BILAG RAPPORT FRA UDVALGET OM OPHAVSRETTIGHEDER PÅ INTERNETTET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG RAPPORT FRA UDVALGET OM OPHAVSRETTIGHEDER PÅ INTERNETTET"

Transkript

1 BILAG RAPPORT FRA UDVALGET OM OPHAVSRETTIGHEDER PÅ INTERNETTET Kulturministeriet April 2011

2 Bilagsoversigt Bilag I: Bilag II: Bilag III: Bilag IV: Bilag V: Bilag VI: Bilag VII: Bilag VIII: Bilag IX: Bilag X: Ernst & Young Rapport, Omfanget af digital piratkopiering Notits om anklagemyndighedens behandling af sager vedrørende ophavsretskrænkelser Beskrivelse af organiseringen af indsatsen mod ophavsretskrænkelser i det svenske politi og den svenske anklagemyndighed Brugerkontrollerede indholdsfiltre Eksisterende nævn Præsentation af britisk brevmodel Præsentation af fransk brevmodel Netplan rapport, Omkostningsestimat for opslag af IP-adresser i danske bredbåndsnet Udkast til informationsbrev fra rettighedshaverne Udkast til informationsblad fra Kulturministeriet

3 Bilag I Ernst & Young Rapport, Omfanget af digital piratkopiering

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 Bilag II Notits om anklagemyndighedens behandling af sager vedrørende ophavsretskrænkelser

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57 Bilag III Beskrivelse af organiseringen af indsatsen mod ophavsretskrænkelser i det svenske politi og den svenske anklagemyndighed

58

59

60

61 Bilag IV Brugerkontrollerede indholdsfiltre

62 NOTAT Til udvalget om ophavsrettigheder på internettet Brugerkontrollerede indholdsfiltre 1. Baggrund I forbindelse med udvalgets drøftelser om mulig udsendelse af informationsbreve til internetabonnementer, er det blevet fremhævet, at et eventuelt informationsbrev bl.a. kunne indeholde forbrugerinformation, om hvorledes internetabonnenter kan sikre sin internetforbindelse mod uønsket brug. Dermed vil forbrugerinformation om, at en given internetopkobling er blevet brugt til ophavsretskrænkelser, kunne blive suppleret med generel forbrugerinformation om at sikre sin internetforbindelse. Dette notat indeholder en beskrivelse af de forskellige typer af eksisterende filtre med henblik på at skabe overblik over, hvilken information der eventuelt ville kunne inddrages i mulige informationsbreve til internetabonnenterne. 2. Forskellige typer af filtre Et filter er et softwareprogram, hvor al trafik på internettet dirigeres igennem. Filtret kan bl.a. frasortere hjemmesider med bestemt indhold fx vold og porno, bestemte hjemmesider fx thepiratebay.org eller bestemte fildelingsprogrammer, som kan hentes på internettet. IT- og Telestyrelsen oplyser, at der grundlæggende findes to typer filterløsninger: 1. Filtre, der kontrollerer data til og fra computeren. Disse installeres lokalt på den enkelte computer og kan have funktioner der: Frasorterer spam-mails Beskytter computeren mod spyware og hackere som en personlig firewall. 2. Filtre, der begrænser brugerens adfærd på nettet. Disse styres typisk via en internetudbyder eller en proxyserver 1, men kan også installeres lokalt på computeren. Disse kan have funktioner der: Frasorterer uønsket indhold, som hjemmesider med porno, vold, opskrifter på bomber osv. Gør det muligt at lave en ja og nej liste over henholdsvis hjemmesider, man skal have adgang til, og sider, man ikke skal have adgang til. Ofte vil en filterløsning kombinere mere end én funktion, f.eks. kan man med nogle filterløsninger sikre sig både mod spam og forskelligt uønsket indhold. 1 En proxyserver fungerer som en slags mellemmand på internettet. Hvis brugeren lader sin internetforbindelse gå gennem proxyserveren, kan serveren undersøge indholdet grundigt, og der kan opnås en finmasket filtrering. Eksempelvis kan et kollegium opsætte et filter for kollegiets internetbrugerer via en proxyserver. Proxyservere kan også bruges til at skjule afsenderens IPadresse. Dok. nr

63 Side 2 IT- og Telestyrelsen oplyser, at et filter installeret på computeren vil bruge computerens ressourcer på lige linje med andre softwareprogrammer. Derfor kan nogle brugere opleve et fald i computerens generelle præstationsniveau, hvis det installerede filter er meget grundigt. Det afhænger dog af den enkelte computers maksimale ydeevne. Derudover er det relevant at have fokus på, at lovlige og ulovlige filer teknisk set er identiske. Det er alene den juridiske adkomst til filerne, som definerer lovligheden af filerne. Derfor vil der være en risiko for, at en teknisk filterløsning også filtrerer lovligt materiale fra og dermed begrænser adgangen til lovligt materiale. Flere hjemmesider, f.eks. youtube.com, indeholder både lovligt men også ulovligt materiale. I det omfang man filtrer hele denne hjemmeside fra, så afskærer man dermed også adgangen til det lovlige indhold. På samme måde kan fildelingsprogrammer anvendes til både lovlig og ulovlig fildeling. Brugerkontrollerede indholdsfiltre er baseret på, at filtret bliver målrettet internetabonnentens ønsker. Derfor vil det være hensigtsmæssigt, at internetbrugeren i forbindelse med opsætningen af filtreret tager højde for, at filtreringen kan medføre begrænset adgang til lovligt materiale fx i de tilfælde, hvor internetabonnenten vælger at indstille filteret til at blokere hjemmesider med både lovlig og ulovligt indhold. 3. Eksempel på eksisterende filtre TDC har siden 2004 tilbudt alle private bredbånds- og modemkunder et filter, som kan begrænse adgangen til forskelligt indhold. Med TDC Net Filter kan man f.eks. blokere for porno, vold, racisme, chatprogrammer, store filer og forskellige ulovligheder så som bombefremstilling. Filtret fungerer, ifølge IT- og Telestyrelsen, ved at blokere bestemte typer af indhold, som den enkelte bruger selv definerer. TDC Net Filter anvender både billed- og tekstanalyse ved hjælp af kunstig intelligens og dynamisk indholdsanalyse til at blokere mod uønsket indhold. Brugeren kan med en adgangskode kontrollere, hvilke funktioner i filteret der skal være aktive. Ved at indstille filtreret til at blokere for bestemte fildelingsprogrammer kan brugeren søge at begrænse mulighederne for ulovlig fildeling på den enkelte computer. Det er TDC s anbefaling, at forældre bruger filtret samtidig med, at de tager ansvaret for at lære barnet at begå sig på internettet. Denne type filtre, som brugeren selv installerer på sin computer, kan også erhverves hos en række andre udbydere fx udbydere af virusprogrammer og andre softwareproducenter. TDC oplyser, at man også leverer netbaserede løsninger til erhvervskunder, der ønsker at begrænse adgangsmulighederne til bestemte hjemmesider fx sociale netværk og hjemmesider som streamer sportsbegivenheder.

64 Side 3 Forskellen på de to filterløsninger er, at TDC Net filter er installeret på brugerens computer, mens den filterløsning, som er rettet mod erhvervskunder er en netbaseret løsning, hvor filtreringen sker hos internetudbyderen. Ifølge TDC forudsætter brugen af denne filterløsning, at de hjemmesider, som man ønsker at filtrere, er klart identificeret. Den løsning, som TDC tilbyder i dag, er en del af en samlet software pakke 2, som TDC tilbyder erhvervskunder. Det er TDC s vurdering, at denne netbaserede løsning alene er økonomisk realiserbar i forhold til erhvervskunder. 4. Effektiviteten af filtreringen IT- og Telestyrelsen oplyser, at EU-institutionen Safer Internet i tre år har gennemført undersøgelser af 26 forskellige værktøjer til rådighed i EU, og ved seneste undersøgelse konkluderes det 3, at der er en større tendens til nøjagtighed i filtrene end tidligere. Samme undersøgelse konstaterer også, at en række filtre muligvis er for gode, således at de formentlig afslører mere potentielt skadeligt indhold end tidligere, men at det sker på bekostning af fejlagtig blokering af harmløst indhold jf. ovenfor i afsnit 2. 2 En samlet såkaldt managed IP firewall netløsning 3

65 Bilag V Eksisterende nævn

66 NOTAT Til udvalget om ophavsrettigheder på internettet Eksisterende nævn 1. Baggrund Dette notat indeholder en beskrivelse af Forbrugerklagenævnet, Teleankenævnet, Teleklagenævnet og Ophavsretslicensnævnet. Notatet indeholder ikke en beskrivelse af Klagenævnet for Domænenavne grundet dette klagenævns særlige karakter. I det følgende beskrives de pågældende nævns formål, kompetence, opbygning, medlemmer og deres udnævnelse, sagsbehandling, samt finansiering. 2. Forbrugerklagenævnet Forbrugerklagenævnet er en uafhængig klageinstans, der behandler klager fra forbrugere over varer eller tjenesteydelser købt hos erhvervsdrivende. Forbrugerklagenævnet er nedsat med hjemmel i Forbrugerklageloven. Nævnet blev etableret i Forbrugerklagenævnets klagesager omhandler typisk klage over forbrugsvarer, f.eks. cykler, tøj, hårde hvidevarer, elektronik m.v. Forbrugerklagenævnet består af en formand og repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser. Formanden skal være dommer og må ikke have tilknytning til forbrugernes eller erhvervslivets organisationer. Repræsentanterne for forbrugere og erhvervsinteresser udnævnes af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling fra de relevante organisationer. Repræsentanterne fra erhvervslivet er typisk sagkyndige fra f.eks. Forbrugerrådet, Dansk Erhverv, IT-branchen, FDM etc. og bidrager til, at Forbrugerklagenævnet har en bred kompetence. Medlemmerne beskikkes for 4 år ad gangen. Nævnet mødes 2-3 gange om måneden. Møderne er opdelt efter emner, f.eks. biler, edb etc. Forbrugerstyrelsen fungerer som sekretariat for Forbrugerklagenævnet. I sekretariatet er der ansat 31 personer. Forbrugerklagenævnets procedure for behandling af klagesager fastlægges af økonomiog erhvervsministeren. En klagesag starter ved, at forbrugeren indleverer en klage over en vare eller ydelse, som benyttes til private formål. Klagen indsendes via Forbrugerklagenævnets elektroniske klageformular. Der betales samtidig et klagegebyr på kr Sagsbehandlingen foregår på skriftligt grundlag. I 2008 afgjorde Forbrugerklagenævnet i alt sager 1. 1 Forbrugerjura 2008 side 123 Dok. nr

67 Side 2 Afgørelsen er ikke bindende. En sag, der er afgjort af nævnet, kan indbringes for domstolene af begge parter. Det følger af Forbrugerklageloven 2, at Forbrugerklagenævnet behandler klager, som ikke hører under et godkendt privat ankenævn. Såfremt der findes et privat godkendt ankenævn med kompetence til at behandle klagen, skal klagen derfor sendes til det private ankenævn. I 2010 har Forbrugerstyrelsen en driftsbevilling på 78,8 millioner. kr. via finansloven. Forbrugerstyrelsen har oplyst, at millioner. kr. er brugt til driften af Forbrugerklagenævnet. Af dette beløb er kr brugt til aflønning af formanden. De øvrige medlemmer aflønnes ikke. 3. Private godkendte klage- og ankenævn Økonomi- og erhvervsministeren kan godkende oprettelsen af og vedtægterne for private klage- eller ankenævn 3. Det følger af bemærkningerne til forbrugerklagelovens 5, at et ankenævn som udgangspunkt skal være branchedækkende for at blive godkendt. En godkendelse kan kun meddeles, hvis nævnets vedtægter indeholder bestemmelser om nævnets sammensætning, sagsbehandling, gebyrer og omkostninger, samt at formanden og eventuelle næstformænd er dommere. Ved godkendelsen af nævnet lægges stor vægt på, om nævnet overholder principperne om uafhængighed, åbenhed, kontradiktion, effektivitet, lovlighed, frihed og repræsentation. Derudover er det af stor betydning, at nævnets handlinger er upartiske, at der er åbenhed om sagsbehandlingsprocedurer, at parterne og sagkyndige har mulighed for at komme med udtalelser, samt at afgørelserne begrundes. En godkendelse kan tidsbegrænses og tilbagekaldes, dersom nævnet ikke længere skønnes at opfylde betingelserne for et privat godkendt klage- eller ankenævn. De klage- og ankenævn, der pt. er godkendt efter forbrugerklageloven, er; Ankenævnet for Bedemandsbranchen, Ankenævnet for Bus, Tog og Metro, Ankenævnet for Dyrlæger, Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber, Ankenævnet for Forsikring, Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme, Ankenævnet for Huseftersyn, Ankenævnet for Investeringsforeninger, Ankenævnet for Køreundervisning, Ankenævnet for Tekniske Installationer, Byggeriets Ankenævn, Energiankenævnet, Håndværkets Ankenævn, Klagenævnet for Ejendomsformidling, Pengeinstitutankenævnet, Realkreditankenævnet, Pakkerejseankenævnet og Teleankenævnet. I det følgende gennemgås Teleankenævnet. Teleankenævnet Teleankenævnet er et privat ankenævn, som behandler civilretlige klager mellem slutbrugere og teleudbydere vedrørende telefonabonnementer og internetabonnementer samt registrering og debitering af indholdstjenester, herunder kan nævnes klager om 2 Lov nr. 456 af 10/06/ Lov nr. 456 af 10/06/2003 5

68 Side 3 indgåelse eller opsigelse af telefon- eller internetabonnementer om størrelsen af telefonregninger eller om teleselskabets opkrævning af rykkergebyrer. Teleankenævnet blev stiftet den 25. juli 2003 af Forbrugerrådet og Telekommunikationsindustrien i Danmark og er godkendt til at behandle klager over teletjenester efter forbrugerklageloven 4. Det fremgår af 10 i vedtægterne for Teleankenævnet, at ankenævnets medlemmer udpeges af henholdsvis Forbrugerrådet og de tilsluttede teleudbydere. Teleankenævnet består af en uafhængig formand, som skal være dommer, og et lige antal medlemmer. På nævnsmøderne deltager formanden samt 2 medlemmer, der repræsenterer forbrugerne og 2 medlemmer, der repræsenterer telebranchen. Ankenævnets medlemmer udpeges for 3 år ad gangen med mulighed for genudnævnelse. Formanden af Teleankenævnet er landsdommer John Lundum. Medlemmerne, der er udpeget af teleudbyderne, er Andreas F. Nørfelt, Henrik Agerbo, Lasse Andersen, Marianne Légaré Holm, Kenneth Jarnit og Bo Dalsgaard. Medlemmerne er udpeget af Forbrugerrådet er Martin Salomon, Anette Høyrup, Karin Ladegaard og Rut Jørgensen. Formanden modtager kr. om året. De øvrige medlemmer i Teleankenævnet bliver ikke aflønnet. Teleankenævnets sekretariat består af 5 medarbejdere, heraf 1 sekretariatschef, 2 juridiske sagsbehandlere og 2 kontorfunktionærer. Sekretariatet har til opgave at besvare henvendelser til nævnet og forberede klagesagerne, der skal behandles af nævnet. I de seneste år har sekretariatet i en selvstændig undersøgelsesenhed lavet stikprøver af, om indholds- og betalingstjenester opfylder forbrugerbeskyttelsesreglerne, herunder teleudbydernes eget regelsæt. Teleankenævnets klagesager starter med indgivelse af en klage fra en privat eller erhvervsdrivende slutbruger på ankenævnets klageformular. Erhvervsdrivende slutbrugere kan kun indgive klage vedrørende registreret forbrug af teletjenester. Ved indlevering af klage til Teleankenævnet skal der betales et klagegebyr på kr Teleankenævnet afholder normalt et møde månedligt, dog minimum en gang i kvartalet. Afgørelser træffes ved stemmeflerhed. Ved mødet kan sagkyndige uden stemmeret deltage, og der skal til enhver tid deltage repræsentanter fra Forbrugerklagenævnet og IT- og Telestyrelsen. Teleankenævnet træffer afgørelse på det af sekretariatet tilvejebragte grundlag. Sagens behandling kan udsættes med henblik på at tilvejebringe yderligere oplysninger. Teleankenævnet er beslutningsdygtigt ved ankenævnsmøder, såfremt formanden og en repræsentant for forbrugerinteresser og en repræsentant for erhvervsinteresser deltager på ankenævnsmødet. Sagens afgørelse træffes, efter nævnet har foretaget en juridisk bedømmelse af sagens omstændigheder. 4 Lov nr. 456 af 10/06/2003

69 Side 4 Teleankenævnet offentliggør principielle afgørelser og udarbejder en oversigt over de teleudbydere, der ikke efterlever ankenævnets afgørelser. I 2009 traf Teleankenævnet afgørelse i 114 sager 5. Teleankenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene. I forbindelse med finansieringen af Teleankenævnet sondres der mellem tilsluttede teleudbydere og ikke-tilsluttede teleudbydere. De tilsluttede teleudbydere afholder de omkostninger, der er forbundet med ankenævnets virksomhed, herunder regnes også udgifter til Forbrugerrådets repræsentanter. Fordelingen af omkostningerne fastsættes af bestyrelsen for Telekommunikationsindustrien i Danmark. Gebyrer indbetalt af klagerne indgår også i finansieringen af Teleankenævnet. Teleudbydere, der ikke er tilsluttet Teleankenævnet, bidrager til finansieringen i det omfang, de helt eller delvis får medhold i nævnet, eller der indgås forlig til klagers fordel. De ikke-tilsluttede teleudbydere skal i disse tilfælde betale et standardbeløb, som udgør kr for sager, hvor klager får helt eller delvis medhold i nævnet, og kr for de sager, hvor der indgås forlig til klagers fordel. I 2010 har Teleankenævnet 5 millioner kr. til rådighed, som fordeles over fire kvartaler. Beløbet, der stilles til rådighed 1. kvartal, beregnes ud fra de tilsluttede teleudbyders markedsandel, og det resterende beløb fordeles ens over de øvrige kvartaler. Omkostningerne ved en sag i Teleankenævnet varierer derfor fra år til år. 4. Teleklagenævnet Teleklagenævnet er et uafhængigt nævn, der blev nedsat i 1996 med hjemmel i lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren 6. Hjemlen til nedsættelsen af Teleklagenævnet findes i dag i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 7. Teleklagenævnets virksomhed er fastlagt i bekendtgørelse om Teleklagenævnets virksomhed 8. Teleklagenævnets kompetence til at træffe afgørelser findes inden for en række lovområder. De mest relevante områder er lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 9, lov om radiofrekvenser 10, lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold 11, samt lov om internetdomæner 12. Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet har blandt andet til formål at fremme etableringen af et velfungerende, konkurrencebaseret marked for udbud af elektroniske kommunikationsnet og tjenester samt sikre generelle minimumskrav til teleudbydere og sikre alle slutbrugere adgang til grundlæggende elektroniske kommunikationstjenester på rimelige vil- 5 Statistiske oplysninger Lov nr. 467 af 12. juni Lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 med senere ændringer. 8 Bekendtgørelse nr. 569 af 18. juni Lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 med senere ændringer. 10 Lov nr. 475 af 12. juni Lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007 med senere ændringer. 12 Lovbekendtgørelse nr. 598 af 24. juni 2005.

70 Side 5 kår og til rimelige priser m.m. Lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold omhandler bestemmelser om markedsføring, ibrugtagning og tilslutning af radioudstyr, teleterminaludstyr og andre elektriske og elektroniske apparater. Lov om radiofrekvenser regulerer anvendelsen af radiofrekvenser, dvs. trådløse teknologier. Lov om internetdomæner har til formål at regulere administrationen af internetdomæner i Danmark 13. Teleklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af IT- og Telestyrelsen samt afgørelser truffet af offentlige myndigheder og private foretagender, der henhører under Teleklagenævnets kompetence. Hovedparten af klagerne vedrører erhvervsretlige forhold f.eks. klager fra teleoperatører vedrørende samtrafikforhold. Eksempelvis kan man klage til nævnet over tildeling af frekvenstilladelser og afgørelser i forbindelse med markedsanalyser. Medlemmerne af Teleankenævnet udnævnes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Teleklagenævnet består af 7 medlemmer; Palle Bo Madsen (formand), Mette Christensen (næstformand), Per Ladegaard, Knud Erik Skouby, Birgitte Sloth, Per Borggaard og Lise Fuhr. Ved udvælgelsen af medlemmerne lægger ministeren vægt på, at nævnet samlet set skal repræsentere juridisk, teleteknisk, økonomisk, konkurrenceretligt og markedsmæssig sagkundskab. Medlemmerne beskikkes for 4 år ad gangen. Nævnets formand modtager pr. måned, og de øvrige medlemmer aflønnes pr. time, henholdsvis kr. 397,37 og kr. 326,41 pr. time. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling yder sekretariatsbistand for Teleklagenævnet. Ministeren har ingen instruktionsbeføjelser i forhold til nævnets behandling af sager. Sekretariatets opgave er at forberede sagerne til behandling på nævnsmøderne, der afholdes 4 gange årligt. Teleklagenævnet er beslutningsdygtigt, såfremt halvdelen af medlemmerne er til stede på nævnsmødet. Der er 5 årsværk tilknyttet sekretariatet. P.t. er kun 4 årsværk udnyttet. Teleklagenævnets klagesager starter med indgivelse af en klage fra en slutbruger eller teleudbydere senest fire uger efter, at der er truffet afgørelse i sager af IT- og Telestyrelsen, eller af offentlige myndigheder og private foretagender, der henhører under Teleklagenævnets kompetence. Der er ikke i bekendtgørelsen 14, i teleloven eller i bemærkningerne til teleloven taget nærmere stilling til, hvorvidt Teleklagenævnet skal behandle klager på skriftligt grundlag eller ved mundtlig forhandling. Det følger af teleloven 15, at formanden for Teleklagenævnet tilrettelægger nævnets arbejde, herunder arbejdet i nævnets sekretariat. Teleklagenævnet har telefonisk oplyst, at man efter fast praksis behandler indkomne klager på et skriftligt grundlag. Formanden kan dog beslutte, at sagsbehandlingen bør tilrettelægges på anden vis, herunder at en konkret klage optages til mundtlig forhandling. Ønsker om mundtlig forhandling er hidtil ikke blevet imødekommet. 13 Klagenævnet for domænenavne har også kompetence efter denne lov. Se afsnit Bekendtgørelse nr. 569 af 18. juni Lov nr. 780 af 28/06/ , stk. 4, 2. pkt.

71 Side 6 Teleklagenævnets afgørelser træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Teleklagenævnets afgørelser er offentligt tilgængelige 16 på nævnets hjemmeside 17. Navne og data, der kan henføres til bestemte fysiske personer anonymiseres inden afgørelsen offentliggøres. I 2009 traf Teleklagenævnet afgørelse i 18 sager 18. Teleklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene senest 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende part. Teleklagenævnet får driftsbevilling via finansloven. Det fremgår af finansloven for 2010, at man forventer en gebyrindtægt på 4,4 millioner. kr. og en udgift på 4,4 millioner. kr., hvorfor man ikke har afsat finanslovsmidler ud over 0,6 milloner. kr., som er en nettodriftsbevilling. 6. Ophavsretslicensnævnet Ophavsretslicensnævnet er nedsat af Kulturministeriet i henhold til ophavsretslovens 47, stk. 1. Ophavsretslicensnævnets opgave er at træffe afgørelse i sager, hvor der er uenighed om størrelsen af vederlaget i forbindelse med benyttelse af beskyttede værker i overensstemmelse med ophavsretslovens bestemmelser om tvangs- og aftalelicenser. Bestemmelserne om aftalelicens danner grundlag for, at forvaltningsselskaber kan indgå aftaler med brugere, som også får virkning for rettighedshavere, som ikke er medlem af den konkrete forvaltningsorganisation. Bestemmelserne om tvangslicens definerer de situationer, hvor brugerne har en lovbestemt ret til at anvende ophavsretligt beskyttet materiale på en bestemt måde mod betaling af et rimeligt vederlag.. Ophavsretslicensnævnet har endvidere kompetence til at træffe afgørelser i sager, hvor et radio- eller tv-foretagende eller en godkendt rettighedshaverorganisation uden rimelig grund nægter at give tilladelse til viderespredning af radio- eller fjernsynsprogrammer over kabelanlæg eller trådløs viderespredning. Kulturministeren udpeger nævnets tre medlemmer. Formanden skal være højesteretsdommer. Et af medlemmerne, der skal være advokat, udnævnes efter forhandling med Advokatrådet. Der har været tradition for at det sidste medlem har været en person med retsvidenskabelig baggrund. Højesteretsdommer Peter Blok, advokat Hanne Bender og professor dr. jur Henrik Udsen er valgt for en femårig periode frem 31. marts Kulturministeriet yder sekretariatsbistand for Ophavsretslicensnævnet. 16 Lov nr. 780 af 28/06/ a Jf. Teleklagenævnets årsberetning 2009 side 1

72 Side 7 Nævnets virksomhed er reguleret i bekendtgørelsen om Ophavsretslicensnævnet 19. Det er formanden som tilrettelægger nævnets arbejde 20. Normalt starter en sag med indlevering af klageskrift fra klager. Modparten gives herefter en frist til afgivelse af svarskrift. Efterfølgende processkrifter følger den samme procedure. Efter aflevering af eventuelle yderligere processkrifter beslutter formanden, om sagen er klar til mundtlig eller skriftlig behandling. I forbindelse med sagsbehandlingen får parterne adgang til at gøre sig bekendt med det for nævnet forelagte materiale. Parterne kan også få adgang til at redegøre for sagen mundtligt. Hvis sagens karakter taler for det, kan formanden træffe afgørelse om, at sagen skal afgøres på skriftligt grundlag, dvs. ved parternes skriftlige indlæg 21. Nævnet er berettiget til at mægle i sagen. Såfremt forlig ikke kan opnås, træffer nævnet en afgørelse. Ophavsretslicensnævnets afgørelser træffes ved stemmeflerhed, og nævnet er beslutningsdygtigt, når alle medlemmer deltager i sagsbehandlingen 22. Sagens parter dækker de udgifter, der har været afholdt i forbindelse med den pågældende sag. Når nævnet har truffet afgørelse, fastsætter det tillige størrelsen og fordelingen af udgifterne mellem sagens parter. For så vidt angår udgifterne til vederlag til nævnets medlemmer er udgangspunktet, at udgifterne deles ligeligt mellem sagens parter. Vederlagets størrelse varierer fra sag til sag. Når forholdene taler for det, kan nævnet bestemme, at en parts andel af udgifterne skal afholdes af det offentlige 23. I perioden afsagde nævnet syv kendelser. I 2009 afsagde nævnet ingen kendelser, da de verserende sager alle blev forligt eller trukket tilbage. I foråret 2010 verserer tre sager ved Ophavsretslicensnævnet. Ophavsretslicensnævnets afgørelser offentliggøres på Kulturministeriets hjemmeside 24. Nævnets afgørelser er endelige. Afgørelserne kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene. 8. Udsendelse af informationsbreve. I det omfang man overvejer at et af de nævnte eksisterende nævn skal afsende informationsbreve, vil det være relevant at overveje, hvorvidt der vil være oplagte synergieffekter ved dette. Den første mulighed kunne være at henlægge opgaven til Forbrugerklagenævnet, da det er en uafhængig klageinstans. Forbrugerklagenævnet behandler klager fra forbrugerne over varer eller tjenesteydelser købt hos erhvervsdrivende, og dermed er forbru- 19 bek nr. 25 af 14/01/ Jf. 5 i bek. nr. 25 af 14/01/ Jf. 6 i bek. nr. 25 af 14/01/ Jf. 7 i bek. nr. 25 af 14/01/ Jf. 4, stk. 3 i bek. Nr. 25 af 14/01/

73 Side 8 geren den forurettede part i de sager, som behandles af Forbrugerklagenævnet. Det ligger derfor ikke inden for Forbrugerklagenævnets kompetence at sende oplysende informationsbreve. Selvom Forbrugerklagenævnet har kompetence til at behandle forbrugerklager, er der næppe oplagte synergier ved at henlægge opgaven med at sende oplysende informationsbreve hos Forbrugerklagenævnet. Det skyldes, at Forbrugerklagenævnets grundlæggende fokus er at sikre en klagemulighed for forbrugerne. Forbrugerklagenævnets opgave er ikke at oplyse forbrugerne om mulige lovovertrædelser. Den mulige udsendelse af breve vil derfor afvige væsentligt fra de nuværende opgaver i Forbrugerklagenævnet. En anden mulighed kunne være, at henlægge opgaven til Teleklagenævnet. Dette offentlige uafhængige nævn behandler klager over afgørelser truffet af IT- og Telestyrelsen og fungerer som klageinstans i forhold til andre myndigheder mv., som hører under Teleklagenævnets kompetence. Hovedparten af sagerne i Teleklagenævnet vedrører erhvervsretlige forhold f.eks. klager fra teleoperatører vedrørende samtrafikforhold. Teleklagenævnet har dermed kompetence til at behandle problemstillinger, som vedrører IT/telebranchen. Der ses derfor ikke at være oplagte synergier ved at henlægge opgaven hos Teleklagenævnet, da udsendelse af informationsbreve til internetabonnenter vedrører forbrugerkontakt og dermed falder udenfor Teleklagenævnets kernekompetence som klageinstans for erhvervslivet. En tredje mulighed kunne være, at henlægge opgaven til Teleankenævnet, som er et privat ankenævn, som der behandler klager mellem abonnenter og teleudbydere f.eks. vedrørende internetabonnementers vilkår og indhold. Teleankenævnet kunne umiddelbart s ynes relevant, da det behandler forbrugerrelaterede problemstillinger vedrørende internetopkoblinger, og derfor ikke er ubekendt med det emnefelt, som en eventuel brevmodel befinder sig i. Fokus for Teleankenævnet er, som i Forbrugerklagenævnet, at sikre en klageadgang for forbrugerne. Dermed vil udsendelse af informationsbreve om mulige krænkelser til forbrugerne afvige fra den type opgave, som Teleankenævnet løser i dag, og henlæggelse af opgaven til Teleankenævnet vil derfor ikke bidrage til oplagte synergier mellem de opgaver nævnet i givet fald ville komme til at løse. En fjerde mulighed kunne være, at henlægge opgaven til ophavsretslicensnævnet. Ophavsretslicensnævnet er et uafhængigt nævn, som har til opgave at træffe afgørelse i sager vedrørende uenighed om størrelsen af vederlaget i forbindelse med benyttelse af beskyttede værker i overensstemmelse med ophavsretslovens tvangs- og aftalelicensbestemmelser. Ophavsretslicensnævnet behandler derfor fortrinsvis erhvervsretlige tvister. På linie med Teleklagenævnet vil udsendelse af informationsbreve til internetabonnenter derfor afvige væsentligt fra Ophavsretslicensnævnets nuværende opgaver, og der syntes ikke umiddelbart at være oplagte synergier ved at henlægge udsendelsen af informationsbreve til Ophavsretslicensnævnet.

74 Bilag VI Præsentation af britisk brevmodel

75 Tackling online infringement of copyright: the UK s Digital Economy Act Rachel Clark 20 August 2010

76 2 History - Gowers Review 2006 An independent review of the fitness of the IP regime for the digital age Identified problem of peer-to-peer file-sharing Causing big losses to copyright owners Recommended an industry solution (which he thought imminent) But said that if industry solution was not working by the end of 2007 then Government should consider regulating

77 3 History MOU No industry solution by 2008, and so prior to regulating the Government intervened directly at Ministerial level We negotiated MOU between major ISPs, the big film studios and the music labels: Aim to reduce unlawful file-sharing substantially (>70%) Acknowledge importance of educating consumers on value of copyright Acknowledge importance of commercial models evolving and making content available legally and attractively Establish letter writing trial Explore technical measures, both technically and legally

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Fakta og Q&A om brevmodellen

Fakta og Q&A om brevmodellen J.nr. 04400-0078 Fakta og Q&A om brevmodellen Fakta om udvalgets arbejde Baggrund I 2009 nedsatte Kulturministeren et udvalg, der skulle overveje initiativer og beskrive konkrete modeller for, hvordan

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

1. Teleankenævnet i 2010

1. Teleankenævnet i 2010 1. Teleankenævnet i Hermed aflægger Teleankenævnet sin 7. årsberetning vedrørende Teleankenævnets virksomhed. Som det vil fremgå, har arbejdet i nævnet i det forgangne år i nogen grad været præget af regningsklager

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) og AutoBranchen Danmark samt forbrugerorganisationen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

9. Statistiske oplysninger

9. Statistiske oplysninger 9. Statistiske oplysninger I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 1. januar - 31. december : Indkomne klager 1234 Overført fra 2003 351 I alt til behandling 1.585 - afsluttet i sekretariatet

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

1. Teleankenævnet i 2012

1. Teleankenævnet i 2012 1. Teleankenævnet i I har Teleankenævnet afgjort 179 sager, og nævnet har afvist 11 sager fra behandling. Langt hovedparten af de afviste sager blev afvist som følge af, at klagen vedrørte erhvervsforhold.

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Teleankenævnet i tal I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 2011 Indkomne klager 474 507 Overført fra tidligere år 114 245 I alt til behandling 588 752 Afsluttede klager Afsluttet i sekretariatet

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers IP-rettens Dag 2013 Torsdag 31. OkTOBER 2013 Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Ny årlig konference, der arrangeres i et samarbejde mellem Patent-

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

1. Teleankenævnet i 2014

1. Teleankenævnet i 2014 1 1. Teleankenævnet i I har Teleankenævnet modtaget 315 klagesager, hvoraf 105 er blevet behandlet i nævnet. I 88 sager har nævnet truffet afgørelse om, hvorvidt klagen var berettiget, hvorimod 17 er blevet

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations older Professor Brian Vinter Niels Bohr Institute KU ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations Prototypin

Læs mere

Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1. Kapitel 1

Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1. Kapitel 1 Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1 Kapitel 1 Lovens formål, anvendelsesområde og definitioner 1. Formålet med loven er at fastlægge rammerne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1696 og 1697 Klager: Cadenhead s Whisky Shop Denmark v/kiss King og Angus King Vestergade 21 5000 Odense C Indklagede: Qualityworld ApS Virkeholm 3B 2730 Herlev Parternes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras?

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Finns det andra modeller inom EU att fundera över end Upphandlingsutredningens förslag? Danske erfarenheter Stockholm, 30.1.2014 v/jens Fejø Copenhagen

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

1. Teleankenævnet i 2013

1. Teleankenævnet i 2013 1 1. Teleankenævnet i 1. Teleankenævnet i Teleankenævnet havde jubilæum i, da nævnet kom til verden den 25. juli 2003. Nævnet har derfor drevet virksomhed i 10 år. For at markere dette er statistikkerne

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

E-handel. Birgitte Toxværd, advokat Claus Barrett Christiansen, partner

E-handel. Birgitte Toxværd, advokat Claus Barrett Christiansen, partner E-handel Birgitte Toxværd, advokat Claus Barrett Christiansen, partner 1 Lovgivning E-databeskyttelsesdirektivet, direktiv 2002/58/EF, som ændret ved direktiv 2009/136/EF Lov nr. 169 af 3. marts 2011 om

Læs mere

Internet, ophavsret og lovvalg Thomas Lue Lytzen 2000 Sat med Arial Kommateringen følger reglerne for Nyt komma.

Internet, ophavsret og lovvalg Thomas Lue Lytzen 2000 Sat med Arial Kommateringen følger reglerne for Nyt komma. Internet, ophavsret og lovvalg Thomas Lue Lytzen 2000 Sat med Arial Kommateringen følger reglerne for Nyt komma. Thomas Lue Lytzen 040478 Vintereksamen 2000 Synopse Internet Jura Kim Østergaard It-højskolen

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere