Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 7 - Datamodel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 7 - Datamodel"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 7. Datamodel Logisk datamodel Bygning (Obligatorisk) Teknisk anlæg - (Frivillig) Bolig-/erhvervsenhed (Obligatorisk) Brugsenhed - (Frivillig) Adgangsadresse (Obligatorisk) Enhedsadresse (Obligatorisk) Opgang/indgang (Obligatorisk) Etage (Obligatorisk) Rum - (Frivillig) Grund Fysisk datamodel Teknisk ID Denormalisering... 6 Version 8.0. Side af 6 Juni 0

2 7. Datamodel Kapitlet om datamodel er delt i en række afsnit om den logiske datamodel og en række afsnit om den fysiske datamodel. 7. Logisk datamodel Den logiske datamodel indeholder en beskrivelse af entiteter og relationer. Den logiske datamodel indeholder følgende entitetstyper: Bygning Teknisk anlæg Bolig-/erhvervsenhed Brugsenhed Adgangsadresse Enhedsadresse Opgang/indgang Etage Rum Grund Herudover er der anført de relationer til andre entiteter, der skal oprettes, når en forekomst af den pågældende entitet oprettes. Samt de relationer fra andre entiteter, der skal oprettes i forbindelse med indberetningen af forekomster af disse andre entiteter. For begge relationstyper gælder det, at relationerne har fået navne, der beskriver forholdet mellem de relaterede entiteter, eksempelvis bygning ligger på matrikelnummer. Den første kolonnes relationsnummer henviser til datamodellen. Endelig er de kardinaliteter, der i modellen er illustreret med grafisk notation, her beskrevet i tekst. Udover relationerne er der angivet nogle systemmæssige regler, der ikke kan udtrykkes med datamodellen, men som skal iagttages. Stamdata Her er anført de krævede identifikationer til forekomster af den pågældende entitet: Teknisk ID: den maskinelt tildelte, stabile nøgle. Administrativ(e) nøgle(r): Her er anført den eller de identifikationer, der i de administrative retningslinier er fastsat for den pågældende entitet. Der er ikke medtaget andre administrative identifikationer, der er nødvendige for at den anførte identifikation skal være entydig. Fremmednøgle(r): Her er anført den eller de identifikationer, der sikrer relationerne til andre entiteter. Hvor det er muligt, er der valgt de tekniske ID er som fremmednøgle. Version 8.0. Side af 6 Juni 0

3 Byggesagsdata Her er anført de krævede identifikationer som beskrevet ovenfor, dog er der under de administrative nøgler tilføjet byggesagsdato og evt. litra, der adskiller denne type oplysninger fra stamdata. En given bygning har en forekomst i stamdata og en eller flere forekomster i byggesagsdata, hvis den pågældende bygning er omfattet af en eller flere byggesager. Dataindhold: I denne oversigt er beskrevet s stam- og byggesagsdata. I skemaet forekommer følgende kolonner: Feltnr.: De enkelte -data er tildelt en feltidentifikation, hvor de første tre bogstaver angiver den entitet, data vedrører. Feltnavn: Hvis -data overføres fra det nuværende, er det nuværende navn bevaret. Kl.: Oplysningen er henført til klasse 0,, eller. Type: Her er anført formatet for det pågældende dataelement. A = tekstfelt med alle tegn (alfanumerisk), H = heltal, D = decimaltal, K = kodefelt, Dato = dato på formen ååååmmdd. I parentes er angivet det maksimale antal tegn i feltet. For decimaltal er der endvidere angivet antal karakterer efter decimalseparatoren (Eks: D(0,) angiver der kan angives et decimaltal med 7 cifre før separatoren, en separator (,) og decimaler). Tomme felter udfyldes med null. feltnr.: Datas feltnummer i det nuværende. K.: -data er henført til et af tre sikkerhedsniveauer, jf. kravspecifikationen. Sikkerhedsklassifikationen har kun betydning for de bygninger, der efter de administrative retningslinier er omfattet af sikkerhedshensyn, fordi de benyttes af Forsvaret, Justitsministeriet eller Beredskabsstyrelsen. Under Adgangsadresse og Enhedsadresse er kolonne tom, da der ikke er sikkerhedsklassifikation på adresser. Bemærkninger/koder: Hvis der for det pågældende dataelement er fastsat et kodesæt, vil det være anført i denne kolonne. Version 8.0. Side af 6 Juni 0

4 Nedenfor vises den logiske datamodel: R.RUM. Rum (RUM) R.RUM. R.RUM Brugsenhed (BRU) R.BRU. R.BRU. -data logisk Etage (ETA) R.ENH. R.ENH.6 R.ENH. Bolig-/ erhvervsenhed (ENH) R.ENH.7 R.ENH. Enhedsadresse (EAD) Postnummer (CPR) R.EAD. R.AAD. Opgang/Indgang (OPG) Kardinaliteten er midlertidig 0,,M R.ENH. R.OPG. Adgangsadresse (AAD) R.AAD.6 Lokalitet (CPR) Teknisk anlæg (TEK) R.ETA. R.OPG. R.TEK.6 R.TEK. R.BRU. R.TEK. R.AAD. Bynavn (CPR) R.TEK.7 Bygning (BYG) R.BYG. R.AAD. Vejnavn (CPR) R.ENH. R.AAD. R.RUM. R.TEK. R.TEK. R.BYG. R.BYG. R.BYG. R.AAD.7 R.AAD. R.GRU. Kommunenr. Administrativ Fysisk Obligatorisk entitetstype Kommuneejerlav (ESR) Frivilig entitetstype R.GRU. Entitetstype uden for Matrikelnummer (KMS) Obligatorisk relation Frivilig relation Vurderingsejendom (ESR) R.GRU. Grund (GRU) R.GRU. R.GRU. R.ESR. Matrikelnummer (ESR) Figur 7.. Logisk datamodel for 7.. Bygning (Obligatorisk) En Bygning er defineret som én eller flere konstruktioner, der udgør en rumlig helhed og som skærmer mod vejrliget. En bygning skal som minimum bestå af en overdækning (et tag). Relationer som entiteten danner: R.nr. Kls. Navn Kardinalitet R.BYG. 0 Bygning - Grund. 0,,M En bygning ligger på grund. En grund rummer 0, eller flere bygninger. R.BYG. 0 Bygning - Vurderingsejendom (ESR). 0, 0,,M En bygning hører til 0 eller ejendom. En ejendom består af 0, eller flere bygninger. R.BYG. 0 Bygning - Vurderingsejendom (ESR). 0, 0,,M En bygning hører til 0 eller ejerlejlighed (vurderingsejendom). En ejerlejlighed (vurderingsejendom) består af 0, eller flere bygninger. R.BYG. 0 Bygning - Adgangsadresse. 0, 0,,M En bygning har 0 eller repræsentativ adgangsadresse. En adgangsadresse er repræsentativ adresse for 0, eller flere bygninger. Den repræsentative adgangsadresse er den adgangsadresse, der vælges blandt flere mulige adgangsadresser. En bygning har altid repræsentativ Version 8.0. Side af 6 Juni 0

5 adgangsadresse, med mindre bygningen er placeret på søterritoriet. Ad. R.BYG. en bygning må som udgangspunkt ikke opføres på tværs af skel mellem samlede faste ejendomme. Dette forekommer dog undtagelsesvist, og der skal derfor være mulighed for at registrere dette forhold. Relationen R.BYG. oprettes i disse tilfælde til den grund hvor den overvejende del af bygningen er beliggende. Relationer som entiteten indgår i R.nr. Kls. Navn Kardinalitet R.TEK.7 Teknisk anlæg - Bygning. 0, 0,,M Et teknisk anlæg ligger i 0 eller bygning. En bygning har 0, eller flere tekniske anlæg. R.OPG. 0 Opgang/Indgang - Bygning. 0,,M En opgang/indgang ligger i netop bygning. En bygning har 0, eller flere opgange/indgange. R.ETA. 0 Etage - Bygning. 0,,M En etage ligger i netop bygning. En bygning består af 0, eller flere etager. Supplerende systemmæssige regler Regel nr. Ref. til Relation nr. Beskrivelse. R.BYG. Er bygningen beliggende på et matrikuleret areal, skal relationen R.BYG. til det pågældende matrikelnummer oprettes direkte. Er bygningen beliggende på umatrikuleret areal eller på søterritoriet tildeles feltet BYG., Landsejerlav, værdien 0 og feltet BYG., Matrikelnummer, værdien umt. Såfremt kommunen har en opdeling af umatrikulerede arealer, der er tildelt ejerlavslignende betegnelser, og registreret dette i ESR med kommunale ejerlavskoder, der ikke har noget korresponderede ejerlav i KMS s ejerlavsbetegnelse, kan disse kommunale inddelinger anvendes i stedet for landsejerlav 0.. R.BYG. Er bygningen opført henover matrikelskel, oprettes relationen R.BYG. til det matrikelnummer, hvor hovedparten af bygningen er beliggende.. R.BYG. R.BYG. Er bygningen beliggende på et matrikuleret areal, skal relationen R.BYG.. afledes af ESR via relationen R.BYG., dvs. at den pågældende ejendom fremfindes i ESR via det matrikelnummer, som bygningen ligger på. Er bygningen beliggende på fremmed grund, skal relationen R.BYG. til ejendom dog oprettes direkte. Er bygningen beliggende på umatrikuleret areal eller på søterritoriet, skal relationen R.BYG. ligeledes oprettes direkte.. R.BYG. En bygning skal altid have en repræsentativ adgangsadresse, med mindre bygningen ligger på søterritoriet.. R.BYG. R.OPG. R.AAD. R.BYG. Såfremt relationen Bygning Adgangsadresse forefindes, skal følgende valideringsregler opfyldes: Såfremt bygningen er relateret til en eller flere opgange/indgange med tilhørende adgangsadresser (R.OPG.), skal den repræsentative adresse findes blandt disse adgangsadresser. Såfremt bygningen ikke er relateret til nogen opgang/indgang, skal den repræsentative adresse enten være blandt de adgangsadresser, der jf. R.AAD. er registreret på dét matrikelnummer, som bygningen jf. R.BYG. ligger på, eller svare til dén ejendomsadresse der i ESR er fastsat for dén ejendom, som bygningen jf. R.BYG. er en del af. Version 8.0. Side af 6 Juni 0

6 Stamdata Teknisk ID Administrativ(e) nøgle(r): Fremmednøgle(r): Bygning ID Ejendomsnummer, Bygningsnummer, Repræsentativ adgangsadresse (vejkode, husnummer). Matrikelbetegnelse, Adgangsadresse ID. Byggesagsdata Teknisk ID Administrativ(e) nøgle(r): Fremmednøgle(r): Bygning ID Ejendomsnummer, Bygningsnummer, Repræsentativ adgangsadresse (vejkode, husnummer), Byggesagsdato, Litra. Matrikelbetegnelse, Adgangsadresse ID, Bygning ID på forekomst i stamdata. Dataindhold Feltnr K. BYG. Bygning ID 0 UUID BYG. Kommunenummer 0 H() 00 BYG. Landsejerlav 0 H(7) BYG. Kommunal ejerlavskode H() BYG. Matrikelnummer 0 A(7) BYG.6 Ejendomsnummer 0 H(6) 0 BYG.7 Bygningsnummer 0 H() 0 BYG.8 Vejkode 0 H() 7 BYG.9 Husnummer 0 A() 7 7 BYG.0 Byggesagsnummer A() BYG. Byggesagsdato Dato 68 BYG. Litra K() 69 Koder: Byggesagen har ingen litra Litra under byggesagen ( A-Z, men O, Q, I og J forekommer ikke) bla nk A-Z BYG. Ejendomsnummer for ejerlejlighed 0 H(6) Anvendes når lejligheden er en bygning. BYG. Ejendomsreference 0 UUID Anvendes til at knytte ejendomme sammen, hvis der er tale om ejerlejlighedsopdeling. BYG. Ejerlejlighedsnummer 0 H() BYG.6 Kode for mere end ejerlejlighed 0 A() Koder: En enhed Mere end enhed E M BYG. Bygningens anvendelse (nuværende kodesæt) K() 0 Koder: Bygninger til helårsbeboelse. 0 Stuehus til landbrugsejendom. Version 8.0. Side 6 af 6 Juni 0

7 Feltnr K. 0 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). 0 Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). 0 Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder to-familiehus (vandret adskillelse mellem enhederne). 0 Kollegium. 60 Døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem). 90 Anden bygning til helårsbeboelse. Produktions- og lagerbygninger i forbindelse med landbrug, industri, håndværk, offentlige værker o. lign. 0 Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign. 0 Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (fabrik, værksted o. lign.). 0 El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v.. 90 Anden bygning til landbrug, industri etc. Bygninger til handel, transport, kontor, liberale erhverv, servicevirksomhed o. lign. 0 Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning, parkeringshus). Garage med plads til et eller to køretøjer registreres med anvendelseskode Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration. 0 Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed. 90 Anden bygning til transport, handel etc. Bygninger til kulturelle formål samt institutioner. 0 Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke o. lign. 0 Bygning til undervisning og forskning (skole, gymnasium, forskningslaboratorium o. lign.). 0 Bygning til hospital, sygehjem, fødeklinik o. lign. 0 Bygning til daginstitution. 90 Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o. lign. Bygninger til fritidsformål. 0 Sommerhus. 0 Bygning til ferieformål m.v., bortset fra sommerhus (feriekoloni, vandrehjem o. lign.) 0 Bygning i forbindelse med idrætsudøvelse (klubhus, idrætshal, svømmehal o. lign.). 0 Kolonihavehus. 90 Anden bygning til fritidsformål. Mindre bygninger til garageformål, opbevaring Version 8.0. Side 7 af 6 Juni 0

8 Feltnr K. m.v. 90 Garage med plads til et eller to køretøjer. 90 Carport. 90 Udhus. BYG. Bygningens klassifikation (nyt kodesæt) () K() Benyttes ikke. Oplysningen skal registreres for nye bygninger. Koder: Kodesættet er sammensat således, at de to første cifre angiver koderne for klasse -data. Det tredje ciffer angiver mere detaljerede klasse -data. Fjerde ciffer kan anvendes til klasse -data. Helårsbeboelse 00 Enfamiliehus 00 Række-, kæde- og dobbelthus 0 Alm. Rækkehus 0 Enderækkehus 0 Dobbelthus 0 Kædehus 00 Etageboligbebyggelse 0 Tofamiliehus 0 Etageboligbebyggelse med eller flere boliger 00 Anneksbygning 700 Husbåd 800 Servicebygning i tilknytning til boliger 900 Anden bygning til helårsbeboelse Fritidsbeboelse 00 Sommerhus 00 Fritidshus 00 Kolonihavehus 00 Anneksbygning 900 Anden bygning til fritidsbeboelse Landbrug mv. 00 Stald (Bygning til opbevaring/opdræt af dyr) 0 Kreaturstald 0 Svinestald 0 Fjerkræstald 0 Hestestald 0 Pelsdyrstald 90 Anden stald 00 Lade eller anden bygning til opbevaring af afgrøder 0 Ladebygning 0 Silobygning, plansilo. 90 Anden bygning til opbevaring af afgrøder 00 Maskinhus, vognport, garage 0 Maskinhus 0 Garage, vognport 90 Anden lign. Bygning 00 Drivhus, væksthus 900 Anden driftsbygning til landbrug mv. Produktion, Lager, Garage 00 Fabrik, Værksted, 00 Laboratorium i forbindelse med erhvervsmæssig produktion. Version 8.0. Side 8 af 6 Juni 0

9 Feltnr K. 00 Lager, oplagring af varer 00 Garage, husning af køretøjer, luftfartøjer o.l. 0 Garage til biler, herunder parkeringshus. 0 Hangar 0 Remise 90 Anden garage 00 Værker 0 Elværk 0 Kraftvarmeværk 0 Varmeværk 0 Vandværk 0 Gasværk/biogasanlæg 60 Forbrændingsanstalt 70 Rensningsanlæg 90 Andre værker 900 Anden lignende anvendelse Trafik, butik, hotel, kontor 00 Trafik, betjening af passagerer 0 Banegård 0 Rutebilstation 0 Lufthavnsterminal 0 Færgeterminal 90 Anden bygning til betjening af passagerer 00 Butik, kundebetjening, salg, erhvervsmæssig udstilling 0 Butik til detailhandel 0 Bank- og postekspedition 0 Restaurant 0 Serviceerhverv som frisør vaskeri m.m. 0 Erhvervsmæssig udstilling for publikum 90 Anden bygning til kundebetjening 00 Hotel, indkvartering 0 Hotel, Motel 0 Kongrescenter 0 Beboelsesbygning til højskole 0 Skolehjem 0 Vandrerhjem 60 Feriecenter 70 Campinghytte 80 Spejderhytte 90 Anden bygning til indkvartering 00 Kontor 900 Anden lignende anvendelse Institution 600 Kultur 60 Teater og koncertsal 60 Biograf 60 Kulturhus, medborgerhus, forsamlingshus, fælleshus 60 Museum 60 Bibliotek 660 Kirke 670 Andre bygninger til religiøse formål 680 Bygninger i forlystelsesparker som tivoli, zoo, vandland 690 Anden bygning til kultur m.v. 600 Undervisning og forskning 60 Skole 60 Gymnasium 60 Erhvervsskole 60 Universitet eller anden højere læreanstalt Version 8.0. Side 9 af 6 Juni 0

10 Feltnr K. 60 Laboratorium i forb. m. undervisning 690 Anden bygning til undervisning 600 Sundhedsvæsen, sygehus, lægehus, klinik 60 Sygehus 60 Lægehus 60 Tandlægeklinik 60 Dyrehospital, dyrlægeklinik. 690 Anden bygning til sundhedsvæsen 600 Døgninstitution 600 Daginstitution 60 Vuggestue 60 Børnehave 60 Fritidshjem 60 Integreret institution 60 Skolefritidsordning (SFO) 660 Ungdomsklub 690 Anden bygning til daginstitution 6600 Idræt 660 Klubhus 660 Sportshal 660 Svømmehal 6690 Anden bygning til idræt 6700 Særlig institutionstype 670 Fængsel 670 Kaserne 670 Øvrige militære funktioner 6790 Anden institutionstype 6900 Anden institution Mindre bygninger til garageformål, opbevaring mv. 900 Garage med plads til eller køretøjer 900 Carport 900 Udhus 90 Almindeligt udhus 90 Nedlagt avls- og driftsbygning 900 Overdækket areal 900 Drivhus ved ikke landsbrugsbygning BYG. Kilde for konvertering af bygningens anvendelse A() Benyttes ikke. Koder for maskinel konvertering: Usikker konvertering, skal kontrolleres Maskinel oversættelse af gammel kode kombineret med ESR-oplysning Maskinel oversættelse af gammel kode kombineret med oplysning fra begrundelsesregistret Maskinel oversættelse af gammel kode kombineret med notatlinie. Maskinel direkte oversættelse af gammel kode Ny kode kontrolleres manuelt 6 BYG. Antal lejligheder med køkken H() 0 Værdier angives fra til BYG. Antal lejligheder uden køkken H() 06 Værdier angives fra til BYG.6 Opførelsesår H() 07 Åååå BYG.7 Om-/tilbygningsår (seneste) H() 09 Åååå Version 8.0. Side 0 af 6 Juni 0

11 Feltnr K. BYG.8 Midlertidig oprettelse/fuldførelse K() 08 Koder: Bygningen er ikke midlertidig oprettet Bygningen er midlertidig oprettet Bygningen er midlertidig fuldført 0 BYG.9 Dato for midlertidig opført bygning Dato BYG.0 Vandforsyning K() 0 Koder: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Privat, alment vandforsyningsanlæg Enkeltindvindingsanlæg (egen boring til eller ejendomme) Brønd Ikke alment vandforsyningsanlæg (forsyner < 0 ejendomme) Ingen vandforsyning BYG. Afløbsforhold K() 8 - Fælleskloakeret: spildevand + tag- og overfladevand - Fælleskloakeret: spildevand + delvis tag- og overfladevand - Fælleskloakeret: spildevand - Fælleskloakeret: tag- og overfladevand - Separatkloakeret: spildevand + tag- og overfladevand 6 - Separatkloakeret: spildevand + delvis tag- og overfladevand 7 - Separatkloakeret: spildevand 8 - Separatkloakeret: tag- og overfladevand 9 - Spildevandskloakeret: Spildevand 0 - Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg - Afløb til fællesprivat spildevandsanlæg - Afløb til fællesprivat kloakledning med tilslutning til spildevandsforsyningens renseanlæg 0 - Afløb til samletank - Afløb til samletank for toiletvand og mekanisk rensning af øvrigt spildevand 9 - Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse 0 - Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet) - Mekanisk rensning med privat udledn. dir. til vandløb, sø eller hav - Mekanisk og biologisk rensning (ældre anlæg uden renseklasse) 70 - Udledning uden rensning direkte til vandløb, søer eller havet 80 - Anden type afløb 90 - Ingen udledning 0 - SOP: Minirenseanlæg med direkte udledning 0 - SOP: Minirenseanlæg med udledning til markdræn 0 - SOP: Minirenseanlæg med nedsivning i faskine 0 - SOP: Nedsivning til sivedræn 0 - SOP: Samletank 06 - SOP: Pileanlæg med nedsivning (uden membran) 07 - SOP: Pileanlæg uden udledning (med membran) 08 - SOP: Beplantede filteranlæg med nedsivning i faskine 09 - SOP: Sandfiltre med P-fældning i bundfældningstanken og direkte udledning 0 - SOP: Sandfiltre med P-fældning i bundfældningstanken og udledning til markdræn 6 9 Version 8.0. Side af 6 Juni 0

12 Feltnr K SOP: Andet 0 - SO: Biologisk sandfilter med direkte udledning 0 - SO: Biologisk sandfilter med udledning til markdræn 0 - SO: Minirenseanlæg med direkte udledning 0 - SO: Minirenseanlæg med udledning til markdræn 0 - SO: Beplantede filteranlæg med direkte udledning 06 - SO: Beplantede filteranlæg med udledning til markdræn 90 - SO: Andet 0 - OP: Minirenseanlæg med direkte udledning 0 - OP: Minirenseanlæg med udledning til markdræn 90 - OP: Andet 0 - O: Rodzoneanlæg med direkte udledning 0 - O: Rodzoneanlæg med udledning til markdræn 0 - O: Minirenseanlæg med direkte udledning 0 - O: Minirenseanlæg med udledning til markdræn 90 - O: Andet 0 - Øvrige renseløsninger: Mekanisk med direkte udledning 0 - Øvrige renseløsninger: Mekanisk med udledning til markdræn 0 - Øvrige renseløsninger: Ældre nedsivningsanlæg med nedsivning til sivebrønd 0 - Øvrige renseløsninger: Udledning til jordoverfladen 0 - Øvrige renseløsninger: Urenset 90 - Øvrige renseløsninger: Andet 60 - Anden type afløb (større end 0 PE med egen udledning) 70 - Intet afløb BYG. Ydervæggens materiale (for overvejende del af bygningen) K() Koder: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Letbeton (lette bloksten, gasbeton) Plader af fibercement, herunder asbest (eternit el. lign.) Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk) Træbeklædning Betonelementer (etagehøje betonelementer) Metalplader Plader af fibercement (asbestfri) PVC Glas Ingen Andet BYG. Tagdækningsmateriale (for overvejende del af bygningen) K() Koder: Built-up Tagpap (med taghældning) Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit) Cementsten Tegl Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.) Stråtag Fibercement (asbestfri) PVC Version 8.0. Side af 6 Juni 0

13 Feltnr K. Glas Ingen Andet materiale BYG. BYG. Supplerende ydervæggens materiale Supplerende tagdækningsmateriale K() Kan indberettes hvis en større del af ydervægsmaterialet afviger fra det hovedsagelige materiale. Der anvendes samme koder som for den overvejende del af ydervægsmaterialet. K() Kan indberettes hvis en større del af tagdækningsmaterialet afviger fra det hovedsagelige materiale. Der anvendes samme koder som for den overvejende del af tagdækningsmaterialet. BYG.6 Asbestholdigt materiale K() Notat- linie Koder: Asbestholdigt ydervægsmateriale Asbestholdigt tagdækningsmateriale Asbestholdigt ydervægs- og tagdækningsmateriale BYG.7 Kilde til bygningens materialer K() Koder: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant) Oplyst af teknisk forvaltning Oplyst af andre (lukket for indberetning) Bygningen er maskinelt oprettet Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning BYG.8 Samlet bygningsareal H(6) 6 BYG.9 BYG.0 Bygningens samlede boligareal Bygningens samlede erhvervsareal H(6) 7 H(6) 8 BYG. Bebygget areal H(6) 9 BYG. BYG. BYG. BYG. BYG.6 BYG.7 Areal af indbygget garage Areal af indbygget carport Areal af indbygget udhus Areal af indbygget udestue eller lign. Samlet areal af lukkede overdækninger på bygningen Areal af affaldsrum i terrænniveau H() H() H() H() Areal af lukket overdækning på grundniveau H() H() 7 BYG.8 Andet areal H() BYG.9 BYG.0 Areal af overdækket areal Samlet areal af åbne overdækninger på bygningen H() 6 Areal af åben overdækning på grundniveau. H() BYG. Adgangsareal H() Samlet adgangsareal til fordeling på bygningens enheder. Version 8.0. Side af 6 Juni 0

14 Feltnr K. BYG. Beregningsprincip for areal af carport K() Notatlini e 8 Koder: Carportareal er målt efter tagflade Carportarealet er målt ½ meter inde på åbne sider BYG. Kilde til bygningsarealer K() 8 Koder: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant) Oplyst af teknisk forvaltning Oplyst af andre (lukket for indberetning) Bygningen er maskinelt oprettet Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning BYG. Antal etager H() 0 BYG. Afvigende etager K() 70 Første ciffer klasse. Andet ciffer klasse. Koder: Bygningen har ikke afvigende etager Bygningen har afvigende etager Bygningen indeholder hems Bygningen indeholder dobbelt højt rum Bygningen indeholder indskudt etage 0 0 BYG.6 Varmeinstallation K() 9 Koder: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr: Ovne (kakkelovne, kamin, brændeovne o.l.) Varmepumpe Centralvarme med to fyringsenheder (fast og olie eller gas) Elovne, elpaneler Gasradiator BYG.7 Opvarmningsmiddel K() 0 Koder: Ingen varmeinstallation Blandet (Kræver specifikation på enhedsniveau) Elektricitet Gasværksgas Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas) Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.) Halm Naturgas Andet BYG.8 Supplerende varme K() 9 Koder: Ikke oplyst Varmepumpeanlæg Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.) Ovne til flydende brændsel Solpaneler Pejs Gasradiator Elovne, elpaneler Version 8.0. Side af 6 Juni 0

15 Feltnr K. Biogasanlæg Andet: Bygningen har ingen supplerende varme BYG.69 Sikringsrumpladser H() 6 BYG.70 Fredning K() 8 Koder: Bygningen fredet iht. bygningsfredningsloven Som, men med tinglyste bevaringsbestemmelser jf. lovens Tinglyst bevaringsdeklaration, men bygningen ikke fredet På bygningens middelalderlige bygningsdele er der tinglyst fredningsbestemmelser Bygningen indeholder middelalderlige bygningsdele Bygningen og dens umiddelbare omgivelser fredet iht. bygningsfredningsloven Som 6, men med tinglyst bevaringsdeklaration Bygningen bevaringsværdig Bygningen medtaget i registrant, bevaringsplan mm BYG.7 Bevaringsværdighed URL Link til registrering i FBB BYG.7 Udlejningsforhold K() 6/ BYG.7 Leje H(9) 60/ Koder: Benyttet af ejer Ledig (ikke udlejet): Lejen er registreret på andet lejemål Lejen er indsamlet maskinelt Udlejet i almindeligt lejemål Ikke relvant for denne bygning Uoplyst E L H M A I U BYG.7 BYG.7 Dato for huslejeoplysning ID på forekomst i stamdata Dato 0 UUID Skal kun forekomme hvis der er tale om byggesagsdata. BYG.76 Byggetilladelsesdato Dato 8 BYG.77 Forventet påbegyndelsesdato Dato BYG.78 Påbegyndelsesdato Dato 8 BYG.79 Ibrugtagningstilladelse Dato 8 BYG.80 Delvis ibrugtagningstilladelse Dato 8 BYG.8 Henlæggelse Dato 8 BYG.8 Færdigt bygningsareal H(8) 86 BYG.8 Forventet fuldført dato Dato BYG.8 Fuldførelse af byggeri Dato 88 Version 8.0. Side af 6 Juni 0

16 Feltnr K. BYG.8 Sagstype K() 90 Koder i byggesagsdata: Nybyggeri Til/ombygning Nedrivning (hel eller delvis) BYG.86 Byggesagskode K() 9 Koder: Koder i stamdata: Fejlrettelse af faktiske fejlregistreringer og udeladelser) Faktisk udført ændring uden byggesagsbehandling Opdeling i enheder Sammenlægning af enheder BR - Tilladelsessag uden ibrugtagningstilladelse (enfamiliehuse mv.) BR Anmeldelsessag (garager, carporte og udhuse m.m.) BR - Tilladelsessag med ibrugtagningstilladelse BR - Tilladelsessag landbrugsbygninger BR - Anmeldelsessag (øvrige) 6 7 BYG.87 BYG.88 BYG.89 BYG.90 BYG.9 Anmeldelse af byggearbejde Anmeldelse af nedrivning Gennemført nedrivning, dato Foreløbig færdiggjort bygningsareal Foreløbig færdiggjort antal lejligheder Dato 9 Dato 9 Dato 9 H(8) 96 H() 97 BYG.9 Bygherreforhold K() Koder: Privatpersoner eller interessentskab Alment boligselskab Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab) Forening, legat eller selvejende institution Privat andelsboligforening Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Anden primærkommune Region Staten BYG.9 Kilde til geometri K() Koder: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere Matrikelkort Teknisk kort, TK--standard Teknisk kort, TK--standard TOP0DK Version 8.0. Side 6 af 6 Juni 0

17 Feltnr K. T0 Digitalt ortofoto Stedfæstet adresse 6 7 BYG.9 Revisionsdato Dato Dato for seneste revision (godkendelse eller ændring) af geometridata BYG.9 Y-koordinat D(0, ) BYG.96 X-koordinat D(0, ) Y-koordinat i UTM Zone ETRS89 X-koordinat i UTM Zone ETRS89 BYG.97 Nøjagtighedsklasse K() Koder: a b c d e 6 7 U a b c d e 6 7 U BYG.98 Ejerforholdskode K() Registreres hvis bygningen indgår i ejerlejlighed eller hvis der er tale om en bygning på lejet grund. Samme kodesæt som ved Grund. Hentes fra ESR. BYG.99 Sikkerhedsklassifikation K() Koder: BYG.00 Status K() Koder: Bygningen er ikke omfattet af sikkerhedshensyn, jfr. afsnit 7 Bygningen er omfattet af sikkerhedshensyn Bygning stamdata Udgået bygning Byggesag Afsluttet byggesag 0 BYG.0 Journalnummer A(60) BYG.0 ESDH-Reference URL BYG.0 Initialer på sagsbehandler A() BYG.0 Kommunalt felt K() Den enkelte kommune kan definere indhold og kodesæt BYG.0 Kommunalt felt K() Den enkelte kommune kan definere indhold og kodesæt BYG.06 Kommunalt felt K() Den enkelte kommune kan definere indhold og kodesæt BYG.07 Kommunalt felt H(8) Den enkelte kommune kan definere indhold Version 8.0. Side 7 af 6 Juni 0

18 Feltnr K. BYG.08 Kommunalt felt H(8) Den enkelte kommune kan definere indhold BYG.09 Kommunalt felt 6 H(8) Den enkelte kommune kan definere indhold BYG.0 FOT-ident BYG. Selvrisiko v. oversvømmelse jf. Stormrådet K() Koder: Ingen udbetalt erstatning fra Stormrådet Bygningens selvrisiko er forhøjet til Trin Bygningens selvrisiko er forhøjet til Trin BYG. Dato for pålæg fra Stormrådet Dato Ååååmmdd BYG. Byggeskadeforsikringsse lskab K() Koder: Ingen byggeskadeforsikring Tryg Topdanmark Codan If forsikring Alm. Brand Danske Forsikring Caplloyd A/S Midtjysk Forsikring BYG. Dato for byggeskadeforsikring Dato Ååååmmdd BYG. Dato for modtagelse af Dato ansøgning om byggetilladelse BYG.6 Dato for fyldestgørende Dato ansøgning BYG.7 Dato for naboorientering Dato BYG.8 Dato for færdigbehandling af naboorientering Dato BYG.9 Udledningstilladelse K() For bygninger udenfor kloakopland (afløbskoder 0-60) angives status for deres udledningstilladelse Koder: Ikke oplyst Udledningstilladelse mangler Renseanlæg etableret før 97, derfor ikke behov for tilladelse Udledningstilladelse til enkeltprivat renseanlæg Udledningstilladelse til fællesprivat renseanlæg Der foreligger ingen kendt tilladelse (kode 0 i tidligere versioner) Der foreligger tilladelse (kode i tidligere versioner) 0 6 BYG.0 Bygning ID 0 N() cifret teknisk nøgle BYG. Omfattet af byggeskadeforsikring K() Koder: Bygningen er ikke omfattet af byggeskadeforsikring 00 7 Version 8.0. Side 8 af 6 Juni 0

19 Feltnr K. Bygningen er omfattet af byggeskadeforsikring Bygningen er opført som selvbyg 0 BYG. Gyldighedsdato Dato BYG. BYG. BYG. Medlemskab af spildevandsforsyning Påbud om forbedret rensning Frist for forbedret rensning K() For bygninger udenfor kloakopland (afløbskoder 0-60) angives om der indgået kontraktligt medlemskab med et spildevandsforsyningsselskab Koder: Ikke oplyst Ikke medlemskab af spildevandsforsyning Medlemskab af spildevandsforsyning K() For bygninger udenfor kloakopland (afløbskoder 0-60) angives om kommunen har givet påbud om at etablere forbedret rensning, så regionplanens og vandplanens renseklasser overholdes. Koder: Ikke oplyst Rensning ok. Intet påbud Rensning skal forbedres til SOP Rensning skal forbedres til SO Rensning skal forbedres til OP Rensning skal forbedres til O Dato For bygninger udenfor kloakopland (afløbskoder 0-60), hvor der ifølge feltet Påbud om forbedret rensing er givet et påbud, angives det hvornår fristen for forbedret rensning udløber. BYG.6 Tilladelse til udtræden K() For grunde indenfor kloakopland (afløbskoder -9) angives status for tilladelse til hel eller delvis udtræden af det offentlige kloakfællesskab (Spildevandsforsyning) jf. Spildevandsbekendtgørelsen, stk.. BYG.7 BYG.8 BYG.9 Dato for tilladelse til udtræden Tilladelse til alt. bortskaffelse eller afledning Dato for tilladelse til alt. bortskaffelse eller afledning Dato Koder: Ikke oplyst Tilladelse meddelt Tilladelse bortfaldet K() For grunde indenfor kloakopland (afløbskoder -9) angives status for tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning jf. Spildevandsbekendtgørelsens, stk.. Dato Koder: Ikke oplyst Tilladelse meddelt Tilladelse bortfaldet BYG.0 Type af flytning K() Type af flytning af bygning Koder: Matrikulær ændring Version 8.0. Side 9 af 6 Juni 0

20 Feltnr K. Fysisk flytning BYG.0 Tilflytterkommune UUID Kommuneid for den kommune som bygningen flyttes til. 7.. Teknisk anlæg - (Frivillig) Ved et Teknisk anlæg forstås en stedfast, klart afgrænset konstruktion, som er opført til et bestemt teknisk formål, og ikke kan karakteriseres som en Bygning. Typen af et Teknisk anlæg vil blive nærmere defineret ved en positivliste i instruksen. Som eksempler på Teknisk anlæg kan nævnes olietanke (der er registreret på ejendomsniveau i nuværende ), vindmøller, gylletanke og siloer. Relationer som entiteten danner R.nr. Kls. Navn Kardinalitet R.TEK. 0 Teknisk anlæg Grund. 0, 0,,M Et teknisk anlæg ligger på grund. En grund kan rumme 0, eller flere tekniske anlæg. R.TEK. 0 Teknisk anlæg - Vurderingsejendom (ESR). 0, 0,,M Et teknisk anlæg hører til 0 eller ejendom. En ejendom kan bestå af 0, eller flere tekniske anlæg. R.TEK. 0 Teknisk anlæg - Adgangsadresse. 0, 0,,M Et teknisk anlæg har 0 eller repræsentative adgangsadresser. En adgangsadresse kan være repræsentativ adresse for 0, eller flere tekniske anlæg. R.TEK. 0 Tekniske anlæg Vejnavn. 0, 0,,M Et teknisk anlæg er tilknyttet 0 eller vejnavn. Et vejnavn kan være tilknyttet 0, eller flere tekniske anlæg. R.TEK.6 Teknisk anlæg - Adgangsadresse. 0, 0,,M Et teknisk anlæg har 0 eller tilnærmet adgangsadresse. En adgangsadresse kan være tilnærmet adresse for 0, eller flere tekniske anlæg. R.TEK.7 Teknisk anlæg - Bygning. 0, 0,,M Et teknisk anlæg kan ligge i 0 eller bygning. En bygning kan have 0, eller flere tekniske anlæg. Supplerende systemmæssige regler Regel nr. Ref. til relation nr. Beskrivelse. R.TEK. Er det tekniske anlæg beliggende på et matrikuleret areal, skal relationen R.TEK. til det pågældende matrikelnummer oprettes direkte. Er det tekniske anlæg beliggende på umatrikuleret areal eller på søterritoriet tildeles feltet TEK., Landsejerlav, værdien 0 og feltet TEK., Matrikelnummer, værdien umt. Såfremt kommunen har en opdeling af umatrikulerede arealer, der er tildelt ejerlavslignende betegnelser, og registreret dette i ESR med kommunale ejerlavskoder, der ikke har noget korresponderede ejerlav i KMS s ejerlavsbetegnelse, kan disse kommunale inddelinger anvendes i stedet for landsejerlav 0. Version 8.0. Side 0 af 6 Juni 0

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME RÅDHUSET - KIRKESTRÆDE 11, 7500 HOLSTEBRO Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) I bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) foretages

Læs mere

2012 Sagsnummer 2011/004590. Udbudsmateriale for. Smedehuset Grønningen 2 1270 København K

2012 Sagsnummer 2011/004590. Udbudsmateriale for. Smedehuset Grønningen 2 1270 København K 2012 Sagsnummer 2011/004590 Udbudsmateriale for Smedehuset Grønningen 2 1270 København K Side 2 af 129 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere tjeneste-/lejebolig

Læs mere

Ind holdsforteg nelse. Side 1

Ind holdsforteg nelse. Side 1 Ind holdsforteg nelse Bilag 1 Købervejledning 2 Salgsopstilling 3 Opgørelse over omkostninger og sikkerhedsstillelse 4 Ejendomsbeskrivelse 5 Fotos 6 Tegning - ikke målfast 7 Ejendomskort med matrikel -

Læs mere

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809 Udbudsmateriale for 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere

Læs mere

Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 88 2610 Rødovre

Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 88 2610 Rødovre Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012 Udbudsmateriale For Korsdalsvej 88 2610 Rødovre Side 2 af 155 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Fritliggende parcelhus Korsdalsvej

Læs mere

Table Report. 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd. Database summary

Table Report. 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd. Database summary Table Report 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd Target DBMS: Microsoft SQL Server Number of tables: 28 Number of views: 0 Number of columns: 682 Number of indexes: 73 Number of foreign keys: 89 Last build

Læs mere

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til Anfordringsgaranti På foranledning af (navn) (adresse) (postnummer) (CVR / CPR nr.) garantirekvirenten erklærer (navn) (adresse) (postnummer) (CVR nr.) Pengeinstituttet / Forsikringsselskabet uigenkaldeligt

Læs mere

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001416 Udbudsmateriale For Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 120 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Læs mere

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013 Udbudsmateriale for Grabows Vej 16 7800 Skive Side 2 af 158 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 16 7800 Skive Godt

Læs mere

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive Sagsnummer 2011/007161 Udbudsmateriale For Grabows Vej 4 7800 Skive Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 4 7800 Skive Velbeliggende gulstensvilla

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj Kleffel

Læs mere

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014 Udbudsmateriale For Grabows Vej 8 7800 Skive Side 2 af 160 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 8 7800 Skive Velbeliggende

Læs mere

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Sagsnummer 2013/005457 September 2013 Udbudsmateriale for Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Side 2 af 74 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Søndre Ringvej 19 5771

Læs mere

BESKRIVELSE. Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med

BESKRIVELSE. Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med 663M65510 FVO/glc 22.05.2013 HjulmandKaptain BESKRIVELSE Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med ydervægge af mursten og tagdækning af fibercement,

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

Bilag HB 2008 version3 Indhold

Bilag HB 2008 version3 Indhold Bilag HB 2008 version3 Indhold Bilag indholdsfortegnelse 2.1 Generelt 2.1.1 Oversigtsskema for energimærkningsordningen...3 2.1.2 BBR anvendelseskoder...5 2.1.3 Koder for bygningsdele...6 2.1.4 Levetider

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Hjulmand Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse

Læs mere

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Sagsnummer 2010/005222 august 2011 Udbudsmateriale For Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Side 2 af 259 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Investering/ projekt Avedøre

Læs mere

9. Vejledende tekniske anvisninger i tabelform

9. Vejledende tekniske anvisninger i tabelform 9. Vejledende tekniske anvisninger i tabelform 9.1 Generelt... 3 9.1.1 Inden energimærkningen påbegyndes... 3 9.1.2 BBR anvendelseskoder... 3 9.1.3 Graddage for 1992-2012... 5 9.1.4 Koder for bygningsdele...

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Digitale kort og administrative registre

Digitale kort og administrative registre Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Digitale kort og administrative registre Miljø- og Energiministeriets Areal Informations System Faglig rapport fra DMU, nr. 330 [Tom side] Miljø-

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 2.0 11. december 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og

Læs mere

Håndbog for Energikonsulenter 2014

Håndbog for Energikonsulenter 2014 Håndbog for Energikonsulenter 2014 Indholdsfortegnelse 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Håndbogens anvendelsesområde 1.2. Anvendelse af IT-værktøjer 2. Energimærkningens indhold 3. Retningslinjer for udarbejdelse

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere