Vedtægter for Durup Fjernvarme A.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Durup Fjernvarme A.m.b.a."

Transkript

1 Vedtægter for Durup Fjernvarme A.m.b.a. Durup Fjernvarme

2 Navn og hjemsted Selskabets navn er Durup Fjernvarme A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar Selskabets hjemsted er Sallingsund Kommune. Formål og forsyningsområde Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Durup Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning, samt til såvel tekniske som økonomiske forhold. Andelshavere/varmeaftagere Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er: 1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom. 2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet. 3. Ejer af bygning på lejet grund. 4. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller et boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger indenfor forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget 2

3 som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme. I alle tilfælde skal der betales for tilslutning efter de på tilslutningstidspunktet gældende regler. Tilslutningsregulativ og forbrugerdeklaration udformes af bestyrelsen Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, hvorved forstås enhver der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan f.eks. være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere etc Levering til ikke andelshavere og eventuelle varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende Andelshavere, varmeaftagere og ikke andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter, samt de øvrige udleverede vilkår for levering af fjernvarme, der måtte være gældende for selskabet, herunder f.eks. tarifblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige leveringsbestemmelser samt eventuelle tekniske leveringsbestemmelser Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering. Ejerforhold/vedligeholdelse Varmeselskabets kedelcentraler er beliggende i Durup på steder bestyrelsen måtte bestemme Hovedledningsnettet nedlægges i de offentlige gader eller fortove i overensstemmelse med en af offentlig myndighed meddelt tilladelse, medens fordelingsledninger efter omstændighederne skal kunne lægges gennem ejendommene med bedst mulig retablering. 3

4 4.3. Varmeværket med kedelanlæg og ledningsnet ind til og med hovedafspændingsventilerne, og ledninger til indenfor mur i fyrrum i de enkelte ejendomme samt måleranlæggene, er selskabets ejendom og vedligeholdes af selskabet, men det tilpligtes ejeren af den tilsluttede ejendom at holde de dele af installationen, der findes indenfor ejendommens område forsikret mod brand og vandskade. Tilslutningsanlæg fra måleranlæg til varmeanlæg i de enkelte ejendomme bekostes, ejes og vedligeholdes af de pågældende grundejere Ønsker en andelshaver fjernelse eller omlægning af ledninger tilhørende værket på grund af jord eller bygningsændringer afholder andelshaveren alle udgifter derved. Selskabskapital Den til selskabets formål nødvendige anlægs- og driftskapital tilvejebringes ved: 1. En tilslutningsafgift, der betales af de enkelte andelshavere efter de af bestyrelsen fastsatte tariffer. 2. Lån, for hvilke der kan stilles kommunegaranti af Sallingsund Kommune mod pant i varmeselskabet og alle dets aktiver Tilslutningsafgift erlægges umiddelbart før etablering af stikledninger Tilslutningsafgift fastsættes af bestyrelsen og meddeles på generalforsamlingen Lånene bør så vidt muligt optages på sådanne vilkår, at de amortiseres over levetiden for det aktiv lånet optages til Varmeværket med alle aktiver tilhører selskabet. Hver andelshaver er deltager i selskabet i henhold til den af ham indbetalte tilslutningsafgift, og hæfter kun med den således indbetalte kapital. 4

5 5.6. Løbende anlægsudvidelser skal i den udstrækning, de ikke finansieres af tilslutningsafgifter og optagelse af ny lån, afholdes over selskabets likvide midler. Ekstraordinære investeringer (f.eks. ny teknologi) kan efter godkendelse på en generalforsamling finansieres ved opkrævning af ekstraordinært tilslutningsbidrag fordelt blandt andelshaverne i samme forhold som vedtægternes 7.1. Forbrugsafgift Selskabets udgifter betales af varmeaftagerne, og betalingen opdeles i følgende afgifter: A. Abonnementsbidrag, som er et fast beløb på hver tilsluttet måler. B. Effektbidrag opkræves efter kvm. iflg. BBR-ejermeddelelsen. C. Forbrug betales i forhold til opmålt varmeforbrug hos de enkelte varmeaftagere. 6.2 Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte max. effektbidrag for boliger, og berettiget til at fastsætte reduceret afgift for lokaler med afvigende varmebehov Bestyrelsen fastsætter fordeling af de udgifter, der kan honoreres af de 3 afgiftstyper i henhold til Energitilsynets bestemmelser Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for opkrævning og er forpligtet til i hele fyringsperioden at opkræve áconto beløb, der fragår i den endelige opgørelse for hver enkelt varmeaftager, når fyringsperioden er afsluttet (eller udbetalt til andelshaverne, der som áconto beløbet måtte overstige forbrug og fast afgift). Der må aldrig udbetales udbytte til andelshaverne. 5

6 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar Enhver andelshaver hæfter overfor Sallingsund Kommune for det beløb, kommunen eventuelt måtte komme til at erlægge ifølge ydet kommunegaranti. Denne hæftelse fordeles på andelshaverne i forhold til tilsluttet areal, jfr. BBR-ejermeddelelsen I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den andelshaveren pålignede tilslutningsafgift, jfr. dog 7.1. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt. Udtrædelsesvilkår Andelshaveres udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders skriftlig varsel til regnskabsårets udløb. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivning og offentlige myndigheders beslutninger På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale: a. Afgifter i henhold til årsopgørelse b. Eventuelt skyldige afgifter. c. Et beløb til dækning af udgift ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet, samt selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning. d. Andel af Durup Fjernvarmeselskabs gæld på udtrædelsestidspunktet uden modregning i selskabets formue. 6

7 Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte gæld beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilsluttede areal iht. BBR-registeret. Dette beløb udregnes endegyldigt af bestyrelsen De afbrudte stikledninger, der vedrører den udtrædendes varmeforsyning, har selskabet ret til at lade blive liggende. Dog skal krav fra offentlig myndighed følges. Såfremt ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes og grundenes udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan selskabet anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven Hvor stikledningen kræves fjernet af offentlig myndighed eller den udtrædende selv, betales omkostninger efter regning af den udtrædende Hvor stikledninger, der ikke længere er i brug bliver liggende, skal bestyrelsen tilsikre, ved sædvanlig tinglyst deklaration, at selskabet ikke kan drages til ansvar for skader der måtte opstå, som følge af ledningernes forbliven, eller senere at blive pålagt at fjerne disse En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen del af Durup Fjernvarmeselskabs eventuelle formue Ledninger, der tilfører naboejendommen varme, fjernes ikke, og den udtrædende er forpligtet til, efter forlangende fra selskabet for den udtrædendes regning at lade tinglyse sædvanlig deklaration om sådanne ledningers fortsatte beliggenhed, eftersyn og reparation eller bekoste omlægning af rørledninger. Generalforsamling Generalforsamlingen er andelsselskabets højeste myndighed Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned. 7

8 9.3. Generalforsamlingen afholdes i Durup. Generalforsamlingen indvarsles med 10 dages varsel ved bekendtgørelse i et lokalt blad, efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 6. Valg af suppleant til bestyrelsen. 7. Valg af revisorer. 8. Eventuelt På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hvert abonnementsbidrag. Såfremt en eller flere på generalforsamlingen ønsker skriftlig afstemning, skal der ske skriftlig afstemning. For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejligheder og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne. Såfremt andelshaverne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. abonnementsbidrag, såfremt selskabet senest 5 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede varmeaftagere Stemmeret kan udføres ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive mere end to stemmer yderligere ved fuldmagt Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet med rette er overgivet til inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om værkets krav på betaling Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes antal. 8

9 9.9. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af oktober måned. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftlig fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 10 dages varsel i et på egnen udbredt blad efter bestyrelsens valg. Vedtægtsændringer Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af andelshavernes afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter datoen for den første generalforsamling, og forslag kan da vedtages med simpelt stemmeflerhed af andelshaverne, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere. Andelshaverne har ret til at uddelegere stemmeretten til varmetagerne efter reglerne i Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af Kommunalbestyrelsen. 9

10 10.3. Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer. Bestyrelsen Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Valgbar til bestyrelsen er selskabets andelshavere eller deres ægtefæller. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. I ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer Der vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f.eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed. Selskabets ledelse Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. 10

11 12.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol Bestyrelsen antager og afskediger personale og træffer aftale om ansættelsesforhold m.v Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet. De nævnte dispositioner kræver underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller næstformanden Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv. Regnskab og revision Selskabets regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september. Regnskabet udfærdiges under hensynstagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. 11

12 Selskabets opløsning Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer, og på en generalforsamling der er indkaldt alene med det formål og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. november 2004, samt den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts Birger Metner formand Ib Salling næstformand Niels Peter Kibsgaard kasserer Claus Musgaard bestyrelsesmedlem Morten Skipper bestyrelsesmedlem 12

Vedtægter. ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele.

Vedtægter. ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele. Vedtægter ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted...3 2. Formål og forsyningsområde...3

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A.

VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A. 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Sønderhald Kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE

Læs mere

VEDTÆGTER. Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51

VEDTÆGTER. Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51 VEDTÆGTER Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51 Indholdsfortegnelse Mail: tivarme@tivv.dk 1. Navn og hjemsted.. 4 2. Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443

VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443 VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443 Advokat: Christian Anker Hansen cah@lr-p.dk Adresse: Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens Tlf. 79 25 30 00 mail@lr-p.dk Dato: 10.12..2008 Vedtægter

Læs mere

Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. VEDTÆGTER

Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. VEDTÆGTER Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er: Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A Vedtægter Marts 2012 Vedtægterne er godkendt på den ekstraordinære generalforsamlingen d. 24. oktober 2011 og af Byrådet d. 6 marts. 2012 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a.

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. VEDTÆGTER FOR VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål og forsyningsområde...3 3 Andelshavere...3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar...3 5 Udtrædelsesvilkår...3

Læs mere

fjernvarme - naturligvis

fjernvarme - naturligvis Vedtægter for Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Vedtaget 16. februar 2011 fjernvarme - naturligvis Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted...s 3 2 Formål og forsyningsområde...s 3 3 Andelshavere

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk

Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk Vedtægter for Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er - Selskabets hjemsted er Ebeltoft. Formål 2. Selskabets formål er at anlægge og drive fjernvarmeværket i Ebeltoft

Læs mere

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Haarby, Assens kommune. 2

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Mørkøv Varmeværk A.M.B.A.

Mørkøv Varmeværk A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR MØRKØV VARMEVÆRK Paragraf 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Mørkøv Varmeværk a. m. b. a. 1.2 Selskabets hjemsted er Tornved kommune. Paragraf 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets

Læs mere

1.1 Selskabets navn er Hornslet Fjernvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Syddjurs Kommune.

1.1 Selskabets navn er Hornslet Fjernvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Syddjurs Kommune. 1.0 SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Hornslet Fjernvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Syddjurs Kommune. 1.3 Selskabets adresse er Amaliegårdvej 7, Postboks 53, 8543 Hornslet 2.0

Læs mere

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø 1 Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø (7.januar2004/ 26.maj 2004 ) 1 Selskabets navn er Præstø Fjernvarme a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Selskabets hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Forsyningsområde og medlemskreds

1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Forsyningsområde og medlemskreds 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rødbyhavn Fjernvarme a.m.b.a. Dets hjemsted er Rødby kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at anlægge og drive et varmeværk til forsyning af medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Give Fællesantenneforening

Give Fællesantenneforening Give Fællesantenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Give Fællesantenneforening og hjemstedet er Vejle Kommune. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands. 1. Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Standardvedtægter for private almene Vandforsyninger Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13. februar 1934, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere