Aalborg Universitet. De store projekters åstrækning. Arler, Finn. Published in: Grænser i landskabet. Publication date: 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet. De store projekters åstrækning. Arler, Finn. Published in: Grænser i landskabet. Publication date: 2001"

Transkript

1 Downloaded from vbn.aau.dk on: February 23, 2021 Aalborg Universitet De store projekters åstrækning Arler, Finn Published in: Grænser i landskabet Publication date: 2001 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Arler, F. (2001). De store projekters åstrækning. I Hels, T. : Nilsson, K. : Nørregaard Frandsen, J. : Fritzbøger, B. : Riis Olesen, C. (red.) (red.), Grænser i landskabet (s ). Syddansk Universitetsforlag. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

2 De store projekters åstrækning mn Aner vis man ser på et kort over Bjerringbro- Hvorslev-området, er der et enkelt land skabselement der straks falder i Øjnene: en langstrakte udposning på Gudenåen placeret etop på det stræk hvor åen ved sidste istids afstut ing skiftede mening og besluttede sig til ikke læng re at ville flyde mod Viborg og Limfjorden, men i tedet krumme over mod Bjerringbro og videre ud od havet på den anden side af Randers. Helt hen e i kanten af kortet ligger den og lyser blåt og til ækker sig opmærksomheden, forstærket af en tyk ræmme af mørkegrønt langs den ene side. Det er ange Sø. Som en stor blå banan foret med grønt på dersiden af krumningen ligger den der og giver.ortet overbalance. Heller ikke hvis man kommer kørende på vejen wllem Århus og Viborg, kan man undgå at be ærke søen. Denne gang som et regulært brud på ejsens monotoni. Den dukker pludseligt op lige ed siden af vejen og synes at trække det lange gal in væk som man udeh at vide af det må have haft r sidevindtiet. Man kan pludselig se langt ud til [en ene side, helt over til skoven på den anden ide af søen, samtidig med at lyset hopper et par rader op i styrke og intensitet. Er det sol og sommer, kommer der bølgeblink, måske et par hvide sejl og hyl fra badende børn tilbage. Er det vinter, ligger søen grådunkel eller snehvid hen og minder om hvor streng eller blid vinteren indtil videre har været. En god anledning til at strække benene hvis man er i bil. Eller til at hvile dem hvis man er på cykel. Tange Sø er kort sagt noget man ikke kom mer uden om. N; ere postkort med Gudenaacen tralen. forrest ses åen med rester ne afdet gamle åløb nederst til venstre. Midt i billedet dæmning en, indløbskanalen og Tange Ås udløb tit højre. Bag dæmningen breder Tange Sø sig. Billedet er udlånt afelmuseets arkiv.

3

4 den DE STORE PROJEKTERS ÅSTRÆKNING 195 Hvor mange gårde der tidligere har været, er temmelig usikkert er antallet angivet til 13 laksegårde oven for og 25 neden for Randers Bro. I Den Danske Atlas fra 1768 er tallet faldet til fem gårde oven for og elleve neden for Randers.8 Endnu flere gårde forsvandt i den første halvdel af årene da transporten med pramme eller kåge over tog rollen som primær udnyttelse er det samlede antal laksegårde således faldet til 12 og et halvt århundrede efter til blot tre9 hvoraf to var pla ceret i åen oven for Randers ene ved Øster gaard, der ligger i Vellev sogn opstrøms Langå, den anden ved frijsenvold nedstrøms Langå, Ved en op tæffing i 1846 kunne man til gengæld endnu opreg ne tyve ålegårde alene på stykket mellem Silkeborg og Tange hvor fangsten var bedst. Mindst tolv af disse var til væsentlig gene for åens besejling, enten fordi de direkte lå i vejen for prammene, eller fordi de særlige strømforhold omkring gårdene skabte sand- og grusbanker. Ved den største af ålegårdene, ved Resenbro, måtte der ligefrem opsættes et spil til prammene. Laksegården ved Østergaard blev opkøbt af sta ten i 1863 og nedlagt af hensyn til pramdriften. Også den største af alle, laksegården ved frij senvold, overgik til staten, dog først i Opkøbet fandt sted efter at en betænkning fra en kommission under Landbrugsministeriet i 1896 havde påpeget at bestandene af laks og ørred var truet af at Frijsen voldspærringen stort set hindrede al passage af lak sefisk. 1 Det er denne kommissions arbejde der har resulteret i at der helt tilbage til år 1900 har eksiste ret særlige love med det formål at beskytte og ophjælpe bestandene af laks og ørred i Gudenåen. 2 Frijsenvold blev i stedet benyttet som såkaldt»mæk keanstalt< og opdragelseshjem for både åle-, lakse og ørredyngel indtil den blev endeligt nedlagt i 1915, Især laksen var allerede på det tidspunkt i problemer, ikke blot på grund af selve laksegården, men også som følge af en generel overfiskning med garn både i Randers fjord og længere oppe i syste met, forringelser på gydepladserne og sandsynligvis også den øgede mængde næringsstoffer fra et sti gende antal mennesker i området. 3 Udsætningen synes dog lige så lidt som senere forsøg at have væ ret nogen udpræget succes på trods af at passagen op til gydepladserne nu blev forbedret. 4 Pramdriftens sejr over fiskeriet Ud over at være et godt fiskevand har Gudenåen imidlertid fungeret som en væsentlig transportvej i århundreder. Allerede i 1400-tallet omtaltes visse borgere fra Randers som pramfolk. 5 Især sejladsen mellem Randers og ladepladsen ved Bjerring Mølle har haft en væsentlig økonomisk betydning i de efterfølgende århundreder hvor vejene var både dårlige og usikre og de landbaserede transportmid ler langsomme og tikomfortable. Opstrøms Bjerring var åen derimod ikke farbar for prammene (eller kågene) på grtind af de mange store sten der sam men med nogle relativt kraftige fald ikke mindst på Lakse- ellerfiskegården ved frusenvold, den største afde fiskegårue der gennem århun clreder har ligget som spærringer i Gudenåen. Gården blev ende ligt nedlagt i Billedet er fra Illustreret Tidende 1865.

5

6 inklusive hvilket DE STORE PROJEKTERS ÅSTRÆKMNG 197 og 1810, hvorefter åen var farbar hele vejen mellem Randers og Silkeborg. Da Vandbygningsinspecteur C. Carlsen skrev om reguleringsarbejderne 11861, var han dog ikke specielt imponeret af Overkrigs commissairens indsats der havde indskrænket sig til»oprydning af Steen og Anbringelsen af nogle Værker til Vandets Opstuvning«. 7 Alle spor af disse stuvningsværker var i øvrigt forlængst forsvundet lerede i 1846, og på trods af den indsats som først Ingerslev havde ydet, og som senere blev fulgt op af en tilsyneladende mere effektiv»commission afb calkvndige Mænd», nedsat i 1835 med Etatsraad Holm som aktiv og omsorgsfuld bestyrer og med en beskeden pramafgift som økonomisk basis, så ne Carlsen stadig konstatere at»aaen var især paa Strækningen mellem Sminge Sø og Tange opfyldt med store Steen, som tildeels ragede frem over Vandfiaden. Paa nogle Steder have Stenene, før gen Opndning var foretagen, ligget san tæt, at de deles spærrede Passagen». 8 Det blev der imidlertid gjort noget ved i årene efter 1851 hvor Indenrigsministeriet vedtog at igangsætte en omfattende udbedring af vandvejen mellem Tange og Silkeborg, og i det næste tiår skød næsten rigsdaler i projektet. Ministeriet fik i sandhed noget for pengene. Alle ålegårde nedlag des, tilmed uden erstatning, under henvisning til et reskript af 1807 der forbød at anlægge nye ålegårde af hensyn til Ingerslevs pramme. Der var dog en kelt væsentlig undtagelse: Den største af dem alle, ålegården ved Resenbro, der let kunne dokumentere at have eksisteret før 1807, måtte man lade overleve efter flytning (hen til kroen med de berømte ter) og en større ombygning der lettede sejladsen; erstatningen for en fuldstændig nedlæggelse ville have beløbet sig til mellem og rigsda ler. 9 Der anlagdes en ny pramsti beregnet til heste på et dige mindst tre fod over vandlinien hele vejen mellem Silkeborg og Tange en række al kun no al en åleret nødvendige dæmninger og»couperingsværker» med næsten 300 faskiner; render og rør til vandafføb fra det omliggende terræn, samt broer over de åløb der støder til på vejen. Broerne over Gudenåen ved Kongensbro og Resenbro blev samtidig hævet så pramme med større læs kunne passere. Selve åen blev ikke blot uddybet, udvidet og set for generende sten var et hårdt arbejde eftersom åbunden de fleste steder i sig selv var hård som sten og arbejderne derfor ofte måtte stå midt i åen og hakke i bunden med store jernstænger den blev samtidig reguleret i betydeligt omfang med udgravninger i bredden og regulerende strømvær ker af træ og sten i selve åen:»de Partier af den omhandlende Aastrækning, hvor Løbet er rectifice ret ved Udgravning, ere ialt 49, hvis samlede Læng de udgjør Alen. Ved 26 af disse Partier er anbragt tilsammen 82 forskjeffige Værker; nemlig 62 lndbvgninger, 5 Parallekkumninger og 15 Coupe ringer. fremdeles er pan forskjellige Steder af Aalø bet optaget ikke mindre end 2 til 300 Steen af 4 til 6 fods Diameter, af hvilke mange maatte sprænges før de kunde bortskaffes, samt et betydeligt Antal af mindre Dimensioner».2 Både uddybningen og de andre former for»rectfficering» måtte dog holdes inden for relativt snævre rammer eftersom både slvngningerne og grøden i vandet måtte bibeholdes for at sikre en jævn og rolig vandføring. Med gennemførelsen af først Ingerslevs og siden Carlsens projekter havde transporten vundet over fiskeriet. Uddybningerne og reguleringerne af åen betød blandt andet at en række af de lawandede stryg som laksefiskene hidtil havde benyttet som gy depladser, forsvandt. Carlsen pegede desuden på nødvendigheden af en fortsat vedligeholdelse af transportvejen eftersom ørrederne selv havde vist sig i stand til at etablere generende sand- og grusbanker hvor prammene kunne gå på grund. Samti dig blev åen bedre til at aftage vandet fra de omlig ren

7

8 ni på DE STORE PROJEKTERS ÅSTRÆKNING 199 Det er anslået at der ved midten af 1800-tallet var ielt op til 120 pramme i fart, og at over 1000 men iesker var beskæftiget med pramfarten. Så er revl og rat nu nok også taget med, men tallet har under alle )rnstændigheder været betydeligt. På trods af uddyb ungen af åen i l$50erne korn prarndriften imidler id snart i vanskeligheder da nye ingeniørbedrifter ar i færd med at overtrumfe Carisens projekt. Efter rnbanemes indtog mistede pramdrfflen relativt bur igt sin betydning. forbindelsen mellem Langå og Vi uorg, der var den direkte anledning til etableringen af tationsbyen Bjerringbro, var færdig i 1863, mens [en endnu vigtigere forbindelse mellem Silkeborg og kanderborg (og videre til Århus) blev indviet i Jierede i 1880 var prammene blevet sjældne, og det ar kun et sidste nådestød der blev sat ind i 1908 ned den relativt sent anlagte jernbane melletn Langå ig Silkeborg. På det tidspunkt havde den væsentligste [el af transporten til og fra Silkeborg allerede længe evæget sig over Århus stor frustration for han leisfolkene i Randers. Da dæmningen ved Tangeværket etableredes i , som vi skal se om lidt, var prarndriftens etydning forringet så meget trods af en kort enopblussen under 1. Verdenskrig at den ikke ængere udgjorde noget argument mod værkets op ettelse. Der var ganske enkelt ikke penge nok i ramdriften til at betale et sluseanlæg. Da pramme te heller ikke længere kunne optræde som symbol å fremskridtet, men snarere opfattedes som en for 2ldet transportform, var der heller ingen velvilje at inde på det grundlag. thomsens første og andet rojektforsiag ramdriftens begyndende endeligt betød dog på ing n måde en opgivelse af de store omdannelsespla uer for åen og en tilbagevenden til den gamle orden uvor fiskeriet havde førsteprioritet. Tværtimod. Skematisk oversigt over Gndende,i og de tilstødende vandløb fra 1913, De mange vinkefrette streger over vand løbene markerer opdæmninget; pri inært men ikke udelukkende i til knrtning til vandmøllet: Tre afop- dæinningei7efindes på selve Guden åen nedstrøms Silkeboig:fiskegården ted FrUsentold ålegården ved Resen bro og Silkeborg Papøfabrik. En ræk ke afsorte prikker langs en åstrækning angiver gudepladserfor laks. Detfremgår at grdepladserne alle befandt sig på Gudenåen melleni hinge og Sminge Sø ogpå de nederste stræk af Tange- og Borreå, det ill sige netop i de områder som senere blev stærkest påvirket af Tange Søs etable ring. Gengivet efter Otterstrøm infi 1913 (se note 9). Jin7e &5?145S 730 Jtn

9

10 faldet skulle på - DE STORE PROJEI(TERS ÅSTRÆKNING 201 fordrede etablering af en 38,2 ha stor møliesø i Tangeå-dalen der kunne anvendes som regulator i takt med døgnets svingninger i behovet for elpro duktionen. Åen nedstrøms værket blev samtidig foreslået uddybet med knap en meter for at sikre et større fald. Møllesøen var imidlertid for lille til at sikre et mere stabilt fremløb over hele året. Thom sen og faber foreslog derfor at der etableredes et vandresenoir gennem en uddybning af åen fra Sil keborg Langsø til godt en kilometer efter Resenbro, et swkke på mere end fire kilometer, samt opret telse af en 20 meter bred reguleringssluse efter det uddybede stykke. Det tredje element i planen bestod i etablering af en 8,2 km lang og 15 meter bred kanal på ven stre bred fra Brårup (nedenfor Borreås tilløb) til den projekterede sø i Tangeå-dalen. Denne kanal kan sammenlignes med den noget længere kanal i det tidligere forslag, dog med de to yderligere for skelle at der kun skulle finde en meget begrænset afvanding sted, samt at kanatens udløb trods det medfølgende krafttab sænkes nogle me ter da Tange by ellers ville ligge under vandspejlet af den kunstige sø i Tangeå-dalen og dermed i perma nent fare ved gennembrud. Det meste af krafitabet ved kanalsænkningen ved værket vifie blive reduceret fra 12 til 8 meter kunne dog kompen seres ved at Borre-, Gjels- og Affingå ved omlæg ningen kunne ledes ned i kanalen og dermed tilføre værket større mængder af vand. Alt dette forudsatte imidlertid endnu en brik: an læggelse af en dæmning mellem Kongensbro og Ans og etablering af en ny 50 på omkring 62 ha, 3,5 me ter over den tidligere vandstand. Kun herved kunne den projekterede kanal komme op i et tilstrækkeligt højt niveau. Søen kunne samtidig virke som endnu en stabilisator. Også i dette område var jorden ringe og ekspropriationerne derfor billige. Desuden ville endnu et kraftværk eventuelt senere kunne opføres ved dæmningen selvom faldhøj den var betydeligt la vere end længere tiede ad åen. forslaget rummede også en plan om både fisketrappe ved selve kraftværket og anlæggelse af ti styrt, støbt i beton, og mellemliggende hvilebassiner i den delvist tømte Gudenå. Laksefiskene ville ifølge Thomsen og faber med en sådan indsats få endnu bedre forhold end forud for projektet lwor naturen endnu var ureguleret, og fiskeriet kunne derfor me get vel tænkes forøget. Også pramdrfflen ville blive tilgodeset hvis der samtidig blev bygget elektro-ke miske fabrikker i området, og hs der viste sig at KNAt.ANLt:n VEl) fhjdenaa = s - / i Krist/an Ihomsens andetforslag til %ia,ial- og Kraftankeg ret! Gudenaa. På tegningen ses pro jektetsforskellige elementer: Kraftværket og dæmningen ved Tangeaas itdinunding i Guden aaen, inøllesøen i Tangeaa-da leij, den gravede kanal mellen inøllesøen og det opdænmæde reserroir der skulle placeres melleni Braarup og Kongensbro, swnt reguleringsslitsen ned strø,ns Silkeboig Imigso. for at beinrefiskeriet i det gamle åløb på trods afdet betydelige tandtab er derplaceret ti styrt, støbt i beton på strækket mellem Braarup og Tange. Åen tænktes på den måde omdannet til en række bassiner hvor laks og ør red kunne hvile inden de skulle forcere det næste stirt. Indsat nederst til tenstre længdeprofil afgudenaaen nedstmms Silke boug. Gengivet efter Thomsen og faber 1910 (se note 21).

11

12 skal i på et efter DE STORE PROJEKTERS ÅSTiIING 203 nem folke- og Landsting i løbet af ganske få ses i lyset af at kuipriserne var tidoblet i et af krigsårene, og at anvendelsen af elektricitet i hastig vækst. Gudenaaens Elektricïtetsværk, der med stor op ning var dannet lokalt efter at n gterne om et nmende vandkraftværk havde svirret et stykke og som havde indsendt deres egen ansøgning til sdagen, fik ingen koncession. Rigsdagen indføje imidlertid i loven at alle kommuner og elselska i Viborg og Århus Amter skulle have mulighed at deltage i det andelsselskab som skulle stå for )lering og drift af anlægget og for distribution af producerede elektricitet. Paraplyorganisationen leisselskabet Gttdenaacentralen overtog derfor tcessionen fra Århus og Viborg Amter ved sit stif le møde den 12. juli.29 folkene bag Gudenanens «ricitetsværk indgik trods af den tidligere Jstand mod Århus Kommunes indbianden i loka ifærer denne organisation under navnet Gu aaens Oplands Elektricitetsselskab. Arbejdet med anlægget påbegyndtes allerede den 4. august Op til 500 mand arbejdede samtidigt på anlægget de kommende par år. fem huse og 22 gårde, herunder blandt andet Hvilested Kro ved Aiis og Tange Færgegaard, blev nedrevet. Også broerne over Gudenåen ved Ans og over Tan geå måtte bygges påny på tør grund. I alt var 192 lodsejere omfattet af ekspropriationerne. Alle træer; buske og hegnspæte på det område søen ville dæk ke, blev samtidig fjernet eller allirændt. Kun fire træer lod man nogen tid blive stående med rødder ne dækket af vand sigende fordi man så kunne hænge ingeniørerne i dem hvis dæmningen ikke kunne holde m jord blev flyttet med håndkraft alene ved anlæggelsen af den mere end 700 meter lange dæmning. I maj måned 1920 holdt man rejsegilde på krafiværket, og i løbet af fjorten dage i december måned samme år blev Tange Sø endelig fyldt med vand år senere end det noget urealistisk var planlagt. Den sidste uge før jul blev der sendt strøm Et såkaldt trillesjak< under ar bejdet med udgrauning af ind løbskanalen til eleæyke Billedet udlånt afelmuseets arkh.

13

14 DE STORE PROJEKTERS ÅSTRÆKNING 205 ppe, men selv efter forbedringen af trappen i 80 finder kun omkring 25 % af de laksefisk der rhovedet når op til værket, p gennem trappen. I 91 synes kun omkring 6 % af de 300 havørreder r dette år ankom til Gudenåen for at gyde oven Tange Sø, at være nået gennem fisketrappen.3 så ungfiskene kan have problemer med at finde anern trappen på vejen ud.32 Derimod er passage blemerne ikke afgørende for de øvrige fiskearter mrådet. En ting er passagen ved selve værket. Nok så oblematisk for fiskene er imidlertid passagen gen m den opstemmede sø. Etableringen af Tange Sø r nemlig med tiden resulteret i en stor bestand af rdvr der tager lakse. og ørredsmolten på deres mod havet:33 først og fremmest gedder, men også dart og forskellige fuglearter (lappedykker, kehejre, skarv, måge med flere). Ved høringen i Tangeværkets fremtid i 1998 søgte en repræsen it for Gundenåsammenslutningen Lakseprojektet også at forstærke sine øvrige argumenter med en ritabel skrækhistorie, en»splatterromam<, hvor vi ger en ung laks på vandring op og ned gennem nge Sø og gennem værkets ttirbiner på sin vej til fra havet. Den stakkels laks ser alle sine rejse mmerater en efter en blive ædt af rovfisk, mal Lkteret af turbinerne, udsat for sygdom, skimmel svien i øjnene og kan ved vejs ende end ikke ide hverken en brud eller en brudeseng. En sådan handling fiiider repræsentanten både»etisk og oralsk forkert<.»forestil jer,» slutter han med en iste trumf,»at en kyffingeavler eller en svineavler yde indrettet sin produktion på samme vis! Hvor.n tror I så at offentligheden ville reagere???» Dødeligheden for lakse- og havørredsmolt i sel Tange Sø er stor et sted mellem 80 og 90 % 35 ri adskiller den sig dog ikke fra dødeligheden i Ldre søer i Gudenå-systemet. Den samlede smolt sdelighed gennem søerne fra Mossø til Silkeborg fisketrappen ved Tangeværket. Bassinet nedenfor værkets ti,, biner skimtes Øverst i billedet. foto: Finn Arie,:

15

16 som DE STORE PROJEKTERS ÅSTlIING 207 mere søagtig karakter, og at der kun er få mulige gydepladser tilbage i selve åen. Allerede uddybning er i forbindelse med pramdrift havde dog forinden forringet betingelserne. Hertil skal så lægges nogle yderligere miljømæs sige effekter nedstrøms af Tange Sø svarende til ef fekterne af andre søer af samme type: forhøjet pilværdi om sommeren (over 8, sjældne gange over 9) og forhøjede sommertemperaturer på 2-3 gra der. Konsekvensen heraf er blandt andet at langt størsteparten af laksefiskene først bevæger sig op mod Tange relatit sent på året hvor temperaturen og pil-værdien er faldet. Det er dog vanskeligt at vurdere hvor stor betydning denne forsinkelse har eftersom ørrederne under alle omstændigheder først gyder sidst på året og laksene først fra januar til april2 En anden effekt består i den øgede tiffør sel af organisk stof som konsekvens af en forhøjet produktion af planktonalger i søen og en heraf føl gende forringet vandkvalitet de første km ef ter søen. Disse effekter af Tange Sø er dog på ingen måde specielle. Søen kan generelt betegnes som ganske almindelig lawandet sø (gennemsnitsdybde 2,8 meter) med en næringsstofbelastning på linie med de øvrige søer i Gudenå-systemeL3 Fosforind hold og sigtbarhed er på linie med for eksempel Skanderborg Sø, Mossø, Salten Langsø ogjulsø. Det eneste unormale ved Tange Sø er den meget hurtige vandgennemstrømning, hvor den gennemsnitlige op holdstid er helt nede på omkring 10 døgn mod Sil keborgsøernes 55 døgn og Skanderborgsøernes 1,5 Som en positiv effekt kan nævnes at der i Tange Sø i de øvrige søer i Gudenå-systemet finder en forøget tilbageholdelse af fosfor og en væ sentlig kvælstoffjernelse sted. I gennemsnit fjernes omkring tons kvælstof pr. år, svarende til cirka % af den indløbende mængde. Der tilbageholdes samtidig godt 10 tons fosfor pr. år, svarende til cirka 15 %. Det betyder at både den ne dre del af Gudenåen og Randers Fjord bliver mindre næringsstolljelastede. Under de nuværende beting elser har denne fosfor- og kvælstoffjernefse især be tydning for den yderste del af Randers Fjord og Hevring Bugt uden for fjorden. I selve åen er det der imod fortsat primært lysforholdene der er begræn sende for algeproduktionen. Den oprindelige laksestamme i Gudenåen er uddød, og en eventuel fremtidig retablering af levedyg tige laksebestande må derfor under alle omstændig heder ske med indførte stammer fra Sverige, Norge eller Skotland. Mange anser den oprindelige stam mes forsvinden for at være en følge af Tangeværkets etablering dels fordi der kun blev etableret en rela tm dårlig passagemulighed, dels fordi de bedste gy depladser forsvandt. Den sidste laks fra den op rindelige stamme blev fanget i Det skal imidlertid endnu engang bemærkes at gydemulighe derne allerede forud for værkets oprettelse var for ringet betydeligt, blandt andet som følge af fjernelse af stryg af hensyn til pramdriften. Overfiskuing har også været en medvirkende årsag. Desuden var vandkvaliteten i åsystemet løbende blevet forringet frem til vandmiljøplanen fra Mange udsatte laks synes da også fortsat at vende om længe før de når Tangeværket. Det kari dog også være forårsaget Ans-broen. der b/et bgxet da Tange Sø b/et anlagt og vand standen dermed steg til højde; som den gmnle bro ikke kunne klare. Smoltdødehgheden er stor omkring indsnæerhigen afsøen ted broen, blandt andet som føl ge afet rigtfugle/iv i området. foto: Finn Ar/et:

17

18 DE STORE PROJEKTERS ÅST1icrING 209 Der er blevetfremsat mange forslag til reguleringen af Gudenåen i området ved Tange Sø. Skitserne her viser de forslag som bleufremsatforud for høringen om Tange ø i sep tember Forslagene er ilær mere beskrevet i teksten, inim rene refererer til teksten. Gengi vet efter Harremoê mfl (se note 47,). Tange Sø og Gudenåen er markeret med blå1 nj tforløb afgudenåen med rødt, gitter til sikring affiskenes vej gennem å-forløbet medfed gu4 sænket vandstand med grønt. 2 6

19

20 selvom DE STORE PROJEKTERS ÅSTRÆKNING 211 De tre første løsninger kan alle betegnes som relatm beskedne revisioner af de nuværende for hold allerede den tredje løsning kan synes rigeligt radikal set gennem Gudenaacentralens bril ler. Med de følgende løsningsforslag bevæger vi os imidlertid op i Thomsenske luftiag. Den fjerde mu lighed (nr. 4 på figuren) består nemlig i at anlægge et langt omløbsstryg hele vejen langs Tange Sø og til Borre Å i det område hvor Gudenaacentralens plan tage ligger, med en vandføring på 3 m3/s. for at sik re at laksene kan finde vejen, afgitres indløbet til søen med et tæt skråtstillet gitter. Tange Søs nuvæ rende vandstand bevares dermed, mens Tangevær kets elproduktion nedsættes i samme størrelsesor den som i forslag 3. Passagemuligheder vil derved forbedres i nogenlunde samme omfang som i for slag 3, men samtidig undgås den store dødelighed ved passage gennem søen. Der kan endvidere tæn kes en vis forbedring af gydemulighederne ved an lægget af det lange stryg med betydeligt fald. Søef fekterne nedstrøms vil dog heller ikke her ændres markant. Anlægsudgifterne vil imidlertid være høje, omkring 100 miffioner kr. Der vil også i dette for slag kunne finde en elproduktion sted på godt 10 miffioner kwh/år, Den femte mulighed (nr. 5 på figuren) er endnu en tand dristigere. Forslaget går ud på at anlægge et langt omløbsstryg hele vejen langs Tange Sø frem til Borre Å, men nu med en vandføring på hele 21 m/s, hvilket svarer til den samlede vandføring i Gu denåen. Indløbet til søen afgitres også her med et tæt gitter. Tange Søs nuværende vandstand bevares på denne måde til glæde for brugerne, men Tangeværkets elproduktion ophører til gengæld måske bortset fra en meget begrænset museumsdrift med vand fra Tange Å. Alle passageproblemerne for lak sefiskene ophører. Der vil ikke være nogen søpassa ge med stor smoltdødelighed. Gydebetingelser vil kunne forbedres betydeligt i den nye kanal. Søeffek ten nedstrøms vil ophøre, herunder også søens tilbageholdelse af fosfor og kvælstof. Anlægsudgif terne vil her være endnu højere end i det foregåen de forslag, i størrelsesordenen 200 miffioner kr. Samtidig ophører elproduktionen som sagt med de økonomiske og miljømæssige effekter det vil give. Den sjette mulighed (nr. 6 på figuren) er den helt ideelle løsning for laksens forkæmpere: Elpro duktion ophører og opstemningen ved Tangeværket fjernes, Tange Sø tømmes, og Gudenåen retableres i sit tidligere leje. Det antages på længere sigt at bety de at alle passageproblemerne forsvinder, at der ikke vil være nogen søpassage med stor dødelighed, at de tidligere gydepladser vil genopstå, og at søef fekten nedstrøms vil ophøre. At der i en periode må forventes en del turbulens i åsystemets økologi i for bindelse med omstiffingen, er en omkostning som må tages med i købet. Anlægsudgifterne anslås her at beløbe sig til omkring 60 miffioner kr. Den syvende og foreløbig sidste foreslåede mu lighed består (nr, 7, 7A og 7B på figuren) i at sæn ke vandspej let i Tange Sø med 1,5-2 m og anlægge et vandløb i de derved genskabte landområder en- Udsigtfra Gudenaacentralen 7. jalniar Den netop opfrldte Tange Sø skimtes øverst til højre bag den nyopførte dæmning med den endnu åbnefrishtse øverst til venstre. frafrislusen fosser vandet ned gennem to støttedæmninger til det gamle aftkårne åløb. Nederst tit højre ses den førstefisketrappe. Det er i dette område det nu erforeslå et at anlægge et kort omløbs stmjg. Udlåntfra Ebnuseets ar kiv.

21

22 DE STORE PROJEKTERS ÅSTRÆKNING 213 kan man ganske enkelt aflæse på bundlinien hvil ket løsning der vil være at foretrække. Det er her»præferencerne< vil være test og stærkest. Metoden er et forsøg på at skære igennem hvor der er tale om politiske uenigheder. Ved at reducere de involverede parter til forbrugere eller interessen ter med forskellige former for private præferencer, forestiller man sig at man kaii rationalisere den po litiske proces. Det er imidlertid en overordentlig problematisk fremgangsmåde eftersom man derved dels reducerer den fælles politiske afklarings- og beslutningsproces til en simpel opsummering af mere eller mindre tilfældige private ønskei dels re ducerer værdier, det vil sige størrelser, der er muli ge at diskutere og vurdere gennem offentlige disktis sion, til principielt ubegntndelige private tilbøjelig Den nyopførte bro og dæmning heder.56,edan,ç oktober 1920.få,mi,ie Men på hvilket grundlag skal man så nå frem til derfør søen Ji ldes op. I de nye en beslutning? I debatten om Tange Sø er der duk forslag 6 og 7 vil vandstanden ket to alternative kriterier op som imidlertid på komme necipå det gamle ni mange måder ligner den økonomiske model, blot veau. Udlåntfra Elmitseets ar kh uden den økonomiske værdisætning. Det afgørende spørgsmål er, lyder argumentet fra Gudenaacentra indtjening spillet eti væsentlig rolle, selvom også en bestemt fremskridtsforestiffing utvivlsomt har haft en vis indflydelse da staten gik ind i projektet. Kristian Thomsen fik først og fremmest overbevist beslut ningstagerne ved at påpege den gode økonomi i et vandkraflværk. Selvom der var tale om egentlige po litiske beslutningei har man i alle de tre tilfælde til ladt at de økonomiske vurderinger blev mere eller mindre afgørende. Man kan derfor spørge om det ikke ville være en rimelig måde at træffe beslutning nok engang. Hvis man anlægger en snæver økonomisk be tragtning, vil et sådant valg tale imod en favorisering af laksefiskene. Forud for Tangeværkets etablering anslog fiskeribiologen C. V. Otterstrøm at der fange des omkring 3600 kg laks og omkring den dobbelte mængde af ørreder. Hvis man regner med en gen nemsnftsvægt på omkring 6 kg pr. laks og 3 kg pr. ørred, svarer det til 600 laks og 2400 ørreder.52 Det regnede han dengang for en alt for intensiv fangst som kun kunne opretholdes med en betydelig kun stig udsætning af vngel.53 Selvom man forestillede sig at udbyttet kunne flerdobles med en yderligere indsats til forbedring af forholdene, skulle prisen på laks (eller på fiskekort) opnå nærmest uhyrlige høj der hvis de foreslåede investeringer skulle hentes hjem.51 Man kan imidlertid også vælge at anlægge en bredere form for økonomisk betragtning hvor man inddrager forskellige goder som ikke almindeligvis prissættes.55 Værdisætningen af disse goder kan eksempelvis foretages ved såkaldte Willingness-Io Pav undersøgelser hvor man spørger de berørte om hvor meget de hver især vil betale for eksem pelvis at medvirke til at etablere selvbærende lakse- og ørredstammer eller for at bevare Tange Sø. I så fald er den umiddelbare økonomisk betydning af laksene ikke afgørende. Hvis man inddrager alle de værdisætninger man på den måde når frem til,

23

24 så og og i DE STORE PROJEKTERS ÅSTRÆKNING 215 et økonomisk spørgsmål om indtægter og udgifter. Selvfølgelig spiller det en rolle hvad det koster. Fæl lesskabet har mange opgaver at varetage. Der er imidlertid en grundlæggende forskel på denne poli tiske afvejning og den metodiske opsummering af hvad folk som privatpersoner hver for sig er villige til at betale for at opnå nogle goder. Politikkens om råde er ikke et marked hvor man køber sig til ydelser på basis af private præferencer, men et fo rum for fælles anliggender. Spørgsmålet om Tange Sø er et af den slags spørgsmål som alene kan afgø res gennem en afklaring i det lokale fællesskab: Hvem er vi, og hvad har central betydning for os? Der er lokal politik i ordets bedste forstand i sagen om Tange Sø. Desværre ender spørgsmålet om beslutnings form ikke her. En af de ting der gør spørgsmålet om Tange Sø så prekært, består nemlig i at det på ingen måde er klart på hvilket niveau beslutningen rime ligvis bør tages. Det lokale niveau er naturligvis væ sentligt. Det er trods alt her de mest umiddelbart berørte befinder sig. Det regionale eller amtslige ni veau er imidlertid også vigtigt. Rent formelt har den nye vandløbslov overladt beslutningskompetencen til amterne, hvilket der er god logik i eftersom stykket ved Tange trods ah kun udgør en begrænset del af det samlede åsystem. Det er således i sidste instans Viborg Amt der sidder med aben. I Gudenåens til fælde bliver problemet imidlertid ekstra vanskeligt derved at åen bevæger sig gennem flere amter der meget let kan tænkes at have forskellige priorite ringer. Hvis de amter der rummer det øverste stykke af åen, prioriterer faunapassage højt det gør de faktisk kan de hurtigt komme i modsætning til det eller de amter som rummer de nedre dele af åen, og som måske vælger at prioritere søen og kraftværket ved Tange. Afgørelsen rummer imidlertid også dimensioner som går ud over det amtslige niveau. Akkurat som dengang da det drejede sig om åle- og laksegårde, om prammene der skulle have plads, eller om fa ber og Thomsen der skulle omkring Rigsdagen for at få deres store planer sat i værk og dermed for en stund gjorde det lokale elselskab til sorteper, så vil det nationale niveau nok engang gøre sig gældende eftersom Gudenaacentralens koncession er udstedt på dette niveau på grundlag af en lov. En eventuel forlængelse af koncessionen vil således kræve en lovrevision. Tilsvarende vil en eventuel kostbar om lægning af åen givetvis kræve tilskud af statslige midler hverken laksefiskene eller Danmarks største vandkraftværk kan jo ret beset regnes for rent lokale anliggender. Hertil kommer så spørgs målet om Tangeværkets placering i forhold til den nationale energipolitik, og selvom værket i dag kun tegner sig for omkring en halv promille af det dan ske elforbrug, så yder det dog stadig sit bidrag til den nationale politik på området. Endelig rummer sagen en international dimension for så vidt som spørgsmålet kan tænkes at henhøre under interna tionale aftaler og konventioner, herunder, som tidli gere anført, Bernkonventionen, Biodiversitetskon ventionen og mere indirekte forstand Klimakonventionen. Og så har vi slet ikke nævnt EU med et eneste ord. Tange Sø ligger stadig og lyser blåt, Uglerne slap den imidlertid ikke af med da vandet steg i moser og enge. Ja, i og for sig har de vel aldrig haft det bedre. Men ugler er ikke altid af det onde. De er også symboler på klogskab, og uglerne i mosen kan somme tider tvinge os til at tænke nøjere over hvad det egentlig er der betyder noget for os. Hvem vi egentlig er og hvad vi gerne vil tage del i. Sådan går det forhåbentlig også når sagen om Tange Sø nu går ind i den afgørende fase. Imens flyder Gudenåen ro ligt videre.

25

26 hvad DE STORE PROJEKTERS ÅSTRÆKNING ) Pontoppidan 1984 (se note 23), bind 1, s ) Pontoppidan 1984 (se note 23), bind 1, s. 205 f. 26) Kr. Thomsen:»Om Kanalanlæg ved Gu denaaen», Hedeselskabets Tidsskrft m 1-2. januar ) Faber og Thomsen 1910 (se note 21). 28) Både lov og koncession findes genop trykt som bilag ijacobsen 1981 (se note ). 29) Jacobsen 1981 (se note 7), kap. og Ellert 1943 (se note 1), s. 19 if. 30) Nielsen 1993 (se note 2). 31) Christian Dieperink: Opvandrhig af Ørred og laks i Gttdenåen, Iff-rap port 7, Institut for Ferskvandsfiskeii og Fiskepleje, Silkeborg 1992, s ) Niels Jepsen. Kim Aarestrup og Gorm Rasmussen: Smoltdødehgheder i Tange Sø. Undersøgt ifordret 1996, DfU-rapport 32, Danmarks fiskeriundersøgelser, ) Smolt er ungfisk på 1-3 år. Når fiskene efter et års tid når en længde på om kring 15 cm, begynder de i forårsmå nederne at vandre mod havet. 34) Gudenåsammenslutningen Laksepro jektet v. Carlo Iversen:»Indlæg på høring om lange Sø den 17, september 1998,» Materiale til Høring om Tan geværket 17. sept 1998, Viborg 1998 (herefter refereret til som Hørings materiale 1998). GI er en sammen slutning, der omfatter 15 organisatio nei primært lyst- eller sportsfiskerfor eninger samt organisationer, der med virker ved udsættelsen af laksesmolt i Gudenåen. 35) Jepsen mfl (se note 32); Gert Holdensgaard, Chr. Pedersen og Søren Thomassen: Nedvandring aflakse- og ørredssrnolt i Gudenåen og Tange Sø , fos-laks rapport 1, Randers ) G. Rasmussen:»Hvad bliver der af smoltene.«, 1ffÅrsberetning. Silke borg 1994; Holdensgaard mfl (se note 35). 3 ) J Nielsen: Laksens og havørredens gj desucces i Gudenåens hovedløb. Gudenåkomiteen, ) Jf. figuren ijepsen mfl (se note 32), s ) Jf. tabellen i Holdensgaard mfl (se note 35), s ) Holdensgaard mfl. 199 (se note 35), s ) Dieperink 1992 (se note 31). s ) Neckelmairn 1833 (se note 4), s. 7; Otterstrøm mfl (se note 9), s ; Dieperink 1992 (se note 31), s ) Kurt Nielsen, Jens Peder Jensen og Jens Skriver: Miljforholdene i Tange Sø og Gudenåen, Faglig Rapport 244 fra Danmarks Miljøundersøgelser, 1998, s. 13 if. 44) Nielsen mfl (se note 43), s. 18 if. 45) E. M. Poulsen:»Nye undersøgelser over Gudenaaens lakse- og havørred bestand», Beretning til Ministeriet for Landbrug og fiskeri, Dansk Biolo gisk Station, 1935, s ) Dieperink 1992 (se note 31), s ) En opregning af forslagene og diverse konsekvenser findes i Høringsmateria le 1998 (se note 34), specielt indlæggene al Claus Nickelsen, Alex Dub gaard, og Gorm Rasmussen mfl.; Nielsen mfl (se note 43), samt den opsummerende redegørelse for fattet af Poul HarremoEs, Morten Søn dergård og Alex Dubgaard: Tangevær ket, Tønge Sø ogfiskene i Gudenåen. PH-Consult, sept Skov- og Na turstrelsen har efter artiklens færdig gørelse fremlagt en række forslag der dog i grundtrækkene minder om de her i teksten beskrevne forslag 3, 4, 5 og 7B. 48) P. B. Heise:»Beskrivelse af Gudenåens opland og vandsvstem, geografisk og historisk», Høringsmateriale 1998 (se note 3q). 19) Gudenåitndersøgelsen , Sam lerapport, Vandkvalitetsinstituttet, 1976, s ) Claus Nickelsen:»Fiskepassage ved Tange Sø, Teknisk vurdering af løs ningsmuligheder», Høringsmateriale 1998 (se note 34). 51) Heise 1998 (se note 4$). 52) Otterstrøm mfl, 1913 (se note 9), s Jf. også Dalsgaard Larsen 2000 (se note 3). 53) Otterstrøm 1916 (se note 7), s ) En sådan betragtning er blandt andet blevet anlagt af den såkaldte»initiativgruppe for Gcidenåens øvre Løb» i rap porten Gudenåen vil vi med den?, Se specielt Appendix 2. 55) En sådan betragtning anbefales lidt forsigtigt al Poul Harremoës, Morten Søndergård og Alex Dubgaard i deres redegørelse for resultatet al høringen

27

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Finansrådets ledelseskodeks af 22/

Umiddelbare kommentarer til Finansrådets ledelseskodeks af 22/ Downloaded from vbn.aau.dk on: januar 29, 2019 Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Finansrådets ledelseskodeks af 22/11-2013 Krull, Lars Publication date: 2013 Document Version Tidlig version

Læs mere

Aalborg Universitet. Ledelseskapital og andre kapitalformer Nørreklit, Lennart. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Ledelseskapital og andre kapitalformer Nørreklit, Lennart. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Ledelseskapital og andre kapitalformer Nørreklit, Lennart Publication date: 2007 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferien og madoplevelser Et forbruger- og producentperspektiv Therkelsen, Anette; Halkier, Henrik. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Feriehusferien og madoplevelser Et forbruger- og producentperspektiv Therkelsen, Anette; Halkier, Henrik. Publication date: 2012 Downloaded from vbn.aau.dk on: August 09, 2019 Aalborg Universitet Feriehusferien og madoplevelser Et forbruger- og producentperspektiv Therkelsen, Anette; Halkier, Henrik Publication date: 2012 Document

Læs mere

Aalborg Universitet. Koncernledelsens strategimuligheder og dilemmaer i en radikal decentraliseringsproces. Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Koncernledelsens strategimuligheder og dilemmaer i en radikal decentraliseringsproces. Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Koncernledelsens strategimuligheder og dilemmaer i en radikal decentraliseringsproces Nørreklit, Lennart Publication date: 2007 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Trængselsopgørelse Københavns Kommune 2013

Trængselsopgørelse Københavns Kommune 2013 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 21, 2017 Trængselsopgørelse Københavns Kommune 2013 Rasmussen, Thomas Kjær; Aabrink, Morten; Nielsen, Otto Anker Publication date: 2014 Document Version Publisher's

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Bioenergi fra skoven sammenlignet med landbrug

Bioenergi fra skoven sammenlignet med landbrug Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 20, 2017 Bioenergi fra skoven sammenlignet med landbrug Callesen, Ingeborg Publication date: 2009 Link back to DTU Orbit Citation (APA): Callesen, I. (2009). Bioenergi

Læs mere

BT: Interview til artikle: FCK anholdt træningslejre på privat kongeligt anlæg i Dubai

BT: Interview til artikle: FCK anholdt træningslejre på privat kongeligt anlæg i Dubai Syddansk Universitet BT: Interview til artikle: FCK anholdt træningslejre på privat kongeligt anlæg i Dubai Hvidt, Martin Published in: Dagbladet BT Publication date: 2019 Document version Også kaldet

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Status for stalling og bækørred 2014

Status for stalling og bækørred 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 11, 217 Status for stalling og bækørred 214 Jepsen, Niels Publication date: 215 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Jepsen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Automatisk hastighedskontrol - vurdering af trafiksikkerhed og samfundsøkonomi

Automatisk hastighedskontrol - vurdering af trafiksikkerhed og samfundsøkonomi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 19, 2017 Automatisk hastighedskontrol - vurdering af trafiksikkerhed og samfundsøkonomi Hels, Tove; Kristensen, Niels Buus; Carstensen, Gitte; Bernhoft, Inger Marie

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Aalborg Universitet. Grundbrud Undervisningsnote i geoteknik Nielsen, Søren Dam. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Grundbrud Undervisningsnote i geoteknik Nielsen, Søren Dam. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Grundbrud Undervisningsnote i geoteknik Nielsen, Søren Dam Publication date: 2018 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

Metanscreening på og omkring Hedeland deponi

Metanscreening på og omkring Hedeland deponi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 08, 2017 Metanscreening på og omkring Hedeland deponi Mønster, Jacob; Scheutz, Charlotte Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Simple værktøjer til helhedsorienteret vurdering af alternative teknologier til regnvandshåndtering

Simple værktøjer til helhedsorienteret vurdering af alternative teknologier til regnvandshåndtering Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 28, 2018 Simple værktøjer til helhedsorienteret vurdering af alternative teknologier til regnvandshåndtering Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Arnbjerg-Nielsen, Karsten;

Læs mere

Danish University Colleges. Lektoranmodning Niels Jakob Pasgaard. Pasgaard, Niels Jakob. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Lektoranmodning Niels Jakob Pasgaard. Pasgaard, Niels Jakob. Publication date: 2016 Danish University Colleges Lektoranmodning Niels Jakob Pasgaard Pasgaard, Niels Jakob Publication date: 2016 Document Version Post-print: Den endelige version af artiklen, der er accepteret, redigeret

Læs mere

Ny paraplyorganisation på Sjælland baggrund og konsekvenser

Ny paraplyorganisation på Sjælland baggrund og konsekvenser Downloaded from orbit.dtu.dk on: Aug 04, 2019 Ny paraplyorganisation på Sjælland Sørensen, Claus Hedegaard Publication date: 2014 Link back to DTU Orbit Citation (APA): Sørensen, C. H. (Forfatter). (2014).

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Lassen, Anne Dahl; Christensen, Lene Møller; Trolle, Ellen. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link back to DTU Orbit

Lassen, Anne Dahl; Christensen, Lene Møller; Trolle, Ellen. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link back to DTU Orbit Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 17, 2019 Sammenhæng mellem brugen af økologiske varer og hhv. opfyldelsen af principperne for sund mad og en meget høj grad af fokus på madspild på skoler, ungdomsuddannelser

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Solvarmeanlæg ved biomassefyrede fjernvarmecentraler

Solvarmeanlæg ved biomassefyrede fjernvarmecentraler Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 16, 017 Solvarmeanlæg ved biomassefyrede fjernvarmecentraler Heller, Alfred Publication date: 001 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Aalborg Universitet Beton General rights Take down policy

Aalborg Universitet Beton General rights Take down policy Downloaded from vbn.aau.dk on: August 02, 2019 Aalborg Universitet Beton Bolomeys og Neppers Formler Jensen, Jens Kristian Jehrbo Publication date: 1986 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2010 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2010 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2010 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Det nye Danmarkskort hvor er vi på vej hen?

Det nye Danmarkskort hvor er vi på vej hen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 20, 2017 Det nye Danmarkskort hvor er vi på vej hen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Universitet Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for published

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Communicate and Collaborate by using Building Information Modeling

Communicate and Collaborate by using Building Information Modeling Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 20, 2017 Communicate and Collaborate by using Building Information Modeling Mondrup, Thomas Fænø; Karlshøj, Jan; Vestergaard, Flemming Publication date: 2012 Document

Læs mere

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010 Universitet Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Fra røg til dårlig fisk: DTU-studerende finder nye anvendelser for sensorteknologi

Fra røg til dårlig fisk: DTU-studerende finder nye anvendelser for sensorteknologi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 05, 2019 Fra røg til dårlig fisk: DTU-studerende finder nye anvendelser for sensorteknologi Lassen, Lisbeth Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2009 og lidt om workshoppen i 2008 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2009 og lidt om workshoppen i 2008 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Downloaded from vbn.aau.dk on: January 28, 2019 Universitet Betonworkshoppen 2009 og lidt om workshoppen i 2008 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Også kaldet

Læs mere

Uheldsmodellering: Belægningsskader og risiko

Uheldsmodellering: Belægningsskader og risiko Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 24, 2019 Uheldsmodellering: Belægningsskader og risiko Janstrup, Kira Hyldekær; Møller, Mette; Pilegaard, Ninette Published in: Trafik & Veje Publication date: 2018

Læs mere

Roskilde University. Voksenundervisning - hverdagsliv og erfaring. Olesen, Henning Salling. Publication date: 1985

Roskilde University. Voksenundervisning - hverdagsliv og erfaring. Olesen, Henning Salling. Publication date: 1985 Roskilde University Voksenundervisning - hverdagsliv og erfaring Olesen, Henning Salling Publication date: 1985 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Olesen,

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Fire anbefalinger til ledelsen ved implementeringen af store IKT systemer Hansen, Morten Balle; Nørup, Iben

Fire anbefalinger til ledelsen ved implementeringen af store IKT systemer Hansen, Morten Balle; Nørup, Iben Aalborg Universitet Fire anbefalinger til ledelsen ved implementeringen af store IKT systemer Hansen, Morten Balle; Nørup, Iben Published in: Politologisk Aarbog Creative Commons License Ikke-specificeret

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2011 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2011 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2011 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Påvisning af PCV2 Notat nr 1807

Påvisning af PCV2 Notat nr 1807 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2019 Påvisning af PCV2 Notat nr 1807 Neumann, Katrine; Buse, Katja Strøm; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Nielsen, Gitte Blach; Nielsen, Søren Saxmose; Larsen,

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Uheldsmodeller på DTU Transport - nu og fremover

Uheldsmodeller på DTU Transport - nu og fremover Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2019 på DTU Transport - nu og fremover Hels, Tove Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit Citation (APA): Hels,

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. Århundrede - vakuumrørsolfangere Statusrapport 3 til Villum Kann Rasmussen Fonden

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. Århundrede - vakuumrørsolfangere Statusrapport 3 til Villum Kann Rasmussen Fonden Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 04, 2019 Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. Århundrede - vakuumrørsolfangere Statusrapport 3 til Villum Kann Rasmussen Fonden Fan, Jianhua; Shah, Louise Jivan; Furbo,

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Saltindhold i færdigpakkede supper der sælges i danske dagligvarebutikker - notat

Saltindhold i færdigpakkede supper der sælges i danske dagligvarebutikker - notat Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 21, 2019 Saltindhold i færdigpakkede supper der sælges i danske dagligvarebutikker - notat Ygil, Karin Hess; Christensen, Tue; Trolle, Ellen; Mejborn, Heddie Publication

Læs mere

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 17, 2017 Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Multiple-level Top-down design of modular flexible products

Multiple-level Top-down design of modular flexible products Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 16, 2019 Multiple-level Top-down design of modular flexible products Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2015 Link back to DTU Orbit Citation (APA): Christensen,

Læs mere

Renovering af skoleventilation Elevernes velvære og præstationer

Renovering af skoleventilation Elevernes velvære og præstationer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 04, 2019 Renovering af skoleventilation Elevernes velvære og præstationer Toftum, Jørn; Wargocki, Pawel Published in: H V A C Magasinet Publication date: 2017 Document

Læs mere

Aalborg Universitet. Vandindhold. Nielsen, Benjaminn Nordahl; Nielsen, Søren Dam. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Vandindhold. Nielsen, Benjaminn Nordahl; Nielsen, Søren Dam. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Downloaded from vbn.aau.dk on: July 07, 2019 Aalborg Universitet Vandindhold Nielsen, Benjaminn Nordahl; Nielsen, Søren Dam Publication date: 2019 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2008 - og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2008 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2018 Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent Publication

Læs mere