Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr Årsrapport 2013/ regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2013/14 52. regnskabsår"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks Aarhus C Telefon Telefax Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr Årsrapport 2013/ regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den / juni 2014 Dirigent Navn: Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse for 2013/14 11 Balance pr Noter 15 Budget 2014/15 (Ej underlagt revision) 18

3 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 1 Selskabsoplysninger Selskab Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Hovmarken Lystrup CVR-nr.: Hjemsted: Aarhus Telefon: Telefax: Bestyrelse Poul Erik Beck Pedersen, formand Kim Behnke, næstformand Per B. Østergaard Rasmus Ry Nielsen Frits Lindgren Palle Jørgensen Leif Jensen Direktør Poul B. Skou Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

4 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. april marts 2014 for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med Energitilsynets bestemmelser og årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april marts Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Lystrup, den 12. maj 2014 Direktion Poul B. Skou Bestyrelse Poul Erik Beck Pedersen Kim Behnke Per B. Østergaard formand næstformand Rasmus Ry Nielsen Frits Lindgren Palle Jørgensen Leif Jensen

5 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 3 Den uafhængige revisors erklæringer Til andelshaverne i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. for regnskabsåret 1. april marts 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Energitilsynets bestemmelser og årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april marts 2014 i overensstemmelse med Energitilsynets bestemmelser og årsregnskabsloven. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Selskabet har som sammenligningstal i resultatopgørelsen samt tilhørende noter medtaget budgettal. Budgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aarhus, den 12. maj 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Karsten Mumm statsautoriseret revisor Torben Rohde Pedersen statsautoriseret revisor

6 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 4 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2013/ / / / /10 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Nettoomsætning Salg i MWh Salg i kr Forbrugerafhængig takst pr. MWh, ekskl. moms Effektbidrag pr. m², ekskl. moms 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 Køb i MWh Køb i kr Ledningstab i % 24,0* 25,4* 26,5 25,4 26,3 Ledningstab i kr Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver Afskrivninger Årets henlæggelser Over-underdækning til indregning i kommende års priser (461) Antal brud på ledningsnettet Antal flyttere Elforbrug i KWh Vandpåsætning til fjernvarmenet i m * Ledningstabet for 2013/14 og 2012/13 er teknisk anslået.

7 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 5 Ledelsesberetning Grafiske illustrationer Varmepris i kr. ekskl. moms pr. standardhus med årligt forbrug på 18,1 MWh 0 Lystrup Fjernvarme Gennemsnit for værker tilsluttet Varmeplan Aarhus Landsgennemsnit for alle varmeværker Ledningstab i kr. pr. standardhus med årligt forbug på 18,1 MWh / / / / /10

8 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 6 Ledelsesberetning Året har budt på mange fremskridt, som også giver forbedringer i de kommende år. Lystrup Fjernvarme har i året renoveret 2,1 km hovedledning, og i alt 111 stikledninger er blevet skiftet. Det er herved lykkedes at nå energibesparelser på i alt MWh. Det får vi tilsvarende glæde af i årene fremover, og vi slipper konkret for at skulle betale ca kr. for manglende energibesparelser. Renoveringsprojektet har været en succes, og arbejdet er blevet udført til tiden. Informationen om dette og andet er blevet forbedret, hvilket både skyldes ny hjemmeside og en mere intensiv kommunikation. Lystrup Fjernvarmes afregningsmålere har været under udskiftning, og alle målere er nu udskiftet. De nye målere giver lækovervågning og har i flere tilfælde vist sin værdi og dermed sparet forbrugere for problemer og omkostninger. Her har vi også arbejdet lidt med informationen, idet vi har registreret adskillige falske alarmer. Det vil sige alarmer, som udløses af en bevidst vandaftapning og ikke et brud. Derfor har vi udsendt kuffertmærker til montering på fjernvarmeinstallationen hos vores forbrugere. Derved skulle både de og besøgende VVS ere blive opmærksomme på, at de skal ringe til os inden aftapning. Administrationsmæssigt har de nye målere gjort aflæsningsopgaven lettere, ligesom de giver adgang til langt flere data. Således kan vi løbende følge med i vores nettab, og forbrugeren kan hver 14. dag via vores hjemmeside se forbruget for de sidste 14 dage og for hele året. Sidste år havde vi en forventning om, at vi i år ville begynde at få overskudsvarme fra ELOPAK i Hovmarken. Projektet er blevet forsinket. På nuværende tidspunkt afventer vi et svar på anmodning om bindende tilsagn fra SKAT vedrørende statsafgifter. Der er stadig ingen tvivl om, at projektet har stor bæredygtighed og kan blive til gavn for Lystrup Fjernvarme i såvel økonomisk som miljømæssig henseende. Vi har også prioriteret projektet højt. Vi samarbejder fortsat med de private varmeværker, som er tilsluttet Varmeplan Aarhus. I flere år er der blevet forhandlet om nye aftaler med Varmeplanen. Disse er nu indgået med virkning fra den 1. januar Kontrakten sikrer, at vi har ret til at anvende overskudsvarme til egen fordel, ligesom kontrakten i højere grad end den tidligere sætter fokus på prisen ved bedre omkostningsstyring. Endelig opfatter vi kontrakten som et værn mod et eventuelt salg af Varmeplan Aarhus til 3. part. Byudviklingen af området NYE ved Elev følges tæt, og Lystrup Fjernvarme har tæt kontakt til byudviklere med henblik på at kunne levere fjernvarme, når det i 2016/17 bliver aktuelt. Årets varmesalg er på ,269 MWh. Salget af varme er ca. 1% lavere i forhold til sidste år. Dette skyldes primært en længere salgsperiode, idet måleraflæsningen på grund af myndighedskrav i gennemsnit er foretaget ca. 14 dage senere end året før. I løbet af året har vi repareret 4 ledningsbrud og derudover haft en afbrydelse som følge af en el-afbrydelse.

9 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 7 Ledelsesberetning Regnskabsårets graddagetal har været 2.536,9, hvilket er 16,5% mindre end et normalt års graddagetal. Årets graddagetal er samtidig 19,7% lavere end sidste års graddagetal, som var 3.160,7. Årsforbruget er beregnet efter graddage således, at perioden fra 1. april til 31. december 2013 udgør 54,8% og fra 1. januar til 31. marts 2014 udgør 45,2%. Pr. 31. marts 2014 var der tilsluttet forbrugere. Årets tilvækst er således 55 forbrugere. I det kommende år forventes et begrænset antal nye tilslutninger. Tilbagebetaling til forbrugerne: kr. Efterbetaling fra forbrugerne: kr. For det kommende år budgetteres med et årsforbrug (salg) på MWh, svarende til årsbudget for 2013/14. Den forbrugsafhængige KWh-pris forøges fra 0,43 kr. til 0,48 kr., mens den faste afgift pr. m² forbliver uændret. Målerlejen er ligeledes uændret. (Alle priser er eksklusive moms). Priserne inkluderer forsyningssikkerhedsafgiften, og for et standardparcelhus på 130 m² med et forbrug på 18,1 MWh vil prisen for opvarmning være kroner inkl. moms. Priserne er anmeldt til Energitilsynet den Hovedårsagerne til prisforhøjelsen er stigende udgifter til varmekøb, herunder statsafgifter, og øget fokus på fremtidig forsyningssikkerhed. Vores øgede fokus på forsyningssikkerhed består i en bedre vedligeholdelse af ledningsnettet på ca. 300 km i alt. Forsyningssikkerhedsafgiften kunne nogen tro var forsvundet, men vi opkræves stadig for den, og ingen ved præcist, hvor sagen ender. En noget utilfredsstillende situation, som vi desværre må leve med. Bestyrelsen har i løbet af året underkastet Lystrup Fjernvarmes vedtægter og Almindelige bestemmelser et eftersyn. Ændret varmeforsyningslovgivning med større forbrugerbeskyttelse og nye arbejdsmetoder har betydet, at vedtægterne, der er vedtaget på generalforsamling i 1999, ikke er i overensstemmelse med virkeligheden. Der er derfor udarbejdet et forslag til nye vedtægter, der både følger lovgivningen og praksis inden for varmeforsyningen. Forslaget er på dagsordenen til generalforsamlingen i 2014.

10 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 8 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Energitilsynets bestemmelser og årsregnskabsloven for regnskabsklasse A. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Indtægter Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til forbruger har fundet sted. Indtægter indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Variable driftsudgifter Variable driftsudgifter omfatter direkte omkostninger, der afholdes for at opnå indtægterne, herunder omkostninger til køb af varme mv. Faste driftsudgifter Faste driftsudgifter omfatter omkostninger til distribution, personaleomkostninger, hjælpematerialer og vedligeholdelse, administration, tab på debitorer mv. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til selskabets hovedaktivitet.

11 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 9 Anvendt regnskabspraksis Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Årets resultat I henhold til Lov om varmeforsyning kan der i varmeprisen indregnes alle nødvendige omkostninger samt en forrentning af indskudskapitalen. Værkets resultat vil efter indregning af over- eller underdækninger altid udgøre 0 kr. Selskabet har ikke foretaget forrentning af indskudskapitalen. Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostningerne og de fakturerede indtægter efter varmeforsyningsloven. Beløbet indregnes i varmeindtægterne og optages i balancen, enten som gæld eller tilgodehavende hos medlemmerne. I de efterfølgende år indgår beløb i varmeprisdannelsen. Balancen Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Anlægsaktiver afskrives på grundlag af anskaffelsessummen, reduceret med de i tidligere år foretagne henlæggelser til investeringer samt modtagne tilslutningsafgifter. Aktiverne afskrives over den forventede brugstid i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens bestemmelser. Afskrivning påbegyndes ved anlægsaktivets færdiggørelse. Anlæg (kedelanlæg, ledningsnet) 1985/ /91 Anlæg (kedelanlæg, ledningsnet) 1991/ /14 Bygninger 30 år Varevogne 5 år Målere 15 år Driftsmateriel og andre anlæg 20 år 30 år 5 år Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter en gennemsnitlig anskaffelsessum, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.

12 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 10 Anvendt regnskabspraksis Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Egenkapital Egenkapitalen omfatter tilslutningsbidrag indbetalt før , som ikke er modregnet i anskaffelsessummen på ledningsnettet. Nye tilslutningsbidrag modregnes i anskaffelsessummen på ledningsnet. Henlæggelser til fremtidige specifikke investeringer i overensstemmelse med Energitilsynets bestemmelser reserveres under egenkapitalen. Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

13 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11 Resultatopgørelse for 2013/14 (Ej revideret) Budget 2013/ / /13 Note kr. t.kr. t.kr. Pålignede varmebidrag Effektbidrag Abonnementsbidrag Regulering vedrørende tidligere regnskabsår (36.546) 0 20 Indregning af sidste års resultat i varmeprisen (461) Indtægter Kraftvarmekøb, MWh a 390,80 kr. ( ) (36.160) (37.088) Ledningstab, 24,0% / 25,4% El- og vandafgift ( ) (470) (525) Variable driftsudgifter ( ) (27.445) (28.193) Bruttoresultat Faste driftsudgifter 3 ( ) (14.594) (14.966) Resultat før renter og afskrivninger Renter af bankindestående og tilgodehavende hos andelshavere mv Gebyrer fra andelshavere Rente af prioritets- og bankgæld mv. ( ) (2.150) (1.650) Finansielle omkostninger ( ) (2.090) (1.580) Afskrivninger på anlæg mv. 4-5 ( ) (3.384) (1.946) Årets resultat før regulering Årets over-/underdækning ( ) 0 (862) Årets resultat 0 0 0

14 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 12 Resultatopgørelse for 2013/14 Indtægtsfordeling Effektbidrag 24% Abonnementsbidrag 8% Pålignende varmebidrag 68% Indtægternes anvendelse Forbrugt Varme 58% Ledningstab 18% El- og vandafgift 1% Faste driftsudgifter 12% Finansielle udgifter 4% Afskrivninger 6% Årets over/underdækning 1%

15 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 13 Balance pr / /13 Note kr. t.kr. Fjernvarmeanlæg og driftsmidler Varevogne Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdning materialer Varebeholdninger Tilgodehavende varmebidrag fra forbrugere Tilgodehavende byggemodnings- og tilslutningsafgifter mv Tilgodehavende merværdiafgift Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

16 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 14 Balance pr / /13 Note kr. t.kr. Tilslutningsafgift pr Henlæggelser til fremtidige investeringer Egenkapital Lån Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Skyldigt varmebidrag til forbrugere Overført til kommende års varmeafregning Kraftvarme Feriepenge A-skat og arbejdsmarkedsbidrag Skyldige renter Øvrige skyldige anlægs- og driftsudgifter Skyldig merværdiafgift Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Pantsætninger og eventualforpligtelser 8

17 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 15 Noter (Ej revideret) Budget 2013/ / /13 kr. t.kr. t.kr. 1. Pålignede varmebidrag MWh, storforbrugere og boligforeninger MWh, parcelhuse og mindre ejendomme Afgift for dårlig afkøling Periodisering ( ) Totalsalg i alt MWh. 2. Fast afgift Fast afgift er opkrævet med 15,50 kr. pr. m 2 beregnet boligareal Faste driftsudgifter Ledningstab, 24,0% / 25,4% ( ) (9.185) (9.420) Lønninger ( ) (2.650) (2.864) Formandsskabet Antenneleje Reparation og vedligeholdelse af ledningsnet ( ) (784) (843) Regulering af lagerbeholdninger (85.613) 0 0 Kontorholdsudgifter, it og rengøring ( ) (325) (319) Forbrugerinformation (67.449) 0 0 Nets betalingsformidling og porto ( ) (290) (339) Generalforsamling og møder mv. ( ) (200) (167) Honorar til bestyrelse ( ) (180) (190) Forsikring og kontingenter ( ) (400) (379) Autodrift (70.619) (65) (53) Revision og regnskabsmæssig assistance ( ) (150) (144) Juridisk assistance (65.000) (150) (33) Konsulenter (58.348) (150) (178) Kemikalier og vandprøver (36.935) (80) (74) Lokaleomkostninger (52.014) (50) (49) Energispareaktiviteter 0 (50) 0 Tab på forbrugere (7.610) 0 (31) Indgået på tidligere afskrevne fordringer ( ) (14.594) (14.966)

18 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 16 Noter 4. Fjernvarmeanlæg og driftsmidler 2013/ /13 kr. t.kr. Samlet kostpris Årets tilgang Samlet kostpris Afskrevet ved tilslutningsafgifter mv.: Saldo ( ) ( ) Årets tilslutningsafgifter mv. ( ) (1.101) Saldo ( ) ( ) Afskrevet i øvrigt: Saldo ( ) (34.428) Årets afskrivninger ( ) (1.915) Saldo ( ) (36.343) Regnskabsmæssig værdi Årets tilgang specificeres således: Hoved- og stikledninger Målere Brændere Bygning og driftsmidler Heraf dækket af tidligere års henlæggelser ( ) (2.645)

19 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 17 Noter 2013/ /13 kr. t.kr. 5. Varevogne Kostpris Årets tilgang 0 0 Saldo Afskrivninger: Afskrevet ( ) (369) Årets afskrivninger (31.393) (31) Afskrivninger ( ) (400) Regnskabsmæssig værdi Henlagt til nye anlæg, renovering mv. Saldo ( ) Anvendt 2013/ (2.645) Saldo Langfristede gældsforpligtelser Samlet gæld, der forfalder til betaling efter mere end 5 år (amortiseret kostpris) Lånene består af: Kommune Kredit kr., 25 års løbetid, fast rente på 2,7% Realkredit Danmark kr., 20 års løbetid, variabel rente Realkredit Danmark kr., 20 års løbetid, fast rente på 3,2% 8. Pantsætninger og eventualforpligtelser Kontraktlige forpligtelser I tilknytning til prioritetslån i Realkredit Danmark, som fastforrentes med 4,28% p.a. og hvis restværdi udgør t.kr., er der indgået en renteswap. Swappen løber til 31. december 2019, og værdien pr. 31. marts 2014 er negativ med t.kr. Til sikkerhed for selskabets realkreditlån er der stillet pant i selskabets ejendom for t.kr. Bogført værdi af pantsikrede aktiver udgør t.kr.

20 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 18 Budget 2014/15 (Ej underlagt revision) Budget 2014/15 t.kr. Pålignede varmebidrag MWh a 0,480 kr. (MWh pris 480 kr.) Fast afgift Effektbidrag, 15,50 kr. pr. m² Abonnementsbidrag, 975 kr Gebyr for dårlig afkøling 150 Forventet overdækning for regnskabsåret 2013/ Indtægter Andre driftsindtægter Udlejning 36 Formandsskab Andre driftsindtægter i alt 61 Variable driftsudgifter Køb af varme ( MWH a 399 kr.) (37.915) Ledningstab, 24% El- og vand (300) (29.115) Variable driftsudgifter i alt (29.115) Faste driftsudgitfer Ledningstab (9.100) Reparationer og vedligeholdelse (1.329) Måleromkostninger (150) Driftsledelse (1.905) Administrationsomkostnigner inkl. lønninger (1.685) Generalforsamling, møder mv. (130) Honorar til bestyrelse (160) Forbrugerinformation (80) It-omkostninger (140) Revision og regnskabsmæssig assistance (150) Konsulenthonorar (220) Energispareaktiviteter (570) (15.619) Faste driftsudgifter i alt (15.619) Finansielle poster og afskrivning Renter af lån og kreditter (2.500) Afskrivninger (3.400) (5.900) Finansielle poster og afskrivninger i alt (5.900) Budgetteret over-/underdækning 0 STK/CM T:\AFD41000\ \2014\ re001.docx

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Deloitte. Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Arsrapport 20l4ll5. CVR-nr. 42 12 58 14. Dirigent. 53. regnskabslr. Telelax 89414243 www-deloitte.

Deloitte. Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Arsrapport 20l4ll5. CVR-nr. 42 12 58 14. Dirigent. 53. regnskabslr. Telelax 89414243 www-deloitte. Deloitte Deloitte Sbba'iorisset R viirep rtsseh b CVR-nr. 33 96 35 56 City Tolver, Varkmestergade 2 8 Aarhus C Telefon 89414141 Telelax 89414243 www-deloitte.dk Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Søndergade 34 8370 Hadsten Telefon 86 98 34 33 CVRnr. 76 48 73 16 www.kvistjensen.dk hadsten@kvistjensen.dk Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62 74 98 14 ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2014 med følgende

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5 PINDSTRUP VARMEVÆRK A.m.b.A. BRUNMOSEVEJ 3 A, PINDSTRUP ARSRAPPORT 1. JULl2013 TIL 30. JUNI2014 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på varmeværkets ordinære generalforsamling. Pindstrup, den I 2014. Dirigent:

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 96 3473 00 aalborgæbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Visionsvej 51 DK 9DDDAalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Tlf: 9623 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9BHjørring CVR-nr. 20 22 26 70 BRVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014

Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. FJERNVARME FJERNKØLING Indholdsfortegnelse 2 Fjernvarme Selskabsoplysninger...3 Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Den uafhængige

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 46. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 46. REGNSKABSÅR BDO ScanRevision Sæbygårdvej 25 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 99 89 14 00, Fax: 99 89 14 01 www.bdo.dk E-mail: Saeby@bdo.dk SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

Læs mere

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer...

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... ÅRSRAPPORT 2013/14 Indholdsfortegnelse SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger... 1 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 ÅRSREGNSKAB Ledelsesberetning... 5 Anvendt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Tlf: 75 22 47 00 varde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kræmmergade 7 DK 68DD Varde CVR nr. 20222670 revisionsaktieselskab OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere