2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist."

Transkript

1 Som vedtaget af generalforsamlingen VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends Invest. 1.3 Selskabets hjemstedskommune er København. 1.4 Selskabets formål er under iagttagelse af et princip om risikospredning at anbringe Selskabets midler i værdipapirer, finansielle instrumenter og likvide midler, herunder valuta med henblik på derigennem at opnå kapitaltilvækst. 2. Selskabets kapital og aktier 2.1 Selskabets aktiekapital udgør kr., skriver seks hundrede tov tusinde seks hunderede tooghalvfjerds 00/100 kroner, fordelt i aktier af 1 krone og multipla heraf. 2.2 Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres på navn i Selskabets aktiebog. Aktiebogen skal anføre aktierne i nummerfølge og for hver aktie vise aktionærens navn og adresse samt adresse ifølge seneste notering. Selskabet kan ikke udstede aktiebreve, herunder aktiebreve omfattende flere aktier. 2.3 Selskabets aktiekapital er opdelt i aktieklasser (A- og B-aktier) A-aktiernes andel af kapitalen udgør kr B-aktiernes andel af aktiekapitalen udgør kr. 2.4 En A aktie af 100 kr. giver ret til ti (10) stemmer på Selskabets generalforsamling. En B aktie af 100 kr. er stemmeløs. Herudover er A- og B-aktierne ligestillede i enhver henseende. 2.5 Selskabets aktier er omsætningspapirer, der udstedes på navn. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Der er ingen brugsrettigheder eller lignende knyttet til aktierne. 2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. 2.7 Bestyrelsen er bemyndiget til, i det omfang det er forsvarligt under hensyntagen til Selskabets økonomiske stilling, at udlodde ekstraordinært udbytte efter Selskabets aflæggelse af første årsrapport. Udbetaling af udbytte sker i henhold til de af bestyrelsen fastsatte bestemmelser. Udbytte sendes til aktionærer på de til aktiebogen opgivne adresser

2 og information. Udbytte tilfalder Selskabet, hvis det ikke kan sendes på grund af mangelfulde oplysninger til aktiebogen, og hvis det ikke er hævet, når der er forløbet 5 (fem) år efter udbyttets deklarering på Selskabets generalforsamling eller fra bestyrelsens beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte. 2.8 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden 24. januar til 24. januar 2016 ad én eller flere omgange at forhøje kapitalen i Selskabet med i alt nominelt kr. ved udstedelse af nye B-aktier, således at kapitalen udgør i alt nominelt kr. Aktierne i kapitalforhøjelsen skal være omsætningspapirer og udstedes på navn. Generalforsamlingen kan med 2/3 flertal helt eller delvist fravige den forholdsmæssige fortegningsret for bestående aktionærer, jf. selskabslovens 162, stk. 1, såfremt aktietegningen sker til markedskurs. Aktier, der tegnes som led i kapitalforhøjelsen, er omfattet af de samme vedtægtsmæssige vilkår som fremgår af nærværende vedtægter, herunder at aktierne skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn. 2.9 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem til 24. januar 2016 på Selskabets vegne med Selskabets frie reserver, jf. selskabslovens 197, stk. 1, 1. pkt., at erhverve egne aktier på indtil 90 % af Selskabets aktiekapital. Højestekursen skal være 99 % af aktiernes indre værdi. Mindstekursen skal være minimum 80 pct. af indre værdi. Efter erhvervelsen må aktiekapitalen med fradrag af egne aktier ikke udgøre under kr Enhver aktionær er berettiget til at forlange sine aktier indløst af Selskabet ved kapitalnedsættelse, såfremt der ikke er tilstrækkelige frie reserver til at Selskabet foretager et tilbagekøb af aktierne, og der tillige ikke kan anvises anden køber til aktierne. Det er en forudsætning for aktionærens indløsningsret, at den pågældende aktionær lader alle sine aktier i Selskabet indløse, medmindre bestyrelsen giver tilladelse til en delvis indløsning, og at Selskabets kapitalberedskab af bestyrelsen skønnes at være forsvarligt efter kapitalnedsættelsen. Bestyrelsen er forpligtet til at lade indløsningen gennemføre ved udgangen af det kvartal, hvor en aktionær skriftligt har meddelt Selskabet, at aktionæren ønsker sine aktier indløst. Det er en forudsætning at meddelelsen er Selskabet i hænde seneste 5 bankdage før det pågældende kvartals udløb. Indløsningskursen fastlåses ved udgangen af det kvartal, hvor aktionæren har bedt om at få sine aktier indløst. Indløsningskursen beregnes som aktiernes indre værdi med et fradrag på 1,0 pct. 3. Depotselskab 3.1 Selskabets værdipapirer, instrumenter og likvide midler skal forvaltes og opbevares af et af bestyrelsen valgt depotselskab. 3.2 Beslutning om ændring af valg af depotselskab træffes af bestyrelsen. 4. Udlån og garantiforpligtelser 4.1 Selskabet må ikke yde lån eller stille garanti. Selskabet kan dog påtage sig den hæftelse, der er forbundet med erhvervelse og transaktioner af aktier eller andre værdipapirer, der

3 ikke er fuldt indbetalt, eller hvori typen af aktiv i sin egenskab fordrer lån eller garanti. Sådanne hæftelser må ikke overstige 10 % af Selskabets kapital. 5. Lån 5.1 Selskabet må ikke optage lån. Selskabet må ikke optage lån. Dog må Selskabet foretage gearede investeringer i overensstemmelse med Selskabets investeringsstrategi. 6. Generalforsamlingen 6.1 Alle generalforsamlinger indkaldes elektronisk med mindst 2 uger og højest 4 ugers varsel. Indkaldelse sker ved til de aktionærer, som under angivelse af deres adresse har fremsat begæring om at blive indkaldt til generalforsamlinger og ved publicering på foreningens hjemmeside. 6.2 Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. 6.3 Alle generalforsamlinger afholdes i København. 6.4 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. 6.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen 5. Eventuelt valg af revisor 6. Bemyndigelse til bestyrelsen om køb af egne aktier 7. Eventuelt. 6.6 Forslag fra aktionærerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet skriftligt til Selskabet i så god tid, at det er praktisk muligt, at forslaget kan optages på dagsordenen, dog senest 30 kalenderdage før generalforsamlingen. 6.7 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport fremsendes pr. til enhver navnenoteret aktionær, publiceres på Selskabets hjemmeside og samtidig fremlægges til eftersyn for aktionærerne på Selskabets kontor.

4 6.8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når aktionærer, der tilsammen ejer mindst 5 % af den samlede pålydende aktiekapital eller stemmer, eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen eller en revisor har forlangt det. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen senest 2 uger efter, at det er forlangt. 6.9 Adgang til Selskabets generalforsamling har alle aktionærer, der mindst 5 dage forud for generalforsamlingen har meddelt Selskabet deres deltagelse På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på A-aktier kr. 100 én stemme. B-aktier er stemmeløse Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven eller vedtægterne foreskriver andet. Et referat af generalforsamlingen indføres i Selskabets forhandlingsprotokol. Referatet skal underskrives af dirigenten og af bestyrelsesformanden Stemmeret kan kun udøves for de aktier som mindst 5 dage forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i Selskabets aktiebog. 7. Bestyrelse og direktion 7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 7.2 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af Selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af Selskabets virksomhed, idet det indbyrdes forhold imellem bestyrelse og direktion fastlægges af reglerne i selskabsloven. 7.3 Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden for udøvelse af sit hverv. 7.4 Bestyrelsen vælger selv sin formand. Den er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede, og alle medlemmer er indkaldt med passende varsel. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. 7.5 Bestyrelsen samles så ofte, det findes formålstjenstligt, og indkaldes efter begæring af et bestyrelsesmedlem eller af en direktør. Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. 7.6 Bestyrelsen fastsætter den overordnede investeringsstrategi og er bemyndiget til at anvende de fornødne finansielle instrumenter med henblik på at forfølge Selskabets formål. 7.7 Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 80 år. 7.8 Udtræder et medlem af bestyrelsen i mandatperioden, indkalder bestyrelsen inden 3 uger efter udtrædelsen til en ekstraordinær generalforsamling til valg af et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende del af valgperioden. Bestyrelsen kan dog, for så vidt

5 den uanset et medlems udtræden fortsat er beslutningsdygtig, udskyde valget af et nyt medlem til næste ordinære generalforsamling. 7.9 Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen Til ledelse af den daglige virksomhed skal bestyrelsen ansætte en direktion. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe aftale med et administrationsselskab til at varetage den daglige drift Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe aftale med et eller flere investeringsrådgivningsselskaber til at yde investeringsrådgivning omkring Selskabets strategi Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe aftale med et eller flere selskaber til varetagelse af diverse sekretariatsservices, drift, IT- og webudvikling samt markedsføring og PR. 8. Tegningsregel 8.1 Selskabet tegnes af: 1. den samlede bestyrelse, eller formanden med et bestyrelsesmedlem, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen i forening, eller 2. formanden eller et bestyrelsesmedlem i forening med Selskabets direktør. 8.2 Bestyrelsen kan meddele prokura. 8.3 Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der udøver stemmeretten på Selskabets værdipapirer. 9. Meddelelser og elektronisk kommunikation 9.1 Selskabet benytter elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i sin kommunikation med aktionærerne. 9.2 Indkaldelse af aktionærer til ordinær og ekstraordinær generalforsamling og tilsendelse af dagsorden, regnskabsmeddelelser, regnskabsrapporter samt generelle oplysninger fra Selskabet til aktionærerne fremsendes af Selskabet til navnenoterede aktionærer via og vil tillige kunne findes på Selskabets hjemmeside. 9.3 Eventuelle oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation samt øvrige tekniske oplysninger af betydning herfor vil kunne findes på Selskabets hjemmeside. 9.4 Alle aktionærer skal sikre, at Selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske postadresse, og den enkelte aktionær skal løbende sørge for at ajourføre denne.

6 10. Revision 10.1 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Revisor fungerer, indtil en generalforsamling vælger en ny revisor i stedet Årsrapporten opgøres overensstemmende med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. 11. Regnskabsår 11.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december Selskabets første regnskabsår løber fra den 24. januar 2011 til den 31. december Som senest ændret Som dirigent på generalforsamlingen Jan Andersen

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Vedtægter for DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Bankens navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er Danske Andelskassers Bank A/S. Bankens hjemsted er i Viborg Kommune. Banken fører følgende binavne: ANDELSKASSEN

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Vedtægter for Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Formuepleje Fokus. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Indhold: Foreslået vedtægt med ændringer fremhævet side 2 Vedtægt efter generalforsamlingens og Finanstilsynets

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest

Investeringsforeningen BankInvest Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere