Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 7 - Datamodel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 7 - Datamodel"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 7. Datamodel Logisk datamodel Bygning (Obligatorisk) Teknisk anlæg - (Frivillig) Bolig-/erhvervsenhed (Obligatorisk) Brugsenhed - (Frivillig) Adgangsadresse (Obligatorisk) Enhedsadresse (Obligatorisk) Opgang/indgang (Obligatorisk) Etage (Obligatorisk) Rum - (Frivillig) Grund Energiforbrug Fysisk datamodel Teknisk ID Denormalisering... 6 Version.0 Side af 6 December 0

2 7. Datamodel Kapitlet om datamodel er delt i en række afsnit om den logiske datamodel og en række afsnit om den fysiske datamodel. 7. Logisk datamodel Den logiske datamodel indeholder en beskrivelse af entiteter og relationer. Den logiske datamodel indeholder følgende entitetstyper: Bygning Teknisk anlæg Bolig-/erhvervsenhed Brugsenhed Adgangsadresse Enhedsadresse Opgang/indgang Etage Rum Grund Energiforbrug Herudover er der anført de relationer til andre entiteter, der skal oprettes, når en forekomst af den pågældende entitet oprettes. Samt de relationer fra andre entiteter, der skal oprettes i forbindelse med indberetningen af forekomster af disse andre entiteter. For begge relationstyper gælder det, at relationerne har fået navne, der beskriver forholdet mellem de relaterede entiteter, eksempelvis bygning ligger på matrikelnummer. Den første kolonnes relationsnummer henviser til datamodellen. Endelig er de kardinaliteter, der i modellen er illustreret med grafisk notation, her beskrevet i tekst. Udover relationerne er der angivet nogle systemmæssige regler, der ikke kan udtrykkes med datamodellen, men som skal iagttages. Stamdata Her er anført de krævede identifikationer til forekomster af den pågældende entitet: Teknisk ID: den maskinelt tildelte, stabile nøgle. Administrativ(e) nøgle(r): Her er anført den eller de identifikationer, der i de administrative retningslinier er fastsat for den pågældende entitet. Der er ikke medtaget andre administrative identifikationer, der er nødvendige for at den anførte identifikation skal være entydig. Version.0 Side af 6 December 0

3 Fremmednøgle(r): Her er anført den eller de identifikationer, der sikrer relationerne til andre entiteter. Hvor det er muligt, er der valgt de tekniske ID er som fremmednøgle. Byggesagsdata Her er anført de krævede identifikationer som beskrevet ovenfor, dog er der under de administrative nøgler tilføjet byggesagsdato og evt. litra, der adskiller denne type oplysninger fra stamdata. En given bygning har en forekomst i stamdata og en eller flere forekomster i byggesagsdata, hvis den pågældende bygning er omfattet af en eller flere byggesager. Dataindhold: I denne oversigt er beskrevet s stam- og byggesagsdata. I skemaet forekommer følgende kolonner: Feltnr.: De enkelte -data er tildelt en feltidentifikation, hvor de første tre bogstaver angiver den entitet, data vedrører. Feltnavn: Hvis -data overføres fra det nuværende, er det nuværende navn bevaret. Kl.: Oplysningen er henført til klasse 0,, eller. Type: Her er anført formatet for det pågældende dataelement. A = tekstfelt med alle tegn (alfanumerisk), H = heltal, D = decimaltal, K = kodefelt, Dato = dato på formen ååååmmdd. I parentes er angivet det maksimale antal tegn i feltet. For decimaltal er der endvidere angivet antal karakterer efter decimalseparatoren (Eks: D(0,) angiver der kan angives et decimaltal med 7 cifre før separatoren, en separator (,) og decimaler). Tomme felter udfyldes med null. feltnr.: Datas feltnummer i det nuværende. K.: -data er henført til et af tre sikkerhedsniveauer, jf. kravspecifikationen. Sikkerhedsklassifikationen har kun betydning for de bygninger, der efter de administrative retningslinier er omfattet af sikkerhedshensyn, fordi de benyttes af Forsvaret, Justitsministeriet eller Beredskabsstyrelsen. Under Adgangsadresse og Enhedsadresse er kolonne tom, da der ikke er sikkerhedsklassifikation på adresser. Bemærkninger/koder: Hvis der for det pågældende dataelement er fastsat et kodesæt, vil det være anført i denne kolonne. Version.0 Side af 6 December 0

4 Nedenfor vises den logiske datamodel: Energiforbrug (EFO) R.RUM. Rum (RUM) R.RUM. R.RUM Brugsenhed (BRU) R.BRU. -data logisk Etage (ETA) R.ENH. R.ENH.6 R.ENH. Bolig-/ erhvervsenhed (ENH) R.ENH.7 R.ENH. Enhedsadresse (EAD) Postnummer (CPR) R.EAD. R.AAD. R.EFO. R.ENH. R.EFO. Opgang/Indgang (OPG) Kardinaliteten er midlertidig 0,,M R.OPG. Adgangsadresse (AAD) R.AAD.6 Lokalitet (CPR) Teknisk anlæg (TEK) R.ETA. R.OPG. R.TEK.6 R.TEK. R.BRU. R.TEK. R.AAD. Bynavn (CPR) R.TEK.7 Bygning (BYG) R.BYG. R.AAD. Vejnavn (CPR) R.ENH. R.AAD. R.RUM. R.TEK. R.EFO. R.TEK. R.BYG. R.BYG. R.BYG. R.AAD.7 R.AAD. R.GRU. Kommunenr. Administrativ Fysisk Obligatorisk entitetstype Kommuneejerlav (ESR) Frivilig entitetstype Entitetstype uden for Matrikelnummer (KMS) Obligatorisk relation Frivilig relation Vurderingsejendom (ESR) R.GRU. Grund (GRU) R.GRU. R.GRU. R.ESR. Matrikelnummer (ESR) Figur 7.. Logisk datamodel for 7.. Bygning (Obligatorisk) En Bygning er defineret som én eller flere konstruktioner, der udgør en rumlig helhed og som skærmer mod vejrliget. En bygning skal som minimum bestå af en overdækning (et tag). Relationer som entiteten danner: R.nr. Kls. Navn Kardinalitet R.BYG. 0 Bygning - Grund. 0,,M En bygning ligger på grund. En grund rummer 0, eller flere bygninger. R.BYG. 0 Bygning - Vurderingsejendom (ESR). 0, 0,,M En bygning hører til 0 eller ejendom. En ejendom består af 0, eller flere bygninger. R.BYG. 0 Bygning - Vurderingsejendom (ESR). 0, 0,,M En bygning hører til 0 eller ejerlejlighed (vurderingsejendom). En ejerlejlighed (vurderingsejendom) består af 0, eller flere bygninger. R.BYG. 0 Bygning - Adgangsadresse. 0, 0,,M En bygning har 0 eller repræsentativ adgangsadresse. En adgangsadresse er repræsentativ adresse for 0, eller flere bygninger. Den repræsentative adgangsadresse er den adgangsadresse, der vælges blandt flere mulige adgangsadresser. Version.0 Side af 6 December 0

5 En bygning har altid repræsentativ adgangsadresse, med mindre bygningen er placeret på søterritoriet. Ad. R.BYG. en bygning må som udgangspunkt ikke opføres på tværs af skel mellem samlede faste ejendomme. Dette forekommer dog undtagelsesvist, og der skal derfor være mulighed for at registrere dette forhold. Relationen R.BYG. oprettes i disse tilfælde til den grund hvor den overvejende del af bygningen er beliggende. Relationer som entiteten indgår i R.nr. Kls. Navn Kardinalitet R.TEK.7 Teknisk anlæg - Bygning. 0, 0,,M Et teknisk anlæg ligger i 0 eller bygning. En bygning har 0, eller flere tekniske anlæg. R.OPG. 0 Opgang/Indgang - Bygning. 0,,M En opgang/indgang ligger i netop bygning. En bygning har 0, eller flere opgange/indgange. R.ETA. 0 Etage - Bygning. 0,,M En etage ligger i netop bygning. En bygning består af 0, eller flere etager. Supplerende systemmæssige regler Regel nr. Ref. til Relation nr. Beskrivelse. R.BYG. Er bygningen beliggende på et matrikuleret areal, skal relationen R.BYG. til det pågældende matrikelnummer oprettes direkte. Er bygningen beliggende på umatrikuleret areal eller på søterritoriet tildeles feltet BYG., Landsejerlav, værdien 0 og feltet BYG., Matrikelnummer, værdien umt. Såfremt kommunen har en opdeling af umatrikulerede arealer, der er tildelt ejerlavslignende betegnelser, og registreret dette i ESR med kommunale ejerlavskoder, der ikke har noget korresponderede ejerlav i KMS s ejerlavsbetegnelse, kan disse kommunale inddelinger anvendes i stedet for landsejerlav 0.. R.BYG. Er bygningen opført henover matrikelskel, oprettes relationen R.BYG. til det matrikelnummer, hvor hovedparten af bygningen er beliggende.. R.BYG. R.BYG. Er bygningen beliggende på et matrikuleret areal, skal relationen R.BYG.. afledes af ESR via relationen R.BYG., dvs. at den pågældende ejendom fremfindes i ESR via det matrikelnummer, som bygningen ligger på. Er bygningen beliggende på fremmed grund, skal relationen R.BYG. til ejendom dog oprettes direkte. Er bygningen beliggende på umatrikuleret areal eller på søterritoriet, skal relationen R.BYG. ligeledes oprettes direkte.. R.BYG. En bygning skal altid have en repræsentativ adgangsadresse, med mindre bygningen ligger på søterritoriet.. R.BYG. R.OPG. R.AAD. R.BYG. Såfremt relationen Bygning Adgangsadresse forefindes, skal følgende valideringsregler opfyldes: Såfremt bygningen er relateret til en eller flere opgange/indgange med tilhørende adgangsadresser (R.OPG.), skal den repræsentative adresse findes blandt disse adgangsadresser. Såfremt bygningen ikke er relateret til nogen opgang/indgang, skal den repræsentative adresse enten være blandt de adgangsadresser, der jf. R.AAD. er registreret på dét matrikelnummer, som bygningen jf. R.BYG. ligger på, eller svare til dén ejendomsadresse der i ESR er fastsat for dén ejendom, som bygningen jf. R.BYG. er en del af. Version.0 Side af 6 December 0

6 Stamdata Teknisk ID Administrativ(e) nøgle(r): Fremmednøgle(r): Bygning ID Ejendomsnummer, Bygningsnummer, Repræsentativ adgangsadresse (vejkode, husnummer). Matrikelbetegnelse, Adgangsadresse ID. Byggesagsdata Teknisk ID Administrativ(e) nøgle(r): Fremmednøgle(r): Bygning ID Ejendomsnummer, Bygningsnummer, Repræsentativ adgangsadresse (vejkode, husnummer), Byggesagsdato, Litra. Matrikelbetegnelse, Adgangsadresse ID, Bygning ID på forekomst i stamdata. Dataindhold Feltnr K. BYG. Bygning ID 0 UUID BYG. Kommunenummer 0 H() 00 BYG. Landsejerlav 0 H(7) BYG. Kommunal ejerlavskode H() BYG. Matrikelnummer 0 A(7) BYG.6 Ejendomsnummer 0 H(6) 0 BYG.7 Bygningsnummer 0 H() 0 BYG.8 Vejkode 0 H() 7 BYG.9 Husnummer 0 A() 7 7 BYG.0 Byggesagsnummer A() BYG. Byggesagsdato Dato 68 BYG. Litra K() 69 Koder: Byggesagen har ingen litra Litra under byggesagen ( A-Z, men O, Q, I og J forekommer ikke) bla nk A-Z BYG. Ejendomsnummer for ejerlejlighed 0 H(6) Anvendes når lejligheden er en bygning. BYG. Ejendomsreference 0 UUID Anvendes til at knytte ejendomme sammen, hvis der er tale om ejerlejlighedsopdeling. BYG. Ejerlejlighedsnummer 0 H() BYG.6 Kode for mere end ejerlejlighed 0 A() Koder: En enhed Mere end enhed E M BYG. Bygningens anvendelse (nuværende kodesæt) K() 0 Koder: Bygninger til helårsbeboelse. Version.0 Side 6 af 6 December 0

7 Feltnr K. 0 Stuehus til landbrugsejendom. 0 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). 0 Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). 0 Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder to-familiehus (vandret adskillelse mellem enhederne). 0 Kollegium. 60 Døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem). 90 Anden bygning til helårsbeboelse. Produktions- og lagerbygninger i forbindelse med landbrug, industri, håndværk, offentlige værker o. lign. 0 Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign. 0 Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (fabrik, værksted o. lign.). 0 El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v.. 90 Anden bygning til landbrug, industri etc. Bygninger til handel, transport, kontor, liberale erhverv, servicevirksomhed o. lign. 0 Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning, parkeringshus). Garage med plads til et eller to køretøjer registreres med anvendelseskode Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration. 0 Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed. 90 Anden bygning til transport, handel etc. Bygninger til kulturelle formål samt institutioner. 0 Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke o. lign. 0 Bygning til undervisning og forskning (skole, gymnasium, forskningslaboratorium o. lign.). 0 Bygning til hospital, sygehjem, fødeklinik o. lign. 0 Bygning til daginstitution. 90 Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o. lign. Bygninger til fritidsformål. 0 Sommerhus. 0 Bygning til ferieformål m.v., bortset fra sommerhus (feriekoloni, vandrehjem o. lign.) 0 Bygning i forbindelse med idrætsudøvelse (klubhus, idrætshal, svømmehal o. lign.). 0 Kolonihavehus. 90 Anden bygning til fritidsformål. Version.0 Side 7 af 6 December 0

8 Feltnr K. Mindre bygninger til garageformål, opbevaring m.v. 90 Garage med plads til et eller to køretøjer. 90 Carport. 90 Udhus. BYG. Bygningens klassifikation (nyt kodesæt) () K() Benyttes ikke. Oplysningen skal registreres for nye bygninger. Koder: Kodesættet er sammensat således, at de to første cifre angiver koderne for klasse -data. Det tredje ciffer angiver mere detaljerede klasse -data. Fjerde ciffer kan anvendes til klasse -data. Helårsbeboelse 00 Enfamiliehus 00 Række-, kæde- og dobbelthus 0 Alm. Rækkehus 0 Enderækkehus 0 Dobbelthus 0 Kædehus 00 Etageboligbebyggelse 0 Tofamiliehus 0 Etageboligbebyggelse med eller flere boliger 00 Anneksbygning 700 Husbåd 800 Servicebygning i tilknytning til boliger 900 Anden bygning til helårsbeboelse Fritidsbeboelse 00 Sommerhus 00 Fritidshus 00 Kolonihavehus 00 Anneksbygning 900 Anden bygning til fritidsbeboelse Landbrug mv. 00 Stald (Bygning til opbevaring/opdræt af dyr) 0 Kreaturstald 0 Svinestald 0 Fjerkræstald 0 Hestestald 0 Pelsdyrstald 90 Anden stald 00 Lade eller anden bygning til opbevaring af afgrøder 0 Ladebygning 0 Silobygning, plansilo. 90 Anden bygning til opbevaring af afgrøder 00 Maskinhus, vognport, garage 0 Maskinhus 0 Garage, vognport 90 Anden lign. Bygning 00 Drivhus, væksthus 900 Anden driftsbygning til landbrug mv. Produktion, Lager, Garage 00 Fabrik, Værksted, 00 Laboratorium i forbindelse med Version.0 Side 8 af 6 December 0

9 Feltnr K. erhvervsmæssig produktion. 00 Lager, oplagring af varer 00 Garage, husning af køretøjer, luftfartøjer o.l. 0 Garage til biler, herunder parkeringshus. 0 Hangar 0 Remise 90 Anden garage 00 Værker 0 Elværk 0 Kraftvarmeværk 0 Varmeværk 0 Vandværk 0 Gasværk/biogasanlæg 60 Forbrændingsanstalt 70 Rensningsanlæg 90 Andre værker 900 Anden lignende anvendelse Trafik, butik, hotel, kontor 00 Trafik, betjening af passagerer 0 Banegård 0 Rutebilstation 0 Lufthavnsterminal 0 Færgeterminal 90 Anden bygning til betjening af passagerer 00 Butik, kundebetjening, salg, erhvervsmæssig udstilling 0 Butik til detailhandel 0 Bank- og postekspedition 0 Restaurant 0 Serviceerhverv som frisør vaskeri m.m. 0 Erhvervsmæssig udstilling for publikum 90 Anden bygning til kundebetjening 00 Hotel, indkvartering 0 Hotel, Motel 0 Kongrescenter 0 Beboelsesbygning til højskole 0 Skolehjem 0 Vandrerhjem 60 Feriecenter 70 Campinghytte 80 Spejderhytte 90 Anden bygning til indkvartering 00 Kontor 900 Anden lignende anvendelse Institution 600 Kultur 60 Teater og koncertsal 60 Biograf 60 Kulturhus, medborgerhus, forsamlingshus, fælleshus 60 Museum 60 Bibliotek 660 Kirke 670 Andre bygninger til religiøse formål 680 Bygninger i forlystelsesparker som tivoli, zoo, vandland 690 Anden bygning til kultur m.v. 600 Undervisning og forskning 60 Skole 60 Gymnasium 60 Erhvervsskole Version.0 Side 9 af 6 December 0

10 Feltnr K. 60 Universitet eller anden højere læreanstalt 60 Laboratorium i forb. m. undervisning 690 Anden bygning til undervisning 600 Sundhedsvæsen, sygehus, lægehus, klinik 60 Sygehus 60 Lægehus 60 Tandlægeklinik 60 Dyrehospital, dyrlægeklinik. 690 Anden bygning til sundhedsvæsen 600 Døgninstitution 600 Daginstitution 60 Vuggestue 60 Børnehave 60 Fritidshjem 60 Integreret institution 60 Skolefritidsordning (SFO) 660 Ungdomsklub 690 Anden bygning til daginstitution 6600 Idræt 660 Klubhus 660 Sportshal 660 Svømmehal 6690 Anden bygning til idræt 6700 Særlig institutionstype 670 Fængsel 670 Kaserne 670 Øvrige militære funktioner 6790 Anden institutionstype 6900 Anden institution Mindre bygninger til garageformål, opbevaring mv. 900 Garage med plads til eller køretøjer 900 Carport 900 Udhus 90 Almindeligt udhus 90 Nedlagt avls- og driftsbygning 900 Overdækket areal 900 Drivhus ved ikke landsbrugsbygning BYG. Kilde for konvertering af bygningens anvendelse A() Benyttes ikke. Koder for maskinel konvertering: Usikker konvertering, skal kontrolleres Maskinel oversættelse af gammel kode kombineret med ESR-oplysning Maskinel oversættelse af gammel kode kombineret med oplysning fra begrundelsesregistret Maskinel oversættelse af gammel kode kombineret med notatlinie. Maskinel direkte oversættelse af gammel kode Ny kode kontrolleres manuelt 6 BYG. Antal lejligheder med køkken H() 0 Værdier angives fra til BYG. Antal lejligheder uden køkken H() 06 Værdier angives fra til BYG.6 Opførelsesår H() 07 Åååå BYG.7 Om-/tilbygningsår (seneste) H() 09 Åååå Version.0 Side 0 af 6 December 0

11 Feltnr K. BYG.8 Midlertidig oprettelse/fuldførelse K() 08 Koder: Bygningen er ikke midlertidig oprettet Bygningen er midlertidig oprettet Bygningen er midlertidig fuldført 0 BYG.9 Dato for midlertidig opført bygning Dato BYG.0 Vandforsyning K() 0 Koder: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Privat, alment vandforsyningsanlæg Enkeltindvindingsanlæg (egen boring til eller ejendomme) Brønd Ikke alment vandforsyningsanlæg (forsyner < 0 ejendomme) Ingen vandforsyning BYG. Afløbsforhold K() 8 - Fælleskloakeret: spildevand + tag- og overfladevand - Fælleskloakeret: spildevand + delvis tag- og overfladevand - Fælleskloakeret: spildevand - Fælleskloakeret: tag- og overfladevand - Separatkloakeret: spildevand + tag- og overfladevand 6 - Separatkloakeret: spildevand + delvis tag- og overfladevand 7 - Separatkloakeret: spildevand 8 - Separatkloakeret: tag- og overfladevand 9 - Spildevandskloakeret: Spildevand 0 - Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg - Afløb til fællesprivat spildevandsanlæg - Afløb til fællesprivat kloakledning med tilslutning til spildevandsforsyningens renseanlæg 0 - Afløb til samletank - Afløb til samletank for toiletvand og mekanisk rensning af øvrigt spildevand 9 - Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse 0 - Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet) - Mekanisk rensning med privat udledn. dir. til vandløb, sø eller hav - Mekanisk og biologisk rensning (ældre anlæg uden renseklasse) 70 - Udledning uden rensning direkte til vandløb, søer eller havet 80 - Anden type afløb 90 - Ingen udledning 0 - SOP: Minirenseanlæg med direkte udledning 0 - SOP: Minirenseanlæg med udledning til markdræn 0 - SOP: Minirenseanlæg med nedsivning i faskine 0 - SOP: Nedsivning til sivedræn 0 - SOP: Samletank 06 - SOP: Pileanlæg med nedsivning (uden membran) 07 - SOP: Pileanlæg uden udledning (med membran) 08 - SOP: Beplantede filteranlæg med nedsivning i faskine 09 - SOP: Sandfiltre med P-fældning i bundfældningstanken og direkte udledning 0 - SOP: Sandfiltre med P-fældning i bundfældningstanken og udledning til markdræn 6 9 Version.0 Side af 6 December 0

12 Feltnr K SOP: Andet 0 - SO: Biologisk sandfilter med direkte udledning 0 - SO: Biologisk sandfilter med udledning til markdræn 0 - SO: Minirenseanlæg med direkte udledning 0 - SO: Minirenseanlæg med udledning til markdræn 0 - SO: Beplantede filteranlæg med direkte udledning 06 - SO: Beplantede filteranlæg med udledning til markdræn 90 - SO: Andet 0 - OP: Minirenseanlæg med direkte udledning 0 - OP: Minirenseanlæg med udledning til markdræn 90 - OP: Andet 0 - O: Rodzoneanlæg med direkte udledning 0 - O: Rodzoneanlæg med udledning til markdræn 0 - O: Minirenseanlæg med direkte udledning 0 - O: Minirenseanlæg med udledning til markdræn 90 - O: Andet 0 - Øvrige renseløsninger: Mekanisk med direkte udledning 0 - Øvrige renseløsninger: Mekanisk med udledning til markdræn 0 - Øvrige renseløsninger: Ældre nedsivningsanlæg med nedsivning til sivebrønd 0 - Øvrige renseløsninger: Udledning til jordoverfladen 0 - Øvrige renseløsninger: Urenset 90 - Øvrige renseløsninger: Andet 60 - Anden type afløb (større end 0 PE med egen udledning) 70 - Intet afløb BYG. Ydervæggens materiale (for overvejende del af bygningen) K() Koder: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Letbeton (lette bloksten, gasbeton) Plader af fibercement, herunder asbest (eternit el. lign.) Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk) Træbeklædning Betonelementer (etagehøje betonelementer) Metalplader Plader af fibercement (asbestfri) PVC Glas Ingen Andet BYG. Tagdækningsmateriale (for overvejende del af bygningen) K() Koder: Built-up Tagpap (med taghældning) Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit) Cementsten Tegl Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.) Stråtag Fibercement (asbestfri) PVC Version.0 Side af 6 December 0

13 Feltnr K. Glas Grønne tage Ingen Andet materiale BYG. BYG. Supplerende ydervæggens materiale Supplerende tagdækningsmateriale K() Kan indberettes hvis en større del af ydervægsmaterialet afviger fra det hovedsagelige materiale. Der anvendes samme koder som for den overvejende del af ydervægsmaterialet. K() Kan indberettes hvis en større del af tagdækningsmaterialet afviger fra det hovedsagelige materiale. Der anvendes samme koder som for den overvejende del af tagdækningsmaterialet. BYG.6 Asbestholdigt materiale K() Notat- linie Koder: Asbestholdigt ydervægsmateriale Asbestholdigt tagdækningsmateriale Asbestholdigt ydervægs- og tagdækningsmateriale BYG.7 Kilde til bygningens materialer K() Koder: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant) Oplyst af teknisk forvaltning Oplyst af andre (lukket for indberetning) Bygningen er maskinelt oprettet Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning BYG.8 Samlet bygningsareal H(6) 6 BYG.9 BYG.0 Bygningens samlede boligareal Bygningens samlede erhvervsareal H(6) 7 H(6) 8 BYG. Bebygget areal H(6) 9 BYG. BYG. BYG. BYG. BYG.6 BYG.7 Areal af indbygget garage Areal af indbygget carport Areal af indbygget udhus Areal af indbygget udestue eller lign. Samlet areal af lukkede overdækninger på bygningen Areal af affaldsrum i terrænniveau H() H() H() H() Areal af lukket overdækning på grundniveau H() H() 7 BYG.8 Andet areal H() BYG.9 BYG.0 Areal af overdækket areal Samlet areal af åbne overdækninger på bygningen H() 6 Areal af åben overdækning på grundniveau. H() Version.0 Side af 6 December 0

14 Feltnr K. BYG. Adgangsareal H() Samlet adgangsareal til fordeling på bygningens enheder. BYG. Beregningsprincip for areal af carport K() Notatlini e 8 Koder: Carportareal er målt efter tagflade Carportarealet er målt ½ meter inde på åbne sider BYG. Kilde til bygningsarealer K() 8 Koder: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant) Oplyst af teknisk forvaltning Oplyst af andre (lukket for indberetning) Bygningen er maskinelt oprettet Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning BYG. Antal etager H() 0 BYG. Afvigende etager K() 70 Første ciffer klasse. Andet ciffer klasse. Koder: Bygningen har ikke afvigende etager Bygningen har afvigende etager Bygningen indeholder hems Bygningen indeholder dobbelt højt rum Bygningen indeholder indskudt etage 0 0 BYG.6 Varmeinstallation K() 9 Koder: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr: Ovne (kakkelovne, kamin, brændeovne o.l.) Varmepumpe Centralvarme med to fyringsenheder (fast og olie eller gas) Elovne, elpaneler Gasradiator BYG.7 Opvarmningsmiddel K() 0 Koder: Ingen varmeinstallation Blandet (Kræver specifikation på enhedsniveau) Elektricitet Gasværksgas Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas) Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.) Halm Naturgas Andet BYG.8 Supplerende varme K() 9 Koder: Ikke oplyst Varmepumpeanlæg Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.) Ovne til flydende brændsel Solpaneler Pejs Gasradiator Version.0 Side af 6 December 0

15 Feltnr K. Elovne, elpaneler Biogasanlæg Andet: Bygningen har ingen supplerende varme BYG.69 Sikringsrumpladser H() 6 BYG.70 Fredning K() 8 Koder: Bygningen fredet iht. bygningsfredningsloven Som, men med tinglyste bevaringsbestemmelser jf. lovens Tinglyst bevaringsdeklaration, men bygningen ikke fredet På bygningens middelalderlige bygningsdele er der tinglyst fredningsbestemmelser Bygningen indeholder middelalderlige bygningsdele Bygningen og dens umiddelbare omgivelser fredet iht. bygningsfredningsloven Som 6, men med tinglyst bevaringsdeklaration Bygningen bevaringsværdig Bygningen medtaget i registrant, bevaringsplan mm BYG.7 Bevaringsværdighed URL Link til registrering i FBB BYG.7 Udlejningsforhold K() 6/ BYG.7 Leje H(9) 60/ Koder: Benyttet af ejer Ledig (ikke udlejet): Lejen er registreret på andet lejemål Lejen er indsamlet maskinelt Udlejet i almindeligt lejemål Ikke relvant for denne bygning Uoplyst E L H M A I U BYG.7 BYG.7 Dato for huslejeoplysning ID på forekomst i stamdata Dato 0 UUID Skal kun forekomme hvis der er tale om byggesagsdata. BYG.76 Byggetilladelsesdato Dato 8 BYG.77 Forventet påbegyndelsesdato Dato BYG.78 Påbegyndelsesdato Dato 8 BYG.79 Ibrugtagningstilladelse Dato 8 BYG.80 Delvis ibrugtagningstilladelse Dato 8 BYG.8 Henlæggelse Dato 8 BYG.8 Færdigt bygningsareal H(8) 86 BYG.8 Forventet fuldført dato Dato BYG.8 Fuldførelse af byggeri Dato 88 Version.0 Side af 6 December 0

16 Feltnr K. BYG.8 Sagstype K() 90 Koder i byggesagsdata: Nybyggeri Til/ombygning Nedrivning (hel eller delvis) BYG.86 Byggesagskode K() 9 Koder: Koder i stamdata: Fejlrettelse af faktiske fejlregistreringer og udeladelser) Faktisk udført ændring uden byggesagsbehandling Opdeling i enheder Sammenlægning af enheder BR - Tilladelsessag uden ibrugtagningstilladelse (enfamiliehuse mv.) BR Anmeldelsessag (garager, carporte og udhuse m.m.) BR - Tilladelsessag med ibrugtagningstilladelse BR - Tilladelsessag landbrugsbygninger BR - Anmeldelsessag (øvrige) 6 7 BYG.87 BYG.88 BYG.89 BYG.90 BYG.9 Anmeldelse af byggearbejde Anmeldelse af nedrivning Gennemført nedrivning, dato Foreløbig færdiggjort bygningsareal Foreløbig færdiggjort antal lejligheder Dato 9 Dato 9 Dato 9 H(8) 96 H() 97 BYG.9 Bygherreforhold K() Koder: Privatpersoner eller interessentskab Alment boligselskab Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab) Forening, legat eller selvejende institution Privat andelsboligforening Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Anden primærkommune Region Staten BYG.9 Kilde til geometri K() Koder: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere Matrikelkort Teknisk kort, TK--standard Teknisk kort, TK--standard TOP0DK Version.0 Side 6 af 6 December 0

17 Feltnr K. T0 Digitalt ortofoto Stedfæstet adresse 6 7 BYG.9 Revisionsdato Dato Dato for seneste revision (godkendelse eller ændring) af geometridata BYG.9 Y-koordinat D(0, ) BYG.96 X-koordinat D(0, ) Y-koordinat i UTM Zone ETRS89 X-koordinat i UTM Zone ETRS89 BYG.97 Nøjagtighedsklasse K() Koder: a b c d e 6 7 U a b c d e 6 7 U BYG.98 Ejerforholdskode K() Registreres hvis bygningen indgår i ejerlejlighed eller hvis der er tale om en bygning på lejet grund. Samme kodesæt som ved Grund. Hentes fra ESR. BYG.99 Sikkerhedsklassifikation K() Koder: BYG.00 Status K() Koder: Bygningen er ikke omfattet af sikkerhedshensyn, jfr. afsnit 7 Bygningen er omfattet af sikkerhedshensyn Bygning stamdata Udgået bygning Byggesag Afsluttet byggesag 0 BYG.0 Journalnummer A(60) BYG.0 ESDH-Reference URL BYG.0 Initialer på sagsbehandler A() BYG.0 Kommunalt felt K() Den enkelte kommune kan definere indhold og kodesæt BYG.0 Kommunalt felt K() Den enkelte kommune kan definere indhold og kodesæt BYG.06 Kommunalt felt K() Den enkelte kommune kan definere indhold og kodesæt BYG.07 Kommunalt felt H(8) Den enkelte kommune kan definere indhold Version.0 Side 7 af 6 December 0

18 Feltnr K. BYG.08 Kommunalt felt H(8) Den enkelte kommune kan definere indhold BYG.09 Kommunalt felt 6 H(8) Den enkelte kommune kan definere indhold BYG.0 FOT-ident BYG. Selvrisiko v. oversvømmelse jf. Stormrådet K() Koder: Ingen udbetalt erstatning fra Stormrådet Bygningens selvrisiko er forhøjet til Trin Bygningens selvrisiko er forhøjet til Trin BYG. Dato for pålæg fra Stormrådet Dato Ååååmmdd BYG. Byggeskadeforsikringsse lskab K() Koder: Ingen byggeskadeforsikring Tryg Topdanmark Codan If forsikring Alm. Brand Danske Forsikring Caplloyd A/S Midtjysk Forsikring Købstædernes Forsikring ALKA Frida Forsikring Agentur NemForsikring AXA Husejernes Forsikring Ingen forsikring på grund af dispensation BYG. Dato for byggeskadeforsikring Dato Ååååmmdd BYG. Dato for modtagelse af Dato ansøgning om byggetilladelse BYG.6 Dato for fyldestgørende Dato ansøgning BYG.7 Dato for naboorientering Dato BYG.8 Dato for færdigbehandling af naboorientering Dato BYG.9 Udledningstilladelse K() For bygninger udenfor kloakopland (afløbskoder 0-60) angives status for deres udledningstilladelse Koder: Ikke oplyst Udledningstilladelse mangler Renseanlæg etableret før 97, derfor ikke behov for tilladelse Udledningstilladelse til enkeltprivat renseanlæg Udledningstilladelse til fællesprivat renseanlæg Der foreligger ingen kendt tilladelse (kode 0 i tidligere versioner) 0 Version.0 Side 8 af 6 December 0

19 Feltnr K. Der foreligger tilladelse (kode i tidligere versioner) 6 7 BYG.0 Bygning ID 0 N() cifret teknisk nøgle BYG. Omfattet af byggeskadeforsikring K() Koder: BYG. Gyldighedsdato Dato BYG. BYG. BYG. Medlemskab af spildevandsforsyning Påbud om forbedret rensning Frist for forbedret rensning Bygningen er ikke omfattet af byggeskadeforsikring Bygningen er omfattet af byggeskadeforsikring Bygningen er opført som selvbyg K() For bygninger udenfor kloakopland (afløbskoder 0-60) angives om der indgået kontraktligt medlemskab med et spildevandsforsyningsselskab Koder: Ikke oplyst Ikke medlemskab af spildevandsforsyning Medlemskab af spildevandsforsyning K() For bygninger udenfor kloakopland (afløbskoder 0-60) angives om kommunen har givet påbud om at etablere forbedret rensning, så regionplanens og vandplanens renseklasser overholdes. Koder: Ikke oplyst Rensning ok. Intet påbud Rensning skal forbedres til SOP Rensning skal forbedres til SO Rensning skal forbedres til OP Rensning skal forbedres til O Dato For bygninger udenfor kloakopland (afløbskoder 0-60), hvor der ifølge feltet Påbud om forbedret rensing er givet et påbud, angives det hvornår fristen for forbedret rensning udløber BYG.6 Tilladelse til udtræden K() For grunde indenfor kloakopland (afløbskoder -9) angives status for tilladelse til hel eller delvis udtræden af det offentlige kloakfællesskab (Spildevandsforsyning) jf. Spildevandsbekendtgørelsen, stk.. BYG.7 BYG.8 Dato for tilladelse til udtræden Tilladelse til alt. bortskaffelse eller afledning Dato Koder: Ikke oplyst (blank defaultværdi) Tilladelse meddelt Tilladelse bortfaldet K() For grunde indenfor kloakopland (afløbskoder -9) angives status for tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning jf. Spildevandsbekendtgørelsens, stk.. Koder: Ikke oplyst (blank defaultværdi) 0 0 Version.0 Side 9 af 6 December 0

20 BYG.9 Dato for tilladelse til alt. bortskaffelse eller afledning Feltnr Dato K. Tilladelse meddelt Tilladelse bortfaldet BYG.0 Udvendig efterisolering H(6) Værdier angives fra til BYG. Dispensation/fritagelse ift kollektiv varmeforsyning K() For Bygninger, hvor der ifølge feltet Dato for dispensation/fritagelse er oplyst en dato, angives det om den er tidsbegrænset. BYG. Dato for dispensation/fritagelse ift kollektiv varmeforsyning Koder: Dispensation er tidsbegrænset Dispensationen er ikke tidsbegrænset Dato For Bygninger, hvor der ifølge feltet Dispensation/fritagelse er udstedt dispensation eller fritagelse, angives dato for dispensation eller fritagelsen. BYG. Kilde til koordinatsæt K() Koder: Kommune Landinspektør Ejer Maskinelt dannet K L E M BYG. Kvalitet af koordinatsæt K() Koder: Sikker geokodning Næsten sikker geokodning Usikker geokodning BYG. Supplerende oplysning om koordinatsæt K() Koder: Koordinatsæt ligger i bygningen (over jorden) Koordinatsæt ligger i bygningen (under jorden) Koordinatsæt ligger i bygningen (over jorden) Koordinatsæt ligger i bygningen (under jorden) Koordinatsæt ligger på matriklen Ukendt BYG.0 Type af flytning K() Type af flytning af bygning Koder: Matrikulær ændring Fysisk flytning BYG.0 Tilflytterkommune UUID Kommuneid for den kommune som bygningen flyttes til. 7.. Teknisk anlæg - (Frivillig) Ved et Teknisk anlæg forstås en stedfast, klart afgrænset konstruktion, som er opført til et bestemt teknisk formål, og ikke kan karakteriseres som en Bygning. Typen af et Teknisk anlæg vil blive nærmere defineret ved en positivliste i instruksen. Version.0 Side 0 af 6 December 0

21 Som eksempler på Teknisk anlæg kan nævnes olietanke (der er registreret på ejendomsniveau i nuværende ), vindmøller, gylletanke og siloer. Relationer som entiteten danner R.nr. Kls. Navn Kardinalitet R.TEK. 0 Teknisk anlæg Grund. 0, 0,,M Et teknisk anlæg ligger på grund. En grund kan rumme 0, eller flere tekniske anlæg. R.TEK. 0 Teknisk anlæg - Vurderingsejendom (ESR). 0, 0,,M Et teknisk anlæg hører til 0 eller ejendom. En ejendom kan bestå af 0, eller flere tekniske anlæg. R.TEK. 0 Teknisk anlæg - Adgangsadresse. 0, 0,,M Et teknisk anlæg har 0 eller repræsentative adgangsadresser. En adgangsadresse kan være repræsentativ adresse for 0, eller flere tekniske anlæg. R.TEK. 0 Tekniske anlæg Vejnavn. 0, 0,,M Et teknisk anlæg er tilknyttet 0 eller vejnavn. Et vejnavn kan være tilknyttet 0, eller flere tekniske anlæg. R.TEK.6 Teknisk anlæg - Adgangsadresse. 0, 0,,M Et teknisk anlæg har 0 eller tilnærmet adgangsadresse. En adgangsadresse kan være tilnærmet adresse for 0, eller flere tekniske anlæg. R.TEK.7 Teknisk anlæg - Bygning. 0, 0,,M Et teknisk anlæg kan ligge i 0 eller bygning. En bygning kan have 0, eller flere tekniske anlæg. Supplerende systemmæssige regler Regel nr. Ref. til relation nr. Beskrivelse. R.TEK. Er det tekniske anlæg beliggende på et matrikuleret areal, skal relationen R.TEK. til det pågældende matrikelnummer oprettes direkte. Er det tekniske anlæg beliggende på umatrikuleret areal eller på søterritoriet tildeles feltet TEK., Landsejerlav, værdien 0 og feltet TEK., Matrikelnummer, værdien umt. Såfremt kommunen har en opdeling af umatrikulerede arealer, der er tildelt ejerlavslignende betegnelser, og registreret dette i ESR med kommunale ejerlavskoder, der ikke har noget korresponderede ejerlav i KMS s ejerlavsbetegnelse, kan disse kommunale inddelinger anvendes i stedet for landsejerlav 0.. R.TEK. R.TEK. Er det tekniske anlæg beliggende på et matrikuleret areal, skal relationen R.TEK.. afledes af ESR via relationen R.TEK., dvs. at den pågældende ejendom fremfindes i ESR via det matrikelnummer, som det tekniske anlæg ligger på. Er det tekniske anlæg beliggende på fremmed grund, skal relationen R.TEK. til ejendom dog oprettes direkte. Er det tekniske anlæg beliggende på umatrikuleret areal eller på søterritoriet, skal relationen R.TEK. ligeledes oprettes direkte.. R.TEK.7 En bygning kan indeholde et teknisk anlæg. Vælges det at registrere det tekniske anlæg, kan bygning(er) og tekniske anlæg knyttes sammen ved en indbyrdes relation.. R.TEK. Hvis der ikke er registreret en adgangsadresse til det tekniske anlæg skal relationen vejnavn forefindes.. R.TEK.6 Teknisk anlæg kan have en nærmeste adgangsadresse angivet ved nærmeste beliggende adgangsadresse. Version.0 Side af 6 December 0

22 Stamdata Teknisk ID: Administrativ(e) nøgle(r): Fremmednøgle(r): Teknisk anlæg ID Anlægsnummer, Repræsentativ adgangsadresse (vejkode, husnummer), Ejendomsnummer Matrikelbetegnelse, Adgangsadresse ID, Vejkode, Nærmeste adgangsadresse ID, Bygning ID (kl. ) Dataindhold feltnr. K. TEK. Teknisk Anlæg ID 0 UUID TEK. Kommunenummer 0 H() 00 TEK. Landsejerlav 0 H(7) TEK. Kommunal ejerlavskode H() TEK. Matrikelnummer 0 A(7) TEK.6 Ejendomsnummer 0 H(7) 0 TEK.7 Anlægsnummer 0 H() Løbenummer under ejendomsnummeret i fortsættelse af bygningsnummereringen TEK.8 Vejkode 0 H() Adgangsgivende vej jf. R.TEK. TEK.9 Nærmeste Adgangsadresse ID 0 UUID Anvendes såfremt det ikke er muligt at angive en repræsentativ adresse TEK.0 Ejerforholdskode K() Registreres hvis det tekniske anlæg indgår i ejerlejlighed. Samme kodesæt som ved grund. Hentes fra ESR TEK. Ejendomsreference 0 UUID Anvendes til at knytte ejendomme sammen TEK. Ejerlejlighedsnummer 0 H() TEK. Kode for mere end ejerlejlighed 0 A() Koder: En enhed Mere end enhed E M TEK. Ejendomsnummer for ejerlejlighed 0 H(6) Anvendes når et anlæg er en ejerlejlighed TEK.0 Klassifikation K() Koder: Beholdere: Tank (Produkt på væske form) Silo (Produkt på fast form) Gasbeholder (Produkt på gas form) Affaldsbeholder Energiproducerende eller distribuerende anlæg: Vindmølle (elproducerende) Slanger til jordvarme Solvarme-/ solcelleanlæg Nødstrømsforsyningsanlæg Transformerstation Elskab Version.0 Side af 6 December 0

23 feltnr. K. TEK. Fabrikat/type A(0) TEK. Ekstern database A(0) TEK. Ekstern nøgle A(0) Naturgasfyr Andet energiproducerende eller -distribuerende anlæg Anlæg til vandindvinding, vandrensning, m.m. Vandtårn Pumpestation Swimmingpool Private rensningsanlæg f.eks. pileanlæg, nedsivningsanlæg Offentlige rensningsanlæg Regnvandsanlæg Andre tekniske anlæg: Legeplads Teknikhus Døgnpostboks Køleanlæg (herunder aircondition) Kunstværk (springvand, mindesmærker m.v.) Sirene og mast med sirene Skilt Antenne / mast fx tv, radio- og telekommunikation. Dambrug Møddingsanlæg Andet teknisk anlæg TEK. Etableringsår H() ÅÅÅÅ TEK. Til-/ombygningsår H() ÅÅÅÅ TEK.6 Størrelsesklasse K() Kun gældende for olietanke Koder Under l l l Over l TEK.7 Placering K() Koder: Ingen tank Ukendt Nedgravet/underjordisk Over terræn, udendørs Indendørs blank 0 TEK.8 Sløjfning Koder: TEK.9 Olietankens attest-nr. TEK.0 Fabrikationsnr A(0) Tanken er afblændet Tanken er tømt og afblændet TEK. Typegodkendelsesnr A(0) ENTEN: På formen xx xxx Tanken er tømt, afblændet og opfyldt Tanken er tømt, afblændet og påfyldningsstuds samt udluftningsrør er afmonteret Jordvarmeslangerne er sløjfet/taget ud af drift Version.0 Side af 6 December 0

24 feltnr. K. PUFO godkendelsesnummer før. januar 000 (nb. Ikke krav om PUFO godkendelse af overjordiske tanke før. januar 000). ELLER: På formen xx xxxx PUFO godkendelsesnummer efter. januar 000 TEK. Størrelse H(8) Angives i liter TEK. Type K() Enkeltvægget Dobbeltvægget Dobbeltvægget med overvågning Overjordisk anlæg, hvor hele anlægget er tilgængeligt for udvendig visuel inspektion (omfattet af olietankbek., stk. ) Tanke som er installeret før 970, udvendig korrosionsbeskyttet med bitumenbelægning Polyestercoatet Ikke tank TEK. Indhold K() Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens 6, stk. nr. ) Fuelolie ( tung fuelolie kræver opvarmning) Fyringsgasolie Autogasolie (Dieselolie) Benzin Biobrændstoffer (Organiske olieprodukter som f.eks. rapsolie, bioethanol m.v.) Affaldsprodukter Oliebaserede affaldsprodukter (Spildolie) Gylle Ajle, ensilagesaft, mælkerumsvand eller møddingvand Øvrige stoffer, produkter og materialer der kan forurene grundvand, jord og undergrund (Miljøbeskyttelseslovens 9) Andet (f.eks. korn, foderstoffer m.v) TEK. Sløjfningsfrist Dato Dette felt gælder kun for tanke. Datoen for hvornår tanken senest skal sløjfes indtastes. Datoen kan indberettes som 009, 0009, /0/009 eller gd for gårs dato. TEK.6 Rumfang H(8) Der kan angives et rumfang i m for det tekniske anlæg. TEK.7 Areal H(6) Der kan angives et bebygget areal i m for det tekniske anlæg. TEK.8 Højde H() Der kan angives en højde i m for det tekniske anlæg. For vindmøller angives vindmøllens totale højde, det vil sige højden til vingespidsen. TEK.9 Effekt H(8) Der kan angives en effekt i kw for et energiproducerende teknisk anlæg TEK.0 Fredning K() Koder: Anlægget fredet iht. bygningsfredningsloven Version.0 Side af 6 December 0

25 feltnr. K. Som, men med tinglyste bevaringsbestemmelser jf. lovens Tinglyst bevaringsdeklaration, men anlægget ikke fredet På anlæggets middelalderlige dele er der tinglyst fredningsbestemmelser Anlægget indeholder middelalderlige dele Anlægget og dens umiddelbare omgivelser fredet iht. bygningsfredningsloven Som 6, men med tinglyst bevaringsdeklaration Anlægget bevaringsværdig Anlægget medtaget i registrant, bevaringsplan mm TEK. Kilde til geometri K() Koder: Matrikelkort Teknisk kort, TK--standard Teknisk kort, TK--standard TOP0DK T0 Digitalt ortofoto Stedfæstet adresse 6 7 TEK. Revisionsdato Dato Dato for seneste revision (godkendelse eller ændring) af geometridata TEK. Y-koordinat D() Y-koordinat TEK. X-koordinat D() X-koordinat TEK. Koordinatsystem K() Koder: System System KP000 (System 000) UTM ED0 UTM Euref 89 (WGS 8) TEK.6 Retning D() Retningsvinkel for tekst i gon, jf. TK-standard: TEK.7 Placering K() Placeringskode kodesæt -9, jf. DSFL TEK.8 Nøjagtighedsklasse K() Koder: a b c d e 6 7 U a b c d e 6 7 U TEK.9 Byggesagsnummer A() Version.0 Side af 6 December 0

26 feltnr. K. TEK.0 Byggesagsdato Dato 68 TEK. Litra K() 69 Koder: Byggesagen har ingen litra Litra under byggesagen ( A-Z, men O, Q, I og J forekommer ikke) blank A-Z TEK. ID på forekomst i stamdata 0 UUID TEK. Tilladelsesdato Dato 8 TEK. Forventet påbegyndelsesdato Dato TEK. Påbegyndelsesdato Dato 8 TEK.6 Ibrugtagningstilladelse Dato 8 TEK.7 Henlæggelse Dato 8 TEK.8 Forventet fuldført dato Dato TEK.9 Fuldførelsesdato Dato 88 TEK.60 Sagstype K() 90 Koder i byggesagsdata: Nybyggeri Til/ombygning Nedrivning (hel eller delvis) Koder i stamdata: Fejlrettelse af faktiske fejlregistreringer og udeladelser) Faktisk udført ændring uden byggesagsbehandling TEK.6 Byggesagskode K() 9 Koder: BR - Tilladelsessag uden ibrugtagningstilladelse (enfamiliehuse mv.) BR Anmeldelsessag (garager, carporte og udhuse m.m.) BR - Tilladelsessag med ibrugtagningstilladelse BR - Tilladelsessag landbrugsbygninger BR - Anmeldelsessag (øvrige) TEK.6 TEK.6 TEK.6 Anmeldelse af byggearbejde Anmeldelse af nedrivning Gennemført nedrivning, dato Dato 9 Dato 9 Dato 9 TEK.6 Bygherreforhold K() Koder: Privatpersoner eller interessentskab Alment boligselskab Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab) Forening, legat eller selvejende institution Privat andelsboligforening Version.0 Side 6 af 6 December 0

27 feltnr. K. Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Anden primærkommune Region Staten Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere TEK.67 Fabrikationsår H() Dette felt gælder for tanke. Årstal for tankens fabrikation angives. For tanke omfattet af olietankbekendtgørelsen beregnes sløjfningsfristen ud fra tankens fabrikationsår TEK.68 Materiale K() Plast Stål Plasttank med udvendig stålvæg TEK.69 Supplerende indvendig korrosionsbeskyttelse (senest udførte) (korrosionsbeskyttelse som tanken ikke er født med ) K() Glasfiberbelægning Organisk belægning Anoder Zinkstøvmaling TEK.70 Dato for senest udførte supplerende indvendig korrosionsbeskyttelse Dato Dette felt gælder for tanke. Hvis der er udført supplerende indvendig korrosionsbeskyttelse indtastes datoen for den senest udførte korrosionsbeskyttelse TEK.7 Typegodkendelse CEmærkning K(0) Kodeliste for CE-mærkning DS/EN 8-: 00 DS/EN : 00 TEK.7 Sløjfningsår H() Dette felt gælder kun tanke. Angiv årstal ( cifre) for sløjfningen af det tekniske anlæg. TEK.7 Navhøjde D(,) Vindmøllens højde i m. målt til navet. TEK.7 Vindmøllenummer H(8) Vindmøllens nummer i Energistyrelsens vindmølleregister. TEK.7 Rotordiameter D(,) Vindmøllens rotordiameter målt i m. TEK.76 Kilde til koordinatsæt K() Koder: Kommune Landinspektør Ejer Maskinelt dannet K L E M TEK.77 Kvalitet af koordinatsæt K() Koder: Sikker geokodning Næsten sikker geokodning Usikker geokodning TEK.78 Supplerende oplysning om koordinatsæt K() Koder: Koordinatsæt ligger i teknisk anlæg (over jorden) Koordinatsæt ligger i teknisk anlæg (under jorden) Version.0 Side 7 af 6 December 0

28 feltnr. K. Koordinatsæt ligger i teknisk anlæg (over jorden) Koordinatsæt ligger i teknisk anlæg (under jorden) Koordinatsæt ligger på matriklen Ukendt TEK.80 Kommunalt felt K() Den enkelte kommune kan definere indhold og kodesæt TEK.8 Kommunalt felt K() Den enkelte kommune kan definere indhold og kodesæt TEK.8 Kommunalt felt K() Den enkelte kommune kan definere indhold og kodesæt TEK.8 Kommunalt felt H(8) Den enkelte kommune kan definere indhold TEK.8 Kommunalt felt H(8) Den enkelte kommune kan definere indhold TEK.8 Kommunalt felt 6 H(8) Den enkelte kommune kan definere indhold TEK.86 Journalnummer A(60) TEK.87 ESDH-Reference URL TEK.88 Initialer på sagsbehandler A() TEK.99 Sikkerhedsklassifikation K() Koder: TEK.00 Status K() Koder: Anlægget er ikke omfattet af sikkerhedshensyn, jfr. afsnit 7 Anlægget er sikkerhedsklassificeret Teknisk anlæg stamdata Udgået teknisk anlæg Byggesag Afsluttet byggesag 0 TEK.0 Gyldighedsdato Dato 7.. Bolig-/erhvervsenhed (Obligatorisk) Ved en Bolig-/erhvervsenhed forstås et sammenhængende areal i en bygning med selvstændig adgang fra en opgang/indgang. Bolig- eller erhvervsenheden er afgrænset og fysisk adskilt fra andre bolig- eller erhvervsenheder og skal være tildelt en unik enhedsadresse, som ikke identificerer andre bolig- eller erhvervsenheder. Relationer som entiteten danner R.nr. Kls. Navn Kardinalitet R.ENH. 0 Bolig-/erhvervsenhed Opgang/indgang. 0,,M En bolig-/erhvervsenhed har netop opgang/ indgang. En opgang/indgang omfatter 0, eller flere bolig-/erhvervsenheder. R.ENH. 0 Bolig-/erhvervsenhed Etage. 0,,M En bolig-/erhvervsenhed ligger på netop etage. En etage omfatter 0, eller flere bolig- /erhvervsenheder. Version.0 Side 8 af 6 December 0

29 R.nr. Kls. Navn Kardinalitet R.ENH. 0 Bolig-/erhvervsenhed - Enhedsadresse. 0, En bolig-/erhvervsenhed har netop enhedsadresse. En enhedsadresse omfatter 0 eller bolig-/erhvervsenhed. R.ENH. 0 Bolig-/erhvervsenhed Vurderingsejendom. R.ENH. 0 Bolig-/erhvervsenheden - Bolig- /erhvervsenhed (sammenlagt). R.ENH.6 Bolig-/erhvervsenhed Supplerende opgang/indgang. R.ENH.7 Bolig-/erhvervsenhed - Supplerende enhedsadresse. 0, 0,,M En bolig-/erhvervsenhed har 0 eller ejendomsnummer (ejendoms- /ejerlejlighedsnummer fra ESR). Et ejendomsnummer (fra ESR) omfatter 0, eller flere bolig-/erhvervsenheder. 0,,M En bolig-/erhvervsenhed indgår i 0 eller bolig- /erhvervsenhed (sammenlagt). En bolig- /erhvervsenhed (sammenlagt) omfatter eller flere bolig-/erhvervsenheder. 0, 0,,M En bolig-/erhvervsenhed kan have 0, eller flere supplerende opgang/indgang. En opgang/indgang kan være supplerende opgang for 0, eller flere bolig-/erhvervsenhed. 0, 0,,M En bolig-/erhvervsenhed kan have 0, eller flere supplerende enhedsadresser. En enhedsadresse kan være supplerende enhedsadresse for 0, eller flere bolig- /erhvervsenhed. Andre relationer som entiteten indgår i R.nr. Kls. Navn Kardinalitet R.RUM. Bolig-/erhvervsenhed Rum. 0,,M 0, En bolig-/erhvervsenhed har 0, eller flere rum. Et rum indgår i 0 eller bolig- /erhvervsenheder. R.RUM. Bolig-/erhvervsenheden Rum. 0,,M 0, En bolig-/erhvervsenhed har 0, eller flere rum (supplerende rum). Et rum (supplerende rum) er tilknyttet 0 eller bolig- /erhvervsenhed. Supplerende systemmæssige regler Regel nr. Ref. til Relation nr. Beskrivelse. R.ENH. Ejendomsnummer (fra ESR) skal forefindes, hvis bolig-/erhvervsenheden indgår i en ejerlejlighed.. R.ENH. En bolig-/erhvervsenhed (sammenlagt), der består af to eller flere bolig-/erhvervsenheder, beliggende i forskellige bygninger skal sammenkædes via en intern relation.. R.RUM. R.RUM. Relationerne fra bolig-/erhvervsenhed til rum og supplerende rum skal gensidigt udelukke hinanden.. R.ENH.7 Er den relation der skal oprettes hvis en enhed har (og det vælges at registrere dette) mere end én adgang. Stamdata Teknisk ID Enhed ID Version.0 Side 9 af 6 December 0

30 Administrativ(e) nøgle(r): Fremmednøgle(r): Etagebetegnelse, Side/dør betegnelse, Ejerlejlighedens ejendomsnummer Enhedsadresse ID, Opgang/indgang ID, Etage ID, Enhed ID (for supplementsrum og sammenlagt enhed) Byggesagsdata Teknisk ID: Administrativ(e) nøgle(r): Fremmednøgle(r): Enhed ID Etagebetegnelse, Side/dør betegnelse, Ejerlejlighedens ejendomsnummer, Byggesagsdato, Litra Opgang/indgang ID, Etage ID, Enhed ID (for supplementsrum og sammenlagt enhed), Enhed ID på forekomst i stamdata. Dataindhold feltnr. K. ENH. Enhed ID 0 UUID ENH. Kommunenummer 0 H() 00 ENH. Vejkode 0 H() 0 ENH. Husnummer 0 A() 7 7 ENH. Etagebetegnelse 0 K() 0 Koder: Stuetage:. sal 99. sal: Kælder: ENH.6 Side/dør betegnelse 0 A() 0 Koder:.kælder 9 kælder: Til venstre: Midt for: Til højre: Dørnummer samt bogstaver, kombinationer af bogstaver og tal: ST 0-99 KL K-K9 TV MF TH ENH.7 Ejendomsnummer for ejerlejlighed 0 H(7) 06 Såfremt der er tale om en ejerlejlighed ENH.8 Enhed ID 0 UUID Henvisning fra supplement rum til moderlejlighed ENH.9 Ejerlejlighedsnummer 0 A(8) ENH.0 Byggesagsdato Dato 68 ENH. Litra K() 69 Koder: Byggesagen har ingen litra: Litra under byggesagen: ( A-Z, men O, Q, I og J forekommer ikke) blank A-Z ENH. Enhed ID på forekomst i stamdata 0 UUID ENH. Kode for mere end ejerlejlighed 0 A() Koder: En enhed Mere end enhed E M ENH. Ejerforholdskode K() Registreres hvis enheden indgår i ejerlejlighed. Samme kodesæt som ved grund. Version.0 Side 0 af 6 December 0

31 feltnr. K. Hentes fra ESR ENH. Ejendomsreference 0 UUID Anvendes til at knytte ejendomme sammen, hvis der er tale om ejerlejlighedsopdeling. ENH.6 Byggesagsnummer A() ENH.0 Bolig og erhvervsenhedens anvendelse (nuværende kodesæt) K() 07 Koder: Enheder der anvendes til helårsbeboelse 0 Stuehus til landbrugsejendom. 0 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). 0 Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). 0 Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)). 0 Kollegium. 60 Døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem). 90 Anden enhed til helårsbeboelse. Enheder der anvendes til produktion eller lager i forbindelse med landbrug, industri, håndværk, offentlige værker o.lign. 0 Erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding o.lign. 0 Erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (fabrik, værksted o.lign.) 0 El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt o. lign. 90 Anden enhed til produktion og lager i forbindelse med landbrug, industri o.lign. Enheder der anvendes til handel, transport, kontor, liberale erhverv, servicevirksomhed o.lign. 0 Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning o.lign. 0 Engroshandel og lager. 0 Detailhandel m.v. 0 Pengeinstitut, forsikringsvirksomhed m.v. 0 Kontor og liberale erhverv bortset fra offentlig administration (kontorer for advokater, rådgivende ingeniører, klinikker o.lign.) 60 Offentlig administration. 70 Hotel, restauration, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed. 90 Anden enhed til handel, transport etc. Enheder der anvendes til kulturelle formål samt institutioner. 0 Biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling m.v. 0 Bibliotek, museum, kirke o.lign. 0 Undervisning og forskning (skole, gymnasium, forskningslaboratorium). 0 Hospital, fødeklinik o.lign. 0 Daginstitution. 90 Anden institution, herunder kaserne, fængsel m.v. Enheder der anvendes til fritidsformål. 0 Sommerhus. 0 Enhed til ferieformål m.v. bortset fra Version.0 Side af 6 December 0

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 7 - Datamodel

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 7 - Datamodel Indholdsfortegnelse 7. Datamodel... 7. Logisk datamodel... 7.. Bygning (Obligatorisk)... 7.. Teknisk anlæg - (Frivillig)... 0 7.. Bolig-/erhvervsenhed (Obligatorisk)... 7 7.. Brugsenhed - (Frivillig)...

Læs mere

I forbindelse med konverteringen af olietanke fra det gamle BBR skal man også være opmærksom på, at olietanke var registreret på ejendomsnummerniveau

I forbindelse med konverteringen af olietanke fra det gamle BBR skal man også være opmærksom på, at olietanke var registreret på ejendomsnummerniveau 28. marts 2011 Sag 10/01271 /the/hp Vejledning til registrering af olietanke i BBR De felter i BBR, der benyttes til registrering af olietanke benyttes for en stor dels vedkommende også til oplysninger

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen EGEDAL KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender EGEDAL KOMMUNE RÅDHUSTORVET 2, 3660 STENLØSE Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen Kommune nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde Syddjurs Kommune Team Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE:

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: # A «* 8 4 S * e # MILJØ & ENERGI M I N I S T E R I E T ENERGISTYRELSEN 5. kontor Ref.: GW 31.5.1989 rev. 23.3.1995 (Appendix-bygningsliste) APPENDIX DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: 1. ENHEDSVARMEBEHOV

Læs mere

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: William Husted

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr.

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr. Næstved Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Næstved Kommune Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 370

Læs mere

Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE PLAN & BYG., RÅDHUSET, 2800 KGS. LYNGBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Sønderborg Kommune Afdeling Byg BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Sønderborg Kommune Afdeling Byg Rådhustorvet 10,, 6400 Sønderborg Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne Hansen. 5800 Nyborg

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne Hansen. 5800 Nyborg NYBORG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NYBORG KOMMUNE -MYNDIGHEDEN, TEKNISK AFD., 5800 NYBORG Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME RÅDHUSET - KIRKESTRÆDE 11, 7500 HOLSTEBRO Modtager:

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) I bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) foretages

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Areal Bolig/Erhverv/ Andet Langeland kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Langeland kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 482 7666

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Rudersdal kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rudersdal kommune Øverødvej 2, Rådhuset, 2840 Holte Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager: Kommune

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde ESBJERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender ESBJERG KOMMUNE, TORVEGADE 74, 6700 ESBJERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 561 315465

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

Dækningsafgift, erhverv

Dækningsafgift, erhverv , Dørslundvej 89 og 92, 733 Brande : 756 Ejendomsnummer: 7135 Beliggenhed: Dørslundvej 89 og 92 Adresse: Dørslundvej 89 Postnummer: 733 Brande Vurderingskreds: 2 Benyttelse: Ejer Hovedejer Kjeld Jensen,

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

Page 1 of 2. Hej Jacob,

Page 1 of 2. Hej Jacob, Page 1 of 2 From: Lars Stentebjerg Sent: 23-11-2014 19:31:53 To: Jacob Kloch Subject: Re: Matr.nr. 1øø Strib Færgegård, Strib-Røjleskov. Øster Alle 62 Attachments: Opdeling af grund (2014-11-19_0920).pdf;

Læs mere

BBR informationer om Elsborgvej 81, 8840 Rødkærsbro

BBR informationer om Elsborgvej 81, 8840 Rødkærsbro 1 af 14 06-09-2014 23:31 - Danmarks største uafhængige boligside Login Opret bruger Forside Søg ejerbolig Søg lejebolig Kortsøgning Tvangsauktioner Mit Boliga Boliga Selvsalg iboligen Vigtig meddelelse

Læs mere

-,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

-,. Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) c *.Å. * Københavns Kommune BBR-Meddelelse -,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AM ~,Kommune nr. Ejdendoms. nr. llgskritt dato. 101 311562 27-02-2010 Afsender Københavns

Læs mere

BBR-instruks. Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Kolofon. Indholdsfortegnelse. [Forside] - [Bund]

BBR-instruks. Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Kolofon. Indholdsfortegnelse. [Forside] - [Bund] [Forside] - [Bund] BBR-instruks Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Kolofon Titel: BBR-instruks Undertitel: Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Forfatter:

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV4. BuildingDwellingV5

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV4. BuildingDwellingV5 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl Tillæg til BuildingDwellingV4 / Ændringer i BuildingDwellingV5 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

28552-9 09/07-2009 1/9. Der er verserende byggesager på ej endommen med byggetilladelse. Ej er: Privat andelsboligforening

28552-9 09/07-2009 1/9. Der er verserende byggesager på ej endommen med byggetilladelse. Ej er: Privat andelsboligforening KØENHAVNS KOMMUNE Stadskonduktørernbedet Tlf. 66 5699 Postboks 16, 150 København V ANDELSOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD Jernbane Alle 9 st TH 70 Vanløse Vej / hus. Vdist 6 09 11 ygn. F8 = Jyllingevej 9 001

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Table Report. 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd. Database summary

Table Report. 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd. Database summary Table Report 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd Target DBMS: Microsoft SQL Server Number of tables: 28 Number of views: 0 Number of columns: 682 Number of indexes: 73 Number of foreign keys: 89 Last build

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Energimærkning marts 2011 Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Baggrund og formål Fremme energibesparelser og øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger 40 procent af

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Natur og Miljø Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Ejendommen: Matrikel nr. og ejerlaug Adresse Ejendoms nr. Ejers navn, adresse, mail og tlf. nr. Ejers underskrift og dato

Læs mere

2012 Sagsnummer 2010/005807. Udbudsmateriale for. 3 tidligere tjeneste-/lejeboliger Knud Hjortøsvej 1, 3 og 5 4760 Vordingborg

2012 Sagsnummer 2010/005807. Udbudsmateriale for. 3 tidligere tjeneste-/lejeboliger Knud Hjortøsvej 1, 3 og 5 4760 Vordingborg 2012 Sagsnummer 2010/005807 Udbudsmateriale for 3 tidligere tjeneste-/lejeboliger Knud Hjortøsvej 1, 3 og 5 4760 Vordingborg Side 2 af 271 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Regler for villaolietanke

Regler for villaolietanke Regler for villaolietanke Denne pjece er rettet mod dig, der skal have ny olietank eller skal sløjfe din gamle olietank og til din vvs-installatør, der foretager arbejdet. Indledning Denne pjece er udarbejdet

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning

Læs mere

Sagstype. SagsTypeKategori. Gebyrkategori. SagstypeNr. KL_Emne. BR10-ref Navn

Sagstype. SagsTypeKategori. Gebyrkategori. SagstypeNr. KL_Emne. BR10-ref Navn SagstypeNr Gebyrkategori SagsTypeKategori BR10-ref Navn KL_Emne Sagstype 1 4 1 1.3.3 Ny - Antenner (tele) - med eventuelt teknikhus [1] 2 4 2 1.5 Nedrivning - Antenner (tele) - med eventuelt teknikhus

Læs mere

Sagsnummer 2012/001420 Februar 2014. Udbudsmateriale for. Tuenvej 119-131 Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001420 Februar 2014. Udbudsmateriale for. Tuenvej 119-131 Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001420 Februar 2014 Udbudsmateriale for Tuenvej 119-131 Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 192 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud 7 enfamiliehuse

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Indhold A. GENERELT B. KATEGORI 1 SIMPLE KONSTUKTIONER C. KATEGORI 2 ENFAMILIEHUSE, RÆKKEHUSE OG SOMMERHUSE D. KATEGORI 3 IKKE KOMPLEKST BYGGERI

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Sagsnummer 2011/001727. Udbudsmateriale for. Frederikssundsvej 358 2700 Brønshøj

Sagsnummer 2011/001727. Udbudsmateriale for. Frederikssundsvej 358 2700 Brønshøj Sagsnummer 2011/001727 Udbudsmateriale for Frederikssundsvej 358 2700 Brønshøj Side 2 af 86 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Frederikssundsvej 358, 2700 Brønshøj

Læs mere

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 ØKONOMIUDVALGET TAKSTER Borgerservice Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 Påligning af bøder og gebyrer i henhold til Folkeregisterlovgivningen: For sen

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809 Udbudsmateriale for 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Side 2 af 259 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt

Læs mere

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Side 2 af 8 Dataelementer, som fremgår af nedenstående tabel, kan anvendes frit. Dette gælder dog ikke brug til markedsføring

Læs mere

Side 1. Hørsholmsgade 28 st th

Side 1. Hørsholmsgade 28 st th Hørsholmsgade 28 Generelle oplysninger Beliggenhed Hørsholmsgade 28 Ejerlav Udenbys Klædebo Kvarter, København Matrikelnummer 2769 Ejendomsnummer 260429 Moderejendomsnummer 0 Zone Byzone Ejendommen benyttes

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Energikortlægning. Joakim Larsen, Energiplanlægger 27 JUNI 2014 HTKGG

Energikortlægning. Joakim Larsen, Energiplanlægger 27 JUNI 2014 HTKGG Energikortlægning Joakim Larsen, Energiplanlægger 1 Metode 2 Metode Filtrering 3 Filtrering Oplysninger pr adresse Geokode Bygningsklasse Bygningstype Opførelsesår Opvarmningsform og brændsel Tag- og vægtype

Læs mere

Udbudsmateriale For Depot Skovbølling

Udbudsmateriale For Depot Skovbølling Sagsnummer 2013/004371 Juni 2013 Udbudsmateriale For Depot Skovbølling Åbrovej 6 6100 Haderslev Side 2 af 104 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Depot Skovbølling

Læs mere

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere

Oversigt over bygningsmasse

Oversigt over bygningsmasse N O T AT 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3053 Ref. PB Energieffektivisering Oversigt over bygningsmasse Bygningsbestand Den samlede bygningsbestand fordelt på anvendelser og ejerformer fremgår af tabel 1.

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt Spildevandsanlæg i det åbne land, samt ansvarsforhold ved udførelsen beregning af faskiner til tag- og overfladevand BK anvisning 001 5. udgave - 2012 Forord Denne anvisning er udarbejdet af Byggeriets

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Sagsnummer 2012/000467 November 2012. Udbudsmateriale For. H.V. Kaalundsvej 9 8000 Aarhus

Sagsnummer 2012/000467 November 2012. Udbudsmateriale For. H.V. Kaalundsvej 9 8000 Aarhus Sagsnummer 2012/000467 November 2012 Udbudsmateriale For H.V. Kaalundsvej 9 8000 Aarhus Side 2 af 173 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Fritliggende villa H.V. Kaalundsvej

Læs mere

Udbudsmateriale for Domicilejendom Kuglegården

Udbudsmateriale for Domicilejendom Kuglegården Sagsnummer 2010/003611 Maj 2015 Udbudsmateriale for Domicilejendom Kuglegården Danneskiold-Samsøes Alle 1 1434 København K Forsvarskommandoens domicil Kuglegården Danneskiold-Samsøes Allé 1 1434 København

Læs mere

Kortlægning af energiforbrug i bygninger Regeringens strategi for reduktion af energiforbrug i bygninger

Kortlægning af energiforbrug i bygninger Regeringens strategi for reduktion af energiforbrug i bygninger Kortlægning af energiforbrug i bygninger Regeringens strategi for reduktion af energiforbrug i bygninger V/ specialkonsulent Lars Misser Erhvervs- og Byggestyrelsen Vi fik et nyt BBR 1. december 2009 Fordele:

Læs mere

Sagsnummer 2012/001415. Udbudsmateriale For. Tuenvej 123, Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001415. Udbudsmateriale For. Tuenvej 123, Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001415 Udbudsmateriale For Tuenvej 123, Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 120 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tuenvej 123, Elling 9900 Frederikshavn

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Konkrete udviklingstiltag Erhvervsservice og én indgang til Aalborg Kommune fokus på myndighedsbehandlingen 1. Kommunikations- og dialogindsats (eksternt fokus) 2.

Læs mere

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings-og Boligregistret) Modtager. BBR. Den Danske Børnehave I højt

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings-og Boligregistret) Modtager. BBR. Den Danske Børnehave I højt kbs31 7 212OU211 \ Aabenraa Kmmune Teknik g Miljø JULI 211 BBR-Meddelelse (Udskrift af plysninger fra Bygnings-g Bligregistret) Afsender Aabenraa Kmmune Teknik g Miljø Skelbækvej 2 62 Aabenraa Mdtager.

Læs mere

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Nyborg Strand 22. - 23. maj 2012 Bente Uhre 3. En virksomhed kan blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen som: 3) kloakmester til

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

OIS Datamodel. Version 1.5.0. Versionshistorik

OIS Datamodel. Version 1.5.0. Versionshistorik Version 1.5.0 Versionshistorik VERSION Beskrivelse 1.2.0 Energimærkedata tilføjet (CO33900T) 1.3.0 Plan2dk data tilføjet (CO35000T CO36700T ) IPLAN OIS SLETTET (CO14000T-CO14400T) 1.5.0 MiniMaks data tilføjet

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Energiforbrugsdata i BBR

Energiforbrugsdata i BBR Energiforbrugsdata i BBR Lidt om data, kvalitet, loven og de fremtidige planer Lars Misser Geoforum Temadag 27. november 2014 BBR som register for energidata Energiområdet er ét af 3 primære formål med

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive Sagsnummer 2011/007161 Udbudsmateriale For Grabows Vej 4 7800 Skive Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 4 7800 Skive Velbeliggende gulstensvilla

Læs mere

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Sagsnummer 2011/007165 September 2013. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 12 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007165 September 2013. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 12 7800 Skive Sagsnummer 2011/007165 September 2013 Udbudsmateriale For Grabows Vej 12 7800 Skive Side 2 af 160 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 12 7800 Skive Godt

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001416 Udbudsmateriale For Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 120 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 88 2610 Rødovre

Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 88 2610 Rødovre Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012 Udbudsmateriale For Korsdalsvej 88 2610 Rødovre Side 2 af 155 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Fritliggende parcelhus Korsdalsvej

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Marts 2015 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Bredbåndsdækning

Læs mere