Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 7 - Datamodel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 7 - Datamodel"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 7. Datamodel Logisk datamodel Bygning (Obligatorisk) Teknisk anlæg - (Frivillig) Bolig-/erhvervsenhed (Obligatorisk) Brugsenhed - (Frivillig) Adgangsadresse (Obligatorisk) Enhedsadresse (Obligatorisk) Opgang/indgang (Obligatorisk) Etage (Obligatorisk) Rum - (Frivillig) Grund Fysisk datamodel Teknisk ID Denormalisering... 6 Version 8.0. Side af 6 Juni 0

2 7. Datamodel Kapitlet om datamodel er delt i en række afsnit om den logiske datamodel og en række afsnit om den fysiske datamodel. 7. Logisk datamodel Den logiske datamodel indeholder en beskrivelse af entiteter og relationer. Den logiske datamodel indeholder følgende entitetstyper: Bygning Teknisk anlæg Bolig-/erhvervsenhed Brugsenhed Adgangsadresse Enhedsadresse Opgang/indgang Etage Rum Grund Herudover er der anført de relationer til andre entiteter, der skal oprettes, når en forekomst af den pågældende entitet oprettes. Samt de relationer fra andre entiteter, der skal oprettes i forbindelse med indberetningen af forekomster af disse andre entiteter. For begge relationstyper gælder det, at relationerne har fået navne, der beskriver forholdet mellem de relaterede entiteter, eksempelvis bygning ligger på matrikelnummer. Den første kolonnes relationsnummer henviser til datamodellen. Endelig er de kardinaliteter, der i modellen er illustreret med grafisk notation, her beskrevet i tekst. Udover relationerne er der angivet nogle systemmæssige regler, der ikke kan udtrykkes med datamodellen, men som skal iagttages. Stamdata Her er anført de krævede identifikationer til forekomster af den pågældende entitet: Teknisk ID: den maskinelt tildelte, stabile nøgle. Administrativ(e) nøgle(r): Her er anført den eller de identifikationer, der i de administrative retningslinier er fastsat for den pågældende entitet. Der er ikke medtaget andre administrative identifikationer, der er nødvendige for at den anførte identifikation skal være entydig. Fremmednøgle(r): Her er anført den eller de identifikationer, der sikrer relationerne til andre entiteter. Hvor det er muligt, er der valgt de tekniske ID er som fremmednøgle. Version 8.0. Side af 6 Juni 0

3 Byggesagsdata Her er anført de krævede identifikationer som beskrevet ovenfor, dog er der under de administrative nøgler tilføjet byggesagsdato og evt. litra, der adskiller denne type oplysninger fra stamdata. En given bygning har en forekomst i stamdata og en eller flere forekomster i byggesagsdata, hvis den pågældende bygning er omfattet af en eller flere byggesager. Dataindhold: I denne oversigt er beskrevet s stam- og byggesagsdata. I skemaet forekommer følgende kolonner: Feltnr.: De enkelte -data er tildelt en feltidentifikation, hvor de første tre bogstaver angiver den entitet, data vedrører. Feltnavn: Hvis -data overføres fra det nuværende, er det nuværende navn bevaret. Kl.: Oplysningen er henført til klasse 0,, eller. Type: Her er anført formatet for det pågældende dataelement. A = tekstfelt med alle tegn (alfanumerisk), H = heltal, D = decimaltal, K = kodefelt, Dato = dato på formen ååååmmdd. I parentes er angivet det maksimale antal tegn i feltet. For decimaltal er der endvidere angivet antal karakterer efter decimalseparatoren (Eks: D(0,) angiver der kan angives et decimaltal med 7 cifre før separatoren, en separator (,) og decimaler). Tomme felter udfyldes med null. feltnr.: Datas feltnummer i det nuværende. K.: -data er henført til et af tre sikkerhedsniveauer, jf. kravspecifikationen. Sikkerhedsklassifikationen har kun betydning for de bygninger, der efter de administrative retningslinier er omfattet af sikkerhedshensyn, fordi de benyttes af Forsvaret, Justitsministeriet eller Beredskabsstyrelsen. Under Adgangsadresse og Enhedsadresse er kolonne tom, da der ikke er sikkerhedsklassifikation på adresser. Bemærkninger/koder: Hvis der for det pågældende dataelement er fastsat et kodesæt, vil det være anført i denne kolonne. Version 8.0. Side af 6 Juni 0

4 Nedenfor vises den logiske datamodel: R.RUM. Rum (RUM) R.RUM. R.RUM Brugsenhed (BRU) R.BRU. R.BRU. -data logisk Etage (ETA) R.ENH. R.ENH.6 R.ENH. Bolig-/ erhvervsenhed (ENH) R.ENH.7 R.ENH. Enhedsadresse (EAD) Postnummer (CPR) R.EAD. R.AAD. Opgang/Indgang (OPG) Kardinaliteten er midlertidig 0,,M R.ENH. R.OPG. Adgangsadresse (AAD) R.AAD.6 Lokalitet (CPR) Teknisk anlæg (TEK) R.ETA. R.OPG. R.TEK.6 R.TEK. R.BRU. R.TEK. R.AAD. Bynavn (CPR) R.TEK.7 Bygning (BYG) R.BYG. R.AAD. Vejnavn (CPR) R.ENH. R.AAD. R.RUM. R.TEK. R.TEK. R.BYG. R.BYG. R.BYG. R.AAD.7 R.AAD. R.GRU. Kommunenr. Administrativ Fysisk Obligatorisk entitetstype Kommuneejerlav (ESR) Frivilig entitetstype R.GRU. Entitetstype uden for Matrikelnummer (KMS) Obligatorisk relation Frivilig relation Vurderingsejendom (ESR) R.GRU. Grund (GRU) R.GRU. R.GRU. R.ESR. Matrikelnummer (ESR) Figur 7.. Logisk datamodel for 7.. Bygning (Obligatorisk) En Bygning er defineret som én eller flere konstruktioner, der udgør en rumlig helhed og som skærmer mod vejrliget. En bygning skal som minimum bestå af en overdækning (et tag). Relationer som entiteten danner: R.nr. Kls. Navn Kardinalitet R.BYG. 0 Bygning - Grund. 0,,M En bygning ligger på grund. En grund rummer 0, eller flere bygninger. R.BYG. 0 Bygning - Vurderingsejendom (ESR). 0, 0,,M En bygning hører til 0 eller ejendom. En ejendom består af 0, eller flere bygninger. R.BYG. 0 Bygning - Vurderingsejendom (ESR). 0, 0,,M En bygning hører til 0 eller ejerlejlighed (vurderingsejendom). En ejerlejlighed (vurderingsejendom) består af 0, eller flere bygninger. R.BYG. 0 Bygning - Adgangsadresse. 0, 0,,M En bygning har 0 eller repræsentativ adgangsadresse. En adgangsadresse er repræsentativ adresse for 0, eller flere bygninger. Den repræsentative adgangsadresse er den adgangsadresse, der vælges blandt flere mulige adgangsadresser. En bygning har altid repræsentativ Version 8.0. Side af 6 Juni 0

5 adgangsadresse, med mindre bygningen er placeret på søterritoriet. Ad. R.BYG. en bygning må som udgangspunkt ikke opføres på tværs af skel mellem samlede faste ejendomme. Dette forekommer dog undtagelsesvist, og der skal derfor være mulighed for at registrere dette forhold. Relationen R.BYG. oprettes i disse tilfælde til den grund hvor den overvejende del af bygningen er beliggende. Relationer som entiteten indgår i R.nr. Kls. Navn Kardinalitet R.TEK.7 Teknisk anlæg - Bygning. 0, 0,,M Et teknisk anlæg ligger i 0 eller bygning. En bygning har 0, eller flere tekniske anlæg. R.OPG. 0 Opgang/Indgang - Bygning. 0,,M En opgang/indgang ligger i netop bygning. En bygning har 0, eller flere opgange/indgange. R.ETA. 0 Etage - Bygning. 0,,M En etage ligger i netop bygning. En bygning består af 0, eller flere etager. Supplerende systemmæssige regler Regel nr. Ref. til Relation nr. Beskrivelse. R.BYG. Er bygningen beliggende på et matrikuleret areal, skal relationen R.BYG. til det pågældende matrikelnummer oprettes direkte. Er bygningen beliggende på umatrikuleret areal eller på søterritoriet tildeles feltet BYG., Landsejerlav, værdien 0 og feltet BYG., Matrikelnummer, værdien umt. Såfremt kommunen har en opdeling af umatrikulerede arealer, der er tildelt ejerlavslignende betegnelser, og registreret dette i ESR med kommunale ejerlavskoder, der ikke har noget korresponderede ejerlav i KMS s ejerlavsbetegnelse, kan disse kommunale inddelinger anvendes i stedet for landsejerlav 0.. R.BYG. Er bygningen opført henover matrikelskel, oprettes relationen R.BYG. til det matrikelnummer, hvor hovedparten af bygningen er beliggende.. R.BYG. R.BYG. Er bygningen beliggende på et matrikuleret areal, skal relationen R.BYG.. afledes af ESR via relationen R.BYG., dvs. at den pågældende ejendom fremfindes i ESR via det matrikelnummer, som bygningen ligger på. Er bygningen beliggende på fremmed grund, skal relationen R.BYG. til ejendom dog oprettes direkte. Er bygningen beliggende på umatrikuleret areal eller på søterritoriet, skal relationen R.BYG. ligeledes oprettes direkte.. R.BYG. En bygning skal altid have en repræsentativ adgangsadresse, med mindre bygningen ligger på søterritoriet.. R.BYG. R.OPG. R.AAD. R.BYG. Såfremt relationen Bygning Adgangsadresse forefindes, skal følgende valideringsregler opfyldes: Såfremt bygningen er relateret til en eller flere opgange/indgange med tilhørende adgangsadresser (R.OPG.), skal den repræsentative adresse findes blandt disse adgangsadresser. Såfremt bygningen ikke er relateret til nogen opgang/indgang, skal den repræsentative adresse enten være blandt de adgangsadresser, der jf. R.AAD. er registreret på dét matrikelnummer, som bygningen jf. R.BYG. ligger på, eller svare til dén ejendomsadresse der i ESR er fastsat for dén ejendom, som bygningen jf. R.BYG. er en del af. Version 8.0. Side af 6 Juni 0

6 Stamdata Teknisk ID Administrativ(e) nøgle(r): Fremmednøgle(r): Bygning ID Ejendomsnummer, Bygningsnummer, Repræsentativ adgangsadresse (vejkode, husnummer). Matrikelbetegnelse, Adgangsadresse ID. Byggesagsdata Teknisk ID Administrativ(e) nøgle(r): Fremmednøgle(r): Bygning ID Ejendomsnummer, Bygningsnummer, Repræsentativ adgangsadresse (vejkode, husnummer), Byggesagsdato, Litra. Matrikelbetegnelse, Adgangsadresse ID, Bygning ID på forekomst i stamdata. Dataindhold Feltnr K. BYG. Bygning ID 0 UUID BYG. Kommunenummer 0 H() 00 BYG. Landsejerlav 0 H(7) BYG. Kommunal ejerlavskode H() BYG. Matrikelnummer 0 A(7) BYG.6 Ejendomsnummer 0 H(6) 0 BYG.7 Bygningsnummer 0 H() 0 BYG.8 Vejkode 0 H() 7 BYG.9 Husnummer 0 A() 7 7 BYG.0 Byggesagsnummer A() BYG. Byggesagsdato Dato 68 BYG. Litra K() 69 Koder: Byggesagen har ingen litra Litra under byggesagen ( A-Z, men O, Q, I og J forekommer ikke) bla nk A-Z BYG. Ejendomsnummer for ejerlejlighed 0 H(6) Anvendes når lejligheden er en bygning. BYG. Ejendomsreference 0 UUID Anvendes til at knytte ejendomme sammen, hvis der er tale om ejerlejlighedsopdeling. BYG. Ejerlejlighedsnummer 0 H() BYG.6 Kode for mere end ejerlejlighed 0 A() Koder: En enhed Mere end enhed E M BYG. Bygningens anvendelse (nuværende kodesæt) K() 0 Koder: Bygninger til helårsbeboelse. 0 Stuehus til landbrugsejendom. Version 8.0. Side 6 af 6 Juni 0

7 Feltnr K. 0 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). 0 Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). 0 Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder to-familiehus (vandret adskillelse mellem enhederne). 0 Kollegium. 60 Døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem). 90 Anden bygning til helårsbeboelse. Produktions- og lagerbygninger i forbindelse med landbrug, industri, håndværk, offentlige værker o. lign. 0 Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign. 0 Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (fabrik, værksted o. lign.). 0 El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v.. 90 Anden bygning til landbrug, industri etc. Bygninger til handel, transport, kontor, liberale erhverv, servicevirksomhed o. lign. 0 Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning, parkeringshus). Garage med plads til et eller to køretøjer registreres med anvendelseskode Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration. 0 Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed. 90 Anden bygning til transport, handel etc. Bygninger til kulturelle formål samt institutioner. 0 Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke o. lign. 0 Bygning til undervisning og forskning (skole, gymnasium, forskningslaboratorium o. lign.). 0 Bygning til hospital, sygehjem, fødeklinik o. lign. 0 Bygning til daginstitution. 90 Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o. lign. Bygninger til fritidsformål. 0 Sommerhus. 0 Bygning til ferieformål m.v., bortset fra sommerhus (feriekoloni, vandrehjem o. lign.) 0 Bygning i forbindelse med idrætsudøvelse (klubhus, idrætshal, svømmehal o. lign.). 0 Kolonihavehus. 90 Anden bygning til fritidsformål. Mindre bygninger til garageformål, opbevaring Version 8.0. Side 7 af 6 Juni 0

8 Feltnr K. m.v. 90 Garage med plads til et eller to køretøjer. 90 Carport. 90 Udhus. BYG. Bygningens klassifikation (nyt kodesæt) () K() Benyttes ikke. Oplysningen skal registreres for nye bygninger. Koder: Kodesættet er sammensat således, at de to første cifre angiver koderne for klasse -data. Det tredje ciffer angiver mere detaljerede klasse -data. Fjerde ciffer kan anvendes til klasse -data. Helårsbeboelse 00 Enfamiliehus 00 Række-, kæde- og dobbelthus 0 Alm. Rækkehus 0 Enderækkehus 0 Dobbelthus 0 Kædehus 00 Etageboligbebyggelse 0 Tofamiliehus 0 Etageboligbebyggelse med eller flere boliger 00 Anneksbygning 700 Husbåd 800 Servicebygning i tilknytning til boliger 900 Anden bygning til helårsbeboelse Fritidsbeboelse 00 Sommerhus 00 Fritidshus 00 Kolonihavehus 00 Anneksbygning 900 Anden bygning til fritidsbeboelse Landbrug mv. 00 Stald (Bygning til opbevaring/opdræt af dyr) 0 Kreaturstald 0 Svinestald 0 Fjerkræstald 0 Hestestald 0 Pelsdyrstald 90 Anden stald 00 Lade eller anden bygning til opbevaring af afgrøder 0 Ladebygning 0 Silobygning, plansilo. 90 Anden bygning til opbevaring af afgrøder 00 Maskinhus, vognport, garage 0 Maskinhus 0 Garage, vognport 90 Anden lign. Bygning 00 Drivhus, væksthus 900 Anden driftsbygning til landbrug mv. Produktion, Lager, Garage 00 Fabrik, Værksted, 00 Laboratorium i forbindelse med erhvervsmæssig produktion. Version 8.0. Side 8 af 6 Juni 0

9 Feltnr K. 00 Lager, oplagring af varer 00 Garage, husning af køretøjer, luftfartøjer o.l. 0 Garage til biler, herunder parkeringshus. 0 Hangar 0 Remise 90 Anden garage 00 Værker 0 Elværk 0 Kraftvarmeværk 0 Varmeværk 0 Vandværk 0 Gasværk/biogasanlæg 60 Forbrændingsanstalt 70 Rensningsanlæg 90 Andre værker 900 Anden lignende anvendelse Trafik, butik, hotel, kontor 00 Trafik, betjening af passagerer 0 Banegård 0 Rutebilstation 0 Lufthavnsterminal 0 Færgeterminal 90 Anden bygning til betjening af passagerer 00 Butik, kundebetjening, salg, erhvervsmæssig udstilling 0 Butik til detailhandel 0 Bank- og postekspedition 0 Restaurant 0 Serviceerhverv som frisør vaskeri m.m. 0 Erhvervsmæssig udstilling for publikum 90 Anden bygning til kundebetjening 00 Hotel, indkvartering 0 Hotel, Motel 0 Kongrescenter 0 Beboelsesbygning til højskole 0 Skolehjem 0 Vandrerhjem 60 Feriecenter 70 Campinghytte 80 Spejderhytte 90 Anden bygning til indkvartering 00 Kontor 900 Anden lignende anvendelse Institution 600 Kultur 60 Teater og koncertsal 60 Biograf 60 Kulturhus, medborgerhus, forsamlingshus, fælleshus 60 Museum 60 Bibliotek 660 Kirke 670 Andre bygninger til religiøse formål 680 Bygninger i forlystelsesparker som tivoli, zoo, vandland 690 Anden bygning til kultur m.v. 600 Undervisning og forskning 60 Skole 60 Gymnasium 60 Erhvervsskole 60 Universitet eller anden højere læreanstalt Version 8.0. Side 9 af 6 Juni 0

10 Feltnr K. 60 Laboratorium i forb. m. undervisning 690 Anden bygning til undervisning 600 Sundhedsvæsen, sygehus, lægehus, klinik 60 Sygehus 60 Lægehus 60 Tandlægeklinik 60 Dyrehospital, dyrlægeklinik. 690 Anden bygning til sundhedsvæsen 600 Døgninstitution 600 Daginstitution 60 Vuggestue 60 Børnehave 60 Fritidshjem 60 Integreret institution 60 Skolefritidsordning (SFO) 660 Ungdomsklub 690 Anden bygning til daginstitution 6600 Idræt 660 Klubhus 660 Sportshal 660 Svømmehal 6690 Anden bygning til idræt 6700 Særlig institutionstype 670 Fængsel 670 Kaserne 670 Øvrige militære funktioner 6790 Anden institutionstype 6900 Anden institution Mindre bygninger til garageformål, opbevaring mv. 900 Garage med plads til eller køretøjer 900 Carport 900 Udhus 90 Almindeligt udhus 90 Nedlagt avls- og driftsbygning 900 Overdækket areal 900 Drivhus ved ikke landsbrugsbygning BYG. Kilde for konvertering af bygningens anvendelse A() Benyttes ikke. Koder for maskinel konvertering: Usikker konvertering, skal kontrolleres Maskinel oversættelse af gammel kode kombineret med ESR-oplysning Maskinel oversættelse af gammel kode kombineret med oplysning fra begrundelsesregistret Maskinel oversættelse af gammel kode kombineret med notatlinie. Maskinel direkte oversættelse af gammel kode Ny kode kontrolleres manuelt 6 BYG. Antal lejligheder med køkken H() 0 Værdier angives fra til BYG. Antal lejligheder uden køkken H() 06 Værdier angives fra til BYG.6 Opførelsesår H() 07 Åååå BYG.7 Om-/tilbygningsår (seneste) H() 09 Åååå Version 8.0. Side 0 af 6 Juni 0

11 Feltnr K. BYG.8 Midlertidig oprettelse/fuldførelse K() 08 Koder: Bygningen er ikke midlertidig oprettet Bygningen er midlertidig oprettet Bygningen er midlertidig fuldført 0 BYG.9 Dato for midlertidig opført bygning Dato BYG.0 Vandforsyning K() 0 Koder: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Privat, alment vandforsyningsanlæg Enkeltindvindingsanlæg (egen boring til eller ejendomme) Brønd Ikke alment vandforsyningsanlæg (forsyner < 0 ejendomme) Ingen vandforsyning BYG. Afløbsforhold K() 8 - Fælleskloakeret: spildevand + tag- og overfladevand - Fælleskloakeret: spildevand + delvis tag- og overfladevand - Fælleskloakeret: spildevand - Fælleskloakeret: tag- og overfladevand - Separatkloakeret: spildevand + tag- og overfladevand 6 - Separatkloakeret: spildevand + delvis tag- og overfladevand 7 - Separatkloakeret: spildevand 8 - Separatkloakeret: tag- og overfladevand 9 - Spildevandskloakeret: Spildevand 0 - Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg - Afløb til fællesprivat spildevandsanlæg - Afløb til fællesprivat kloakledning med tilslutning til spildevandsforsyningens renseanlæg 0 - Afløb til samletank - Afløb til samletank for toiletvand og mekanisk rensning af øvrigt spildevand 9 - Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse 0 - Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet) - Mekanisk rensning med privat udledn. dir. til vandløb, sø eller hav - Mekanisk og biologisk rensning (ældre anlæg uden renseklasse) 70 - Udledning uden rensning direkte til vandløb, søer eller havet 80 - Anden type afløb 90 - Ingen udledning 0 - SOP: Minirenseanlæg med direkte udledning 0 - SOP: Minirenseanlæg med udledning til markdræn 0 - SOP: Minirenseanlæg med nedsivning i faskine 0 - SOP: Nedsivning til sivedræn 0 - SOP: Samletank 06 - SOP: Pileanlæg med nedsivning (uden membran) 07 - SOP: Pileanlæg uden udledning (med membran) 08 - SOP: Beplantede filteranlæg med nedsivning i faskine 09 - SOP: Sandfiltre med P-fældning i bundfældningstanken og direkte udledning 0 - SOP: Sandfiltre med P-fældning i bundfældningstanken og udledning til markdræn 6 9 Version 8.0. Side af 6 Juni 0

12 Feltnr K SOP: Andet 0 - SO: Biologisk sandfilter med direkte udledning 0 - SO: Biologisk sandfilter med udledning til markdræn 0 - SO: Minirenseanlæg med direkte udledning 0 - SO: Minirenseanlæg med udledning til markdræn 0 - SO: Beplantede filteranlæg med direkte udledning 06 - SO: Beplantede filteranlæg med udledning til markdræn 90 - SO: Andet 0 - OP: Minirenseanlæg med direkte udledning 0 - OP: Minirenseanlæg med udledning til markdræn 90 - OP: Andet 0 - O: Rodzoneanlæg med direkte udledning 0 - O: Rodzoneanlæg med udledning til markdræn 0 - O: Minirenseanlæg med direkte udledning 0 - O: Minirenseanlæg med udledning til markdræn 90 - O: Andet 0 - Øvrige renseløsninger: Mekanisk med direkte udledning 0 - Øvrige renseløsninger: Mekanisk med udledning til markdræn 0 - Øvrige renseløsninger: Ældre nedsivningsanlæg med nedsivning til sivebrønd 0 - Øvrige renseløsninger: Udledning til jordoverfladen 0 - Øvrige renseløsninger: Urenset 90 - Øvrige renseløsninger: Andet 60 - Anden type afløb (større end 0 PE med egen udledning) 70 - Intet afløb BYG. Ydervæggens materiale (for overvejende del af bygningen) K() Koder: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Letbeton (lette bloksten, gasbeton) Plader af fibercement, herunder asbest (eternit el. lign.) Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk) Træbeklædning Betonelementer (etagehøje betonelementer) Metalplader Plader af fibercement (asbestfri) PVC Glas Ingen Andet BYG. Tagdækningsmateriale (for overvejende del af bygningen) K() Koder: Built-up Tagpap (med taghældning) Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit) Cementsten Tegl Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.) Stråtag Fibercement (asbestfri) PVC Version 8.0. Side af 6 Juni 0

13 Feltnr K. Glas Ingen Andet materiale BYG. BYG. Supplerende ydervæggens materiale Supplerende tagdækningsmateriale K() Kan indberettes hvis en større del af ydervægsmaterialet afviger fra det hovedsagelige materiale. Der anvendes samme koder som for den overvejende del af ydervægsmaterialet. K() Kan indberettes hvis en større del af tagdækningsmaterialet afviger fra det hovedsagelige materiale. Der anvendes samme koder som for den overvejende del af tagdækningsmaterialet. BYG.6 Asbestholdigt materiale K() Notat- linie Koder: Asbestholdigt ydervægsmateriale Asbestholdigt tagdækningsmateriale Asbestholdigt ydervægs- og tagdækningsmateriale BYG.7 Kilde til bygningens materialer K() Koder: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant) Oplyst af teknisk forvaltning Oplyst af andre (lukket for indberetning) Bygningen er maskinelt oprettet Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning BYG.8 Samlet bygningsareal H(6) 6 BYG.9 BYG.0 Bygningens samlede boligareal Bygningens samlede erhvervsareal H(6) 7 H(6) 8 BYG. Bebygget areal H(6) 9 BYG. BYG. BYG. BYG. BYG.6 BYG.7 Areal af indbygget garage Areal af indbygget carport Areal af indbygget udhus Areal af indbygget udestue eller lign. Samlet areal af lukkede overdækninger på bygningen Areal af affaldsrum i terrænniveau H() H() H() H() Areal af lukket overdækning på grundniveau H() H() 7 BYG.8 Andet areal H() BYG.9 BYG.0 Areal af overdækket areal Samlet areal af åbne overdækninger på bygningen H() 6 Areal af åben overdækning på grundniveau. H() BYG. Adgangsareal H() Samlet adgangsareal til fordeling på bygningens enheder. Version 8.0. Side af 6 Juni 0

14 Feltnr K. BYG. Beregningsprincip for areal af carport K() Notatlini e 8 Koder: Carportareal er målt efter tagflade Carportarealet er målt ½ meter inde på åbne sider BYG. Kilde til bygningsarealer K() 8 Koder: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant) Oplyst af teknisk forvaltning Oplyst af andre (lukket for indberetning) Bygningen er maskinelt oprettet Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning BYG. Antal etager H() 0 BYG. Afvigende etager K() 70 Første ciffer klasse. Andet ciffer klasse. Koder: Bygningen har ikke afvigende etager Bygningen har afvigende etager Bygningen indeholder hems Bygningen indeholder dobbelt højt rum Bygningen indeholder indskudt etage 0 0 BYG.6 Varmeinstallation K() 9 Koder: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr: Ovne (kakkelovne, kamin, brændeovne o.l.) Varmepumpe Centralvarme med to fyringsenheder (fast og olie eller gas) Elovne, elpaneler Gasradiator BYG.7 Opvarmningsmiddel K() 0 Koder: Ingen varmeinstallation Blandet (Kræver specifikation på enhedsniveau) Elektricitet Gasværksgas Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas) Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.) Halm Naturgas Andet BYG.8 Supplerende varme K() 9 Koder: Ikke oplyst Varmepumpeanlæg Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.) Ovne til flydende brændsel Solpaneler Pejs Gasradiator Elovne, elpaneler Version 8.0. Side af 6 Juni 0

15 Feltnr K. Biogasanlæg Andet: Bygningen har ingen supplerende varme BYG.69 Sikringsrumpladser H() 6 BYG.70 Fredning K() 8 Koder: Bygningen fredet iht. bygningsfredningsloven Som, men med tinglyste bevaringsbestemmelser jf. lovens Tinglyst bevaringsdeklaration, men bygningen ikke fredet På bygningens middelalderlige bygningsdele er der tinglyst fredningsbestemmelser Bygningen indeholder middelalderlige bygningsdele Bygningen og dens umiddelbare omgivelser fredet iht. bygningsfredningsloven Som 6, men med tinglyst bevaringsdeklaration Bygningen bevaringsværdig Bygningen medtaget i registrant, bevaringsplan mm BYG.7 Bevaringsværdighed URL Link til registrering i FBB BYG.7 Udlejningsforhold K() 6/ BYG.7 Leje H(9) 60/ Koder: Benyttet af ejer Ledig (ikke udlejet): Lejen er registreret på andet lejemål Lejen er indsamlet maskinelt Udlejet i almindeligt lejemål Ikke relvant for denne bygning Uoplyst E L H M A I U BYG.7 BYG.7 Dato for huslejeoplysning ID på forekomst i stamdata Dato 0 UUID Skal kun forekomme hvis der er tale om byggesagsdata. BYG.76 Byggetilladelsesdato Dato 8 BYG.77 Forventet påbegyndelsesdato Dato BYG.78 Påbegyndelsesdato Dato 8 BYG.79 Ibrugtagningstilladelse Dato 8 BYG.80 Delvis ibrugtagningstilladelse Dato 8 BYG.8 Henlæggelse Dato 8 BYG.8 Færdigt bygningsareal H(8) 86 BYG.8 Forventet fuldført dato Dato BYG.8 Fuldførelse af byggeri Dato 88 Version 8.0. Side af 6 Juni 0

16 Feltnr K. BYG.8 Sagstype K() 90 Koder i byggesagsdata: Nybyggeri Til/ombygning Nedrivning (hel eller delvis) BYG.86 Byggesagskode K() 9 Koder: Koder i stamdata: Fejlrettelse af faktiske fejlregistreringer og udeladelser) Faktisk udført ændring uden byggesagsbehandling Opdeling i enheder Sammenlægning af enheder BR - Tilladelsessag uden ibrugtagningstilladelse (enfamiliehuse mv.) BR Anmeldelsessag (garager, carporte og udhuse m.m.) BR - Tilladelsessag med ibrugtagningstilladelse BR - Tilladelsessag landbrugsbygninger BR - Anmeldelsessag (øvrige) 6 7 BYG.87 BYG.88 BYG.89 BYG.90 BYG.9 Anmeldelse af byggearbejde Anmeldelse af nedrivning Gennemført nedrivning, dato Foreløbig færdiggjort bygningsareal Foreløbig færdiggjort antal lejligheder Dato 9 Dato 9 Dato 9 H(8) 96 H() 97 BYG.9 Bygherreforhold K() Koder: Privatpersoner eller interessentskab Alment boligselskab Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab) Forening, legat eller selvejende institution Privat andelsboligforening Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Anden primærkommune Region Staten BYG.9 Kilde til geometri K() Koder: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere Matrikelkort Teknisk kort, TK--standard Teknisk kort, TK--standard TOP0DK Version 8.0. Side 6 af 6 Juni 0

17 Feltnr K. T0 Digitalt ortofoto Stedfæstet adresse 6 7 BYG.9 Revisionsdato Dato Dato for seneste revision (godkendelse eller ændring) af geometridata BYG.9 Y-koordinat D(0, ) BYG.96 X-koordinat D(0, ) Y-koordinat i UTM Zone ETRS89 X-koordinat i UTM Zone ETRS89 BYG.97 Nøjagtighedsklasse K() Koder: a b c d e 6 7 U a b c d e 6 7 U BYG.98 Ejerforholdskode K() Registreres hvis bygningen indgår i ejerlejlighed eller hvis der er tale om en bygning på lejet grund. Samme kodesæt som ved Grund. Hentes fra ESR. BYG.99 Sikkerhedsklassifikation K() Koder: BYG.00 Status K() Koder: Bygningen er ikke omfattet af sikkerhedshensyn, jfr. afsnit 7 Bygningen er omfattet af sikkerhedshensyn Bygning stamdata Udgået bygning Byggesag Afsluttet byggesag 0 BYG.0 Journalnummer A(60) BYG.0 ESDH-Reference URL BYG.0 Initialer på sagsbehandler A() BYG.0 Kommunalt felt K() Den enkelte kommune kan definere indhold og kodesæt BYG.0 Kommunalt felt K() Den enkelte kommune kan definere indhold og kodesæt BYG.06 Kommunalt felt K() Den enkelte kommune kan definere indhold og kodesæt BYG.07 Kommunalt felt H(8) Den enkelte kommune kan definere indhold Version 8.0. Side 7 af 6 Juni 0

18 Feltnr K. BYG.08 Kommunalt felt H(8) Den enkelte kommune kan definere indhold BYG.09 Kommunalt felt 6 H(8) Den enkelte kommune kan definere indhold BYG.0 FOT-ident BYG. Selvrisiko v. oversvømmelse jf. Stormrådet K() Koder: Ingen udbetalt erstatning fra Stormrådet Bygningens selvrisiko er forhøjet til Trin Bygningens selvrisiko er forhøjet til Trin BYG. Dato for pålæg fra Stormrådet Dato Ååååmmdd BYG. Byggeskadeforsikringsse lskab K() Koder: Ingen byggeskadeforsikring Tryg Topdanmark Codan If forsikring Alm. Brand Danske Forsikring Caplloyd A/S Midtjysk Forsikring BYG. Dato for byggeskadeforsikring Dato Ååååmmdd BYG. Dato for modtagelse af Dato ansøgning om byggetilladelse BYG.6 Dato for fyldestgørende Dato ansøgning BYG.7 Dato for naboorientering Dato BYG.8 Dato for færdigbehandling af naboorientering Dato BYG.9 Udledningstilladelse K() For bygninger udenfor kloakopland (afløbskoder 0-60) angives status for deres udledningstilladelse Koder: Ikke oplyst Udledningstilladelse mangler Renseanlæg etableret før 97, derfor ikke behov for tilladelse Udledningstilladelse til enkeltprivat renseanlæg Udledningstilladelse til fællesprivat renseanlæg Der foreligger ingen kendt tilladelse (kode 0 i tidligere versioner) Der foreligger tilladelse (kode i tidligere versioner) 0 6 BYG.0 Bygning ID 0 N() cifret teknisk nøgle BYG. Omfattet af byggeskadeforsikring K() Koder: Bygningen er ikke omfattet af byggeskadeforsikring 00 7 Version 8.0. Side 8 af 6 Juni 0

19 Feltnr K. Bygningen er omfattet af byggeskadeforsikring Bygningen er opført som selvbyg 0 BYG. Gyldighedsdato Dato BYG. BYG. BYG. Medlemskab af spildevandsforsyning Påbud om forbedret rensning Frist for forbedret rensning K() For bygninger udenfor kloakopland (afløbskoder 0-60) angives om der indgået kontraktligt medlemskab med et spildevandsforsyningsselskab Koder: Ikke oplyst Ikke medlemskab af spildevandsforsyning Medlemskab af spildevandsforsyning K() For bygninger udenfor kloakopland (afløbskoder 0-60) angives om kommunen har givet påbud om at etablere forbedret rensning, så regionplanens og vandplanens renseklasser overholdes. Koder: Ikke oplyst Rensning ok. Intet påbud Rensning skal forbedres til SOP Rensning skal forbedres til SO Rensning skal forbedres til OP Rensning skal forbedres til O Dato For bygninger udenfor kloakopland (afløbskoder 0-60), hvor der ifølge feltet Påbud om forbedret rensing er givet et påbud, angives det hvornår fristen for forbedret rensning udløber. BYG.6 Tilladelse til udtræden K() For grunde indenfor kloakopland (afløbskoder -9) angives status for tilladelse til hel eller delvis udtræden af det offentlige kloakfællesskab (Spildevandsforsyning) jf. Spildevandsbekendtgørelsen, stk.. BYG.7 BYG.8 BYG.9 Dato for tilladelse til udtræden Tilladelse til alt. bortskaffelse eller afledning Dato for tilladelse til alt. bortskaffelse eller afledning Dato Koder: Ikke oplyst Tilladelse meddelt Tilladelse bortfaldet K() For grunde indenfor kloakopland (afløbskoder -9) angives status for tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning jf. Spildevandsbekendtgørelsens, stk.. Dato Koder: Ikke oplyst Tilladelse meddelt Tilladelse bortfaldet BYG.0 Type af flytning K() Type af flytning af bygning Koder: Matrikulær ændring Version 8.0. Side 9 af 6 Juni 0

20 Feltnr K. Fysisk flytning BYG.0 Tilflytterkommune UUID Kommuneid for den kommune som bygningen flyttes til. 7.. Teknisk anlæg - (Frivillig) Ved et Teknisk anlæg forstås en stedfast, klart afgrænset konstruktion, som er opført til et bestemt teknisk formål, og ikke kan karakteriseres som en Bygning. Typen af et Teknisk anlæg vil blive nærmere defineret ved en positivliste i instruksen. Som eksempler på Teknisk anlæg kan nævnes olietanke (der er registreret på ejendomsniveau i nuværende ), vindmøller, gylletanke og siloer. Relationer som entiteten danner R.nr. Kls. Navn Kardinalitet R.TEK. 0 Teknisk anlæg Grund. 0, 0,,M Et teknisk anlæg ligger på grund. En grund kan rumme 0, eller flere tekniske anlæg. R.TEK. 0 Teknisk anlæg - Vurderingsejendom (ESR). 0, 0,,M Et teknisk anlæg hører til 0 eller ejendom. En ejendom kan bestå af 0, eller flere tekniske anlæg. R.TEK. 0 Teknisk anlæg - Adgangsadresse. 0, 0,,M Et teknisk anlæg har 0 eller repræsentative adgangsadresser. En adgangsadresse kan være repræsentativ adresse for 0, eller flere tekniske anlæg. R.TEK. 0 Tekniske anlæg Vejnavn. 0, 0,,M Et teknisk anlæg er tilknyttet 0 eller vejnavn. Et vejnavn kan være tilknyttet 0, eller flere tekniske anlæg. R.TEK.6 Teknisk anlæg - Adgangsadresse. 0, 0,,M Et teknisk anlæg har 0 eller tilnærmet adgangsadresse. En adgangsadresse kan være tilnærmet adresse for 0, eller flere tekniske anlæg. R.TEK.7 Teknisk anlæg - Bygning. 0, 0,,M Et teknisk anlæg kan ligge i 0 eller bygning. En bygning kan have 0, eller flere tekniske anlæg. Supplerende systemmæssige regler Regel nr. Ref. til relation nr. Beskrivelse. R.TEK. Er det tekniske anlæg beliggende på et matrikuleret areal, skal relationen R.TEK. til det pågældende matrikelnummer oprettes direkte. Er det tekniske anlæg beliggende på umatrikuleret areal eller på søterritoriet tildeles feltet TEK., Landsejerlav, værdien 0 og feltet TEK., Matrikelnummer, værdien umt. Såfremt kommunen har en opdeling af umatrikulerede arealer, der er tildelt ejerlavslignende betegnelser, og registreret dette i ESR med kommunale ejerlavskoder, der ikke har noget korresponderede ejerlav i KMS s ejerlavsbetegnelse, kan disse kommunale inddelinger anvendes i stedet for landsejerlav 0. Version 8.0. Side 0 af 6 Juni 0

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse - Datamodel

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse - Datamodel Indholdsfortegnelse 7. Datamodel... 7.. Logisk datamodel... 7... Bygning (Obligatorisk)... 7... Teknisk anlæg - (Frivillig)...9 7... Bolig-/erhvervsenhed (Obligatorisk)...5 7... Brugsenhed - (Frivillig)...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 7 - Datamodel

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 7 - Datamodel Indholdsfortegnelse 7. Datamodel... 7. Logisk datamodel... 7.. Bygning (Obligatorisk)... 7.. Teknisk anlæg - (Frivillig)... 8 7.. Bolig-/erhvervsenhed (Obligatorisk)... 7.. Brugsenhed - (Frivillig)...

Læs mere

FELT_NAVN KODE_VAERDI KODE_TEKST Bygningen har direkte adgang til gade og vej. ADGANG_KODE 1 Bygningen har ikke direkte adgang til gade og vej

FELT_NAVN KODE_VAERDI KODE_TEKST Bygningen har direkte adgang til gade og vej. ADGANG_KODE 1 Bygningen har ikke direkte adgang til gade og vej FELT_NAVN KODE_VAERDI KODE_TEKST ADGANG_KODE Bygningen har direkte adgang til gade og vej. ADGANG_KODE 1 Bygningen har ikke direkte adgang til gade og vej BAD_KODE C Der er adgang til badeværelse BAD_KODE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 7 - Datamodel

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 7 - Datamodel Indholdsfortegnelse 7. Datamodel... 7. Logisk datamodel... 7.. Bygning (Obligatorisk)... 7.. Teknisk anlæg - (Frivillig)... 8 7.. Bolig-/erhvervsenhed (Obligatorisk)... 7.. Brugsenhed - (Frivillig)...

Læs mere

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre Bilag 1 Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Afløbsforhold Vandforsyning Grundens afløbsforhold registreres medmindre afløbsforholdene for de bygninger,

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi. Oplysninger om grunde AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi GRØNDALSVEJ 1C, 8260 VIBY

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5, 2. sal, 5700 Svendborg Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø () -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø () Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Erhvervsparken 24 (vejkode: 382), 8882 Fårvang

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Erhvervsparken 24 (vejkode: 382), 8882 Fårvang Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: FREDERIKSBERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN RÅDHUS ALLE 7, 2860 SØBORG Modtager:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 7 - Datamodel

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 7 - Datamodel Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 7. Datamodel... 7. Logisk datamodel... 7.. Bygning (Obligatorisk)... 7.. Teknisk anlæg - (Frivillig)... 0 7.. Bolig-/erhvervsenhed (Obligatorisk)... 8 7.. Brugsenhed

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BBR - EJENDOMSBESKATNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

AARHUS KOMMUNE BBR - EJENDOMSBESKATNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde AARHUS KOMMUNE - EJENDOMSBESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE - EJENDOMSBESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager:

Læs mere

AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BBR.

AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BBR. AALBORG KOMMUNE myndigheden -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Tanken er afblændet. Tanken er afblændet

Tanken er afblændet. Tanken er afblændet FREDERIKSBERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde Syddjurs Kommune Team Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen Centerparken 1, 7330 Brande Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde HØRSHOLM KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HØRSHOLM KOMMUNE ÅDALSPARKVEJ 2, 2970 HØRSHOLM Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 223 14054

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: ALBERTSLUND KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender ALBERTSLUND KOMMUNE By Miljø og Beskæftigelse, 2620 Albertslund Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ SKOVLØKKEN 4, TEJN, 3770 ALLINGE Modtager:

Læs mere

I forbindelse med konverteringen af olietanke fra det gamle BBR skal man også være opmærksom på, at olietanke var registreret på ejendomsnummerniveau

I forbindelse med konverteringen af olietanke fra det gamle BBR skal man også være opmærksom på, at olietanke var registreret på ejendomsnummerniveau 28. marts 2011 Sag 10/01271 /the/hp Vejledning til registrering af olietanke i BBR De felter i BBR, der benyttes til registrering af olietanke benyttes for en stor dels vedkommende også til oplysninger

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Præstebrovej 49 (vejkode: 1003), Hjortkær, 6818 Årre. Bygningsnr.

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Præstebrovej 49 (vejkode: 1003), Hjortkær, 6818 Årre. Bygningsnr. VARDE KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VARDE KOMMUNE Bytoften 2, 6800 Varde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 573 114033 19-01-2015

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Oplysninger om grunde Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 110, 9530 Støvring Modtager: Kommune

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice Ramsherred 5, 5700 Svendborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med.

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med. Din pligt som ejer Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. Kommunen kan give en bøde på op til 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysninger til BBR, eller hvis

Læs mere

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med.

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med. Din pligt som ejer Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. En registrering i BBR kan ikke nødvendigvis tages som udtryk for, at byggeriet er lovligt i henhold til

Læs mere

2 TH 0 50/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

2 TH 0 50/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN. Oplysninger om grunde HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN HØVEDSTENSVEJ 45, 2650 HVIDOVRE

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ PRINSENS ALLE 5, 8800 VIBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Houvej 22 (vejkode: 301), Estre, 5953 Tranekær

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Houvej 22 (vejkode: 301), Estre, 5953 Tranekær Langeland kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Langeland kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 482

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE Miljø og Byggesag, Ejendomsdata. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

ROSKILDE KOMMUNE Miljø og Byggesag, Ejendomsdata. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde ROSKILDE KOMMUNE Miljø og Byggesag, Ejendomsdata -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender ROSKILDE KOMMUNE Miljø og Byggesag, Ejendomsdata Rådhusbuen 1, Postboks 100,

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen EGEDAL KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender EGEDAL KOMMUNE RÅDHUSTORVET 2, 3660 STENLØSE Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen Kommune nr.:

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet NORDDJURS KOMMUNE Byggegruppen BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NORDDJURS KOMMUNE Byggegruppen TORVET 3, 8500 GRENAA Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Hejnsvigvej 12 (vejkode: 237), 7190 Billund

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Hejnsvigvej 12 (vejkode: 237), 7190 Billund Billund Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Billund Kommune Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 530

Læs mere

ST TV 0 0 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

ST TV 0 0 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Københavns Kommune Center for Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Center for Byggeri Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne Hansen. 5800 Nyborg

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne Hansen. 5800 Nyborg NYBORG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NYBORG KOMMUNE -MYNDIGHEDEN, TEKNISK AFD., 5800 NYBORG Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE HØJE-TAASTRUP KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HØJE-TAASTRUP KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØCENTER BYGADEN 2, 2630 TAASTRUP Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde HORSENS KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HORSENS KOMMUNE RÅDHUSTORVET 4, 8700 HORSENS Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 615 287431

Læs mere

Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: William Husted

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr.

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr. Næstved Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Næstved Kommune Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 370

Læs mere

Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup Modtager:

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 1338 af 28/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-2191 Senere

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet 1 0 1574 78/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet 1 0 1574 78/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Syddjurs Kommune Team Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 74 af 22/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2841650 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet Syddjurs Kommune Team Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME RÅDHUSET - KIRKESTRÆDE 11, 7500 HOLSTEBRO Modtager:

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: 1 TV 0 0 78/0/0 0/0 3/0 1/(D*) JA(E*)

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: 1 TV 0 0 78/0/0 0/0 3/0 1/(D*) JA(E*) Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Sønderborg Kommune Afdeling Byg BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Sønderborg Kommune Afdeling Byg Rådhustorvet 10,, 6400 Sønderborg Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Fredericia Kommune Plan & Byg BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Fredericia Kommune Plan & Byg BBR. Oplysninger om grunde Fredericia Kommune Plan & Byg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Fredericia Kommune Plan & Byg Gothersgade 20, 7000 Fredericia Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Helsinkivej 3A (vejkode: 677), 8600 Silkeborg

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Helsinkivej 3A (vejkode: 677), 8600 Silkeborg Silkeborg Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT. Oplysninger om grunde BBR.

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT. Oplysninger om grunde BBR. RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT LAKSETORVET, INDGANG E3, 8900 RANDERS C

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg BBR. Modtager: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg BBR. Modtager: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Faaborg-Midtfyn Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Faaborg-Midtfyn Kommune Mellemgade 15, 5600 Faaborg Modtager: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR Hjørring Kommune Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Hjørring Kommune Byggeri Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger Hjørring Kommune Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Hjørring Kommune Byggeri Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 110, 9530 Støvring Modtager: Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) I bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) foretages

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: FREDERIKSBERG KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE PLAN & BYG., RÅDHUSET, 2800 KGS. LYNGBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Hjejlevej 13A (vejkode: 703), 8641 Sorring

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Hjejlevej 13A (vejkode: 703), 8641 Sorring Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Areal Bolig/Erhverv/ Andet Langeland kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Langeland kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 482 7666

Læs mere

Fredericia Kommune Plan & Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Fredericia Kommune Plan & Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Fredericia Kommune Plan & Byg BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Fredericia Kommune Plan & Byg Gothersgade 20, 7000 Fredericia Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE:

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: # A «* 8 4 S * e # MILJØ & ENERGI M I N I S T E R I E T ENERGISTYRELSEN 5. kontor Ref.: GW 31.5.1989 rev. 23.3.1995 (Appendix-bygningsliste) APPENDIX DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: 1. ENHEDSVARMEBEHOV

Læs mere

ST 1 0 72/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)).

ST 1 0 72/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)). AARHUS KOMMUNE EJENDOMSBESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE EJENDOMSBESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Mariagerfjord Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Etage: ST, Side/Dør: TV 0 54 61/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Etage: ST, Side/Dør: TV 0 54 61/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg BBR. Modtager: Adresse: Kongeåsen 20 (vejkode: 482), Smørumnedre, 2765 Smørum. Anlægsnr.

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg BBR. Modtager: Adresse: Kongeåsen 20 (vejkode: 482), Smørumnedre, 2765 Smørum. Anlægsnr. EGEDAL KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender EGEDAL KOMMUNE RÅDHUSTORVET 2, 3660 STENLØSE Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 240 1062

Læs mere

HERNING KOMMUNE Teknik og Miljø - Byggeri. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BBR

HERNING KOMMUNE Teknik og Miljø - Byggeri. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BBR HERNING KOMMUNE Teknik og Miljø - Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HERNING KOMMUNE Teknik og Miljø - Byggeri Torvet 5, DK 7400 HERNING Modtager: Kommune

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. ST TV 0 0 0/40/0 0/0 0/2 (A*)/(D*) NEJ(H*) Engroshandel og lager. Bemærkninger for enheden

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. ST TV 0 0 0/40/0 0/0 0/2 (A*)/(D*) NEJ(H*) Engroshandel og lager. Bemærkninger for enheden Københavns Kommune Center for Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Center for Byggeri Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR. Oplysninger om grunde VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ PRINSENS ALLE 5, 8800 VIBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet AALBORG KOMMUNE myndigheden -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VEJLE KOMMUNE DIGITAL. Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VEJLE KOMMUNE DIGITAL. Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg VEJLE KOMMUNE DIGITAL -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJLE KOMMUNE DIGITAL KIRKETORVET 22, 7100 VEJLE Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Faxe kommune Center for Teknik & Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Faxe kommune Center for Teknik & Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Faxe kommune Center for Teknik & Miljø -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Faxe kommune Center for Teknik & Miljø Frederiksgade 9, 4690 Haslev Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Rudersdal kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rudersdal kommune Øverødvej 2, Rådhuset, 2840 Holte Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Læs mere

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Aabenraa Kommune Teknik og Miljø BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Aabenraa Kommune Teknik og Miljø Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Vesterkøb 1 (vejkode: 9339), 2640 Hedehusene

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Vesterkøb 1 (vejkode: 9339), 2640 Hedehusene HØJE-TAASTRUP KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HØJE-TAASTRUP KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØCENTER BYGADEN 2, 2630 TAASTRUP Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Etage: ST, Side/Dør: TV 5 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

Etage: ST, Side/Dør: TV 5 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Odense Kommune Digitalisering og Geodata -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Odense Kommune Digitalisering og Geodata Nørregade 36, Postboks 730, 5100 Odense

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Middelfart Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Middelfart Kommune BBR - Østergade 21, 5580 Nørre Åby Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

BBR. Oplysninger om grunde. Adresse: Azaleavej 10 (vejkode: 46), 2000 Frederiksberg. Adresse: Søndre Fasanvej 52 (vejkode: 784), 2000 Frederiksberg

BBR. Oplysninger om grunde. Adresse: Azaleavej 10 (vejkode: 46), 2000 Frederiksberg. Adresse: Søndre Fasanvej 52 (vejkode: 784), 2000 Frederiksberg FREDERIKSBERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager: Kommune

Læs mere

RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT LAKSETORVET, INDGANG E3, 8900 RANDERS C

Læs mere

Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter

Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter Bygning. BYG.1 Bygning ID UUID Dannes maskinelt BYG.2 Kommunenumm er H(4) Fra kommunetabel. Værdisæt: 0001 0999 BYG.3 Landsejerlav H(7) Fra MATR.

Læs mere

VEJLE KOMMUNE DIGITAL. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

VEJLE KOMMUNE DIGITAL. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde VEJLE KOMMUNE DIGITAL BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJLE KOMMUNE DIGITAL KIRKETORVET 22, 7100 VEJLE Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi GRØNDALSVEJ 1C,

Læs mere

Odense Kommune Digitalisering og Geodata. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Odense Kommune Digitalisering og Geodata. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Odense Kommune Digitalisering og Geodata BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Odense Kommune Digitalisering og Geodata Nørregade 36, Postboks 730, 5100 Odense

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde BBR.

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde BBR. VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ PRINSENS ALLE 5, 8800 VIBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til version 1

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til version 1 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Ændringer i BuildingDwelling... 4 2.1.

Læs mere