge for og betale for pleje af sine egne arealer, samt af de privatejede arealer (hvis der er behov for det), efter høring af ejeren, jf. den nævnte bekendtgørelse. Hvis kommunen sælger sine arealer til private, er kommunen fortsat plejemyndighed og skal fortsat sørge for samt betale for plejen i henhold til plejeplanen. Hvis kommunen sælger sine arealer til staten overgår plejemyndigheden til staten. Mål med plejen Målene med plejen skal understøtte formålene med fredningen, som er citeret på s. 3. Målene med plejen fastsættes derfor til følgende: At sikre og forbedre levevilkårene for de naturligt hjemmehørende arter, der trives på lysåbne overdrev, i rene søer, enge og moser af den type, som findes i området, samt i tilknytning til levende hegn, stengærder, skovbryn, og andet krat og mindre skovbevoksning. Plejen er altså en ren naturpleje og ikke en landbrugsmæssig drift. At sikre adgangen til området, o dels ved at vedligeholde markvej og de slåede stier, o dels ved at sikre, at folk kan færdes i området uden at være nødt til at gå ind i mindre indhegninger med dyr. At tage landskabelige hensyn i forbindelse med valg af materialer til hegn. Den overordnede beskrivelse af selve plejen er delt op i 3 dele: plejeplan for de kommunalt ejede arealer, plejeplan for det privatejede areal og pleje i relation til adgang. Den mere konkrete plan for plejetiltagene med valg af græsning og/eller høslet og konkrete årsplaner for plejeindsatser skal laves i henhold til plejeplanen af bestillerfunktionen i Center for Teknik og Miljø i samarbejde med team Natur og Vand. Vurdering af effekten af naturplejen Tilsynsmyndigheden (team Natur og Vand i Center for Teknik og Miljø) bør vurdere udviklingen af fredningens biologi efter højst 5 år, senest i forbindelse med revision af plejeplanen, og herefter 1 gang hvert 5. år efter en tilsynsplan. Vurderingen bør som minimum foretages ud fra en botanisk gennemgang efter Naturstyrelsens 3 skemaer, hvor alle de tidligere besigtigede områder besigtiges igen. I forbindelse med løgfrøprojektet vil der komme en tilsynsplan for bilag IV padderne. 9

10 Plejeplan for de kommunalt ejede arealer, nord og syd for Esrumvej. Driften af det kommunalt ejede areal nord og syd for Esrumvej overgår til Center for Teknik og Miljø 1. januar 2014 med henblik på naturpleje efter denne plejeplan. 5 i fredningsbestemmelserne siger: De kommunalt ejede arealer skal henligge som vedvarende græsarealer For at opretholde helårsgræsning kan det være nødvendigt at tilskudsfodre. Græsningstrykket skal aftales nærmere med plejemyndigheden, som skal godkende type, mængde af foder samt foderpladsens placering. Arealerne må ikke gødskes, sprøjtes, kalkes eller jordbearbejdes. Jordbearbejdning kan dog ske, første gang arealerne tilsås. Endvidere er der fælles bestemmelser for hele fredningsområdet sidst i 5: Der kan i begrænset omfang ske tilplantning med enkeltstående træer i fredningsområdet, hvis det vil øge den landskabelige værdi. Eventuel tilplantning skal ske med hjemmehørende lokaltilpassede løvtræsarter og buske. Eksisterende enkeltstående træer samt levende hegn skal bevares. Der må ikke udsættes vildt, og det vilde dyreliv må ikke fodres. 8 i fredningsbestemmelserne siger bl.a.: Plejen kan bl.a. bestå i fjernelse af trævækst, ekstensiv græsning eller høslet. I forbindelse med høslet skal høet ligge ca. 1 uge på arealet (indtil det er tørt), inden det fjernes. Plejen kan også bestå i bekæmpelse af invasive arter Plejeplanen skal endvidere indeholde retningslinjer for evt. beplantning på kommunalt ejede arealer, jf. 5. Formål med høslet og græsning og hjælp til vurderinger For at sikre den eksisterende biologi og udvikle den, er det vigtigt at sørge for gode levevilkår samt at der kan ske en forplantning og spredning. Det største problem for naturen er næringsbelastningen fra gødning via direkte tilførsel, via drænvand og vandløb og via nedfald fra luften. Næringsbelastningen giver få, dominerende arter som brændenælder, tidsler og invasive arter. Og opvækst af træer og buske, så de lysåbne naturtyper forsvinder. Høslet og klipning med fjernelse af materiale er med til at udpine og holde næringsindholdet nede samt fjerne opvækst. Lavt næringsindhold (naturligt næringsindhold) giver de bedste betingelser for en stor artsrigdom, både på græsarealerne (overdrev) og i de forskellige naturtyper. Et høslet fjerner ca. 6 gange så meget næring som en sæson med græsning. De er vigtigt at fjerne det slåede materiale, da det ellers kan forhindre de mindre urter i at så sig eller trænge op gennem førnen. Samtidig skal urterne have mulighed for at blomstre og sætte frø, og insekterne og deres larver skal have mulighed for at overleve i græsset og evt. bevæge sig væk fra et slået areal. 10

11 Tidspunktet for høslet afhænger af formålet med det. Tidligt høslet fjerner mere næring, sent høslet tillader frøsætning og øger variationen af urter. Hvis der plejes for særlige arter, bør tidspunktet for optimalt høslet vurderes efter det. Det er vigtigt at høet ligger i ca. 1 uge (også krævet i 8), så blomsterfrø kan falde til jorden og insekter kan flytte sig over på arealer, der ikke er slåede. Det er endvidere vigtigt at lave mosaikker på skift, hvor vigtige artsrige dele af arealerne lades i fred i nogle år, så arterne hele tiden har et sted, hvor de kan overleve og formere sig og sprede sig fra. Græsning, især med kvæg eller naturheste, er også en god pleje af en blandet natur med overdrev, krat, søer og moser. Der skal blot sikres, at dyretrykket er så lavt, at der ikke græsses helt ned, eller at der bliver for mange bare jordpletter. Enkelte bare pletter er fint, da de kan være en fordel for spredning af urterne. Får er knap så gode naturplejere, da de græsser som en græsslåmaskine, mens køer og heste tager totter af græs hist og her. Helårsgræsning kan kræve tilskudsfodring (også nævnt i 5). Tilskudsfodring tilfører næring til arealet og bør derfor undgås eller kun ske med stor opmærksomhed overfor effekterne på biologien, således at udviklingen fortsat vil gå i retning af lavt næringsindhold og stor artsrigdom. Der vil også være øget gødning ved foderpladsen, så det er vigtigt at vurdere placering samt løbende vurdere behov for at flytte foderpladsen. Tilskudsfoder bør være korn eller kraftfoder, da hø og halm giver for meget gødning på foderpladsen. Gødningsspild bør køres bort fra foderpladsen. Pleje med græssende dyr Pleje- og tilsynsmyndigheden (Natur og Vand) skal godkende placering af indhegningerne og materialevalg samt dyreart og græsningstryk. Der skal tages hensyn til: Publikums adgang til og muligheder for at opleve naturen og landskabet i fredningen (herunder publikum med hunde i snor): o Hvis der vælges at indhegne hele eller en stor del af fredningen syd for Esrumvej i én indhegning, skal det ske med ekstra lavt dyretryk for at genere publikum mindst muligt. o Hvis der vælges flere mindre indhegninger, skal placering af indhegningerne genere adgangen og oplevelsesmuligheder mindst muligt. Det skal være muligt at bevæge sig rundt og opleve natur og landskaber i tilstrækkeligt store dele af fredningen uden at behøve at krydse mindre indhegninger. o Alle indhegninger skal have adgang for publikum, jf. adgangsbestemmelserne i 6. o Dyrene skal så vidt muligt være publikumsvenlige hvis der accepteres mindre publikumsvenlige dyr, f.eks. nogle typer heste og kvæg, skal denne indhegning være lagt et hensigtsmæssigt sted i fredningen, så den generer adgangen og oplevelsen af fredningen i øvrigt mindst muligt. Der skal stadig være adgang til denne indhegning. Tyre og ungtyre er ikke egnet til publikum og bør derfor helt undgås. o Placering af indhegningerne og valg af hegnsmateriale skal også vurderes ud fra en landskabsmæssig betragtning. Fremme af den naturlige vegetation, af insektliv og af dyreliv 11

12 o o o o o o Hvis arealet fra starten fremstår meget gødningspåvirket, bør der være 1-2 år med høslet med fjernelse af materiale, inden det overgår til græsning (1 høslet fjerner ca. 6 gange så meget næring som 1 sæson græsning med dyr). Hvis arealet fremstår med stor overvægt af dyrkede planter, bør det først omlægges til græs med en frøgræsblanding, der egner sig til biologiske overdrev. Dyretrykket skal være så lavt, at det fremmer udvikling af artsrig natur måleligt over en kort årrække. Dyreart, dyretryk og græsningsperioder skal kunne justeres årligt efter plejemyndighedens vurdering af effekten på botanik og insektliv. Eventuelle læskure, foder og vandingspladser skal være flytbare og plejemyndigheden skal kunne stille krav om årlig flytning af disse. Tilskudsfoder bør være korn eller kraftfoder, da hø og halm giver for meget gødning på foderpladsen. Gødningsspild bør køres bort fra foderpladsen. Bestillerfunktionen skal sikre de relevante krav, jf. ovenstående, i aftale med en dyreholder. Læskure og foderpladser skal vurderes team Natur og Vand med hensyn til behov for tilladelser samt krav til udseende. Pleje af græsarealerne med høslet Kommunen skal som plejemyndighed sikre høslet som naturpleje på de græsarealer, der ikke græsses. Høslettet skal planlægges og bestilles, så det fremmer levevilkår og spredningsmuligheder for urter, padder og insekter dvs. der skal laves en plan for høslettet ud fra følgende kriterier: o skiftende mosaik, hvor de vigtige, artsrige områder ligger hen i 2-3 år, inden de slåes (sikring af overlevelses- og spredningsmuligheder for flora og fauna) o de artsrige mosaikområder slås først sent, f.eks. i september, efter frøsætning og hvor det vurderes bedst for insekterne o udpegede arealer, der kan slåes tidligere o vurdering af behov for år uden høhøst på de arealer, der slåes tidligere Alt det høstede materiale skal fjernes, men først efter ca. 1 uge, for at give mulighed for at insekter kan flytte sig og blomsterfrø falde til jorden. På de arealer, der har været jævnligt gødet op til fredningens ikrafttræden (den nordlige halvdel af fredningen), bør det overvejes i høsletsplanen at lave 2 høslet om året i de første år. Arealer, der fremstår med for stor overvægt af dyrkede og isåede planter, i den nordlige del af fredningen, omlægges til græs med en frøgræsblanding, der egner sig til biologiske overdrev. Jf. fredningskendelsen 4 Jordbearbejdning kan dog ske første gang arealet tilsås. Det kan overvejes at lave en mellemafgrøde på disse arealer i 2014 for at fjerne næringen hurtigere. Klipning af mindre arealer og fugtige arealer Søbredder, moser og mindre arealer mellem disse, og andre steder, som ikke slåes hø på i forbindelse med et større høslet, eller som ikke bliver græsset tilstrækkeligt, skal vurderes 12

13 årligt for behov for en klipning med fjernelse af materiale, ud fra samme formål og kriterier som nævnt for høslet. Se også afsnit om bekæmpelse af invasive arter, som mest optræder på disse arealer. Fældning af træer Eksisterende enkeltstående træer og læhegn skal bibeholdes, jf. 5. Der kan fældes og udtyndes for at sikre lys til søer, f.eks. på det kommunale areal nord for Esrumvej. Bemærk at træerne ved Graftoftegård og det meste af Pindemosen er udlagt som fredskov. Ved enhver fældning skal det vurderes, om træet kan være levested for bilag IV arter, og om det er redetræ for andre fredede arter. Fældningen skal i givet fald vurderes, og der skal tages hensyn til de perioder, hvor træet ikke må fældes. Naturstyrelsen yder vejledning vedrørende de beskyttede arter og fældning af træer. Beplantning med træer og buske Behov for beplantning, jf. 8 og 5, bør vurderes i løbet af de kommende 5 år indtil plejeplanen skal revideres, og retningslinjerne for beplantning kan skrives ind i den reviderede plejeplan. Hvis der ønskes beplantning inden de 5 år er gået, skal tilsynsmyndigheden team Natur og Vand vurdere og godkende beplantningsforslaget. Bekæmpelse af invasive arter Kommunen skal sikre bekæmpelse af eventuelle forekomster af Kæmpe Bjørneklo efter den vedtagne indsatsplan. Endvidere skal øvrige invasive plantearter bekæmpes, f.eks. Canadisk Gyldenris og Japansk Pileurt, jf. Naturstyrelsens liste over invasive arter på deres hjemmeside. Der skal foretages en kortlægning af invasive arter i fredningen og lægges en plan for bekæmpelse, som godkendes af plejeplans- og tilsynsmyndigheden (Natur og Vand). Pleje af søer/moser/vandløb Søer/moser/vandløb i fredningen bør plejes efter vurdering af behov, f.eks. for at undgå tilgroning, både af opvækst og af vandplanter. Ændring af vandstand ved lukning af drænrør efter vurdering af behov og fritlægning af rørlagte vandløb kan overvejes. Alle konkrete plejetiltag i søer/moser/vandløb/dræn skal vurderes af team Natur og Vand med hensyn til behov for dispensationer samt anden faglig vurdering. Anbefaling af plejemetode Det anbefales at vælge at indhegne hele arealet til meget ekstensiv græsning, og supplere med den nødvendige klipning og beskæring, pleje af vådområder og bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo. Samt foretage den nødvendige ekstra høslet og evt. omlægning i den nordlige halvdel af fredningen, se afsnittet om høslet. Det anbefales at lave aftale med en dyreholder om ekstensiv græsning og bestille den øvrige pleje efter behov, alternativt at indhente tilbud på en samlet naturpleje og ekstensiv græsning med krav til naturplejen og resultatet af naturplejen, jf. denne plejeplan. 13

14 Projekt vandhuller til løgfrø, stor vandsalamander, spidssnudet frø og stor kærguldsmed Projektet er nævnt side 6. Projektet vil øge biodiversiteten og er ikke i modstrid med plejeplanen. Der skal sikres pleje af vandhullernes bredder, så det fremmer paddernes overlevelse og spredning, og medvirker til at sikre gunstig bevaringsstatus. Plejeplan for det privatejede område nord for Esrumvej, matr.nr. 57a Helsingør Overdrev Målene med plejen er beskrevet på side 7. 5 i fredningsbestemmelserne siger (fortolkning af erne er drøftet med Natur- og Miljøklagenævnet): Det privatejede areal kan dyrkes som hidtil. o Fortolkning af paragraffen: Som hidtil betyder som almindelig landbrugsdrift, ikke den konkrete, hidtidige drift. Det betyder at arealet kan afgræsses eller dyrkes med de begrænsninger, der følger af de næste paragraffer. Arealet må ikke tilplantes med træer eller buske, herunder med flerårige afgrøder som f.eks. juletræer, pyntegrønt, frugtbuske og energipil eller andre udsigtshæmmende afgrøder. o Fortolkning af paragraffen: Der må ikke tilplantes med de nævnte flerårige afgrøder eller andre flerårige, udsigtshæmmende afgrøder. Udsigtshæmmende afgrøder er ikke nærmere defineret. I givet fald vil det blive en konkret vurdering af tilsynsmyndigheden (team Natur og Vand). Der kan i begrænset omfang ske tilplantning med enkeltstående træer i fredningsområdet, hvis det vil øge den landskabelige værdi. Eventuel tilplantning skal ske med hjemmehørende lokaltilpassede løvtræsarter og buske. Eksisterende enkeltstående træer samt levende hegn skal bevares. Der må ikke udsættes vildt, og det vilde dyreliv må ikke fodres. Hvis det privatejede areal overtages af en offentlig myndighed, skal det plejes/driftes efter de samme bestemmelser som for resten af fredningen. 7 i fredningsbestemmelserne siger: Nåletræsbevoksningen ud mod Esrumvej skal fjernes senest 15 år efter fredningens gennemførelse, dvs. senest i o Fortolkning af paragraffen: Ejeren er tilkendt erstatning for fjernelse af nåletræerne, men det omfatter ikke udgifterne til at fjerne dem, det er erstatning for tabt værdi at træerne. Det betyder, at plejemyndigheden (kommunen) skal fjerne dem inden 15 år efter den sædvanlige procedure i plejebekendtgørelsen, hvor ejeren får en mulighed for selv at udføre indsatsen indenfor en nærmere angivet tidsfrist, når kommunen skriver, at den vil gøre det (Bekendtgørelse om pleje af fredede arealer Nr af 20. november 2006 eller senere ændringer af denne). Fjernelsen bør omfatte rodfræsning. Indtægter ved salg af træ medgår til at dække udgifter til rydning og rodfræsning. Hvis der opstår et overskud tilfalder overskuddet ejeren. Lov om randzoner, der blev vedtaget i 2012, 1 siger (forkortet): 14

15 Der må ikke gødes, sprøjtes, dyrkes eller jordbearbejdes i en randzone på 10m fra åbne vandløb og søer over 100m2. o Dette gælder således for vandløbet i det sydvestlige hjørne af arealet samt søområdet nord for nåleskoven. o Bredarealerne er medregnet til en sø. Noget af søområdet har udviklet sig til moselignende areal. Der skal en konkret vurdering til at skelne søbredarealer fra mosearealer. Noget af mosearealet kunne måske blive til søareal igen i forbindelse med et eventuelt søplejeprojekt, se nedenfor. Randzonen anbefales derfor overholdt for hele sø-/mose området. Dels som sikkerhed for at randzoneloven overholdes, dels for at sikre den biologiske mangfoldighed i sø- /mose området. Supplerende pleje Kommunen kan fortage pleje af søerne og mosen for at efterleve formålene med fredningen, efter bestemmelserne i plejebekendtgørelsen (Bekendtgørelse om pleje af fredede arealer, Nr af 20. november 2006 eller senere ændringer af denne). Bl.a. skal de konkrete plejetiltag meddeles ejer, som får mulighed til at selv at udføre tiltaget indenfor nærmere angivet tidsfrist, og hvis der ikke kan opnås enighed om plejen, skal fredningsnævnet afgøre sagen. Plejen kan f.eks. bestå af beskæring og fjernelse af pil og anden opvækst, samt klipning af vegetation med fjernelse af materiale. Hvis der ønskes udført en større indgribende pleje i sø/moseområdet, skal der gives 3 tilladelse til dette. Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo og andre invasive arter Helsingør kommune har vedtaget en indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo. Forekomst af denne plante skal derfor bekæmpes af ejeren. Øvrige invasive plantearter, f.eks. Canadisk Gyldenris og Japansk Pileurt (se alle arter på Naturstyrelsens liste over invasive plantearter) bør bekæmpes i videst mulig omfang. Helsingør kommune kan udføre bekæmpelsen, hvis ejeren ikke selv gør det, efter bestemmelserne i plejebekendtgørelsen, se ovenfor. 15

16 Adgang 6 i fredningsbestemmelserne siger Offentligheden har adgang til fredningsområdet dog kun til fods efter de almindelige adgangsregler i naturbeskyttelsesloven. Dog ikke til den privateejede matrikel nr. 57a Helsingør Overdrev. Indhegninger til græsning skal være offentligt tilgængelige. Der kan med fredningsnævnets godkendelse etableres trampesti i nord-sydgående retning og et antal i øst-vestgående retning, som hænger sammen med stisystemet i Teglstrup Hegn og stisystemet øst for Klostermosevej. På matr.nr. 81 g skal der etableres en handicapvenlig sti fra Klostermosevej til stinettet i Teglstrup Hegn til bl.a. 3-hjulede knallerter for handicappede og el-kørestole. Stierne skal være fastlagt i plejeplanen og være etableret senest 3 år fra fredningens endelige gennemførelse (dvs. senest den 11. juli 2015). Plejemyndigheden kan med fredningsnævnets godkendelse etablere et rekreativt opholdsareal i forbindelse med stisystemet Plejemyndigheden kan med fredningsnævnets godkendelse etablere en primitiv shelterplads som vist på fredningskortet. Plejemyndigheden kan bestemme opsætning af skilte. Stiplanen for det kommunalt ejede areal syd for Esrumvej fra foråret 2012 er sendt til godkendelse i fredningsnævnet. Stierne bør slås 4 gange om året: medio maj, ultimo juni, primo august, medio september, med mindre stierne er synlige og tilgængelige pga. græsning. Det skal sikres, at der er låger i indhegningerne, således at man kan følge stiplanen eller krydse en indhegning, hvis den ligger udenfor stiplanens stier. Der bør sættes skilte op, der markerer stierne ved indgangene fra hjørnet Esrumvej/Klostermosevej, fra Klostermosevej og fra Løvdalsvej. Konkret plan med placering og materialevalg for anlæggelse af den handicapvenlige sti, den rekreative opholdsplads samt den primitive shelterplads skal udarbejdes af Center for Teknik og Miljø, og skal vurderes og godkendes af plejeplans- og tilsynsmyndigheden (Natur og Vand). Mellem det privatejede areal og det kommunalt ejede areal (Esrumvej 210, matr.nr. 57b Helsingør Overdrev) nord for Esrumvej går en offentlig sti fra Esrumvej op til den blinde vej, der også hedder Esrumvej (et gammelt vejforløb, der er snøret af). Herfra er der stiforbindelse ind til Teglstrup Hegn mellem Esrumvej 196 og 198. Da alle indhegninger på kommunalt ejede arealer skal være offentligt tilgængelig og forsynes med låger, skal indhegningen af Esrumvej 210 også forsynes med låger. 16

17 Formidling / information 6 i fredningsteksten siger Plejemyndigheden kan bestemme, hvor der kan opsættes skilte, som informerer om fredningen. Der bør skiltes om stiadgang ved alle indgangene Derudover bør der laves en bredere formidling af de store værdier i fredningen, herunder opsættes en informationstavle med de vigtigste natur- og kulturoplysninger ved en eller to af indgangene til fredningen udarbejdes en folder om fredningens historie, og om natur-, kultur, og landskabsværdierne, laves apps til I- og smartphones med folderen og stikort og eventuelt mundtligt fortalte oplysninger og historier og undersøges anden form for formidling af områdets store naturværdier, f.eks. guidede ture. 17

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 20-01-2014 Sags id.: 14/329 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af et vandhul Afgørelse: Fredericia Kommune,

Læs mere

Beskyttelse af natur og landskab. et overblik for lodsejere

Beskyttelse af natur og landskab. et overblik for lodsejere Beskyttelse af natur og landskab et overblik for lodsejere Beskyttelse af natur og landskab et overblik for lodsejere Udgiver: Miljøsamarbejdet Milsam, marts 2009. En fælleskommunal folder, udarbejdet

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Teksten er udarbejdet af det nordsjællandske, kommunale miljøsamarbejde Milsam

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. september 2013 J.nr.: NMK-510-00494 Ref.: MACNI AFGØRELSE i sag om registrering af ny afgrænsning af overdrev - Lemvig

Læs mere

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 2015 Plejeplan for Ellingebjerg i Odsherred Kommune Benjamin Dyre Odsherred Kommune Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 Indhold Indledning... 3 Formål... 4 Beskrivelse af Ellingebjerg... 4 Juridiske forhold...

Læs mere

Fredningsområdet. Planlægningsmæssige forhold

Fredningsområdet. Planlægningsmæssige forhold Naturklagenævnets afgørelse af 21. december 2007 om fredning af Langsødalen og Kedelsødalen med omgivelser i Allerød og Frederikssund Kommuner (sag nr. NKN-111-00024) Fredningsnævnet for Frederiksborg

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt.

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt. Oplæg til drøftelse af fredningsforslag for Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt", forud for offentligt møde på Anholt den????? 2008. J.nr. 08/6551 Introduktion Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. I har søgt om tilladelse til vægge til afskærmning i forhold til flugtskydning samt

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk

Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk Tak for den modtagne Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk. Bestyrelsen for Vedbæk grundejer og beboerforenings høringssvar fremgår

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk

Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 44, stk. 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 44, stk. 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. maj 2013 J.nr.: NMK-520-00023 Ref.: LTP AFGØRELSE i sag om fredning af Saltbæk Vig i Kalundborg Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljø og Natur Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 06.02.2015

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn

Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Erfaringer fra 2 EU-LIFE projekter: LIFE Klokkefrø: http://www.life-bombina.de/

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen Næstved Øvelsesplads Evaluering af drifts- og plejeplan 1996-2010 KoLOFON Titel Evaluering af Drifts- og plejeplan 1996-2010 for Næstved

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> . REG.Nl FRS 39/03 Råmosen Den 21. oktober

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir.

TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir. TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir. Partnerskabet Tippen Syder har i 2009-2013 gennemført projektet Tippen Syder. Vi ser det som en første projektperiode i

Læs mere

Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland.

Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. Ejer: Søren Nørmølle Adresse: Toftholmvej 58 Postnummer og by: 9690 Fjerritslev Fjerritslev Info Inden mødet med søren, blev

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Naturplejeforeninger for alle

Naturplejeforeninger for alle Naturen har behov for hjælp Hvis naturen ikke plejes, gror den til i krat og brændenælder, som kvæler mangfoldigheden af fine blomster. De har brug for lys og luft. Naturen invaderes lige nu af invasive

Læs mere

Slutrapport for projektet

Slutrapport for projektet Hjeruplund den 7. april 2015 J.nr.: 32312-G-13-01018 Slutrapport for projektet Brende Ådal Demonstrationsprojekt for helårsgræsning med Naturkvæg Tilsagnsholder: Lisbeth Blomstrøm Tellerupvej 15 5591 Gelsted

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen,

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Behov for naturpleje Pleje naturarealer 7000 6000

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune Fanø Kommune Plan og Udvikling Skolevej 5-7 6720 Fanø Att. Jacob Kristian Bay E-mail: bgsejb@fanoe.dk Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato xx. februar 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430.

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430. Anders Vestergaard E/F Gurrehus Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 25.03.2015 Sagsnr. 14/15648

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Økologiske forbindelser

Økologiske forbindelser Økologiske forbindelser Vejledning til udpegning af økologiske forbindelser i Trekantsområdet (Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner) 2013 En sammenhængende natur Udpegningen

Læs mere

Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2008 om fredning og erstatning i anledning af fredning af kystkilen Færgevejen i Helsingør Kommune

Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2008 om fredning og erstatning i anledning af fredning af kystkilen Færgevejen i Helsingør Kommune Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2008 om fredning og erstatning i anledning af fredning af kystkilen Færgevejen i Helsingør Kommune (Sag nr. NKN-111-00022) Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Læs mere

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 8 Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Af naturkonsulent Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug, og seniorforsker

Læs mere

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger Anne-Marie Rasmussen Naturbeskyttelseskontoret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Dato: 13-03-2001 Journ.nr.: 00-112-0012 Ref.: BAA, TNP Tel. dir.: 3395 5790 e-mail dir.: Vedr. høring

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Lokalrådet i Jungshoved Referat fra Borgermødet om Naturpleje på Jungshoved den 13.3.2014 på Jungshoved Skole

Lokalrådet i Jungshoved Referat fra Borgermødet om Naturpleje på Jungshoved den 13.3.2014 på Jungshoved Skole Referat fra Borgermødet om Naturpleje på Jungshoved den 13.3.2014 på Jungshoved Skole Ad 1) Velkomst: Gerda bød velkommen til de ca. 35 personer, der var mødt. Ad 2) Elise Hvelplund bød også velkommen

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Erfaringer med 19b-anmeldelser i Esbjerg Kommune. Naturårsmøde 3. september 2014 Biolog Mette Kirkebjerg Due

Erfaringer med 19b-anmeldelser i Esbjerg Kommune. Naturårsmøde 3. september 2014 Biolog Mette Kirkebjerg Due Erfaringer med 19b-anmeldelser i Esbjerg Kommune Naturårsmøde 3. september 2014 Biolog Mette Kirkebjerg Due 19b-lovgivningen 19b: Aktiviteter nævnt på bilag 2 i NBL i Natura 2000 skal anmeldes Kommunen

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Naturplan 2010-2015. Sø i Fedtmosen

Naturplan 2010-2015. Sø i Fedtmosen Naturplan 2010-2015 Sø i Fedtmosen Kolofon Titel: Naturplan 2010-2015 Udgivet af: Gladsaxe Kommune, juni 2010 Udarbejdet af: By- og Miljøforvaltningen Foto: Forside: Peter Ibsen, sø i Fedtmosen Kagsåparken:

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

Referat fra møde den 12.3 2008 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled

Referat fra møde den 12.3 2008 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled Skov- og Naturstyrelsen Referat fra møde den 12.3 2008 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled Mødedeltagere: TN Tina Jensen, Høje-Taastrup Kommune VS Vibeke Heskjær, Høje-Taastrup Kommune JJ Jørgen Johansen,

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A 3060 Espergærde Mailet dd Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Mørdrupvej

Læs mere

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer Lars Bisgaard Simonsen Voer Gade 11 8950 Ørsted TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012 Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Projektbeskrivelse 3 Formidling 4 Trækstien 5 Tilladelser m.v. 7 Budget for stier og formidling 8 Forsidebillede:

Læs mere

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur)

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Kontorchef Mette Marcker Christiansen og kontorchef Søren Hald, Naturstyrelsen I november 2010 indgik KL og Miljøministeriet en aftale om opdatering

Læs mere

Overdrevsprojektet genskabelse af overdrev i Danmark Et LIFE Nature projekt 2004-2008. Indledning

Overdrevsprojektet genskabelse af overdrev i Danmark Et LIFE Nature projekt 2004-2008. Indledning Indledning Overdrev er en af de mest artsrige naturtyper i Danmark. Man kan indenfor én kvadratmeter finde helt op til 50 forskellige plantearter, og en stor del af de danske insekter er knyttet til denne

Læs mere

Til de høringsberettigede. 23-05-2014 Sags id.: 12/4756 Sagsbehandler: Kristiina Mardi. Høringsbrev - Projekt for fritlægning af del af Studsdal Bæk

Til de høringsberettigede. 23-05-2014 Sags id.: 12/4756 Sagsbehandler: Kristiina Mardi. Høringsbrev - Projekt for fritlægning af del af Studsdal Bæk Til de høringsberettigede Høringsbrev - Projekt for fritlægning af del af Studsdal Bæk 23-05-2014 Sags id.: 12/4756 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Baggrund Studsdal Bæk, som er et kommunevandløb i Fredericia

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Driftsoverenskomst Vedrørende driften af Ballerup ridecenter

Driftsoverenskomst Vedrørende driften af Ballerup ridecenter 1 Udkast november 2014 Driftsoverenskomst Vedrørende driften af Ballerup ridecenter mellem Ballerup Rideklub og Ballerup Kommune 1. Baggrunden for driftsoverenskomsten Ballerup Kommune har etableret ridecenteret

Læs mere

1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODE OG OPSIGELSESFORHOLD 3 AFTALENS GENSTAND. Halsskov Overdrev Naturprojekt

1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODE OG OPSIGELSESFORHOLD 3 AFTALENS GENSTAND. Halsskov Overdrev Naturprojekt Halsskov Overdrev Naturprojekt Teknik og Miljø Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Udkast til græsningsaftale på kommunalt areal 1 AFTALENS PARTER Mellem Slagelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer NATURKLAGENÆVNET> tecint Naturklagenævnets

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere