V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)"

Transkript

1 V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, København K Denmark Tel.: Fax: for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er NTR Holding A/S. 1 2 Selskabets formål er, direkte og indirekte som holdingselskab, at drive handel, håndværk og industri, foretage finansiering og investering samt udøve anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed. KAPITAL OG AKTIER 3 Selskabets aktiekapital er kr., hvoraf kr. er A-aktiekapital og kr. er B-aktiekapital. A-aktiekapitalen er fordelt på aktier á 20 kr. B-aktiekapitalen er fordelt på aktier á 20 kr. B-aktierne er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S og udstedes gennem en værdipapircentral. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Såvel A- som B-aktier er omsætningspapirer. Såvel A- som B-aktier udstedes lydende på navn og kan ikke overdrages til ihændehaveren. Såvel A-aktier som B-aktier skal stedse være noteret på navn i selskabets ejerbog. Anmodning om notering i selskabets ejerbog sker ved henvendelse til selskabets hovedkontor. Anmodning om notering af aktier, som er udstedt gennem en værdipapircentral, indgives dog til aktionærens kontoførende institut. Der gælder ingen indskrænkning i aktiernes omsættelighed. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Selskabets ejerbog føres på selskabets vegne af VP Investor Services A/S, CVR-nr CVR nr

2 3a Bestyrelsen bemyndiges til indtil den 24. april 2019 ad én eller flere gange at forhøje selskabets B-aktiekapital med indtil nominelt kr. ( stk. B-aktier) med fortegningsret for selskabets aktionærer. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til indtil den 24. april 2019 ad én eller flere gange at forhøje selskabets B-aktiekapital til markedskurs med indtil nominelt kr. ( stk. B-aktier) uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Bestyrelsens bemyndigelser efter denne 3a kan tilsammen maksimalt udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med i alt indtil nominelt kr. ( stk. B-aktier). Bestyrelsen kan beslutte, at forhøjelsen helt eller delvis skal ske på anden måde end ved kontant indbetaling. Aktierne skal være omsætningspapirer, kan ikke overdrages til ihændehaveren og skal lyde på navn samt være noteret i selskabets ejerbog. De nye aktier skal ikke være underlagt nogen indskrænkninger i deres omsættelighed. 4 Hver A-aktie á 20 kr. giver 10 stemmer på selskabets generalforsamlinger. Hver B-aktie á 20 kr. giver 1 stemme på selskabets generalforsamlinger. Bortset fra foranstående bestemmelser og den i 15 omtalte ret for B-aktionærerne til at vælge ét medlem af selskabets bestyrelse samt de klassevise rettigheder nedenfor i 7-8 gælder der ingen forskelligheder mellem aktieklasserne. 5 Når selskabets årsrapport er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det vedtagne udbytte til selskabets aktionærer. Udbytte udbetales til den, der i selskabets ejerbog er noteret som aktionær. For aktier udstedt gennem en værdipapircentral udbetales udbytte på grundlag af de i værdipapircentralen registrerede oplysninger. Retten til udbytte på aktier, der ikke er udstedt gennem en værdipapircentral, og som ikke er hævet, forældes efter lovgivningens almindelige regler herfor. 5a Bestyrelsen er bemyndiget til, for en tidsubegrænset periode, at træffe en eller flere beslutninger om at uddele ekstraordinært udbytte til aktionærerne i overensstemmelse med selskabslovens nærmere regler herfor. 6 Selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de til enhver tid gældende lovregler herom. Enhver mortifikation i henhold til nærværende bestemmelse sker for aktionærens regning. 7 Forholdet mellem selskabets A- og B-aktiekapital må ikke forrykkes til ugunst for A- aktionærerne, medmindre dette sker i forbindelse med en forhøjelse af B-aktiekapitalen til markedskurs uden fortegningsret for aktionærerne, til favørkurs med fortegningsret for samtlige aktionærer eller til fordel for medarbejderne i selskabet og dettes datterselskaber. Følgelig skal A- - 2 / 6

3 aktiekapitalen ved alle andre forhøjelser af B-aktiekapitalen forhøjes ved nytegning, således at forholdet mellem A-aktiekapitalen og B-aktiekapitalen på tidspunktet for forhøjelsesbeslutningen ikke ændres. 8 Ved forhøjelse af aktiekapitalen med nye A-aktier har de hidtidige A-aktionærer fortegningsret til de nye A-aktier i forhold til deres A-aktiebesiddelse. Ved forhøjelse af aktiekapitalen med nye B-aktier har de hidtidige B-aktionærer fortegningsret til de nye B-aktier i forhold til deres B-aktiebesiddelse. Generalforsamlingen kan dog beslutte, at forhøjelsen af B-aktiekapitalen skal ske uden fortegningsret for aktionærerne, såfremt forhøjelsen af B-aktiekapitalen sker til en kurs, der ikke er lavere end markedskursen, eller forhøjelsen sker til fordel for medarbejderne i selskabet og dettes datterselskaber. Ved forhøjelse af aktiekapitalen med en ny aktieklasse har de hidtidige aktionærer fortegningsret til de nye aktier i forhold til deres samlede aktiebesiddelse på nævnte tidspunkt. GENERALFORSAMLINGER 9 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med højst fem ugers og mindst tre ugers varsel. Indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside, samt ved meddelelse til de noterede aktionærer, som har fremsat begæring derom. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen samt de yderligere oplysninger, som lovgivningen foreskriver. En aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen for den ordinære generalforsamling, forudsat at aktionæren skriftligt fremsætter krav derom over for bestyrelsen senest 6 uger før det annoncerede tidspunkt for generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller revisor har forlangt det. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, når det forlanges af A- eller B-aktionærer, der ejer mindst 1/20 af hele aktiekapitalen, eller 1/10 af henholdsvis A- eller B-aktiekapitalen. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal ske inden to uger efter modtagelse af anmodningen. I en periode på tre uger før generalforsamlingen og frem til og med dagen for generalforsamlingen, vil der på selskabets hjemmeside være fremlagt kopi af indkaldelsen med dagsorden, fuldstændige forslag, dokumenter der fremlægges på generalforsamlingen, formularer til afgivelse af fuldmagt og brevstemmer samt oplysninger om stemme- og kapitalforhold på indkaldelsestidspunktet. - 3 / 6

4 10 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 3. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse. 5. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. 11 En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt på baggrund af meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. En aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, jf. ovenfor, og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest tre dage før dens afholdelse anmode om adgangskort til generalforsamlingen. En aktionær har ret til at møde ved fuldmægtig. Enhver aktionær og dennes fuldmægtig kan møde sammen med en rådgiver. En aktionær, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling, jf. ovenfor, har mulighed for at afgive stemmer ved brevstemme. Brevstemme skal afgives skriftligt og være selskabet i hænde senest to dage før generalforsamlingen. 12 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Dirigenten råder over de nødvendige beføjelser hertil. Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten. 13 På en generalforsamling kan beslutning kun tages om forslag, der har været optaget i dagsordenen, og ændringsforslag hertil. De på generalforsamlingen behandlede sager afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen kræves særlig stemmeflerhed. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION 14 Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer, som i henhold til selskabets vedtægter, selskabsloven eller børslovgivningen skal udveksles mellem selskabet og aktionærerne, herunder indkaldelse til generalforsamlinger, kan ske elektronisk ved . Selskabet kan dog - 4 / 6

5 til enhver tid vælge at benytte almindelig brevpost som alternativ eller supplement til . Generelle meddelelser gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside og på sådan anden måde, som måtte være foreskrevet i lovgivningen. Kommunikation fra aktionærer til selskabet kan ske ved til eller ved almindelig brevpost. Selskabet skal anmode navnenoterede aktionærer om en -adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet til stadighed er i besiddelse af den korrekte -adresse. Nærmere oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation findes på selskabets hjemmeside BESTYRELSE OG DIREKTION 15 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3 6 medlemmer efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. Selskabets B-aktionærer har ret til at vælge et af bestyrelsesmedlemmerne. Valget sker på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed af de afgivne B-stemmer. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen af samtlige aktionærer. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år, men kan genvælges. Intet medlem kan have sæde i bestyrelsen længere end til den ordinære generalforsamling i det kalenderår, hvor bestyrelsesmedlemmet fylder 70 år. Ophører et bestyrelsesmedlems hverv før udløbet af hans valgperiode, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling til valg af nyt medlem for det afgående medlems resterende valgperiode, jf. dog selskabslovens 121, stk. 2. Var det afgåede medlem det, som er valgt af B-aktionærerne, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på nyvalg. 16 Bestyrelsen, der sammen med direktionen forestår ledelsen af selskabet, vælger af sin midte en formand. Bestyrelsen kan endvidere beslutte at vælge en næstformand. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende og i dennes fravær, en eventuel næstformands. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. På det første bestyrelsesmøde efter foretagen revision forelægges revisionsprotokollen, og samtlige bestyrelsesmedlemmer skal med deres underskrift bekræfte, at de er gjort bekendt med indholdet. Bestyrelsen aflønnes med et af generalforsamlingen fastsat honorar til hvert medlem. - 5 / 6

6 17 Bestyrelsen ansætter en direktion til at lede selskabets daglige drift, fastsætter vilkårene for dennes ansættelse samt de nærmere regler for dennes kompetence. Bestyrelsen kan meddele enkel og kollektiv prokura. 18 Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. REGNSKAB OG REVISION 19 Revisionen af selskabets regnskaber foretages af en eller to af generalforsamlingen valgte revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret revisor. Revisorerne vælges for ét år ad gangen, man kan genvælges. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 20 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 24. april 2014, som ændret den 13. juni 2014 som følge af gennemførelse af kapitalnedsættelse. - 6 / 6

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Vedtægter for DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Bankens navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er Danske Andelskassers Bank A/S. Bankens hjemsted er i Viborg Kommune. Banken fører følgende binavne: ANDELSKASSEN

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Vedtægter for Danske Bank A/S

Vedtægter for Danske Bank A/S Selskabsmeddelelse Koncernkommunikation Holmens Kanal 2 12 1092 København K Telefon 45 14 56 94 20. marts 2009 Meddelelse nr. 4/2009 Vedtægter for Danske Bank A/S 1.1. Bankens navn er Danske Bank A/S.

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. 22460218) Mandag den 23. april 2012 kl. 10.00 på Radisson Blu Falconer

Læs mere

VEDTÆGTER. for COWI Holding AIS (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet')

VEDTÆGTER. for COWI Holding AIS (CVR-nr. 32892973) (Selskabet') VEDTÆGTER for COWI Holding AIS (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet') Marts 2014 10 ~lavn 1.1 5elskabefs navn er COW1 Holding ØS. 2. F~~r~~9 2.1 Selsk~befis formål er at drive holding-virl~somhed ; herunder

Læs mere