KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure (forelagt af Kommissionen) {SEK(2005) 351} {SEK(2005) 352} DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. INDLEDNING OG BAGGRUND 1.1. Indledning Efter det første program for en politik vedrørende forbrugerbeskyttelse og oplysning fra og grønbogen om forbrugernes klagemuligheder og om bilæggelse af tvister på forbrugerområdet inden for enhedsmarkedet fra vedtog Kommissionen i 1996 en meddelelse om en handlingsplan vedrørende forbrugernes klagemuligheder og bilæggelse af tvister på forbrugerområdet i det indre marked 3. Handlingsplanen tog sigte på at fremme og forbedre procedurerne for bilæggelse af individuelle tvister på forbrugerområdet og indeholdt bestemmelser om indførelse af en forenklet domstolsadgang. Med Amsterdam-traktatens ikrafttræden i 1999 har EU sat sig som mål gradvis at indføre et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed ved bl.a. at vedtage foranstaltninger inden for samarbejde om civilretlige spørgsmål. Det Europæiske Råd i Tammerfors i 1999 opfordrede Rådet til at indføre særlige fælles procedureregler med henblik på at forenkle og fremskynde søgsmål om krav af mindre værdi og til at afskaffe de mellemliggende foranstaltninger, der stadig kræves for at muliggøre anerkendelse og fuldbyrdelse af en afgørelse eller en dom i den anmodede stat for så vidt angår afgørelser om mindre krav (dvs. ikke begrænset til forbrugerkrav). Kommissionens og Rådets fælles program med foranstaltninger med henblik på gennemførelse af princippet om gensidig anerkendelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område, der blev vedtaget af Rådet den 30. november , slog til lyd for at forenkle og fremskynde afgørelsen af søgsmål om krav af mindre værdi. Drøftelserne om forenkling og fremskyndelse af afgørelsen af søgsmål om krav af mindre værdi vil også lette anerkendelsen og fuldbyrdelsen af domme. Behovet for forenkling og fremskyndelse af søgsmål om krav af mindre værdi er også blevet påpeget af Europa-Parlamentet Grønbogen om en EF-procedure for betalingspåbud og om foranstaltninger til forenkling og fremskyndelse af søgsmål om krav af mindre værdi Forud for vedtagelsen af dette forslag gennemførtes en omfattende høring af både medlemsstaterne og alle interesserede parter i civilsamfundet. Grønbogen om en EFprocedure for betalingspåbud og om foranstaltninger til forenkling og fremskyndelse af søgsmål om krav af mindre værdi 6, der blev forelagt af Kommissionen den 20. december 2002, indeholdt en oversigt over de gældende småkravsprocedurer i medlemsstaterne. Med udgangspunkt i en sammenlignende undersøgelse af, hvordan medlemsstaterne griber de relevante proceduremæssige aspekter an, stillede den en række EFT C 92 af , s. 2. KOM(93) 576. KOM(96) 13. EFT C 12 af , s. 1. EFT C 146 af , s. 4. KOM(2002) 746 endelig. DA 2 DA

3 spørgsmål om det ønskede anvendelsesområde og de ønskede karakteristika for et europæisk instrument. Reaktionerne på grønbogen, som blev yderligere drøftet på en offentlig høring, som Kommissionen afholdt den 12. december 2003, viste, at et instrument til forenkling og fremskyndelse af søgsmål om krav af mindre værdi næsten enstemmigt anses for at være et skridt fremad i retning mod skabelsen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. I sin udtalelse 7 af 18. juni 2003 om grønbogen udtrykte Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg tilfredshed med Kommissionens initiativ til at igangsætte en høring om dette spørgsmål og med Kommissionens bestræbelser på at gøre civile søgsmål hurtigere, billigere og mere effektive. Det gav tilslutning til indførelsen af en europæisk procedure med henblik på at forenkle og fremskynde søgsmål om krav af mindre værdi. Det gav udtryk for, at der bør udformes egnede foranstaltninger til at fremskynde søgsmål af denne art uden derved at anfægte parternes retsgarantier. I sin udtalelse 8 af 12. februar 2004 om grønbogen hilste Europa-Parlamentet Kommissionens initiativ velkommen og anførte, at småkravsproceduren ikke kun bør finde anvendelse på sager vedrørende betaling af pengebeløb, efter forudgående fastlæggelse af et loft på grundlag af kravets størrelse, men bør udvides til også at finde anvendelse på alle andre former for tvister vedrørende økonomiske forbindelser, når det drejer sig om forpligtelser. Endvidere bør der i småkravsproceduren anvendes alternative konfliktløsningsmetoder, forenklet bevisførelse og begrænsede appelmuligheder. Den 16. marts 2004 drøftede medlemsstaterne på et ekspertmøde et udkast til forordning om indførelse af en europæisk småkravsprocedure. Den metode, der blev anlagt i udkastet, blev generelt positivt modtaget af delegationerne, nemlig at vedtage en forordning, som skal have til formål at forenkle og fremskynde søgsmål om krav af mindre værdi ved at indføre en europæisk småkravsprocedure, som skal stå til disposition for parterne som et alternativ til de procedurer, der gælder i henhold til medlemsstaternes love, og som forbliver uændrede, og at afskaffe de mellemliggende foranstaltninger med henblik på anerkendelse og fuldbyrdelse af en dom afsagt i en småkravsprocedure i en anden medlemsstat. 2. FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE 2.1. Overordnet formål Betydningen af effektive småkravsprocedurer Udgifterne, fristen og besværet i forbindelse med retssager falder ikke nødvendigvis proportionalt med kravets størrelse. Det er tværtimod sådan, at jo mindre et krav er, jo tungere vejer disse hindringer. Dette har ført til, at der i mange medlemsstater er indført forenklede civilretlige procedurer for krav af mindre værdi. Samtidig er det potentielle antal grænseoverskridende tvister stigende som følge af den voksende anvendelse af EF-traktatens rettigheder via den frie bevægelighed for personer, varer og tjenesteydelser. Hindringerne for 7 8 EUT C 220 af , s. 5. Europa-Parlamentets beslutning om mulighederne for indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes civile retsplejeregler (KOM(2002) KOM(2002) 746 C5-0201/ /2087(INI)), A5-0041/2004. DA 3 DA

4 at opnå en hurtig og billig dom vokser klart i en grænseoverskridende sammenhæng. Det vil ofte være nødvendigt at have to advokater, og der løber ekstraudgifter på til oversættelse og tolkning og diverse andre faktorer som rejseudgifter til sagsparter, vidner, advokater osv. De potentielle problemer optræder ikke kun i tvister mellem enkeltpersoner. Også indehavere af mindre virksomheder kan støde på problemer, når de ønsker at forfølge krav i en anden medlemsstat. Men da der ikke findes en procedure, som er "proportional" med søgsmålets værdi, vil de hindringer, som en kreditor sandsynligvis vil komme ud for, kunne rejse tvivl om, hvorvidt der er økonomisk fornuft i at gå rettens vej. Udgifterne i forbindelse med at opnå en dom, især i forhold til en sagsøgt i en anden medlemsstat, er ofte uforholdsmæssigt høje i forhold til kravets størrelse. Mange kreditorer vælger derfor - når de ser, hvad sagsomkostningerne vil blive, og hvilke praktiske vanskeligheder der vil kunne opstå at opgive ethvert håb om at opnå, hvad de ellers mener, de har ret til Kendetegn ved småkravsprocedurerne proceduremæssige forenklinger Inden for rammerne af deres proceduremæssige systemer og traditioner har mange medlemsstater indført særlige regler for søgsmål om krav af mindre værdi, som proceduremæssigt er forenklede i forhold til den ordinære rettergangsprocedure. Det overrasker ikke, at de løsninger, der er fundet, varierer indbyrdes. Mens der i nogle medlemsstater findes særlige procedurer for krav af mindre værdi, gælder der i andre visse proceduremæssige forenklinger i småkravssager. Der findes også forskelle med hensyn til, i hvilket omfang særlige proceduremæssige forenklinger finder anvendelse. Der findes særlige småkravsprocedurer, som omfatter forskellige forenklinger i forhold til den ordinære rettergangsprocedure, i Det Forenede Kongerige (England/Wales, Skotland og Nordirland), Irland, Sverige og Spanien. I Tyskland kan domstolene i småkravssager fastsætte deres rettergangsprocedurer efter eget valg. I Frankrig findes der en forenklet måde at anlægge sager på, når det gælder krav af mindre værdi ( déclaration au greffe ). Retsplejereglerne i Østrig, Finland og Nederlandene og andre medlemsstater indeholder en række proceduremæssige forenklinger i forhold til den ordinære rettergangsprocedure, når der er tale om sager under en vis beløbsgrænse. Selv om disse proceduremæssige forenklinger ikke i snæver forstand kan betragtes som en særlig småkravsprocedure, er resultaterne i praksis meget tilsvarende. De vigtigste kendetegn ved de eksisterende småkravsprocedurer og proceduremæssige forenklinger kan opsummeres som følger 9 : Alle medlemsstater med småkravsprocedurer har beløbsgrænser for procedurerne, som der dog er betydelig indbyrdes forskel på 10. Nogle medlemsstater anvender desuden småkravsproceduren på visse typer af søgsmål, uanset hvilket beløb der er tale om. I de fleste medlemsstater med småkravsprocedurer gælder disse ikke kun for pengekrav. Brugen af den forenklede procedure er i de fleste tilfælde obligatorisk (for krav under beløbsgrænsen), men et søgsmål kan overføres til den ordinære eller en mere formel rettergangsprocedure af dommeren eller efter begæring fra en part. I mange eksisterende småkravsprocedurer findes der formularer til fremlæggelse af kravet. Ingen af medlemsstaterne stiller krav om juridiske henvisninger i begæringerne, dvs. der 9 10 For nærmere oplysninger herom, se kapitel 4.3 i grønbogen. Mellem 600 EUR (Tyskland) og EUR (England/Wales). DA 4 DA

5 kræves kun fremstilling af de faktuelle omstændigheder. I de fleste medlemsstater ydes der støtte af en retsfunktionær eller en helpdesk til anlæggelse af en sag. Desuden yder dommeren bistand under retsmødet til en part, som ikke lader sig repræsentere ved en advokat (specielt i proceduremæssige spørgsmål), samtidig med at princippet om upartiskhed overholdes. Ingen af medlemsstaterne har i dag advokattvang i småkravsprocedurer. En lempelse af reglerne for bevisoptagelse er et af de vigtigste elementer i småkravsproceduren i de fleste af medlemsstaterne. I mange tilfælde har dommeren en vis indflydelse herpå. Muligheden for en rent skriftlig procedure (i stedet for mundtlige retsmøder) findes på nuværende tidspunkt i mange sager. I nogle tilfælde findes der lempeligere regler vedrørende dommens indhold. Der gælder en tidsfrist for afsigelse af dommen i mange medlemsstater. Procesreglerne for godtgørelse af sagsomkostninger er vidt forskellige. I mange medlemsstater skal sagsøgte alene afholde alle sagsomkostninger, hvis afgørelsen går ham imod. Medlemsstaternes love om mulighederne for at appellere retsafgørelser i småkravsprocedurer er meget forskellige Anvendelsesområde Behovet for tiltag på EU-plan Artikel 65 i EF-traktaten tillægger Fællesskabet lovgivningsbeføjelser med hensyn til samarbejde om civilretlige spørgsmål med grænseoverskridende virkninger i det omfang, det er nødvendigt for det indre markeds funktion. Hvad angår dimensionen vedrørende det indre marked, har EU-institutionerne en skønsmargen ved afgørelsen af, om en foranstaltning er nødvendig for det indre markeds funktion. I forhold til dette forslag vil det indre markeds funktion blive lettet, fordi indførelsen af en europæisk småkravsprocedure vil medvirke til at fjerne hindringerne for den frie bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital. Som nævnt ovenfor (2.1.2.) adskiller småkravsprocedurerne i medlemsstaterne sig på nuværende tidspunkt væsentligt fra hinanden. En situation, hvor virksomhederne har adgang til ordninger, hvis resultater adskiller sig væsentligt fra hinanden, medfører konkurrencefordrejning på det indre marked, uanset om aktørerne har hjemsted i forskellige medlemsstater eller i en og samme medlemsstat. Hvis nogle aktører har adgang til hensigtsmæssige og effektive procedurer, mens andre ikke har, har aktørerne ikke lige konkurrencevilkår på det indre marked. De aktuelle lovforskelle mellem medlemsstaterne udgør en hæmsko for det indre markeds funktion. Som følge heraf medfører en situation med markante forskelle i de procedurer, der står til rådighed for kreditorer efter de forskellige nationale lovgivninger, konkurrencefordrejning på det indre marked. En europæisk småkravsprocedure vil derfor lette det indre markeds funktion. Hvad den grænseoverskridende dimension angår, benytter de fleste sprogudgaver af traktaten udtrykket spørgsmål og ikke foranstaltning. Det er derfor nødvendigt og tilstrækkeligt, at spørgsmålet har grænseoverskridende virkninger. Denne fortolkning bekræftes ved litra c) i artikel 65, hvori det hedder, at foranstaltninger vedrørende samarbejde om civilretlige spørgsmål omfatter fjernelse af hindringer for, at civile retssager forløber tilfredsstillende, og ved artikel III-269 i traktaten om en forfatning for Europa. Retsplejeregler kan pr. definition have grænseoverskridende virkninger. Dommeren vil altid anvende lex fori, uanset om søgsmålet har grænseoverskridende elementer eller ej. Småkravssøgsmål er et spørgsmål med grænseoverskridende virkninger, idet de fleste DA 5 DA

6 økonomiske aktører og forbrugere i lyset af udviklingen af det indre marked før eller senere vil blive involveret i sådanne søgsmål i udlandet. En foranstaltning, der også finder anvendelse i rent indenlandske sager, og som er nødvendig for det indre markeds funktion, især fordi den fjerner konkurrencefordrejninger mellem økonomiske aktører i forskellige medlemsstater, har nødvendigvis grænseoverskridende virkninger, fordi indførelsen af en effektiv småkravsprocedure i hver enkelt medlemsstat vil give retsadgang på lige vilkår. Kravet i relation til det indre marked i artikel 65 er dermed en begrænsning af kravet vedrørende det grænseoverskridende aspekt. En foranstaltning, som er nødvendig for det indre markeds funktion, har nødvendigvis grænseoverskridende virkninger, hvorimod en foranstaltning med grænseoverskridende virkninger ikke altid er nødvendig for det indre markeds funktion. Denne fortolkning bekræftes også af forhandlingerne, der førte frem til vedtagelse af artikel 65, idet kravet vedrørende det indre marked blev indsat i en sen fase i forhandlingerne for at begrænse bestemmelsens rækkevidde. En mere restriktiv fortolkning af artikel 65 kan ikke have været intentionen hos dem, der affattede den, fordi det ville skabe nye hindringer for retsadgangen inden for det europæiske retlige område. Hvert retligt instrument skulle så have sin egen definition af grænseoverskridende, fordi denne definition næsten nødvendigvis ville variere fra et emne til et andet, hvilket ville skabe betydelige vanskeligheder med anvendelsen af instrumenterne. Det ville ikke blot være uhensigtsmæssigt, men endda virke mod hensigten, hvis anvendelsesområdet for den europæiske småkravsprocedure blev begrænset til kun at gælde grænseoverskridende sager. For det første bør det undgås at indføre to forskellige ordninger for indenlandske sager og for sager med grænseoverskridende aspekter. Et sådant system med to ordninger ville stride mod målsætningen om et fælles og sammenhængende område med retfærdighed for alle. Endvidere står der som anført ovenfor ikke i alle medlemsstater hurtige og billige småkravsprocedurer til rådighed for sagsøgerne. Mangelen på sådanne procedurer, som er proportionale med søgsmålets værdi, gør brugen af en domstolsprocedure økonomisk tvivlsom i mange sager, og kreditorer afholder sig ofte fra at anlægge retssag. Denne begrænsning af den reelle retsadgang medfører økonomiske omkostninger, som har en betydelig makroøkonomisk indvirkning på det indre markeds funktion Subsidiaritet og proportionalitet Formålet med dette forslag, som er at forenkle og fremskynde søgsmål om krav af mindre værdi ved at indføre en europæisk småkravsprocedure, kan ikke opfyldes tilfredsstillende af medlemsstaterne selv, fordi de ikke kan garantere ækvivalens i de regler, der gælder i Fællesskabet. Denne målsætning kan kun nås på fællesskabsplan. Dette forslag er i fuld overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, idet det udelukkende begrænser sig til det, der er nødvendigt for at nå det nævnte mål. I den forbindelse er det specielt vigtigt at understrege virkningerne af kombinationen af det valgte retsinstrument (forordning) og det forhold, at det er frivilligt at benytte sig af den europæiske småkravsprocedure, sammenlignet med tilsvarende ordninger i medlemsstaternes nationale procesret. En forordning som foreslået her vil sikre, at proceduren er ensartet og finder direkte anvendelse, samtidig med at medlemsstaterne blot forpligtes til at stille den europæiske procedure til rådighed som et supplerende redskab. Den tvinger dem hverken til at ophæve DA 6 DA

7 allerede eksisterende lovgivning om krav af mindre værdi eller til at ændre denne lovgivning for at bringe den på linje med fællesskabsretten. Dette forslag til forordning, som ikke berører medlemsstaternes ret til fortsat at anvende deres nationale regler sideløbende med den europæiske småkravsprocedure, griber meget mindre ind i deres proceduresystemer end et direktiv, som ville kræve, at den nationale lovgivning blev tilpasset til de normer, som var fastsat i direktivet. Denne lovgivningsteknik sikrer således et fælles minimumsniveau i effektiviteten i inddrivelsen af krav af mindre værdi, men den gør det muligt for de medlemsstater, der har udviklet et system, som fungerer endnu bedre, at bibeholde det. I sidste ende vil det være op til kreditorerne at vurdere, hvilken procedure de mener fungerer bedst eller er lettest tilgængelig; sidstnævnte kriterium er særlig vigtigt for dem, der opererer i flere forskellige medlemsstater, og som slipper for at sætte sig ind i retsplejereglerne i hver af disse medlemsstater, fordi der findes en ensartet europæisk småkravsprocedure. Endelig skal det erindres, at det i forslagets artikel 17 hedder, at med forbehold af bestemmelserne i denne forordning skal den europæiske småkravsprocedure være reguleret ved retsplejeloven i den medlemsstat, hvor proceduren føres. Indførelsen af en europæisk småkravsprocedure betyder derfor ikke, at der er behov for yderligere harmonisering af de nationale retsplejeregler, og griber således mindst muligt ind i den nationale lovgivning. DA 7 DA

8 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 61, litra c), under henvisning til forslag fra Kommissionen 11, under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 12, efter proceduren i traktatens artikel , og ud fra følgende betragtninger: (1) Den Europæiske Union har sat sig som mål at bevare og udbygge Den Europæiske Union som et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvor der er fri bevægelighed for personer. Med henblik på gradvis at indføre et sådant område skal Fællesskabet bl.a. vedtage de foranstaltninger vedrørende samarbejde om civilretlige spørgsmål, der er nødvendige for det indre markeds funktion. (2) I denne sammenhæng har Fællesskabet blandt andre foranstaltninger allerede vedtaget Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 af 29. maj 2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager 14, Rådets afgørelse 2001/470/EF af 28. maj 2001 om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område 15, Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område 16 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 805/2004 af 21. april 2004 om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav EUT C 12 EUT C 13 EUT C 14 EFT L 160 af , s EFT L 174 af , s EFT L 12 af , s EUT L 143 af , s. 15. DA 8 DA

9 (3) Kommissionen vedtog den 20. december 2002 en grønbog om en EF-procedure for betalingspåbud og om foranstaltninger til forenkling og fremskyndelse af søgsmål om krav af mindre værdi 18. Grønbogen igangsatte en høring om foranstaltninger til forenkling og fremskyndelse af søgsmål om krav af mindre værdi. (4) Mange medlemsstater har indført forenklede civilretlige procedurer for krav af mindre værdi, fordi udgifterne, fristen og besværet i forbindelse med retssager ikke nødvendigvis falder proportionalt med kravets størrelse. Hindringerne for at opnå en hurtig og billig dom vokser i grænseoverskridende sager. Det er derfor nødvendigt at indføre en europæisk småkravsprocedure. Formålet med en sådan europæisk procedure bør være at lette retsadgangen ved at tilvejebringe en forholdsvis kort og økonomisk overkommelig procedure. (5) Fordrejningen af konkurrencen på det indre marked på grund af skævheden i funktionsmåden i de procesmidler, som kreditorer råder over i de forskellige medlemsstater, betyder, at der er behov for fællesskabslovgivning, som sikrer ensartede vilkår for kreditorer og debitorer i hele Den Europæiske Union. (6) Den europæiske småkravsprocedure bør også gælde for rent indenlandske sager med henblik på at fjerne konkurrencefordrejninger mellem økonomiske aktører i forskellige medlemsstater og give domstolsadgang på lige vilkår i alle medlemsstaterne. (7) Den europæiske småkravsprocedure bør tilsigte at forenkle og fremskynde søgsmål om krav af mindre værdi, samtidig med at omkostningerne nedbringes, ved at tilbyde et valgfrit redskab som et supplement til de muligheder, der findes i henhold til medlemsstaternes lovgivninger, uden at disse i øvrigt berøres. Denne forordning bør også gøre det lettere at sikre anerkendelse og fuldbyrdelse af en dom afsagt i en europæisk småkravsprocedure i en anden medlemsstat, herunder domme, som oprindeligt havde rent indenlandsk karakter. (8) For at lette indførelsen af proceduren bør en sagsøger indlede den europæiske småkravsprocedure ved at udfylde en standardformular og indgive den til den kompetente ret eller domstol. (9) For at reducere udgifterne og fristerne bør dokumenter forkyndes for parterne ved rekommanderet brev med anerkendelse af modtagelsen eller ved enklere midler som f.eks. brev, fax eller e-post. Proceduren bør være skriftlig, medmindre retten eller domstolen anser et mundtligt retsmøde for nødvendigt. Parterne bør ikke være forpligtet til at lade sig repræsentere ved en advokat. (10) Retten eller domstolen bør have mulighed for at holde retsmøder ved audio-, videoeller e-post-konference. Den bør endvidere efter eget valg kunne fastsætte bevismidlerne og omfanget af bevisoptagelsen og tillade bevisoptagelse pr. telefon, ved skriftlig vidneerklæring og ved audio-, video- eller e-post-konference. (11) Retten eller domstolen bør respektere princippet om en kontradiktorisk proces. (12) For at fremskynde bilæggelsen af tvister bør dommen afsiges senest seks måneder efter registreringen af kravet. 18 KOM(2002) 746 endelig. DA 9 DA

10 (13) For at fremskynde inddrivelsen af krav af mindre værdi bør dommen være umiddelbart eksigibel uanset en eventuel appel og uden krav om sikkerhedsstillelse. (14) For at reducere udgifterne bør den tabende part, hvis denne er en fysisk person og ikke har ladet sig repræsentere ved en advokat eller en anden juridisk uddannet repræsentant, ikke tilpligtes at betale honorarer til den anden parts advokat eller anden juridisk uddannede repræsentant. (15) For at lette anerkendelse og fuldbyrdelse bør en dom afsagt i en medlemsstat i en europæisk småkravsprocedure anerkendes og være eksigibel i en anden medlemsstat uden behov for en eksigibilitetserklæring og uden mulighed for at gøre indsigelse mod anerkendelsen. (16) I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender. Formålet er specielt at sikre fuld overholdelse af retten til at få adgang til en upartisk domstol, jf. chartrets artikel 47. (17) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen 19. (18) Målene for den påtænkte handling, nemlig indførelsen af en procedure med henblik på at forenkle og fremskynde søgsmål om krav af mindre værdi og at nedbringe omkostningerne, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går forordningen ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. (19) [Det Forenede Kongerige og Irland har i medfør af artikel 3 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, meddelt, at de ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne forordning.] (20) Danmark deltager i henhold til artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, ikke i vedtagelsen af denne forordning, og forordningen er derfor ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Danmark - UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: 19 EFT L 184 af , s. 23. DA 10 DA

11 KAPITEL I GENSTAND OG ANVENDELSESOMRÅDE Artikel 1 Genstand Denne forordning indfører en europæisk procedure for behandling af småkrav (i det følgende benævnt europæisk småkravsprocedure ) med henblik på at forenkle og fremskynde krav af mindre værdi og at nedbringe omkostningerne. Den europæiske småkravsprocedure skal stå til rådighed for parterne i retssager som et alternativ til de procedurer, der findes i medlemsstaternes lovgivninger. Denne forordning afskaffer de mellemliggende foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre anerkendelse og fuldbyrdelse i andre medlemsstater af domme afsagt i en medlemsstat i en europæisk småkravsprocedure, dog med undtagelse af domme i sager om ubestridte krav. Artikel 2 Anvendelsesområde 1. Denne forordning finder anvendelse på det civil- og handelsretlige område, uanset domsmyndighedens art, hvor den samlede værdi af et pengekrav eller ikkepengekrav, eksklusive renter, udgifter og udlæg, ikke er større end EUR på det tidspunkt, hvor proceduren indledes (i det følgende benævnt europæiske småkrav ). Den omfatter ikke spørgsmål vedrørende skat, told eller administrative anliggender. 2. Denne forordning finder ikke anvendelse på: a) fysiske personers retlige status samt deres rets- og handleevne b) formueforholdet mellem ægtefæller samt arv efter loven eller testamente c) konkurs, akkord og andre lignende ordninger d) social sikring e) voldgift f) arbejdsret. 3. I denne forordning forstås ved "medlemsstat" alle medlemsstaterne med undtagelse af Danmark. [Det Forenede Kongerige, Irland] DA 11 DA

12 KAPITEL II DEN EUROPÆISKE SMÅKRAVSPROCEDURE Artikel 3 Indledning af proceduren 1. Sagsøgeren indleder den europæiske småkravsprocedure ved at udfylde den standardformular, der er angivet i bilag I, og indgive den sammen med eventuelle relevante supplerende dokumenter til den kompetente ret eller domstol. Standardformularen indgives direkte, pr. brev eller ved brug af ethvert andet kommunikationsmiddel som f.eks. fax eller e-post, som kan accepteres af den medlemsstat, hvori proceduren indledes. 2. Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om, hvilke kommunikationsmidler de kan acceptere. Kommissionen stiller disse oplysninger til rådighed for offentligheden. 3. Retten eller domstolen registrerer formularen umiddelbart efter modtagelsen og noterer dato og tidspunkt for modtagelse af alle andre dokumenter, den modtager i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure. 4. Med henblik på afbrydelse eller eventuelt begrænsning af forældelsesfrister anses retten eller domstolen for at have fået forelagt sagen, når standardformularen er registreret i overensstemmelse med stk Vedrører standardformularen ikke et søgsmål, der ligger inden for denne forordnings anvendelsesområde, jf. artikel 2, behandler retten eller domstolen ikke kravet efter en europæisk småkravsprocedure, men behandler det i overensstemmelse med den relevante retsplejelov, der finder anvendelse i den medlemsstat, hvor proceduren føres. Retten eller domstolen underretter sagsøgeren herom. 6. Finder retten eller domstolen, at de oplysninger, sagsøgeren har afgivet, ikke er tilstrækkelig klare eller fyldestgørende, eller at standardformularen ikke er korrekt udfyldt, kan den give sagsøgeren mulighed for at supplere eller rette oplysningerne i formularen eller afgive supplerende oplysninger eller dokumenter efter dens anvisninger. 7. Medlemsstaterne skal sikre, at standardformularen kan fås ved alle retter og domstole, ved hvilke den europæiske småkravsprocedure kan indledes, og at sagsøgere kan opnå praktisk bistand ved alle sådanne retter og domstole til at udfylde formularen. DA 12 DA

13 Artikel 4 Procedurens videre forløb 1. Den europæiske småkravsprocedure skal være en skriftlig procedure, medmindre et mundtligt retsmøde skønnes nødvendigt af retten eller domstolen, som skal tage hensyn til bemærkninger eller krav fra parterne i denne henseende. 2. Retten eller Domstolen skal udfylde del I af svarformularen i bilag II, når den har modtaget standardformularen. Den forkynder en genpart af standardformularen og den udfyldte svarformular for sagsøgte senest otte dage efter at den har modtaget standardformularen i overensstemmelse med artikel Sagsøgte skal afgive svar, senest en måned efter at standardformularen og svarformularen er blevet forkyndt for ham, ved at udfylde del II af svarformularen og eventuelt tilføje supplerende dokumenter og tilbagesende den til retten eller domstolen eller på enhver anden passende måde uden at benytte svarformularen. 4. Senest otte dage efter at retten eller domstolen har modtaget svaret fra sagsøgte, skal retten eller domstolen forkynde en genpart af svaret og eventuelle supplerende dokumenter for sagsøger i overensstemmelse med artikel Fremsætter sagsøgte i sit svar modkrav over for sagsøger, skal retten eller domstolen underrette sagsøger om modkravet. Sagsøger skal afgive svar vedrørende modkravet senest en måned, efter at svaret er blevet forkyndt for ham. Retten eller domstolen skal underrette sagsøger herom. 6. Overstiger modkravets samlede værdi det i artikel 2, stk. 1, fastsatte beløb, skal retten eller domstolen kun behandle modkravet, hvis det udspringer af det samme retsforhold som hovedkravet, og hvis retten eller domstolen finder, at det er passende at behandle det efter den europæiske småkravsprocedure. 7. Foreligger eventuelle supplerende dokumenter, som retten eller domstolen måtte modtage, på et andet sprog end det sprog, hvorpå proceduren føres, skal retten eller domstolen kun forlange en oversættelse af dokumenterne, hvis en oversættelse er nødvendig for domsafsigelsen. Har en part nægtet at acceptere et dokument, fordi det ikke foreligger på et af de sprog, der er fastsat i artikel 8 i forordning (EF) nr. 1348/2000, skal retten eller domstolen underrette den anden part herom og anmode denne part om at tilvejebringe en oversættelse. Artikel 5 Afslutning af proceduren 1. Senest en måned efter modtagelsen af sagsøgtes eller sagsøgers svar inden for den i artikel 4, stk. 3 og 5 fastsatte frist, skal retten eller domstolen: a) afsige dom eller DA 13 DA

14 b) anmode om yderligere oplysninger vedrørende kravet fra parterne inden for en bestemt tidsfrist eller c) indkalde parterne til et retsmøde. 2. Har retten eller domstolen ikke modtaget svar fra sagsøgte inden for den i artikel 4, stk. 3 fastsatte frist, afsiger retten eller domstolen dom uanset dette. Artikel 6 Retsmøde 1. Retten eller domstolen kan holde et retsmøde ved audio-, video- eller e-postkonference, hvis de tekniske hjælpemidler forefindes, og begge parter indvilliger heri. 2. Er en part ikke til stede ved retsmødet, og repræsenterer en anden person denne part, kan retten eller domstolen anmode denne person om at forevise et mandat eller anden skriftlig autorisation fra denne part, hvis dette er påkrævet i henhold til retsplejeloven i den medlemsstat, hvor proceduren føres. Artikel 7 Bevisoptagelse 1. Retten eller domstolen kan efter eget valg bestemme bevismidlerne og omfanget af bevisoptagelsen. Retten kan bl.a. tillade bevisoptagelse pr. telefon, ved skriftlig vidneerklæring eller ved audio-, video- eller e-post-konference. 2. Under ekstraordinære omstændigheder kan retten eller domstolen modtage forklaring fra sagkyndige vidner, hvis dette er uomgængeligt nødvendigt for dommen. Artikel 8 Repræsentation af parterne Parterne er ikke forpligtede til at lade sig repræsentere ved en advokat eller en anden juridisk uddannet repræsentant. Artikel 9 Rettens eller domstolens opgaver 1. Retten eller domstolen skal respektere retten til en retfærdig rettergang og princippet om en kontradiktorisk proces, navnlig ved afgørelser om nødvendigheden af et mundtligt retsmøde og om bevismidlerne og omfanget af bevisoptagelsen. 2. Retten eller domstolen skal ikke tilpligte parterne at foretage en retlig vurdering af kravet. DA 14 DA

15 3. Om nødvendigt skal retten eller domstolen bistå parterne i processpørgsmål og kan anmode dem om at tilvejebringe faktuelle oplysninger af relevans for udredningen af sagens faktiske omstændigheder. 4. Retten eller domstolen skal i alle tilfælde, hvor det er passende, tilstræbe at parterne indgår forlig. Artikel 10 Dommen 1. Dommen skal afsiges senest seks måneder efter registreringen af standardformularen. 2. Retten eller domstolen skal forkynde dommen for parterne i overensstemmelse med artikel 11, medmindre dommen afsiges mundtligt ved afslutningen af et retsmøde, hvor begge parter er til stede. Artikel 11 Forkyndelse af dokumenter 1. Forkyndes dokumenter i en anden medlemsstat end den, hvori proceduren føres, skal dokumenter forkyndes for parterne ved rekommanderet brev med anerkendelse af modtagelsen, som skal opfylde ethvert yderligere krav i henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 1348/2000, og under hensyntagen til artikel 8 deri. 2. Skal dokumenter forkyndes i den medlemsstat, hvor proceduren føres, og adressatens adresse kendes med sikkerhed, skal dokumenter forkyndes for parterne ved rekommanderet brev med anerkendelse af modtagelsen eller ved enklere midler som f.eks. brev, fax eller e-post, hvis sådanne enklere midler anerkendes i retsplejeloven i den medlemsstat, hvor proceduren føres. 3. Er det under ekstraordinære omstændigheder ikke muligt at foretage forkyndelse i overensstemmelse med stk. 1 og 2, kan forkyndelse ske ved andre midler, som sikrer personlig forkyndelse. Artikel 12 Tidsfrister 1. Retten eller domstolen kan i særlige tilfælde forlænge de tidsfrister, der er fastsat i artikel 4, stk. 3 og 5, hvis det er nødvendigt for at sikre et effektivt forsvar af parterne. 2. Hvis det i særlige tilfælde ikke er muligt for retten eller domstolen at overholde de tidsfrister, der er fastsat i artikel 4, stk. 2 og 4, artikel 5, stk. 1, og artikel 10, stk. 1, uden at bringe en korrekt rettergang i fare, skal den snarest muligt tage de nødvendige skridt. DA 15 DA

16 3. Med henblik på beregningen af de tidsfrister, der er fastsat i denne forordning, finder Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter 20 tilsvarende anvendelse. Artikel 13 Dommens eksigibilitet Dommen skal være umiddelbart eksigibel uanset en eventuel appel. Der stilles ikke krav om sikkerhedsstillelse. Artikel 14 Sagsomkostninger 1. Den tabende part bærer sagsomkostningerne, medmindre dette ville være uretfærdigt eller urimeligt. I så fald udsteder retten eller domstolen betalingspåbud for sagsomkostningerne på et retfærdigt grundlag. 2. Hvis den tabende part er en fysisk person og ikke har ladet sig repræsentere ved en advokat eller en anden juridisk uddannet repræsentant, skal han ikke tilpligtes at betale honorarer til den anden parts advokat eller anden juridisk uddannede repræsentant. Artikel 15 Appel 1. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om, hvorvidt det ifølge deres retsplejelov er muligt at appellere en dom afsagt i en europæisk småkravsprocedure. Kommissionen stiller disse oplysninger til rådighed for offentligheden. 2. I en appelsag mod en dom afsagt i en europæisk småkravsprocedure er parterne ikke forpligtede til at lade sig repræsentere ved en advokat eller en anden juridisk uddannet repræsentant. 3. Der findes ingen yderligere mulighed for ordinær appel mod eller omstødelse af en appeldom. 20 EFT L 124 af , s. 1. DA 16 DA

17 Artikel 16 Prøvelse af dommen Såfremt sagsøgte handler ufortøvet, har han ret til at begære prøvelse af en dom afsagt i en europæisk småkravsprocedure på de betingelser, der er fastsat i loven i den medlemsstat, hvor dommen er blevet afsagt, og under forudsætning af underretning af Kommissionen i henhold til artikel 19 og 30 i forordning (EF) nr. 805/2004, hvis: a) (i) standardformularen eller indkaldelser til et retsmøde er blevet forkyndt på en måde, der ikke giver bevis for, at sagsøgte personligt har modtaget disse, og (ii) forkyndelsen ikke er blevet foretaget i så god tid, at han har kunnet varetage sine interesser under sagen, uden at dette skyldes fejl fra hans side, eller b) sagsøgte har været forhindret i at gøre indsigelse mod kravet på grund af force majeure eller som følge af ekstraordinære omstændigheder, der ikke skyldes fejl fra hans side. Artikel 17 Gældende retsplejelov Med forbehold af bestemmelserne i denne forordning skal den europæiske småkravsprocedure være reguleret ved retsplejeloven i den medlemsstat, hvor proceduren føres. KAPITEL III ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE Artikel 18 Anerkendelse og fuldbyrdelse 1. Med undtagelse af domme i sager om ubestridte krav skal en dom afsagt i en medlemsstat i en europæisk småkravsprocedure anerkendes og være eksigibel uden behov for eksigibilitetserklæring og uden mulighed for at gøre indsigelse mod anerkendelsen, hvis dommen er blevet attesteret af retten eller domstolen i oprindelsesmedlemsstaten ved brug af den formular, der er angivet i bilag III til nærværende forordning. 2. Dommen attesteres, hvis den ikke strider mod reglerne om værneting i afsnit 3 og 6 i kapitel II i forordning (EF) nr. 44/2001. Attesten udstedes på det sprog, som dommen er affattet på. Der kan ikke appelleres mod udstedelsen af attesten. DA 17 DA

18 Loven i den medlemsstat, hvor proceduren føres, finder anvendelse på enhver ændring af attesten. 3. Er det på domstidspunktet sandsynligt, at dommen vil skulle fuldbyrdes i en anden medlemsstat, skal attesten automatisk udstedes samtidig med domsafsigelsen. I andre tilfælde udstedes attesten efter anmodning fra en af parterne. 4. En part, der begærer fuldbyrdelse af en dom, skal forelægge: a) en genpart af dommen, der opfylder de nødvendige betingelser for at fastslå ægtheden, og b) den i stk. 1 omhandlede attest. 5. Stk. 1-4 finder ikke anvendelse på domme i sager om ubestridte krav jf. artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 805/2004. KAPITEL IV FORHOLDET TIL ANDRE FÆLLESSKABSINSTRUMENTER Artikel 19 Forholdet til forordning (EF) nr. 805/2004 og l forordning (EF) nr. 44/2001 Uden at dette berører anvendelsen af artikel 18, stk. 1, berører denne forordning ikke anvendelsen af forordning (EF) nr. 805/2004 og forordning (EF) nr. 44/2001. KAPITEL V AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Artikel 20 Oplysning De kompetente nationale myndigheder skal samarbejde om oplysning af offentligheden og fagkredse om den europæiske småkravsprocedure, navnlig via det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område, der blev oprettet ved Rådets afgørelse 2001/470/EF. Artikel 21 Gennemførelsesforanstaltninger De foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre denne forordning med henblik på ændring af den beløbsgrænse, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, og ajourføring eller teknisk ændring af formularerne i bilagene eller indførelse af yderligere formularer, vedtages af Kommissionen efter proceduren i artikel 22, stk. 2. DA 18 DA

19 Artikel 22 Udvalg 1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er omhandlet i artikel 75 i Rådets forordning (EF) nr. 44/ Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999, jf. dennes artikel Udvalget vedtager selv sin forretningsorden. Denne forordning træder i kraft den [...] Artikel 23 Ikrafttræden Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i alle medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Udfærdiget i Bruxelles, den [ ] På Europa-Parlamentets vegne Formand [ ] På Rådets vegne Formand [ ] DA 19 DA

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0087 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0087 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0087 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.3.2005 KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0159 Offentligt Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0159 Offentligt DA C 203 E/86 De Europæiske Fællesskabers Tidende 27.8.2002 Rådets forordning om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0087 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0087 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0087 Bilag 2 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 6. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION Europaudvalget 2010 COD (2010) 0801 Offentligt DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 22. januar 2010 (OR. en) 2010/0801 (COD) PE-CONS 1/10 DROIPEN 6 COPEN 22 CODEC 41 RETSAKTER OG

Læs mere

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0159 Offentligt Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0159 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. juni 2003 (25.06) (OR. fr) 10630/03 Interinstitutionel sag: 2002/0090 (COD) JUSTCIV 91 CODEC 850 FORSLAG

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 718 endelig 2004/0251 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om visse aspekter af mægling på det civil-

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 27. oktober 2015 Kontor: Insolvensretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0682 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0682 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0682 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.10.2004 KOM(2004) 682 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af artikel 3 i beslutning

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2010 KOM(2010) 707 endelig 2010/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0173 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0173 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0173 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.03.2004 KOM(2004)173 endelig 2004/0055 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5/VI/2008 K(2008) 2274 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 5/VI/2008 om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2011 KOM(2011) 126 endelig 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Forslag til RÅDETS FORORDNING om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.6.2005 KOM(2005) 253 endelig 2005/0111 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV Af om ændring af direktiv 2004/39/EF om markeder

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del):

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Svar: Ministeren bedes i forlængelse af Europaudvalgets møde den

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O Folketingets Retsudvalg Ministersekretariatet Stormgade 2-6 1470 København K T 33 95 13 10 F 33 95 13 11 www.minff.dk./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0445 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0445 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0445 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.7.2011 KOM(2011) 445 endelig 2011/0204 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2001R0044 DA 08.04.2009 007.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Europaudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009

Europaudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 48 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009 Grønbog om retsafgørelser på det civil- og handelsretlige

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0127 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0127 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0127 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2011 KOM(2011) 127 endelig 2011/0060 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om kompetence, lovvalg, anerkendelse

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 9-16

ÆNDRINGSFORSLAG 9-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 20.9.2011 2010/0383(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 9-16 Udkast til udtalelse Evelyn Regner (PE469.974v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) C7-0045/13 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af bilag II og III til Rådets afgørelse af 9. juni 2011 om godkendelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.7.2013 COM(2013) 554 final 2013/0268 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 om retternes kompetence

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 69 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Gennemgang af Kommissionens

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere