Restaurationsforskriften

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Restaurationsforskriften"

Transkript

1 Restaurationsforskriften Juni 2010

2 Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Denne forskrift er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter. Formål Formålet med denne kommunale forskrift er at regulere de miljømæssige forhold i forbindelse med drift af restaurationer i Frederikshavn Kommune, således at driften ikke medfører væsentlig gene for omgivelserne. Gyldighedsområde 1. Forskriften er gældende i Frederikshavn Kommune. Stk. 2. Kommunen kan bestemme, at forskriften eller dele heraf ikke er gældende for restaurationer med særlig beliggenhed. For området angivet i Frederikshavn Kommunes lokalplan SKA C1, kortbilag 6, gælder de i bilag 3 angivne støjgrænser. Stk. 3. Forskriften er gældende for både nye og eksisterende restaurationer bortset 9-10 om ventilation, der kun gælder for nye restaurationer og for restaurationer der ændres så væsentligt, at der kræves byggetilladelse. 2. Ved restaurationer forstås i denne forskrift: Selvstændige erhvervsvirksomheder med servering af spise- og drikkevarer og lignende erhvervsmæssigt samt foreningsmæssigt drevne virksomheder, herunder restaurationer, værtshuse, cafeterier, pizzariaer, diskoteker, kaffebarer, grillbarer, cateringsvirksomheder og lignende erhvervsmæssigt drevne virksomheder. Alle de nævnte restaurationstyper er omfattet uanset om de er godkendt med eller uden bevilling efter lov om restaurations- og hotelvirksomhed. Ved restaurationer forstås desuden erhvervsmæssigt drevne forsamlingshuse. Stk. 2. Ved servering forstås i denne forskrift: Salg af spise- og drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet.

3 Stk. 3. Ved faste musikanlæg forstås i denne forskrift: Fastmonteret eller fastplacerede anlæg i restaurationen, for eksempel jukebokse, forstærkere, højtalere og lignende. Bestemmelsen omfatter ikke mindre akustiske musikinstrumenter som guitar og lignende. Stk. 4. Ved svag baggrundsmusik forstås i denne forskrift: Musik som ikke kan høres uden for eget areal. Stk. 5. Ved beboelsesområder forstås i denne forskrift: Områdetyper, der i en lokalplan, byplanvedtægt eller i kommuneplanen er udlagt til boligformål, eller områdetyper med andre anvendelsesbestemmelser (centerområder, erhvervsområder eller områder til offentlige formål), der faktisk anvendes til boligformål. Stk. 6. Frederikshavn Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til restaurationer. 3. Ved restaurationen forstås arealer inde i bygninger og de dele af ejendommens arealer samt andre arealer, som restaurationen efter særlig tilladelse kan disponere over, herunder offentlige arealer som veje, pladser og parker. 4 Ved restaurationens støj forstås den samlede støj fra bl.a drift, personale, evt. gæster og evt. musik. Godkendt af Frederikshavn Kommunes Plan- og Miljøudvalg 1. juni 2010 samt Byrådet 1. juli 2010

4 Begrænsning af støjgener 5. Støjende udendørs og indendørs installationer, som f.eks. køleanlæg og ventilatorer, skal udføres således, at støjbelastningen fra disse ikke overstiger de i bilag 1 angivne grænseværdier. stk. 2. Vægge til det fri, herunder vinduer og andre åbninger til det fri, skal lydisoleres, således at den udendørs støjbelastning ikke overstiger de i bilag 1 angivne grænseværdier. Stk. 3. Faste musikanlæg og eludtag til lydanlæg, der ved gæsteoptræden medbringes af musikere, disjockeyer og lignende skal ved etablering, udvidelse eller ændring forsynes med en begrænsning, som sikrer, at restaurationer overholder de i bilag 1 angivne grænseværdier. Bestemmelsen omfatter ikke spiserestaurationer der udelukkende har svag baggrundsmusik. Stk. 4. Indgangspartier til restaurationer beliggende nær boliger skal, i tilfælde af at disse er til gene for omgivelserne, være udført med lydsluse (for eksempel vindfang med dør i begge ender). Døre skal være forsynet med automatisk lukkeanordning, der ikke må blokeres. Bestemmelsen omfatter ikke spiserestaurationer og lignende, der udelukkende har svag baggrundsmusik. Stk. 5. Støj fra restaurationer med eget udeserveringsareal kan i tidsrummet kl målt i skel sættes lig med den tilsvarende for området i dagtimerne kl angivne støjgrænse, hvis det dokumenteres, at støjkravet kan overholdes. Dokumentationen skal som minimum bestå af en beskrivelse af driftsforholdene suppleret med en vejledende støjmåling udført af et firma, som er godkendt af Frederikshavn Kommune. 6. Vægge og etagedæk i restaurationer skal lydisoleres, således at de i bilag 1 anførte grænser for støj i beboelses- og kontorlokaler overholdes. 7. Støjende oprydning, herunder rengøring i restaurationer beliggende i beboelsesejendomme, må ikke finde sted i tidsrummet kl Opbevaring, håndtering og bortskaffelse af affald skal ske efter de til enhver tid gældende regler for affald i Frederikshavn Kommune.

5 Begrænsning af lugtgener 8. Restaurationens drift må ikke give anledning til lugtgener i omgivelserne. 9. Restaurationer skal forsynes med et velfungerende udsugnings- og ventilationsanlæg, der kan indfange lugt fra køkken og serveringslokaler. Stk. 2. Ventilationsafkast skal føres over tag, (tagryggen/det højeste punkt på taget - tårne o.l. undtaget - på ejendommens højeste bygning), i en afstand af mindst 5 m fra oplukkelige vinduer og anden form for friskluftindtag. Stk. 3. Ventilationsafkast skal forsynes med jethætte eller lignende med en kastelængde der indebærer, at afkastet sker over tagryggen på den højeste bygning inden for den karré, herunder bebyggelsen på modstående vejside, som ejendommen er beliggende i, se bilag Ventilationsanlæg skal mindst en gang årligt efterses og kontrolleres for fejl, tilsmudsning og utætheder, og om nødvendigt repareres. Der skal føres tilsynsrapport, som forevises ved kontrol. 11. Stærkt lugtende krydderier eller råvarer skal opbevares således, at lugtgener ikke forekommer i omgivelserne. Dokumentation 12. Den der er ansvarlig for driften af en restauration omfattet af denne forskrift, skal efter anmodning fra miljømyndigheden afgive alle oplysninger som har betydning for vurderingen af om restaurationen opfylder de i forskriften indeholdte krav, og give oplysninger om eventuelle afhjælpende eller forebyggende foranstaltninger. 13. Miljømyndigheden kan forlange at den ansvarlige for egen regning, dog maks. 1 gang årligt, foretager analyser og målinger af støj og rystelser, klarlægger årsagerne til eller virkningen af en stedfunden støjforurening og redegør for hvordan støjforureningen kan afhjælpes eller forebygges. Stk. 2. Dokumentationen skal udformes som en rapport baseret på målinger eller beregninger udført af et firma, som er akkrediteret af DANAK til at udføre støjmålinger eller er godkendt af Miljøstyrelsen til Miljømåling - ekstern støj. Stk. 3. Støjmålinger skal foretages efter retningslinjerne angivet i bilag 1. Stk.4. Nye restaurationer samt restaurationer, der ændres væsentligt, skal overholde bestemmelserne ved ibrugtagning af lokalerne. Dokumentation skal indsendes senest sammen med færdigmeldingen af byggeriet til kommunen.

6 Begrænsning af støjgener 14. Ventilationsanlæggets indretning samt afkastenes udformning og placering skal fremgå af ansøgningen om byggetilladelse. Stk. 2. Ansøgningen om byggetilladelse skal vedlægges dokumentation i form af beregninger for at de i 9 stk. 3 nævnte krav kan overholdes. Dispensation og klage 15. Kommunens afgørelser i medfør af denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Stk. 2 Såfremt individuelle forhold taler herfor, kan kommunen efter ansøgning dispensere for reglerne i forskriften. Kommunen kan i særlige tilfælde meddele restaurationer dispensation fra en eller flere bestemmelser i forskriften. Dispensation kan kun gives efter forudgående ansøgning, der skal indeholde konkrete begrundelser for dispensationen. Kommunen kan fastsætte vilkår for en dispensation, ligesom en dispensation kan tidsbegrænses. Administrative bestemmelser 16. Dokumentation for at 5, stk. 5 er overholdt skal være fremsendt tilmiljømyndigheden til godkendelse hvert år inden den 1. maj. 17. Såfremt forskriften ikke overholdes, kan der nedlægges forbud mod drift af de aktiviteter, der medfører at forskriften ikke overholdes. Eventuelt mod hele restaurationens drift. 18. Forskriften er ikke til hinder for at kommunen efter 42, stk. 1-4, i Miljøbeskyttelsesloven kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger end angivet i forskriften. 19. Afgørelser truffet i medfør af denne forskrift kan ikke påklages til højere administrativ myndighed, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter, 18, stk. 3, men vil eventuelt kunne indbringes for domstolene. Eventuelt sagsanlæg til domstolsprøvelse skal være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, jf. Miljøbeskyttelseslovens 101, stk. 1. Straffebestemmelser 20. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der undlader at følge bestemmelserne i denne forskrift om begrænsning af støj- og lugtgener ved indretning af restaurationer. Ikrafttrædningsbestemmelser 21. Forskriften træder i kraft den 22. juni 2010.

7 Bilag 1 Støjgrænser samt krav til luftlydisolation og musikanlæg i restaurationer 1. Grænseværdier for restaurationens samlede støjbelastning Målt udendørs ved boliger * Kl. Centerområde Etage-boligområde Åben/ lav boligområde Mandag-fredag Lørdage Mandag-fredag Lørdage Søn- og helligdage Alle dage Maksimalværdi db(a) 50 db(a) 50 db(a) 40 db(a) 40 db(a) 40 db(a) 40 db(a) 35 db(a) 50 db(a) * Grænserne for støj, med undtagelse af maksimalværdien, er angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i db(a) (støjbelastningen) og gælder restaurationens samlede støjbidrag. 2. Grænseværdier for restaurationernes samlede bygningstransmitterede støjbidrag Målt i beboelsesrum/ kontorlokaler * Lokalitet I beboelsesrum: Kl. Centerområde Beboelsesrum Kontorlokaler Dag og aften Nat Hele døgnet Hele døgnet 30 db(a) 25 db(a) 40 db(a) * Grænserne for støj er angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i db(a) (støjbelastningen) og gælder restaurationens samlede bygningstransmitterede støjbidrag. Maksimalværdien for bygningstransmitteret støj må om natten ikke overstige 40 db(a) i beboelsesrum.

8 3. Vægge og etagedæk Vægge og etagedæk skal have en sådan lydisolation, at støjniveauet fra de aktuelle aktiviteter i restaurationen ikke medfører en støjbelastning, der overstiger de i pkt. 2 nævnte grænseværdier. Ved lydisolation forstås her niveaudifferencen mellem lydtryksniveauet i restaurationslokalet angivet som det ækvivalente konstante, støjniveau i db(a) og det ækvivalente konstante støjniveau i nærmeste beboelser eller kontorlokaler. 4. Musikanlæg På musikanlæg og eludtag, der benyttes til lydanlæg medbragt af musikere m.v. ved gæsteoptræden, skal installeres en form for begrænsning, således at det samlede støjbidrag fra restaurationen ikke overstiger de i pkt. 1 og 2 anførte grænseværdier. Begrænsningen skal udføres således, at man ikke umiddelbart kan ændre denne. Eludtag tilknyttet lydbegrænsningsanlæg skal benyttes ved gæsteoptræden. Begrænsning af lydanlæg, der medbringes ved gæsteoptræden (musikere, disjockeyer, stand-up-komikere m.v.) sker bedst ved at installere et lydbegrænsningsanlæg på de sikringsgrupper i restaurationens elsystem, der benyttes til de optrædendes lydanlæg. Disse sikringsgrupper bør ikke samtidig benyttes til for eksempel almen belysning, idet lydbegrænsningsanlægget da vil slukke lyset, hvis der skrues for højt op for lyden. Lydbegrænsningsanlæg til gæsteoptræden skal være mikrofonstyrede og bør være forsynet med en advarselslampe, der indikerer, at man nærmer sig det maksimalt tilladelige lydniveau. Overskrides lydniveauet, afbrydes eltilførslen. Indstilling af musikanlæg, herunder lydbegrænsningsanlæg til gæsteoptræden, skal foretages i samarbejde med et firma, der er akkrediteret af DANAK til udførelse af støjmålinger, eller af en person, der er certificeret til udførelse af Miljømålinger - ekstern støj. 5. Dokumentation Dokumentation skal foreligge i form af målinger og/eller beregninger, udført af et firma, der er akkrediteret af DANAK til at udføre støjmålinger, eller af en person, der er certificeret til udførelse af Miljømåling - ekstern støj. Dokumentationen skal fremsendes til Frederikshavn Kommune. * Vedrørende målepositioner, målebetingelser m.v. henvises til Miljøstyrelsens vejledninger.

9 Bilag 2 Krav til ventilationsanlæg i restaurationer Ved etablering af ventilationsanlæg henledes opmærksomheden på anden lovgivning især levnedsmiddellovgivningen og arbejdsmiljølovgivningen. 1. Ventilationsanlægget Ventilationsanlægget skal installeres tilgængeligt, således at der kan foretages tilsyn og vedligeholdelse i nødvendigt omfang. Ventilationskanaler skal være helt tætte. Alle samlinger skal være forsynet med pakninger eller anden form for effektiv forsegling. For så vidt angår indvendige kanaler, der passerer beboelsesrum eller andre opholdsrum, gælder, at der skal godtgøres, at kanalerne er tætte og monteret med nødvendige lyddæmpere og indkapslinger, inden anlægget igangsættes. 2. Afkastuften Afkastluften skal afledes til det fri i en højde som sikrer, at der ikke forekommer lugtgener i de nære omgivelser. Dette vil oftest kunne sikres ved afledning af den afsugende luft over tagryg på højeste bygning i de nære omgivelser. Ved forekomst af lugtgener vil kommunen stille krav om gennemførelse af forureningsbegrænsnende foranstaltninger.

10 Bilag 3 Grænseværdier for området angivet i Frederikshavn Kommunes lokalplan SKA C1, kortbilag 6, gælder de i bilag 3 angivne støjgrænser. Mandag-fredag Lørdage Mandag-fredag Lørdage Søn- og helligdage Alle dage Maksimalværdi Kl Centerområde 65 db(a) 65 db(a) 65 db(a) Lokalplan SKA.200.C1 Centerområde 1 for Skagen Bymidte December 2008

11 Lokalplan SKA.200.C1 Kortbilag

12 Grafik Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn tel

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med. INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Københavns Kommune

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med. INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Københavns Kommune Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Københavns Kommune 1 Sådan indretter jeg min restaurant En kort beskrivelse af Københavns Kommunes miljøkrav i forbindelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Denne miljøgodkendelse omfatter alle aktiviteter på FDM Jyllands-Ringen, herunder også en sammenlægning af de 2 eksisterende baner.

Denne miljøgodkendelse omfatter alle aktiviteter på FDM Jyllands-Ringen, herunder også en sammenlægning af de 2 eksisterende baner. P Side Vilkår i ny miljøgodkendelse Vilkår i gældende miljøgodkendelse Bemærkning 1 s2 Gælder matr. nr. 1l og 3ab Matr.nr.: 1l Skellerup By, Linå Kan JR arrangere eks. orienteringsrally fra de matrikler,

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Forslag. Teknik & Miljø -

Forslag. Teknik & Miljø - Forslag Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; Juni 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.16P19-0009 Sagsbehandler: Helle Thers Kortbilag: Geodatastyrelsen

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Den 1.5.2009 Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Indholdsfortegnelse. Side: 1. INDLEDNING 1 2. MYNDIGHEDERNE 2 3. REGELGRUNDLAGET 4 3.1. Næringsbrev 4 3.2. Alkoholbevilling

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg TripleNine Pharma a/s, Esbjerg Revurdering af miljøgodkendelser og Miljøgodkendelse af ændret udløbssted for kølevand samt af ændring af rensnings af procesluft Odense J.nr. MST-1271-00036 Ref. rukso/anaar

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 52 Der har længe været et ønske om at

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere