Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile"

Transkript

1 Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile Helsingør kommune, april

2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Fredningens formål... 3 Baggrund og beskrivelse af fredningsområdet... 3 Fredningsområdets afgrænsning... 3 Planmæssige forhold... 5 Geologiske og landskabelige værdier... 5 Kulturhistoriske værdier... 5 Naturværdier, fredskov og vandløb... 6 Data om naturområderne... 6 Øvrig naturbeskyttelse... 6 Kæmpe Bjørneklo og andre invasive arter... 6 Projekt vandhuller til løgfrøer... 6 Jordforurening... 7 Adgang og friluftsliv... 7 Status for drift af de kommunalt ejede arealer... 8 Plejeplan... 9 Plejemyndighed... 9 Mål med plejen... 9 Vurdering af effekten af naturplejen... 9 Plejeplan for de kommunalt ejede arealer, nord og syd for Esrumvej Formål med høslet og græsning og hjælp til vurderinger Pleje med græssende dyr Pleje af græsarealerne med høslet Klipning af mindre arealer og fugtige arealer Fældning af træer Beplantning med træer og buske Bekæmpelse af invasive arter Pleje af søer/moser/vandløb Anbefaling af plejemetode Projekt vandhuller til løgfrø, stor vandsalamander, spidssnudet frø og stor kærguldsmed 14 Plejeplan for det privatejede område nord for Esrumvej, matr.nr. 57a Helsingør Overdrev Supplerende pleje Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo og andre invasive arter Adgang Formidling / information

3 Indledning Denne plejeplan omfatter hele fredningen Helsingørs Grønne Vestkile, jf. kravet i 8 i fredningsbestemmelserne, og indeholder retningslinjer for pleje af fredningen samt beplantning etablering af stier i området etablering af rekreativt opholdsareal og shelterplads skilte Denne første plejeplan skal gælde i 5 år og skal herefter revideres med højst 10 års mellemrum, jf. fredningsbestemmelserne 8 (se 5 i Fredningsnævnets afgørelse af 15. december 2010 for forståelse af teksten i 8). Plejeplanen er udarbejdet af Natur og Vand i Center for Teknik og Miljø. Fredningens formål Fredningen har til formål, jf. 1 i fredningsbestemmelserne: at sikre og forbedre det nuværende egnskarakteristiske åbne landskab, hvor overdrev, moser og småsøer skaber variation i landskabet, og hvor de åbne arealer skaber kontrast til det markante skovbryn og skoven Teglstrup Hegn, at sikre og øge den biologiske mangfoldighed i området og forbedre levevilkårene for det naturlige plante- og dyreliv. Arealernes biologiske og landskabelige værdier skal sikres og forbedres via områdets drift og pleje, og at sikre og forbedre offentlighedens adgang til området. Baggrund og beskrivelse af fredningsområdet Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening den 19. december Fredningsnævnet traf afgørelse i sagen den 15. december Afgørelsen gik automatisk videre til Natur- og Miljøklagenævnet, da erstatningen oversteg kr., men afgørelsen blev også påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af den private lodsejer samt af Naturstyrelsen. Natur- og Miljøklagenævnet traf deres afgørelse den 11. juli Fredningsområdets afgrænsning Det fredede areal fremgår af kortet på s. 4. Arealet afgrænses af Klostermosevej mod øst og Teglstrup Hegn mod vest og nord og Løvdalsvej mod syd. Nord for Esrumvej omfatter fredningen det meste af en privatejet grund op til Teglstrup Hegn (matr.nr. 57a Helsingør Overdrev), samt en kommunalt ejet grund (matr.nr. 57b Helsingør Overdrev). Syd for Esrumvej omfatter fredningen de kommunalt ejede arealer ned til Løvdalsvej. Kolonihaven Pindemosen er ikke omfattet af fredningen. 3

4 Området er på ca. 51 ha, heraf ejer Helsingør kommune ca. 45 ha, det meste syd for Esrumvej samt en lille trekant på mindre end 1 ha nord for Esrumvej, mens de resterende knap 6 ha nord for Esrumvej er i privat eje. 4

5 Planmæssige forhold Det meste af det fredede areal ligger inden for en transportkorridor, som er en arealreservation til en evt. fremtidig gas-transmissionslinje fra Helsingør til Lynge. I kommuneplanen er det meste af området udlagt som et område med landskabelige værdier. Den kommunalt ejede del syd for Esrumvej er udlagt som et område med biologiske værdier (kerneområde og spredningskorridor), 4 af sø/moseområderne i hele fredningen som lavbund, og den nordlige halvdel af hele fredningen som geologisk interesseområde. Endelig er fredningsarealet udlagt som et friluftsområde, zone1. Hele arealet ligger i landzone. Geologiske og landskabelige værdier Området vest for Helsingør er et morænelandskab ned langstrakte lave, parallelle bakkedrag og fordybninger, der formentlig er dannet i forbindelse med en isrand i den sidste del af sidste istid. I lavningerne er der langstrakte moser og søer, hvoraf nogle er dødishuller. Fredningsområdet indgår som en del af et større område, som det tidligere Frederiksborg Amt i 1990 erne registrerede som beskyttelsesområde for landskabs-, natur- og kulturværdier i det åbne land. Området har landskabelige værdier, der er karakteriseret ved et bakket skov- og sølandskab, hvor skove opdeler agerlandskabet i en række landskabsrum, og løvtræsskovbryn omkranser søer og agre. Den nordlige halvdel af området er omfattet af geologiske interesseområde (kommuneplanens retningsliniekort nr. 60). Stort set hele arealet er i omfattet af skovbyggelinie. Kulturhistoriske værdier Det fredede område er et ubebygget stærkt kuperet areal, som tidligere var en del af Helsingør Købstads overdrevsjorder. I forbindelse med høring af stiplanen i starten af 2012, udarbejdede museumsinspektør Lars Bjørn Madsen et notat om områdets kulturhistoriske værdier. Moseområdet i den sydlige del af fredningsområdet var byens fælles tørvemose og græsningslod indtil 1820 erne, og er i dag karakteriseret ved sine mange småsøer og moser. Ved salg af overdrevsjorderne i begyndelsen af det 19. århundrede blev arealerne opdelt i større og mindre parceller, hvorpå der blev opført gårde - Grantoftegård og Pindemosegård - og en del huse op mod Teglstrup Hegn til brug for små jordbrug, som for længst er nedrevet. I dag er der på de kommunalt ejede arealer gårdene Grantoftegård (Esrumvej 155), Pindemosegård (Klostermosevej 131) samt Løvdal (Løvdalsvej 20). Gårdene er lejede ud, og de åbne arealer har været forpagtet ud til høslet, dyrkning og til græsning med køer. Det privatejede areal nord for Esrumvej har gennem mange år været brugt til græsareal for køer. Hele den vestlige og nordlige del af fredningen er omkranset af et gammelt stendige. 5

6 Naturværdier, fredskov og vandløb På det privatejede areal nord for Esrumvej findes nogle småsøer og 1 mose, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Græsningsarealet bærer præg af at være blevet gødet og fået isået kløvergræs. Det kommunalt ejede areal nord for Esrumvej består af et lille kuperet areal med en del træer og en lille sø omkranset af lidt skov. Arealet har været afgræsset af heste gennem de senere år. I det kommunalt ejede område syd for Esrumvej findes flere småsøer samt et mindre og et større moseområde op til (og inde i) Teglstrup Hegn (Pindemosen), et mindre engareal ved en af småsøerne og et overdrevsareal mellem en lille skov og Klostermosevej, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Den nordlige del af området har været afgræsset gennem mange år, men bærer præg af at være gødet. Den midterste del har været dyrket. Der har været høslet gennem mange år på den sydlige del, der er det mest kuperede område. Den sydlige del er begyndt at få karakter af biologisk overdrev. Data om naturområderne Alle 3 områderne har været besigtigede af Helsingør kommune indenfor de senere år, og data herfra ligger sammen med tidligere data på Naturdatabasen (Miljøportalen). Der er rapporteret artsfund på hjemmesiden Fugle og Natur. Endvidere har kommunen fået foretaget undersøgelser af forekomst af arter omfattet af EU Habitatdirektivets særlige beskyttelse, såkaldte bilag IV arter i i en lang række søer. I denne fredning er der fundet stor vandsalamander og løgfrø. Desuden er der konstateret stor kærguldsmed. Stor kærguldsmed og stor vandsalamander er begge også omfattet af EU- Habitatdirektivets bilag II. Vestkilen er derfor en meget vigtig lokalitet for særligt beskyttede arter i Helsingør Kommune. Øvrig naturbeskyttelse 3 af de træbevoksede områder op til Teglstrup Hegn er omfattet af fredsskov. Fredningen ligger op til Teglstrup Hegn, som er omfattet af Natura Der er kendskab til nogle få vandløb, eller rettere dræn, dels på den privatejede matrikel nord for Esrumvej og dels på de kommunalt ejede matrikler, men der er sandsynligvis flere dræn i området. Vandløbene er alle private i vandløbslovens forstand, dvs. det er ejerne, der skal vedligeholde vandløbene/drænene. Kæmpe Bjørneklo og andre invasive arter Der er ikke konstateret Kæmpe-Bjørneklo i området, men der er konstateret flere forekomster af Gyldenris (Canadisk eller sildig), særligt langs med Pindemosen. Projekt vandhuller til løgfrøer og stor vandsalamander Center for Teknik og Miljø har fået støtte fra NaturErhvervstyrelsen til at lave vandhuller til gavn for de særligt fredede paddearter, løgfrø, stor vandsalamander og spidssnudet frø, som 6

7 alle omfattet af EU-Habitatdirektivets bilag for særligt beskyttede arter. Løgfrø og stor vandsalamander er bl.a. fundet i den grønne vestkile. Der planlægges derfor et antal nye, lavvandede vandhuller i den grønne vestkile, som skal lægges, hvor der i forvejen er halvvåde fordybninger i landskabet. Vandhullerne og deres bredarealer skal udformes og plejes, således at løgfrøerne kan trives og beskyttes mod at blive spist af andre dyr og padder. Projektet skal have dispensation fra fredningen og landzonetilladelse. Jordforurening Der er ikke konstateret jordforurening, og arealet er ikke omfattet af områdeklassificering. Adgang og friluftsliv Til trods for områdets bynære beliggenhed og de stærkt trafikerede veje, Esrumvej og Klostermosevej, opleves især den sydlige del af området som et meget stille område med mulighed for ro og fordybelse. Et så fredeligt, bynært rekreativt område er enestående, især så tæt på en stor by som Helsingør. Helsingør kommune udarbejdede en stiplan for det kommunalt ejede område i starten af 2011 og slog stierne første gang i juni Stiplanen består dels af en eksisterende markvej, der er blevet ryddet/slået og dels af slåede trampestier. Der er en sti på langs, der følger højdedrag med udsigter og passerer søer og moser, samt 3 tværgående stier, der er blevet forbundet med stienettet i Teglstrup Hegn af Naturstyrelsen. Den nordlige og midterste sti har fået stenter over stendiget, den sydlige sti eksisterede i forvejen med en gammel passage gennem stendiget. Der mangler skiltning af stierne ud til vejene. Udover de 4 slåede stier er der gennem tiden lavet trampestier af folk, der har gået tur i området omkring og syd for Pindemosen. Ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse juli 2012 blev det tilføjet i fredningsbestemmelserne, at stierne skal godkendes af Fredningsnævnet. Helsingør Kommune har sendt anmodning til Fredningsnævnet den 4. januar 2013 om godkendelse af de slåede trampestier. I de tidligere fredningsbestemmelser, skrevet af Fredningsnævnet, stod der, at der er fuld adgang til hele fredningen, incl. til indhegninger til dyr. Dette blev i 2011 meddelt til forpagterne, dog blev der lavet en overgangsaftale med lejeren af Grantoftegård, der forpagter de tilhørende jorde. Forpagteren har få køer og forventer at ophøre snart med de sidste. Så længe han selv har dyr i sine eksisterende indhegninger i den nordlige ende af fredningen, vil der kun være offentlig adgang til indhegningerne, når der ikke er dyr i dem. Den frie adgang over hele det offentligt ejede areal, bortset fra haver i tilknytning til gårdene, og indhegningerne til Grantoftegård med dyr i, blev også meldt ud i pressen i 2 omgange i Natur- og Miljøklagenævnet ændrede imidlertid den frie adgang over hele det kommunalt ejede areal til kun at være efter Naturbeskyttelseslovens regler. Dette betyder umiddelbart, at der udenfor indhegninger ikke er adgang på arealerne udenfor stierne, da arealer med høslet er dyrkede arealer i Naturbeskyttelseslovens forstand. 7

8 Kommunen har dog som ejer administrativt valgt at fortsætte med den frie adgang, hvorfor dette er meddelt i forbindelse med udbud af det meste af det fredede areal til forpagtning med høslet i Status for drift af de kommunalt ejede arealer Helsingør kommune har haft arealerne forpagtet ud i mange år. I de senere år har der været høslet på de sydlige arealer, dyrkning på de midterste arealer og intensiv græsning på de nordlige arealer op til Esrumvej. Arealet nord for Esrumvej er forpagtet ud til græsning, og der går 3 heste. Der er lavet en 1-årig forpagtningskontrakt med nye forpagtere for 2013 til høslet på matr. nr. 47, 81n, 81m og 81l Helsingør Overdrev. Matr.nr. 81g Helsingør Overdrev er forpagtet ud sammen med Grantoftegård. Aftalen kan opsiges med 1 års varsel inden den 1. oktober. Den nordligste del af matriklen bliver græsset, mens den sydlige del af matriklen er dyrket. I foråret 2012 blev der sået kløvergræs på den sydlige del af matriklen. Det kommunale areal nord for Esrumvej, matr.nr. 57b, Helsingør Overdrev, Esrumvej 210 er forpagtet ud på 1-årige aftaler, der fornys hvert år. Driften af det kommunalt ejede areal nord og syd for Esrumvej overgår til Center for Teknik og Miljø 1. januar 2014 med henblik på naturpleje efter denne plejeplan. 8

9 Plejeplan Plejemyndighed Helsingør kommune er plejemyndighed og skal gennemføre pleje i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 20. november om pleje af fredede arealer, eller senere ændringer af denne, til opfyldelse af fredningens formål. Kommunen skal sørge for og betale for pleje af sine egne arealer, samt af de privatejede arealer (hvis der er behov for det), efter høring af ejeren, jf. den nævnte bekendtgørelse. Hvis kommunen sælger sine arealer til private, er kommunen fortsat plejemyndighed og skal fortsat sørge for samt betale for plejen i henhold til plejeplanen. Hvis kommunen sælger sine arealer til staten overgår plejemyndigheden til staten. Mål med plejen Målene med plejen skal understøtte formålene med fredningen, som er citeret på s. 3. Målene med plejen fastsættes derfor til følgende: At sikre og forbedre levevilkårene for de naturligt hjemmehørende arter, der trives på lysåbne overdrev, i rene søer, enge og moser af den type, som findes i området, samt i tilknytning til levende hegn, stengærder, skovbryn, og andet krat og mindre skovbevoksning. Plejen er altså en ren naturpleje og ikke en landbrugsmæssig drift. At sikre adgangen til området, o dels ved at vedligeholde markvej og de slåede stier, o dels ved at sikre, at folk kan færdes i området uden at være nødt til at gå ind i mindre indhegninger med dyr. At tage landskabelige hensyn i forbindelse med valg af materialer til hegn. Den overordnede beskrivelse af selve plejen er delt op i 3 dele: plejeplan for de kommunalt ejede arealer, plejeplan for det privatejede areal og pleje i relation til adgang. Den mere konkrete plan for plejetiltagene med valg af græsning og/eller høslet og konkrete årsplaner for plejeindsatser skal laves i henhold til plejeplanen af bestillerfunktionen i Center for Teknik og Miljø i samarbejde med team Natur og Vand. Vurdering af effekten af naturplejen Tilsynsmyndigheden (team Natur og Vand i Center for Teknik og Miljø) bør vurdere udviklingen af fredningens biologi efter højst 5 år, senest i forbindelse med revision af plejeplanen, og herefter 1 gang hvert 5. år efter en tilsynsplan. Vurderingen bør som minimum foretages ud fra en botanisk gennemgang efter Naturstyrelsens 3 skemaer, hvor alle de tidligere besigtigede områder besigtiges igen. I forbindelse med løgfrøprojektet vil der komme en tilsynsplan for bilag IV padderne. 9

10 Plejeplan for de kommunalt ejede arealer, nord og syd for Esrumvej. Driften af det kommunalt ejede areal nord og syd for Esrumvej overgår til Center for Teknik og Miljø 1. januar 2014 med henblik på naturpleje efter denne plejeplan. 5 i fredningsbestemmelserne siger: De kommunalt ejede arealer skal henligge som vedvarende græsarealer For at opretholde helårsgræsning kan det være nødvendigt at tilskudsfodre. Græsningstrykket skal aftales nærmere med plejemyndigheden, som skal godkende type, mængde af foder samt foderpladsens placering. Arealerne må ikke gødskes, sprøjtes, kalkes eller jordbearbejdes. Jordbearbejdning kan dog ske, første gang arealerne tilsås. Endvidere er der fælles bestemmelser for hele fredningsområdet sidst i 5: Der kan i begrænset omfang ske tilplantning med enkeltstående træer i fredningsområdet, hvis det vil øge den landskabelige værdi. Eventuel tilplantning skal ske med hjemmehørende lokaltilpassede løvtræsarter og buske. Eksisterende enkeltstående træer samt levende hegn skal bevares. Der må ikke udsættes vildt, og det vilde dyreliv må ikke fodres. 8 i fredningsbestemmelserne siger bl.a.: Plejen kan bl.a. bestå i fjernelse af trævækst, ekstensiv græsning eller høslet. I forbindelse med høslet skal høet ligge ca. 1 uge på arealet (indtil det er tørt), inden det fjernes. Plejen kan også bestå i bekæmpelse af invasive arter Plejeplanen skal endvidere indeholde retningslinjer for evt. beplantning på kommunalt ejede arealer, jf. 5. Formål med høslet og græsning og hjælp til vurderinger For at sikre den eksisterende biologi og udvikle den, er det vigtigt at sørge for gode levevilkår samt at der kan ske en forplantning og spredning. Det største problem for naturen er næringsbelastningen fra gødning via direkte tilførsel, via drænvand og vandløb og via nedfald fra luften. Næringsbelastningen giver få, dominerende arter som brændenælder, tidsler og invasive arter. Og opvækst af træer og buske, så de lysåbne naturtyper forsvinder. Høslet og klipning med fjernelse af materiale er med til at udpine og holde næringsindholdet nede samt fjerne opvækst. Lavt næringsindhold (naturligt næringsindhold) giver de bedste betingelser for en stor artsrigdom, både på græsarealerne (overdrev) og i de forskellige naturtyper. Et høslet fjerner ca. 6 gange så meget næring som en sæson med græsning. De er vigtigt at fjerne det slåede materiale, da det ellers kan forhindre de mindre urter i at så sig eller trænge op gennem førnen. Samtidig skal urterne have mulighed for at blomstre og sætte frø, og insekterne og deres larver skal have mulighed for at overleve i græsset og evt. bevæge sig væk fra et slået areal. 10

11 Tidspunktet for høslet afhænger af formålet med det. Tidligt høslet fjerner mere næring, sent høslet tillader frøsætning og øger variationen af urter. Hvis der plejes for særlige arter, bør tidspunktet for optimalt høslet vurderes efter det. Det er vigtigt at høet ligger i ca. 1 uge (også krævet i 8), så blomsterfrø kan falde til jorden og insekter kan flytte sig over på arealer, der ikke er slåede. Det er endvidere vigtigt at lave mosaikker på skift, hvor vigtige artsrige dele af arealerne lades i fred i nogle år, så arterne hele tiden har et sted, hvor de kan overleve og formere sig og sprede sig fra. Græsning, især med kvæg eller naturheste, er også en god pleje af en blandet natur med overdrev, krat, søer og moser. Der skal blot sikres, at dyretrykket er så lavt, at der ikke græsses helt ned, eller at der bliver for mange bare jordpletter. Enkelte bare pletter er fint, da de kan være en fordel for spredning af urterne. Får er knap så gode naturplejere, da de græsser som en græsslåmaskine, mens køer og heste tager totter af græs hist og her. Helårsgræsning kan kræve tilskudsfodring (også nævnt i 5). Tilskudsfodring tilfører næring til arealet og bør derfor undgås eller kun ske med stor opmærksomhed overfor effekterne på biologien, således at udviklingen fortsat vil gå i retning af lavt næringsindhold og stor artsrigdom. Der vil også være øget gødning ved foderpladsen, så det er vigtigt at vurdere placering samt løbende vurdere behov for at flytte foderpladsen. Tilskudsfoder bør være korn eller kraftfoder, da hø og halm giver for meget gødning på foderpladsen. Gødningsspild bør køres bort fra foderpladsen. Pleje med græssende dyr Pleje- og tilsynsmyndigheden (Natur og Vand) skal godkende placering af indhegningerne og materialevalg samt dyreart og græsningstryk. Der skal tages hensyn til: Publikums adgang til og muligheder for at opleve naturen og landskabet i fredningen (herunder publikum med hunde i snor): o Hvis der vælges at indhegne hele eller en stor del af fredningen syd for Esrumvej i én indhegning, skal det ske med ekstra lavt dyretryk for at genere publikum mindst muligt. o Hvis der vælges flere mindre indhegninger, skal placering af indhegningerne genere adgangen og oplevelsesmuligheder mindst muligt. Det skal være muligt at bevæge sig rundt og opleve natur og landskaber i tilstrækkeligt store dele af fredningen uden at behøve at krydse mindre indhegninger. o Alle indhegninger skal have adgang for publikum, jf. adgangsbestemmelserne i 6. o Dyrene skal så vidt muligt være publikumsvenlige hvis der accepteres mindre publikumsvenlige dyr, f.eks. nogle typer heste og kvæg, skal denne indhegning være lagt et hensigtsmæssigt sted i fredningen, så den generer adgangen og oplevelsen af fredningen i øvrigt mindst muligt. Der skal stadig være adgang til denne indhegning. Tyre og ungtyre er ikke egnet til publikum og bør derfor helt undgås. o Placering af indhegningerne og valg af hegnsmateriale skal også vurderes ud fra en landskabsmæssig betragtning. Fremme af den naturlige vegetation, af insektliv og af dyreliv 11

12 o o o o o o Hvis arealet fra starten fremstår meget gødningspåvirket, bør der være 1-2 år med høslet med fjernelse af materiale, inden det overgår til græsning (1 høslet fjerner ca. 6 gange så meget næring som 1 sæson græsning med dyr). Hvis arealet fremstår med stor overvægt af dyrkede planter, bør det først omlægges til græs med en frøgræsblanding, der egner sig til biologiske overdrev. Dyretrykket skal være så lavt, at det fremmer udvikling af artsrig natur måleligt over en kort årrække. Dyreart, dyretryk og græsningsperioder skal kunne justeres årligt efter plejemyndighedens vurdering af effekten på botanik og insektliv. Eventuelle læskure, foder og vandingspladser skal være flytbare og plejemyndigheden skal kunne stille krav om årlig flytning af disse. Tilskudsfoder bør være korn eller kraftfoder, da hø og halm giver for meget gødning på foderpladsen. Gødningsspild bør køres bort fra foderpladsen. Bestillerfunktionen skal sikre de relevante krav, jf. ovenstående, i aftale med en dyreholder. Læskure og foderpladser skal vurderes team Natur og Vand med hensyn til behov for tilladelser samt krav til udseende. Pleje af græsarealerne med høslet Kommunen skal som plejemyndighed sikre høslet som naturpleje på de græsarealer, der ikke græsses. Høslettet skal planlægges og bestilles, så det fremmer levevilkår og spredningsmuligheder for urter, padder og insekter dvs. der skal laves en plan for høslettet ud fra følgende kriterier: o skiftende mosaik, hvor de vigtige, artsrige områder ligger hen i 2-3 år, inden de slåes (sikring af overlevelses- og spredningsmuligheder for flora og fauna) o de artsrige mosaikområder slås først sent, f.eks. i september, efter frøsætning og hvor det vurderes bedst for insekterne o udpegede arealer, der kan slåes tidligere o vurdering af behov for år uden høhøst på de arealer, der slåes tidligere Alt det høstede materiale skal fjernes, men først efter ca. 1 uge, for at give mulighed for at insekter kan flytte sig og blomsterfrø falde til jorden. På de arealer, der har været jævnligt gødet op til fredningens ikrafttræden (den nordlige halvdel af fredningen), bør det overvejes i høsletsplanen at lave 2 høslet om året i de første år. Arealer, der fremstår med for stor overvægt af dyrkede og isåede planter, i den nordlige del af fredningen, omlægges til græs med en frøgræsblanding, der egner sig til biologiske overdrev. Jf. fredningskendelsen 4 Jordbearbejdning kan dog ske første gang arealet tilsås. Det kan overvejes at lave en mellemafgrøde på disse arealer i 2014 for at fjerne næringen hurtigere. Klipning af mindre arealer og fugtige arealer Søbredder, moser og mindre arealer mellem disse, og andre steder, som ikke slåes hø på i forbindelse med et større høslet, eller som ikke bliver græsset tilstrækkeligt, skal vurderes 12

13 årligt for behov for en klipning med fjernelse af materiale, ud fra samme formål og kriterier som nævnt for høslet. Se også afsnit om bekæmpelse af invasive arter, som mest optræder på disse arealer. Fældning af træer Eksisterende enkeltstående træer og læhegn skal bibeholdes, jf. 5. Der kan fældes og udtyndes for at sikre lys til søer, f.eks. på det kommunale areal nord for Esrumvej. Bemærk at træerne ved Graftoftegård og det meste af Pindemosen er udlagt som fredskov. Ved enhver fældning skal det vurderes, om træet kan være levested for bilag IV arter, og om det er redetræ for andre fredede arter. Fældningen skal i givet fald vurderes, og der skal tages hensyn til de perioder, hvor træet ikke må fældes. Naturstyrelsen yder vejledning vedrørende de beskyttede arter og fældning af træer. Beplantning med træer og buske Behov for beplantning, jf. 8 og 5, bør vurderes i løbet af de kommende 5 år indtil plejeplanen skal revideres, og retningslinjerne for beplantning kan skrives ind i den reviderede plejeplan. Hvis der ønskes beplantning inden de 5 år er gået, skal tilsynsmyndigheden team Natur og Vand vurdere og godkende beplantningsforslaget. Bekæmpelse af invasive arter Kommunen skal sikre bekæmpelse af eventuelle forekomster af Kæmpe Bjørneklo efter den vedtagne indsatsplan. Endvidere skal øvrige invasive plantearter bekæmpes, f.eks. Canadisk Gyldenris og Japansk Pileurt, jf. Naturstyrelsens liste over invasive arter på deres hjemmeside. Der skal foretages en kortlægning af invasive arter i fredningen og lægges en plan for bekæmpelse, som godkendes af plejeplans- og tilsynsmyndigheden (Natur og Vand). Pleje af søer/moser/vandløb Søer/moser/vandløb i fredningen bør plejes efter vurdering af behov, f.eks. for at undgå tilgroning, både af opvækst og af vandplanter. Ændring af vandstand ved lukning af drænrør efter vurdering af behov og fritlægning af rørlagte vandløb kan overvejes. Alle konkrete plejetiltag i søer/moser/vandløb/dræn skal vurderes af team Natur og Vand med hensyn til behov for dispensationer samt anden faglig vurdering. Anbefaling af plejemetode Det anbefales at vælge at indhegne hele arealet til meget ekstensiv græsning, og supplere med den nødvendige klipning og beskæring, pleje af vådområder og bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo. Samt foretage den nødvendige ekstra høslet og evt. omlægning i den nordlige halvdel af fredningen, se afsnittet om høslet. Det anbefales at lave aftale med en dyreholder om ekstensiv græsning og bestille den øvrige pleje efter behov, alternativt at indhente tilbud på en samlet naturpleje og ekstensiv græsning med krav til naturplejen og resultatet af naturplejen, jf. denne plejeplan. 13

14 Projekt vandhuller til løgfrø, stor vandsalamander, spidssnudet frø og stor kærguldsmed Projektet er nævnt side 6. Projektet vil øge biodiversiteten og er ikke i modstrid med plejeplanen. Der skal sikres pleje af vandhullernes bredder, så det fremmer paddernes overlevelse og spredning, og medvirker til at sikre gunstig bevaringsstatus. Plejeplan for det privatejede område nord for Esrumvej, matr.nr. 57a Helsingør Overdrev Målene med plejen er beskrevet på side 7. 5 i fredningsbestemmelserne siger (fortolkning af erne er drøftet med Natur- og Miljøklagenævnet): Det privatejede areal kan dyrkes som hidtil. o Fortolkning af paragraffen: Som hidtil betyder som almindelig landbrugsdrift, ikke den konkrete, hidtidige drift. Det betyder at arealet kan afgræsses eller dyrkes med de begrænsninger, der følger af de næste paragraffer. Arealet må ikke tilplantes med træer eller buske, herunder med flerårige afgrøder som f.eks. juletræer, pyntegrønt, frugtbuske og energipil eller andre udsigtshæmmende afgrøder. o Fortolkning af paragraffen: Der må ikke tilplantes med de nævnte flerårige afgrøder eller andre flerårige, udsigtshæmmende afgrøder. Udsigtshæmmende afgrøder er ikke nærmere defineret. I givet fald vil det blive en konkret vurdering af tilsynsmyndigheden (team Natur og Vand). Der kan i begrænset omfang ske tilplantning med enkeltstående træer i fredningsområdet, hvis det vil øge den landskabelige værdi. Eventuel tilplantning skal ske med hjemmehørende lokaltilpassede løvtræsarter og buske. Eksisterende enkeltstående træer samt levende hegn skal bevares. Der må ikke udsættes vildt, og det vilde dyreliv må ikke fodres. Hvis det privatejede areal overtages af en offentlig myndighed, skal det plejes/driftes efter de samme bestemmelser som for resten af fredningen. 7 i fredningsbestemmelserne siger: Nåletræsbevoksningen ud mod Esrumvej skal fjernes senest 15 år efter fredningens gennemførelse, dvs. senest i o Fortolkning af paragraffen: Ejeren er tilkendt erstatning for fjernelse af nåletræerne, men det omfatter ikke udgifterne til at fjerne dem, det er erstatning for tabt værdi at træerne. Det betyder, at plejemyndigheden (kommunen) skal fjerne dem inden 15 år efter den sædvanlige procedure i plejebekendtgørelsen, hvor ejeren får en mulighed for selv at udføre indsatsen indenfor en nærmere angivet tidsfrist, når kommunen skriver, at den vil gøre det (Bekendtgørelse om pleje af fredede arealer Nr af 20. november 2006 eller senere ændringer af denne). Fjernelsen bør omfatte rodfræsning. Indtægter ved salg af træ medgår til at dække udgifter til rydning og rodfræsning. Hvis der opstår et overskud tilfalder overskuddet ejeren. Lov om randzoner, der blev vedtaget i 2012, 1 siger (forkortet): 14

15 Der må ikke gødes, sprøjtes, dyrkes eller jordbearbejdes i en randzone på 10m fra åbne vandløb og søer over 100m2. o Dette gælder således for vandløbet i det sydvestlige hjørne af arealet samt søområdet nord for nåleskoven. o Bredarealerne er medregnet til en sø. Noget af søområdet har udviklet sig til moselignende areal. Der skal en konkret vurdering til at skelne søbredarealer fra mosearealer. Noget af mosearealet kunne måske blive til søareal igen i forbindelse med et eventuelt søplejeprojekt, se nedenfor. Randzonen anbefales derfor overholdt for hele sø-/mose området. Dels som sikkerhed for at randzoneloven overholdes, dels for at sikre den biologiske mangfoldighed i sø- /mose området. Supplerende pleje Kommunen kan fortage pleje af søerne og mosen for at efterleve formålene med fredningen, efter bestemmelserne i plejebekendtgørelsen (Bekendtgørelse om pleje af fredede arealer, Nr af 20. november 2006 eller senere ændringer af denne). Bl.a. skal de konkrete plejetiltag meddeles ejer, som får mulighed til at selv at udføre tiltaget indenfor nærmere angivet tidsfrist, og hvis der ikke kan opnås enighed om plejen, skal fredningsnævnet afgøre sagen. Plejen kan f.eks. bestå af beskæring og fjernelse af pil og anden opvækst, samt klipning af vegetation med fjernelse af materiale. Hvis der ønskes udført en større indgribende pleje i sø/moseområdet, skal der gives 3 tilladelse til dette. Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo og andre invasive arter Helsingør kommune har vedtaget en indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo. Forekomst af denne plante skal derfor bekæmpes af ejeren. Øvrige invasive plantearter, f.eks. Canadisk Gyldenris og Japansk Pileurt (se alle arter på Naturstyrelsens liste over invasive plantearter) bør bekæmpes i videst mulig omfang. Helsingør kommune kan udføre bekæmpelsen, hvis ejeren ikke selv gør det, efter bestemmelserne i plejebekendtgørelsen, se ovenfor. 15

16 Adgang 6 i fredningsbestemmelserne siger Offentligheden har adgang til fredningsområdet dog kun til fods efter de almindelige adgangsregler i naturbeskyttelsesloven. Dog ikke til den privateejede matrikel nr. 57a Helsingør Overdrev. Indhegninger til græsning skal være offentligt tilgængelige. Der kan med fredningsnævnets godkendelse etableres trampesti i nord-sydgående retning og et antal i øst-vestgående retning, som hænger sammen med stisystemet i Teglstrup Hegn og stisystemet øst for Klostermosevej. På matr.nr. 81 g skal der etableres en handicapvenlig sti fra Klostermosevej til stinettet i Teglstrup Hegn til bl.a. 3-hjulede knallerter for handicappede og el-kørestole. Stierne skal være fastlagt i plejeplanen og være etableret senest 3 år fra fredningens endelige gennemførelse (dvs. senest den 11. juli 2015). Plejemyndigheden kan med fredningsnævnets godkendelse etablere et rekreativt opholdsareal i forbindelse med stisystemet Plejemyndigheden kan med fredningsnævnets godkendelse etablere en primitiv shelterplads som vist på fredningskortet. Plejemyndigheden kan bestemme opsætning af skilte. Stiplanen for det kommunalt ejede areal syd for Esrumvej fra foråret 2012 er sendt til godkendelse i fredningsnævnet. Stierne bør slås 4 gange om året: medio maj, ultimo juni, primo august, medio september, med mindre stierne er synlige og tilgængelige pga. græsning. Det skal sikres, at der er låger i indhegningerne, således at man kan følge stiplanen eller krydse en indhegning, hvis den ligger udenfor stiplanens stier. Der bør sættes skilte op, der markerer stierne ved indgangene fra hjørnet Esrumvej/Klostermosevej, fra Klostermosevej og fra Løvdalsvej. Konkret plan med placering og materialevalg for anlæggelse af den handicapvenlige sti, den rekreative opholdsplads samt den primitive shelterplads skal udarbejdes af Center for Teknik og Miljø, og skal vurderes og godkendes af plejeplans- og tilsynsmyndigheden (Natur og Vand). Mellem det privatejede areal og det kommunalt ejede areal (Esrumvej 210, matr.nr. 57b Helsingør Overdrev) nord for Esrumvej går en offentlig sti fra Esrumvej op til den blinde vej, der også hedder Esrumvej (et gammelt vejforløb, der er snøret af). Herfra er der stiforbindelse ind til Teglstrup Hegn mellem Esrumvej 196 og 198. Da alle indhegninger på kommunalt ejede arealer skal være offentligt tilgængelig og forsynes med låger, skal indhegningen af Esrumvej 210 også forsynes med låger. 16

17 Formidling / information 6 i fredningsteksten siger Plejemyndigheden kan bestemme, hvor der kan opsættes skilte, som informerer om fredningen. Der bør skiltes om stiadgang ved alle indgangene Derudover bør der laves en bredere formidling af de store værdier i fredningen, herunder opsættes en informationstavle med de vigtigste natur- og kulturoplysninger ved en eller to af indgangene til fredningen udarbejdes en folder om fredningens historie, og om natur-, kultur, og landskabsværdierne, laves apps til I- og smartphones med folderen og stikort og eventuelt mundtligt fortalte oplysninger og historier og undersøges anden form for formidling af områdets store naturværdier, f.eks. guidede ture. 17

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Helsingørs Grønne Vestkile

Helsingørs Grønne Vestkile Fredningsforslag i Helsingør Kommune Helsingørs Grønne Vestkile Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening 2008 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 2100 København Ø Tlf. 39 17 40 00 dn@dn.dk

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

Landzonetilladelse til at bibeholde to søer og en sø med en anden placering end tidligere tilladt i den Grønne Vestkile.

Landzonetilladelse til at bibeholde to søer og en sø med en anden placering end tidligere tilladt i den Grønne Vestkile. Center for By Land og Vand Center for By, Land og Vand Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 12/11815 Sagsbeh. Andreas Jarløv Busch

Læs mere

Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen

Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen Der er indkommet 7 høringssvar, derudover kommentarer fra DN Furesø efter markvandring i september 2015. Høringspart Bemærkning Kommunens

Læs mere

Forslag til Plejeplan for. Bronzealderlandskabet ved Madsebakke

Forslag til Plejeplan for. Bronzealderlandskabet ved Madsebakke Forslag til Plejeplan for Bronzealderlandskabet ved Madsebakke Udarbejdet forår 2012 Titel: Forslag til plejeplan for bronzealderlandskabet ved Madsebakke. Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø

Læs mere

Plejeplan for dele af Kettrup Klit Fredningen Planen er udarbejdet 2011 Vand og Natur Teknik- og Miljøforvaltningen

Plejeplan for dele af Kettrup Klit Fredningen Planen er udarbejdet 2011 Vand og Natur Teknik- og Miljøforvaltningen Plejeplan for dele af Kettrup Klit Fredningen Planen er udarbejdet 2011 Vand og Natur Teknik- og Miljøforvaltningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beliggenhed, areal og ejendomsforhold... 2

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer TAKSATIONSKOMMISSIONEN ADRESSE HARALDSGADE 53, 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Plej eplan for Pandehave Å-fredningen Rusland F3?

Plej eplan for Pandehave Å-fredningen Rusland F3? Plej eplan for Pandehave Å-fredningen Rusland F3? Frederiksborg Amt, Landglégbsafdelingen, oktober 2005 Udgiver: Tekst, foto og kort: Kort: ISBN: Frederiksborg Amt, Teknisk Forvaltning Janni Lindeneg Copyright

Læs mere

Borgermøde 29. oktober Plejeplan for Storebjergfredningen

Borgermøde 29. oktober Plejeplan for Storebjergfredningen Borgermøde 29. oktober 2009 19.30 21.30 Plejeplan for Storebjergfredningen 1 Dagsorden 1. Velkommen + introduktion til aftenens indhold 2. Fredningsbestemmelserne 3. Vidensindsamling 4. Områdeinddeling

Læs mere

Landskabet er under stadig forandring

Landskabet er under stadig forandring Landskabet er under stadig forandring I det danske klima er løvskov den naturlige vegetation. Når landskabet ikke er skovklædt i dag, skyldes det, at jordbrug, plantager, bebyggelser og anlæg har fortrængt

Læs mere

Teknik og Miljø. Tude Ådal Efterfølgende naturpleje

Teknik og Miljø. Tude Ådal Efterfølgende naturpleje Teknik og Miljø Tude Ådal Efterfølgende naturpleje Naturkvalitetsplan 2010-2014 Formål Formålet med denne folder er at besvare de oftest stillede spørgsmål, som vi i Slagelse Kommune er blevet mødt med

Læs mere

Vi har nu behandlet din ansøgning om etablering af læskur på ovennævnte ejendom. Vi har besluttet at give landzonetilladelse til det ansøgte.

Vi har nu behandlet din ansøgning om etablering af læskur på ovennævnte ejendom. Vi har besluttet at give landzonetilladelse til det ansøgte. Center for Teknik, Miljø og Klima Mørdrupvej 15 3060 Espergærde V/Anne-Marie Møldrup Mail: amo55@helsingor.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541

Læs mere

AFGØRELSE i sag om fredning af Allerød Lergrav. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 1 44.

AFGØRELSE i sag om fredning af Allerød Lergrav. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 1 44. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. oktober 2015 J.nr.: NMK-520-00044 Ref.: AUP AFGØRELSE i sag om fredning af Allerød Lergrav Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Plejeplan for Lille Norge syd

Plejeplan for Lille Norge syd Plejeplan for Lille Norge syd Plejeplanen er udarbejdet for en femårig periode (2008-2013) Plejeplanen skal sikre, at arealet plejes i henhold til fredningens formål Miljø- og naturafdelingen, Teknik-

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. marts 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. H228 Stenholt Skov og Stenholt Mose INDHOLD

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

Projektforløb Aktiviteter og projektkonsulentens timeforbrug 03.06.2015 Kontakt til lodsejerne individuelt. 3,5

Projektforløb Aktiviteter og projektkonsulentens timeforbrug 03.06.2015 Kontakt til lodsejerne individuelt. 3,5 Afrapportering Projekt Brødkær Naturpleje NaturErhvervstyrelsen J. nr. 32313-G-12-00733 Administrativ forløb 19.11.2012 Tilsagn fra NaturErhverv. Tilskudsberettigede udgifter kr. 336.240,00. NaturErhverv

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Jakob Olsen Plejeltvej Hornbæk. Mail: Dispensation til etablering af sø i kanten af mose/eng.

Jakob Olsen Plejeltvej Hornbæk. Mail: Dispensation til etablering af sø i kanten af mose/eng. Jakob Olsen Plejeltvej 22 3100 Hornbæk Mail: ravnegaard@hotmail.com Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af beskyttet mose og eng

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af beskyttet mose og eng Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af beskyttet mose og eng Et større naturområde øst for Bøvl By ønskes afgræsset. Området er ca. 11 ha. og registreret som eng og mose, med fugtige

Læs mere

Vand- og Natura2000 planer

Vand- og Natura2000 planer Vand- og Natura2000 planer Vand og Natura2000 planerne er nu offentliggjort. Nu skal kommunerne lave handleplaner, der viser hvordan målene nås. Handleplanerne skal være færdige i december 2012. Indsatsen

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til bibeholdelse af gravet sø i en mose.

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til bibeholdelse af gravet sø i en mose. Paw Skovgaard Rosendalsvej 5 3140 Ålsgårde Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282504 amo55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 24.03.2015 Sagsbeh. Anne-Marie

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N200 Navnsø med hede Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper

Læs mere

Vi har nu behandlet din ansøgning om landzonetilladelse til etablering af sø på din ejendom.

Vi har nu behandlet din ansøgning om landzonetilladelse til etablering af sø på din ejendom. Johnny Axel Larsen Ørnholmvej 15A 3070 Snekkersten Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 10.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

UDKAST 3. februar 2012

UDKAST 3. februar 2012 UDKAST 3. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om randzoner (Energiafgrøder og offentlig adgang) I lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner foretages følgende ændringer: 1 1. I 2, stk. 1, udgår»og

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gravning i mose

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gravning i mose Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282504 amo55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.07.2015 Sagsnr. 15/8008 Sagsbeh. Anne-Marie Møldrup Dispensation

Læs mere

Dispensation til 3 sø

Dispensation til 3 sø Grundejerforeningen Eldrup v/formand Per B. Frederiksen Losvej 3, Ertebølle 9640 Farsø Sendt på e-mail: per@yde-frederiksen.dk Dato: 2. februar 2016 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX s Plads 1 9640

Læs mere

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling 01-10- 2012 Frederikshavn Kommune/Natur Sagsbehandler: sili Administrative

Læs mere

STRATEGI FOR BIODIVERSITET

STRATEGI FOR BIODIVERSITET STRATEGI FOR BIODIVERSITET Vejen Kommune Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejen.dk Telefon: 7996 5000 Udgivet: November 2014 INDHOLD 1. Formål 3 2. Baggrund 3 3. Indhold 4 4. Forankring

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 24, stk. 4.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 24, stk. 4. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. marts 2015 J.nr.: NMK-512-00101 Ref.: LTP AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Faxe Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Vejledning til ansøgning om tilskud til private natur og friluftsprojekter i Middelfart Kommune 2016 Søg tilskud

Læs mere

Natura 2000 handleplaner

Natura 2000 handleplaner Natura 2000 handleplaner 2016-2021 159 Bagholt Mose Udpegningsgrundlag: Kransnålalge sø Brunvandet sø Hængesæk Skovbevokset tørvemose Elle- og askeskov Mygblomst Målsætning: At det lysåbne areal udvides

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter VEJLEDNING TIL ANSØGNING Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter Fredericia Kommune afsætter årligt en pulje, hvorfra private, organisationer og interessegrupper kan søge om tilskud til

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Naturpleje i Terkelsbøl Mose

Naturpleje i Terkelsbøl Mose Naturpleje i Terkelsbøl Mose I dette efterår/vinter gennemføres et større naturplejeprojekt i Terkelsbøl Mose nord for Tinglev. Da denne mose sammen med Tinglev Mose udgør et NATURA 2000-område, har myndighederne

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015 Vejledning til ansøgning Vejle Kommune afsætter igen i 2015 en pulje, hvor private, organisationer og interessegrupper

Læs mere

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 Teknik- & Miljøudvalgets ambitioner for natur er: Skabe mulighed for rekreativ anvendelse af naturen og at skaffe bedre adgang til natur Bevare, udvikle og pleje

Læs mere

Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land ved Boserup i Roskilde Kommune NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088

Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land ved Boserup i Roskilde Kommune NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088 NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088 Formål: Med dette naturplejeprojekt har Roskilde Kommune i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen, Den Europæiske Union og lokale lodsejere skabt en række

Læs mere

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Gurre Sø, Natura 2000-område nr. 131, Habitatområde nr. H115 Udgiver:

Læs mere

Alternativ 1 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Drift 330 330 330 330 Anlæg 400 Finansiering. I alt 730 330 330 330

Alternativ 1 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Drift 330 330 330 330 Anlæg 400 Finansiering. I alt 730 330 330 330 Navn på tema: Afgræsning af kommunale arealer Alternativ 1 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Drift 330 330 330 330 Anlæg 400 Finansiering I alt 730 330 330 330 Alternativ 2 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Drift

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 20-01-2014 Sags id.: 14/329 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af et vandhul Afgørelse: Fredericia Kommune,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

Notat om afgræsning af kommunale arealer

Notat om afgræsning af kommunale arealer Notat om afgræsning af kommunale arealer Center for Ejendomme og Teknisk Service Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Status Svendborg Kommune har i dag afgræsning med dyr som en del af naturplejen på

Læs mere

STRATEGI FOR BIODIVERSITET

STRATEGI FOR BIODIVERSITET STRATEGI FOR BIODIVERSITET Vejen Kommune Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejen.dk Telefon: 7996 5000 Udgivet: November 2014 INDHOLD 1. Formål 3 2. Baggrund 3 3. Indhold 4 4. Forankring

Læs mere

Afgørelse om registrering af 3 eng med aske/ellesump og dispensation til erstatningsområde

Afgørelse om registrering af 3 eng med aske/ellesump og dispensation til erstatningsområde Bjarne Thor Christensen Thomas Barslund Hans Zøllner Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282504 amo55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 17.09.2015 Sagsnr.

Læs mere

Jan Lemming Saaby Dato: Bagmarken 52 Sagsb.: Aso 4370 Store Merløse Sagsnr.: 14/ Tilladelse udvidelse af søer

Jan Lemming Saaby Dato: Bagmarken 52 Sagsb.: Aso 4370 Store Merløse Sagsnr.: 14/ Tilladelse udvidelse af søer Jan Lemming Saaby Dato: 05-09-2014 Bagmarken 52 Sagsb.: Aso 4370 Store Merløse Sagsnr.: 14/49593 Dir.tlf.: 72 36 41 00 E-mail: Natur@holb.dk EAN.nr 5798007604875 Tilladelse udvidelse af søer By og Landskab

Læs mere

Kommuneplan temaer. Forslag

Kommuneplan temaer. Forslag Kommuneplan 20 4 temaer Forslag 6.3.1 Ring 3 - vest Der udlægges en interessezone til en ny vestlig Ring 3 mellem den Fynske motorvej ved Vejrup og Næsbyhoved-Broby. Området for interessezonen rummer væsentlige

Læs mere

NOTITS. Vestsjælland J.nr. NST Ref. HEJ Den 4. maj 2015 UDKAST. Overdragelses- og samarbejdsaftale om Svogerslev Grusgrav

NOTITS. Vestsjælland J.nr. NST Ref. HEJ Den 4. maj 2015 UDKAST. Overdragelses- og samarbejdsaftale om Svogerslev Grusgrav NOTITS UDKAST Vestsjælland J.nr. NST-511-00031 Ref. HEJ Den 4. maj 2015 Overdragelses- og samarbejdsaftale om Svogerslev Grusgrav 1. Formålet med aftalen Formålet med Roskilde kommunes overdragelse af

Læs mere

Dato: 16. februar qweqwe

Dato: 16. februar qweqwe Dato: 16. februar 2017 qweqwe Skov har mange funktioner. Den er vigtigt som en rekreativ ressource. Den giver gode levevilkår for det vilde plante og dyreliv. Den er med til at begrænse drivhusgas og CO2,

Læs mere

Juelsberg Slotspark. Fredningsforslag i Nyborg kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015

Juelsberg Slotspark. Fredningsforslag i Nyborg kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015 Fredningsforslag i Nyborg kommune Juelsberg Slotspark Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 2100 København Ø Tlf. 39 17 40 00 dn@dn.dk

Læs mere

Byg og Ejendom. Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk. Sagsnr. 2011-289. Den 5.

Byg og Ejendom. Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk. Sagsnr. 2011-289. Den 5. Byg og Ejendom Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2011-289 Den 5. juli 2011 INTERNT NOTAT Præstemosevej 28, matr. nr. 9 ad Asminderød By, Asminderød

Læs mere

UDKAST. 2. planperiode. Natura 2000-handleplan Tisvilde Hegn og Melby Overdrev. Natura 2000-område nr Habitatområde H119

UDKAST. 2. planperiode. Natura 2000-handleplan Tisvilde Hegn og Melby Overdrev. Natura 2000-område nr Habitatområde H119 UDKAST 2. planperiode Natura 2000-handleplan 2016-21 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev Natura 2000-område nr. 135 Habitatområde H119 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021, Tisvilde Hegn og Melby Overdrev,

Læs mere

Allé mellem Vester Tostrup og Møldrup

Allé mellem Vester Tostrup og Møldrup Fredningsforslag i Viborg Kommune Allé mellem Vester Tostrup og Møldrup Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening december 2011 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 2100 København Ø Tlf.

Læs mere

Henrik Sønderris Sønderrisvej Græsted. Dispensation til at fjerne træer og opvækst i 3 beskyttet mose

Henrik Sønderris Sønderrisvej Græsted. Dispensation til at fjerne træer og opvækst i 3 beskyttet mose Henrik Sønderris Sønderrisvej 4 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282504 amo55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 08.01.2016 Sagsnr. 15/25592

Læs mere

Beskyttelse af natur og landskab. et overblik for lodsejere

Beskyttelse af natur og landskab. et overblik for lodsejere Beskyttelse af natur og landskab et overblik for lodsejere Beskyttelse af natur og landskab et overblik for lodsejere Udgiver: Miljøsamarbejdet Milsam, marts 2009. En fælleskommunal folder, udarbejdet

Læs mere

ANSØGNING OMDISPENSA- TION EFTER OVERFRED- NINGSNÆVNETS KENDELSE AF 9. DECEMBER 1983

ANSØGNING OMDISPENSA- TION EFTER OVERFRED- NINGSNÆVNETS KENDELSE AF 9. DECEMBER 1983 Til Rudersdal Kommune, Byplan Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2011 ANSØGNING OMDISPENSA- TION EFTER OVERFRED- NINGSNÆVNETS KENDELSE AF 9. DECEMBER 1983 I FORBINDELSE MED OMLÆG- NING AF VASEVEJ Dato 2011-10-24

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Aabenraa Kommune 2011-2021 Forord Denne indsatsplan er et vigtigt skridt mod en koordineret indsats for en effektiv bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aabenraa

Læs mere

Det Grønne Råd. Onsdag den 20. april Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Det Grønne Råd. Onsdag den 20. april Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Det Grønne Råd Onsdag den 20. april 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden for aktuelt møde 2. Opfølgning på referat fra sidste møde 3. Meddelelser og orientering A. Status for Naturplaner 2016-2021

Læs mere

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Vandhuller - Anlæg og oprensning Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Invitér naturen ind på din ejendom Et godt vandhul indgår som et naturligt og smukt element i landskabet og er fyldt med

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Anne Katrine Langebæk Ved Kirken 6 4500 Nykøbing Sj. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646 4914

Læs mere

Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com

Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Karsten Thomsen Bente Sommer Schmidt Thomsen Skovdalen Nørre Snede 11. juni 2015

Karsten Thomsen Bente Sommer Schmidt Thomsen Skovdalen Nørre Snede 11. juni 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Karsten Thomsen Bente Sommer Schmidt Thomsen Skovdalen 6 8766 Nørre Snede 11. juni 2015 Afgørelse af sag vedr. færdsel fra Skovdalen til Nedergård Skov

Læs mere

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge.

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge. 1 of 5 Notat om naturinteresser indenfor forslag til fredning, Eskerod Dette notat er udarbejdet som støtte for en kommunal stillingtagen til det fredningsforslag, der i februar 2014 er udarbejdet af Danmarks

Læs mere

søens afløb laves, så vandet overrisler det nedenfor liggende areal, som i forvejen er sumpet

søens afløb laves, så vandet overrisler det nedenfor liggende areal, som i forvejen er sumpet Niels Frandsen Blomstrupgård Ottingvej 3 Otting 7860 Spøttrup 11. juni 2014 Ottingvej 3 - Tilladelse efter planlovens 35 og dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af sø og opholdsbane,

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5. Dybden på vandhullet må ikke være mere end 1,5 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5. Dybden på vandhullet må ikke være mere end 1,5 meter. FREDERICIA KOMMUNE Att. Carsten Pedersen Gothersgade 20 A 7000 Fredericia Tilladelse til etablering af vandhul 03-09-2015 Sags id.: 15/8065 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Fredericia Kommune

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR Berit Boserup Nakkedamsvej 83 4070 Kirke Hyllinge Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars 019370-2013 BYGGERI OG NATUR Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af 2 mindre vandingsvandhuller

Læs mere

Plejeplan for G/F Spodsbjerg Longelse fællesarealer

Plejeplan for G/F Spodsbjerg Longelse fællesarealer Plejeplan for G/F Spodsbjerg Longelse fællesarealer Indhold 1. Indledning... 3 2.Særlige bestemmelser og myndighedsforhold... 3 3.Lokalitetsbeskrivelse... 4 4.Plejeplan... 5 4.1.Område 1 se kortbilag 1....

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse ... MILJØMINISTERIET.... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse Regeringens forslag til: Ny skovlov og Ændringer i naturbeskyttelsesloven.......... Vi skal beskytte

Læs mere

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro Side 1/5 Skovdyrkerforeningen Vestjylland Nupark 47F 7500 Holstebro Att. Bo T. Simonsen Dato: 03-11-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-148-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805

Læs mere

NOTAT. Rette vedkommende. Bæredygtighed & Byliv, Sekretariat & Kommunikation. Q&A s vedr. Amager Fælled Kvarteret. QA's Amager Fælled Kvarteret

NOTAT. Rette vedkommende. Bæredygtighed & Byliv, Sekretariat & Kommunikation. Q&A s vedr. Amager Fælled Kvarteret. QA's Amager Fælled Kvarteret NOTAT Til: Rette vedkommende Fra: Bæredygtighed & Byliv, Sekretariat & Kommunikation Emne: Q&A s vedr. Amager Fælled Kvarteret 14. september 2016 S-20160503-0897 D-20160906-505538 QA's Amager Fælled Kvarteret

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige.

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige. LiebhaverSkovfogeden I/S Skibetvej 40 7100 Vejle Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Birgitte Mogensen Dir: +4579755675 Mob: 21130536 e-mail: Birgitte.Mogensen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-153-15

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 125 Vestlige del af Avernakø Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000- område nr. 125 Vestlige

Læs mere

Ejendommen matr.nr. 65b Helsingør Overdrev, adresse. Gurrevej 166 3000 Helsingør.

Ejendommen matr.nr. 65b Helsingør Overdrev, adresse. Gurrevej 166 3000 Helsingør. Fra den 1. november sender Helsingør Kommune posten digitalt! Gå ikke glip af vigtig post, husk derfor at tjekke din postkasse jævnligt på www.borger.dk. For at få adgang til din digitale postkasse skal

Læs mere

Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indholdsfortegnelse Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo... 1 Pas på... 1 Bekæmpelsesmetoder... 2 Rodstikning med spade... 2 Græsning... 2 Afdækning...

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. maj 2014 J.nr.: NMK-522-00190 Ref.: MEH-NMKN AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 15c Glud By, Glud. Glud Tværvej 5, 7130 Juelsminde.

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 15c Glud By, Glud. Glud Tværvej 5, 7130 Juelsminde. Morten Sønderskov Glud Tværvej 5 Glud 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Birgitte Mogensen Dir: +4579755675 Mob: 21130536 e-mail: Birgitte.Mogensen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.05.08-P19-32-15

Læs mere

Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredninger. Rasmus Thougaard Svendsen. Erfamøde om fredninger, Vejen d. 29.

Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredninger. Rasmus Thougaard Svendsen. Erfamøde om fredninger, Vejen d. 29. Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredninger Rasmus Thougaard Svendsen Erfamøde om fredninger, Vejen d. 29. oktober 2014 1 Natur- og Miljøklagenævnet Klagemyndighed for afgørelser truffet på

Læs mere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Teksten er udarbejdet af det nordsjællandske, kommunale miljøsamarbejde Milsam

Læs mere

Plejeplan for Kregme Strand, Parkovsminde

Plejeplan for Kregme Strand, Parkovsminde , Parkovsminde Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1 Fredningens bestemmelser og formål side 4 1.2 Plejeplanens disposition side 4 1.3 Plejeplanens udarbejdelse side 4 2. Generelle forhold

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 3 til afgræsning af eng

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 3 til afgræsning af eng Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 3 til afgræsning af eng Et engareal på ca. 3,7 ha vest fra Grindsted by ønskes afgræsset af heste. Engen, som ønskes afgræsset, er en del af et større sammenhængende

Læs mere

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Miljøscreeningen er gennemført på baggrund af notat om sommerhuse, doknr. 7101/13 udarbejdet af Linda

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune 2017-2027 Forord Kæmpe-bjørneklo er den mest kendte af de invasive plantearter, hvilket desværre er et udtryk for, at den er vidt udbredt

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af en sø

Landzonetilladelse til etablering af en sø Mogens Mugge Weje Harck Lauridsen Teglværksvej 12 Starreklinte 4534 Hørve Sendt til e-mail: mugges@hotmail.dk Den 13. november 2014 Natur, Miljø og Trafik Landzonetilladelse til etablering af en sø Odsherred

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Overdrev på Sølvbjerghøj. Natur- og miljøprojekt. Rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning.

Overdrev på Sølvbjerghøj. Natur- og miljøprojekt. Rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning. Overdrev på Sølvbjerghøj Natur- og miljøprojekt. Rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning. Projektet er finansieret med tilskud fra EU, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Ferbæk Ejerlaug ansøgte i juli 2012 om et tilskud på 100.000 kr. til natur- og miljøprojekt med afgræsning af hedemosen i Ferbæk, Rødhus Fredningen.

Ferbæk Ejerlaug ansøgte i juli 2012 om et tilskud på 100.000 kr. til natur- og miljøprojekt med afgræsning af hedemosen i Ferbæk, Rødhus Fredningen. Natur- og miljøprojekt J. nr. 32313-G-12-00664 Græsningsprojekt på hedemosen, Ferbæk, Rødhus Ansøgt af Ferbæk Ejerlaug. Afsluttet maj 2013 1 Ferbæk Ejerlaug ansøgte i juli 2012 om et tilskud på 100.000

Læs mere