Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013"

Transkript

1 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for genoptagelse af arbejdsskadesager. Baggrunden var, at ombudsmanden i forbindelse med behandlingen af en konkret sag var blevet opmærksom på, at arbejdsskademyndighedernes vejledning ikke var retvisende. 10. april 2013 Forvaltningsret Ombudsmanden mente, at vejledning om mulighederne for genoptagelse ligesom vejledning om eventuelle klagemuligheder har til formål at sikre, at en borger får den information, som er nødvendig for, at han eller hun kan varetage sine interesser. Det er derfor vigtigt, at arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for genoptagelse er både korrekt og relevant i forhold til den enkelte sag. Efter ombudsmandens opfattelse burde en korrekt og relevant vejledning om mulighederne for genoptagelse indeholde såvel vejledning om eventuelle lovbestemte regler om genoptagelse som vejledning om de almindelige ulovbestemte regler om genoptagelse. Endvidere skal en korrekt og relevant vejledning tilpasses den enkelte sag. Efter ombudsmandens opfattelse var det således ikke korrekt eller relevant i den konkrete sag at vejlede om muligheden for genoptagelse af afviste arbejdsskadesager, når der var tale om en anerkendt arbejdsskade. Det forhold, at Arbejdsskadestyrelsens vejledninger fandtes i et elektronisk konceptsystem, der gjorde det vanskeligt og bekosteligt at tilpasse vejledningsteksterne til den enkelte sag, kunne efter ombudsmandens opfattelse ikke føre til et andet resultat, da anvendelsen af standardtekster forudsætter, at myndigheden vurderer, om indholdet af standardteksten er retvisende i det enkelte tilfælde. Ombudsmanden gjorde Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen bekendt med sin opfattelse og gik ud fra, at der fremadrettet ville blive givet en korrekt og relevant vejledning om mulighederne for genoptagelse. (Sag nr. 12/00619)

2 I sin afsluttende redegørelse skrev ombudsmanden følgende: Den 11. januar 2012 bad Folketingets Ombudsmand Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen om at besvare en række spørgsmål i relation til myndighedernes vejledning om mulighederne for genoptagelse af arbejdsskadesager. Baggrunden for ombudsmandens henvendelse til Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen var, at Arbejdsskadestyrelsen i tre afgørelser vedrørende en anerkendt arbejdsskade sket den 9. marts 2009 gav følgende vejledning vedrørende mulighederne for genoptagelse: Spørgsmålet om afvisning af arbejdsskader kan genoptages indtil 5 år efter den første afgørelsesdato. Der er ikke mulighed for at se bort fra denne frist. (Lov om Arbejdsskadesikring 41) Spørgsmål om dækning af udgifter, varigt mén og tab af erhvervsevne kan genoptages indtil 5 år fra vi første gang traf afgørelse herom. Når ganske særlige omstændigheder taler for det, kan der ses bort fra denne 5-års frist. (Lov om arbejdsskadesikring 42, stk. 1). Du kan læse mere om reglerne for genoptagelse i den vedlagte folder. Arbejdsskadestyrelsens afgørelser vedrørte som nævnt en anerkendt arbejdsskade sket den 9. marts Regler om genoptagelse findes i i arbejdsskadesikringsloven (jf. dengang lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006, jf. nu lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013). Ved brev af 11. januar 2012 bad ombudsmanden Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen om at udtale sig om følgende forhold: baggrunden for, at der i Arbejdsskadestyrelsens afgørelser af 9. juli 2010, af 13. september 2010 og af 12. april 2011 var vejledt om muligheden for genoptagelse i henhold til arbejdsskadesikringslovens 41 (stk. 1) og ikke blot i henhold til reglen i lovens 42 (stk. 1) når skaden den 9. marts 2009 var anerkendt som en arbejdsskade baggrunden for, at Arbejdsskadestyrelsen i de tre afgørelser i relation til bestemmelsen i arbejdsskadesikringslovens 41 (stk. 1) vejledte om muligheden for genoptagelse i overensstemmelse med det indhold, som bestemmelsen fik ved lov nr. 186 af 18. marts /9

3 om det var Arbejdsskadestyrelsens opfattelse, at den anerkendte arbejdsskade sket den 9. marts 2009 også var omfattet af de ulovbestemte regler om genoptagelse, og i bekræftende fald om Arbejdsskadestyrelsen havde givet vejledning om muligheden for genoptagelse efter disse regler hvorledes Arbejdsskadestyrelsen generelt sikrede, at der i hver enkelt sag gives den korrekte vejledning om genoptagelse efter såvel de lovbestemte som ulovbestemte regler. Vejledning om genoptagelse efter arbejdsskadesikringsloven Relevant og korrekt vejledning I Arbejdsskadestyrelsens vejledning om genoptagelse (citeret ovenfor side 1) er der vejledt om muligheden for genoptagelse efter såvel 41 (stk. 1) som 42 (stk. 1) i arbejdsskadesikringsloven, selvom skaden i den konkrete sag var anerkendt som en arbejdsskade ved Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 9. juli I udtalelse af 9. februar 2012 har Arbejdsskadestyrelsen bl.a. anført følgende: Vejledningen er indsat i Arbejdsskadestyrelsens elektroniske konceptsystem og er fælles for alle typer afgørelser. Arbejdsskadestyrelsen vejleder således i alle afgørelser om muligheden for genoptagelse efter både 41 og 42. Grunden til dette er, at det vil være meget bekosteligt i det nuværende sagsbehandlingssystem at differentiere vejledningsteksterne ud på enkelte sagstyper. I det kommende sagsbehandlingssystem ProAsk vil vejledningerne i afgørelserne være specifikke for afgørelsestypen. Det forventes, at ProAsk kan tages i brug i arbejdsskadesagerne omkring juni måned Ankestyrelsen har i udtalelse af 9. maj 2012 anført, at det ikke er relevant eller korrekt at vejlede om muligheden for genoptagelse efter arbejdsskadesikringslovens 41 (stk. 1), når en arbejdsskade er anerkendt. Vejledning om mulighederne for genoptagelse har ligesom vejledning om eventuelle klagemuligheder til formål at sikre, at en borger (part) får den information, som er nødvendig for, at vedkommende kan varetage sine interesser. En forudsætning herfor er, at myndighedernes vejledning om bl.a. mulighederne for genoptagelse er dels korrekt og dels relevant i forhold til den konkrete sag. Jeg er enig i den opfattelse, som Ankestyrelsen har givet udtryk for i udtalelse af 9. maj 2012, og hvorefter det ikke er relevant at vejlede om muligheden for genoptagelse efter arbejdsskadesikringslovens 41 (stk. 1) i tilfælde, hvor en 3/9

4 skade er anerkendt som en arbejdsskade. Jeg mener ikke, at det kan føre til en ændret vurdering heraf, at Arbejdsskadestyrelsens vejledninger er indsat i et elektronisk konceptsystem, der er fælles for alle afgørelsestyper, og som gør det vanskeligt, herunder bekosteligt, at differentiere vejledningsteksterne. Anvendelse af standardtekster må således forudsætte, at myndighederne i hvert enkelt tilfælde tager stilling til, om indholdet af standardteksten også er retvisende i forhold til den konkrete sag. Jeg skal i den forbindelse også bemærke, at en differentiering af vejledningstekster/standardtekster grundlæggende er nødvendig for at sikre, at der gives en korrekt vejledning. Uanset om der i et konkret tilfælde skal vejledes om muligheden for genoptagelse efter arbejdsskadesikringslovens 41 eller 42 eller om muligheden for genoptagelse efter de almindelige, ulovbestemte forvaltningsretlige regler om genoptagelse er det et krav, at der gives en korrekt vejledning i overensstemmelse med det lovgrundlag, som er gældende for behandlingen af den konkrete sag. Jeg har noteret mig, at Arbejdsskadestyrelsen i udtalelse af 9. februar 2012 har oplyst, at Arbejdsskadestyrelsens nye sagsbehandlingssystem (ProAsk) der efter det oplyste skulle være taget i brug vil give mulighed for, at der gives en relevant og korrekt vejledning om genoptagelse i hver enkelt sag. Særligt om genoptagelse efter arbejdsskadesikringslovens 41, stk. 1 Bestemmelsen i 41, stk. 1 der vedrører genoptagelse af afviste skader havde forud for lov nr. 186 af 18. marts 2009 følgende ordlyd, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006 om arbejdsskadesikring: 41. Efter anmodning fra tilskadekomne eller de efterladte eller på Arbejdsskadestyrelsens foranledning kan afgørelser efter 39 om, at en skade ikke er omfattet af loven, genoptages inden for en frist af 5 år fra afgørelsen. Ved 1, nr. 11, i lov nr. 186 af 18. marts 2009 fik bestemmelsen i 41, stk. 1, følgende ordlyd: 41. Efter anmodning fra tilskadekomne eller de efterladte eller på Arbejdsskadestyrelsens foranledning kan enhver afgørelse om, at en skade ikke er omfattet af loven, genoptages inden for en frist på 5 år fra afgørelsen. Dette gælder tillige for sager, som er afvist på grund af for sen anmeldelse. Ombudsmanden har tidligere udtalt, at 5-årsfristen i arbejdsskadesikringslovens 41, stk. 1 (tidligere 24, stk. 1) forud for lov nr. 186 af 18. marts 2009 ikke fandt anvendelse i tilfælde, hvor en arbejdsskade var afvist af rent formelle grunde, herunder fordi skaden var anmeldt for sent. I disse tilfælde måtte spørgsmålet om genoptagelse vurderes efter de almindelige, ulovbe- 4/9

5 stemte forvaltningsretlige regler om genoptagelse. Jeg henviser til udtalelsen i Folketingets Ombudsmands beretning for 2007, side 91 ff.*. Lov nr. 186 af 18. marts 2009 trådte ifølge lovens 3, stk. 1 i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. Loven blev offentliggjort den 19. marts 2009 og trådte dermed i kraft den 20. marts Ifølge lovens 3, stk. 2, nr. 1, finder loven anvendelse på arbejdsulykker, der indtræder på ikrafttrædelsesdagen eller senere. I lovens 3, stk. 7, er det fastsat, at lovens 1, nr. 11 (der ændrede 41, stk. 1), har virkning for alle afgørelser om genoptagelse, som træffes på ikrafttrædelsesdagen eller senere. Arbejdsskadestyrelsen har i udtalelse af 9. februar 2012 anført, at 41 (stk. 1) i arbejdsskadesikringsloven, som affattet ved lov nr. 186 af 18. marts 2009, trådte i kraft og havde virkning for skader, der indtrådte den 20. marts 2009 og derefter. Arbejdsskadestyrelsen har derfor ændret sin vejledning om genoptagelse i tilfælde, hvor skaden ikke er anerkendt som en arbejdsskade. Den nye vejledning der kun anvendes i sager med skadesdato den 20. marts 2009 eller senere har følgende ordlyd: Spørgsmålet om afvisning af arbejdsskader kan genoptages indtil 5 år efter den første afgørelses dato. Det gælder tillige for sager, som er afvist på grund af for sen anmeldelse. Der er ikke mulighed for at se bort fra denne frist (Lov om arbejdsskadesikring 41). Af Ankestyrelsens udtalelse af 9. maj 2012 fremgår blandt andet følgende: Ankestyrelsen har i principafgørelse U-7-07 beskrevet praksis. Af resuméet i sagen fremgår bl.a.: Efter en lovændring per 20. marts 2009 kan sager, der er afvist som for sent anmeldt, genoptages. Reglen finder anvendelse på alle afgørelser om genoptagelse, som træffes efter den 20. marts Sager, der er afvist som for sent anmeldt efter en tidligere lov, kan kun genoptages på ulovbestemt grundlag. Hvad angår Ankestyrelsens principafgørelse nr. U-7-07 skal jeg bemærke, at det af principafgørelse nr fremgår, at principafgørelse nr. U-7-07 ophæves. Principafgørelse nr indeholder dog en tilsvarende beskrivelse af praksis som ovenfor citeret fra Ankestyrelsens udtalelse af 9. maj 2012 og som i principafgørelse nr. U /9

6 Som nævnt ovenfor skal der ud over en relevant vejledning også gives en korrekt vejledning i overensstemmelse med det lovgrundlag, som er gældende for behandlingen af den enkelte sag. Hvilket lovgrundlag der er gældende for behandlingen af en arbejdsskadesag, vil som udgangspunkt afhænge af, hvornår arbejdsskaden er sket. Jeg kan konstatere, at Ankestyrelsen og Arbejdsskadestyrelsen tilsyneladende har forskellige opfattelser af, fra hvilket tidspunkt 41, stk. 1, som affattet ved lov nr. 186 af 18. marts 2009, finder anvendelse. Jeg forstår således, at det er Arbejdsskadestyrelsens opfattelse, at lov nr. 186 af 18. marts 2009 trådte i kraft og havde virkning for skader, der indtrådte den 20. marts 2009 og derefter. Dette følger som udgangspunkt også af lovens 3, stk. 1, og stk. 2, nr. 1. Modsat forstår jeg er det Ankestyrelsens opfattelse, at 41, stk. 1, som affattet ved lov nr. 186 af 18. marts 2009, finder anvendelse på alle afgørelser om genoptagelse, som i medfør af lov om arbejdsskadesikring (lov nr. 422 af 10. juni 2003 med senere ændringer) træffes efter den 20. marts Dette følger af lovens 3, stk. 7, der dog angiver, at 1, nr. 11 (som ændrede 41, stk. 1), finder anvendelse på alle afgørelser om genoptagelse, som træffes på ikrafttrædelsesdagen (dvs. den 20. marts 2009) eller senere. Samlet er det min opfattelse, at ikrafttrædelsesbestemmelserne i 3 i lov nr. 186 af 18. marts 2009 må forstås således, at den ved loven ændrede 41, stk. 1 (jf. ændringslovens 1, nr. 11), finder anvendelse på alle afgørelser om genoptagelse, som i medfør af lov om arbejdsskadesikring (jf. lov nr. 422 af 10. juni 2003 med senere ændringer) træffes den 20. marts 2009 eller senere. Jeg skal i den forbindelse bemærke, at ændringen af 41, stk. 1, ikke kun finder anvendelse på afgørelser, som træffes efter den 20. marts 2009, men også på afgørelser, som er truffet den 20. marts Jeg skal endvidere bemærke, at lovændringen for så vidt ikke medførte, at sager, der var afvist som for sent anmeldt efter arbejdsskadesikringsloven (jf. lov nr. 422 af 10. juni 2003 med senere ændringer), efter lovændringen kunne genoptages. Således kunne disse sager også genoptages forud for lovændringen, blot kun efter de almindelige, ulovbestemte forvaltningsretlige regler om genoptagelse. Hvis der derimod er tale om afgørelser om genoptagelse, der træffes efter tidligere love f.eks. lov nr. 79 af 8. marts 1978 om arbejdsskadesikring med senere ændringer eller lov nr. 390 af 20. maj 1992 om følger af arbejdsskade med senere ændringer er det min opfattelse, at 41, stk. 1, som ændret ved lov nr. 186 af 18. marts 2009, der er en ændring af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring, ikke finder anvendelse. I disse tilfælde kan genopta- 6/9

7 gelse efter min opfattelse ske efter de almindelige, ulovbestemte forvaltningsretlige regler om genoptagelse. Som nævnt ovenfor er det som udgangspunkt arbejdsskadedatoen, der er afgørende for, efter hvilket lovgrundlag en arbejdsskade skal behandles. Således fremgår det også af 85, stk. 1 og 3, i lov nr. 422 af 10. juni 2003 (jf. i dag lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013), at loven træder i kraft den 1. januar 2004 og finder anvendelse på arbejdsulykker, der indtræder den 1. januar 2004 eller senere, og erhvervssygdomme, der anmeldes 1. januar 2004 eller senere. Arbejdsulykker, der er indtrådt før den 1. januar 2004, vil fortsat skulle behandles efter det lovgrundlag, der var gældende forud for lov nr. 422 af 10. januar 2003, dvs. lov nr. 390 af 20. maj 1992, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober Dette følger også af 85 a, stk. 2, i lov nr. 422 af 10. januar 2003 (jf. i dag lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013). Lov nr. 186 af 18. marts 2009 er med andre ord en ændringslov til lov nr. 422 af 10. januar 2003 med senere ændringer, der trådte i kraft den 1. januar 2004, og finder således anvendelse på arbejdsulykker, der indtræder den 1. januar 2004 eller senere, og erhvervssygdomme, der anmeldes 1. januar 2004 eller senere. Vejledning om genoptagelse efter de ulovbestemte regler Ved siden af lovbestemte regler om genoptagelse må det antages, at der gælder en ulovbestemt pligt for myndigheder til at genoptage behandlingen af en sag, hvis der i forbindelse med en genoptagelsesanmodning fremkommer nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning for sagen, at der er en vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet udfald, hvis oplysningerne havde foreligget i forbindelse med myndighedens oprindelige stillingstagen til sagen. Pligten til at genoptage en sag på ulovbestemt grundlag kan endvidere komme på tale, hvis der fremkommer nye retlige forhold, dvs. en væsentlig ændring af retsgrundlaget med tilbagevirkende kraft, eller hvis der foreligger ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl i forhold til myndighedens oprindelige afgørelse. Arbejdsskadestyrelsen har i udtalelse af 9. februar 2012 oplyst, at Arbejdsskadestyrelsen ikke giver en specifik vejledning i styrelsens afgørelser om muligheden for genoptagelse efter de ulovbestemte regler. Arbejdsskadestyrelsen har videre oplyst, at styrelsen har en meget lempelig praksis i forhold til spørgsmålet om genoptagelse, herunder genoptagelse på ulovbestemt grundlag. Det er således Arbejdsskadestyrelsens praksis, at enhver henvendelse om fejl eller mangler i forhold til styrelsens afgørelser vurderes og behandles 7/9

8 som en anmodning om genoptagelse efter de ulovbestemte regler. Endvidere genoptager Arbejdsskadestyrelsen af egen drift sager, hvis styrelsen får kendskab til fejl eller mangler ved afgørelsesgrundlaget. Ankestyrelsen har i udtalelse af 9. maj 2012 anført, at hvis spørgsmålet om anerkendelse ikke kan genoptages efter loven, skal Arbejdsskadestyrelsen beskrive betingelserne for genoptagelse på ulovbestemt grundlag. Når arbejdsskademyndighederne vejleder om muligheden for genoptagelse, i forbindelse med at der træffes afgørelser i arbejdsskadesagen, vil myndighederne være bekendt med, efter hvilket lovgrundlag den enkelte arbejdsskadesag er behandlet, samt hvilke regler om genoptagelse dette lovgrundlag indeholder. Arbejdsskademyndighederne kan derimod ikke vide, om og i bekræftende fald hvornår og på hvilket grundlag den enkelte sag anmodes om at blive genoptaget. Som nævnt ovenfor har vejledning om mulighederne for genoptagelse til formål at sikre, at en borger (part) får den information, som er nødvendig for, at borgeren kan varetage sine interesser. Som også nævnt består adgangen til at genoptage en sag på ulovbestemt grundlag ved siden af eventuelle lovbestemmelser om genoptagelse. Det er som følge heraf min opfattelse, at en vejledning om mulighederne for genoptagelse også bør indeholde oplysninger om muligheden for genoptagelse efter de almindelige, ulovbestemte forvaltningsretlige regler. Som nævnt kan arbejdsskademyndighederne ikke vide, hvornår og på hvilket grundlag en arbejdsskadesag eventuelt bliver anmodet om at blive genoptaget. Det kan f.eks. være efter udløbet af en lovbestemt frist for genoptagelse, hvorefter der alene vil være mulighed for genoptagelse efter de almindelige, ulovbestemte forvaltningsretlige regler. Jeg mener ikke, at det kan føre til en anden vurdering, at Arbejdsskadestyrelsen i udtalelse af 9. februar 2012 oplyser, at styrelsen har en meget lempelig praksis for genoptagelse, ligesom Arbejdsskadestyrelsen også af egen drift genoptager sager, hvis styrelsen får kendskab til fejl eller mangler ved afgørelsesgrundlaget. En manglende vejledning om muligheden for genoptagelse efter de almindelige, ulovbestemte forvaltningsretlige regler kan således medføre, at en borger berøves en retsstilling, som vedkommende har krav på. Som eksempel kan tænkes, at en borger ikke anmoder Arbejdsskadestyrelsen om genoptagelse, fordi det er mere end 5 år siden, at Arbejdsskadestyrelsen traf afgørelse om, at borgerens arbejdsskade ikke kunne anerkendes, og fordi borgeren via Arbejdsskadestyrelsens vejledning har fået oplyst, at det ikke er muligt at se bort fra 5-årsfristen. 8/9

9 Hvorledes sikres det, at der gives en relevant og korrekt vejledning? Arbejdsskadestyrelsen har i udtalelse af 9. februar 2012 oplyst, at Arbejdsskadestyrelsens nye sagsbehandlingssystem (ProAsk) der efter det oplyste skulle være taget i brug vil give mulighed for, at der gives en relevant og korrekt vejledning om genoptagelse i hver enkelt sag, da vejledningsteksterne i det nye system vil være specifikke for den enkelte afgørelsestype. Vedrørende begrebet afgørelsestype antager jeg, at Arbejdsskadestyrelsen henviser til, om der er tale om en afgørelse om anerkendelse, afslag på anerkendelse, tilkendelse af erstatning, afslag på tilkendelse af erstatning eller afslag på genoptagelse etc. Selvom jeg altså forstår, at Arbejdsskadestyrelsens nye sagsbehandlingssystem giver (bedre) mulighed for, at der gives en relevant og korrekt vejledning, skal jeg alligevel bemærke, at en vejledning om genoptagelse eventuelt også skal tilpasses, selvom der er tale om en bestemt afgørelsestype, herunder f.eks. fordi en bestemt afgørelsestype skal træffes efter forskellige lovgrundlag. På baggrund af Arbejdsskadestyrelsens oplysninger om styrelsens nye sagsbehandlingssystem går jeg ud fra, at der fremadrettet vil blive givet en relevant og korrekt vejledning om mulighederne for genoptagelse i overensstemmelse med mine bemærkninger ovenfor. Jeg foretager mig herefter ikke mere i sagen. NOTE: (*) FOB 2007, s /9

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist 14-3. Forvaltningsret 114.4 13.1. Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist En kvinde klagede til Ankestyrelsen over at Arbejdsskadestyrelsen havde givet hende afslag på aktindsigt

Læs mere

Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager

Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager Den Sociale Ankestyrelse havde oplyst, at det er den overvejende hovedregel i sager om anerkendelse af en arbejdsskade at hjemvise spørgsmålet om ménfastsættelse

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven.

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven. Dato 1. oktober 2014 Dokument 14/05911-16 Side 1/5 Klage over Kommunens afgørelse om belysning på den private fællesvej H haven. Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens

Læs mere

i sin søns patientjournal. På den måde ville både faren selv og andre sundhedspersoner få kendskab til dommen og dens konsekvenser.

i sin søns patientjournal. På den måde ville både faren selv og andre sundhedspersoner få kendskab til dommen og dens konsekvenser. 2009 12-1 Patientklagenævnets pligt til at vejlede om konsekvenserne af en afgørelse truffet af nævnet I fortsættelse af behandlingen af en konkret klagesag om en fars ret til aktindsigt i sin søns patientjournal

Læs mere

Aktindsigt Relevante lovregler

Aktindsigt Relevante lovregler Aktindsigt Aktindsigt er i Patientskadeankenævnet relevant i to situationer. Problemstillingen er først og fremmest relevant, når der fremsættes anmodning om aktindsigt i sager, der verserer eller har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 Sag 83/2014 (1. afdeling) Holbæk Kommune (advokat Steen Marslew) mod GF Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

2014-15. Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt. 2.

2014-15. Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt. 2. 2014-15 Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Nordfyns Kommune i medfør af offentlighedslovens

Læs mere

K ommunernes afgørelser om g e n s idig forsørgerpligt

K ommunernes afgørelser om g e n s idig forsørgerpligt K ommunernes afgørelser om g e n s idig forsørgerpligt Ankestyrelsen har i en principafgørelse (49-14) og i en række andre afgørelser taget stilling til kommunernes afgørelser om gensidig forsørgerpligt

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Definitionen af en arbejdsskade: En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber: - arbejdsulykker og - erhvervsygdomme En arbejdsulykke

Læs mere

3. Spørgsmål om indsigt i loggen over opslag og søgninger i CPR.

3. Spørgsmål om indsigt i loggen over opslag og søgninger i CPR. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 103 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet, CPR-kontoret Datavej 20 Postbox 269 3460 Birkerød sendt til cpr@cpr.dk 22. juni 2005 Udtalelse

Læs mere

Klage over afslag på anmodning om forlængelse af dispensation fra forbud mod direkte elopvarmning for lagerpavillon Følfodvej 36, Vodskov

Klage over afslag på anmodning om forlængelse af dispensation fra forbud mod direkte elopvarmning for lagerpavillon Følfodvej 36, Vodskov Hydria Elektronik ApS Følfodvej 36 9310 Vodskov Klage over afslag på anmodning om forlængelse af dispensation fra forbud mod direkte elopvarmning for lagerpavillon Følfodvej 36, Vodskov Energiklagenævnet

Læs mere

Hedensted Byråd Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde. Henvendelse om aktindsigt til Hedensted Kommune

Hedensted Byråd Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde. Henvendelse om aktindsigt til Hedensted Kommune Hedensted Byråd Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 28-04- 2009 TILSYNET Henvendelse om aktindsigt til Hedensted Kommune A har ved brev af 8. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven En anmodning om erstatning efter arbejdsskadesikringsloven kan afvises hvis skaden er anmeldt for sent (formel afvisning), eller hvis skaden

Læs mere

Ligningslovens 2 betalingskorrektion SKM2009.506.ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Ligningslovens 2 betalingskorrektion SKM2009.506.ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. 1 Ligningslovens 2 betalingskorrektion SKM2009.506.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 20/8 2009, at en erklæring fra skatteyderens revisor konstituerede

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 12-01-2016

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 12-01-2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk

Læs mere

Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn

Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn 2012-19 Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn Ombudsmanden rejste på baggrund af en konkret sag om samvær mellem en pige anbragt uden for hjemmet og henholdsvis hendes forældre og bedsteforældre

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb KEN nr 9338 af 14/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2121-51397 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

[Om bortfald af tilsyn eller vilkår om samfundstjeneste] 1. Jeg vil tillade mig at besvare samrådsspørgsmål E som det første.

[Om bortfald af tilsyn eller vilkår om samfundstjeneste] 1. Jeg vil tillade mig at besvare samrådsspørgsmål E som det første. Retsudvalget 2011-12 L 55, endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Strafferetskontoret Dato: 7. februar 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2011-731-0012 Dok.: 336117 UDKAST

Læs mere

Til KL. Kommunerne og Ankestyrelsen skal genoptage nogle sager om ophør af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft

Til KL. Kommunerne og Ankestyrelsen skal genoptage nogle sager om ophør af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft Til KL Kommunerne og Ankestyrelsen skal genoptage nogle sager om ophør af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft Ankestyrelsen har netop offentliggjort en ny principafgørelse 75-15, der fastlægger praksis

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider

Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 239 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 30. marts 2009 Energimærke for ejendommen beliggende [...]

[...] over Energistyrelsen af 30. marts 2009 Energimærke for ejendommen beliggende [...] (Besparelser i energiforbruget) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Att.: XXXX. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Att.: XXXX. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-71725 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 18-12- 2015 Att.: XXXX Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har i e-mail af 2. november 2015 meddelt Aalborg Kommune, at du

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt 2014-173600 Statsforvaltningens brev til en Journalist Dato: 15-06- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt Aarhus Kommune har den 26. september 2014 givet dig delvis afslag

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt 2015-25805 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-09- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt Du har den 12. april 2015 meddelt Holbæk Kommune, at du

Læs mere

21.01.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder

21.01.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. UANSØGT AFSKED SOM FØLGE

Læs mere

PATIENTFORSIKRING - PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FORÆLDELSE

PATIENTFORSIKRING - PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FORÆLDELSE 23. MAJ 2011 PATIENTFORSIKRING - PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FORÆLDELSE Østre Landsret har i en principiel dom om forældelse givet forsikringsselskabet og Patientskadeankenævnet medhold i, at den 10- årige

Læs mere

Artikel til digst.dk om offentlige myndigheders særlige vejledningspligt ifm. kanalskifte til Digital Post

Artikel til digst.dk om offentlige myndigheders særlige vejledningspligt ifm. kanalskifte til Digital Post 20. marts 2014 KUI/BIL KIK/Masoe Artikel til digst.dk om offentlige myndigheders særlige vejledningspligt ifm. kanalskifte til Digital Post Særlig vejledningsforpligtelse ved offentlige myndigheders overgang

Læs mere

et hvile-i-sig-selv-princip. Byrådet skal således ved fastsættelse af taksterne tage stilling til, om prisloftet og hvile-i-sig-selv-princippet

et hvile-i-sig-selv-princip. Byrådet skal således ved fastsættelse af taksterne tage stilling til, om prisloftet og hvile-i-sig-selv-princippet Anmodning om vejledende udtalelse vedrørende inhabilitet for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S 07-05- 2012 Helsingør Kommune har ved brev

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. november 2007 til Esbjerg Kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. november 2007 til Esbjerg Kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. november 2007 til Esbjerg Kommune: 27-11- 2007 Esbjerg Kommune har i brev af 16. maj 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark med anmodning

Læs mere

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 11. januar 2010 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 11. januar 2010 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 10. maj 2010 (J.nr. 2009-0020413) Revisionsvirksomhed frataget godkendelsen som revisionsvirksomhed og slettet i registeret over godkendte revisionsvirksomheder. Revisorlovens 29 og 14, stk.

Læs mere

Forældelse af erstatningskrav efter lov om patientforsikring 19, Højesterets dom af 8. december 2003.

Forældelse af erstatningskrav efter lov om patientforsikring 19, Højesterets dom af 8. december 2003. Forældelse af erstatningskrav efter lov om patientforsikring 19, Højesterets dom af 8. december 2003. (Årsberetning 2003) Højesterets dom af 8. december 2003. En patient blev opereret for en nedgroet negl

Læs mere

Opnåelse af efterløn ved afbrydelse af medlemskab af arbejdsløshedskasse

Opnåelse af efterløn ved afbrydelse af medlemskab af arbejdsløshedskasse Opnåelse af efterløn ved afbrydelse af medlemskab af arbejdsløshedskasse Udtalt overfor ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen, at det blotte forhold, at afbrydelse af medlemskab af en arbejdsløshedskasse

Læs mere

Tips og Tricks til kompensationsbeløb ved forsinket betaling

Tips og Tricks til kompensationsbeløb ved forsinket betaling NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Tips og Tricks til kompensationsbeløb ved forsinket betaling BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sagsbehandling i den sociale ankestyrelse

Sagsbehandling i den sociale ankestyrelse Sagsbehandling i den sociale ankestyrelse Til brug for bedømmelsen af en førtidspensionssag havde den sociale ankestyrelse indhentet en speciallægeerklæring fra en læge, af hvem klageren ikke ønskede at

Læs mere

2014-17. Afslag på aktindsigt i oplysninger om kontraktspartners skattemæssige situation ved modtagelse af udbytte

2014-17. Afslag på aktindsigt i oplysninger om kontraktspartners skattemæssige situation ved modtagelse af udbytte 2014-17 Afslag på aktindsigt i oplysninger om kontraktspartners skattemæssige situation ved modtagelse af udbytte En journalist klagede til ombudsmanden over, at Finansministeriet havde undtaget oplysninger

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Arbejdsskadestyrelsens videregivelse

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Arbejdsskadestyrelsens videregivelse 2011 1-1 Arbejdsskadestyrelsens videregivelse af diagnoseoplysninger om skadelidt til arbejdsgiver Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Arbejdsskadestyrelsens videregivelse af oplysninger. Baggrunden

Læs mere

Denne sag handler om, hvorvidt en person i forbindelse med en anerkendte patientskade er berettiget til erstatning for erhvervsevnetab.

Denne sag handler om, hvorvidt en person i forbindelse med en anerkendte patientskade er berettiget til erstatning for erhvervsevnetab. DOM Afsagt den 14. maj 2013 i sag nr. BS 5-699/2012: A mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens problemstilling Denne sag handler om, hvorvidt en person i forbindelse med en anerkendte

Læs mere

Endelig mente ombudsmanden, at det var meget uheldigt, at behandlingen af klagen blev forsinket i næsten et år på grund af den fejl, der var sket.

Endelig mente ombudsmanden, at det var meget uheldigt, at behandlingen af klagen blev forsinket i næsten et år på grund af den fejl, der var sket. 2012-4 Arbejdsskademyndighedernes journalisering og behandling af klage på en forkert sag Ved en fejl journaliserede Arbejdsskadestyrelsen en klage over en afgørelse på en forkert sag. Som følge af fejlen

Læs mere

Forældelse og genoptagelse kirkeskat ikke medlem af folkekirken

Forældelse og genoptagelse kirkeskat ikke medlem af folkekirken - 1 Forældelse og genoptagelse kirkeskat ikke medlem af folkekirken - SKM2011.448.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten gav ved en kendelse af 5/5 2011 adgang til ekstraordinær

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 2. udgave 12. december 2006 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 3. maj 2007 Orientering vedr. Ankestyrelsens undersøgelse: Førtidspension efter arbejdsevnemetoden. Århus Kommune

Læs mere

2012-26. Samtale om ansats loyalitet efter debatindlæg var i strid med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed. 14.

2012-26. Samtale om ansats loyalitet efter debatindlæg var i strid med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed. 14. 2012-26 Samtale om ansats loyalitet efter debatindlæg var i strid med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed I et debatindlæg havde en kvinde kritiseret, at der på danske museer var mere fokus på

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

Mener ministeren, at der er tilstrækkelig klarhed om reglerne for opkrævning af registreringsafgift,

Mener ministeren, at der er tilstrækkelig klarhed om reglerne for opkrævning af registreringsafgift, Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Tale Samrådsspørgsmål G 12. november 2014 J.nr. 14-4367518 Samrådsspm G Mener ministeren, at der er tilstrækkelig klarhed om

Læs mere

Virksomheden som ikke var blevet anset for part i kransekagesagen, klagede herefter til ombudsmanden.

Virksomheden som ikke var blevet anset for part i kransekagesagen, klagede herefter til ombudsmanden. 2010 11-1 En virksomhed var ikke part i en sag om en anden virksomheds markedsføring af et kransekageprodukt Fødevaremyndighederne ville ikke anse en virksomhed for part i en sag om markedsføring og mærkning

Læs mere

Højesterets dom af 10. september 2015

Højesterets dom af 10. september 2015 Højesterets dom af 10. september 2015 Den konkrete sag: Varighedsbegrænsningen indtrådte den 31. december 2009. Anden aktør traf afgørelse 22. december 2009. Afgørelsen var ugyldig på grund af kompetencemangel.

Læs mere

En hjemvisning betyder en underkendelse - men ikke altid en kritik af underinstansens afgørelse.

En hjemvisning betyder en underkendelse - men ikke altid en kritik af underinstansens afgørelse. Vejledning om hjemvisning Forvaltningsretsinfo Indhold af infoen Praksis for hjemvisning og tilbagesendelse Resumé En hjemvisning betyder en underkendelse - men ikke altid en kritik af underinstansens

Læs mere

Jeg har udtalt mig om sagen på baggrund af Odder Kommunes brev af 6. maj 2010 med kopi af instruksen.

Jeg har udtalt mig om sagen på baggrund af Odder Kommunes brev af 6. maj 2010 med kopi af instruksen. Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Dækning af udgifter til advokatbistand. Hjemmel og klageadgang

Dækning af udgifter til advokatbistand. Hjemmel og klageadgang Dækning af udgifter til advokatbistand Hjemmel og klageadgang 2010 Inden for den private forsikringsret har det længe været praksis, at nødvendige og rimelige advokatudgifter i personskadesager erstattes

Læs mere

O.13. Regulativ om afsked af kommunale tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed

O.13. Regulativ om afsked af kommunale tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed Regulativ om afsked af kommunale tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Anvendelsesområde... 3 1... 3 Kapitel 2 Uansøgt afsked som følge af helbredsbetinget

Læs mere

25. februar 2014 14/00115-14 x x x

25. februar 2014 14/00115-14 x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. februar 2014 14/00115-14 x x x AFVISNING AF KLAGE OVER RÅDEN OVER VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet din klage af den 31. december 2013 over Kommunens e-mail

Læs mere

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A.

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A. Dato 17. juni 2014 Dokument 13/23814 Side Etablering af en ny udvidet overkørsel I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239 Poul Erik Bech A/S (advokat Steen Lundeby) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen Poul

Læs mere

Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af behandlingen af aktindsigtsanmodninger ved Task Forcen/Jobcenter København, Musvågevej

Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af behandlingen af aktindsigtsanmodninger ved Task Forcen/Jobcenter København, Musvågevej Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Rådhuset 1599 København V Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 15-06-2010 Sagsnr. 2009-180637 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af behandlingen

Læs mere

Forskning på afdøde er reguleret af såvel komitéloven som af sundhedsloven 2.

Forskning på afdøde er reguleret af såvel komitéloven som af sundhedsloven 2. DET ETISKE RÅD NOTAT om bestemmelser i sundhedsloven og komitéloven 1 der har betydning for godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter, der vedrører forskning på afdøde. Sundhedsloven og komitéloven:

Læs mere

Manden havde samværsret med sine to mindreårige særbørn i Danmark, der dengang var otte og ti år.

Manden havde samværsret med sine to mindreårige særbørn i Danmark, der dengang var otte og ti år. 2013-23 Familiesammenføring med ægtefælle med to særbørn i Danmark En dansk mand klagede over, at Udlændingeservice (nu Udlændingestyrelsen) og Justitsministeriet havde givet hans ægtefælle afslag på opholdstilladelse,

Læs mere

Persondataloven hvad er nyt?

Persondataloven hvad er nyt? Persondataloven hvad er nyt? Den 27. februar 2013 Indhold Behandling af data... 2 Dataansvar og datasikkerhed... 3 Offentlighed... 4 Den registreredes rettigheder... 5 Nedenfor følger en oversigt over

Læs mere

Vejledning for klage over en prøve ved Det Sundhedsfaglige Hovedområde, UCN

Vejledning for klage over en prøve ved Det Sundhedsfaglige Hovedområde, UCN Vejledning for klage over en prøve ved Det Sundhedsfaglige Hovedområde, UCN Indledning Reglerne om klager og anke over eksamen står i kapitel 10 og 11 i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. februar 2013 12/14089 KLAGE OVER BETALING FOR BELYSNING PÅ PRIVATE FÆLLESVEJE Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. november 2012 over Kommunens afgørelse

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 586 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 586 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 586 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål X om borgerens retsstilling i relation

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 3. udgave 11. december 2009 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger 2015-78948. Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger 2015-78948. Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2015-78948 Dato: 26-05-2016 Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 7. december 2015 klaget til Københavns Kommune over kommunens

Læs mere

2014-34. Overholdelse af forvaltningsretlige krav ved indførelse af nye offentlige IT-systemer

2014-34. Overholdelse af forvaltningsretlige krav ved indførelse af nye offentlige IT-systemer 2014-34 Overholdelse af forvaltningsretlige krav ved indførelse af nye offentlige IT-systemer Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Finansministeriet om sikringen af, at nye offentlige

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet 19. maj 2015 Advokat Mads Kobberø

Natur- og Miljøklagenævnet 19. maj 2015 Advokat Mads Kobberø Natur- og Miljøklagenævnet 19. maj 2015 Advokat Mads Kobberø Struktur 1. En godkendelse er varig (ikke tidsbegrænset) 2. Retsbeskyttelse 3. Indbrudsmulighed i retsbeskyttelsesperioden 4. Revurdering 2

Læs mere

Lovgivningen indeholdt ikke et tilstrækkelig klart grundlag for udlændingemyndighedernes skærpelse af praksis for opsættende virkning

Lovgivningen indeholdt ikke et tilstrækkelig klart grundlag for udlændingemyndighedernes skærpelse af praksis for opsættende virkning 2016-12 Lovgivningen indeholdt ikke et tilstrækkelig klart grundlag for udlændingemyndighedernes skærpelse af praksis for opsættende virkning Udlændingestyrelsen havde afslået en ansøgning fra en kvinde

Læs mere

Vores afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig. Vi kan derfor ikke bede kommunen genoptage sagen til fornyet behandling.

Vores afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig. Vi kan derfor ikke bede kommunen genoptage sagen til fornyet behandling. Dato 13. april 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/18398-25 Side 1/6 Klage over istandsættelse af den private fællesvej Carl Bremers Vej Vejdirektoratet har

Læs mere

Kommunes tilrettelæggelse og gennemførelse af plejebarns flytning

Kommunes tilrettelæggelse og gennemførelse af plejebarns flytning Kommunes tilrettelæggelse og gennemførelse af plejebarns flytning En 9-årig dreng kom ikke tilbage til sin plejefamilie efter en sommerferie med sin biologiske mor. Det skyldtes at kommunen havde besluttet

Læs mere

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015 2015-62 Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer 22. december 2015 En borger klagede til ombudsmanden over, at ATP og Ankenævnet for ATP m.m.

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8000 Århus C. Henvendelse om aktindsigt i priserne i kontrakt mellem Århus Kommune og Falck A/S

Århus Kommune Rådhuset 8000 Århus C. Henvendelse om aktindsigt i priserne i kontrakt mellem Århus Kommune og Falck A/S Århus Kommune Rådhuset 8000 Århus C 07-04- 2009 TILSYNET Henvendelse om aktindsigt i priserne i kontrakt mellem Århus Kommune og Falck A/S A har ved brev af 16. december 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres j.nr. 500958

Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres j.nr. 500958 Dato 25. november 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/11246-9 Side 1/5 Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres

Læs mere

Ligningslovens 8 A og 12 - gaver og løbende ydelser til almennyttige foreninger m.v. - Greenpeace - Højesterets dom af 5/11 2014, sag 66/2013.

Ligningslovens 8 A og 12 - gaver og løbende ydelser til almennyttige foreninger m.v. - Greenpeace - Højesterets dom af 5/11 2014, sag 66/2013. - 1 11/11/2014-06.11.2014-46 (20141111) Ligningslovens 8 A og 12 - gaver og løbende ydelser til almennyttige foreninger m.v. - Greenpeace - Højesterets dom af 5/11 2014, sag 66/2013. Af advokat (L) og

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016 Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 AFTALENS INDHOLD OG OPBYGNING... 3 Hvilke depoter er omfattet af

Læs mere

Tre forslag til bedre retssikkerhed i Landsskatteretten

Tre forslag til bedre retssikkerhed i Landsskatteretten Tre forslag til bedre retssikkerhed i Landsskatteretten Spies Information Tre forslag til bedre retssikkerhed i Landsskatteretten 1. udgave, 2010 ISBN 87-92421-02-4 Spies Information ApS Ida Tesdorpfsvej

Læs mere

rørende Kulturstyrelsens afgørelse om manglende tildeling af biblioteksafgift to titler

rørende Kulturstyrelsens afgørelse om manglende tildeling af biblioteksafgift to titler Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 1. maj 2013 Biblioteksafgiftsnævnets afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Udvidelse af min klage over Slagelse kommune

Udvidelse af min klage over Slagelse kommune 1 PFH Tilsyn sag af 16. juli 2012 udvidelse af sagen Bilag 24 til Bilag 27 Udvidelse af min klage over Slagelse kommune BILAG 24 2 PFH Tilsyn sag af 16. juli 2012 udvidelse af sagen Bilag 24 til Bilag

Læs mere

ANKESTYRELSENS HOTLINE. cand. jur. Jon Andersen

ANKESTYRELSENS HOTLINE. cand. jur. Jon Andersen ANKESTYRELSENS HOTLINE af cand. jur. Jon Andersen Eksempel 1 på et svar fra Hotline af 27.maj 2015: Aktivloven har som udgangspunkt til formål at sikre et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på

Læs mere

Efter at have fået aktindsigt hos Rigspolitiet i bl.a. en kopi af sit indfødsretsbevis fik manden med det som dokumentation udstedt et nyt pas.

Efter at have fået aktindsigt hos Rigspolitiet i bl.a. en kopi af sit indfødsretsbevis fik manden med det som dokumentation udstedt et nyt pas. 2015-28 Afslag på udstedelse af nyt pas savnede hjemmel og var i strid med reglerne om sagsoplysning og bevisbedømmelse 20. maj 2015 En mand klagede til ombudsmanden over, at en kommune og Rigspolitiet

Læs mere

Hertil har vi modtaget dine bemærkninger af 4. august 2014, som vi har indarbejdet i afgørelsen

Hertil har vi modtaget dine bemærkninger af 4. august 2014, som vi har indarbejdet i afgørelsen Dato 19. august 2014 Dokument 14/02402 Side Klage over Kommunens administration af H Vej Vejdirektoratet har behandlet din klage af 6. februar 2014 over Kommunens afgørelse af 3. februar 2014, hvor kommunen

Læs mere

Bekendtgørelse af børneloven

Bekendtgørelse af børneloven LBK nr 1817 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I brev af 15. maj 2014 har du klaget over Kommunens brev af 25. april 2014 om fastlæggelse af status for B vej, 128A-130A, som privat fællesvej.

I brev af 15. maj 2014 har du klaget over Kommunens brev af 25. april 2014 om fastlæggelse af status for B vej, 128A-130A, som privat fællesvej. Dato 2. juli 2014 Dokument 14/07149 Side Status for B vej 128A-130A I brev af 15. maj 2014 har du klaget over Kommunens brev af 25. april 2014 om fastlæggelse af status for B vej, 128A-130A, som privat

Læs mere

Næstformand, prof., cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Ingeniør m.ida Bjarne Spiegelhauer

Næstformand, prof., cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Ingeniør m.ida Bjarne Spiegelhauer (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA (XXX)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. marts 2014 (j.nr. 2013-0036197) Ikke part og anmodning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand LBK nr 349 af 22/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-7652-0083 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag. [Navn] [Adresse]

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag. [Navn] [Adresse] [Navn] [Adresse] [Adresse] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [XXX], GSRN-nr. [XXX] Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning af 18. april 2013 kan

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning Arbejdsmiljøgruppens problemløsning En systematisk fremgangsmåde for en arbejdsmiljøgruppe til løsning af arbejdsmiljøproblemer Indledning Fase 1. Problemformulering Fase 2. Konsekvenser af problemet Fase

Læs mere

Skive Kommunalbestyrelse Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. aktindsigt i sagen om rekonstruktion af Kulturcenter Limfjord A/S

Skive Kommunalbestyrelse Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. aktindsigt i sagen om rekonstruktion af Kulturcenter Limfjord A/S Skive Kommunalbestyrelse Torvegade 10 7800 Skive 02-03- 2011 TILSYNET Vedr. aktindsigt i sagen om rekonstruktion af Kulturcenter Limfjord A/S Skive Folkeblad har ved brev af 8. juli 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Afvisning af bindende svar værdiansættelse i dødsbo SKM2009.534.LSR. www.v.dk

Afvisning af bindende svar værdiansættelse i dødsbo SKM2009.534.LSR. www.v.dk 1 Afvisning af bindende svar værdiansættelse i dødsbo SKM2009.534.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 29/6 2009, at SKAT ikke kan afgive bindende

Læs mere

Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at du over for kommunen har angivet adressen på tre ejendomme.

Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at du over for kommunen har angivet adressen på tre ejendomme. Statsforvaltningens brev til et firma 2015-19355 Dato: 03-02-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Hjørring Kommunes afgørelser af 2. og 11. februar

Læs mere

Mangler blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid

Mangler blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid Mangler blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af mangelfuld telefon, fordi den erhvervsdrivende ikke havde afhjulpet manglerne inden for rimelig tid.

Læs mere

Skat af udlodning/ tilbagebetaling fra andelsboligforeningen

Skat af udlodning/ tilbagebetaling fra andelsboligforeningen - 1 Skat af udlodning/ tilbagebetaling fra andelsboligforeningen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En andelsboligforening fik 450.000 kr. tilbage fra SKAT efter en klagesag om foreningens

Læs mere

Folketingets Forretningsorden. KAPITEL XI - Forhandlingen, dagsordenen

Folketingets Forretningsorden. KAPITEL XI - Forhandlingen, dagsordenen Folketingets Forretningsorden. KAPITEL XI - Forhandlingen, dagsordenen 26 Medlemmerne og ministrene taler fra Folketingets talerstol eller efter formandens bestemmelse fra deres pladser i salen. Det er

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. august 2012 12/04248 ÆNDRING AF OVERKØRSEL I brev af 14. marts 2012 har I klaget over Kommunens afslag af 17. og 28. februar 2012 på at lovliggøre jeres overkørsel

Læs mere

Digitaliseringsmodel for administrationen af 225- timersreglen - Inspiration til kommunerne og deres it-leverandører

Digitaliseringsmodel for administrationen af 225- timersreglen - Inspiration til kommunerne og deres it-leverandører NOTAT April 2016 Digitaliseringsmodel for administrationen af 225- timersreglen - Inspiration til kommunerne og deres it-leverandører J. Nr. 16/05933 Digitalisering og Support Dette notat er tænkt som

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 95-13 4300221-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 95-13 4300221-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 95-13 4300221-12 Status: Gældende Principafgørelse om: efterværn - personkreds - positiv udvikling Lov:

Læs mere

Notat. De tre situationer er karakteriseret ved følgende faktiske forhold, som jeg har lagt til grund for min vurdering:

Notat. De tre situationer er karakteriseret ved følgende faktiske forhold, som jeg har lagt til grund for min vurdering: Notat om speciel inhabilitet i tre konkrete sager vedrørende et kommunalbestyrelsesmedlem der er udpeget eller indstillet af kommunalbestyrelsen til bestyrelsesposten i et aktieselskab 1. Baggrunden for

Læs mere

KENDELSE. Klagen støttes i første række på, at Breeders of Denmark som klager skal anses som part i klagesagen.

KENDELSE. Klagen støttes i første række på, at Breeders of Denmark som klager skal anses som part i klagesagen. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9/12 2015 i sag nr. KL-6-2015 Breeders of Denmark A/S (advokat Joan Vollertsen) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (fuldmægtig Maria Nielsen) Resume af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 108/2008 (1. afdeling) Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) mod FOA - Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Karsten

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Kendelse af 7. august 1996. 96-21.868. Ikke optaget i Ejendomsmæglerregistret. Ansøgning indkommet for sent. Lov om omsætning af fast ejendom 37.

Kendelse af 7. august 1996. 96-21.868. Ikke optaget i Ejendomsmæglerregistret. Ansøgning indkommet for sent. Lov om omsætning af fast ejendom 37. Kendelse af 7. august 1996. 96-21.868. Ikke optaget i Ejendomsmæglerregistret. Ansøgning indkommet for sent. Lov om omsætning af fast ejendom 37. (Christen Sørensen, Claus Vastrup og Niels Larsen) Advokat

Læs mere