Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune"

Transkript

1 Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1

2 2

3 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16.september 2004 om miljøregulering af visse aktiviteter og 110 stk. 3 i lov nr. 358 af 6. juni1991 om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 12. oktober Gyldighedsområde og definitioner 1. Forskriften gælder i Københavns Kommune. 2. Forskriften gælder ved offentligt og privat bygge- og anlægsarbejde, dvs. fx nybyggeri, nedrivning og renovering af bygninger, vejarbejde og sporabejde. Stk. 2. Forskriften omfatter støj-, vibrationseller støvfrembringende bygge- og anlægsarbejder. Stk. 3. Miljøkontrollen afgør i tvivlstilfælde hvad, der henregnes til bygge- og anlægsarbejder. 3. Normal arbejdstid er tidsrummet på hverdage fra mandag til fredag mellem kl. 07:00 og 18:00. Anmeldelse 4. Støjende eller støvende bygge- og anlægsarbejder skal anmeldes til Miljøkontrollen.Ansvar herfor påhviler byg herren. Stk. 2. Anmeldelsen skal være Miljøkontrollen i hænde senest 14 dage før arbejdet påbegyndes. Stk. 3. Anmeldelse skal ske på et særligt anmeldelsesskema, som kan hentes på Miljøkontrollens hjemmeside eller rekvireres i Miljøkontrollen. Støj og vibrationer 5. Udførende entreprenør skal overholde grænseværdierne for støj og vibrationer fra bygge- og anlægsarbejder, jf. afsnit A i bilaget. 6. Miljøkontrollen kan forlange, at entreprenøren foretager støj- eller vibrationsmåling i forbindelse med en bestemt bygge- og anlægsaktivitet. 7. Uanset bestemmelsen i 5 skal valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladsen ske, så omgivelserne generes mindst muligt af støj og vibrationer. Stk. 2. Miljøkontrollen kan forlange, at der benyttes alternative maskiner og arbejdsmetoder med henblik på at begrænse støj og vibrationer. Stk. 3. Miljøkontrollen kan forlange dokumentation for, at valgte maskiner og arbejdsmetoder er de mest skånsomme for miljøet med hensyn til støj og vibrationer. 3

4 8. Følgende aktiviteter må på grund af støj eller vibrationer ikke finde sted uden for normal arbejdstid: Ramning af spuns, pæle eller lignende Anvendelse af elektriske bore- og skæremaskiner eller lignende værktøjer Anvendelse af tårnkran og lignende Anvendelse af elektriske lifte og lignende Anvendelse af trykluftsværktøj Opstilling og nedtagning af stillads Af- og pålæsning af byggematerialer og affald Tilsvarende støjende aktiviteter Støv 9. Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladse skal ske, så omgivelserne generes mindst muligt af støv. Stk. 2. I tørre perioder skal udførende entreprenør foretage regelmæssig vanding i forbindelse med støvende aktiviteter. Stk. 3. Miljøkontrollen afgør i tvivlstilfælde omfanget af tilstrækkelig vanding. 10. I forbindelse med nedrivning og ved læsning af affald skal udførende entreprenør foretage afdækning og eventuelt vanding så støvudvikling begrænses. Dispensation 11. Miljøkontrollen kan tillade, at byggeog anlægsarbejder, som ikke kan overholde grænseværdierne for støj inden for normal arbejdstid, kan udføres i et begrænset tidsrum inden for normal arbejdstid. Stk. 2. Miljøkontrollen kan i særlige tilfælde fravige grænseværdierne for støj og vibrationer uden for normal arbejdstid, fx når bygge- og anlægsarbejder pga. sikkerhed, trafikale forhold eller byggetekniske forhold kun kan finde sted i disse tidsrum. Stk. 3. En ansøgning om dispensation fra grænseværdierne for støj og vibrationer skal begrundes og indsendes til Miljøkontrollen senest 14 dage i forvejen. Ansøgningsskema kan hentes på Miljøkontrollens hjemmeside. Stk. 4. Miljøkontrollen kan stille særlige vilkår til arbejdets udførelse i forbindelse med dispensation fra grænse værdierne for støj og vibrationer. Naboinformation 12. Hvis Miljøkontrollen har givet til ladelse til støjende aktiviteter uden for normal arbejdstid, skal udførende entreprenør informere naboer og andre, der kan blive berørt, om arbejdets karakter og planlagte varighed. Informationen skal gives senest en uge før arbejdet igangsættes. Stk. 2. På samme måde skal der gives information, hvis aktiviteter, der tidligere er informeret om, ændres. Stk. 3. Miljøkontrollen skal samtidigt med naboerne have kopi af materialet til naboinformation. Påbud 13. Miljøkontrollen kan give påbud om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger, jf. 18, stk. 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse aktiviteter. 4

5 Afgørelser og klage 14. Afgørelser, som er truffet efter denne forskrift, kan ikke påklages til højere administrativ myndighed, jf. 18, stk. 4 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16.september 2004 om miljøregulering af visse aktiviteter. Straffebestemmelser 15. Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der: 1) undlader at anmelde støjende eller støvende bygge- og anlægsarbejder, jf. 4, 2) overtræder grænseværdierne for støj og vibrationer, jf. 5, 3) arbejder med støjende aktiviteter uden for normal arbejdstid, jf. 8, 4) undlader at foretage foranstaltninger der kan begrænse støvgener, jf. 9, 5) undlader at foretage afdækning eller vanding, jf. 10, 6) undlader at informere naboer og andre, jf. 12, 7) overtræder vilkår for dispensation eller påbud, der er meddelt i hen hold til 11 og 13. Ikrafttrædelse 16. Forskriften træder i kraft den 1.november

6 BILAG A: GRÆNSER FOR STØJ OG VIBRATIONER FRA BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER 1. Grænseværdier for støjbelastning målt udendørs ved beboelse: Normal arbejdstid: Mobile nedknusningsanlæg 55 db(a) Andre bygge- og anlægsarbejder 70 db(a) Andre tidsrum: 40 db(a) Maksimalværdi om natten (kl ) 55 db(a) Bortset fra maksimalværdien er grænserne for støj angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a). 2. Grænseværdier for bygningstransmitteret støj målt indendørs i beboelsesrum og kontorlokaler: Alle steder i normal arbejdstid: 55 db(a) Beboelsesrum om natten (kl ): 25 db(a) Beboelsesrum, andre tidsrum: 30 db(a) Kontorlokaler uden for normal arbejdstid: 40 db(a) Maksimalværdier om natten (kl ) i beboelsesrum: 40 db(a) Bortset fra maksimalværdien er grænserne for støj angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a). B: FORHOLD DER KRÆVER SÆRLIG OP- MÆRKSOMHED FORUD FOR ET BYGGE- OGANLÆGSPROJEKT: Affald fra bygge- og anlægsarbejde skal anmeldes, sorteres, opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med Københavns Kommunes Regulativ for Ehvervsaffald. Oppumpning og afledning af grundvand i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder må ikke finde sted før der er indhentet de nødvendige tilladelse hertil i Miljøkontrollen. Opgravning og flytning af forurenet jord skal anmeldes særskilt til Miljøkontrollen. Kontakt Miljøkontrollen forud for ethvert byggeprojekt, der kræver håndtering af jorden. 3. Grænseværdier for vibrationer: Boliger i rene boligområder: 75 db Boliger i områder med blandet bolig/erhverv: 80 db Erhvervsbebyggelse: 85 db Værdierne er angivet som KB-vægtet accelerationsniveau. 6

7 Udgiver: Titel: Center for Miljø Kalvebod Brygge 45 Postbox København V Tlf Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune 1. Udgave december 2009 Tryk: Jønsson Grafisk Produktion ApS Priorparken Brøndby 7

8 8

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med. INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Københavns Kommune

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med. INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Københavns Kommune Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Københavns Kommune 1 Sådan indretter jeg min restaurant En kort beskrivelse af Københavns Kommunes miljøkrav i forbindelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Dato: 1. maj 2012 TEKNIK OG MILJØ Før du bygger Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse Affald 1 Jordforurening 2 Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte

Læs mere

Forslag. Teknik & Miljø -

Forslag. Teknik & Miljø - Forslag Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; Juni 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.16P19-0009 Sagsbehandler: Helle Thers Kortbilag: Geodatastyrelsen

Læs mere

Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV

Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV #CPR/CVR# 10 - for ukompliceret byggeri 2. 10. 2013 Opførelse af legeplads

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven)

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) Side 1 af 37 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

Lovteknik og regeludarbejdelse EnviNa den 28. april 2015 Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Kursets emne et håndværk Principperne for lovteknik har til formål at skabe høj kvalitet i generelle retsforskrifter

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0 Page 1 of 94 Print Download Luk vindue Bygningsreglement 2008 Bygningsreglement 2008 Introduktion 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner

Læs mere