Betjenings- og servicevejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjenings- og servicevejledning"

Transkript

1 Betjenings- og servicevejledning Weber Pladevibrator CF-2R CF-2H Forord 1

2 Denne betjenings- og servicevejledning indeholder beskrivelser vedrørende sikker håndtering af pladevibratorer af typen CF-2. Inden vibratoren tages i brug første gang, bør operatøren læse denne vejledning og gøre sig fortrolig med alle detaljer. Følg altid alle anvisningerne nøje og udfør altid de beskrevne arbejder i den anførte rækkefølge. I kapitel 1 bliver pladevibratoren kort beskrevet, således at operatøren får et godt overblik over de enkelte komponenters placering og funktion. Kapitel 2 beskriver, hvordan vibratoren startes og standses, samt hvordan der arbejdes med den. I kapitel 3 findes en oversigt over den nødvendige service af vibratoren med en trinvis gennemgang af de enkelte servicearbejder, der er nævnt i tabellen. Kapitel 4 indeholder en vejledning i, hvordan operatøren kan afhjælpe eventuelle driftsforstyrrelser. De forholdsregler, der skal træffes med henblik på opmagasinering (vinteropbevaring) af pladevibratoren, er nævnt i kapitel 5. Der er lagt særlig stor vægt på at give denne vejledning en brugervenlig udformning med anskuelige informationer i form af illustrationer og tekst. Henvisninger til illustrationerne i den løbende tekst er sat i parentes, idet det første tal angiver illustrationsnummeret og det andet tal, der er adskilt fra det første med en skråstreg, angiver positionsnummeret på den pågældende illustration. Eksempel 1: (2/1) betyder ill. 2, pos. 1 Eksempel 2: (2/3,6) betyder ill. 2, pos. 3 og pos. 6 Særligt vigtige oplysninger til operatører og servicemedarbejdere er markeret med følgende symboler: gør opmærksom vigtige informationer, der skal følges nøje for at undgå umiddelbar farer for brugeren. gør opmærksom på arbejds- og driftsprocesser, der skal følges nøje for at undgå skader og defekter på selve pladevibratoren. gør opmærksom på arbejds- og driftsprocesser, hvor de gældende miljøbeskyttelses- og bortskaffelsesforskrifter yderligere skal overholdes. gør opmærksom på vigtige informationer, som operatøren/servicepersonalet skal være særligt opmærksom på. Yderligere informationer fås hos den autoriserede WEBER-forhandler eller ved henvendelse til en af kontaktadresserne på sidste side! 2

3 Generelle sikkerhedsforskrifter Generelle foranstaltninger Alle sikkerhedsanvisninger (se også symbolforklaringerne i forordet) skal læses og overholdes (hvis der er uklarheder, skal disse afklares, inden vibratoren tages i brug), da der ellers er fare for: * operatørens liv og lemmer * skader på selve maskinen og anden tingskade Ud over denne betjeningsvejledning og de ulykkesforebyggende forskrifter, der er gældende i det land og på det sted, hvor maskinen anvendes, skal man også overholde de almindeligt anerkendte fagtekniske regler om sikkerhed og fagmæssig korrekt anvendelse. Korrekt brug Pladevibratorer må kun anvendes til de nedenstående komprimeringsopgaver under overholdelse af betjenings- og servicevejledningen, de almindeligt anerkendte sikkerhedstekniske og færdselsretslige regler samt de specifikke bestemmelser, der gælder i det pågældende land. Som korrekt brug gælder komprimering af: - sand - grus - skærver - forskellige jordbindingsmaterialer - betonbelægninger Enhver anden anvendelse af pladevibratoren betegnes som ukorrekt brug, idet operatøren da alene bærer ansvaret for en sådan anvendelse. Brugstilladelse Pladevibratorer må kun betjenes af dertil egnede personer, der er mindst 18 år, og som forinden er blevet instrueret i brug og service af vibratoren af indehaveren eller dennes repræsentant. Beskyttelsesudstyr Ved brug af de i denne betjenings- og servicevejledning beskrevne pladevibratorer er det muligt at overskride det max. tilladte lydtryksniveau på 90 db(a). I henhold til de ulykkesforebyggende forskrifter om støjbeskyttelse skal arbejderne bære høreværn ved et lydtryksniveau på 90 db(a) og derover. Som yderligere sikkerhedsudstyr skal der bæres sikkerhedshjelm og -handsker. 3

4 Indholdsfortegnelse Afsnit Overskrift Side Forord 2 Generelle sikkerhedsforskrifter 3 1 Teknisk beskrivelse Grafisk illustration Beskrivelse af maskinen Tekniske data CF2 6 2 Betjening Sikkerhedsbestemmelser for brug af maskinen Transport Læsning med kran Læsning med håndkraft Første ibrugtagning Forholdsregler inden start Kontrol brændstofbeholdning Kontrol af motoroliestand Montering af vulkulanplade Montering af kørestel Montering af tank Start Start Robin motor Start Honda motor Komprimering Standsning Standsning Robin motor Standsning Honda motor 17 Afsnit Overskrift Side 3 Service Sikkerhedsbestemmelser for service Serviceoversigt Første service Regelmæssig service Beskrivelse af servicearbejderne Udskiftning motorolie Rengøring/udskiftning af luftfilter Robin motor Honda motor Udskiftning af brændstoffilter 21 Robin motor Vibratorkilerem, kontrol af stand og remspænding Udskiftning af kilerem Udskiftning af vibrator olie Forbrugsmidler og påfyldningsmængder 22 4 Driftsforstyrrelser Generelt Fejlsøgning 23 5 Vinteropbevaring Forholdsregler inden vinteropbevaring Ibrugtagning efter vinteropbevaring 24 6 Kontaktadresser til WEBER Maschinentechnik GmbH 25 4

5 1 Teknisk beskrivelse 1.1 Grafisk illustration Illustration 1 Samlet oversigt CF-2 1 Vandtank (tilbehør) 2 Brændstofstank 7 Kileremsdæksel 3 Manøvrebøjle 8 Vandingsanlæg (tilbehør) 4 Kørestel (tilbehør) 9 Motor 5 Motorkonsol Vulkulanplade (ikke vist) 6 Bundplade 5

6 1.2 Beskrivelse af maskinen Pladevibratorerne af typen CF-2 er manuelt styret maskiner, der anvendes til komprimeringsarbejder inden for anlægsbyggeri af veje og grøfter. Pladevibratorerne drives af en Robin / Honda benzinmotor Vigtigt Beskrivelse af motor og tekniske data findes i afsnit 1.3 Funktion Motoren (1/9) driver vibratoren via en kilerem. Vibratoren er fast monteret på bundpladen (1/6) og bringer således denne i svingninger. Det er den vibrerende bundplade, der sørger for både komprimering og fremdrift. Tilbehør Som tilbehør findes en vulkulanplade (2.4.3) Et vandingsanlæg (1/1) / 1/8) samt et kørestel (1/4) Betjening Vibratoren startes ved hjælp af starthåndtaget på rekylstarten (2/5) Vibratoren styres ved hjælp af manøvrebøjlen (1/3). Motorens omdrejningstal styres direkte på motoren. 1.3 Tekniske data CF2 CF2 Robin CF2 Honda Driftsvægt Mål Samlet længde (i mm) Samlet bredde (i mm) Højde med styrebøjlen slået ned mm Bundplade længde Trykflade (i mm) x440 x x440 x 610 Drikraft Motorproducent Type Max. effekt iht. DIN B6270 (i kw (HK) Type Driftsomdrejningstal (i o/min) Kørehastighed fremad (jordbundsafhængig, i m/min) Max. stigning(jordbundsafhængig, i %) Dybdevirkning (i cm) Arealeffekt (i m²/h) Vibration System Fremdriftsart Frekvens (i Hz) Centrifugalkraft (i kn) Robin EY 15 D 2,6(3,5) ved 3600 omin 4 takts benzin Etakslet vibrator mekanisk Honda GX 120 2,9(3,9) ved 3600 omin 4 takts benzin Etakslet vibrator mekanisk

7 Støj- og vibrationsværdier* CF2 Robin CF2 Honda Lydtryksniveau LPA (på operatørpladsen iht. ISO 6081, i db(a)) 92,5 92 Lydeffektniveau LWA (iht. ISO 3744, i db(a)) ,2 Hånd-arm-vibration (vægtet effektiv-værdi for accelerationen af styre-bøjlen, målt iht. ISO 8662, del 1, i m/s²) * De anførte støj- og vibrationsværdier i henhold til EU s maskindirektiv i versionen (91/368/EØF) er målt ved drivmotorens nominelle omdrejningstal og med tændt vibrator, idet maskinerne stod på et elastisk underlag. Under drift kan der forekomme afvigende værdier alt afhængig af de fremherskende driftsforhold. 1 MASKIN NR. 3 TYPE.. 2 ÅRGANG 4 MOTOR/FABRIKSNR.. 7

8 2 Betjening 2.1 Sikkerhedsbestemmelser for brug af maskinen Inden arbejdet påbegyndes, skal operatøren kontrollere, at alle betjenings- og sikkerhedsanordninger fungerer, og at beskyttelsesudstyret er anbragt som foreskrevet. Pladevibratoren må kun tages i brug, når alle beskyttelsesanordninger er monteret. Betjeningselementernes funktion må ikke ændres eller ophæves uden udtrykkelig tilladelse hertil. Mangler Hvis der konstateres mangler ved sikkerhedsudstyret eller andre mangler, der kan have indflydelse på vibratorens driftssikkerhed, skal den tilsynsførende straks informeres herom. I tilfælde af mangler, der kan nedsætte driftssikkerheden, skal vibratoren straks standses. Operatøren Operatøren skal, inden pladevibratoren startes, træffe foranstaltninger til at beskytte sig mod den støj, arbejdet vil medføre. Drivmotoren må først startes, efter at man har sikret sig, at vibratoren ikke kan sætte sig i bevægelse af sig selv. Under drift skal pladevibratoren konstant overvåges for at sikre, at den er i driftssikker stand. Operatøren må ikke fjerne sig fra vibratorens betjeningselementer, så længe han kører med vibratoren, og skal hele tiden sørge for at have tilstrækkeligt udsyn over det område, der køres på. Såfremt udsynet over dette område er begrænset som følge af driftsrelaterede omstændigheder, skal en medhjælper dirigere kørslen. Komprimering Når der køres baglæns, skal operatøren styre pladevibratoren fra siden for at undgå, at han kan komme i klemme mellem styrebøjlen og evt. hindringer. Stabilitet Pladevibratoren skal anvendes på en sådan måde, at den altid er sikret tilstrækkelig stabilitet. Der er især fare for utilstrækkelig stabilitet ved eksempelvis skrænter og skråningskanter, og vibratoren skal derfor altid holde passende afstand til skrænter og skråninger. Ved komprimeringsarbejder på skrånende terræn skal operatøren altid befinde sig i en højere position end vibratoren. Det er forbudt at udføre komprimeringsarbejder på skråninger med en hældning, der overstiger den max. stigning, pladevibratoren kan klare. Arbejde på skråninger skal altid udføres med største forsigtighed og altid således, at der køres lige op og ned ad skråningen. Fare! På skråninger vil fugtig og løs undergrund medføre, at vibratoren står betydeligt ringere fast på underlaget, og der er således øget fare for ulykker! Der må kun køres over ujævnheder og kantsten med nedsat hastighed. Desuden skal pladevibratoren styres således, at operatøren undgår at komme til skade som følge af, at styrebøjlen pludselig slår ud. 8

9 2.2 Transport Med henblik på transport over korte strækninger inden for byggepladsens område kan pladevibratoren flyttes i henhold til afsnit 2.6. Skal pladevibratoren derimod flyttes over større afstande, skal den løftes op på et egnet transportmiddel (lastbil, anhænger) Læsning med kran - Pladevibratoren standses som beskrevet i afsnit Manøvreabøjlen (2/1) låses med låsebeslaget (2/2) Fare Løft aldrig pladevibratoren i manøvrebøjlen - Sæt kranens løftekrog i beskyttelsesrammen (3/1) Fare Anvend kun løftegrej og kran med tilstrækkelig løftekapacitet! - Løft pladevibratoren op på transportmidlet. Fare Gå aldrig ind under den løftede last Læsning med håndkraft - Pladevibratoren standses som beskrevet i afsnit Manøvreabøjlen (2/1) låses med låsebeslaget (2/2) - Pladevibratoren løftes, af 2 personer, i beskyttelsesrammen 2.3 Første ibrugtagning Ved første ibrugtagning af vibratoren skal kun forholdsreglerne inden start udføres (se afsnit 2.4). Intervallerne for første service (se afsnit 3.2.1) skal overholdes. 2.4 Forholdsregler inden start - Hele vibratoren kontrolleres for åbenlyse skader (visuel kontrol). - Samtlige skruesamlinger kontrolleres for, om de er spændt fast, og efterspændes om nødvendigt. - Brændstofbeholdningen kontrolleres, og der påfyldes om nødvendigt ekstra brændstof (se afsnit 2.4.1). - Motoroliestanden kontrolleres, og der efterfyldes om nødvendigt motorolie (se afsnit 2.4.2). - Evt. monteres vulkulanplade (2.4.3) - Evt. efterses vandbeholdning i tank (2.4.5) - Evt. monteres kørestel (2.4.4) 9

10 2.4.1 Kontrol af brændstofbeholdning - Pladevibratoren standses som beskrevet i afsnit Rengør området omkring påfyldningsstutsen - Brændstoftankens (4/2) tankdæksel (4/1) åbnes Påfyld kun ren normal benzin. Vedr. påfyldningsmængder og specifikationer) se afsnit 3.4 Fyld op til påfyldnings studsens nederste kant (5/1) Fare Der må ikke komme brændstof på varme motordele. Rygning og åben ild er forbudt i forbindelse med påfyldning af brændstof. Miljø Hvis der spildes eller løber brændstof over, skal det straks tørres omhyggeligt op. - Brændstoftanken (4/2)lukkes tæt med tankdækslet (4/1) Kontrol af motoroliestand Motoroliestanden skal kontrolleres, mens vibratoren står vandret. - Oliemålepinden (6/1) skrues ud. - Pinden tørres af med en ren, fnugfri klud og sættes ind igen. Pinden skrues ikke ind igen - Pinden tages ud igen - Oliestanden skal være til øverste markering (7/max) - Efterfyld olie hvis nødvendigt se afsnit 3.3.1(mængde afsnit 3.4) - Oliepinden skrues fast igen. 10

11 2.4.3 Montering af vulkulanplade - Stands pladevibratoren. (afsnit 2.7) - Manøvrebøjlen låses med låsebeslaget (8/2) Hvis manøvrebøjlen ikke er låst kan pladevibratoren ikke vippes - Ved at trykke manøvrebøjlen (8/1) ned løftes forenden af pladevibratoren. - Læg vulkulanpladen (9/1) under bundpladen (9/4) - Fastgør vulkulanpladen (9/1) til bundpladen (9/4) ved hjælp af fladjern (9/2) og bolte (9/3) Montering af kørestel - Kørestellet (11/1) monteres på motorkonsollen (10/3) ved hjælp af boltene (10/2) - Manøvrebøjlen (8/1) trykkes ned og låses med låsebeslaget (8/2) - Låsebeslaget (11/2) løsnes og kørestellet (11/1) vippes ned - Ved hjælp af manøvrebøjlen (8/1) løftes maskinen, således at kørestellet (11/1) svinger ind under bundpladen (11/3) - Under arbejde med maskinen løftes kørestellet (11/1) op, og låses, i denne stilling, med låsebeslaget (22/2) Låsebeslaget (11/2) skal være låst under arbejde med pladevibratoren 11

12 2.4.5 Montering af vandtank - Overrislingsrøret (12/1) fastgøres foran på maskinen med skruerne (12/2) - Vandtanken (13/1) monteres på beskyttelsesrammen med skruerne (13/2) - Ved at åbne for hanen (13/3) løber vandet gennem overrislingsrøret (12/1) og ud foran maskinen Vandtanken (14/1) må kun fyldes med rent vand, ellers kan overrislingsrøret tilstoppe. - Ved at skrue låget (14/2) af, kan tanken fyldes. Ved fare for frost skal tanken (14/1) tømmes fuldstændigt. 12

13 2.5 Start Fare Inden start skal man generelt sikre sig, at der ikke befinder sig nogen personer i risikoområdet omkring pladevibratoren, og at alle sikkerhedsanordninger er monteret som foreskrevet. Hvis vibratoren startes i lukkede rum, skal man altid sørge for tilstrækkelig udluftning - der er fare for forgiftning! Brug aldrig starthjælpsspray Start Robin motor - Start/Stop knap (15/1) stilles på Start - Gashåndtaget (16/1) skubbes ca. 1/3 til højre - Brændstofshanen (17/1) åbnes (vandret) - Choker (16/2) aktiveres alt efter motor- og omgivelsestemperatur. a) Ved kold motor og/eller lave temperaturer åbnes chokeren (16/2) helt (til venstre) b) Ved varm motor og/eller ved varmt vejr åbnes chokeren (16/2) kun halvt. - Træk langsomt i starthåndtaget (18/1) på rekylstarteren (18/2) indtil der føles modstand - Lad håndtaget (18/1) langsomt returnere til startposition, for derefter at trække kraftigt tilbage med begge hænder. Vigtigt Hvis motoren ikke starter gentages start proceduren. - Så snart motoren er startet, returneres starthåndtaget langsomt til startpositionen. - Luk langsomt for chokeren (16/2) (til højre) og lad motoren blive varm, i tomgang, i et par minutter Start Honda motor 13

14 - Afbryderen (19/1) stilles på Start - Gashåndtaget (20/2) skubbes ca. 1/3 i retningen fuldgas (venstre) - Brændstofshanen (20/1) stilles i On position - Choker (20/3)3 aktiveres alt efter motor- og omgivelsestemperatur. Ved kold motor og/eller lave temperaturer åbnes chokeren (20/3) helt (til venstre) Ved varm motor og/eller ved varmt vejr åbnes chokeren (14/2) kun halvt. - Træk langsomt i starthåndtaget (21/1) på rekylstarteren (21/2) indtil der føles modstand - Lad håndtaget (21/1) langsomt returnere til startposition, for derefter at trække kraftigt tilbage med begge hænder. Vigtigt Hvis motoren ikke starter gentages start proceduren. - Så snart motoren er startet, returneres starthåndtaget langsomt til startpositionen. - Luk langsomt for chokeren (20/3) (højre)og lad motoren blive varm, i tomgang, i et par minutter 14

15 2.6 Komprimering - Start pladevibratoren (se afsnit 2.5). Så snart motoren er blevet varm, skubbes gashåndtaget (16/1) i fuld gas pos. ved Robin motor til højre, ved Honda motor (20/2) til venstre Der må kun komprimeres ved fuldt omdrejningstal. Vigtigt Når start-omdrejningshastigheden på centrifugalkoblingen opnås, starter vibratoren automatisk Fare Ved komprimering tæt ved forhindringer (mure, vægge) vær opmærksom på at der ikke kommer personer i klemme. Hvis der holdes pauser i arbejdet, skal pladevibratoren altid standses - også selv om det kun er ganske korte pauser. se Pladevibratoren styres i den ønskede retning med - manøvrebøjlen 22/1) evt. åbnes for vandhanen (23/1) 15

16 2.7 Standsning Inden der holdes pauser i arbejdet, og når arbejdet afsluttes, skal pladevibratoren stilles på et bæredygtigt og så vidt muligt plant underlag. Hvis pladevibratoren henstilles på en sådan måde, at den udgør en forhindring, skal den sikres med iøjnefaldende foranstaltninger. Henstilles pladevibratoren på trafikerede veje, skal der desuden træffes de sikkerhedsforanstaltninger, der er påkrævet i henhold til færdselsloven. Stands aldrig motoren mens den kører for fuld gas. Lad motoren køre et par minutter i tomgang inden den stoppes Standsning Robin motor - Før gashåndtaget (25/2) til højre og lad motoren gå i tomgang i et par minutter. - Luk for brændstofshanen (24/1) - Stands motoren ved at stille Start/Stop knappen (26/1) i stillingen Stop 16

17 2.7.2 Standsning Honda motor - Før gashåndtaget (28/1) til højre og lad motoren gå i tomgang i et par minutter. - Luk for brændstofshanen (29/1) (OFF) - Stands motoren ved at stille afbryderen (30/1) i stillingen Stop - Evt. lukkes vandhanen (27/1) 17

18 3 Service 3.1 Sikkerhedsbestemmelser for service Afhængig af driftsbetingelserne og driftsforholdende skal pladevibratoren efter behov, dog mindst en gang om året, efterses af en sagkyndig, der skal kontrollere, at den er i driftssikker stand. Resultaterne af dette kontroleftersyn skal fastholdes skriftligt og som minimum opbevares indtil næste eftersyn. Vedligehold Der må kun udføres vedligeholdelsesarbejder, når motoren er standset. Der må kun afviges herfra, hvis det ikke er muligt at udføre det pågældende arbejde, uden at motoren er i gang. Desuden skal vibratoren sikres mod at glide/skride ud. Miljø Brugte forbrugsmidler, der aftappes fra vibratoren, skal opsamles i dertil egnede beholdere og opbevares med henblik på bortskaffelse i henhold til de gældende miljøbestemmelser. Inden der udføres arbejder på dele af det elektriske anlæg, der ikke er sikret, skal forbrændingsmotoren sikres mod utilsigtet igangsætning ved at afbryde de elektriske tilslutninger til batteriet eller starteren. Når vedligeholdelsesarbejdet er afsluttet, skal beskyttelsesanordningerne igen monteres som foreskrevet. Ændringer Af sikkerhedsmæssige grunde er det ikke tilladt på egen hånd at foretage ændringer eller ombygninger på pladevibratoren, og producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader, der måtte opstå som følge af sådanne ændringer eller ombygninger på vibratoren. For at sikre en sikker og pålidelig drift bør der altid kun anvendes originale WEBER-reservedele. 3.2 Serviceoversigt Alle de servicearbejder, der skal udføres på pladevibratoren, er opført i to tabeller. Servicearbejderne i den første tabel (afsnit 3.2.1) skal udføres én gang på bestemte tidspunkter efter første ibrugtagning, mens servicearbejderne i den anden tabel (afsnit 3.2.2) skal udføres regelmæssigt. De to tabeller er opbygget på samme måde. I spalten Serviceinterval angives tidspunktet for hvornår eller antallet af driftstimer efter hvilke det pågældende servicearbejde skal udføres. Servicearbejdet skal udføres, når et af de to tidspunkter nås. I spalten Servicested angives det, på hvilken af vibratorens komponenter det Servicearbejde, der er beskrevet i næste spalte, skal udføres. Spalten Henvisninger indeholder krydshenvisninger til afsnittene i denne betjenings- og servicevejledning eller til anden dokumentation, hvor udførelsen af servicearbejderne er nærmere beskrevet Første service Serviceinterval Servicested Servicearbejde Henvisninger Efter de første 10 driftstimer Efter de første 20 driftstimer Vibrator - Kileremmens spænding efterprøves evt. justeres 3.3.5/6 Hele vibratoren - Alle skruesamlinger kontrolleres for, om de er spændt fast, og efterspændes om nødvendigt Vibrator - Olien udskiftes Motor - Motorolien udskiftes

19 3.2.2 Regelmæssig service Serviceinterval Servicested Servicearbejde Henvisning For hver 8 driftstimer/dagligt Hele vibratoren - Kontrolleres for synlige skader, lækager o.l. Motor - Motoroliestanden kontrolleres For hver 50 driftstimer (hver 14 dag) Luftfilter Vibrator - Luftfilterindsatsen rengøres, kontrolleres for skader og udskiftes om nødvendigt - Kilerem kontrolleres og udskiftes om nødvendigt For hver 200 driftstimer Motor Motor Alle blanke dele - Motorolie skiftes - Tændrør renses - Luftfilter renses - Brændstofsfilter renses - Smøres med et tyndt lag olie Rengøres udvendigt For hver 500 driftstimer Vibrator Motor - Olien udskiftes - Karburator renses og justeres - Cylinder renses - Ventiler justeres For hver 2000 driftstimer/årligt Hele vibratoren - Alle komponenter kontrolleres for synlige skader og slitage - Snavs, gammelt fedt og evt. rust fjernes 3.3 Beskrivelse af servicearbejderne Udskiftning/efterfyldning af motorolie motor - Pladevibratoren standses som beskrevet i afsnit 2.7. Der må kun aftappes motorolie, når vibratoren er driftsvarm og står vandret. Miljø Olierester, der drypper ud, skal opsamles og bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Det gamle oliefilter skal bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Opsamlet olie skal bortskaffes miljømæssigt forsvarligt - Påfyldningsstutsen/oliepinden (31/1) skrues af - Aftapningsskrue skrues ud (31/2) og al olien tømmes ud. - Aftapningsskruen monteres igen (anvend ny pakning) - Der påfyldes motorolie i påfyldningsstutsen (31/1) (se afsnit 3.4 vedr. påfyldningsmængder og specifikationer). - Motoroliestanden kontrolleres med oliepinden (31/1) i henhold til afsnit Oliepinden (31/1) skrues (fast) på igen Luftfilter Rensning/udskiftning 19

20 Robin Motor - Klammerne (32/2) løsnes, og dækslet (32/1) tages af luftfilterhuset. - Luftfilterindsatsen (33/2) tages ud og - forfiltret (33/3) tages af. - Forfiltret renses med benzin og tørres Miljø Rensemidlet fjernes miljørigtigt - Luftfilterindsatsen (33/2) tages ud af luftfilterhuset (33/1) og blæses ren. Hvis det ikke er muligt at rengøre filteret tilstrækkeligt med denne metode (f.eks. på grund af fugtige eller olieholdige urenheder), skal der monteres nyt filter - Filtret monteres igen. - Dækslet (32/1)sættes på luftfilterhuset og lukkes tæt med klammerne (32/2) Honda motor - Fløjmøtrikkerne (34/2) fjernes, og dækslet (34/1) tages af luftfilterhuset. - Luftfilterindsatsen (35/1) tages ud og - skumforfiltret (35/2) tages af. - Forfiltret renses med benzin og tørres Miljø Rensemidlet fjernes miljørigtigt - Luftfilterindsatsen (35/1) tages ud af luftfilterhuset og blæses ren. Hvis det ikke er muligt at rengøre filteret tilstrækkeligt med denne metode (f.eks. på grund af fugtige eller olieholdige urenheder), skal der monteres nyt filter - Filtret (36/1) monteres og fastgøres med fløjmøtrik (36/2). - Dækslet (34/1) monteres og fastgøres med fløjmøtrikkerne Udskiftning af brændstoffilter Robin motor 20

21 - Tankdækslet skrues af tanken (37/2) - Si (37/1) tages op af tanken og renses - Skueglas (38/1) under brændstofhanen (38/2) skrues af. Miljø Hvis der spildes brændstof, skal den straks tørres op. Det gamle brændstoffilter og klude, der er vædet med brændstof, skal bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. - Sien tages ud af skueglasset (38/1) og renses - Monteres igen af afprøves for utætheder Vibratorkilerem, kontrol af stand og remspænding - Pladevibratoren standses som beskrevet i afsnit Kileremsafskærmningen (39/1) afmonteres ved at løsne fastgørelsesskruer (39/2). - Kileremmens (40/1) stand kontrolleres (revner, flossede kanter slitage). - Hvis der er for megen slitage på kileremmene, udskiftes de som beskrevet i afsnit Hvis kileremmen er for slap efterspændes den som følger: - Fastgørelsesskruerne (41/1) løsnes - Motorkonsollen løftes indtil kileremmen har den rigtige spænding. - Fastgørelsesskruerne (41/1) spændes igen Sørg for, at kileremmen sidder rigtigt på remskiven. - Kileremsafskærmningen (39/1) monteres igen Vibratorkilerem, udskiftning - Kileremsafskærmningen (39/1) afmonteres ved at løsne fastgørelsesskruerne (39/2). - Kileremmene løsnes og afmonteres - se afsnit Nye kilerem monteres Sørg for, at kileremmen sidder rigtigt på remskiven. - Kileremmen strammes som beskrevet i afsnit

22 3.3.6 Udskiftning af vibratorolie Olien må kun udskiftes, når vibratoren er driftsvarm. - Kileremsafskærmning (42/1) afmonteres - Kileremmen løsnes (afsnt 3.3.5) - De 4 skruer (42/3) på begge sider af motorkonsollen (42/2) fjernes - Motorkonsollen løftes af bundpladen Olieaftapnings- (43/2) samt området omkring aftapnings- og påfyldningsåbningen rengøres omhyggeligt. - Der stilles en egnet opsamlingsbeholder parat - Olieaftapningsskruen (43/2) skrues ud. - Bundpladen (42/2) med vibratoren (43/2) drejes rundt og al den gamle olie hældes i opsamlingsbeholderen - Der påfyldes olie (se afsnit 3.4 vedr. påfyldningsmængder og specifikationer). - Oliepåfyldningsskruen (36/1)skrues i. Sørg for rene anlægsflader ved oliepåfyldningsog olieaftapningsskruen samt vibratoren. Miljø Den opsamlede gamle olie skal bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. - Motorkonsollen med motor monteres på bundpladen igen. - Kileremmen monteres og spændes som beskrevet i Kileremsafskærmning (42/1) monteres som beskrevet i Forbrugsmidler og påfyldningsmængder Komponent Forbrugsmidler Sommer Vinter Mængde CF-2R Mængde CF-2H Motor Motorolie SAE 10 W/40 ( C) API CD CE eller SHPD eller CCMC D2 D3 PD1 0,6 l 0,6 l Brændstoftank Normalbenzin blyfri 3,8 l 3,8 l Vibrator Motorolie 10W40 / 15W40 0,05 l 0,05 l Fedtsmøresteder Højtryksfedt (lithiumfedt) iht. DIN KPF2 Efter behov Efter behov 22

23 4 Driftsforstyrrelser 4.1 Generelt Hvis der forekommer driftsforstyrrelser på pladevibratoren, skal man følge nedenstående fremgangsmåde: - Stands pladevibratoren som beskrevet i afsnit Find årsagen til fejlen (se afsnit 4.2 (Fejlsøgning)). - Afhjælp fejlen (se afsnit 3 (Vedligeholdelses- og udskiftningsarbejder). og afsnit 2. Afhjælpning af fejl, der vedrører motoren, er beskrevet i motorproducentens betjeningsvejledning. Den detaljerede beskrivelse af vedligeholdelsesarbejderne i afsnit 4.3 gør det let hurtigt at afhjælpe eventuelle fejl. Det er en forudsætning, at vedligeholdelsessarbejderne udføres i den foreskrevne rækkefølge. Vedligeholdelsesarbejderne skal udføres med det rigtige værktøj, og denne betjenings- og servicevejlednings sikkerhedsbestemmelser skal overholdes ved alle arbejder. Hvis en fejl stadig ikke er afhjulpet efter udskiftning af en komponent eller komponentgruppe, skal man fortsætte istandsættelsen med det næste beskrevne vedligeholdelsesarbejde. Hvis det selv efter udførelse af alle de anførte vedligeholdelsesarbejder ikke har været muligt at afhjælpe en given fejl, eller hvis der forekommer en fejl, der ikke er beskrevet i denne service- og betjeningsvejledning, skal fejlen afhjælpes af autoriseret servicepersonale. 4.2 Fejlsøgning Fejl Mulig årsag Afhjælpning Henvisning Pladevibratoren vil ikke starte Betjeningsfejl Startprocessen udføres som beskrevet. 2.5 Brændstofmangel Brændstofbeholdningen kontrolleres Tilsmudset brændstoffilter Brændstoffilteret udskiftes Tilsmudset luftfilter Luftfilterpatronen rengøres/udskiftes Ingen vibration/ingen eller utilstrækkelig fremdrift Defekt vibratorkilerem Vibratorkileremmen udskiftes

24 5 Vinteropbevaring Hvis pladevibratoren (f.eks. om vinteren) ikke skal bruges i længere tid (ca. 1-6 måneder), skal den opmagasineres i et frostfrit og tørt rum. Inden vinteropbevaring skal de forholdsregler, der er anført i afsnit 5.1, træffes. Efter vinteropbevaring skal pladevibratoren tages i brug igen som beskrevet i afsnit 5.2. Hvis pladevibratoren skal opmagasineres i mere end 6 måneder, skal der træffes aftale med WEBER- Service om yderligere foranstaltninger. 5.1 Forholdsregler inden vinteropbevaring Komponentgruppe Forholdsregel Beskrevet i afsnit Hele pladevibratoren Rengøres grundigt Tilstand, fastgøring og tæthed kontrolleres Om nødvendigt foranlediges afhjælpning af de konstaterede mangler Brændstoftank Fyldes med brændstof op til underkanten af påfyldningsstudsen Motor Oliestanden kontrolleres, og der efterfyldes om nødvendigt olie Sæt motoren i gang på oplagringsstedet og lad den køre, til den når op på sin driftstemperatur NB! I lukkede rum er der fare for forgiftning! Sørg derfor altid for tilstrækkelig udluftning! Stands motoren Alle blanke dele Forsynes med et tyndt lag fedt eller olie 5.2 Ibrugtagning efter vinteropbevaring Komponentgruppe Forholdsregel Beskrevet i afsnit Hele pladevibratoren Rengøres grundigt Der udføres de samme foranstaltninger som inden almindelig ibrugtagning 2.4 Afhjælp evt. konstaterede mangler 24

25 6 Kontaktadresser til weber Maschinentechnik GmbH Hvis du har spørgsmål, problemer, ideer, osv, bedes du henvende dig til en af de nedenstående adresser: I Danmark aktieselskabet 4a Tømrervej Esbjerg Telefon Telefax Peder Skrams Vej Odense SØ Telefon Telefax Albuen Kolding Telefon Telefax Ringager Brøndby Telefon Telefax I Tyskland (ikke opført særskilt under de enkelte delstater) WEBER Maschinentechnik GmbH Postfach 2153 D Bad Laasphe - Rückershausen WEBER Maschinentechnik GmbH WEST Eichenstraße 74 D Hilden Telefon Telefax Telefon Telefax / / omstilling / reservedele / / WEBER Straßenfräsen Zu den Ferndorfwiesen 4-6 D Kreuztal-Ferndorf Telefon Telefax / (omstilling) / I Holland WEBER Machinentechniek B.V. Graafschap Hornelaan 159 NL-6001 AC Weert Telefon Telefax 0495 / / I Frankrig WEBER S.a.r.l. Z.I. Carrefour de l Europe F Forbach Telefon Telefax 87 / eller / I Polen WEBER Maschinentechnik Sp.ZO.O. ul. Grodziska 17 c PL Sara Wies / Nadarzyn Telefon Telefax 22 / / / I USA og Canada WEBER Machine (USA) Inc. 40, Johnson Ave 112 Bangor, ME Telefon Telefax 207 / 947 / / 947 / 5452 I Sydamerika WEBER Maschinentechnik do Brasil Ltda. Rua Rio Tiete BR-Novo Hamburgo, RS Telefon Telefax

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

SM 6. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 <<

SM 6. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 << SM 6 Betjeningsvejledning >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring SM 6 >> Staring SM 6 Kære STARING-kunde

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brændstofcellesystem VeGA Servicehæfte Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Figur Figur 5 Figur 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehæfte VeGA Serienummer VeGA

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brændekløver. Betjeningsvejledning 2004/1 DK

Brændekløver. Betjeningsvejledning 2004/1 DK 2004/1 DK Brændekløver Power Split 2600 HV Diesel / Benzin Betjeningsvejledning Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 - Højby DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.dk

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g Sole Sole Slim t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g D e n n e b r u g e r v e j l e d n i n g e r u d v i k l e t t i l t e k n i k e r e, i n s t a l l a t ø r e r, f y s i o t e r a p e u t

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Service af Serie Land-Rover.

Service af Serie Land-Rover. Service af Serie Land-Rover. Indholdsfortegnelse Dette skal du bruge:... 2 Motor Olie skift.... 3 Luftfilter.... 8 Styrehus og hjælpestyrehus.... 9 Vand/Slam Udskiller.... 12 Diesel Filter... 15 Olie Filter....

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250 Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE City Ranger 50 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. City Ranger 50 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 1 116-0

System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 1 116-0 1 116-0 System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 Produktet er en 2K Lakspraydåse indeholdende en kombination af drivgas, hærder og opløsningsmidler specielt tilpasset

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 2 6m 4 mm / m 6 Løftehøjde (kpa) Pumpekapacitet (l/h) www.phj.dk 7 8.2 13 9 1 2 11 12 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 www.phj.dk 3 1 Foreskrifter

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Instruktionsmanual DanskNManual 10591/2009-Nrev1/ska RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

elero MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 Betjeningsvejledning Husk at opbevare betjeningsvejledningen!

elero MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 Betjeningsvejledning Husk at opbevare betjeningsvejledningen! MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 elero Betjeningsvejledning Husk at opbevare betjeningsvejledningen elero Danmark Holmbladsvej 4 6 8600 Silkeborg elero@elero.dk www.elero.dk 0709 Indholdsfortegnelse

Læs mere