Betjenings- og servicevejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjenings- og servicevejledning"

Transkript

1 Betjenings- og servicevejledning Weber Pladevibrator CF-2R CF-2H Forord 1

2 Denne betjenings- og servicevejledning indeholder beskrivelser vedrørende sikker håndtering af pladevibratorer af typen CF-2. Inden vibratoren tages i brug første gang, bør operatøren læse denne vejledning og gøre sig fortrolig med alle detaljer. Følg altid alle anvisningerne nøje og udfør altid de beskrevne arbejder i den anførte rækkefølge. I kapitel 1 bliver pladevibratoren kort beskrevet, således at operatøren får et godt overblik over de enkelte komponenters placering og funktion. Kapitel 2 beskriver, hvordan vibratoren startes og standses, samt hvordan der arbejdes med den. I kapitel 3 findes en oversigt over den nødvendige service af vibratoren med en trinvis gennemgang af de enkelte servicearbejder, der er nævnt i tabellen. Kapitel 4 indeholder en vejledning i, hvordan operatøren kan afhjælpe eventuelle driftsforstyrrelser. De forholdsregler, der skal træffes med henblik på opmagasinering (vinteropbevaring) af pladevibratoren, er nævnt i kapitel 5. Der er lagt særlig stor vægt på at give denne vejledning en brugervenlig udformning med anskuelige informationer i form af illustrationer og tekst. Henvisninger til illustrationerne i den løbende tekst er sat i parentes, idet det første tal angiver illustrationsnummeret og det andet tal, der er adskilt fra det første med en skråstreg, angiver positionsnummeret på den pågældende illustration. Eksempel 1: (2/1) betyder ill. 2, pos. 1 Eksempel 2: (2/3,6) betyder ill. 2, pos. 3 og pos. 6 Særligt vigtige oplysninger til operatører og servicemedarbejdere er markeret med følgende symboler: gør opmærksom vigtige informationer, der skal følges nøje for at undgå umiddelbar farer for brugeren. gør opmærksom på arbejds- og driftsprocesser, der skal følges nøje for at undgå skader og defekter på selve pladevibratoren. gør opmærksom på arbejds- og driftsprocesser, hvor de gældende miljøbeskyttelses- og bortskaffelsesforskrifter yderligere skal overholdes. gør opmærksom på vigtige informationer, som operatøren/servicepersonalet skal være særligt opmærksom på. Yderligere informationer fås hos den autoriserede WEBER-forhandler eller ved henvendelse til en af kontaktadresserne på sidste side! 2

3 Generelle sikkerhedsforskrifter Generelle foranstaltninger Alle sikkerhedsanvisninger (se også symbolforklaringerne i forordet) skal læses og overholdes (hvis der er uklarheder, skal disse afklares, inden vibratoren tages i brug), da der ellers er fare for: * operatørens liv og lemmer * skader på selve maskinen og anden tingskade Ud over denne betjeningsvejledning og de ulykkesforebyggende forskrifter, der er gældende i det land og på det sted, hvor maskinen anvendes, skal man også overholde de almindeligt anerkendte fagtekniske regler om sikkerhed og fagmæssig korrekt anvendelse. Korrekt brug Pladevibratorer må kun anvendes til de nedenstående komprimeringsopgaver under overholdelse af betjenings- og servicevejledningen, de almindeligt anerkendte sikkerhedstekniske og færdselsretslige regler samt de specifikke bestemmelser, der gælder i det pågældende land. Som korrekt brug gælder komprimering af: - sand - grus - skærver - forskellige jordbindingsmaterialer - betonbelægninger Enhver anden anvendelse af pladevibratoren betegnes som ukorrekt brug, idet operatøren da alene bærer ansvaret for en sådan anvendelse. Brugstilladelse Pladevibratorer må kun betjenes af dertil egnede personer, der er mindst 18 år, og som forinden er blevet instrueret i brug og service af vibratoren af indehaveren eller dennes repræsentant. Beskyttelsesudstyr Ved brug af de i denne betjenings- og servicevejledning beskrevne pladevibratorer er det muligt at overskride det max. tilladte lydtryksniveau på 90 db(a). I henhold til de ulykkesforebyggende forskrifter om støjbeskyttelse skal arbejderne bære høreværn ved et lydtryksniveau på 90 db(a) og derover. Som yderligere sikkerhedsudstyr skal der bæres sikkerhedshjelm og -handsker. 3

4 Indholdsfortegnelse Afsnit Overskrift Side Forord 2 Generelle sikkerhedsforskrifter 3 1 Teknisk beskrivelse Grafisk illustration Beskrivelse af maskinen Tekniske data CF2 6 2 Betjening Sikkerhedsbestemmelser for brug af maskinen Transport Læsning med kran Læsning med håndkraft Første ibrugtagning Forholdsregler inden start Kontrol brændstofbeholdning Kontrol af motoroliestand Montering af vulkulanplade Montering af kørestel Montering af tank Start Start Robin motor Start Honda motor Komprimering Standsning Standsning Robin motor Standsning Honda motor 17 Afsnit Overskrift Side 3 Service Sikkerhedsbestemmelser for service Serviceoversigt Første service Regelmæssig service Beskrivelse af servicearbejderne Udskiftning motorolie Rengøring/udskiftning af luftfilter Robin motor Honda motor Udskiftning af brændstoffilter 21 Robin motor Vibratorkilerem, kontrol af stand og remspænding Udskiftning af kilerem Udskiftning af vibrator olie Forbrugsmidler og påfyldningsmængder 22 4 Driftsforstyrrelser Generelt Fejlsøgning 23 5 Vinteropbevaring Forholdsregler inden vinteropbevaring Ibrugtagning efter vinteropbevaring 24 6 Kontaktadresser til WEBER Maschinentechnik GmbH 25 4

5 1 Teknisk beskrivelse 1.1 Grafisk illustration Illustration 1 Samlet oversigt CF-2 1 Vandtank (tilbehør) 2 Brændstofstank 7 Kileremsdæksel 3 Manøvrebøjle 8 Vandingsanlæg (tilbehør) 4 Kørestel (tilbehør) 9 Motor 5 Motorkonsol Vulkulanplade (ikke vist) 6 Bundplade 5

6 1.2 Beskrivelse af maskinen Pladevibratorerne af typen CF-2 er manuelt styret maskiner, der anvendes til komprimeringsarbejder inden for anlægsbyggeri af veje og grøfter. Pladevibratorerne drives af en Robin / Honda benzinmotor Vigtigt Beskrivelse af motor og tekniske data findes i afsnit 1.3 Funktion Motoren (1/9) driver vibratoren via en kilerem. Vibratoren er fast monteret på bundpladen (1/6) og bringer således denne i svingninger. Det er den vibrerende bundplade, der sørger for både komprimering og fremdrift. Tilbehør Som tilbehør findes en vulkulanplade (2.4.3) Et vandingsanlæg (1/1) / 1/8) samt et kørestel (1/4) Betjening Vibratoren startes ved hjælp af starthåndtaget på rekylstarten (2/5) Vibratoren styres ved hjælp af manøvrebøjlen (1/3). Motorens omdrejningstal styres direkte på motoren. 1.3 Tekniske data CF2 CF2 Robin CF2 Honda Driftsvægt Mål Samlet længde (i mm) Samlet bredde (i mm) Højde med styrebøjlen slået ned mm Bundplade længde Trykflade (i mm) x440 x x440 x 610 Drikraft Motorproducent Type Max. effekt iht. DIN B6270 (i kw (HK) Type Driftsomdrejningstal (i o/min) Kørehastighed fremad (jordbundsafhængig, i m/min) Max. stigning(jordbundsafhængig, i %) Dybdevirkning (i cm) Arealeffekt (i m²/h) Vibration System Fremdriftsart Frekvens (i Hz) Centrifugalkraft (i kn) Robin EY 15 D 2,6(3,5) ved 3600 omin 4 takts benzin Etakslet vibrator mekanisk Honda GX 120 2,9(3,9) ved 3600 omin 4 takts benzin Etakslet vibrator mekanisk

7 Støj- og vibrationsværdier* CF2 Robin CF2 Honda Lydtryksniveau LPA (på operatørpladsen iht. ISO 6081, i db(a)) 92,5 92 Lydeffektniveau LWA (iht. ISO 3744, i db(a)) ,2 Hånd-arm-vibration (vægtet effektiv-værdi for accelerationen af styre-bøjlen, målt iht. ISO 8662, del 1, i m/s²) * De anførte støj- og vibrationsværdier i henhold til EU s maskindirektiv i versionen (91/368/EØF) er målt ved drivmotorens nominelle omdrejningstal og med tændt vibrator, idet maskinerne stod på et elastisk underlag. Under drift kan der forekomme afvigende værdier alt afhængig af de fremherskende driftsforhold. 1 MASKIN NR. 3 TYPE.. 2 ÅRGANG 4 MOTOR/FABRIKSNR.. 7

8 2 Betjening 2.1 Sikkerhedsbestemmelser for brug af maskinen Inden arbejdet påbegyndes, skal operatøren kontrollere, at alle betjenings- og sikkerhedsanordninger fungerer, og at beskyttelsesudstyret er anbragt som foreskrevet. Pladevibratoren må kun tages i brug, når alle beskyttelsesanordninger er monteret. Betjeningselementernes funktion må ikke ændres eller ophæves uden udtrykkelig tilladelse hertil. Mangler Hvis der konstateres mangler ved sikkerhedsudstyret eller andre mangler, der kan have indflydelse på vibratorens driftssikkerhed, skal den tilsynsførende straks informeres herom. I tilfælde af mangler, der kan nedsætte driftssikkerheden, skal vibratoren straks standses. Operatøren Operatøren skal, inden pladevibratoren startes, træffe foranstaltninger til at beskytte sig mod den støj, arbejdet vil medføre. Drivmotoren må først startes, efter at man har sikret sig, at vibratoren ikke kan sætte sig i bevægelse af sig selv. Under drift skal pladevibratoren konstant overvåges for at sikre, at den er i driftssikker stand. Operatøren må ikke fjerne sig fra vibratorens betjeningselementer, så længe han kører med vibratoren, og skal hele tiden sørge for at have tilstrækkeligt udsyn over det område, der køres på. Såfremt udsynet over dette område er begrænset som følge af driftsrelaterede omstændigheder, skal en medhjælper dirigere kørslen. Komprimering Når der køres baglæns, skal operatøren styre pladevibratoren fra siden for at undgå, at han kan komme i klemme mellem styrebøjlen og evt. hindringer. Stabilitet Pladevibratoren skal anvendes på en sådan måde, at den altid er sikret tilstrækkelig stabilitet. Der er især fare for utilstrækkelig stabilitet ved eksempelvis skrænter og skråningskanter, og vibratoren skal derfor altid holde passende afstand til skrænter og skråninger. Ved komprimeringsarbejder på skrånende terræn skal operatøren altid befinde sig i en højere position end vibratoren. Det er forbudt at udføre komprimeringsarbejder på skråninger med en hældning, der overstiger den max. stigning, pladevibratoren kan klare. Arbejde på skråninger skal altid udføres med største forsigtighed og altid således, at der køres lige op og ned ad skråningen. Fare! På skråninger vil fugtig og løs undergrund medføre, at vibratoren står betydeligt ringere fast på underlaget, og der er således øget fare for ulykker! Der må kun køres over ujævnheder og kantsten med nedsat hastighed. Desuden skal pladevibratoren styres således, at operatøren undgår at komme til skade som følge af, at styrebøjlen pludselig slår ud. 8

9 2.2 Transport Med henblik på transport over korte strækninger inden for byggepladsens område kan pladevibratoren flyttes i henhold til afsnit 2.6. Skal pladevibratoren derimod flyttes over større afstande, skal den løftes op på et egnet transportmiddel (lastbil, anhænger) Læsning med kran - Pladevibratoren standses som beskrevet i afsnit Manøvreabøjlen (2/1) låses med låsebeslaget (2/2) Fare Løft aldrig pladevibratoren i manøvrebøjlen - Sæt kranens løftekrog i beskyttelsesrammen (3/1) Fare Anvend kun løftegrej og kran med tilstrækkelig løftekapacitet! - Løft pladevibratoren op på transportmidlet. Fare Gå aldrig ind under den løftede last Læsning med håndkraft - Pladevibratoren standses som beskrevet i afsnit Manøvreabøjlen (2/1) låses med låsebeslaget (2/2) - Pladevibratoren løftes, af 2 personer, i beskyttelsesrammen 2.3 Første ibrugtagning Ved første ibrugtagning af vibratoren skal kun forholdsreglerne inden start udføres (se afsnit 2.4). Intervallerne for første service (se afsnit 3.2.1) skal overholdes. 2.4 Forholdsregler inden start - Hele vibratoren kontrolleres for åbenlyse skader (visuel kontrol). - Samtlige skruesamlinger kontrolleres for, om de er spændt fast, og efterspændes om nødvendigt. - Brændstofbeholdningen kontrolleres, og der påfyldes om nødvendigt ekstra brændstof (se afsnit 2.4.1). - Motoroliestanden kontrolleres, og der efterfyldes om nødvendigt motorolie (se afsnit 2.4.2). - Evt. monteres vulkulanplade (2.4.3) - Evt. efterses vandbeholdning i tank (2.4.5) - Evt. monteres kørestel (2.4.4) 9

10 2.4.1 Kontrol af brændstofbeholdning - Pladevibratoren standses som beskrevet i afsnit Rengør området omkring påfyldningsstutsen - Brændstoftankens (4/2) tankdæksel (4/1) åbnes Påfyld kun ren normal benzin. Vedr. påfyldningsmængder og specifikationer) se afsnit 3.4 Fyld op til påfyldnings studsens nederste kant (5/1) Fare Der må ikke komme brændstof på varme motordele. Rygning og åben ild er forbudt i forbindelse med påfyldning af brændstof. Miljø Hvis der spildes eller løber brændstof over, skal det straks tørres omhyggeligt op. - Brændstoftanken (4/2)lukkes tæt med tankdækslet (4/1) Kontrol af motoroliestand Motoroliestanden skal kontrolleres, mens vibratoren står vandret. - Oliemålepinden (6/1) skrues ud. - Pinden tørres af med en ren, fnugfri klud og sættes ind igen. Pinden skrues ikke ind igen - Pinden tages ud igen - Oliestanden skal være til øverste markering (7/max) - Efterfyld olie hvis nødvendigt se afsnit 3.3.1(mængde afsnit 3.4) - Oliepinden skrues fast igen. 10

11 2.4.3 Montering af vulkulanplade - Stands pladevibratoren. (afsnit 2.7) - Manøvrebøjlen låses med låsebeslaget (8/2) Hvis manøvrebøjlen ikke er låst kan pladevibratoren ikke vippes - Ved at trykke manøvrebøjlen (8/1) ned løftes forenden af pladevibratoren. - Læg vulkulanpladen (9/1) under bundpladen (9/4) - Fastgør vulkulanpladen (9/1) til bundpladen (9/4) ved hjælp af fladjern (9/2) og bolte (9/3) Montering af kørestel - Kørestellet (11/1) monteres på motorkonsollen (10/3) ved hjælp af boltene (10/2) - Manøvrebøjlen (8/1) trykkes ned og låses med låsebeslaget (8/2) - Låsebeslaget (11/2) løsnes og kørestellet (11/1) vippes ned - Ved hjælp af manøvrebøjlen (8/1) løftes maskinen, således at kørestellet (11/1) svinger ind under bundpladen (11/3) - Under arbejde med maskinen løftes kørestellet (11/1) op, og låses, i denne stilling, med låsebeslaget (22/2) Låsebeslaget (11/2) skal være låst under arbejde med pladevibratoren 11

12 2.4.5 Montering af vandtank - Overrislingsrøret (12/1) fastgøres foran på maskinen med skruerne (12/2) - Vandtanken (13/1) monteres på beskyttelsesrammen med skruerne (13/2) - Ved at åbne for hanen (13/3) løber vandet gennem overrislingsrøret (12/1) og ud foran maskinen Vandtanken (14/1) må kun fyldes med rent vand, ellers kan overrislingsrøret tilstoppe. - Ved at skrue låget (14/2) af, kan tanken fyldes. Ved fare for frost skal tanken (14/1) tømmes fuldstændigt. 12

13 2.5 Start Fare Inden start skal man generelt sikre sig, at der ikke befinder sig nogen personer i risikoområdet omkring pladevibratoren, og at alle sikkerhedsanordninger er monteret som foreskrevet. Hvis vibratoren startes i lukkede rum, skal man altid sørge for tilstrækkelig udluftning - der er fare for forgiftning! Brug aldrig starthjælpsspray Start Robin motor - Start/Stop knap (15/1) stilles på Start - Gashåndtaget (16/1) skubbes ca. 1/3 til højre - Brændstofshanen (17/1) åbnes (vandret) - Choker (16/2) aktiveres alt efter motor- og omgivelsestemperatur. a) Ved kold motor og/eller lave temperaturer åbnes chokeren (16/2) helt (til venstre) b) Ved varm motor og/eller ved varmt vejr åbnes chokeren (16/2) kun halvt. - Træk langsomt i starthåndtaget (18/1) på rekylstarteren (18/2) indtil der føles modstand - Lad håndtaget (18/1) langsomt returnere til startposition, for derefter at trække kraftigt tilbage med begge hænder. Vigtigt Hvis motoren ikke starter gentages start proceduren. - Så snart motoren er startet, returneres starthåndtaget langsomt til startpositionen. - Luk langsomt for chokeren (16/2) (til højre) og lad motoren blive varm, i tomgang, i et par minutter Start Honda motor 13

14 - Afbryderen (19/1) stilles på Start - Gashåndtaget (20/2) skubbes ca. 1/3 i retningen fuldgas (venstre) - Brændstofshanen (20/1) stilles i On position - Choker (20/3)3 aktiveres alt efter motor- og omgivelsestemperatur. Ved kold motor og/eller lave temperaturer åbnes chokeren (20/3) helt (til venstre) Ved varm motor og/eller ved varmt vejr åbnes chokeren (14/2) kun halvt. - Træk langsomt i starthåndtaget (21/1) på rekylstarteren (21/2) indtil der føles modstand - Lad håndtaget (21/1) langsomt returnere til startposition, for derefter at trække kraftigt tilbage med begge hænder. Vigtigt Hvis motoren ikke starter gentages start proceduren. - Så snart motoren er startet, returneres starthåndtaget langsomt til startpositionen. - Luk langsomt for chokeren (20/3) (højre)og lad motoren blive varm, i tomgang, i et par minutter 14

15 2.6 Komprimering - Start pladevibratoren (se afsnit 2.5). Så snart motoren er blevet varm, skubbes gashåndtaget (16/1) i fuld gas pos. ved Robin motor til højre, ved Honda motor (20/2) til venstre Der må kun komprimeres ved fuldt omdrejningstal. Vigtigt Når start-omdrejningshastigheden på centrifugalkoblingen opnås, starter vibratoren automatisk Fare Ved komprimering tæt ved forhindringer (mure, vægge) vær opmærksom på at der ikke kommer personer i klemme. Hvis der holdes pauser i arbejdet, skal pladevibratoren altid standses - også selv om det kun er ganske korte pauser. se Pladevibratoren styres i den ønskede retning med - manøvrebøjlen 22/1) evt. åbnes for vandhanen (23/1) 15

16 2.7 Standsning Inden der holdes pauser i arbejdet, og når arbejdet afsluttes, skal pladevibratoren stilles på et bæredygtigt og så vidt muligt plant underlag. Hvis pladevibratoren henstilles på en sådan måde, at den udgør en forhindring, skal den sikres med iøjnefaldende foranstaltninger. Henstilles pladevibratoren på trafikerede veje, skal der desuden træffes de sikkerhedsforanstaltninger, der er påkrævet i henhold til færdselsloven. Stands aldrig motoren mens den kører for fuld gas. Lad motoren køre et par minutter i tomgang inden den stoppes Standsning Robin motor - Før gashåndtaget (25/2) til højre og lad motoren gå i tomgang i et par minutter. - Luk for brændstofshanen (24/1) - Stands motoren ved at stille Start/Stop knappen (26/1) i stillingen Stop 16

17 2.7.2 Standsning Honda motor - Før gashåndtaget (28/1) til højre og lad motoren gå i tomgang i et par minutter. - Luk for brændstofshanen (29/1) (OFF) - Stands motoren ved at stille afbryderen (30/1) i stillingen Stop - Evt. lukkes vandhanen (27/1) 17

18 3 Service 3.1 Sikkerhedsbestemmelser for service Afhængig af driftsbetingelserne og driftsforholdende skal pladevibratoren efter behov, dog mindst en gang om året, efterses af en sagkyndig, der skal kontrollere, at den er i driftssikker stand. Resultaterne af dette kontroleftersyn skal fastholdes skriftligt og som minimum opbevares indtil næste eftersyn. Vedligehold Der må kun udføres vedligeholdelsesarbejder, når motoren er standset. Der må kun afviges herfra, hvis det ikke er muligt at udføre det pågældende arbejde, uden at motoren er i gang. Desuden skal vibratoren sikres mod at glide/skride ud. Miljø Brugte forbrugsmidler, der aftappes fra vibratoren, skal opsamles i dertil egnede beholdere og opbevares med henblik på bortskaffelse i henhold til de gældende miljøbestemmelser. Inden der udføres arbejder på dele af det elektriske anlæg, der ikke er sikret, skal forbrændingsmotoren sikres mod utilsigtet igangsætning ved at afbryde de elektriske tilslutninger til batteriet eller starteren. Når vedligeholdelsesarbejdet er afsluttet, skal beskyttelsesanordningerne igen monteres som foreskrevet. Ændringer Af sikkerhedsmæssige grunde er det ikke tilladt på egen hånd at foretage ændringer eller ombygninger på pladevibratoren, og producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader, der måtte opstå som følge af sådanne ændringer eller ombygninger på vibratoren. For at sikre en sikker og pålidelig drift bør der altid kun anvendes originale WEBER-reservedele. 3.2 Serviceoversigt Alle de servicearbejder, der skal udføres på pladevibratoren, er opført i to tabeller. Servicearbejderne i den første tabel (afsnit 3.2.1) skal udføres én gang på bestemte tidspunkter efter første ibrugtagning, mens servicearbejderne i den anden tabel (afsnit 3.2.2) skal udføres regelmæssigt. De to tabeller er opbygget på samme måde. I spalten Serviceinterval angives tidspunktet for hvornår eller antallet af driftstimer efter hvilke det pågældende servicearbejde skal udføres. Servicearbejdet skal udføres, når et af de to tidspunkter nås. I spalten Servicested angives det, på hvilken af vibratorens komponenter det Servicearbejde, der er beskrevet i næste spalte, skal udføres. Spalten Henvisninger indeholder krydshenvisninger til afsnittene i denne betjenings- og servicevejledning eller til anden dokumentation, hvor udførelsen af servicearbejderne er nærmere beskrevet Første service Serviceinterval Servicested Servicearbejde Henvisninger Efter de første 10 driftstimer Efter de første 20 driftstimer Vibrator - Kileremmens spænding efterprøves evt. justeres 3.3.5/6 Hele vibratoren - Alle skruesamlinger kontrolleres for, om de er spændt fast, og efterspændes om nødvendigt Vibrator - Olien udskiftes Motor - Motorolien udskiftes

19 3.2.2 Regelmæssig service Serviceinterval Servicested Servicearbejde Henvisning For hver 8 driftstimer/dagligt Hele vibratoren - Kontrolleres for synlige skader, lækager o.l. Motor - Motoroliestanden kontrolleres For hver 50 driftstimer (hver 14 dag) Luftfilter Vibrator - Luftfilterindsatsen rengøres, kontrolleres for skader og udskiftes om nødvendigt - Kilerem kontrolleres og udskiftes om nødvendigt For hver 200 driftstimer Motor Motor Alle blanke dele - Motorolie skiftes - Tændrør renses - Luftfilter renses - Brændstofsfilter renses - Smøres med et tyndt lag olie Rengøres udvendigt For hver 500 driftstimer Vibrator Motor - Olien udskiftes - Karburator renses og justeres - Cylinder renses - Ventiler justeres For hver 2000 driftstimer/årligt Hele vibratoren - Alle komponenter kontrolleres for synlige skader og slitage - Snavs, gammelt fedt og evt. rust fjernes 3.3 Beskrivelse af servicearbejderne Udskiftning/efterfyldning af motorolie motor - Pladevibratoren standses som beskrevet i afsnit 2.7. Der må kun aftappes motorolie, når vibratoren er driftsvarm og står vandret. Miljø Olierester, der drypper ud, skal opsamles og bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Det gamle oliefilter skal bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Opsamlet olie skal bortskaffes miljømæssigt forsvarligt - Påfyldningsstutsen/oliepinden (31/1) skrues af - Aftapningsskrue skrues ud (31/2) og al olien tømmes ud. - Aftapningsskruen monteres igen (anvend ny pakning) - Der påfyldes motorolie i påfyldningsstutsen (31/1) (se afsnit 3.4 vedr. påfyldningsmængder og specifikationer). - Motoroliestanden kontrolleres med oliepinden (31/1) i henhold til afsnit Oliepinden (31/1) skrues (fast) på igen Luftfilter Rensning/udskiftning 19

20 Robin Motor - Klammerne (32/2) løsnes, og dækslet (32/1) tages af luftfilterhuset. - Luftfilterindsatsen (33/2) tages ud og - forfiltret (33/3) tages af. - Forfiltret renses med benzin og tørres Miljø Rensemidlet fjernes miljørigtigt - Luftfilterindsatsen (33/2) tages ud af luftfilterhuset (33/1) og blæses ren. Hvis det ikke er muligt at rengøre filteret tilstrækkeligt med denne metode (f.eks. på grund af fugtige eller olieholdige urenheder), skal der monteres nyt filter - Filtret monteres igen. - Dækslet (32/1)sættes på luftfilterhuset og lukkes tæt med klammerne (32/2) Honda motor - Fløjmøtrikkerne (34/2) fjernes, og dækslet (34/1) tages af luftfilterhuset. - Luftfilterindsatsen (35/1) tages ud og - skumforfiltret (35/2) tages af. - Forfiltret renses med benzin og tørres Miljø Rensemidlet fjernes miljørigtigt - Luftfilterindsatsen (35/1) tages ud af luftfilterhuset og blæses ren. Hvis det ikke er muligt at rengøre filteret tilstrækkeligt med denne metode (f.eks. på grund af fugtige eller olieholdige urenheder), skal der monteres nyt filter - Filtret (36/1) monteres og fastgøres med fløjmøtrik (36/2). - Dækslet (34/1) monteres og fastgøres med fløjmøtrikkerne Udskiftning af brændstoffilter Robin motor 20

21 - Tankdækslet skrues af tanken (37/2) - Si (37/1) tages op af tanken og renses - Skueglas (38/1) under brændstofhanen (38/2) skrues af. Miljø Hvis der spildes brændstof, skal den straks tørres op. Det gamle brændstoffilter og klude, der er vædet med brændstof, skal bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. - Sien tages ud af skueglasset (38/1) og renses - Monteres igen af afprøves for utætheder Vibratorkilerem, kontrol af stand og remspænding - Pladevibratoren standses som beskrevet i afsnit Kileremsafskærmningen (39/1) afmonteres ved at løsne fastgørelsesskruer (39/2). - Kileremmens (40/1) stand kontrolleres (revner, flossede kanter slitage). - Hvis der er for megen slitage på kileremmene, udskiftes de som beskrevet i afsnit Hvis kileremmen er for slap efterspændes den som følger: - Fastgørelsesskruerne (41/1) løsnes - Motorkonsollen løftes indtil kileremmen har den rigtige spænding. - Fastgørelsesskruerne (41/1) spændes igen Sørg for, at kileremmen sidder rigtigt på remskiven. - Kileremsafskærmningen (39/1) monteres igen Vibratorkilerem, udskiftning - Kileremsafskærmningen (39/1) afmonteres ved at løsne fastgørelsesskruerne (39/2). - Kileremmene løsnes og afmonteres - se afsnit Nye kilerem monteres Sørg for, at kileremmen sidder rigtigt på remskiven. - Kileremmen strammes som beskrevet i afsnit

22 3.3.6 Udskiftning af vibratorolie Olien må kun udskiftes, når vibratoren er driftsvarm. - Kileremsafskærmning (42/1) afmonteres - Kileremmen løsnes (afsnt 3.3.5) - De 4 skruer (42/3) på begge sider af motorkonsollen (42/2) fjernes - Motorkonsollen løftes af bundpladen Olieaftapnings- (43/2) samt området omkring aftapnings- og påfyldningsåbningen rengøres omhyggeligt. - Der stilles en egnet opsamlingsbeholder parat - Olieaftapningsskruen (43/2) skrues ud. - Bundpladen (42/2) med vibratoren (43/2) drejes rundt og al den gamle olie hældes i opsamlingsbeholderen - Der påfyldes olie (se afsnit 3.4 vedr. påfyldningsmængder og specifikationer). - Oliepåfyldningsskruen (36/1)skrues i. Sørg for rene anlægsflader ved oliepåfyldningsog olieaftapningsskruen samt vibratoren. Miljø Den opsamlede gamle olie skal bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. - Motorkonsollen med motor monteres på bundpladen igen. - Kileremmen monteres og spændes som beskrevet i Kileremsafskærmning (42/1) monteres som beskrevet i Forbrugsmidler og påfyldningsmængder Komponent Forbrugsmidler Sommer Vinter Mængde CF-2R Mængde CF-2H Motor Motorolie SAE 10 W/40 ( C) API CD CE eller SHPD eller CCMC D2 D3 PD1 0,6 l 0,6 l Brændstoftank Normalbenzin blyfri 3,8 l 3,8 l Vibrator Motorolie 10W40 / 15W40 0,05 l 0,05 l Fedtsmøresteder Højtryksfedt (lithiumfedt) iht. DIN KPF2 Efter behov Efter behov 22

23 4 Driftsforstyrrelser 4.1 Generelt Hvis der forekommer driftsforstyrrelser på pladevibratoren, skal man følge nedenstående fremgangsmåde: - Stands pladevibratoren som beskrevet i afsnit Find årsagen til fejlen (se afsnit 4.2 (Fejlsøgning)). - Afhjælp fejlen (se afsnit 3 (Vedligeholdelses- og udskiftningsarbejder). og afsnit 2. Afhjælpning af fejl, der vedrører motoren, er beskrevet i motorproducentens betjeningsvejledning. Den detaljerede beskrivelse af vedligeholdelsesarbejderne i afsnit 4.3 gør det let hurtigt at afhjælpe eventuelle fejl. Det er en forudsætning, at vedligeholdelsessarbejderne udføres i den foreskrevne rækkefølge. Vedligeholdelsesarbejderne skal udføres med det rigtige værktøj, og denne betjenings- og servicevejlednings sikkerhedsbestemmelser skal overholdes ved alle arbejder. Hvis en fejl stadig ikke er afhjulpet efter udskiftning af en komponent eller komponentgruppe, skal man fortsætte istandsættelsen med det næste beskrevne vedligeholdelsesarbejde. Hvis det selv efter udførelse af alle de anførte vedligeholdelsesarbejder ikke har været muligt at afhjælpe en given fejl, eller hvis der forekommer en fejl, der ikke er beskrevet i denne service- og betjeningsvejledning, skal fejlen afhjælpes af autoriseret servicepersonale. 4.2 Fejlsøgning Fejl Mulig årsag Afhjælpning Henvisning Pladevibratoren vil ikke starte Betjeningsfejl Startprocessen udføres som beskrevet. 2.5 Brændstofmangel Brændstofbeholdningen kontrolleres Tilsmudset brændstoffilter Brændstoffilteret udskiftes Tilsmudset luftfilter Luftfilterpatronen rengøres/udskiftes Ingen vibration/ingen eller utilstrækkelig fremdrift Defekt vibratorkilerem Vibratorkileremmen udskiftes

24 5 Vinteropbevaring Hvis pladevibratoren (f.eks. om vinteren) ikke skal bruges i længere tid (ca. 1-6 måneder), skal den opmagasineres i et frostfrit og tørt rum. Inden vinteropbevaring skal de forholdsregler, der er anført i afsnit 5.1, træffes. Efter vinteropbevaring skal pladevibratoren tages i brug igen som beskrevet i afsnit 5.2. Hvis pladevibratoren skal opmagasineres i mere end 6 måneder, skal der træffes aftale med WEBER- Service om yderligere foranstaltninger. 5.1 Forholdsregler inden vinteropbevaring Komponentgruppe Forholdsregel Beskrevet i afsnit Hele pladevibratoren Rengøres grundigt Tilstand, fastgøring og tæthed kontrolleres Om nødvendigt foranlediges afhjælpning af de konstaterede mangler Brændstoftank Fyldes med brændstof op til underkanten af påfyldningsstudsen Motor Oliestanden kontrolleres, og der efterfyldes om nødvendigt olie Sæt motoren i gang på oplagringsstedet og lad den køre, til den når op på sin driftstemperatur NB! I lukkede rum er der fare for forgiftning! Sørg derfor altid for tilstrækkelig udluftning! Stands motoren Alle blanke dele Forsynes med et tyndt lag fedt eller olie 5.2 Ibrugtagning efter vinteropbevaring Komponentgruppe Forholdsregel Beskrevet i afsnit Hele pladevibratoren Rengøres grundigt Der udføres de samme foranstaltninger som inden almindelig ibrugtagning 2.4 Afhjælp evt. konstaterede mangler 24

25 6 Kontaktadresser til weber Maschinentechnik GmbH Hvis du har spørgsmål, problemer, ideer, osv, bedes du henvende dig til en af de nedenstående adresser: I Danmark aktieselskabet 4a Tømrervej Esbjerg Telefon Telefax Peder Skrams Vej Odense SØ Telefon Telefax Albuen Kolding Telefon Telefax Ringager Brøndby Telefon Telefax I Tyskland (ikke opført særskilt under de enkelte delstater) WEBER Maschinentechnik GmbH Postfach 2153 D Bad Laasphe - Rückershausen WEBER Maschinentechnik GmbH WEST Eichenstraße 74 D Hilden Telefon Telefax Telefon Telefax / / omstilling / reservedele / / WEBER Straßenfräsen Zu den Ferndorfwiesen 4-6 D Kreuztal-Ferndorf Telefon Telefax / (omstilling) / I Holland WEBER Machinentechniek B.V. Graafschap Hornelaan 159 NL-6001 AC Weert Telefon Telefax 0495 / / I Frankrig WEBER S.a.r.l. Z.I. Carrefour de l Europe F Forbach Telefon Telefax 87 / eller / I Polen WEBER Maschinentechnik Sp.ZO.O. ul. Grodziska 17 c PL Sara Wies / Nadarzyn Telefon Telefax 22 / / / I USA og Canada WEBER Machine (USA) Inc. 40, Johnson Ave 112 Bangor, ME Telefon Telefax 207 / 947 / / 947 / 5452 I Sydamerika WEBER Maschinentechnik do Brasil Ltda. Rua Rio Tiete BR-Novo Hamburgo, RS Telefon Telefax

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning Betjenings- og servicevejledning Weber Pladevibrator CR 4 Hatz B 30 Honda GX 70 00 CR4 CR4 Forord Denne betjenings- og servicevejledning indeholder beskrivelser vedrørende sikker håndtering af pladevibratorer

Læs mere

WEBER STAMPER SRV 60 - SRV 65 - SRV 70 SRX 75 D

WEBER STAMPER SRV 60 - SRV 65 - SRV 70 SRX 75 D Betjenings- og servicevejledning WEBER STAMPER SRV 60 - SRV 65 - SRV 70 SRX 75 D Forord Denne betjenings- og servicevejledning beskriver, hvordan stampere af typen SRV 60/65/70 og SRX 75 D betjenes sikkert.

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Pladevibrator Type PL20

Pladevibrator Type PL20 Brugsanvisning Varenr.: 9049036 Pladevibrator Type PL20 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Brugermanual Pladevibrator PL20 Varenr.: 9049036 Beskrivelse: Benzindrevet

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING MODEL.: 120-46 SERIENR.: INDHOLDSFORTEGNELSE TRANSPORT- OG HÅNDTERINGSVEJLEDNING... 3 BRUGERVEJLEDNING... 4 IGANGSÆTNING.... 4 ADVARSEL... 4 STANDSNING AF MOTOR... 4 VIPPEBART

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Generator Varenr.: 90 42 041 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og brugen af

Læs mere

Brugsanvisning til HS-120BK

Brugsanvisning til HS-120BK Pladevibrator HS-120BK m/lifan motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: 90 42 742 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Hækklipper, 26cc. - benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Hækklipper, 26cc. - benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Hækklipper, 26cc Varenr.: 90 xx xxx - benzindrevet Varenr.: 90 16 148 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Brugsanvisning til HS-80B

Brugsanvisning til HS-80B Pladevibrator HS-80B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Vejledning i Betjening og Service

Vejledning i Betjening og Service Vejledning i Betjening og Service 00/dänisch/Übersetzung der Original-Betriebsanleitung CF 3 HD Honda GX 60 Weber Maschinentechnik GmbH Im Boden 5-8, 0 D-57334 Bad Laasphe-Rückershausen / Germany Tel.:

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

F 50 F 75 BRUGSANVISNING I ORIGINAL

F 50 F 75 BRUGSANVISNING I ORIGINAL F 50 F 75 BRUGSANVISNING I ORIGINAL F50 F / 50 F75 2 F50 / F75 F 50 ANVENDELSE SWEPAC F 50 / F75 anvendes til pakning af grus og sand ved mindre anlægsarbejde som f.eks. underlag for betonsten eller teglsten

Læs mere

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses.

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses. Motormanual PL160 PL200 PL240 PL390 5,5hk 6,5hk 8,0hk 13,0hk Generelle oplysninger: Dette er en 1 cylindret, luftkølet 4 takt Benzin motor. Motoren skal køre på almindelig blyfri benzin med minimum 92

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 50 S COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din plæneklipper.

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043848 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 420 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear, kører på gummi larvebånd og har en arbejdsbredde på 87 cm. Sneslyngen

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Flishugger 15 Hk Benz.

Flishugger 15 Hk Benz. Brugermanual Varenr.: 9043623 Flishugger 15 Hk Benz. Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Flishugger. Varenummer: 9043623 Beskrivelse: Flishugger drevet af en

Læs mere

SM 6. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 <<

SM 6. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 << SM 6 Betjeningsvejledning >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring SM 6 >> Staring SM 6 Kære STARING-kunde

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: 90 36 774 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

SM 8. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 8 1 <<

SM 8. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 8 1 << SM 8 Betjeningsvejledning >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring SM 8 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring SM 8 >> Staring SM 8 Kære STARING-kunde

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

FB 160 FB 175 FB 235 FB 255 FB 265 ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

FB 160 FB 175 FB 235 FB 255 FB 265 ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING FB 160 FB 175 FB 235 FB 255 FB 265 ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 ANVÄNDNING SWEPAC FB 160 / FB 175 / FB 235 / FB 255 / FB265 anvendes til komprimering af fyldninger under byggegrunde, ved vejanlægning, i

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Brugsanvisning. Brakpudser - plæneklipper, 16 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brakpudser - plæneklipper, 16 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brakpudser - plæneklipper, 16 HK benzin Varenr.: 90 36 773 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Weber DVH 550 L / DVH 550 R Betjenings- og serviceanvisning

Weber DVH 550 L / DVH 550 R Betjenings- og serviceanvisning Weber DVH 550 L / DVH 550 R Betjenings- og serviceanvisning Maskindirektivet - Weber DVH 550 L / DVH 550 R - 12/96 side 1 Almen Oplysning Denne betjenings- og serviceanvisning beskriver den sikre håndtering

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Overskrift Topsav, TS425 Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 28 424 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BV30 VIBRATIONSBJÆLKE TIL FINISH VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BV30 - IS - 10631 1 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

LONCIN LX70 BRUGERMANUAL

LONCIN LX70 BRUGERMANUAL LONCIN LX70 BRUGERMANUAL Tak, fordi du har valgt en Loncin LX70 børne-atv. Vi håber, at produktet lever op til dine forventninger. Hvis der skulle være spørgsmål, som ikke er besvaret her i manualen, kan

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

DK - Brugervejledning

DK - Brugervejledning Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses førend maskinen tages

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden

Læs mere

GCV135 GCV160 BETJENINGSVEJLEDNING MOTORNUMMER HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020

GCV135 GCV160 BETJENINGSVEJLEDNING MOTORNUMMER HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020 GCV135 GCV160 MOTORNUMMER BETJENINGSVEJLEDNING HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020 1 Tak fordi De købte en HONDA benzinmotor. Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen

Læs mere

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER TURBO 50

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER TURBO 50 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER DK TURBO 50 mod. IB-2035 ILLUSTRATIONER Fig. 1 Fig. 3.1 1 2 Fig. 4 Fig. 2 Fig. 5 Fig. 3 3 Fig. 6 Fig. 7 Stopkontakt Stop Stop Fig. 8 I gang Fig. 10 Fig. 9

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

2. Maskinbeskrivelse.

2. Maskinbeskrivelse. 2. Maskinbeskrivelse. Denne vejledning beskriver fremgangsmåden for korrekt behandling, kørsel, service og vedligeholdelse af Deres motoriserede og hydrauliske TRILLEBØR. Vejledningen sikrer maskines driftstilstand

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Det er vigtigt, at De omhyggeligt læser og overholder følgende instruktioner og vejledninger.

Det er vigtigt, at De omhyggeligt læser og overholder følgende instruktioner og vejledninger. BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR JORDBOR VIGTIGT!! Det er vigtigt, at De omhyggeligt læser og overholder følgende instruktioner og vejledninger. INDHOLD 1) Sikkerhedsforanstaltninger 2) Tekniske

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

PF350 / 360 BRUGSANVISNING

PF350 / 360 BRUGSANVISNING PF350 / 360 BRUGSANVISNING november 2008 Vedrørende brugsanvisningen. De ønskes tillykke med Deres valg af dette Pflanzfuchs jordbor. De har købt et af de sikreste og mest moderne jordbor på markedet.

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

HANDY SWEEP 600. Betjeningsvejledning

HANDY SWEEP 600. Betjeningsvejledning 2005 HANDY SWEEP 600 Betjeningsvejledning TEXAS ANDREAS PETERSEN A/S Knullen 2 Højby 5260 Odense S Danmark Tlf.: +45 6395 5555 - Fax: +45 6395 5558 E-mail:post@texas.dk, www.texas.dk Vejledning nr.90700780

Læs mere

fsi stubfræser ST 27 D Instruktionsbog fsi & Schmidt ApS, DK-7160 Tørring Tlf , fax

fsi stubfræser ST 27 D Instruktionsbog fsi & Schmidt ApS, DK-7160 Tørring Tlf , fax fsi stubfræser ST 27 D Instruktionsbog fsi & Schmidt ApS, DK-7160 Tørring Tlf. 75 80 55 58, fax 75 80 55 78 A EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 98/37/EF, Bilag II, A Fabrikant Adresse : FSI

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Brugsanvisning Beluftningsblæsere Type TLR

Brugsanvisning Beluftningsblæsere Type TLR Brugsanvisning Beluftningsblæsere Type TLR Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Anvendelsesmuligheder... 3 Bestemmelsesmål for bruger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Ibrugtagning... 4 Montering... 4 Elektrisk

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9052524 2-takts benzindrevet pælehammer Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Pælehammer - Varenr. 9052524 Beskrivelse: Benzindrevet pælehammer,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA. Selvkørende fejemaskine. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA. Selvkørende fejemaskine. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA Selvkørende fejemaskine VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. INTRODUKTION Tillykke med Deres Eureka KOBRA fejemaskine fra V.

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

4. Transportredskaber

4. Transportredskaber 4. Transportredskaber skal være indrettet og bruges efter arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser for tekniske hjælpemidler. må kun anvendes til persontransport, hvis de er indrettet dertil. Ved indkøb

Læs mere

Brugsanvisning Blæsere Type HLSG

Brugsanvisning Blæsere Type HLSG Brugsanvisning Blæsere Type HLSG Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Anvendelsesmuligheder... 3 Bestemmelsesmål for bruger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Transport... 3 Ibrugtagning... 4 Montering...

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere