Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune"

Transkript

1 Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder i Lejre Kommune

2 Baggrund og lovgrundlag: Bygge- og anlægsarbejder kan give anledning til gener for de omkringboende i form af støj, støv og vibrationer m.v. Lejre Kommune har udarbejdet dette regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejde og for at give klare og ensartede retningslinjer for, hvordan bygherrer og de anlægsansvarlige skal forholde sig med henblik på at begrænse gener fra bygge- og anlægsarbejder i Lejre Kommune. Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter. Dette regulativ hindrer ikke, at Lejre Kommune efter Miljøbeskyttelseslovens 42 stk. 1, 2, 4 og 5 kan stille yderligere krav om forureningsbegrænsende foranstaltninger end angivet i regulativet. 1 Anvendelsesområde Regulativet omhandler miljøgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter, f.eks. nybyggeri, nedrivning og renovering af bygninger, sandblæsning, vejarbejde, sporarbejde, ballastrensning, harpning af jord, gravearbejde og komprimering af materialer i Lejre Kommune. Regulativet stiller krav om begrænsning og forebyggelse af støj, støv, vibrationer og lignende miljøgener fra de arbejder der er nævnt i stk. 1. Lejre Kommune afgør i tvivlstilfælde, om aktiviteter er omfattet af dette regulativ. Regulativet fritager bygherrer og de anlægsansvarlige for pligten til at anmelde aktiviteterne til Lejre Kommune forud for arbejdets begyndelse jf. 2 stk. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter. 2 Støv-, støj- og vibrationsbegrænsning Ved arbejdets udførelse skal der altid vælges arbejdsmetoder og maskiner, der begrænser støj-, støv-, og vibrationsgener mest muligt. Arbejdspladsen skal indrettes så omgivelserne generes mindst muligt. Ved nedrivning, nedbrydning, slibning, sandblæsning, læsning af affald, jordkørsel og anden støvende aktivitet skal bygherren og de anlægsansvarlige sørge for regelmæssig vanding, vådfejning samt inddækning eller andre støvhæmmende foranstaltninger, så der ikke opstår væsentlige støvgener i omgivelserne. Facadebehandling, f.eks. sandblæsning, må ikke være til gene for omgivelserne. Der skal ske passende inddækning med f.eks. presenning. Der

3 skal anvendes vådsandblæsning og vand i en sådan mængde, at det ikke støver ud over matrikelgrænsen. Stk. 5 Stk. 6 Ved opstilling af en kompressor skal der tages mest muligt hensyn til de omkringboende. F.eks. ved at den placeres så bygninger afskærmer for støj. Lejre Kommune kan i forbindelse med arbejdets udførelse afgøre, om der skal udføres yderligere støj-, støv- eller vibrationsdæmpende foranstaltninger. 3 Arbejdstider Støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejde må kun udføres mandag fredag i tidsrummet 7 18, lørdage i tidsrummet Særligt støjende, støvende eller vibrerende bygge- og anlægsarbejde må dog kun udføres mandag fredag i tidsrummet På søn- og helligdage må der hverken udføres støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejde eller særligt støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejde. Følgende aktiviteter betragtes som støjende, støvende og vibrerende byggeog anlægsarbejder: Udendørs anvendelse af sømpistoler, vinkelslibere, skæremaskiner eller lignende Anvendelse af tårnkran eller lignende Anvendelse af elektriske lifte eller lignende Anvendelse af trykluftsværktøj Opstilling eller nedtagning af stillads Af- og pålæsning af byggematerialer og affald Sandblæsning af facader Tilsvarende støjende eller vibrerende aktiviteter Stk. 5 Følgende aktiviteter betragtes som særligt støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder: Etablering af spunsvægge Etablering af jordankre Betonnedbrydning og betonskæring Anlægsarbejder med store maskiner, f.eks. gravemaskiner og vibratorer Harpning af jord Ballastrensning Tilsvarende særligt støjende, støvende eller vibrerende aktiviteter Stk. 6 Lejre Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvorvidt en aktivitet er støjende, støvende og vibrerende eller særligt støjende, støvende og vibrerende.

4 4 Naboorientering Stk.3 Den ansvarlige for større bygge- og anlægsarbejder er forpligtet til at informere naboer til arbejdspladsen og andre berørte parter om de tidspunkter og perioder, hvor der udføres arbejde, der må formodes at være støjende, støvende. Ligeledes skal der informeres om arbejder, der må formodes at afgive væsentlige vibrationer. Informationen skal være skriftlig og være alle parter i hænde senest 1 uge før arbejdet påbegyndes. Skriftlig information er f.eks. omdeling af informationsbreve til alle husstande, virksomheder og institutioner m.fl., samt opsætning af oplysningsbreve i opgange. Orienteringen skal som minimum indeholde oplysninger om: Adressen, kontaktperson, dato og tidspunkter for arbejdet, beskrivelse af arbejdets art og beskrivelse af eventuelle gener. Lejre Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henhører til større bygge- og anlægsarbejder. Større bygge- og anlægsarbejder kan fx være nybygning, omfattende renoveringer og nedrivning. 5 Administrative afgørelser, dispensation og klage Lejre Kommune kan stoppe bygge- og anlægsaktiviteter, som ikke overholder regulativets bestemmelser, eller afgørelser truffet i henhold til regulativet. Lejre Kommune kan træffe afgørelse om dispensation for begrænsning i arbejdstider fastsat i 3 i dette regulativ. Anmodning om dispensation fra arbejdstider skal indsendes til Lejre Kommune senest 4 uger før arbejdets begyndelse. Anmodning om dispensation skal ledsages af en særlig begrundelse. Afgørelse efter dette regulativ træffes af Lejre Kommune. Afgørelser truffet efter dette regulativ kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Dog kan afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet jf. Miljøbeskyttelses kap Overtrædelse af regulativet Medmindre højere straf er forskyldt efter øvrig lovgivning straffes med bøde, den der: 1. Overskrider tidsbegrænsningen fastsat i dette regulativ, jf. 3 stk. 1, 2 og 3 eller tidsbegrænsninger meddelt efter dispensation, jf. 5 stk Undlader at informere naboer m.fl., jf. 4 st. 1 og Undlader at foretage foranstaltninger til begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener, jf. 2.

5 7 Ikrafttrædelse Regulativet træder i kraft den 1. maj Regulativet er vedtaget af Udvalget for Teknik og Miljø den 15. april 2015, og offentliggjort på Lejre Kommunes hjemmeside den 23. april 2015.

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Restaurationsforskriften

Restaurationsforskriften Restaurationsforskriften Juni 2010 Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Denne forskrift er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Forskrift for miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Esbjerg og Fanø Kommuner. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Esbjerg og Fanø Kommuner. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Esbjerg og Fanø Kommuner Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for miljøkrav i forbindelse med indretning og drift

Læs mere

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Holbæk Kommune

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Holbæk Kommune Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Holbæk Kommune Vedtaget i Byrådet den 31. oktober 2007 Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Forskrift restauranter

Forskrift restauranter Teknik og Miljøforvaltningen 2008 Forskrift restauranter Miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Grundlag og gyldighedsområde Begrænsning

Læs mere

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV

Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV #CPR/CVR# 10 - for ukompliceret byggeri 2. 10. 2013 Opførelse af legeplads

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde.

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde. Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Loven gælder for indhentning af tilbud på udførelse eller udførelse med projektering

Læs mere

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE Denne forskrift er vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 23. maj 2000, i henhold

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL DEN 20-04-2025

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL DEN 20-04-2025 Stürup A/S v. Kristian Stürup Måde Industrivej 17 6705 Esbjerg Ø CVR-nr.: 15070544 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens A. Underbjerg E-mail: jens.underbjerg@rsyd.dk Direkte tlf.: 2460 3012 Dato: 20-04-2014

Læs mere

Lovteknik og regeludarbejdelse EnviNa den 28. april 2015 Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Kursets emne et håndværk Principperne for lovteknik har til formål at skabe høj kvalitet i generelle retsforskrifter

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med. INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Københavns Kommune

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med. INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Københavns Kommune Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Københavns Kommune 1 Sådan indretter jeg min restaurant En kort beskrivelse af Københavns Kommunes miljøkrav i forbindelse

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1 J. nr. NST-700-00038 23. april 2015 UDKAST TIL Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1 I medfør af 20, stk. 6, 20 a, stk. 5, 22, stk. 3, 22 a, stk. 6 og 7, 23, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom

Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom 31-03- 2011 TILSYNET Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom Du har den 28. februar 2010 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland. Din henvendelse er siden fulgt op af en række

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere