Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes miljøindsats vedrørende landbrug og pelsdyrfarme i perioden 1. jan- 22. maj 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes miljøindsats vedrørende landbrug og pelsdyrfarme i perioden 1. jan- 22. maj 2013."

Transkript

1 Notat Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes miljøindsats vedrørende landbrug og pelsdyrfarme i perioden 1. jan- 22. maj Skema 1.1 Godkendelser af husdyr/landbrug (Del 1 i Miljøtilsyn via Miljøportalen) Lodrette kolonner Antal godkendelser i tilsynsåret Antal godkendte virksomheder i alt Her anføres det antal godkendelser, der er givet i perioden 1. jan. 22. maj 2013 (det er ikke afgørende, om de er påklaget). Antal godkendte virksomheder i alt skal angives pr. 22. maj 2013 (det er ikke afgørende, om de er påklaget). Antal afslag i tilsynsåret Her anføres det antal afslag på ansøgninger, der er givet i perioden 1. jan 22. maj Opkrævet brugerbetaling Her medtages de beløb, der er opkrævet hos ansøgerne i forbindelse med godkendelsesprocessen. Det vil sige, hele det beløb der forventes opkrævet for perioden 1. jan. 22. maj 2013, som brugerbetaling for godkendelsesarbejde, både i forbindelse med kommunens egen sagsbehandling, samt opkrævet brugerbetaling i forbindelse med brug af fremmede tjenesteydelser. Kravet stemmer ikke overens med, at opkrævningen af brugerbetaling skal ske i november for en periode, der går ud over kalenderåret Vær særlig opmærksom på, at i skemaerne skal alle beløbsangivelser (udgifter til fremmede tjenesteydelser og opkrævet brugerbetaling) angives fuldt ud og alene i hele antal kroner dvs. uden bogstavtegn (kr.), uden forkortelse, uden tusindtals punktum og uden decimalkomma. (F.eks. angives ,50 kr. som ). Udgift til fremmede tjenesteydelser, kr. Her angives hele den udgift kommunen har haft til eksempelvis tilkøb af konsulenter i forbindelse med godkendelsesprocessen, dvs. inklusiv den udgift, der er blevet opkrævet som brugerbetaling hos ansøger. Udgiften skal angives i hele antal kroner, uden tusindtals punktum og decimalkomma. Udgiften opgøres uden moms. Vandrette rækker IPPC-brug På grund af indberetningskrav fra EU, har det været nødvendigt at udskille

2 IPPC-brugene fra 12- og 33-brugene (kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven). De brug der indberettes her, skal ikke indberettes igen under efter lovens 12 eller Godkendelse efter 33 i MBL. IPPC-brug er svine- og fjerkræbrug med mere end: a) stipladser til fjerkræ; b) stipladser til avls-/fedesvin (over 30 kg), eller; c) 750 stipladser til søer. Vær opmærksom på, når IPPC-brugene udskilles fra de øvrige store brug, at IPPC-begrebet er baseret på stipladser, mens den danske implementering er baseret på både DE og stipladser. Stipladserne fastsættes på baggrund af det maksimale antal dyr, der, på et givet tidspunkt af året, vil være i staldanlægget. For husdyrbrug, hvor der er foretaget lugtberegning, kan dette være en hjælp, da beregningen er foretaget på baggrund af stipladser. Det er antallet af stipladser på svine- og fjerkræbrug, der er afgørende for, om de falder under IPPC-kategorien, uafhængigt af den aktuelle godkendelsesstatus. Kan kommunen ikke lave et udtræk over det præcise antal IPPC-brug, må den give sit bedste skøn på en opdeling. Godkendelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (IPPC-brug fratrukket) Lokaliseringsgodkendelse efter 4 i gammel husdyrgødningsbekendtgørelse. Efter lovens* 12 (IPPC-brug fratrukket) Tillæg efter lovens* 12 Efter lovens* 11 Tillæg efter lovens* 11 Disse er godkendelser, som er meddelt efter reglerne fra før 1/1 2007, og hvor der ikke senere er meddelt godkendelse eller tilladelse efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. IPPC-brug trækkes fra, idet de angives for sig, i kategorien ovenfor. Når der meddeles godkendelse/tilladelse efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal bruget regnes med i den nye kategori i stedet. Disse er godkendelser, som er meddelt efter reglerne fra før 1/1 2007, og hvor der ikke senere er meddelt godkendelse eller tilladelse efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Så snart der meddeles godkendelse/tilladelse efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal bruget regnes med i den nye kategori i stedet. Her angives godkendelser givet efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 12. IPPC-brug trækkes fra, idet de angives for sig i kategorien ovenfor. Her angives tillægsgodkendelser givet til eksisterende 12-godkendelser efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 12. Her angives godkendelser givet efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 11. Her angives tillægsgodkendelser givet til eksisterende 11-godkendelser efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 11. 2

3 Efter lovens* 10 Efter lovens* 16 Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 15, arealforhold Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 19, bygninger m.v. og 19 a-f, ensilageplads, opbevaringsanlæg til husdyrgødning m.v. Her angives tilladelser givet efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 10. Her angives alle godkendelser givet efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 16. Det fulde antal 16-godkendelser skal fremgå af godkendelsesskemaet (læs også nedenfor om præciseringen om tilsyn med 16- godkendelser i skema 1.2 Tilsyn). Her angives afgørelser truffet på baggrund af anmeldelser om udskiftning af godkendte udspredningsarealer. Her angives afgørelser truffet på baggrund af anmeldelser om bygninger, samt afgørelser efter de nye anmeldeordninger, som kom med ændringen af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1 i april 2011, om ensilageplads eller ensilagesilo, opbevaringsanlæg til husdyrgødning, udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd, skift i dyretype og udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde. Skema 1.2: Tilsyn Lodrette kolonner Antal virksomheder i alt per 31/12 før tilsynsåret Her anføres det antal virksomheder, der var i hver kategori den , det vil sige det antal virksomheder, der er ved indgangen til tilsynsåret, således at kommunen fra starten af året kender det minimum antal tilsyn, der skal føres i hver kategori for at overholde mindste antal tilsyn. Et husdyrbrug der skifter kategori i tilsynsåret, regnes således først med i den nye kategori for tilsyn fra det efterfølgende år. Antal tilsynsbesøg i tilsynsåret Antal besøgte virksomheder i tilsynsåret Antal samlede tilsyn i tilsynsåret Antal samlede tilsyn i tilsynsperioden Antal tilsynsbesøg omfatter alle besøg foretaget på virksomhedskategorien i tilsynsperioden 1. jan. 22. maj Antal besøgte virksomheder omfatter alle besøgte virksomheder i virksomhedskategorien i tilsynsperioden 1. jan. 22. maj 2013 Der opgøres antal samlede tilsyn ført med virksomheder i den enkelte virksomhedskategori. Et samlet tilsyn omfatter tilsyn med de samlede miljøforhold på husdyrbruget, hvor kommunen har tilsynsforpligtigelsen. Her medtages alle samlede tilsyn ført med virksomheder i virksomhedskategorien i tilsynsperioden Hvis der er ført flere samlede tilsyn med samme virksomhed indenfor tilsynsperioden, tælles alle samlede tilsyn med i den tilhørende virksomhedskategori. Således kan Antal samlede tilsyn i tilsynsperioden være større end 1 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, BEK nr 291 af 06/04/

4 Antal virksomheder i alt per 31/12 før tilsynsåret, og kommunen kan således oparbejde en buffer i den enkelt kategori, ved at føre flere tilsyn med nogle virksomheder, end minimumsfrekvensen foreskriver. OBS: Ordlyden for denne kolonne er skiftet med indberetningen for 2011, idet ordlyden har vist sig at være misvisende. Tidligere hed kolonnen Antal virksomheder, der har modtaget samlet tilsyn i tilsynsperioden, hvorved det antydes, at Miljøstyrelsen ser på antallet af virksomheder, der har modtaget samlet tilsyn, i stedet for antallet af samlede tilsyn, med virksomheder i den enkelte virksomhedskategori, som det er tilfældet. Antal revurderinger i tilsynsåret Her angives antallet af alle revurderinger, der er foretaget i tilsynsåret af miljøgodkendelser, dvs. både revurderinger, som fører til påbud om ændrede vilkår i miljøgodkendelsen, samt revurderinger, der ikke fører til ændrede vilkår. Revurderinger er pt. hovedsageligt aktuelt for IPPC-brug og husdyrbrug over grænserne i 12, der er godkendt før 2007 efter miljøbeskyttelsesloven, da retsbeskyttelsen her kan være udløbet. Disse revurderes efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 41, jf. lovens 103, stk. 3. Husdyrbrug godkendt efter 2007 i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, kan som hovedregel ikke revurderes før 8 år efter, at miljøgodkendelsen er meddelt, jf. lovens 40, stk. 1. Revurdering efter 41 stk. 3 bliver således, som udgangspunkt, tidligst aktuelt fra Har kommunen imidlertid meddelt påbud til et husdyrbrug med en 12-godkendelse efter undtagelserne beskrevet i 40, stk. 2, opgøres dette dog ligeledes som en revurdering. Opkrævet brugerbetaling, kr. Her medtages de beløb, der er opkrævet hos ansøgerne i forbindelse med tilsynsarbejdet. Det vil sige, hele det beløb der forventes opkrævet for perioden 1. jan. 22. maj 2013, som brugerbetaling tilsynsarbejdet for godkendelsesarbejde, både i forbindelse med kommunens egen sagsbehandling, samt opkrævet brugerbetaling i forbindelse med brug af fremmede tjenesteydelser. Kravet stemmer ikke overens med, at opkrævningen af brugerbetaling skal ske i november for en periode, der går ud over kalenderåret Vær særlig opmærksom på, at i skemaerne skal alle beløbsangivelser (udgifter til fremmede tjenesteydelser og opkrævet brugerbetaling) angives fuldt ud og alene i hele antal kroner dvs. uden bogstavtegn (kr.), uden forkortelse, uden tusindtals punktum og uden decimalkomma. (F.eks. angives ,50 kr. som ). Udgift til fremmede tjenesteydelser, kr. Her angives hele den udgift kommunen har haft til eksempelvis tilkøb af konsulenter i forbindelse med tilsynsarbejdet, dvs. inklusiv den udgift, der er 4

5 blevet opkrævet som brugerbetaling hos husdyrbruget. Udgiften skal angives i hele antal kroner, uden tusindtals punktum og decimalkomma. Udgiften opgøres uden moms. Vandrette rækker IPPC-brug På grund af indberetningskrav fra EU, har det været nødvendigt at udskille IPPC-brugene fra 12- og 33-brugene (kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven). De brug der indberettes her, skal ikke indberettes igen under efter lovens 12 eller Godkendelse efter 33 i MBL. IPPC-brug er svine- og fjerkræbrug med mere end: a) stipladser til fjerkræ; b) stipladser til avls-/fedesvin (over 30 kg), eller; c) 750 stipladser til søer. Vær opmærksom på, når IPPC-brugene udskilles fra de øvrige store brug, at IPPC-begrebet er baseret på stipladser, mens den danske implementering er baseret på både DE og stipladser. Stipladserne fastsættes på baggrund af det maksimale antal dyr, der, på et givet tidspunkt af året, vil være i staldanlægget. For husdyrbrug godkendt efter 2007 gennem husdyrgodkendelse.dk, kan lugtberegningerne, foretaget på baggrund af stipladser, være en hjælp. Det er antallet af stipladser på svine- og fjerkræbrug, der er afgørende for, om de falder under IPPC-kategorien, uafhængigt af den aktuelle godkendelsesstatus. Kan kommunen ikke lave et udtræk over det præcise antal IPPC-brug, må den give sit bedste skøn på en opdeling. a.1) husdyrbrug over grænserne i 12 (IPPC-brug fratrukket) Med husdyrbrug over grænserne i 12 menes husdyrbrug med mere end 250 dyreenheder, dog dyreenheder, hvis mindst 90 % af dyreenhederne stammer fra søer med tilhørende smågrise indtil 30 kg, eller 750 stipladser til søer, dyreenheder, hvis der er tale om slagtekyllinger, eller stipladser til slagtekyllinger, dyreenheder, hvis der er tale om æglæggende høns, eller stipladser til æglæggende høns, eller dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg), eller stipladser til slagtesvin (over 30 kg) For husdyrbrug over grænserne i 12 (IPPC-brug fratrukket) medtages både oplysninger om tilsyn på husdyrbrug godkendt efter miljøbeskyttelses- 5

6 loven kap. 5, og husdyrbrug som er godkendelsespligtige efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 12. IPPC-brugene skal ikke tælles med igen i denne kategori. Det er størrelsen på husdyrbruget der er afgørende for, om det falder under kategorien, uafhængigt af den aktuelle godkendelsesstatus. Ved opfølgning på kommunens tilsynsindsats, lægger Miljøstyrelsen tallene for antal samlede tilsyn med 12- og IPPC-brug og antal brug i de to kategorier sammen, så tilsynsindsatsen vurderes samlet, på baggrund af alle samlede tilsyn ført i de to kategorier. a.2) Husdyrbrug over 75 DE, men under grænserne i 12 a.3) Virksomheder omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme, fra 3 til og med 75 DE Her medtages oplysninger om tilsyn på husdyrbrug over 75 DE, men under de ovenfor beskrevne grænser for 12-husdyrbrug. Denne rubrik omfatter alle husdyrbrug i den nævnte størrelse og ikke kun de husdyrbrug, hvor der er meddelt en miljøgodkendelse efter 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Her medtages oplysninger om tilsyn på virksomheder omfattet af bekendtgørelsen om pelsdyrfarme 2, og som er mellem 3 og 75 DE. Bemærk, at kategorien også omfatter pelsdyrfarme, der er kap.5-godkendt før 1985/86. Er der over 75 DE skal pelsdyrfarmen angives under a.1) eller a.2) afhængig af størrelse og følger således tilsynsfrekvenskravet for disse kategorier. Denne rubrik omfatter alle husdyrbrug i den nævnte størrelse og ikke kun de husdyrbrug, hvor der er meddelt en evt. godkendelse eller tilladelse. Bemærk, at tilsynsfrekvensen for pelsdyrfarme på nuværende tidspunkt forbliver uændret. Der blev med ændringen af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i april indført nye grænser for antal DE, der udløser tilladelse/godkendelse, således at pelsdyrfarme med 3-25 DE fremadrettet skal have en 10-tilladelse, og pelsdyrfarme med DE skal have en 11- godkendelse. Dette har foreløbig ikke nogen indflydelse på tilsynsfrekvensen, som forsat er 4 år for alle pelsdyrbrug mellem 3-75 DE. a.4) Øvrige husdyrbrug med over 3 DE a.5) Landbrug godkendt efter lovens 16 Her medtages oplysninger om tilsyn med øvrige husdyrbrug over 3 DE dvs. husdyrbrug der har i intervallet 3-75 DE. Denne rubrik omfatter alle husdyrbrug i den nævnte størrelse og ikke kun de husdyrbrug, hvor der er meddelt en evt. tilladelse. Her medtages oplysninger om tilsyn på landbrug, hvor der er meddelt en 16-godkendelse. Tilsyn med godkendte 16-arealer har tidligere givet anledning til en del spørgsmål ift. tilsynsforpligtigelsen med godkendelser, der ikke er udnyttede. Bemærk her, at Miljøstyrelsen vurderer, at de godkendelser, som kommunen har positiv viden om, ikke er taget i brug, og som den 2 Bekendtgørelse om pelsdyrfarme m.v., Bek. nr af 13/12/ Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, BEK nr. 291 af 06/04/

7 vurderer, ikke har behov for tilsyn, kan udelades fra opgørelsen af Antal virksomheder i alt per 31/12 før tilsynsåret, som er det antal virksomheder der skal føres tilsyn med. Det fulde antal 16-godkendelser vil stadig fremgå af godkendelsesskemaet 1.1 (Del 1) (se ovenfor), mens der i tilsynsskemaet kun anføres, de virksomheder der skal føres tilsyn med. Det er vigtigt at skrive i bemærkningsfeltet, hvis der er korrigeret for virksomheder, hvor godkendelsen endnu ikke er udnyttet, og angive antal fratrukne godkendelser. a.6) Øvrige landbrug Bemærkninger Her medtages oplysninger om tilsyn på øvrige landbrug. Dette kan for eksempel være tilsyn ført på baggrund af klager, der ikke indgår i et samlet tilsyn eller tilsyn i forbindelse med kommunens tilsynsforpligtigelser på plantebrug eller husdyrbrug med under 3 DE. Bemærkningerne kan blandt andet indeholde oplysninger om særlige forhold i forbindelse med tilsynet eller oplysninger om a.6). Skema 2: Reaktioner i tilsynsåret (Del 2 i Miljøtilsyn via Miljøportalen) I dette skema angives antallet af myndighedsreaktioner i forbindelse med tilsynsbesøg, eller afgørelser i medfør af de ovenfor nævnte miljølove, fordelt på de forskellige virksomhedskategorier og typer af myndighedsreaktioner. 4 Lodrette kolonner Håndhævelser Afgørelser Antallet af myndighedsreaktioner skal opgøres som alle anvendte reaktioner. Har der over for samme virksomhed været anvendt flere typer af håndhævelsesreaktioner, eller har der været håndhævelser på flere forskellige forhold, skal alle reaktioner tælles med. Revurderinger er pt. hovedsageligt aktuelt for IPPC-brug og husdyrbrug over grænserne i 12, der er godkendt før 2007 efter miljøbeskyttelsesloven, da retsbeskyttelsen her kan være udløbet. Disse revurderes efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 41, jf. lovens 103, stk. 3. Der skal i skemaet angives påbud meddelt i forbindelse med revurdering, under Påbud ved revurdering. Husdyrbrug godkendt efter 2007 i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, kan som hovedregel ikke revurderes før 8 år efter, at miljøgodkendelsen er meddelt, jf. lovens 40, stk. 1. Revurdering efter 41 stk. 3 bliver således, som udgangspunkt, tidligst aktuelt fra Har kommunen imidlertid meddelt påbud til et husdyrbrug med en 12-godkendelse efter undtagelserne beskrevet i 40, stk. 2, opgøres dette dog ligeledes som en revurdering, og registreres i Påbud ved revurdering. Skriv da en kommentar herom i feltet Bemærkninger. 4 Om anvendelsen af de forskellige myndighedsreaktioner henvises til Vejledning om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven, vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6, 2005, som kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside 7

8 Øvrige påbud og forbud meddelt efter miljøbeskyttelsesloven og lov om godkendelse m.v. af husdyrbrug angives for de enkelte virksomhedskategorier. Vandrette rækker IPPC-brug Håndhævelsesreaktioner over for IPPC-virksomheder opgøres separat, på grund af indberetningskrav fra EU. Baggrunden for opdelingen er bl.a., at EU moniterer implementeringen af regler i forhold til IPPC-virksomhederne, og at arbejdet med revurdering og håndhævelse skal følges separat. Det har således været nødvendigt at udskille IPPC-brugene fra 12- og 33-brugene. IPPC-brug er svine- og fjerkræbrug med mere end: a) stipladser til fjerkræ; b) stipladser til avls-/fedesvin (over 30 kg), eller; c) 750 stipladser til søer. Husdyrbrug godkendt efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (IPPC-brug fratrukket) Øvrige husdyrbrug over grænserne i 12 (IPPC-brug fratrukket) Husdyrbrug over 75 DE op til grænserne i 12 Virksomheder, omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme fra 3 til og med 75 DE Øvrige husdyrbrug med over 3 DE Landbrug godkendt efter lovens 16 Øvrige landbrug Stipladserne fastsættes på baggrund af det maksimale antal dyr, der, på et givet tidspunkt af året, vil være i staldanlægget. Disse brug er godkendt efter reglerne fra før 1/1 2007, og der er ikke senere meddelt godkendelse eller tilladelse efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. IPPC-brug tælles ikke med her, da de opgøres for sig. Med husdyrbrug over grænserne i 12 menes husdyrbrug for mere end 250 dyreenheder, dog dyreenheder, hvis mindst 90 % af dyreenhederne stammer fra søer med tilhørende smågrise indtil 30 kg, eller 750 stipladser til søer, dyreenheder, hvis der er tale om slagtekyllinger, eller stipladser til slagtekyllinger, dyreenheder, hvis der er tale om æglæggende høns, eller stipladser til æglæggende høns, eller dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg), eller stipladser til slagtesvin (over 30 kg) IPPC-brug tælles ikke med her, da de opgøres for sig. Reaktioner på husdyrbrug over 75 DE, men under de ovenfor beskrevne grænser for 12-husdyrbrug. Reaktioner på virksomheder omfattet af bekendtgørelsen om pelsdyrfarme 5, og som er mellem 3 og 75 DE. Reaktioner på øvrige husdyrbrug over 3 DE dvs. husdyrbrug der har i intervallet 3-75 DE. Reaktioner på landbrug, hvor der er meddelt en 16-godkendelse. Reaktioner på øvrige landbrug. Skema 2.1: Antal husdyrbrug, hvor der har været reaktion på følgende miljøforhold i tilsynsåret Lodrette kolonner 5 Bekendtgørelse om pelsdyrfarme m.v., Bek. nr af 13/12/

9 Antal brug i alt, hvor der ved tilsyn i 2011 er konstateret erhvervsmæssigt dyrehold eller markstakke I denne kolonne angives det totale antal af husdyrbrug med erhvervsmæssigt dyrehold eller markstakke, som kommunen har konstateret ved tilsyn i Det er særligt relevant at vide, hvor mange brug med etableret markstak, der er blevet konstateret, da oplysninger om markstakke videregives til EU, som led i Kommissionens opfølgning på Danmarks implementering af Nitratdirektivet. Er der på samme bedrift etableret flere markstakke, bedes dette anført i bemærkningsfeltet, med angivelse af det totale antal af markstakke konstateret i Har der været håndhævelser på markstakke, bedes dette uddybet med en beskrivelse i feltet Bemærkninger, udover at det anføres under hver enkelt kategori, som beskrevet nedenfor. IPPC-brug Håndhævelsesreaktioner vedrørende enten Antal dyr på bedriften eller Markstakke. Håndhævelsesreaktioner over for IPPC-virksomheder opgøres separat, på grund af indberetningskrav fra EU. Baggrunden for opdelingen er bl.a., at EU moniterer implementeringen af regler i forhold til IPPCvirksomhederne. Det har således været nødvendigt at udskille IPPC-brugene fra 12-brugene. IPPC-brug er svine- og fjerkræbrug med mere end: a) stipladser til fjerkræ; b) stipladser til avls-/fedesvin (over 30 kg), eller; c) 750 stipladser til søer. Stipladserne fastsættes på baggrund af det maksimale antal dyr, der, på et givet tidspunkt af året, vil være i staldanlægget. Øvrige husdyrbrug over grænserne i 12 Håndhævelsesreaktioner vedrørende enten Antal dyr på bedriften eller Markstakke. Med husdyrbrug over grænserne i 12 menes husdyrbrug for mere end 250 dyreenheder, dog dyreenheder, hvis mindst 90 % af dyreenhederne stammer fra søer med tilhørende smågrise indtil 30 kg, eller 750 stipladser til søer, dyreenheder, hvis der er tale om slagtekyllinger, eller stipladser til slagtekyllinger, dyreenheder, hvis der er tale om æglæggende høns, eller stipladser til æglæggende høns, eller dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg), eller stipladser til slagtesvin (over 30 kg) IPPC-brug tælles ikke med her, da de opgøres for sig. Husdyrbrug over 75 DE op til grænserne i 12 Virksomheder, omfattet af bekendtgø- Håndhævelsesreaktioner vedrørende enten Antal dyr på bedriften eller Markstakke. Reaktioner på husdyrbrug over 75 DE, men under de ovenfor beskrevne grænser for 12-husdyrbrug. Håndhævelsesreaktioner vedrørende enten Antal dyr på bedriften eller 9

10 relse om pelsdyrfarme, med mellem 3-75 DE Øvrige husdyrbrug med over 3 DE og landbrug godkendt efter lovens 16 Markstakke. Reaktioner på virksomheder omfattet af bekendtgørelsen om pelsdyrfarme 6, og som er mellem 3 og 75 DE. Håndhævelsesreaktioner vedrørende enten Antal dyr på bedriften eller Markstakke. Reaktioner på øvrige husdyrbrug over 3 DE dvs. husdyrbrug der har i intervallet 3-75 DE, samt landbrug godkendt efter lovens 16. Vandrette rækker Antal dyr på bedriften I skemaet noteres for hver virksomhedskategori, i hvor mange tilfælde der har været reaktioner vedrørende antal dyr på bedriften. I kolonnen Antal brug i alt med erhvervsmæssigt dyrehold, og antal brug i alt med markstakke skrives, hvor mange tilsynspligtige brug der er i alt med erhvervsmæssigt dyrehold. Reaktioner kan f.eks. være på brug, hvor antal dyr overstiger det antal der lovligt må være. Det gælder også hvis der ikke er en godkendelse/tilladelse til det pågældende dyrehold. Alle reaktioner medregnes, også hvor der er givet flere reaktioner til samme brug. Markstakke Reaktioner vedrørende markstakke oplag af kompost i marken. Her noteres, hvor mange håndhævelser der er foretaget vedr. markstakke, fordelt på de forskellige virksomhedskategorier. Alle reaktioner medregnes, også hvor der er givet flere reaktioner til samme brug. I kolonnen Antal brug i alt med erhvervsmæssigt dyrehold, og antal brug i alt med markstakke skrives, hvor mange brug i alt der har etableret markstakke. Oplysninger om markstakke skal videregives til EU, som led i Kommissionens opfølgning på Nitratdirektivet. Bemærkninger Har kommunen uddybende kommentarer til håndhævelserne på de to forhold, kan de anføres i feltet Bemærkninger. Her anføres f.eks. årsagerne til evt. håndhævelser på markstakke. Har der været andre miljøforhold, som i høj grad har givet anledning til håndhævelser, som ikke fremgår af skemaet, kan dette også anføres her. Skema 3: Oplysninger om IPPC-brug (Del 3 i Miljøtilsyn via Miljøportalen) På grund af indberetningskrav fra EU, har det været nødvendigt at udskille IPPC-brug fra 12- og 33-brug (kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven). IPPC-brug er svine- og fjerkræbrug med mere end: a) stipladser til fjerkræ; b) stipladser til avls-/fedesvin (over 30 kg), eller; 6 Bekendtgørelse om pelsdyrfarme m.v., Bek. nr af 13/12/

11 c) 750 stipladser til søer. Vær opmærksom på, når IPPC-brugene udskilles fra de øvrige store brug, at IPPC-begrebet er baseret på stipladser, mens den danske implementering er baseret på både DE og stipladser. Stipladserne fastsættes på baggrund af det maksimale antal dyr, der, på et givet tidspunkt af året, vil være i staldanlægget. For husdyrbrug godkendt efter 2007 gennem husdyrgodkendelse.dk, kan lugtberegningerne, foretaget på baggrund af stipladser, være en hjælp. Det er antallet af stipladser på svine- og fjerkræbrug, der er afgørende for, om de falder under IPPC-kategorien, uafhængigt af den aktuelle godkendelsesstatus. Lodrette kolonner Antal virksomheder (alle svine- og fjerkræbrug over IPPC-grænsen) Antal godkendte virksomheder (antal brug omfattet af en godkendelse, som er i fuld overensstemmelse med IPPCdirektivet) Antal virksomheder, hvor der er foretaget væsentlige ændringer uden forudgående godkendelse efter IPPCdirektivet Antal virksomheder hvor godkendelsen er blevet revurderet Antal virksomheder som er blevet ajourført som følge af revurderingen Her opgives antal husdyrbrug i de to kategorier, svine- og fjerkræbrug. Det inkluderer alle brug over IPPC-grænserne, både bestående og nye uanset godkendelsesstatus (dvs. både 12- og 33-godkendte brug, der er over grænserne angivet ovenfor). Her opgives antal husdyrbrug, der er omfattet af en godkendelse, som er i fuld overensstemmelse med IPPC-direktivet. Det vil sige alle husdyrbrug, der falder indenfor IPPC-grænserne, og har en 33- eller 12-godkendelse. Det er ikke afgørende om godkendelsen er påklaget. Disse tal er formentlig identiske med de i første kolonne anførte. Her opgives antallet af virksomheder/anlæg, hvor kommunen har konstateret, at der er foretaget væsentlige, godkendelsespligtige ændringer i tilsynsåret uden en forudgående godkendelse efter IPPC-direktivets Art. 12, stk. 2/lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 12. Art. 12, stk. 2 fastsætter, at driftslederen ikke må fortage væsentlige ændringer, før den kompetente myndighed har truffet afgørelse om miljøgodkendelse. Her opgøres det totale antal af husdyrbrug, hvor IPPC-godkendelsen er blevet revurderet i tilsynsåret, uanset om revurderingen har medført påbud om ændrede vilkår. Her opgøres husdyrbrug, hvor IPPC-godkendelsen er blevet ajourført som følge af revurderingen i tilsynsåret, dvs. hvor der f.eks. er blevet meddelt påbud om ændrede vilkår. Det kan også omfatte IPPC-brug med en tidligere 33-godkendelse, der nu har fået en 12-godkendelse. 11

Vejledning i udfyldelse af skemaet til beretningen om kommunernes miljøindsats vedrørende landbrug og pelsdyrfarme i 2011

Vejledning i udfyldelse af skemaet til beretningen om kommunernes miljøindsats vedrørende landbrug og pelsdyrfarme i 2011 Notat Erhverv J.nr. mst-1261-00068 Ref. modyr/sikro/inrma Den 16. marts 2012 Vejledning i udfyldelse af skemaet til beretningen om kommunernes miljøindsats vedrørende landbrug og pelsdyrfarme i 2011 Indberetningen

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Holbæk Indledning (evt.) Indberetning er lavet ud fra de oplysninger som Holbæk Kommune

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Tønder Indledning (evt.) Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 99 af 11. februar 2011 om beretning om miljøtilsyn og miljøgodkendelser

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Lemvig Kommune Indledning (evt.) Lemvig Kommune indberetter hvert år til Miljøstyrelsen

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Sønderborg Indledning (evt.) Der har været en jævn fordeling af tilsynsarbejdet og godkendelsesarbejdet.

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml... Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Jammerbugt Indledning (evt.) Jammerbugt Kommune tilrettelægger og gennemfører tilsyn og godkendelser inkl. håndhævelser

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml... Side 1 af 5 Åben i Word Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Ringsted Indledning (evt.) Ringsted Kommune har i 2011 udført en tilsynsindsats, der for hovedparten af landbrug

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Notat 18. marts 2016 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 1. januar. 31. december. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens ( nr. 497 af 23/05/2013)

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 1/3 Kommunenavn Slagelse Indledning (evt.) Dette er Slagelse Kommunes indberetning til Miljøstyrelsen om tilsynsindsatsen på og pelsdyrfarme i perioden 1. januar - 22. maj 2013. 1.1 Anmeldelser, tilladelser

Læs mere

Tilsynsberetning 2012

Tilsynsberetning 2012 Tilsynsberetning 2012 Virksomheder Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2013 Tilsynsberetning for tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012. Kommunenavn Holstebro Indledning (max 1500 tegn)

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Viborg Indledning (evt.) Med henvisning til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 99 af 11. februar 2011 om beretninger om miljøtilsyn og

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Slagelse Indledning (max 1500 Dette er kortlægningen af Slagelse Kommune indsats på miljøområdet i 2011 i henhold

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml... Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Herning Indledning (evt.) Hermed indsendes tilsynsberetning for Herning Kommune for 2011. 1.1 Anmeldelser, tilladelser

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml... Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Indledning (evt.) Indberetning for landbrugsområdet i Vordingborg Kommune. Tilsynsfrekvenserne er opfyldt.

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Aarhus Indledning (evt.) Hermed foreligger tilsynsberetningen for Aarhus Kommunes miljøindsats på landbrugsområdet i 2012. Det drejer sig

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Århus Indledning (max 1500 tegn) Aarhus Kommunes tilsynsberetning

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Randers Indledning (evt.) Kommunen har i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 99 af 11. januar 2011 udarbejdet opgørelse om miljøtilsyn

Læs mere

Tilsynsberetning 2010

Tilsynsberetning 2010 Tilsynsberetning 2010 Virksomheder Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2011 Tilsynsberetning for tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010. Kommunenavn Holstebro Kommune Indledning (max

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning godkendelses - og tilsynsindsatsen med i 2013, for perioden 23. maj 2013 31. dec. 2013 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Haderslev Kommunens bemærkninger til de

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Odsherred Indledning (evt.) Odsherred kommune har i 2012 meddelt 2 stk. 16 miljøgodkendelser efter husdyrloven. Derudover er der afgjort

Læs mere

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012 Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012 Natur- og Miljøafdelingen udarbejder hvert år en beretning om tilsynsindsatsen på virksomheder og landbrug. Beretningen skal indberettes til Miljøstyrelsen

Læs mere

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011 Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011 Natur- og Miljøafdelingen udarbejder hvert år en beretning om tilsynsindsatsen på virksomheder og landbrug. Beretningen skal indberettes til Miljøstyrelsen

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Frederikssund Indledning (evt.) Indberetning af tilsyn og godkendelse for husdyrbrug i Frederikssund Kommune i 2012 i henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet 19. maj 2015 Advokat Mads Kobberø

Natur- og Miljøklagenævnet 19. maj 2015 Advokat Mads Kobberø Natur- og Miljøklagenævnet 19. maj 2015 Advokat Mads Kobberø Struktur 1. En godkendelse er varig (ikke tidsbegrænset) 2. Retsbeskyttelse 3. Indbrudsmulighed i retsbeskyttelsesperioden 4. Revurdering 2

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 12. marts 2014 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 23. maj 2013 31. dec. efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1. Indberetning

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 11. marts 2015 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 1. januar. 31. december. 2014 efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1.

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Aabenraa Indledning (evt.) Kultur, Miljø & Erhverv har igen i 2012 fulgt aftalen mellem KL og Miljøstyrelsen om minimumsfrekvenser på landbrugstilsyn.

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Indledning (evt.) Indberetning for landbrugsområdet i Vordingborg Kommune. Tilsynsfrekenserne på de enkelte brug er opfyldt.

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Kommunenavn Odsherred Indledning (evt.) Odsherred kommune har i alt udført 29 tilsyn med husdyrbrug mv. i 2010. Miljøstyrelsens minimumsfrekvens for

Læs mere

minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Svendborg Indledning (max 1500 Tilsyn foretaget frem til 23.

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Guldborgsund Indledning (max 1500 tegn) I.b. (ad. 1.1) Godkendelser

Læs mere

Tilsynsberetning 2011

Tilsynsberetning 2011 Tilsynsberetning 2011 Virksomheder Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2012 Tilsynsberetning for tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011. Kommunenavn Holstebro Kommune Indledning (max

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009 Side 1 / 5 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009 Kommunenavn Århus Indledning (max 1500 tegn) Århus Kommunes tilsynsberetning 2009 omhandler kommunens miljøindsats ved varetagelsen

Læs mere

Miljøtilsynsberetning. Landbrug og Pelsdyrfarme

Miljøtilsynsberetning. Landbrug og Pelsdyrfarme Miljøtilsynsberetning 2010 Landbrug og Pelsdyrfarme Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3 Kommunenavn Skive Indledning Skive Kommune skal hvert år indberette og offentliggøre oplysninger

Læs mere

Antal godkendte virksomheder i alt ultimo 2013

Antal godkendte virksomheder i alt ultimo 2013 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Syddjurs Kommune Indledning (evt.) Miljøministeriet offentliggjorde en ny tilsynsbekendtgørelse

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Kommunenavn Aarhus Indledning (evt.) Hermed foreligger tilsynsberetningen for Aarhus Kommunes miljøindsats på landbrugsområdet i 2010. Det drejer sig

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3 Kommunenavn Syddjurs Indledning (evt.) Nærværende tilsynsberetning omhandler Syddjurs Kommunes indsats i 2010 indenfor tilsyn, kortlægning og planlægning

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Side 1 af 7 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kmunenavn Rands Indledning (evt.) Miljøministiet har i nr. 99 af 11. februar 2011 bestemt, at tilsynsmyndigheden hvt kalendår skal afgive

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Aabenraa Indledning (max 1500 Tilsynsberetningen omfatter ressourcer

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Lemvig Kommune Indledning (max 1500 Lemvig Kommune indberetter

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus/værksted på Mejlbyvej 151, Skaarup, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus/værksted på Mejlbyvej 151, Skaarup, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Brian Andersen Mejlbyvej 151, Skaarup 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.15-P19-8-16 Ref.: Lene Marie Hansen

Læs mere

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1)

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1) BEK nr 1755 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00406 Senere ændringer

Læs mere

Tillæg til arealgodkendelse iht. 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lbk. 1486 af 4/12-2009 for driftsarealer under:

Tillæg til arealgodkendelse iht. 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lbk. 1486 af 4/12-2009 for driftsarealer under: Dato: 16. juni 2014 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Tillæg til arealgodkendelse iht. 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Frederiksberg Indledning (max 1500 Indberetningen for perioden 1. januar 2013

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Jammerbugt Indledning (max 1500 Jammebrugt Kommune gennemfører miljøtilsyn, godkendelsesarbejdet samt

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Frederikssund Indledning (max 1500 Indberetning af tilsyn og godkendelse for i Frederikssund Kommune i 2011 i henhold til Miljøministeriets

Læs mere

DLR KREDIT A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Den 21. januar 2016

DLR KREDIT A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Den 21. januar 2016 DLR KREDIT A/S Nyropsgade 21 1780 København V Den 21. januar 2016 V Hærup Strandvej 25 7860 Spøttrup - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune har den 13. januar 2016 modtaget

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2008, side 1/2

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2008, side 1/2 Page 1 of 5 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2008, side 1/2 Indledning (max 1500 Hermed foreligger Kerteminde kommunes bidrag til den årlige indberetning om miljøindsatsen i 2008. I 2008

Læs mere

Helge Hansen Baudersvej 4 9300 Sæby. Miljøtilsyn med Dybvadgårdsvej 8, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Helge Hansen Baudersvej 4 9300 Sæby. Miljøtilsyn med Dybvadgårdsvej 8, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Helge Hansen Baudersvej 4 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Dybvadgårdsvej

Læs mere

Hugo Glintborg Kudsk Sønder Andrup 15 Ramsing 7860 Spøttrup hugokudsk@hotmail.com. Den 22. oktober 2013

Hugo Glintborg Kudsk Sønder Andrup 15 Ramsing 7860 Spøttrup hugokudsk@hotmail.com. Den 22. oktober 2013 Hugo Glintborg Kudsk Sønder Andrup 15 Ramsing 7860 Spøttrup hugokudsk@hotmail.com Den 22. oktober 2013 Sønder Andrup 15 7860 Spøttrup - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype Skive Kommune har den 27. september

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier BEK nr 1554 af 18/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/2 Århus Kommune Kommunenavn Indledning (evt.) Hermed foreligger tilsynsberetningen for Århus Kommunes miljøindsats på landbrugsområdet i. Det drejer sig hovedsagelig

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Slagelse Indledning (max 1500 Dette er kortlægningen af Slagelse Kommunes indsats på miljøområdet i 2011 i henhold i miljøminiteriets

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=komindustri

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=komindustri Page 1 of 6 Åben i Word Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Frederiksberg Indledning (max 1500 tegn) Frederiksberg Kommune overholder i 2011 sine tilsynsforpligtigelser

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Page 1 of 7 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kmunenavn Assens Indledning (evt.) Hmed foreligg Assens Kmunes bidrag til den årlige indbetning af miljøindsatsen på landbrug i 2011. Betningen

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Glostrup Kommune Indledning (max 1500 I Glostrup var der i 2013

Læs mere

Vejledning om hestehold

Vejledning om hestehold 2011 Vejledning om hestehold www.hillerod.dk Hillerød Kommune, Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød 01-03-2011 Hvor må man holde hest? Heste hører til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/7

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/7 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/7 Halsnæs Kommunenavn Indledning (evt.) Her følger beretningen fra Halsnæs Kommune om miljøtilsyn og miljøgodkendelser med videre i. Aftalen mellem KL og Miljøministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere BEK nr 1375 af 02/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-8501-003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Gentofte Indledning (max 1500 Langt størstedelen af kommunes

Læs mere

Vejledning om hestehold

Vejledning om hestehold Vejledning om hestehold Hvor må man holde hest? Heste hører til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone eller i sommerhusområder. Det er heller ikke tilladt at holde heste i landzoneområder

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde online væddemål og/eller

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2006, side 1/2

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2006, side 1/2 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2006, side 1/2 Indledning (evt.) Kommunerne skal hvert år indberette til Skov- og Naturstyrelsen, hvordan arbejdet med tilsyn sagsbehandling indenfor miljøområdet

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Herning Indledning (max 1500 Tilsynberetningen forventes godkendt på Teknik og Miljøudvalgsmøde den 23. april 2013. (ad. 1.1)

Læs mere

Vejledende udtalelse om 10 m 2 grænsen i affaldsbekendtgørelsens kapitel 13

Vejledende udtalelse om 10 m 2 grænsen i affaldsbekendtgørelsens kapitel 13 Jord & Affald J.nr. MST-7547-00102 Ref. kalie/asn Den 16. februar 2016 Vejledende udtalelse om 10 m 2 grænsen i affaldsbekendtgørelsens kapitel 13 Miljøstyrelsen skal vejledende udtale, at det er Miljøstyrelsens

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Haderslev Indledning (max 1500 Kommunen skal årligt afgive en beretning om miljøtilsynet til Miljøstyrelsen. Følgende

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011 TÅRNBY KOMMUNE Miljøtilsynsberetning 20 #2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20#2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20 Side Hvad er en miljøtilsynsberetning Kommunen skal hvert

Læs mere

Ole Moesgaard Andersen Mejlbyvej 606 8530 Hjortshøj. Natur og Miljø. Den 4. april 2013

Ole Moesgaard Andersen Mejlbyvej 606 8530 Hjortshøj. Natur og Miljø. Den 4. april 2013 Ole Moesgaard Andersen Mejlbyvej 606 8530 Hjortshøj Den 4. april 2013 Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Clemensvej 10, 8530 Hjortshøj Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Læs mere

[Om bortfald af tilsyn eller vilkår om samfundstjeneste] 1. Jeg vil tillade mig at besvare samrådsspørgsmål E som det første.

[Om bortfald af tilsyn eller vilkår om samfundstjeneste] 1. Jeg vil tillade mig at besvare samrådsspørgsmål E som det første. Retsudvalget 2011-12 L 55, endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Strafferetskontoret Dato: 7. februar 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2011-731-0012 Dok.: 336117 UDKAST

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for energimærkning af Store Ejendomme af 27. juni 2005 Pålæg om revision af

Læs mere

Side 1 af 7 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/2 Kommunenavn Rudersdal Kommune Indledning (evt.) Rudersdal Kommune overholder med god margen minimumsfrekvenserne for tilsyn. Der har ikke været

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regionsplan

Læsevejledning til resultater på regionsplan Læsevejledning til resultater på regionsplan Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=komin...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=komin... Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Lejre Indledning (max 1500 Lejre Kommune vurderer, at minimumsfrekvensen for tilsyn med er overholdt i

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Horsens Indledning (max 1500 Aktiviteten i forbindelse med miljøtilsyn på tilsynspligtige virksomheder har i 2012

Læs mere

Efterafgrøder til markplan 2015

Efterafgrøder til markplan 2015 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus. Harry Sørensen Tavlborgvej 7 7490 Aulum

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus. Harry Sørensen Tavlborgvej 7 7490 Aulum Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus Harry Sørensen Tavlborgvej 7 7490 Aulum Afgørelsesdato:

Læs mere

Aktindsigt Relevante lovregler

Aktindsigt Relevante lovregler Aktindsigt Aktindsigt er i Patientskadeankenævnet relevant i to situationer. Problemstillingen er først og fremmest relevant, når der fremsættes anmodning om aktindsigt i sager, der verserer eller har

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Esbjerg Indledning (max 1500 Kommunen skal hvert år senest den

Læs mere

Forbuddet mod ansættelse omfatter dog ikke alle stillinger. Revisor er alene begrænset fra at:

Forbuddet mod ansættelse omfatter dog ikke alle stillinger. Revisor er alene begrænset fra at: Krav om cooling off-periode for alle (også SMV) revisorer inden ansættelse i tidligere reviderede virksomheder Det nye ændringsdirektiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

Læs mere

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Ajourføring - Ejendomme J.nr. Ref. lahni/pbp/jl/ruhch Den 7. marts 2013 Introduktion til notatet... 1 Begrebsafklaring... 1 Hvorfor er det aktuelt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion I medfør af 50, stk. 5, 50 a, stk. 6-7, i lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning Nærværende tilsynsberetning omhandler Syddjurs Kommunes indsats i 2008 indenfor tilsyn, kortlægning og planlægning efter Miljøbeskyttelsesloven,

Læs mere

LUP læsevejledning til regionsrapporter

LUP læsevejledning til regionsrapporter Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne... 6 Øvrigt materiale Baggrund og metode for

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Faxe Indledning (max 1500 Minimumsfrekvensen for tilsyn med er overholdt i 2012. (ad. 1.1) Godkendelser af liste i-mærkede liste,

Læs mere

Bilag 2. Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning

Bilag 2. Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning Bilag til revurdering af miljøgodkendelse af Hestbækvej 21, Struer Kommune Bilag 1. Bedriften ift. naboer og 3 og 7 Bilag 2. Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning

Læs mere

Tips og Tricks til kompensationsbeløb ved forsinket betaling

Tips og Tricks til kompensationsbeløb ved forsinket betaling NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Tips og Tricks til kompensationsbeløb ved forsinket betaling BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Drøftelse af aflastningsfamilier, interne skoler, egenbetaling mv. DASSOS 25. Januar 2016

Drøftelse af aflastningsfamilier, interne skoler, egenbetaling mv. DASSOS 25. Januar 2016 Drøftelse af aflastningsfamilier, interne skoler, egenbetaling mv. DASSOS 25. Januar 2016 Intro Udfordring: Kommunerne i Region Midtjylland oplever en mangel på aflastningsplejefamilier Baggrund: Notat

Læs mere

Motorsport på FDM Sjællandsringen Indkaldelse af ideer og forslag til miljøvurdering og VVM-redegørelse

Motorsport på FDM Sjællandsringen Indkaldelse af ideer og forslag til miljøvurdering og VVM-redegørelse Motorsport på FDM Sjællandsringen Indkaldelse af ideer og forslag til miljøvurdering og VVM-redegørelse Foto eller oversigtskort Januar 2016 Opfordring til debat FDM har søgt om permanent tilladelse til

Læs mere

Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster

Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Overskud op til 5 procent kan overføres indenfor samme ledelsesområde/center.

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Kalundborg Indledning (max 1500 Tilsynsberetningen for Kalundborg Kommune i 2011. Kalundborg Kommune overholder minimumsfrekvenserne

Læs mere

www.ikast-brande.dk AXEL MÅNSSON ØKO-ÆGGET ApS Grarupvej 15 7330 Brande 15. juni 2016 Anmeldelse af ensilagesilo, Thyregodvej 88, 7361 Ejstrupholm

www.ikast-brande.dk AXEL MÅNSSON ØKO-ÆGGET ApS Grarupvej 15 7330 Brande 15. juni 2016 Anmeldelse af ensilagesilo, Thyregodvej 88, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande AXEL MÅNSSON ØKO-ÆGGET ApS Grarupvej 15 7330 Brande 15. juni 2016 Anmeldelse af ensilagesilo, Thyregodvej 88, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Peter Mellergaard Boelmøllevej 25 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A.

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A. Dato 17. juni 2014 Dokument 13/23814 Side Etablering af en ny udvidet overkørsel I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej

Læs mere

Sikkerhedsstillelse ved overførsel af affald i EU-området (ikke-midlertidig-behandling)

Sikkerhedsstillelse ved overførsel af affald i EU-området (ikke-midlertidig-behandling) Sikkerhedsstillelse ved overførsel af affald i EU-området (ikke-midlertidig-behandling) I forordning 1013/2006 artikel 4, stk. 5 og i artikel 6 er der anført at der skal stilles en sikkerhedsstillelse

Læs mere

Vejledning for klage over en prøve ved Det Sundhedsfaglige Hovedområde, UCN

Vejledning for klage over en prøve ved Det Sundhedsfaglige Hovedområde, UCN Vejledning for klage over en prøve ved Det Sundhedsfaglige Hovedområde, UCN Indledning Reglerne om klager og anke over eksamen står i kapitel 10 og 11 i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse.

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Side 1 af 7 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kmunenavn Syddjurs Indledning (evt.) Nærværende tilsynsbetning handl Syddjurs Kmunes indsats i 2012 indenfor landbrugstilsyn og miljøtilladels/

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Att.: XXXX. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Att.: XXXX. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-71725 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 18-12- 2015 Att.: XXXX Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har i e-mail af 2. november 2015 meddelt Aalborg Kommune, at du

Læs mere

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden

Læs mere

Sammenligning af svin i CHR og gødningsregnskab i 2002. Inge T. Kristensen - Danmarks JordbrugsForskning - 23. februar 2004.

Sammenligning af svin i CHR og gødningsregnskab i 2002. Inge T. Kristensen - Danmarks JordbrugsForskning - 23. februar 2004. Sammenligning af i CHR og i 2002 Inge T. Kristensen - Danmarks JordbrugsForskning - 23. februar 2004. Det samlede antal dyreenheder -------------------------------------------------------------------1

Læs mere