Aktietegning. Formuepleje Fokus A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktietegning. Formuepleje Fokus A/S"

Transkript

1 Aktietegning Formuepleje Fokus A/S 100% danske realkreditobligationer Lån i euro/danske kroner Forventet udbytte på 8 kr. pr. aktie Ingen tegningsprovision Gennemsnitlig budgetafkast 7-9% p.a. Tegningsperiode: 23. august 3. september 2010 Mindste tegningsbeløb: kr. Fokus

2 Indhold: 03 // Formuepleje Fokus A/S 04 // Baggrund for Formuepleje Fokus A/S 06 // Risiko 08 // Skatteforhold og investeringsmiljø 09 // Fakta om Formuepleje Fokus A/S 10 // Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab 11 // Tegningsliste 13 // Vedtægter 02 Formuepleje fokus A/S

3 Formuepleje Fokus A/S Formuepleje Fokus A/S er et investeringsselskab, der udelukkende investerer i danske realkreditobligationer. Selskabet investerer både for egenkapital og lånekapital, der optages i danske kroner og euro. på Formuepleje, der har mere end tyve års erfaring med obligationsinvesteringer. Hertil kommer, at selskabet via sin volumen har opnået meget konkurrencedygtige forretningsvilkår, som private investorer næppe kan opnå. Formuepleje Fokus startede sine aktiviteter i foråret Ideen var og er stadig at udnytte den unikke mulighed markedet tilbyder for at låne til meget lave renter og placere midlerne i danske realkreditobligationer, der fortsat giver en attraktiv rente. Det er denne renteforskel, Formuepleje Fokus forventer kan give investorerne et budgetteret årligt afkast på 7-9% i gennemsnit set over en 3-5 årig horisont. Historiske afkast Selskabet startede primo maj Afkastet i de godt 15 måneder har været 35% efter omkostninger. Forklaringen på det høje afkast er bl.a., at renten er faldet og kreditspændet på realkreditobligationer er indsnævret. Dette kan man ikke forvente vil gentage sig, hvorfor afkastet fremover må antages at blive mindre end det historiske. AFKAST SIDEN 1/ / % 14% Bemærk, at historiske afkast aldrig må opfattes som en garanti for fremtidige afkast. Afkast er inkl. udbytte. Afkast og udbytte Det forventede årlige afkast i selskabet ventes at blive ca. 7-9% i gennemsnit set over en 5-årig periode. Afkastet vil naturligvis ikke være ligeligt fordelt, da f.eks rentefald og rentestigninger kan give henholdsvis højere eller lavere resultater i de forskellige kalenderår. Formuepleje Fokus forventer at udlodde 8 kroner pr. aktie hvert år i april, mens resten af afkastet reinvesteres. Dette vil ved det aktuelle kursniveau (ca. 128) svare til en udbytteprocent på ca. 6%. Bemærk at forvent ninger til fremtidige afkast ikke må opfattes som en garanti, ligesom der ikke er tale om garanteret udbytte. En nem investering Som investor får De så lidt papir som muligt. Ingen rentenotaer, udtrækninger, fondsnotaer, genplaceringer, rentebetalinger eller forhandlinger med banken. Det betyder, at De kun skal træffe én investeringsbeslutning. Herefter er strategi, taktik, gennemførelse af investeringer, genplacering af renter og udtrækninger samt risikostyring lagt i hænderne Det skal præciseres, at Formuepleje Fokus investerer for både egne og lånte midler på indtil 4 gange egenkapitalen. Konsekvensen heraf er, at afkastet kan maksimeres, men at risikoen sam tidig bliver højere end ved en traditionel obligationsinvestering. Anvendelsen af lånekapital kan i ekstreme situationer give kursudsving, der forøger risikoen for at hele egenkapi talen kan gå tabt. De hæfter dog ikke for den gæld, selskabet optager, hvorfor tabet ikke kan blive større end det investerede beløb. Selskabets investeringsprofil er attraktiv: 100% danske realkreditobligationer Lån i euro/danske kroner Høj rentemarginal mellem kort og lang rente Rentetaxameter på knap 11% p.a. Forventet årligt udbetalt udbytte på 8 kr. pr. aktie Ingen aktierisiko Ingen valutarisiko når Danmarks fastkurspolitik til euro holder God likviditet, da selskabet har indløsningspligt Selskabet optager lån til en markant lavere rente end investorer normalt selv kan. Aktionærer hæfter ikke for lån optaget i selskabet FORSKELLEN MELLEM RENTEN PÅ KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER OG 1 MDR. LÅNERENTEN I EURO 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% Formuepleje Fokus A/S 03

4 Baggrund for Formuepleje Fokus A/S En investering i Formuepleje Fokus er en investering udelukkende i danske realkreditobligationer. Historisk stærkt realkreditsystem i Danmark Det danske realkreditsystem har vist sig at være et af verdens mest sikre. I de flere end 200 år det danske realkreditsystem har eksisteret, er der aldrig en investor, der har tabt en krone på grund af misligholdelse. Det var samtidig det eneste velfungerende obligationsmarked i Europa i 2. halvår af 2008, bortset fra visse store statsobligationsmarkeder. Det danske realkreditmarked er det næststørste i Europa med en solid indenlandsk investorbase, som inkluderer alle større banker, pensionsselskaber og forsikringsselskaber. Den solide inves torbase var en vigtig egenskab under krisens højdepunkt i 2008, hvor danske realkreditobligationer var skærmet af for nogle af de mest negative effekter fra store tilbagesalg, derramte obligationsmarkederne i vores nabolande. Fortsat attraktivt Selv om toppen er taget af potentialet i strategien med at låne i pengemarkedet og placere i forholdsvis korte danske realkreditobligationer, er strategien fortsat attraktiv. Lånerenten i Euroland er fortsat rekordlav, og samtidig giver danske realkreditobligationer fortsat en fornuftig rente. Konceptforklaring Formuepleje Fokus kan optage lån på indtil 4 gange egenkapitalen. Strategien er at låne billigst muligt med renteterminer på typisk 1-3 måneder. Med en aktuel rekordlav rente i euro, vil låneoptagelsen udelukkende ske i euro. Selskabet placerer såvel egenkapital som lånekapital i danske realkreditobligationer. Sammensætningen af porteføljen består pt. primært af obligationer med en lav rentefølsomhed. Dansk realkredit toprated Udover alle de gode strukturelle egenskaber på det danske obligationsmarked viste det sig også, at netop dette marked har en stærk støtte i den danske stat. I oktober 2008, hvor kurserne på danske realkreditobligationer faldt på grund af rygter om storudsalg af obligationer fra pressede danske pensionskasser, lagde staten en hånd under markedet ved hjælp af det, der er blevet kaldt realkreditpakken. Her fik pensionskasserne et endnu større incitament til at beholde deres realkreditobligationer og købe flere, såfremt kurserne skulle falde. Selv med nye og strammere opgørelsesmetoder som internationale ratingbureauer har indført, bibeholdte danske realkreditobligationer den absolut højeste rating på niveau med danske statsobligationer. 04 Formuepleje fokus A/S

5 Budget Selskabets formål er at skabe en langsigtet kapitaltilvækst ved investering i obligationer finansieret dels via egenkapital, dels gennem låneoptagelse i dansk eller fremmed valuta. Afkastet vil afhænge af renteforskellen (rentetaxameter), renteændringer, udvikling i kreditspænd og evt. valutakursbevægelser, hvilket betyder at afkastet vil varierer fra år til år. Nedenstående modelafkast viser budgettet for renteforskellen set i en gennemsnitsbetragtning. Renteforskellen tager udgangspunkt i en rentefølsomhed (varighed) på 2, der kan ses som den forventende gennemsnitlige varighed hen over et konjunkturforløb. Modelafkast Balance pr. 30. juni 2010: Mio. kr. Obligationer 3,3% x 5 16,5% Lån i euro/dkk 1,25% x 4-5,0% Faste omkostninger* 0,5% x 5-2,5% Skat 0,0% Resultathonorar -0,9% Afkast = 8,1% Aktiver Passiver Danske obligationer 628 Egenkapital 142 Lån i euro/dkk 486 Aktiver i alt 628 Passiver i alt 628 *Omkostninger: Porteføljemanagement, administration og kommunikation. FINANSIERING INVESTERING Euro-lån/DKK 77% Egenkapital 23% 1-3 årige flexlånsobl. 23% 7% % 6% % 4% % 6% % 5% % 5% % Formuepleje Fokus A/S 05

6 Risiko Risikoniveau Som udgangspunkt er De som investor i Formuepleje Fokus udelukkende eksponeret over for det danske realkreditobligationsmarked og udviklingen på penge- og valutamarkedet. Rentefølsomheden kan afdækkes med finansielle instrumenter i form af rentefutures, swaps og optioner. Finansielle instrumenter vil udelukkende blive anvendt til at reducere risikoen i selskabet. Det vil sige, at 3 faktorer udgør en risiko i selskabet. Det drejer sig om: Rentebevægelser Kreditspænd Valutabevægelser I følsomhedsanalysen på næste side vises, hvilken effekt ændringer i rente- og kreditspænd vil have på egen kapitalen i Formuepleje Fokus. Rentebevægelser Såvel pengemarkedsrenten (lånerenten) som renten på obligationerne kan stige og falde og derigennem påvirke resultatet i selskabet. Pengemarkedsrenterne er aktuelt ekstraordinære lave dels på grund af historiske lave centralbankrenter, og dels fordi centralbankerne har pumpet masser af likviditet ud til bankerne i håb om, at bankerne vil låne pengene videre til forbrugerne. Bankerne har dog valgt at holde på pengene og placere dem på pengemarkedet, hvilket har ført til meget lave pengemarkedsrenter. Når centralbankerne på et tidspunkt trækker denne likviditet tilbage, vil det sandsynligvis føre til højere pengemarkedsrenter. Væksten i Euroland vil sandsynligvis være lav de næste par år på grund store finanspolitiske opstramninger, så derfor er der lange udsigter til markante rentestigninger. Rentefølsomheden er et udtryk for den forventede restløbetid på obligationerne. På danske realkreditobligationer, hvor låntagerne kan indfri deres lån løbende til 100, skal man tage højde for de ekstraordinære tilbagebetalinger, der kommer, hvis renteniveauet ændrer sig. I praksis betyder det, at selv 30-årige obligationer over kurs 100, ofte kun har en løbetid på få år. Kreditspænd Kreditspændet er udtryk for merrenten på realkreditobligationer i forhold til tilsvarende statsobligationer. En høj merrente betyder, at investorerne kræver en høj risikopræmie i forhold til statsobligationer. Hvis kreditspændet stiger, vil det alt andet lige føre til kurstab på vores beholdning af danske realkreditobligationer. Kreditspændet er indsnævret markant siden efteråret 2008 og ligger aktuelt på ca. 0,40%-point. Historisk har kreditspændet før finanskrisen ligget mellem 0,20%-point og 0,8%-point, men var dog kortvarigt højere da finanskrisen eskalerede i efteråret 2008 og foråret I følsomhedsanalysen på næste side er scenarierne beregnet ud fra henholdsvis en indsnævring i kreditspændet på 0,25%-point og en udvidelse af kreditspændet med 0,50%-point. Det skyldes, at aktuelt er der større sandsynlighed for en udvidelse end en indsnævring af kreditspændet. Valutabevægelser Udover rente- og kreditrisiko kan selskabet have valutarisiko, hvis lånekapitalen tilvejebringes via lån i fremmed valuta. Ved optagelse af lån i fremmed valuta bliver egenkapitalen negativt påvirket af stigninger i den fremmede valuta og positivt påvirket ved faldende. Udgangspunktet for selskabet er en låneportefølje bestående udelukkende af lån i euro/ danske kroner. Som udgangspunkt er strategien at investere i danske realkreditobligationer med en relativ lav rentefølsomhed. Der er dog mulighed for i perioder at øge eller nedbringe rentefølsomheden, hvis der er udsigt til faldende eller stigende renter. 06 Formuepleje fokus A/S

7 Danmarks Nationalbank formåede i efteråret 2008 at forsvare kronen, og det er svært at forestille sig en situation, der er værre end denne nedsmeltning af det finansielle system. Derfor forventer vi, at Danmarks Nationalbank er i stand til at holde kronen på det ønskede niveau overfor euroen. Anvendelsen af lånekapital kan i ekstreme situationer give kursudsving, der forøger risikoen for, at hele egen - kapitalen kan gå tabt. Investor hæfter ikke for den gæld, selskabet optager, hvorfor tabet ikke kan blive større end det investerede beløb. Anvendelse af lånekapital Formuepleje Fokus investerer for både egne og lånte midler på indtil 4 gange egenkapitalen. Konsekvensen heraf er, at afkastet kan maksimeres, men også at risikoen samtidig bliver højere end ved en traditionel obligationsinvestering. Følsomhedsanalyse på investeringsafkast ved ændring i renteniveau og kreditspænd Ændring i kreditspænd på danske realkreditobligationer Renteændring Indsnævring med 0,25%-point Uændret Udvidelse med 0,5%-point Rentefald 1,0%-point 8% 8% 5% Uændret rente 13% 11% 6% Rentestigning 1,0%-point 8% 1% -10% Horisont: 12 måneder Som det ses vil både rentefald og rentestigninger medføre kursfald. Ved rentefald skyldes det større udtrækninger. Følsomhedsanalysen viser eksempler på, hvilket investeringsafkast, der kan forventes, når der tages højde for ændringer i renteniveau og i kreditspænd. Tabellen viser, at afkastet før omkostninger bliver på ca. 11%, hvis ingen af de to para metre ændrer sig i løbet af året. Desuden viser tabellen, at en kombination af en rentestigning på 1% -point og en udvidelse af kreditspændet mellem stats- og realkreditobligationer på 0,5% vil give tab på ca. 10%. Bemærk, at følsomheds analysen inkluderer renteindtægter og renteudgifter i et helt år. En pludselig udvidelse af kreditspændet eller stigning i renten vil derfor medføre en større risiko end indikeret i tabellen. Aktuelt har Formuepleje Fokus en meget lav rentefølsomhed, da det er selskabets vurdering, at det er mere sandsynligt, at renten på realkreditobligationer stiger end, at den falder. Det betyder, at rentestigninger formentlig vil påvirke mindre negativt end tabellen viser til gengæld vil potentialet være mindre end angivet såfremt renten ikke vil udvise en stigende tendens. Bemærk at kombinationen af et rentefald på 1%-point og et uændret kreditspænd mod forventning giver et lavere afkast. Det skyldes, at store rentefald vil medføre store udtræk til kurs 100 på konverterbare realkreditobligationer og derved dårligere afkast for investorerne. Formuepleje Fokus A/S 07

8 Skatteforhold og investeringsmiljø Investors skattemiljø afgør beskatningen Formuepleje Fokus er et skattefrit investeringsselskab, hvor beskatning sker hos investor efter lagerprincippet. Dette betyder, at investor hvert år beskattes af udbytte og den værdistigning, aktierne har opnået og tilsvarende får fradrag, hvis aktierne er faldet i værdi. Der sker altså beskatning, selvom gevinsten eller tabet endnu ikke er realiseret. Skattemiljøet afgør, hvor høj beskatningen er. Frie midler Gevinst og tab beskattes efter lagerprincippet som kapitalindkomst, hvilket betyder, at beskatningen afhænger af investors indkomstforhold. Ved udbetaling af udbytte, indeholdes udbytteskat efter gældende regler. Investor skal selv opgøre den årlige gevinst/tab pr. 31/12 og anføre beløbet på selvangivelsen. Pensionsordninger Alle pensionsordninger beskattes i forvejen efter lagerprincippet med en pensionsafkastskat på 15%. Formuepleje Fokus er et unoteret selskab, hvorfor der gælder særlige regler for placering i pensionsmidler. Her gælder også den såkaldte 20%-regel, hvilket indebærer, at der maksimalt må investeres 20%, af den samlede pensionsformue i samme pengeinstitut i én aktie. Mindstetegningen på kr. betyder, at investors samlede pensionsformue i samme pengeinstitut skal være på minimum 2 mio. kr. for at kunne investere i Formuepleje Fokus. For investorer, der har større pensionsordninger end 2 mio. gælder mere lempelige regler. Disse regler kan indhentes ved at kontakte Formuepleje A/S. Selskaber Gevinst/tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som selskabsindkomst. Ved udbetaling af udbytte indeholdes udbytteskat efter gældende regler. Virksomhedsskatteordningen Midler i virksomhedsskatteordningen kan placeres i Formuepleje Fokus. Gevinst/tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som virksomhedsindkomst. Ved udbetaling af udbytte, indeholdes udbytteskat efter gældende regler. Fonde, foreninger m.v. Formuepleje Fokus er åben for alle typer af investorer. Det afgørende for fonde og foreninger er deres individuelle vedtægter og placeringsregler. Det bemærkes, at Formuepleje A/S information om skatteregler ikke giver en fuldstændig og udtømmende beskrivelse af de skattemæssige forhold, hvorfor investorerne opfordres til at søge supplerende individuel rådgivning. 08 Formuepleje fokus A/S

9 Fakta om Formuepleje Fokus A/S Navn og hjemsted Formuepleje Fokus A/S Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, DK-8000 Århus C CVR.nr.: Regnskabsår 1. regnskabsår: 18. marts til 31. december 2009, derefter 1. januar til 31. december Personkreds Bestyrelse Projektrådgiver Jørn Nielsen (formand) Adm. direktør, cand.silv., E*MBA, HD(F) Carsten W. Thygesen Dekan Børge Obel Adm. direktør Lars Sylvest Direktion Direktør cand.oecon. Esben Vibe Revision Statsaut. revisor Ivan Madsen Busch-Sørensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Europaplads 2, DK-8000 Århus C Depotbank Danske Bank A/S Holmens kanal 2, DK-1060 København K Manager Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, DK-8000 Århus C Kursfastsættelse Selskabet er unoteret. Offentliggørelse af indre værdier sker dagligt kl på hjemmesiden: Marketmaking For at fremme likviditeten har Formuepleje Fokus A/S indgået aftale om marketmaking med Formuepleje A/S. Aftalen indebærer, at Formuepleje A/S dagligt stiller indikative købs- og salgspriser. Indløsning For at sikre investorerne, at investeringen kan gøres likvid, kan aktierne indløses direkte hos selskabet med 10 dages advis. Indløsningen sker til indre værdi på indløsningsdagen, fratrukket en procentsats: I 2010 til indre værdi fratrukket 2,5% I 2011 og fremefter til indre værdi fratrukket 2,0% Aktiekapital Aktierne har en pålydende værdi på kr. 50. Selskabets egenkapital består derfor af aktiekapital og frie reserver. De frie reserver skal sikre, at der kan udloddes udbytte uanset kortsigtede kursudsving, samt at indløsningen kan administreres i praksis. Bestyrelsen i Formuepleje Fokus A/S. Fra venstre formand Jørn Nielsen, Børge Obel, Lars Sylvest og Carsten With Thygesen Formuepleje Fokus A/S 09

10 Formuepleje A/S Danmarks største uafhængige formueforvalter Managementaftale Formuepleje Fokus har indgået managementaftale med Formuepleje A/S om varetagelsen af investeringsrådgivningen. Kvalitet og pris følges ad Som betaling for forvaltningen betaler Formuepleje Fokus et fast årligt honorar på 0,50% af samtlige aktiver. Når der er overskud betales 10% af et positivt investerings - re sultat. Resultathonoraret opgøres af selskabets revisor efter regnskabsårets udløb, og underskud fra tidligere år skal altid modregnes. Formuepleje er Danmarks største uafhængige formueforvalter. Samlet forvaltes 35 mia. kr. for aktionærer gennem syv børsnoterede og et unoteret Formueplejeselskab. Formuepleje er etableret i 1986 og har mere end 20 års erfaring som formueforvalter. Formuepleje er 100% medarbejderejet og 100% formueforvalter. Formuepleje er helt frigjort fra kapitalinteresser, kurtage- og provisionsaftaler med den øvrige finansverden. Rådgivning Formuepleje Fokus er et relativt enkelt investeringskoncept, som kan være velegnet både i privat regi, i selskaber og fonde samt pensionsordninger. Nærværende aktionærinformation bør dog ikke stå alene som beslutningsgrundlag for Deres investering. Formueplejes rådgivere står derfor klar til at rådgive Dem. Formue fortjener pleje 10 Formuepleje fokus A/S

11 Tegningsliste Stiftelse, navn, hjemsted og registrering Selskabets navn er Formuepleje Fokus A/S. Stiftet den 18. marts 2009 med hjemsted i Århus Kommune på adressen Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, DK Århus C. Selskabet er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under CVR.nr Selskabet er underlagt dansk lovgivning, herunder selskabsloven. Regnskabsår 1. januar til 31. december. Tegningsbeløb og kurs Selskabets aktiekapital er på 56,5 mio. kr., og aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Bestyrelsen i Formuepleje Fokus A/S har i henhold til den i vedtægternes anførte bemyndigelse, besluttet at forhøje selskabets aktiekapital med indtil 100 mio. kr. til i alt kr. 156,5 mio. kr. Tegningskursen vil blive fastsat som selskabets indre værdi på den sidste tegningsdag den 3. september 2010 kl. 16 med tillæg af 1% i tegnings omkostninger. Tegningen sker uden kurtage. Der er ingen fortegningsret for selskabets nuværende aktionærer, da udvidelsen sker til indre værdi. Formidling af køb/salg Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Bruuns Galleri Værkmestergade Århus C Afregning af tegning Tegningsordrer afregnes valør den 8. september 2010 mod registrering i VP SECURITIES. Som bekræftelse af tegningsordren modtager investor en nota med specifikation af det tegnede antal aktier samt tegningsbeløb og afregningsdag. Indbetaling af tegningsbeløbet skal ske pr. afregningsdagen. Aktiernes pålydende værdi og antal Aktiekapitalen er fordelt på aktier af kr. 50 og multipla heraf, og der udbydes i alt stk. aktier. Minimumstegning Mindstebeløbet for kapitalforhøjelsen er fastsat til nominelt 5 mio. kr. og såfremt det fastsatte mindstebeløb for kapitalforhøjelsen ikke tegnes inden den fastsatte frist, er beslutningen om kapitalforhøjelsen bortfaldet. Mindste tegningsbeløb Mindste tegningsbeløb pr. aktionær er kr Udbudsperiode Tegningen åbner mandag den 23. august 2010 og slutter fredag den 3. september 2010 kl Tegningen kan dog slutte inden tegningsfristens udløb, såfremt det udbudte aktiebeløb er tegnet forinden. Tegningssted Tegning af aktiekapital i Formuepleje Fokus A/S kan ske ved aflevering eller indsendelse af vedlagte tegningsblanket til: Udbytte De nytegnede aktier bærer fuldt udbytte for indeværende regnskabsår og udbyttet tilskrives den enkelte aktionærs konto i det kontoførende institut. Af de udloddede beløb er selskabet forpligtet til at tilbageholde acontoskat jævnfør den til enhver tid gældende lovgivning. Udbetaling af udbytte sker efter de af VP SECURITIES fastsatte regler. Det er selskabets hensigt at udbetale et årligt udbytte på kr. 8 pr. aktie. Stemmeret På generalforsamlinger giver hver aktie én stemme. Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Bruuns Galleri Værkmestergade 25, 8000 Århus C. Tlf.: Fax: Fremtidig forhøjelse Bestyrelsen er ifølge vedtægternes indtil den bemyndiget til af en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med mio. kr. Udstedelse og registrering af aktier foretages via VP SECURITIES mod indbetaling af tegningsbeløbet. Notering Alle aktier udstedes lydende på ihændehaver, men kan noteres på navn hos selskabet. Levering af aktier Udstedelse og registrering af aktier foretages via VP SECURITIES mod indbetaling af tegningsbeløbet Formuepleje Fokus A/S 11

12 Omsættelighed Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Management Der er indgået managementaftale med Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab. Indløsning Ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse helt eller delvist, med mindre der er tale om en likvidation, jf. vedtægternes 3.6. Enhver aktionær har ret til at kræve sine aktier indløst, jf. vedtægternes 3.1 til 3.7. Indløsning sker til aktiernes indre værdi fratrukket en procentsats. Indløsning sker: Bestyrelse, direktion og revision Bestyrelse: Projektrådgiver Jørn Nielsen Christianslund 110A 8300 Odder I 2010 til indre værdi fratrukket 2,5% I 2011 og fremefter til indre værdi fratrukket 2%. Tegningsomkostninger De forventede omkostninger ved aktieudvidelse der afholdes af selskabet, anslås at udgøre: Trykning, porto m.m. kr Omk. til etablering af porteføljer kr I alt ca. kr Ved tegningsordrer på 50 mio. kr. udgør tegningsomkostningerne således 1%. Adm. direktør, cand.silv., E*MBA, HD(F) Carsten W. Thygesen Ahornvej Ry Dekan Børge Obel Grumstolsvej Højbjerg Adm. direktør Lars Sylvest Langdalsvej Brabrand Kursfastsættelse Handelskurserne for Formuepleje Fokus A/S fastsættes under normale forhold udfra selskabets underliggende værdier med et kursspread på 2%. Offentliggørelse af kurser Formuepleje A/S hjemmeside: Marketmaking For at fremme likviditeten har Formuepleje Fokus A/S indgået aftale om marketmaking med Formuepleje A/S. Aftalen indebærer, at Formuepleje A/S under normale markedsforhold stiller indikative købs- og salgspriser, men ikke er forpligtet til at tilbagekøbe aktier på sælgers forlangende. Bestyrelsen vælges for 3 år ad gangen, således at mindst ét bestyrelsesmedlem er på valg på hver ordinær generalforsamling. Direktion: Direktør, cand.oecon. Esben Vibe Grønløkke Allé Tranbjerg J. Revision: Statsaut. revisor Ivan Madsen Busch-Sørensen, Statsautoriseret revisionspartnerselskab Postboks 5205, DK-8100 Århus C Revisor vælges for et år ad gangen. Århus, den 8. juli 2010 Bestyrelsen Jørn Nielsen Formand Carsten With Thygesen Børge Obel Lars Sylvest 12 Formuepleje fokus A/S

13 Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Fokus A/S. Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 1.2 selskabets formål er at skabe en langsigtet kapitaltilvækst ved investering i obligationer finansieret dels via egenkapital, dels gennem låneoptagelse i dansk eller udenlandsk valuta. 2. Selskabets kapital og aktier forholdsmæssig fortegningsret til sådanne kapitalforhøjelser i det omfang, det er angivet i selskabslovens 162, stk. 1, idet bestyrelsen dog er bemyndiget til helt eller delvist at fravige fortegningsretten, såfremt tegningen sker til markedskurs på selskabets vegne at erhverve egne aktier på indtil 90% af aktiekapitalen. Mindstekursen er fastsat til 50. Højestekursen må ikke overstige aktiernes indre værdi med fradrag af 2%. Bemyndigelsen gælder indtil den 15. april selskabets aktiekapital er kr fordelt på aktier af kr. 50 eller multipla heraf. Selskabets aktiekapital udstedes gennem Værdipapircentralen. 2.2 samtlige aktier i selskabet er omsætningspapirer og der gælder således ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. 2.3 Alle aktier udstedes lydende på ihændehaver, men kan noteres på navn hos selskabet. 2.4 Ingen aktier har særlige rettigheder og ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist, jf. dog punkt Det er selskabets hensigt at udbetale et årligt udbytte på kr. 8 pr. aktie. Udbetaling af udbytte m.v. sker efter de af Værdipapircentralen fastsatte regler. 2.6 Bestyrelsen er bemyndiget til: at optage lån på indtil 4 gange egenkapitalen. Selskabets soliditet skal på tidspunktet for låneoptagelse udgøre minimum 20%. Prolongering anses ikke for optagelse af nyt lån at anvende alle relevante finansielle instrumenter til at sikre selskabets langsigtede formål at søge selskabets aktier optaget til notering på Københavns Fondsbørs. 3. Indløsningsret 3.1 enhver aktionær har ret til at kræve sig indløst af selskabet. Indløsningen gennemføres som et tilbagesalg af den pågældende aktionærs aktier i selskabet til selskabet. 3.2 Bestyrelsen er forpligtet til at gennemføre indløsningen af aktier, når en aktionær har fremsat skriftlig anmodning herom over for selskabet, dog jf. pkt Indløsning sker til aktiernes indre værdi fratrukket en procentsats. Indløsning sker I 2010 til indre værdi fratrukket 2,5%. I 2011 og fremefter til indre værdi fratrukket 2%. som indre værdi anvendes den indre værdi pr. den 10. bankdag kl efter selskabets modtagelse af aktionærens anmodning om indløsning af sine aktier. 3.4 købesummen for aktierne afregnes af selskabet den 10. bankdag efter selskabets modtagelse af aktionærens anmodning om indløsning af sine aktier med sædvanlig 3 dages valør i tiden indtil den ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil mio. kr. ved udstedelse af nye aktier. Aktierne, der skal være omsætningspapirer, udstedes lydende på ihændehaver, og skal være ligestillet med den bestående aktiekapital. Selskabets aktionærer har 3.5 Det er en forudsætning for en aktionærs ret til at kræve sine aktier indløst af selskabet, at der er tilstrækkelige midler i selskabet til opfyldelse af kravene i selskabslovens 197, samt at tilbagekøbet kan ske inden for bestyrelsens bemyndigelse til at tilbagekøbe aktier i selskabet, jf. vedtægternes pkt Formuepleje Fokus A/S 13

14 3.6 såfremt selskabet ikke har tilstrækkelige midler til opfyldelse af kravene i selskabslovens 197 og aktionæren derfor ikke kan kræve sine aktier indløst, kan aktionæren i stedet kræve at selskabet skal opløses ved likvidation, med mindre en eller flere af de øvrige aktionærer i selskabet tilbyder at købe den udtrædendes aktier til den ovenfor nævnte indløsningskurs. Hvis en aktionær som anført kræver selskabet opløst ved likvidation, er de øvrige aktionærer forpligtet til at stemme for selskabets likvidation på generalforsamlingen. 3.7 en aktionær, der lader sig indløse er selv ansvarlig for eventuelle skattebetalinger. 4. Generalforsamling 4.5 senest 3 uger før generalforsamlingen skal indkaldelsen, oplysninger om stemme- og kapitalforhold på datoen for indkaldelsen, dagsordenen og de fuldstændige forslag, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende revideret årsrapport, samt eventuelle formularer, der skal anvendes ved skriftlig stemmeafgivelse og ved stemmeafgivelse ved fuldmagt, gøres tilgængelige til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor og selskabets hjemmeside. Indkaldelse fremsendes samtidig til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom. På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende: 4.1 ordinær generalforsamling afholdes snarest efter afslutningen af årsregnskabet og skal afholdes hvert år så betids, at årsrapporten kan være Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i hænde inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. 4.2 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 og højest 5 ugers varsel ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside samt via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system. 4.3 Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Forslag fra aktionærerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 1 måned før generalforsamlingens afholdelse. 4.4 ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutning samt efter begæring fra selskabets revisor. Endvidere kan aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen kræve ekstraordinær generalforsamling afholdt til behandling af et bestemt emne. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen senest 2 uger efter anmodningens modtagelse. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af årets resultat. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revisor. 6. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier. 7. Evt. forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 4.6 enhver aktionær, der senest 3 dage før generalforsamlingen har løst adgangskort, har ret til at møde på generalforsamlingen. 4.7 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og resultatet af stemmeafgivning. 4.8 Hver aktie giver én stemme. 4.9 en aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier, fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. 14 Formuepleje fokus A/S

15 De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen De på en generalforsamling behandlede forslag afgøres ved simpelt flertal blandt de stemmeberettigede når bortses fra forhold som efter selskabsloven eller vedtægterne kræver kvalificeret majoritet. Til vedtagelse af beslutninger om ændringer i vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. dog punkt Bestyrelse og direktion 5.1 selskabet ledes af en af generalforsamlingen for 3 år ad gangen valgt bestyrelse på 3 til 4 medlemmer, således at mindst ét bestyrelsesmedlem er på valg på hver ordinær generalforsamling. Består bestyrelsen af 4 medlemmer, vil 2 bestyrelsesmedlemmer være på valg hvert 3. år. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand. Bestyrelsen kan genvælges. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser for udførelsen af sit hverv. Der føres en protokol over det på bestyrelsesmøderne passerede, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen bemyndiges til at træffe aftale med administrations- og managementselskab til varetagelse af den daglige drift. Bestyrelsen kan meddele prokura. 5.2 Til varetagelse af selskabets ledelse ansætter bestyrelsen en direktør. 6. Tegning 6.1 selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør. 7. Revision 7.1 revisionen af selskabets regnskaber foretages af en statsautoriseret revisor, der hvert år vælges på den ordinære generalforsamling. 8. Regnskab 8.1 selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra 18. marts 2009 til den Årsrapporten underskrives af direktion og bestyrelse samt forsynes med revisors påtegning. Århus, den 15. april 2010 Bestyrelsen Jørn Nielsen Formand Carsten With Thygesen Børge Obel Lars Sylvest Formuepleje Fokus A/S 15

16 Formuepleje Fokus A/S Tegningssted: Formuepleje A/S Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, 8000 Århus C Telefon , telefax , Alle oplysninger i nærværende aktietegningsmateriale er tilstræbt korrekte. Materialet bør ikke alene tjene som grundlag for en investeringsbeslutning og erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning. Formuepleje Fokus A/S har indgået managementaftale med Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab, ligesom ansatte i Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab kan have positioner i selskabet. Der tages forbehold for evt. beregningsfejl, trykfejl m.v. Redaktionen er afsluttet den 10. august Fokus

formuepleje safe a/s v e d t æ g t e r s a f e

formuepleje safe a/s v e d t æ g t e r s a f e Formuepleje Safe A/S vedtægter safe FoRmuepleje Safe A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 1.2 selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Formuepleje LimiTTellus A/S VEDTÆGTER LIMITTELLUS FORMUEPLEJE LIMITTELLUS A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje LimiTTellus

Læs mere

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S VEDTÆGTER 27. august 2012 F O R Investeringsselskabet Artha Max A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha Max A/S. 1.2 Selskabets formål er at maksimere afkastet

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter Formuepleje LimiTTellus A/S vedtægter FORMUE PLEJE LimiTTellus FoRmuepleje limittellus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter Formuepleje Fokus A/S vedtægter FORMUE PLEJE Fokus FoRmuepleje Fokus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Fokus A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Merkur FOMUEPLEJE MERKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

2. Selskabets formål er at opnå høj og langsigtet værditilvækst gennem investering i børsnoterede danske small cap selskaber.

2. Selskabets formål er at opnå høj og langsigtet værditilvækst gennem investering i børsnoterede danske small cap selskaber. VEDTÆGTER for Small Cap Danmark A/S (CVR-nr. 3970 3416) Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Small Cap Danmark A/S. Selskabets binavne er: Small Cap Invest A/S (Small Cap Danmark A/S) Small Cap

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter Formuepleje Merkur A/S vedtægter FORMUE PLEJE Merkur Fomuepleje merkur A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s 32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32080286, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32080286, der afholdes Aarhus, den 13. maj 2014 Indkaldelse ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S Bestyrelsen indkalder i henhold vedtægternes pkt. 4 ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter Formuepleje Pareto A/S vedtægter FORMUE PLEJE Pareto FoRmuepleje Pareto A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Pareto A/S. Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Penta FORMUEPLEJE PENTA A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Penta A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen.

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen. Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 5. december 2016 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark Tlf: +45 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje LimiTTellus A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje LimiTTellus A/S Aarhus, den 13. maj 2014 Indkaldelse ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold vedtægternes pkt. 4 ekstraordinær generalforsamling i, CVR-nr. 28483597, der afholdes Onsdag, den

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24 25 67 82 Vestre Havnepromenade 7 9000 Aalborg T: (+45) 8896 1010 www.tk-development.dk AALBORG COPENHAGEN WARSAW PRAGUE STOCKHOLM VILNIUS 1 Selskabets navn,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

2. Selskabets formål er at opnå høj og langsigtet værditilvækst gennem investering i børsnoterede danske small cap selskaber.

2. Selskabets formål er at opnå høj og langsigtet værditilvækst gennem investering i børsnoterede danske small cap selskaber. VEDTÆGTER for Small Cap Danmark A/S (CVR-nr. 3970 3416) Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Small Cap Danmark A/S. Selskabets binavne er: Small Cap Invest A/S (Small Cap Danmark A/S) Small Cap

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN

VEDTÆGTER for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN VEDTÆGTER for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er Dalhoff Larsen & Horneman A/S. 1.2 Selskabet driver virksomhed under følgende binavne: a) Nordisk Træ-Holding A/S (Dalhoff Larsen

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Scandinavian Brake Systems A/S Cvr-nr

VEDTÆGTER. for. Scandinavian Brake Systems A/S Cvr-nr VEDTÆGTER for Scandinavian Brake Systems A/S Cvr-nr. 32774210 J.nr. 200485 AMH/KRS VEDTAGET 28042011 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S. Dets hjemsted er Svendborg

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) DANTAX A/S. 3. (1) Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt holdingvirksomhed.

VEDTÆGTER. for. DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) DANTAX A/S. 3. (1) Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt holdingvirksomhed. VEDTÆGTER for DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. (1) Selskabets navn er 2. DANTAX A/S. (1) Selskabets hjemsted er Jammerbugt kommune. 3. (1) Selskabets formål er

Læs mere