KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure (forelagt af Kommissionen) {SEK(2005) 351} {SEK(2005) 352} DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. INDLEDNING OG BAGGRUND 1.1. Indledning Efter det første program for en politik vedrørende forbrugerbeskyttelse og oplysning fra og grønbogen om forbrugernes klagemuligheder og om bilæggelse af tvister på forbrugerområdet inden for enhedsmarkedet fra vedtog Kommissionen i 1996 en meddelelse om en handlingsplan vedrørende forbrugernes klagemuligheder og bilæggelse af tvister på forbrugerområdet i det indre marked 3. Handlingsplanen tog sigte på at fremme og forbedre procedurerne for bilæggelse af individuelle tvister på forbrugerområdet og indeholdt bestemmelser om indførelse af en forenklet domstolsadgang. Med Amsterdam-traktatens ikrafttræden i 1999 har EU sat sig som mål gradvis at indføre et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed ved bl.a. at vedtage foranstaltninger inden for samarbejde om civilretlige spørgsmål. Det Europæiske Råd i Tammerfors i 1999 opfordrede Rådet til at indføre særlige fælles procedureregler med henblik på at forenkle og fremskynde søgsmål om krav af mindre værdi og til at afskaffe de mellemliggende foranstaltninger, der stadig kræves for at muliggøre anerkendelse og fuldbyrdelse af en afgørelse eller en dom i den anmodede stat for så vidt angår afgørelser om mindre krav (dvs. ikke begrænset til forbrugerkrav). Kommissionens og Rådets fælles program med foranstaltninger med henblik på gennemførelse af princippet om gensidig anerkendelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område, der blev vedtaget af Rådet den 30. november , slog til lyd for at forenkle og fremskynde afgørelsen af søgsmål om krav af mindre værdi. Drøftelserne om forenkling og fremskyndelse af afgørelsen af søgsmål om krav af mindre værdi vil også lette anerkendelsen og fuldbyrdelsen af domme. Behovet for forenkling og fremskyndelse af søgsmål om krav af mindre værdi er også blevet påpeget af Europa-Parlamentet Grønbogen om en EF-procedure for betalingspåbud og om foranstaltninger til forenkling og fremskyndelse af søgsmål om krav af mindre værdi Forud for vedtagelsen af dette forslag gennemførtes en omfattende høring af både medlemsstaterne og alle interesserede parter i civilsamfundet. Grønbogen om en EFprocedure for betalingspåbud og om foranstaltninger til forenkling og fremskyndelse af søgsmål om krav af mindre værdi 6, der blev forelagt af Kommissionen den 20. december 2002, indeholdt en oversigt over de gældende småkravsprocedurer i medlemsstaterne. Med udgangspunkt i en sammenlignende undersøgelse af, hvordan medlemsstaterne griber de relevante proceduremæssige aspekter an, stillede den en række EFT C 92 af , s. 2. KOM(93) 576. KOM(96) 13. EFT C 12 af , s. 1. EFT C 146 af , s. 4. KOM(2002) 746 endelig. DA 2 DA

3 spørgsmål om det ønskede anvendelsesområde og de ønskede karakteristika for et europæisk instrument. Reaktionerne på grønbogen, som blev yderligere drøftet på en offentlig høring, som Kommissionen afholdt den 12. december 2003, viste, at et instrument til forenkling og fremskyndelse af søgsmål om krav af mindre værdi næsten enstemmigt anses for at være et skridt fremad i retning mod skabelsen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. I sin udtalelse 7 af 18. juni 2003 om grønbogen udtrykte Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg tilfredshed med Kommissionens initiativ til at igangsætte en høring om dette spørgsmål og med Kommissionens bestræbelser på at gøre civile søgsmål hurtigere, billigere og mere effektive. Det gav tilslutning til indførelsen af en europæisk procedure med henblik på at forenkle og fremskynde søgsmål om krav af mindre værdi. Det gav udtryk for, at der bør udformes egnede foranstaltninger til at fremskynde søgsmål af denne art uden derved at anfægte parternes retsgarantier. I sin udtalelse 8 af 12. februar 2004 om grønbogen hilste Europa-Parlamentet Kommissionens initiativ velkommen og anførte, at småkravsproceduren ikke kun bør finde anvendelse på sager vedrørende betaling af pengebeløb, efter forudgående fastlæggelse af et loft på grundlag af kravets størrelse, men bør udvides til også at finde anvendelse på alle andre former for tvister vedrørende økonomiske forbindelser, når det drejer sig om forpligtelser. Endvidere bør der i småkravsproceduren anvendes alternative konfliktløsningsmetoder, forenklet bevisførelse og begrænsede appelmuligheder. Den 16. marts 2004 drøftede medlemsstaterne på et ekspertmøde et udkast til forordning om indførelse af en europæisk småkravsprocedure. Den metode, der blev anlagt i udkastet, blev generelt positivt modtaget af delegationerne, nemlig at vedtage en forordning, som skal have til formål at forenkle og fremskynde søgsmål om krav af mindre værdi ved at indføre en europæisk småkravsprocedure, som skal stå til disposition for parterne som et alternativ til de procedurer, der gælder i henhold til medlemsstaternes love, og som forbliver uændrede, og at afskaffe de mellemliggende foranstaltninger med henblik på anerkendelse og fuldbyrdelse af en dom afsagt i en småkravsprocedure i en anden medlemsstat. 2. FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE 2.1. Overordnet formål Betydningen af effektive småkravsprocedurer Udgifterne, fristen og besværet i forbindelse med retssager falder ikke nødvendigvis proportionalt med kravets størrelse. Det er tværtimod sådan, at jo mindre et krav er, jo tungere vejer disse hindringer. Dette har ført til, at der i mange medlemsstater er indført forenklede civilretlige procedurer for krav af mindre værdi. Samtidig er det potentielle antal grænseoverskridende tvister stigende som følge af den voksende anvendelse af EF-traktatens rettigheder via den frie bevægelighed for personer, varer og tjenesteydelser. Hindringerne for 7 8 EUT C 220 af , s. 5. Europa-Parlamentets beslutning om mulighederne for indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes civile retsplejeregler (KOM(2002) KOM(2002) 746 C5-0201/ /2087(INI)), A5-0041/2004. DA 3 DA

4 at opnå en hurtig og billig dom vokser klart i en grænseoverskridende sammenhæng. Det vil ofte være nødvendigt at have to advokater, og der løber ekstraudgifter på til oversættelse og tolkning og diverse andre faktorer som rejseudgifter til sagsparter, vidner, advokater osv. De potentielle problemer optræder ikke kun i tvister mellem enkeltpersoner. Også indehavere af mindre virksomheder kan støde på problemer, når de ønsker at forfølge krav i en anden medlemsstat. Men da der ikke findes en procedure, som er "proportional" med søgsmålets værdi, vil de hindringer, som en kreditor sandsynligvis vil komme ud for, kunne rejse tvivl om, hvorvidt der er økonomisk fornuft i at gå rettens vej. Udgifterne i forbindelse med at opnå en dom, især i forhold til en sagsøgt i en anden medlemsstat, er ofte uforholdsmæssigt høje i forhold til kravets størrelse. Mange kreditorer vælger derfor - når de ser, hvad sagsomkostningerne vil blive, og hvilke praktiske vanskeligheder der vil kunne opstå at opgive ethvert håb om at opnå, hvad de ellers mener, de har ret til Kendetegn ved småkravsprocedurerne proceduremæssige forenklinger Inden for rammerne af deres proceduremæssige systemer og traditioner har mange medlemsstater indført særlige regler for søgsmål om krav af mindre værdi, som proceduremæssigt er forenklede i forhold til den ordinære rettergangsprocedure. Det overrasker ikke, at de løsninger, der er fundet, varierer indbyrdes. Mens der i nogle medlemsstater findes særlige procedurer for krav af mindre værdi, gælder der i andre visse proceduremæssige forenklinger i småkravssager. Der findes også forskelle med hensyn til, i hvilket omfang særlige proceduremæssige forenklinger finder anvendelse. Der findes særlige småkravsprocedurer, som omfatter forskellige forenklinger i forhold til den ordinære rettergangsprocedure, i Det Forenede Kongerige (England/Wales, Skotland og Nordirland), Irland, Sverige og Spanien. I Tyskland kan domstolene i småkravssager fastsætte deres rettergangsprocedurer efter eget valg. I Frankrig findes der en forenklet måde at anlægge sager på, når det gælder krav af mindre værdi ( déclaration au greffe ). Retsplejereglerne i Østrig, Finland og Nederlandene og andre medlemsstater indeholder en række proceduremæssige forenklinger i forhold til den ordinære rettergangsprocedure, når der er tale om sager under en vis beløbsgrænse. Selv om disse proceduremæssige forenklinger ikke i snæver forstand kan betragtes som en særlig småkravsprocedure, er resultaterne i praksis meget tilsvarende. De vigtigste kendetegn ved de eksisterende småkravsprocedurer og proceduremæssige forenklinger kan opsummeres som følger 9 : Alle medlemsstater med småkravsprocedurer har beløbsgrænser for procedurerne, som der dog er betydelig indbyrdes forskel på 10. Nogle medlemsstater anvender desuden småkravsproceduren på visse typer af søgsmål, uanset hvilket beløb der er tale om. I de fleste medlemsstater med småkravsprocedurer gælder disse ikke kun for pengekrav. Brugen af den forenklede procedure er i de fleste tilfælde obligatorisk (for krav under beløbsgrænsen), men et søgsmål kan overføres til den ordinære eller en mere formel rettergangsprocedure af dommeren eller efter begæring fra en part. I mange eksisterende småkravsprocedurer findes der formularer til fremlæggelse af kravet. Ingen af medlemsstaterne stiller krav om juridiske henvisninger i begæringerne, dvs. der 9 10 For nærmere oplysninger herom, se kapitel 4.3 i grønbogen. Mellem 600 EUR (Tyskland) og EUR (England/Wales). DA 4 DA

5 kræves kun fremstilling af de faktuelle omstændigheder. I de fleste medlemsstater ydes der støtte af en retsfunktionær eller en helpdesk til anlæggelse af en sag. Desuden yder dommeren bistand under retsmødet til en part, som ikke lader sig repræsentere ved en advokat (specielt i proceduremæssige spørgsmål), samtidig med at princippet om upartiskhed overholdes. Ingen af medlemsstaterne har i dag advokattvang i småkravsprocedurer. En lempelse af reglerne for bevisoptagelse er et af de vigtigste elementer i småkravsproceduren i de fleste af medlemsstaterne. I mange tilfælde har dommeren en vis indflydelse herpå. Muligheden for en rent skriftlig procedure (i stedet for mundtlige retsmøder) findes på nuværende tidspunkt i mange sager. I nogle tilfælde findes der lempeligere regler vedrørende dommens indhold. Der gælder en tidsfrist for afsigelse af dommen i mange medlemsstater. Procesreglerne for godtgørelse af sagsomkostninger er vidt forskellige. I mange medlemsstater skal sagsøgte alene afholde alle sagsomkostninger, hvis afgørelsen går ham imod. Medlemsstaternes love om mulighederne for at appellere retsafgørelser i småkravsprocedurer er meget forskellige Anvendelsesområde Behovet for tiltag på EU-plan Artikel 65 i EF-traktaten tillægger Fællesskabet lovgivningsbeføjelser med hensyn til samarbejde om civilretlige spørgsmål med grænseoverskridende virkninger i det omfang, det er nødvendigt for det indre markeds funktion. Hvad angår dimensionen vedrørende det indre marked, har EU-institutionerne en skønsmargen ved afgørelsen af, om en foranstaltning er nødvendig for det indre markeds funktion. I forhold til dette forslag vil det indre markeds funktion blive lettet, fordi indførelsen af en europæisk småkravsprocedure vil medvirke til at fjerne hindringerne for den frie bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital. Som nævnt ovenfor (2.1.2.) adskiller småkravsprocedurerne i medlemsstaterne sig på nuværende tidspunkt væsentligt fra hinanden. En situation, hvor virksomhederne har adgang til ordninger, hvis resultater adskiller sig væsentligt fra hinanden, medfører konkurrencefordrejning på det indre marked, uanset om aktørerne har hjemsted i forskellige medlemsstater eller i en og samme medlemsstat. Hvis nogle aktører har adgang til hensigtsmæssige og effektive procedurer, mens andre ikke har, har aktørerne ikke lige konkurrencevilkår på det indre marked. De aktuelle lovforskelle mellem medlemsstaterne udgør en hæmsko for det indre markeds funktion. Som følge heraf medfører en situation med markante forskelle i de procedurer, der står til rådighed for kreditorer efter de forskellige nationale lovgivninger, konkurrencefordrejning på det indre marked. En europæisk småkravsprocedure vil derfor lette det indre markeds funktion. Hvad den grænseoverskridende dimension angår, benytter de fleste sprogudgaver af traktaten udtrykket spørgsmål og ikke foranstaltning. Det er derfor nødvendigt og tilstrækkeligt, at spørgsmålet har grænseoverskridende virkninger. Denne fortolkning bekræftes ved litra c) i artikel 65, hvori det hedder, at foranstaltninger vedrørende samarbejde om civilretlige spørgsmål omfatter fjernelse af hindringer for, at civile retssager forløber tilfredsstillende, og ved artikel III-269 i traktaten om en forfatning for Europa. Retsplejeregler kan pr. definition have grænseoverskridende virkninger. Dommeren vil altid anvende lex fori, uanset om søgsmålet har grænseoverskridende elementer eller ej. Småkravssøgsmål er et spørgsmål med grænseoverskridende virkninger, idet de fleste DA 5 DA

6 økonomiske aktører og forbrugere i lyset af udviklingen af det indre marked før eller senere vil blive involveret i sådanne søgsmål i udlandet. En foranstaltning, der også finder anvendelse i rent indenlandske sager, og som er nødvendig for det indre markeds funktion, især fordi den fjerner konkurrencefordrejninger mellem økonomiske aktører i forskellige medlemsstater, har nødvendigvis grænseoverskridende virkninger, fordi indførelsen af en effektiv småkravsprocedure i hver enkelt medlemsstat vil give retsadgang på lige vilkår. Kravet i relation til det indre marked i artikel 65 er dermed en begrænsning af kravet vedrørende det grænseoverskridende aspekt. En foranstaltning, som er nødvendig for det indre markeds funktion, har nødvendigvis grænseoverskridende virkninger, hvorimod en foranstaltning med grænseoverskridende virkninger ikke altid er nødvendig for det indre markeds funktion. Denne fortolkning bekræftes også af forhandlingerne, der førte frem til vedtagelse af artikel 65, idet kravet vedrørende det indre marked blev indsat i en sen fase i forhandlingerne for at begrænse bestemmelsens rækkevidde. En mere restriktiv fortolkning af artikel 65 kan ikke have været intentionen hos dem, der affattede den, fordi det ville skabe nye hindringer for retsadgangen inden for det europæiske retlige område. Hvert retligt instrument skulle så have sin egen definition af grænseoverskridende, fordi denne definition næsten nødvendigvis ville variere fra et emne til et andet, hvilket ville skabe betydelige vanskeligheder med anvendelsen af instrumenterne. Det ville ikke blot være uhensigtsmæssigt, men endda virke mod hensigten, hvis anvendelsesområdet for den europæiske småkravsprocedure blev begrænset til kun at gælde grænseoverskridende sager. For det første bør det undgås at indføre to forskellige ordninger for indenlandske sager og for sager med grænseoverskridende aspekter. Et sådant system med to ordninger ville stride mod målsætningen om et fælles og sammenhængende område med retfærdighed for alle. Endvidere står der som anført ovenfor ikke i alle medlemsstater hurtige og billige småkravsprocedurer til rådighed for sagsøgerne. Mangelen på sådanne procedurer, som er proportionale med søgsmålets værdi, gør brugen af en domstolsprocedure økonomisk tvivlsom i mange sager, og kreditorer afholder sig ofte fra at anlægge retssag. Denne begrænsning af den reelle retsadgang medfører økonomiske omkostninger, som har en betydelig makroøkonomisk indvirkning på det indre markeds funktion Subsidiaritet og proportionalitet Formålet med dette forslag, som er at forenkle og fremskynde søgsmål om krav af mindre værdi ved at indføre en europæisk småkravsprocedure, kan ikke opfyldes tilfredsstillende af medlemsstaterne selv, fordi de ikke kan garantere ækvivalens i de regler, der gælder i Fællesskabet. Denne målsætning kan kun nås på fællesskabsplan. Dette forslag er i fuld overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, idet det udelukkende begrænser sig til det, der er nødvendigt for at nå det nævnte mål. I den forbindelse er det specielt vigtigt at understrege virkningerne af kombinationen af det valgte retsinstrument (forordning) og det forhold, at det er frivilligt at benytte sig af den europæiske småkravsprocedure, sammenlignet med tilsvarende ordninger i medlemsstaternes nationale procesret. En forordning som foreslået her vil sikre, at proceduren er ensartet og finder direkte anvendelse, samtidig med at medlemsstaterne blot forpligtes til at stille den europæiske procedure til rådighed som et supplerende redskab. Den tvinger dem hverken til at ophæve DA 6 DA

7 allerede eksisterende lovgivning om krav af mindre værdi eller til at ændre denne lovgivning for at bringe den på linje med fællesskabsretten. Dette forslag til forordning, som ikke berører medlemsstaternes ret til fortsat at anvende deres nationale regler sideløbende med den europæiske småkravsprocedure, griber meget mindre ind i deres proceduresystemer end et direktiv, som ville kræve, at den nationale lovgivning blev tilpasset til de normer, som var fastsat i direktivet. Denne lovgivningsteknik sikrer således et fælles minimumsniveau i effektiviteten i inddrivelsen af krav af mindre værdi, men den gør det muligt for de medlemsstater, der har udviklet et system, som fungerer endnu bedre, at bibeholde det. I sidste ende vil det være op til kreditorerne at vurdere, hvilken procedure de mener fungerer bedst eller er lettest tilgængelig; sidstnævnte kriterium er særlig vigtigt for dem, der opererer i flere forskellige medlemsstater, og som slipper for at sætte sig ind i retsplejereglerne i hver af disse medlemsstater, fordi der findes en ensartet europæisk småkravsprocedure. Endelig skal det erindres, at det i forslagets artikel 17 hedder, at med forbehold af bestemmelserne i denne forordning skal den europæiske småkravsprocedure være reguleret ved retsplejeloven i den medlemsstat, hvor proceduren føres. Indførelsen af en europæisk småkravsprocedure betyder derfor ikke, at der er behov for yderligere harmonisering af de nationale retsplejeregler, og griber således mindst muligt ind i den nationale lovgivning. DA 7 DA

8 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 61, litra c), under henvisning til forslag fra Kommissionen 11, under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 12, efter proceduren i traktatens artikel , og ud fra følgende betragtninger: (1) Den Europæiske Union har sat sig som mål at bevare og udbygge Den Europæiske Union som et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvor der er fri bevægelighed for personer. Med henblik på gradvis at indføre et sådant område skal Fællesskabet bl.a. vedtage de foranstaltninger vedrørende samarbejde om civilretlige spørgsmål, der er nødvendige for det indre markeds funktion. (2) I denne sammenhæng har Fællesskabet blandt andre foranstaltninger allerede vedtaget Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 af 29. maj 2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager 14, Rådets afgørelse 2001/470/EF af 28. maj 2001 om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område 15, Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område 16 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 805/2004 af 21. april 2004 om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav EUT C 12 EUT C 13 EUT C 14 EFT L 160 af , s EFT L 174 af , s EFT L 12 af , s EUT L 143 af , s. 15. DA 8 DA

9 (3) Kommissionen vedtog den 20. december 2002 en grønbog om en EF-procedure for betalingspåbud og om foranstaltninger til forenkling og fremskyndelse af søgsmål om krav af mindre værdi 18. Grønbogen igangsatte en høring om foranstaltninger til forenkling og fremskyndelse af søgsmål om krav af mindre værdi. (4) Mange medlemsstater har indført forenklede civilretlige procedurer for krav af mindre værdi, fordi udgifterne, fristen og besværet i forbindelse med retssager ikke nødvendigvis falder proportionalt med kravets størrelse. Hindringerne for at opnå en hurtig og billig dom vokser i grænseoverskridende sager. Det er derfor nødvendigt at indføre en europæisk småkravsprocedure. Formålet med en sådan europæisk procedure bør være at lette retsadgangen ved at tilvejebringe en forholdsvis kort og økonomisk overkommelig procedure. (5) Fordrejningen af konkurrencen på det indre marked på grund af skævheden i funktionsmåden i de procesmidler, som kreditorer råder over i de forskellige medlemsstater, betyder, at der er behov for fællesskabslovgivning, som sikrer ensartede vilkår for kreditorer og debitorer i hele Den Europæiske Union. (6) Den europæiske småkravsprocedure bør også gælde for rent indenlandske sager med henblik på at fjerne konkurrencefordrejninger mellem økonomiske aktører i forskellige medlemsstater og give domstolsadgang på lige vilkår i alle medlemsstaterne. (7) Den europæiske småkravsprocedure bør tilsigte at forenkle og fremskynde søgsmål om krav af mindre værdi, samtidig med at omkostningerne nedbringes, ved at tilbyde et valgfrit redskab som et supplement til de muligheder, der findes i henhold til medlemsstaternes lovgivninger, uden at disse i øvrigt berøres. Denne forordning bør også gøre det lettere at sikre anerkendelse og fuldbyrdelse af en dom afsagt i en europæisk småkravsprocedure i en anden medlemsstat, herunder domme, som oprindeligt havde rent indenlandsk karakter. (8) For at lette indførelsen af proceduren bør en sagsøger indlede den europæiske småkravsprocedure ved at udfylde en standardformular og indgive den til den kompetente ret eller domstol. (9) For at reducere udgifterne og fristerne bør dokumenter forkyndes for parterne ved rekommanderet brev med anerkendelse af modtagelsen eller ved enklere midler som f.eks. brev, fax eller e-post. Proceduren bør være skriftlig, medmindre retten eller domstolen anser et mundtligt retsmøde for nødvendigt. Parterne bør ikke være forpligtet til at lade sig repræsentere ved en advokat. (10) Retten eller domstolen bør have mulighed for at holde retsmøder ved audio-, videoeller e-post-konference. Den bør endvidere efter eget valg kunne fastsætte bevismidlerne og omfanget af bevisoptagelsen og tillade bevisoptagelse pr. telefon, ved skriftlig vidneerklæring og ved audio-, video- eller e-post-konference. (11) Retten eller domstolen bør respektere princippet om en kontradiktorisk proces. (12) For at fremskynde bilæggelsen af tvister bør dommen afsiges senest seks måneder efter registreringen af kravet. 18 KOM(2002) 746 endelig. DA 9 DA

10 (13) For at fremskynde inddrivelsen af krav af mindre værdi bør dommen være umiddelbart eksigibel uanset en eventuel appel og uden krav om sikkerhedsstillelse. (14) For at reducere udgifterne bør den tabende part, hvis denne er en fysisk person og ikke har ladet sig repræsentere ved en advokat eller en anden juridisk uddannet repræsentant, ikke tilpligtes at betale honorarer til den anden parts advokat eller anden juridisk uddannede repræsentant. (15) For at lette anerkendelse og fuldbyrdelse bør en dom afsagt i en medlemsstat i en europæisk småkravsprocedure anerkendes og være eksigibel i en anden medlemsstat uden behov for en eksigibilitetserklæring og uden mulighed for at gøre indsigelse mod anerkendelsen. (16) I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender. Formålet er specielt at sikre fuld overholdelse af retten til at få adgang til en upartisk domstol, jf. chartrets artikel 47. (17) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen 19. (18) Målene for den påtænkte handling, nemlig indførelsen af en procedure med henblik på at forenkle og fremskynde søgsmål om krav af mindre værdi og at nedbringe omkostningerne, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går forordningen ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. (19) [Det Forenede Kongerige og Irland har i medfør af artikel 3 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, meddelt, at de ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne forordning.] (20) Danmark deltager i henhold til artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, ikke i vedtagelsen af denne forordning, og forordningen er derfor ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Danmark - UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: 19 EFT L 184 af , s. 23. DA 10 DA

11 KAPITEL I GENSTAND OG ANVENDELSESOMRÅDE Artikel 1 Genstand Denne forordning indfører en europæisk procedure for behandling af småkrav (i det følgende benævnt europæisk småkravsprocedure ) med henblik på at forenkle og fremskynde krav af mindre værdi og at nedbringe omkostningerne. Den europæiske småkravsprocedure skal stå til rådighed for parterne i retssager som et alternativ til de procedurer, der findes i medlemsstaternes lovgivninger. Denne forordning afskaffer de mellemliggende foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre anerkendelse og fuldbyrdelse i andre medlemsstater af domme afsagt i en medlemsstat i en europæisk småkravsprocedure, dog med undtagelse af domme i sager om ubestridte krav. Artikel 2 Anvendelsesområde 1. Denne forordning finder anvendelse på det civil- og handelsretlige område, uanset domsmyndighedens art, hvor den samlede værdi af et pengekrav eller ikkepengekrav, eksklusive renter, udgifter og udlæg, ikke er større end EUR på det tidspunkt, hvor proceduren indledes (i det følgende benævnt europæiske småkrav ). Den omfatter ikke spørgsmål vedrørende skat, told eller administrative anliggender. 2. Denne forordning finder ikke anvendelse på: a) fysiske personers retlige status samt deres rets- og handleevne b) formueforholdet mellem ægtefæller samt arv efter loven eller testamente c) konkurs, akkord og andre lignende ordninger d) social sikring e) voldgift f) arbejdsret. 3. I denne forordning forstås ved "medlemsstat" alle medlemsstaterne med undtagelse af Danmark. [Det Forenede Kongerige, Irland] DA 11 DA

12 KAPITEL II DEN EUROPÆISKE SMÅKRAVSPROCEDURE Artikel 3 Indledning af proceduren 1. Sagsøgeren indleder den europæiske småkravsprocedure ved at udfylde den standardformular, der er angivet i bilag I, og indgive den sammen med eventuelle relevante supplerende dokumenter til den kompetente ret eller domstol. Standardformularen indgives direkte, pr. brev eller ved brug af ethvert andet kommunikationsmiddel som f.eks. fax eller e-post, som kan accepteres af den medlemsstat, hvori proceduren indledes. 2. Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om, hvilke kommunikationsmidler de kan acceptere. Kommissionen stiller disse oplysninger til rådighed for offentligheden. 3. Retten eller domstolen registrerer formularen umiddelbart efter modtagelsen og noterer dato og tidspunkt for modtagelse af alle andre dokumenter, den modtager i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure. 4. Med henblik på afbrydelse eller eventuelt begrænsning af forældelsesfrister anses retten eller domstolen for at have fået forelagt sagen, når standardformularen er registreret i overensstemmelse med stk Vedrører standardformularen ikke et søgsmål, der ligger inden for denne forordnings anvendelsesområde, jf. artikel 2, behandler retten eller domstolen ikke kravet efter en europæisk småkravsprocedure, men behandler det i overensstemmelse med den relevante retsplejelov, der finder anvendelse i den medlemsstat, hvor proceduren føres. Retten eller domstolen underretter sagsøgeren herom. 6. Finder retten eller domstolen, at de oplysninger, sagsøgeren har afgivet, ikke er tilstrækkelig klare eller fyldestgørende, eller at standardformularen ikke er korrekt udfyldt, kan den give sagsøgeren mulighed for at supplere eller rette oplysningerne i formularen eller afgive supplerende oplysninger eller dokumenter efter dens anvisninger. 7. Medlemsstaterne skal sikre, at standardformularen kan fås ved alle retter og domstole, ved hvilke den europæiske småkravsprocedure kan indledes, og at sagsøgere kan opnå praktisk bistand ved alle sådanne retter og domstole til at udfylde formularen. DA 12 DA

13 Artikel 4 Procedurens videre forløb 1. Den europæiske småkravsprocedure skal være en skriftlig procedure, medmindre et mundtligt retsmøde skønnes nødvendigt af retten eller domstolen, som skal tage hensyn til bemærkninger eller krav fra parterne i denne henseende. 2. Retten eller Domstolen skal udfylde del I af svarformularen i bilag II, når den har modtaget standardformularen. Den forkynder en genpart af standardformularen og den udfyldte svarformular for sagsøgte senest otte dage efter at den har modtaget standardformularen i overensstemmelse med artikel Sagsøgte skal afgive svar, senest en måned efter at standardformularen og svarformularen er blevet forkyndt for ham, ved at udfylde del II af svarformularen og eventuelt tilføje supplerende dokumenter og tilbagesende den til retten eller domstolen eller på enhver anden passende måde uden at benytte svarformularen. 4. Senest otte dage efter at retten eller domstolen har modtaget svaret fra sagsøgte, skal retten eller domstolen forkynde en genpart af svaret og eventuelle supplerende dokumenter for sagsøger i overensstemmelse med artikel Fremsætter sagsøgte i sit svar modkrav over for sagsøger, skal retten eller domstolen underrette sagsøger om modkravet. Sagsøger skal afgive svar vedrørende modkravet senest en måned, efter at svaret er blevet forkyndt for ham. Retten eller domstolen skal underrette sagsøger herom. 6. Overstiger modkravets samlede værdi det i artikel 2, stk. 1, fastsatte beløb, skal retten eller domstolen kun behandle modkravet, hvis det udspringer af det samme retsforhold som hovedkravet, og hvis retten eller domstolen finder, at det er passende at behandle det efter den europæiske småkravsprocedure. 7. Foreligger eventuelle supplerende dokumenter, som retten eller domstolen måtte modtage, på et andet sprog end det sprog, hvorpå proceduren føres, skal retten eller domstolen kun forlange en oversættelse af dokumenterne, hvis en oversættelse er nødvendig for domsafsigelsen. Har en part nægtet at acceptere et dokument, fordi det ikke foreligger på et af de sprog, der er fastsat i artikel 8 i forordning (EF) nr. 1348/2000, skal retten eller domstolen underrette den anden part herom og anmode denne part om at tilvejebringe en oversættelse. Artikel 5 Afslutning af proceduren 1. Senest en måned efter modtagelsen af sagsøgtes eller sagsøgers svar inden for den i artikel 4, stk. 3 og 5 fastsatte frist, skal retten eller domstolen: a) afsige dom eller DA 13 DA

14 b) anmode om yderligere oplysninger vedrørende kravet fra parterne inden for en bestemt tidsfrist eller c) indkalde parterne til et retsmøde. 2. Har retten eller domstolen ikke modtaget svar fra sagsøgte inden for den i artikel 4, stk. 3 fastsatte frist, afsiger retten eller domstolen dom uanset dette. Artikel 6 Retsmøde 1. Retten eller domstolen kan holde et retsmøde ved audio-, video- eller e-postkonference, hvis de tekniske hjælpemidler forefindes, og begge parter indvilliger heri. 2. Er en part ikke til stede ved retsmødet, og repræsenterer en anden person denne part, kan retten eller domstolen anmode denne person om at forevise et mandat eller anden skriftlig autorisation fra denne part, hvis dette er påkrævet i henhold til retsplejeloven i den medlemsstat, hvor proceduren føres. Artikel 7 Bevisoptagelse 1. Retten eller domstolen kan efter eget valg bestemme bevismidlerne og omfanget af bevisoptagelsen. Retten kan bl.a. tillade bevisoptagelse pr. telefon, ved skriftlig vidneerklæring eller ved audio-, video- eller e-post-konference. 2. Under ekstraordinære omstændigheder kan retten eller domstolen modtage forklaring fra sagkyndige vidner, hvis dette er uomgængeligt nødvendigt for dommen. Artikel 8 Repræsentation af parterne Parterne er ikke forpligtede til at lade sig repræsentere ved en advokat eller en anden juridisk uddannet repræsentant. Artikel 9 Rettens eller domstolens opgaver 1. Retten eller domstolen skal respektere retten til en retfærdig rettergang og princippet om en kontradiktorisk proces, navnlig ved afgørelser om nødvendigheden af et mundtligt retsmøde og om bevismidlerne og omfanget af bevisoptagelsen. 2. Retten eller domstolen skal ikke tilpligte parterne at foretage en retlig vurdering af kravet. DA 14 DA

15 3. Om nødvendigt skal retten eller domstolen bistå parterne i processpørgsmål og kan anmode dem om at tilvejebringe faktuelle oplysninger af relevans for udredningen af sagens faktiske omstændigheder. 4. Retten eller domstolen skal i alle tilfælde, hvor det er passende, tilstræbe at parterne indgår forlig. Artikel 10 Dommen 1. Dommen skal afsiges senest seks måneder efter registreringen af standardformularen. 2. Retten eller domstolen skal forkynde dommen for parterne i overensstemmelse med artikel 11, medmindre dommen afsiges mundtligt ved afslutningen af et retsmøde, hvor begge parter er til stede. Artikel 11 Forkyndelse af dokumenter 1. Forkyndes dokumenter i en anden medlemsstat end den, hvori proceduren føres, skal dokumenter forkyndes for parterne ved rekommanderet brev med anerkendelse af modtagelsen, som skal opfylde ethvert yderligere krav i henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 1348/2000, og under hensyntagen til artikel 8 deri. 2. Skal dokumenter forkyndes i den medlemsstat, hvor proceduren føres, og adressatens adresse kendes med sikkerhed, skal dokumenter forkyndes for parterne ved rekommanderet brev med anerkendelse af modtagelsen eller ved enklere midler som f.eks. brev, fax eller e-post, hvis sådanne enklere midler anerkendes i retsplejeloven i den medlemsstat, hvor proceduren føres. 3. Er det under ekstraordinære omstændigheder ikke muligt at foretage forkyndelse i overensstemmelse med stk. 1 og 2, kan forkyndelse ske ved andre midler, som sikrer personlig forkyndelse. Artikel 12 Tidsfrister 1. Retten eller domstolen kan i særlige tilfælde forlænge de tidsfrister, der er fastsat i artikel 4, stk. 3 og 5, hvis det er nødvendigt for at sikre et effektivt forsvar af parterne. 2. Hvis det i særlige tilfælde ikke er muligt for retten eller domstolen at overholde de tidsfrister, der er fastsat i artikel 4, stk. 2 og 4, artikel 5, stk. 1, og artikel 10, stk. 1, uden at bringe en korrekt rettergang i fare, skal den snarest muligt tage de nødvendige skridt. DA 15 DA

16 3. Med henblik på beregningen af de tidsfrister, der er fastsat i denne forordning, finder Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter 20 tilsvarende anvendelse. Artikel 13 Dommens eksigibilitet Dommen skal være umiddelbart eksigibel uanset en eventuel appel. Der stilles ikke krav om sikkerhedsstillelse. Artikel 14 Sagsomkostninger 1. Den tabende part bærer sagsomkostningerne, medmindre dette ville være uretfærdigt eller urimeligt. I så fald udsteder retten eller domstolen betalingspåbud for sagsomkostningerne på et retfærdigt grundlag. 2. Hvis den tabende part er en fysisk person og ikke har ladet sig repræsentere ved en advokat eller en anden juridisk uddannet repræsentant, skal han ikke tilpligtes at betale honorarer til den anden parts advokat eller anden juridisk uddannede repræsentant. Artikel 15 Appel 1. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om, hvorvidt det ifølge deres retsplejelov er muligt at appellere en dom afsagt i en europæisk småkravsprocedure. Kommissionen stiller disse oplysninger til rådighed for offentligheden. 2. I en appelsag mod en dom afsagt i en europæisk småkravsprocedure er parterne ikke forpligtede til at lade sig repræsentere ved en advokat eller en anden juridisk uddannet repræsentant. 3. Der findes ingen yderligere mulighed for ordinær appel mod eller omstødelse af en appeldom. 20 EFT L 124 af , s. 1. DA 16 DA

17 Artikel 16 Prøvelse af dommen Såfremt sagsøgte handler ufortøvet, har han ret til at begære prøvelse af en dom afsagt i en europæisk småkravsprocedure på de betingelser, der er fastsat i loven i den medlemsstat, hvor dommen er blevet afsagt, og under forudsætning af underretning af Kommissionen i henhold til artikel 19 og 30 i forordning (EF) nr. 805/2004, hvis: a) (i) standardformularen eller indkaldelser til et retsmøde er blevet forkyndt på en måde, der ikke giver bevis for, at sagsøgte personligt har modtaget disse, og (ii) forkyndelsen ikke er blevet foretaget i så god tid, at han har kunnet varetage sine interesser under sagen, uden at dette skyldes fejl fra hans side, eller b) sagsøgte har været forhindret i at gøre indsigelse mod kravet på grund af force majeure eller som følge af ekstraordinære omstændigheder, der ikke skyldes fejl fra hans side. Artikel 17 Gældende retsplejelov Med forbehold af bestemmelserne i denne forordning skal den europæiske småkravsprocedure være reguleret ved retsplejeloven i den medlemsstat, hvor proceduren føres. KAPITEL III ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE Artikel 18 Anerkendelse og fuldbyrdelse 1. Med undtagelse af domme i sager om ubestridte krav skal en dom afsagt i en medlemsstat i en europæisk småkravsprocedure anerkendes og være eksigibel uden behov for eksigibilitetserklæring og uden mulighed for at gøre indsigelse mod anerkendelsen, hvis dommen er blevet attesteret af retten eller domstolen i oprindelsesmedlemsstaten ved brug af den formular, der er angivet i bilag III til nærværende forordning. 2. Dommen attesteres, hvis den ikke strider mod reglerne om værneting i afsnit 3 og 6 i kapitel II i forordning (EF) nr. 44/2001. Attesten udstedes på det sprog, som dommen er affattet på. Der kan ikke appelleres mod udstedelsen af attesten. DA 17 DA

18 Loven i den medlemsstat, hvor proceduren føres, finder anvendelse på enhver ændring af attesten. 3. Er det på domstidspunktet sandsynligt, at dommen vil skulle fuldbyrdes i en anden medlemsstat, skal attesten automatisk udstedes samtidig med domsafsigelsen. I andre tilfælde udstedes attesten efter anmodning fra en af parterne. 4. En part, der begærer fuldbyrdelse af en dom, skal forelægge: a) en genpart af dommen, der opfylder de nødvendige betingelser for at fastslå ægtheden, og b) den i stk. 1 omhandlede attest. 5. Stk. 1-4 finder ikke anvendelse på domme i sager om ubestridte krav jf. artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 805/2004. KAPITEL IV FORHOLDET TIL ANDRE FÆLLESSKABSINSTRUMENTER Artikel 19 Forholdet til forordning (EF) nr. 805/2004 og l forordning (EF) nr. 44/2001 Uden at dette berører anvendelsen af artikel 18, stk. 1, berører denne forordning ikke anvendelsen af forordning (EF) nr. 805/2004 og forordning (EF) nr. 44/2001. KAPITEL V AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Artikel 20 Oplysning De kompetente nationale myndigheder skal samarbejde om oplysning af offentligheden og fagkredse om den europæiske småkravsprocedure, navnlig via det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område, der blev oprettet ved Rådets afgørelse 2001/470/EF. Artikel 21 Gennemførelsesforanstaltninger De foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre denne forordning med henblik på ændring af den beløbsgrænse, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, og ajourføring eller teknisk ændring af formularerne i bilagene eller indførelse af yderligere formularer, vedtages af Kommissionen efter proceduren i artikel 22, stk. 2. DA 18 DA

19 Artikel 22 Udvalg 1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er omhandlet i artikel 75 i Rådets forordning (EF) nr. 44/ Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999, jf. dennes artikel Udvalget vedtager selv sin forretningsorden. Denne forordning træder i kraft den [...] Artikel 23 Ikrafttræden Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i alle medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Udfærdiget i Bruxelles, den [ ] På Europa-Parlamentets vegne Formand [ ] På Rådets vegne Formand [ ] DA 19 DA

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 01.03.2005 KOM(2005) 65 endelig GRØNBOG Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) DA DA 1. INDLEDNING Med denne grønbog indledes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0718 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0718 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0718 Bilag 1 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 23. februar 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

KONVENTION OM ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGØRELSER PÅ DET CIVIL- OG HANDELSRETLIGE OMRÅDE

KONVENTION OM ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGØRELSER PÅ DET CIVIL- OG HANDELSRETLIGE OMRÅDE KONVENTION OM ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGØRELSER PÅ DET CIVIL- OG HANDELSRETLIGE OMRÅDE CONV/JUD/da 1 PRÆAMBEL DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER I DENNE KONVENTION HAR I BESTRÆBELSERNE FOR inden

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbehold

Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbehold Justitsministeriet kra@jm.dk jm@jm.dk Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbehold Til brug for arbejdet i analysegruppen,

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

- der henviser til Rådets fælles holdning (7535/3/2006 - C6-0227/2006),

- der henviser til Rådets fælles holdning (7535/3/2006 - C6-0227/2006), P6_TA(2006)0440 Europæisk betalingspåkravsprocedure ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Spørgsmål og Svar Spørgsmål og Svar Hvad er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol? Disse spørgsmål og svar er blevet udarbejdet af Domstolens justitskontor.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL SELSKABSRET Selv om der ikke findes en kodificeret europæisk selskabsret som sådan, er der gennem EU-lovgivning indført minimumsstandarder, der gælder for alle selskaber i hele Den Europæiske Union. To

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde,

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER De stater, som er parter i denne konvention, og som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, som mener,

Læs mere

Hvorfor anvendes mægling ikke oftere som middel til alternativ konfliktløsning?

Hvorfor anvendes mægling ikke oftere som middel til alternativ konfliktløsning? GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Hvorfor anvendes mægling ikke oftere som middel til alternativ konfliktløsning?

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD

RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD BRIEF RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD Kontakt: Projektmedarbejder, Helga Molbæk-Steensig +45 61 26 14 18 hms@thinkeuropa.dk Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mgh@thinkeuropa.dk

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 172 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager I ønsket om at tilslutte sig bestræbelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 23. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. (Gennemførelse af omarbejdet forordning

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation.

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation. Retshjælpsforsikring anmeldelse under den private retshjælpsforsikring (se forsikringsvilkår, herunder 12 om anmeldelse)? Som advokat for (Forsikringstagers navn og evt. CPR-nr.) anmoder jeg med henvisning

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere