Bogense Forsyningsselskab Fynsvej Bogense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bogense Forsyningsselskab Fynsvej Bogense"

Transkript

1 Bogense Forsyningsselskab Fynsvej Bogense Teknik, Erhverv og Kultur Natur og Miljø 4. maj 2020 Sagsnummer S Dokument nr. D Tilladelse til videregående vandbehandling ved hjælp af ultralydsanlæg mod kalkgener Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til at installere to ultralydsanlæg, på afgang vandværk til afhjælpning af kalkgener hos Bogense Forsyningsselskab forbrugere. Tilladelsen gives med hjemmel i Vandforsyningsloven 1 21 og er gældende frem til den 4. maj Tilladelsen gives på følgende vilkår: Vilkår: 1. I god tid før lydanlæggene installeres, skal Bogense Forsyningsselskab informere forbrugerne om anlægget og de fordele, som der forventes (mindre forbrug af vaskepulver mv.). Forbrugerne skal også oplyses om eventuelle gener i opstartsfasen, og om de skal være opmærksomme på, om at gamle vandrør bliver utætte eller andet. Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. 702 Nordfyns Kommune Østergade Bogense Tlf Kontaktadresse Rådhuspladsen Otterup Åbningstid Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Hvis du ønsker at sende sikker post, skal du sende fra Borger.dk eller Virk.dk. Kommunens databeskyttelsesrådgiver: Tina Wrøbel Tlf.: Bogense forsyningsselskab og AMTech Aqua Miljø ApS skal foretage en undersøgelse af, om lydanlægget virker tilfredsstillende og skal senest været udført ultimo Undersøgelsen skal mindst omfatte en logbog over henvendelser i perioden og en spørgeskema undersøgelse fra forbrugerne. Dokumentationen skal sendes til Nordfyns Kommune: sammen med Bogense Forsyningens beslutning om, hvorvidt anlægget ønskes bibeholdt eller ej. Hvis virkningen ikke kan dokumenteres tilfredsstillende kan kommunen kræve anlægget afmonteret. 3. lydanlægget skal indgå i Bogense Forsyningsselskabs kvalitetsstyring, så det kontrolleres, at det virker som det skal. Opstår der tvivl om anlægges virkning skal det tilses af fagfolk, og eventuel servicevejledning fra forhandleren, skal følges 4. Denne tilladelse gælder for højst 10 år frem til den 4. maj 2030, og hvis vandværket ønsker tilladelsen til lydanlægget forlænget, skal der søges herom i god tid. 1 Vandforsyningsloven LBK nr. 118 af 22. februar 2018 Side 1 af 5

2 5. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er taget i brug indenfor 1. år. Klagevejledning Bogense Forsyningsselskab eller enhver med individuel væsentlig interesse i sagens udfald kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over kommunens afgørelse efter Vandforsyningslovens 75. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentlig bekendtgjort. Du klager via Klageportalen som ligger på Her skal du vælge at indgive klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageportalen findes også på og Klagen videresendes automatisk gennem Klageportalen til Nordfyns Kommune. En klage er modtaget, når den er tilgængelig for Nordfyns Kommune i Klageportalen. Når du klager skal privatpersoner betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer betaler kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. En klage der kommer uden om Klageportalen skal Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt afvise, hvis der ikke er særlige grunde. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal de sende en begrundet ansøgning til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense eller Kommunen sender ansøgningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør om ansøgningen kan imødekommes. Søgsmål Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden seks måneder efter at afgørelsen er meddelt (Vandforsyningsloven 81). Baggrund for tilladelsen Bogense Forsyningsselskab har den 11. oktober 2019 søgt om tilladelse til at installere et ultralydsanlæg for at mindske generne fra kalk i drikkevandet. Der er tale om et AMTech s kalkknuseranlæg og forsyningsselskabet ønsker at få tilladelse til at anvende anlægget. Drikkevandet fra Bogense Forsyningsselskab er fra naturen middelhårdt, svarende til dh. Hårdheden er dog ikke den parameter man skal tage udgangspunkt i. En bedre værdi er kalkudfældningspotentialet (CCPP) der beregnes som produktet af koncentrationerne af carbonat og calsium i forhold til ligevægtskonstanten for kalk. [CO 2 3 ] [Ca 2 + ] > K calsite Et naturligt højt kalkindhold og et højt CCPP giver belægninger i rør, på flader og i maskiner mv. Hvis ikke belægningerne fjernes, vil det med tiden kræver mere energi at drive f.eks. pumper og maskiner og deres levetid nedsættes. Desuden skal der bruges mere sæbe til vask og kemikalier til at fjerne kalk i husholdningen. Det vurderes derfor, at der kan spares energi, kemikalier og ikke mindst penge, hvis indholdet af kalken i vandet mindskes. Kalkfjernelsen er bekrevet i Miljøstyrelsen Vejledning om videregående vandbehandling 2 fra 2019 gennem pelletsmetoden, 2 Side 2 af 5

3 elektrolyse, membranmetoden og ionbytning. Ens for de nævnte metoder er at de fjerner ionerne Mg 2+ og Ca 2+ og effekten er en reduktion af hårdheden og CCPP i vandet. Der er derfor tale om en fysisk ændring af grundvandets sammensætning. Der markedsføres også andre alternative metoder til at fjerne eller ændre vandets kalk. Nogle af metoderne har der været stillet spørgsmål til, om de har en reel virkning, men AMTech s kalkknuser med ultralyd har tilsyneladende en dokumenteret virkning på vandets kalk. Der er udført flere undersøgelser, der indikerer, at anlægget virker, og flere vandværker har det allerede installeret og er glade for investeringen. Ved anvendelse af et ultralydsanlæg, som AMTech s kalkknuser, ændres der ikke på kalkindholdet i vandet. Der ses derimod en ændring af kalkens krystalstruktur fra calsite til aragonite, så den bliver mindre tilbøjelig til at skabe belægninger, ligesom eksisterende belægninger gradvis skulle forsvinde. Et ultralydsanlæg virker således uden kemikalier og er ikke i kontakt med drikkevandet. Desuden kræver et ultralydsanlæg ikke ændringer af rørføringen på vandværket, hvis der er plads til, at lydafgiveren installeres uden på de eksisterende rør. Nordfyns Kommune har vurderet, at ansøgningen kræver en politisk godkendelse efter retningslinje 6 i vandforsyningsplanen tilladelse efter 21 i Vandforsyningsloven, bl.a. fordi der principielt set kan være et sundhedsaspekt som Styrelsen for Patientsikkerhed skal have mulighed for at reagere på. Kommunen vurderer desuden, at der er tale om en stor investering for vandværket, og bl.a. derfor er der stillet vilkår om, at vandværket foretager en undersøgelse af om anlægget har en dokumenteret effekt. Bogense Forsyningsselskab har haft installeret kalkknusere ved nogle bestyrelsesmedlemmerne ejendomme. Anlæggene har været i gang og testet i lille skala (ved indgang til hustanden) og forsøgsdeltagerne har ytret at det har medført en mærkbar positiv effekt. Politiske beslutning Ifølge Vandforsyningsplanens retningslinje 6 skal blødgørende tiltag i vandbehandlingen politisk godkendes. Punktet har været til udvalgsbehandling i Teknik- og Miljøudvalget den 4. december 2019 og igen den 15. januar Teknik- og Miljøudvalget indstiller ansøgningen imødekommet med den forudsætning, at Bogense Forsyningsselskab løbende undersøger anlæggets effekt med henblik på en evaluering af anlægget ultimo 2021 for Teknik- og Miljøudvalget. Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget den 28. januar Teknisk redegørelse: AMTech anlægget: Kalkknuseranlægget består af en styring tilsluttet en række ultralydsenheder, der er monteret udvendigt på eksisterende vandrør. På Bogense Forsyningsselskab vil der monteres to anlæg på afgang vandværk. Side 3 af 5

4 I det medsendte materiale til ansøgningen er der bl.a. et notat fra Aalborg Universitet Esbjerg. I notatet skrives der, at resultatet er mest tydeligt ved høje koncentrationer af CaCO 3 og lange behandlingstider. Vandet fra Bogense Forsyningsselskab har en hårdhed på omkring 11 ºdH svarende til middelhårdt vand (8-12 ºdH). Der har været en tendens til at hårdheden er svagt faldende siden Beskrivelse af hvordan kalkknuseren skulle virke: Anlægget spalter via ultralyd kalkkrystaller (CaCO 3 ) i vandet til mindre krystaller og/eller ændrer kalkens krystalform til aragonit eller vaterit (varianter af CaCO 3 ). Begge virkninger skulle nedsætte aflejringen af kalk i maskiner, toiletter mv., og samtidig nedsætte forbruget af sæbe, kaffe mv., og der er opsat et regnestykke, der viser, at anlægget medfører store besparelser mv. Ændringen af kalken beskrives som blivende og allerede aflejret kalk skulle blive opløst. Sundhed: Kalk er vigtigt i forbindelse med dannelse af knogler og tænder og et højt kalkindhold i vandet medvirker også til at afbøde lidt for den afkalkning, som naturligt sker i os, når vi bliver gamle nok. Bidraget af kalk fra drikkevand kan diskuteres, men alligevel må bibeholdelsen af kalken i vandet være at foretrække frem for de anlæg, der reducerer kalkindholdet, som f.eks. pelletsmetode mf. Økonomi: Bogense Forsyningsselskab skal betale kr. for kalkknuseranlæggene. Det giver en engangsudgift på ca. kr pr. forbruger. Til gengæld vil forbrugeren, ifølge AMTech, gennemsnitlig kunne spare ca. kr. 800,- om året. Det giver en tilbagebetalingstid på 4 måneder. For at sikre at vandværket og forbrugerne får det ønskede virkning og værdi for investeringen, er der stillet vilkår til vandværket om undersøgelse af anlæggets virkning. Det skal gøres inden ultimo 2021, så anlægget kan afvikles, hvis det ikke virker efter hensigten. Tilladelsen er kun givet for 10 år, for at vandværket kan evaluere anlægget, og kommunen er indstillet på at give en forlænges, hvis det stadig er virksomt, og der i øvrigt ikke andet der taler imod en forlængelse. Udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed Overlæge Danny Haimes har den 25. marts 2020 skrevet følgende til ansøgning om kalkknuser: Et anlæg som den beskrevne kan ikke anses for at udgøre nogen sundhedsmæssig risiko. Det må anses for at være uden sundhedsmæssig betydning, at nogle kalkstrukturer og kemiske forbindelser eventuelt ændres, da der ikke er noget der taler for, at det ændrer kalkoptagelsen i den menneskelige organisme. Kalk optages først efter at være udsat for mavesækkens syre, hvor det optages som kalk-ioner (Ca++). Samlet set er der på det aktuelt eksisterende vidensgrundlag ikke forhold, der taler for, at ultralydsbehandling af vand medfører sundhedsmæssige risici. Der synes at være evidens for, at mennesker kan optage kalken fra vandet uanset hvilken kemisk form kalken er i. Der er næppe direkte sundhedsmæssige fordele ved anlægget. Det er ikke muligt på det foreliggende at vurdere, om ultralydsbehandling af vand på det konkrete anlæg har den tilsigtede effekt, nemlig at reducere kalkudfældning i rør og installationer. Det må anbefales, at kommunen, som en del af en eventuel tilladelse, stiller krav om, at effekten skal monitoreres med henblik på at få en bedre dokumentation Side 4 af 5

5 for effekten af denne form for anlæg. Styrelsen for Patientsikkerhed tilslutter sig, at den videregående vandbehandling afbrydes igen, hvis ikke der er en dokumenterbar effekt af vandbehandlingen. Høring af ansøger Et udkast til tilladelsen har været sendt til høring ved Bogense Forsyningsselskab den 24. april Bogense Forsyningsselskab har ikke haft nogen bemærkninger til Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakt mig. Kopi til klageberettigede: Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet Tænk: Miljøstyrelsen: Styrelsen for Patientsikkerhed, Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig. Venlig hilsen Thomas Hammershøy Alnor Miljøsagsbehandler Direkte tlf Side 5 af 5

Parameter Omfanget af boringskontrollen, A- og B-parametre skal altid følge den gældende bekendtgørelse.

Parameter Omfanget af boringskontrollen, A- og B-parametre skal altid følge den gældende bekendtgørelse. Nr. Nærå- Ringe Vandværk CVR: 37057851 v/ Kaj Lund Teknik, Erhverv og Kultur Natur og Miljø 18. marts 2019 Sagsnummer S2018-24672 Afgørelse om nyt kontrolprogram for Nr. Nærå- Ringe Vandværk Med hjemmel

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

En klage der kommer uden om Klageportalen skal Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt afvise, hvis der ikke er særlige grunde.

En klage der kommer uden om Klageportalen skal Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt afvise, hvis der ikke er særlige grunde. Skamby Boldklub V/ Robin Birch CVR: 17190911 Teknik, Erhverv og Kultur Natur og Miljø 30. juli 2019 Sagsnummer S2019-8898 Dokument nr. D2019-128820 Afgørelse efter 19 i miljøbeskyttelsesloven til multibane

Læs mere

Parameter Omfanget af boringskontrollen, A- og B-parametre skal altid følge den gældende bekendtgørelse.

Parameter Omfanget af boringskontrollen, A- og B-parametre skal altid følge den gældende bekendtgørelse. ØRRITSLEV VANDVÆRK CVR: 53808018 v/ Leif Bo Christensen Teknik, Erhverv og Kultur Natur og Miljø 22. januar 2019 Sagsnummer S2019-36 Afgørelse om nyt kontrolprogram for Ørritslev Vandværk Med hjemmel i

Læs mere

Projektets formål Formålet med projektet er at sikre fortsat adgang til matrikelnummer 13d, Harritslevgård Hgd., Skovby fra Harritslevvej.

Projektets formål Formålet med projektet er at sikre fortsat adgang til matrikelnummer 13d, Harritslevgård Hgd., Skovby fra Harritslevvej. Til interessenter/klageberettigede Teknik, Erhverv og Kultur Natur og miljø 24. januar 2019 Sagsnummer S2019-424 Dokument nr. D2019-6644 Udkast til vandløbsgodkendelse - Harritslevvej Vandløbsgodkendelse

Læs mere

Skovby Vandværk A.m.b.a. Hørslevvej Galten. Anti-kalksystemer må opsættes på Skovby Vandværk. Kære Skovby Vandværk

Skovby Vandværk A.m.b.a. Hørslevvej Galten. Anti-kalksystemer må opsættes på Skovby Vandværk. Kære Skovby Vandværk Skovby Vandværk A.m.b.a. Hørslevvej 9 8464 Galten Anti-kalksystemer må opsættes på Skovby Vandværk Kære Skovby Vandværk Skanderborg Kommune har modtaget en ansøgning fra jer om opsætning af to elektroniske

Læs mere

1. Denne tilladelse bortfalder såfremt testperioden ikke er påbegyndt senest 1 år efter datoen for denne tilladelse.

1. Denne tilladelse bortfalder såfremt testperioden ikke er påbegyndt senest 1 år efter datoen for denne tilladelse. Dato: 16. november 2017 Midlertidig tilladelse til etablering af ultralydsanlæg (kalkknuseranlæg) på Gyrstinge vandværk, Bondebjergvej 10, 4100 Ringsted Ringsted Kommune meddeler hermed midlertidig tilladelse

Læs mere

Tilladelse til Lejre Stationsby Vandværk til permanent opsætning og anvendelse af ultralydskalkknuser.

Tilladelse til Lejre Stationsby Vandværk til permanent opsætning og anvendelse af ultralydskalkknuser. Lejre Stationsby Vandværk Amba. Kongebrovej 2 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4963 E soba@lejre.dk

Læs mere

Der meddeles endvidere tilladelse efter 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven).

Der meddeles endvidere tilladelse efter 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven). Vandpleje Fyn Att: Søren Knabe Teknik, Erhverv og Kultur 18. januar 2018 Sagsnummer 480-2017-35613 Dokument nr. 480-2018-21001 Vandløbsgodkendelse og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til udlægning

Læs mere

Der meddeles endvidere tilladelse efter 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven).

Der meddeles endvidere tilladelse efter 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven). Natur & Miljø 9. april 2018 Sagsnummer 480-2018-9362 Dokument nr. 480-2018-107908 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Vandløbsgodkendelse - Stenbækken Vandløbsgodkendelse og dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Kommunen har d. 12. januar 2019 modtaget ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på ejendommen matr. nr. 4ab, Agernæs By, Krogsbølle.

Kommunen har d. 12. januar 2019 modtaget ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på ejendommen matr. nr. 4ab, Agernæs By, Krogsbølle. Teknik, Erhverv og Kultur Natur og miljø 27. marts 2019 Til klageberettigede, Sagsnummer S2019-839 Dokument nr. D2019-61936 Landzonetilladelse til etablering af sø Kommunen har d. 12. januar 2019 modtaget

Læs mere

Nordfyns Kommune giver tilladelse til vandløbsrestaurering på matriklerne 1q, 1ba, 1bc og 1t, Oregård Hgd., Ore.

Nordfyns Kommune giver tilladelse til vandløbsrestaurering på matriklerne 1q, 1ba, 1bc og 1t, Oregård Hgd., Ore. Teknik, Erhverv og Kultur 158. januar 2018 Sagsnummer 480-2014-132983 Dokument nr. 480-2017-289275 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Vandløbsgodkendelse Nordfyns Kommune giver tilladelse til vandløbsrestaurering på

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til avanceret vandbehandling på Ebbeløkke Vandværk

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til avanceret vandbehandling på Ebbeløkke Vandværk EBBELØKKE VANDVÆRK Brønshøj Strandvej 2 Lumsås 4500 Nykøbing Sj Den 28. marts 2017 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til avanceret vandbehandling på Ebbeløkke Vandværk Odsherred Kommune giver hermed tilladelse

Læs mere

Outrup Vandværk Strandvejen Outrup. Teknik og Miljø. Bytoften 2, 6800 Varde

Outrup Vandværk Strandvejen Outrup. Teknik og Miljø. Bytoften 2, 6800 Varde Outrup Vandværk Strandvejen 10 6855 Outrup Tilladelse til UV-behandling af drikkevand på Outrup Vandværk, Strandvejen 10, 6855 Outrup - renovering af rentvandstank Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til midlertidig opsætning af UV-anlæg

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til midlertidig opsætning af UV-anlæg ODSHERRED VAND A/S Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 6. december 2017 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til midlertidig opsætning af UV-anlæg Odsherred Kommune giver hermed tilladelse til, at Odsherred Vand

Læs mere

Fornyet indvindingstilladelse efter Vandforsyningsloven, gælder indtil 1. november 2047

Fornyet indvindingstilladelse efter Vandforsyningsloven, gælder indtil 1. november 2047 Jørgen Aaskov Jørgensen Åbylundvej 6 5600 Faaborg By, Land og Kultur Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk www.fmk.dk Fornyet indvindingstilladelse efter

Læs mere

Afslag på ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding

Afslag på ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding Afslag på ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding Dato: 6. april 2017 Billund Kommune har den 16. januar 2017 modtaget din ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand

Læs mere

Ullerød Vandværk Tulstrupvej Hillerød. Fremsendt til mail: Ullerød Vandværk,

Ullerød Vandværk Tulstrupvej Hillerød. Fremsendt til mail: Ullerød Vandværk, Ullerød Vandværk Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Fremsendt til mail: Ullerød Vandværk, mail@ullerodvand.dk Tilladelse til midlertidig UV-behandling af drikkevand Ullerød Vandværk, har den 03. august 2017 fremsendt

Læs mere

Tilladelsen meddeles i henhold til 21 i lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven).

Tilladelsen meddeles i henhold til 21 i lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven). Blokhus Vandværk A.m.b.a. Aalborgvej 33 9492 Blokhus Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Maj-Britt Grønlund

Læs mere

Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride kvalitetskravene

Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride kvalitetskravene PARTSHØRING Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 13-12-2017 Reference: Peter Thastum Tlf.: 89594006 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 17/18835 Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride

Læs mere

Tilladelse til indvinding af vand fra gravesø og midlertidig grundvandssænkning, gældende indtil 31. december 2027

Tilladelse til indvinding af vand fra gravesø og midlertidig grundvandssænkning, gældende indtil 31. december 2027 Peder-Bent Krogh Top Stilledalsvej 3 5600 Faaborg By, Land og Kultur Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tilladelse til indvinding af vand fra gravesø og midlertidig grundvandssænkning, gældende

Læs mere

Tilladelse til installering af lukkede filtre på Undløse Vandværk

Tilladelse til installering af lukkede filtre på Undløse Vandværk Tilladelse til installering af lukkede filtre på Undløse Vandværk Holbæk Kommune giver tilladelse til, at Undløse Vandværk, Jupiter id 00103518, anlægs id 321.20.0011.00, ombygger vandværkets åbne filtre

Læs mere

Afslag til tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding

Afslag til tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding Afslag til tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding Dato: 10. september 2019 Billund Kommune har den 2. oktober 2018 modtaget din ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til markvanding på Uhemarkvej 2, 7323 Give

Fornyelse af tilladelse til markvanding på Uhemarkvej 2, 7323 Give Egon Leif Christensen Uhemarkvej 2 Uhe 7323 Give Sendt på mail: A.christensen@lego.com 08-06-2017 Fornyelse af tilladelse til markvanding på Uhemarkvej 2, 7323 Give Vejle Kommune giver dig hermed tilladelse

Læs mere

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Biskop Svanes Vej Birkerød. 20. december 2017

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Biskop Svanes Vej Birkerød. 20. december 2017 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Teknik og Miljø Natur, Park og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte Tlf. 46 11 24 00 TOM@rudersdal.dk TILLADELSE TIL UV-ANLÆG Birkerød Vandforsyning

Læs mere

med Styrelsen For Patientsikkerhed, vurdere situationen og det videre forløb.

med Styrelsen For Patientsikkerhed, vurdere situationen og det videre forløb. Yderby Lyng Vandværk a.m.b.a Oddenvej 354 Yderby Lyng 4583 Sjællands Odde Den 15. maj 2017 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til videregående vandbehandling med UV anlæg Odsherred Kommune giver hermed

Læs mere

Ikast Vandforsyning Kildevej Ikast 8. juni 2017

Ikast Vandforsyning Kildevej Ikast 8. juni 2017 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Ikast Vandforsyning A.m.b.A Kildevej 40 7430 Ikast 8. juni 2017 Tilladelse til udvidet vandbehandling med kobber (Cu) elektroder på Bøgildværket (Ikast

Læs mere

Vedr.: Ansøgning om installation af ultralydspåvirkning af udpumpet vand Skibby Vandværk

Vedr.: Ansøgning om installation af ultralydspåvirkning af udpumpet vand Skibby Vandværk Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Att.: Dani Mikkelsen Skibby den 1 Januar 2017. Vedr.: Ansøgning om installation af ultralydspåvirkning af udpumpet vand Skibby Vandværk Vi har i bestyrelsen

Læs mere

Tilladelse til midlertidig UV-behandling. af drikkevandet på. Sejerby Vandværk

Tilladelse til midlertidig UV-behandling. af drikkevandet på. Sejerby Vandværk Tilladelse til midlertidig UV-behandling af drikkevandet på Sejerby Vandværk, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg. E-mail dto@kalundborg.dk, Tlf.: 5953 4400 Datablad Sejerby Vandværk Tilladelse til Gyldighedsperiode

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til drikkevand og markvanding på Hestlundvej

Fornyelse af tilladelse til drikkevand og markvanding på Hestlundvej Jesper Højberg Hoffmann Hestlundvej 1 Bøllund 7323 Give Sendt på mail: jesperhoffmann2@gmail.com 31-05-2017 Fornyelse af tilladelse til drikkevand og markvanding på Hestlundvej 1, 7323 Give Vejle Kommune

Læs mere

Nordfyns Kommune finder, at der er givet tilfredsstillende begrundelse for formålet med og behovet for den ansøgte boring.

Nordfyns Kommune finder, at der er givet tilfredsstillende begrundelse for formålet med og behovet for den ansøgte boring. Orbicon v/ Henrik Andersen Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J Mail sendt til: hand@orbicon.dk; taj@vandcenter.dk; Henning Emil Kvisthøj-Hansen Kopi sendt til: sesyd@sst.dk; mst@mst.dk; dn@dn.dk; fbr@fbr.dk;

Læs mere

Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: SlothMøller Nørrekobbel 7B st.th Sønderborg.

Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: SlothMøller Nørrekobbel 7B st.th Sønderborg. Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: 76292507 SlothMøller Nørrekobbel 7B st.th. 6400 Sønderborg www.horsens.dk Sagsnr. 09.08.26-G00-2-17

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete

Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete SÅRUP GRUSVÆRK ApS Sårupvej 10 7730 Hanstholm Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Heidi Højriis Poulsen Direkte

Læs mere

Gadevang Vandværk Gadeledsvej 36 Gadevang 3400 Hillerød. Fremsendt til mail: formand Michael Simonsen

Gadevang Vandværk Gadeledsvej 36 Gadevang 3400 Hillerød. Fremsendt til mail: formand Michael Simonsen Gadevang Vandværk Gadeledsvej 36 Gadevang 3400 Hillerød Fremsendt til mail: formand Michael Simonsen mkndsimonsen@hotmail.com Tilladelse til midlertidig UV-behandling af drikkevand Danwatec har, på vegne

Læs mere

Henrik Rahlff Kristianslundsvej 25 Grønløkke. 5400 Bogense

Henrik Rahlff Kristianslundsvej 25 Grønløkke. 5400 Bogense Henrik Rahlff Kristianslundsvej 25 Grønløkke 5400 Bogense Teknik, Erhverv og Kultur 6. oktober 2015 Sagsnummer 480-2015-97862 Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter Planloven til

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Tilladelse til vandindvinding på Møllesvinget 6, 2690 Karlslunde

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Tilladelse til vandindvinding på Møllesvinget 6, 2690 Karlslunde SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Henrik Jespersen Møllesvinget 6 2690 Karlslunde Den 11. august 2017 Ref. rje Direkte telefon: 56182324 Tilladelse til vandindvinding på Møllesvinget 6, 2690 Karlslunde 1.

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til markvanding på Vesterbyvej 43, 7100 Vejle

Fornyelse af tilladelse til markvanding på Vesterbyvej 43, 7100 Vejle Peter Føns Knudsen Vesterbyvej 43 Ødsted 7100 Vejle Sendt på mail: uj-pfk@mail.dk 07-06-2017 Fornyelse af tilladelse til markvanding på Vesterbyvej 43, 7100 Vejle Vejle Kommune giver dig hermed tilladelse

Læs mere

Lokale foreninger og organisationer, lovens 86 Landsdækkende foreninger og organisationer, lovens 87.

Lokale foreninger og organisationer, lovens 86 Landsdækkende foreninger og organisationer, lovens 87. Digital annonce Til kommunens hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 13-11-2017 Sagsnr.: 17/33126 Kontakt: Søren Lyngdal H. Christensen Direkte tlf.: 2114 7430 E-mail: slc@aabenraa.dk

Læs mere

Ikke VVM-pligt for udvidelse af Legoland ApS på Nordmarksvej 9, 7190 Billund

Ikke VVM-pligt for udvidelse af Legoland ApS på Nordmarksvej 9, 7190 Billund Legoland ApS Højmarkvej 20 7190 Billund Att.: Jesper Gadebjerg Dato: 17.09. 2018 Ikke VVM-pligt for udvidelse af Legoland ApS på Nordmarksvej 9, 7190 Billund Legoland ApS har den 9. juli 2018 fremsendt

Læs mere

FORLÆNGELSE AF TILLADELSE TIL UV-ANLÆG PÅ SJÆLSØ

FORLÆNGELSE AF TILLADELSE TIL UV-ANLÆG PÅ SJÆLSØ Novafos A/S Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Teknik og Miljø Natur, Park og Miljoe Øverødvej 2 2840 Holte Tlf. 46 11 24 00 TOM@rudersdal.dk FORLÆNGELSE AF TILLADELSE TIL UV-ANLÆG PÅ SJÆLSØ VANDVÆRK Novafos

Læs mere

Afgørelse om opførelse af maskinhal på Hellevad-Bovvej 5, 6230 Rødekro

Afgørelse om opførelse af maskinhal på Hellevad-Bovvej 5, 6230 Rødekro Digital annonce Til kommunens hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 29-05-2017 Sagsnr.: 17/15756 Kontakt: Jon Kjær Jensen Direkte tlf.: 7376 6286 E-mail:

Læs mere

Tillæg til eksisterende markvandingstilladelse på Rolighedsvej 22, 7182 Bredsten

Tillæg til eksisterende markvandingstilladelse på Rolighedsvej 22, 7182 Bredsten Poul Erik Plougstrup Rolighedsvej 22 7182 Bredsten 02-07-2018 Tillæg til eksisterende markvandingstilladelse på Rolighedsvej 22, 7182 Bredsten Vejle Kommune har 5. marts 2018 givet dig tilladelse til indvinding

Læs mere

HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT Lufthavnvej 131 5270 Odense N. Tilladelse til at afholde velgørenhedsløb

HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT Lufthavnvej 131 5270 Odense N. Tilladelse til at afholde velgørenhedsløb HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT Lufthavnvej 131 5270 Odense N Teknik, Erhverv og Kultur 30.juni 2015 Sagsnummer 480-2015-80089 Dokument nr. 480-2015-185134 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. 6377 Nordfyns Kommune Østergade

Læs mere

Dyreholdet ændres fra 52 malkekøer, 52 opdræt og 500 slagtesvin til 52 malkekøer, 52 opdræt og 17 heste.

Dyreholdet ændres fra 52 malkekøer, 52 opdræt og 500 slagtesvin til 52 malkekøer, 52 opdræt og 17 heste. LANGAGERGÅRD V/TOVE OG CARSTEN CARSTENSEN Hovedgaden 55 6230 Rødekro Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 29-08-2019 Sagsnr.: 19/48862 Kontakt: Nikolaj Mazanti Aaslyng Direkte tlf.: 7376

Læs mere

De nødvendige udbedrende foranstaltninger skal være foretaget og indkørt, så de højst tilladelige værdier er overholdt senest den 1. juni 2019.

De nødvendige udbedrende foranstaltninger skal være foretaget og indkørt, så de højst tilladelige værdier er overholdt senest den 1. juni 2019. NORDFYNS VANDVÆRK v/ Frans Tange Kørupvej 18 5450 Otterup Mail sendt til: frans@kjorup-hovedgaard.dk; info@ms-revision.dk Kopi sendt til: mst@mst.dk og sesyd@sst.dk Påbud om forbedret vandkvalitet og afgørelse

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til markvanding på Høgelundvej 31, 7190 Billund Boringen syd for gården

Fornyelse af tilladelse til markvanding på Høgelundvej 31, 7190 Billund Boringen syd for gården Anders Bergmann Christensen Høgelundvej 31 Karlskov 7190 Billund Sendt på mail: anders@neofarm.dk 17-05-2017 Fornyelse af tilladelse til markvanding på Høgelundvej 31, 7190 Billund Boringen syd for gården

Læs mere

Dorthe Rohmann Oluf Ringsvej Skårup. Dispensation fra afstandskrav - læskure

Dorthe Rohmann Oluf Ringsvej Skårup. Dispensation fra afstandskrav - læskure Dorthe Rohmann Oluf Ringsvej 18 5881 Skårup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge lene.lind@svendborg.dk www.svendborg.dk Dispensation fra afstandskrav - læskure

Læs mere

Til interessenter/klageberettigede Teknik, Erhverv og Kultur

Til interessenter/klageberettigede Teknik, Erhverv og Kultur Til interessenter/klageberettigede Teknik, Erhverv og Kultur 26. april 2018 Sagsnummer 480-2018-9362 Dokument nr. 480-2018-123894 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Høringsbrev vedr regulering af vandløbet Stenbækken

Læs mere

Til interessenter/klageberettigede Teknik, Erhverv og Kultur

Til interessenter/klageberettigede Teknik, Erhverv og Kultur Til interessenter/klageberettigede Teknik, Erhverv og Kultur 26. april 2018 Sagsnummer 480-2014-136415 Dokument nr. 480-2018-123770 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Høringsbrev vedr restaurering af Oreafløbet Nordfyns

Læs mere

Fremsendt til mail: formand Michael Simonsen

Fremsendt til mail: formand Michael Simonsen Gadevang Vandværk Gadeledsvej 36 Gadevang 3400 Hillerød Fremsendt til mail: formand Michael Simonsen mkndsimonsen@hotmail.com Tilladelse til midlertidig UV-behandling af drikkevand Danwatec har, på vegne

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til markvanding ved Sdr. Egsgårdvej 15,

Fornyelse af tilladelse til markvanding ved Sdr. Egsgårdvej 15, Hans Peter Jensen Høgelundvej 44 Langelund 7323 Give Sendt på mail: hans.peter.jensen2@mvb.net 17-05-2017 Fornyelse af tilladelse til markvanding ved Sdr. Egsgårdvej 15, 7323 Give Vejle Kommune giver dig

Læs mere

1. Afstanden fra faskinen skal være minimum 5 m til beboelseshus, 2 m til øvrige og 2 m til skel.

1. Afstanden fra faskinen skal være minimum 5 m til beboelseshus, 2 m til øvrige og 2 m til skel. HÅRSLEV MENIGHEDSRÅD CVR: 58546410 v/ Nick Christensen Teknik, Erhverv og Kultur Natur og Miljø 15. januar 2019 Sagsnummer S2018-23957 Tilladelse til etablering af faskiner til nedsivning af vej- og tagvand

Læs mere

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S Tillæg Dato: 17-02-2016 til miljøgodkendelse af den 1. juli 2010 - Driftstid og vaskerum ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund Matrikel nr.: 3bh Sdr. Elkær, Grene CVR-nummer: 25447964 P-nummer:

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til markvanding på Jelling Skovvej 2, 7300 Jelling

Fornyelse af tilladelse til markvanding på Jelling Skovvej 2, 7300 Jelling JELLING GOLFKLUB Jelling Skovvej 2 7300 Jelling Sendt på mail: mail@jellinggk.dk 8. september 2017 Fornyelse af tilladelse til markvanding på Jelling Skovvej 2, 7300 Jelling Vejle Kommune giver dig hermed

Læs mere

Tilladelse til etablering af standby UV-anlæg på Baunehøj Vandværk

Tilladelse til etablering af standby UV-anlæg på Baunehøj Vandværk Baunehøj Vandværk Silhorko v/peter Thue Poulsen, ppo.dk@silhorko.dk Sag: 2017/27463 005 Id: 13.02G00 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 24. oktober 2017 Personlig henvendelse

Læs mere

Tilladelse til ændret vandbehandling

Tilladelse til ændret vandbehandling Hørve Vandværk Vallekildevej 25 4534 Hørve 8. juni 2018 _ Tilladelse til ændret vandbehandling Hørve Vandværk - ombygning af afblæsning Tilladelse til ændring af vandbehandling Odsherred Kommune giver

Læs mere

Tilladelse til midlertidig UV-behandling på Køge Vandværk, KLARforsyning.

Tilladelse til midlertidig UV-behandling på Køge Vandværk, KLARforsyning. Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Tilladelse til midlertidig UV-behandling på Køge Vandværk, KLARforsyning. Køge Rådhus

Læs mere

Miljøafgørelse om opførelse af 2 kornsiloer på Klattrupvej 37, 6200 Aabenraa

Miljøafgørelse om opførelse af 2 kornsiloer på Klattrupvej 37, 6200 Aabenraa Digital Annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 23-05-2017 Sagsnr.: 17/11233 Kontakt: Nikolaj Mazanti Aaslyng Direkte tlf.: 7376 8100 E-mail: nmaa@aabenraa.dk

Læs mere

Tilladelse til installation af UV-anlæg som standby på Øster Brønderslev Vandværk

Tilladelse til installation af UV-anlæg som standby på Øster Brønderslev Vandværk #split# Øster Brønderslev Vandværk Poldervej 20 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 07-12-2018 Sags. nr.: 13.02.03-P19-1-18 Sagsbeh.: Peter Spøer Lokaltlf.: +4599455521 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

/2623 2/5

/2623 2/5 Tina Hansen Tandsgårdvej 8 6470 Sydals Landzonetilladelse til at ændre anvendelse på ejendommen Matr. nr. 17 Tandslet ejerlav, Tandslet. Tandsgårdvej 8, 6470 Sydals. Ændret anvendelse fra udhus til fodplejeklinik.

Læs mere

Bore- og indvindingstilladelse til en drikkevandsboring på Gl. Tingvej 10, 7300 Jelling

Bore- og indvindingstilladelse til en drikkevandsboring på Gl. Tingvej 10, 7300 Jelling ST. BALLEGAARD ApS Hvejselvej 10 7300 Jelling Sendt på mail: sigtenbjerggaard@mail.dk 06-04-2017 Bore- og indvindingstilladelse til en drikkevandsboring på Gl. Tingvej 10, 7300 Jelling Du har den 6. april

Læs mere

Indvindingstilladelse

Indvindingstilladelse Per Nielsen Søndervej 63 5672 Broby Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Indvindingstilladelse Indvinding

Læs mere

25 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig opførelse af lade på matr. nr. 6e Thorsø By, Voldby, beliggende Kristiansmindevej 1, Thorsø Mark, 8500 Grenaa

25 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig opførelse af lade på matr. nr. 6e Thorsø By, Voldby, beliggende Kristiansmindevej 1, Thorsø Mark, 8500 Grenaa Cay Wulff Sørensen Kristiansmindevej 1 Thorsø Mark 8500 Grenaa Afdeling: Erhverv & Miljø Dato: 27.07.2017 Reference: Annette Jessen Tlf.: 8959 4001 E-mail: anje@norddjurs.dk Journalnr.: 17/12085 25 afgørelse

Læs mere

- At ridebane og lygtepæle fjernes, hvis aktiviteten nedlægges. Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag

- At ridebane og lygtepæle fjernes, hvis aktiviteten nedlægges. Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag Tina og Martin Rasmussen Sendt pr. mail til: murermestermartin@hotmail.com Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 LANDZONETILLADELSE byg@svendborg.dk www.svendborg.dk STRAMMELSE

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udvidet vandbehandling med UV-belysning af afgangsvandet fra Manna Vandværk.

Midlertidig tilladelse til udvidet vandbehandling med UV-belysning af afgangsvandet fra Manna Vandværk. #split# MANNA VANDVÆRK Kilden 7 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 16-12-2015 Sags. nr.: 13.02.03-P19-1-15 Sagsbeh.: Anja K Gunvald Lokaltlf.: +4599455501 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945

Læs mere

Påbud om forbedret vandkvalitet og afgørelse om dispensation for drikkevandskvalitetskravet for desphenyl-chloridazon og methyl-desphenylchloridazon

Påbud om forbedret vandkvalitet og afgørelse om dispensation for drikkevandskvalitetskravet for desphenyl-chloridazon og methyl-desphenylchloridazon Tørresø Strands Vandværk v/ Nels Birkenfeldt Remisen 1, 1.th 5000 Odense C Mail sendt til: n.birk@hotmail.com, klok@post9.tele.dk Kopi sendt til: mst@mst.dk sesyd.sst.dk Påbud om forbedret vandkvalitet

Læs mere

Nordmarken Vandværk A.m.b.a. Højager Jyllinge. Påbud om levering af drikkevand der opfylder kravene til drikkevandskvalitet

Nordmarken Vandværk A.m.b.a. Højager Jyllinge. Påbud om levering af drikkevand der opfylder kravene til drikkevandskvalitet Nordmarken Vandværk A.m.b.a. Højager 9 4040 Jyllinge Miljø og Byggesag Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Påbud

Læs mere

Orientering om miljøafgørelse på Bolderslevskovvej 90

Orientering om miljøafgørelse på Bolderslevskovvej 90 Digital annoncering Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 14-04-2015 Sagsnr.: 15/9664 Dokumentnr.: 9 Ejendom: 7425 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte tlf.: 73767283

Læs mere

Fornyelse af endelig tilladelse til markvanding med grundvand

Fornyelse af endelig tilladelse til markvanding med grundvand GÅRDEJER JENS JUNGERSEN Vestergårdsvej 82 9440 Aabybro Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Mariane Eduardsen

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. GN 2 ApS Landevejen 176 5883 Oure Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE Sagsnr.: 2018-0478

Læs mere

Dispensation for fortidsmindebeskyttelseslinjen

Dispensation for fortidsmindebeskyttelseslinjen Naturturisme I/S Kewin Kamelarczyk Abildvej 5A, 2. sal 5700 Svendborg Dispensation for fortidsmindebeskyttelseslinjen Sagsnr.: 2017-0047 Ejendommen: Ejendomsnr.: 88942 Matr. nr.: Ejer: Skovmøllevej 37A

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Christian Bukkehave Flyvervej 11 Tåsinge 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE

Læs mere

Dispensation til midlertidig forøgelse af markvandingstilladelse i 2018

Dispensation til midlertidig forøgelse af markvandingstilladelse i 2018 Peter Kock Dyringvej 11 8585 Glesborg Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 04-09-2018 Reference: Mai Hansen Tlf.: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 18/12928 Dispensation til midlertidig forøgelse

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Tanja Nielsen og Christian Madsen Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE Sagsnr.: 2018-1455

Læs mere

Dispensation til midlertidig forøgelse af indvinding til markvanding i 2018

Dispensation til midlertidig forøgelse af indvinding til markvanding i 2018 Esben Øvle Kristensen CVR.: 16102083 Afdeling: Byg og miljø Dato: 30. januar 2019 Reference: Per V. Misser Tlf.: 8959 4020 E-mail: pvm@norddjurs.dk Journalnr.: 18/12928 Dispensation til midlertidig forøgelse

Læs mere

Området er registeret som hhv. eng og sø i kommunens vejledende registrering af beskyttet natur.

Området er registeret som hhv. eng og sø i kommunens vejledende registrering af beskyttet natur. Rune Jeppesen Hansen Branebjerg 21 5471 Søndersø 30. maj 2016 Sagsnummer 480-2016-19379 Lovliggørende dispensation til oprensning og udvidelse af sø på ejendommen matr.nr. 1 St. Trolddal, Hårslev. Tilladelse

Læs mere

Afgørelse om etablering af hobby dyrehold på Barsø Bygade 70, 6210 Barsø

Afgørelse om etablering af hobby dyrehold på Barsø Bygade 70, 6210 Barsø Digital Annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 01-05-2018 Sagsnr.: 18/11752 Kontakt: Nikolaj Mazanti Aaslyng Direkte tlf.: 7376 8100 E-mail: nmaa@aabenraa.dk

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til markvanding på Egtvedvej 6, 6040 Egtved

Fornyelse af tilladelse til markvanding på Egtvedvej 6, 6040 Egtved Holger Bøgebjerg Sørensen Baskærvej 7 6040 Egtved Sendt på mail: holger@porc-ex.dk 28-11-2017 Fornyelse af tilladelse til markvanding på Egtvedvej 6, 6040 Egtved Vejle Kommune giver dig hermed tilladelse

Læs mere

Samsø Kommune Teknisk Forvaltning Att. Søren Stensgaard. Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning (cykelsti) af rørlagt del af Sønderrenden

Samsø Kommune Teknisk Forvaltning Att. Søren Stensgaard. Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning (cykelsti) af rørlagt del af Sønderrenden Samsø Kommune Teknisk Forvaltning Att. Søren Stensgaard 17. januar 2019 Sagsnr. S2018-7371 Dok.nr. D2018-34977 Teknisk forvaltning Samsø Kommune Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning (cykelsti)

Læs mere

Afgørelse om opførelse af 2 kornsiloer på Varnæs Vestermark 3, 6200 Aabenraa

Afgørelse om opførelse af 2 kornsiloer på Varnæs Vestermark 3, 6200 Aabenraa Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 10-05-2017 Sagsnr.: 16/20891 Kontakt: Jon Kjær Jensen Direkte tlf.: 7376 6286

Læs mere

Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til vask af sand-, sten- og grusmaterialer

Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til vask af sand-, sten- og grusmaterialer Hans Martin Risgaard Højmark Skovbrynet 1 C 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Miljø Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1644 jan.hansen@randers.dk www.randers.dk 05-08-2015 / 13.02.01-K08-3-15

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Søren Illum Larsen Brændeskovvej 17 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE

Læs mere

Himmelev rideklub Herregårdsvej Roskilde Send på mail:

Himmelev rideklub Herregårdsvej Roskilde Send på mail: Himmelev rideklub Herregårdsvej 51 4000 Roskilde Send på mail: medlemsansvarlig@hirk.dk Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk

Læs mere

Keld Frederiksen Skotte Åbyskovvej 22 A 5881 Skårup Fyn LANDZONETILLADELSE: BRÆNDESKOVVEJ 122 C INDRETNING AF EKSTRA BOLIG

Keld Frederiksen Skotte Åbyskovvej 22 A 5881 Skårup Fyn LANDZONETILLADELSE: BRÆNDESKOVVEJ 122 C INDRETNING AF EKSTRA BOLIG Keld Frederiksen Skotte Åbyskovvej 22 A 5881 Skårup Fyn Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 LANDZONETILLADELSE: BRÆNDESKOVVEJ 122 C INDRETNING AF EKSTRA BOLIG Sagsnr.: 2015-0407

Læs mere

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 7. maj 2025.

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 7. maj 2025. Frans Tange Kørupvej 18 Kørup 5450 Otterup Teknik og Miljø 7. maj 2015 Sagsnummer 480-2014-37561 Dokument nr. 480-2014-933739 Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr. 6223 Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.

Læs mere

I forbindelse med anmeldelse af, og ansøgning om byggetilladelse til en ny møddingsplads og samlebrønd er der søgt om dispensation fra afstandskrav

I forbindelse med anmeldelse af, og ansøgning om byggetilladelse til en ny møddingsplads og samlebrønd er der søgt om dispensation fra afstandskrav Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Alrøvej 17, 8300 Odder Dispensation fra afstandskravet til naboskel. I forbindelse med anmeldelse af, og ansøgning om byggetilladelse til en ny møddingsplads og samlebrønd

Læs mere

3. UV-anlægget skal køre med en belysningsintensitet på minimum 400 j/m2.

3. UV-anlægget skal køre med en belysningsintensitet på minimum 400 j/m2. Gundsømagle Vandværk Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse til midlertidigt UV-anlæg på

Læs mere

Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår

Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår Tranum Vandværk Att.: Morten Jakobsen Uglevej 2 A Tranum 9460 Brovst Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Peter Holdt Direkte 7257

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt 30 Udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde Liltvedvej 8, 8961 Allingåbro

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt 30 Udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde Liltvedvej 8, 8961 Allingåbro Afgørelse om ikke-godkendelsespligt 30 Udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde Liltvedvej 8, 8961 Allingåbro Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa - Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk CVR nr. 29 18

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Thomas Skov Andersen Gråkjær Fabersvej 15 DK-7500 Holstebro Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF NY ILTNING

TILLADELSE TIL ETABLERING AF NY ILTNING Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Teknik og Miljø Natur, Park og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte Tlf. 46 11 24 00 tom@rudersdal.dk www.rudersdal.dk TILLADELSE TIL ETABLERING

Læs mere

Tilladelse til midlertidig UV-behandling på Nr. Dalby- Kimmerslev Vandværk

Tilladelse til midlertidig UV-behandling på Nr. Dalby- Kimmerslev Vandværk Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk Langagervej 2 4140 Borup Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Tilladelse til midlertidig UV-behandling

Læs mere

Tilladelsen supplerer de gældende vandindvindingstilladelser til VandCenter Syds vandværker.

Tilladelsen supplerer de gældende vandindvindingstilladelser til VandCenter Syds vandværker. VANDCENTER SYD A/S Vandværksvej 7 5000 Odense C 07. november 2018 Sags id: 17/17618 Tilladelse efter vandforsyningslovens 21 til reduktion af ammoniumindholdet i drikkevandet ved videregående vandbehandling

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af plansilo til opbevaring af ensilage

Afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af plansilo til opbevaring af ensilage I/S Lykke Andersen Tolstrupvej 10 8500 Grenaa Afdeling: Erhverv & Miljø Dato: 26.01.2018 Reference: Jakob Sølvhøj Roelsgaard Tlf.: 8959 4016 E-mail: jasr@norddjurs.dk Journalnr.: 17/12881 Afgørelse om

Læs mere

Dispensation til midlertidig forøgelse af markvandingstilladelse i 2018

Dispensation til midlertidig forøgelse af markvandingstilladelse i 2018 Norddjurs Golfklub Nordkystvejen 10 8961 Allingåbro Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 23.08.2018 Reference: Mai Hansen Tlf.: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 18/12928 Dispensation til midlertidig

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. H Torben Hansen Egebjergvej 40 Rødme 5771 Stenstrup Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE

Læs mere

Niels Peder Kristensen Bækkelundsvej Gudbjerg Sydfyn

Niels Peder Kristensen Bækkelundsvej Gudbjerg Sydfyn Niels Peder Kristensen Bækkelundsvej 14 5892 Gudbjerg Sydfyn Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge karen.fraende.jensen@svendbor g.dk www.svendborg.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om ændring af vilkår i gældende tilladelse til indvinding af råstoffer, Baunekulevej 4B, 4640 Faxe.

Afgørelse om ændring af vilkår i gældende tilladelse til indvinding af råstoffer, Baunekulevej 4B, 4640 Faxe. Afgørelse om ændring af vilkår i gældende tilladelse til indvinding af råstoffer, Baunekulevej 4B, 4640 Faxe. Region Sjælland har den 05.06.2019 meddelt afgørelse om ændring af vilkår om biaktiviteter

Læs mere

De nødvendige udbedrende foranstaltninger skal være foretaget og indkørt, så de højst tilladelige værdier er overholdt senest den 1. juni 2022.

De nødvendige udbedrende foranstaltninger skal være foretaget og indkørt, så de højst tilladelige værdier er overholdt senest den 1. juni 2022. NORDFYNS VANDVÆRK V/ Mogens Stougaard CVR: 58701718 Teknik, Erhverv og Kultur Natur og Miljø 20. maj 2019 Sagsnummer S2017-30119 Varsel om påbud og forlængelse af dispensationen for ikke at overholde drikkevandskvalitetskravet

Læs mere

1. Afgørelse Med hjemmel i 16 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

1. Afgørelse Med hjemmel i 16 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Hvedstrup Vandværk Birkelundsvej 3 4000 Roskilde Att: Brian Lykke By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Vilkår for midlertidig dispensation

Læs mere