BILAG RAPPORT FRA UDVALGET OM OPHAVSRETTIGHEDER PÅ INTERNETTET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG RAPPORT FRA UDVALGET OM OPHAVSRETTIGHEDER PÅ INTERNETTET"

Transkript

1 BILAG RAPPORT FRA UDVALGET OM OPHAVSRETTIGHEDER PÅ INTERNETTET Kulturministeriet April 2011

2 Bilagsoversigt Bilag I: Bilag II: Bilag III: Bilag IV: Bilag V: Bilag VI: Bilag VII: Bilag VIII: Bilag IX: Bilag X: Ernst & Young Rapport, Omfanget af digital piratkopiering Notits om anklagemyndighedens behandling af sager vedrørende ophavsretskrænkelser Beskrivelse af organiseringen af indsatsen mod ophavsretskrænkelser i det svenske politi og den svenske anklagemyndighed Brugerkontrollerede indholdsfiltre Eksisterende nævn Præsentation af britisk brevmodel Præsentation af fransk brevmodel Netplan rapport, Omkostningsestimat for opslag af IP-adresser i danske bredbåndsnet Udkast til informationsbrev fra rettighedshaverne Udkast til informationsblad fra Kulturministeriet

3 Bilag I Ernst & Young Rapport, Omfanget af digital piratkopiering

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 Bilag II Notits om anklagemyndighedens behandling af sager vedrørende ophavsretskrænkelser

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57 Bilag III Beskrivelse af organiseringen af indsatsen mod ophavsretskrænkelser i det svenske politi og den svenske anklagemyndighed

58

59

60

61 Bilag IV Brugerkontrollerede indholdsfiltre

62 NOTAT Til udvalget om ophavsrettigheder på internettet Brugerkontrollerede indholdsfiltre 1. Baggrund I forbindelse med udvalgets drøftelser om mulig udsendelse af informationsbreve til internetabonnementer, er det blevet fremhævet, at et eventuelt informationsbrev bl.a. kunne indeholde forbrugerinformation, om hvorledes internetabonnenter kan sikre sin internetforbindelse mod uønsket brug. Dermed vil forbrugerinformation om, at en given internetopkobling er blevet brugt til ophavsretskrænkelser, kunne blive suppleret med generel forbrugerinformation om at sikre sin internetforbindelse. Dette notat indeholder en beskrivelse af de forskellige typer af eksisterende filtre med henblik på at skabe overblik over, hvilken information der eventuelt ville kunne inddrages i mulige informationsbreve til internetabonnenterne. 2. Forskellige typer af filtre Et filter er et softwareprogram, hvor al trafik på internettet dirigeres igennem. Filtret kan bl.a. frasortere hjemmesider med bestemt indhold fx vold og porno, bestemte hjemmesider fx thepiratebay.org eller bestemte fildelingsprogrammer, som kan hentes på internettet. IT- og Telestyrelsen oplyser, at der grundlæggende findes to typer filterløsninger: 1. Filtre, der kontrollerer data til og fra computeren. Disse installeres lokalt på den enkelte computer og kan have funktioner der: Frasorterer spam-mails Beskytter computeren mod spyware og hackere som en personlig firewall. 2. Filtre, der begrænser brugerens adfærd på nettet. Disse styres typisk via en internetudbyder eller en proxyserver 1, men kan også installeres lokalt på computeren. Disse kan have funktioner der: Frasorterer uønsket indhold, som hjemmesider med porno, vold, opskrifter på bomber osv. Gør det muligt at lave en ja og nej liste over henholdsvis hjemmesider, man skal have adgang til, og sider, man ikke skal have adgang til. Ofte vil en filterløsning kombinere mere end én funktion, f.eks. kan man med nogle filterløsninger sikre sig både mod spam og forskelligt uønsket indhold. 1 En proxyserver fungerer som en slags mellemmand på internettet. Hvis brugeren lader sin internetforbindelse gå gennem proxyserveren, kan serveren undersøge indholdet grundigt, og der kan opnås en finmasket filtrering. Eksempelvis kan et kollegium opsætte et filter for kollegiets internetbrugerer via en proxyserver. Proxyservere kan også bruges til at skjule afsenderens IPadresse. Dok. nr

63 Side 2 IT- og Telestyrelsen oplyser, at et filter installeret på computeren vil bruge computerens ressourcer på lige linje med andre softwareprogrammer. Derfor kan nogle brugere opleve et fald i computerens generelle præstationsniveau, hvis det installerede filter er meget grundigt. Det afhænger dog af den enkelte computers maksimale ydeevne. Derudover er det relevant at have fokus på, at lovlige og ulovlige filer teknisk set er identiske. Det er alene den juridiske adkomst til filerne, som definerer lovligheden af filerne. Derfor vil der være en risiko for, at en teknisk filterløsning også filtrerer lovligt materiale fra og dermed begrænser adgangen til lovligt materiale. Flere hjemmesider, f.eks. youtube.com, indeholder både lovligt men også ulovligt materiale. I det omfang man filtrer hele denne hjemmeside fra, så afskærer man dermed også adgangen til det lovlige indhold. På samme måde kan fildelingsprogrammer anvendes til både lovlig og ulovlig fildeling. Brugerkontrollerede indholdsfiltre er baseret på, at filtret bliver målrettet internetabonnentens ønsker. Derfor vil det være hensigtsmæssigt, at internetbrugeren i forbindelse med opsætningen af filtreret tager højde for, at filtreringen kan medføre begrænset adgang til lovligt materiale fx i de tilfælde, hvor internetabonnenten vælger at indstille filteret til at blokere hjemmesider med både lovlig og ulovligt indhold. 3. Eksempel på eksisterende filtre TDC har siden 2004 tilbudt alle private bredbånds- og modemkunder et filter, som kan begrænse adgangen til forskelligt indhold. Med TDC Net Filter kan man f.eks. blokere for porno, vold, racisme, chatprogrammer, store filer og forskellige ulovligheder så som bombefremstilling. Filtret fungerer, ifølge IT- og Telestyrelsen, ved at blokere bestemte typer af indhold, som den enkelte bruger selv definerer. TDC Net Filter anvender både billed- og tekstanalyse ved hjælp af kunstig intelligens og dynamisk indholdsanalyse til at blokere mod uønsket indhold. Brugeren kan med en adgangskode kontrollere, hvilke funktioner i filteret der skal være aktive. Ved at indstille filtreret til at blokere for bestemte fildelingsprogrammer kan brugeren søge at begrænse mulighederne for ulovlig fildeling på den enkelte computer. Det er TDC s anbefaling, at forældre bruger filtret samtidig med, at de tager ansvaret for at lære barnet at begå sig på internettet. Denne type filtre, som brugeren selv installerer på sin computer, kan også erhverves hos en række andre udbydere fx udbydere af virusprogrammer og andre softwareproducenter. TDC oplyser, at man også leverer netbaserede løsninger til erhvervskunder, der ønsker at begrænse adgangsmulighederne til bestemte hjemmesider fx sociale netværk og hjemmesider som streamer sportsbegivenheder.

64 Side 3 Forskellen på de to filterløsninger er, at TDC Net filter er installeret på brugerens computer, mens den filterløsning, som er rettet mod erhvervskunder er en netbaseret løsning, hvor filtreringen sker hos internetudbyderen. Ifølge TDC forudsætter brugen af denne filterløsning, at de hjemmesider, som man ønsker at filtrere, er klart identificeret. Den løsning, som TDC tilbyder i dag, er en del af en samlet software pakke 2, som TDC tilbyder erhvervskunder. Det er TDC s vurdering, at denne netbaserede løsning alene er økonomisk realiserbar i forhold til erhvervskunder. 4. Effektiviteten af filtreringen IT- og Telestyrelsen oplyser, at EU-institutionen Safer Internet i tre år har gennemført undersøgelser af 26 forskellige værktøjer til rådighed i EU, og ved seneste undersøgelse konkluderes det 3, at der er en større tendens til nøjagtighed i filtrene end tidligere. Samme undersøgelse konstaterer også, at en række filtre muligvis er for gode, således at de formentlig afslører mere potentielt skadeligt indhold end tidligere, men at det sker på bekostning af fejlagtig blokering af harmløst indhold jf. ovenfor i afsnit 2. 2 En samlet såkaldt managed IP firewall netløsning 3

65 Bilag V Eksisterende nævn

66 NOTAT Til udvalget om ophavsrettigheder på internettet Eksisterende nævn 1. Baggrund Dette notat indeholder en beskrivelse af Forbrugerklagenævnet, Teleankenævnet, Teleklagenævnet og Ophavsretslicensnævnet. Notatet indeholder ikke en beskrivelse af Klagenævnet for Domænenavne grundet dette klagenævns særlige karakter. I det følgende beskrives de pågældende nævns formål, kompetence, opbygning, medlemmer og deres udnævnelse, sagsbehandling, samt finansiering. 2. Forbrugerklagenævnet Forbrugerklagenævnet er en uafhængig klageinstans, der behandler klager fra forbrugere over varer eller tjenesteydelser købt hos erhvervsdrivende. Forbrugerklagenævnet er nedsat med hjemmel i Forbrugerklageloven. Nævnet blev etableret i Forbrugerklagenævnets klagesager omhandler typisk klage over forbrugsvarer, f.eks. cykler, tøj, hårde hvidevarer, elektronik m.v. Forbrugerklagenævnet består af en formand og repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser. Formanden skal være dommer og må ikke have tilknytning til forbrugernes eller erhvervslivets organisationer. Repræsentanterne for forbrugere og erhvervsinteresser udnævnes af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling fra de relevante organisationer. Repræsentanterne fra erhvervslivet er typisk sagkyndige fra f.eks. Forbrugerrådet, Dansk Erhverv, IT-branchen, FDM etc. og bidrager til, at Forbrugerklagenævnet har en bred kompetence. Medlemmerne beskikkes for 4 år ad gangen. Nævnet mødes 2-3 gange om måneden. Møderne er opdelt efter emner, f.eks. biler, edb etc. Forbrugerstyrelsen fungerer som sekretariat for Forbrugerklagenævnet. I sekretariatet er der ansat 31 personer. Forbrugerklagenævnets procedure for behandling af klagesager fastlægges af økonomiog erhvervsministeren. En klagesag starter ved, at forbrugeren indleverer en klage over en vare eller ydelse, som benyttes til private formål. Klagen indsendes via Forbrugerklagenævnets elektroniske klageformular. Der betales samtidig et klagegebyr på kr Sagsbehandlingen foregår på skriftligt grundlag. I 2008 afgjorde Forbrugerklagenævnet i alt sager 1. 1 Forbrugerjura 2008 side 123 Dok. nr

67 Side 2 Afgørelsen er ikke bindende. En sag, der er afgjort af nævnet, kan indbringes for domstolene af begge parter. Det følger af Forbrugerklageloven 2, at Forbrugerklagenævnet behandler klager, som ikke hører under et godkendt privat ankenævn. Såfremt der findes et privat godkendt ankenævn med kompetence til at behandle klagen, skal klagen derfor sendes til det private ankenævn. I 2010 har Forbrugerstyrelsen en driftsbevilling på 78,8 millioner. kr. via finansloven. Forbrugerstyrelsen har oplyst, at millioner. kr. er brugt til driften af Forbrugerklagenævnet. Af dette beløb er kr brugt til aflønning af formanden. De øvrige medlemmer aflønnes ikke. 3. Private godkendte klage- og ankenævn Økonomi- og erhvervsministeren kan godkende oprettelsen af og vedtægterne for private klage- eller ankenævn 3. Det følger af bemærkningerne til forbrugerklagelovens 5, at et ankenævn som udgangspunkt skal være branchedækkende for at blive godkendt. En godkendelse kan kun meddeles, hvis nævnets vedtægter indeholder bestemmelser om nævnets sammensætning, sagsbehandling, gebyrer og omkostninger, samt at formanden og eventuelle næstformænd er dommere. Ved godkendelsen af nævnet lægges stor vægt på, om nævnet overholder principperne om uafhængighed, åbenhed, kontradiktion, effektivitet, lovlighed, frihed og repræsentation. Derudover er det af stor betydning, at nævnets handlinger er upartiske, at der er åbenhed om sagsbehandlingsprocedurer, at parterne og sagkyndige har mulighed for at komme med udtalelser, samt at afgørelserne begrundes. En godkendelse kan tidsbegrænses og tilbagekaldes, dersom nævnet ikke længere skønnes at opfylde betingelserne for et privat godkendt klage- eller ankenævn. De klage- og ankenævn, der pt. er godkendt efter forbrugerklageloven, er; Ankenævnet for Bedemandsbranchen, Ankenævnet for Bus, Tog og Metro, Ankenævnet for Dyrlæger, Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber, Ankenævnet for Forsikring, Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme, Ankenævnet for Huseftersyn, Ankenævnet for Investeringsforeninger, Ankenævnet for Køreundervisning, Ankenævnet for Tekniske Installationer, Byggeriets Ankenævn, Energiankenævnet, Håndværkets Ankenævn, Klagenævnet for Ejendomsformidling, Pengeinstitutankenævnet, Realkreditankenævnet, Pakkerejseankenævnet og Teleankenævnet. I det følgende gennemgås Teleankenævnet. Teleankenævnet Teleankenævnet er et privat ankenævn, som behandler civilretlige klager mellem slutbrugere og teleudbydere vedrørende telefonabonnementer og internetabonnementer samt registrering og debitering af indholdstjenester, herunder kan nævnes klager om 2 Lov nr. 456 af 10/06/ Lov nr. 456 af 10/06/2003 5

68 Side 3 indgåelse eller opsigelse af telefon- eller internetabonnementer om størrelsen af telefonregninger eller om teleselskabets opkrævning af rykkergebyrer. Teleankenævnet blev stiftet den 25. juli 2003 af Forbrugerrådet og Telekommunikationsindustrien i Danmark og er godkendt til at behandle klager over teletjenester efter forbrugerklageloven 4. Det fremgår af 10 i vedtægterne for Teleankenævnet, at ankenævnets medlemmer udpeges af henholdsvis Forbrugerrådet og de tilsluttede teleudbydere. Teleankenævnet består af en uafhængig formand, som skal være dommer, og et lige antal medlemmer. På nævnsmøderne deltager formanden samt 2 medlemmer, der repræsenterer forbrugerne og 2 medlemmer, der repræsenterer telebranchen. Ankenævnets medlemmer udpeges for 3 år ad gangen med mulighed for genudnævnelse. Formanden af Teleankenævnet er landsdommer John Lundum. Medlemmerne, der er udpeget af teleudbyderne, er Andreas F. Nørfelt, Henrik Agerbo, Lasse Andersen, Marianne Légaré Holm, Kenneth Jarnit og Bo Dalsgaard. Medlemmerne er udpeget af Forbrugerrådet er Martin Salomon, Anette Høyrup, Karin Ladegaard og Rut Jørgensen. Formanden modtager kr. om året. De øvrige medlemmer i Teleankenævnet bliver ikke aflønnet. Teleankenævnets sekretariat består af 5 medarbejdere, heraf 1 sekretariatschef, 2 juridiske sagsbehandlere og 2 kontorfunktionærer. Sekretariatet har til opgave at besvare henvendelser til nævnet og forberede klagesagerne, der skal behandles af nævnet. I de seneste år har sekretariatet i en selvstændig undersøgelsesenhed lavet stikprøver af, om indholds- og betalingstjenester opfylder forbrugerbeskyttelsesreglerne, herunder teleudbydernes eget regelsæt. Teleankenævnets klagesager starter med indgivelse af en klage fra en privat eller erhvervsdrivende slutbruger på ankenævnets klageformular. Erhvervsdrivende slutbrugere kan kun indgive klage vedrørende registreret forbrug af teletjenester. Ved indlevering af klage til Teleankenævnet skal der betales et klagegebyr på kr Teleankenævnet afholder normalt et møde månedligt, dog minimum en gang i kvartalet. Afgørelser træffes ved stemmeflerhed. Ved mødet kan sagkyndige uden stemmeret deltage, og der skal til enhver tid deltage repræsentanter fra Forbrugerklagenævnet og IT- og Telestyrelsen. Teleankenævnet træffer afgørelse på det af sekretariatet tilvejebragte grundlag. Sagens behandling kan udsættes med henblik på at tilvejebringe yderligere oplysninger. Teleankenævnet er beslutningsdygtigt ved ankenævnsmøder, såfremt formanden og en repræsentant for forbrugerinteresser og en repræsentant for erhvervsinteresser deltager på ankenævnsmødet. Sagens afgørelse træffes, efter nævnet har foretaget en juridisk bedømmelse af sagens omstændigheder. 4 Lov nr. 456 af 10/06/2003

69 Side 4 Teleankenævnet offentliggør principielle afgørelser og udarbejder en oversigt over de teleudbydere, der ikke efterlever ankenævnets afgørelser. I 2009 traf Teleankenævnet afgørelse i 114 sager 5. Teleankenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene. I forbindelse med finansieringen af Teleankenævnet sondres der mellem tilsluttede teleudbydere og ikke-tilsluttede teleudbydere. De tilsluttede teleudbydere afholder de omkostninger, der er forbundet med ankenævnets virksomhed, herunder regnes også udgifter til Forbrugerrådets repræsentanter. Fordelingen af omkostningerne fastsættes af bestyrelsen for Telekommunikationsindustrien i Danmark. Gebyrer indbetalt af klagerne indgår også i finansieringen af Teleankenævnet. Teleudbydere, der ikke er tilsluttet Teleankenævnet, bidrager til finansieringen i det omfang, de helt eller delvis får medhold i nævnet, eller der indgås forlig til klagers fordel. De ikke-tilsluttede teleudbydere skal i disse tilfælde betale et standardbeløb, som udgør kr for sager, hvor klager får helt eller delvis medhold i nævnet, og kr for de sager, hvor der indgås forlig til klagers fordel. I 2010 har Teleankenævnet 5 millioner kr. til rådighed, som fordeles over fire kvartaler. Beløbet, der stilles til rådighed 1. kvartal, beregnes ud fra de tilsluttede teleudbyders markedsandel, og det resterende beløb fordeles ens over de øvrige kvartaler. Omkostningerne ved en sag i Teleankenævnet varierer derfor fra år til år. 4. Teleklagenævnet Teleklagenævnet er et uafhængigt nævn, der blev nedsat i 1996 med hjemmel i lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren 6. Hjemlen til nedsættelsen af Teleklagenævnet findes i dag i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 7. Teleklagenævnets virksomhed er fastlagt i bekendtgørelse om Teleklagenævnets virksomhed 8. Teleklagenævnets kompetence til at træffe afgørelser findes inden for en række lovområder. De mest relevante områder er lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 9, lov om radiofrekvenser 10, lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold 11, samt lov om internetdomæner 12. Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet har blandt andet til formål at fremme etableringen af et velfungerende, konkurrencebaseret marked for udbud af elektroniske kommunikationsnet og tjenester samt sikre generelle minimumskrav til teleudbydere og sikre alle slutbrugere adgang til grundlæggende elektroniske kommunikationstjenester på rimelige vil- 5 Statistiske oplysninger Lov nr. 467 af 12. juni Lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 med senere ændringer. 8 Bekendtgørelse nr. 569 af 18. juni Lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 med senere ændringer. 10 Lov nr. 475 af 12. juni Lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007 med senere ændringer. 12 Lovbekendtgørelse nr. 598 af 24. juni 2005.

70 Side 5 kår og til rimelige priser m.m. Lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold omhandler bestemmelser om markedsføring, ibrugtagning og tilslutning af radioudstyr, teleterminaludstyr og andre elektriske og elektroniske apparater. Lov om radiofrekvenser regulerer anvendelsen af radiofrekvenser, dvs. trådløse teknologier. Lov om internetdomæner har til formål at regulere administrationen af internetdomæner i Danmark 13. Teleklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af IT- og Telestyrelsen samt afgørelser truffet af offentlige myndigheder og private foretagender, der henhører under Teleklagenævnets kompetence. Hovedparten af klagerne vedrører erhvervsretlige forhold f.eks. klager fra teleoperatører vedrørende samtrafikforhold. Eksempelvis kan man klage til nævnet over tildeling af frekvenstilladelser og afgørelser i forbindelse med markedsanalyser. Medlemmerne af Teleankenævnet udnævnes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Teleklagenævnet består af 7 medlemmer; Palle Bo Madsen (formand), Mette Christensen (næstformand), Per Ladegaard, Knud Erik Skouby, Birgitte Sloth, Per Borggaard og Lise Fuhr. Ved udvælgelsen af medlemmerne lægger ministeren vægt på, at nævnet samlet set skal repræsentere juridisk, teleteknisk, økonomisk, konkurrenceretligt og markedsmæssig sagkundskab. Medlemmerne beskikkes for 4 år ad gangen. Nævnets formand modtager pr. måned, og de øvrige medlemmer aflønnes pr. time, henholdsvis kr. 397,37 og kr. 326,41 pr. time. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling yder sekretariatsbistand for Teleklagenævnet. Ministeren har ingen instruktionsbeføjelser i forhold til nævnets behandling af sager. Sekretariatets opgave er at forberede sagerne til behandling på nævnsmøderne, der afholdes 4 gange årligt. Teleklagenævnet er beslutningsdygtigt, såfremt halvdelen af medlemmerne er til stede på nævnsmødet. Der er 5 årsværk tilknyttet sekretariatet. P.t. er kun 4 årsværk udnyttet. Teleklagenævnets klagesager starter med indgivelse af en klage fra en slutbruger eller teleudbydere senest fire uger efter, at der er truffet afgørelse i sager af IT- og Telestyrelsen, eller af offentlige myndigheder og private foretagender, der henhører under Teleklagenævnets kompetence. Der er ikke i bekendtgørelsen 14, i teleloven eller i bemærkningerne til teleloven taget nærmere stilling til, hvorvidt Teleklagenævnet skal behandle klager på skriftligt grundlag eller ved mundtlig forhandling. Det følger af teleloven 15, at formanden for Teleklagenævnet tilrettelægger nævnets arbejde, herunder arbejdet i nævnets sekretariat. Teleklagenævnet har telefonisk oplyst, at man efter fast praksis behandler indkomne klager på et skriftligt grundlag. Formanden kan dog beslutte, at sagsbehandlingen bør tilrettelægges på anden vis, herunder at en konkret klage optages til mundtlig forhandling. Ønsker om mundtlig forhandling er hidtil ikke blevet imødekommet. 13 Klagenævnet for domænenavne har også kompetence efter denne lov. Se afsnit Bekendtgørelse nr. 569 af 18. juni Lov nr. 780 af 28/06/ , stk. 4, 2. pkt.

71 Side 6 Teleklagenævnets afgørelser træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Teleklagenævnets afgørelser er offentligt tilgængelige 16 på nævnets hjemmeside 17. Navne og data, der kan henføres til bestemte fysiske personer anonymiseres inden afgørelsen offentliggøres. I 2009 traf Teleklagenævnet afgørelse i 18 sager 18. Teleklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene senest 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende part. Teleklagenævnet får driftsbevilling via finansloven. Det fremgår af finansloven for 2010, at man forventer en gebyrindtægt på 4,4 millioner. kr. og en udgift på 4,4 millioner. kr., hvorfor man ikke har afsat finanslovsmidler ud over 0,6 milloner. kr., som er en nettodriftsbevilling. 6. Ophavsretslicensnævnet Ophavsretslicensnævnet er nedsat af Kulturministeriet i henhold til ophavsretslovens 47, stk. 1. Ophavsretslicensnævnets opgave er at træffe afgørelse i sager, hvor der er uenighed om størrelsen af vederlaget i forbindelse med benyttelse af beskyttede værker i overensstemmelse med ophavsretslovens bestemmelser om tvangs- og aftalelicenser. Bestemmelserne om aftalelicens danner grundlag for, at forvaltningsselskaber kan indgå aftaler med brugere, som også får virkning for rettighedshavere, som ikke er medlem af den konkrete forvaltningsorganisation. Bestemmelserne om tvangslicens definerer de situationer, hvor brugerne har en lovbestemt ret til at anvende ophavsretligt beskyttet materiale på en bestemt måde mod betaling af et rimeligt vederlag.. Ophavsretslicensnævnet har endvidere kompetence til at træffe afgørelser i sager, hvor et radio- eller tv-foretagende eller en godkendt rettighedshaverorganisation uden rimelig grund nægter at give tilladelse til viderespredning af radio- eller fjernsynsprogrammer over kabelanlæg eller trådløs viderespredning. Kulturministeren udpeger nævnets tre medlemmer. Formanden skal være højesteretsdommer. Et af medlemmerne, der skal være advokat, udnævnes efter forhandling med Advokatrådet. Der har været tradition for at det sidste medlem har været en person med retsvidenskabelig baggrund. Højesteretsdommer Peter Blok, advokat Hanne Bender og professor dr. jur Henrik Udsen er valgt for en femårig periode frem 31. marts Kulturministeriet yder sekretariatsbistand for Ophavsretslicensnævnet. 16 Lov nr. 780 af 28/06/ a Jf. Teleklagenævnets årsberetning 2009 side 1

72 Side 7 Nævnets virksomhed er reguleret i bekendtgørelsen om Ophavsretslicensnævnet 19. Det er formanden som tilrettelægger nævnets arbejde 20. Normalt starter en sag med indlevering af klageskrift fra klager. Modparten gives herefter en frist til afgivelse af svarskrift. Efterfølgende processkrifter følger den samme procedure. Efter aflevering af eventuelle yderligere processkrifter beslutter formanden, om sagen er klar til mundtlig eller skriftlig behandling. I forbindelse med sagsbehandlingen får parterne adgang til at gøre sig bekendt med det for nævnet forelagte materiale. Parterne kan også få adgang til at redegøre for sagen mundtligt. Hvis sagens karakter taler for det, kan formanden træffe afgørelse om, at sagen skal afgøres på skriftligt grundlag, dvs. ved parternes skriftlige indlæg 21. Nævnet er berettiget til at mægle i sagen. Såfremt forlig ikke kan opnås, træffer nævnet en afgørelse. Ophavsretslicensnævnets afgørelser træffes ved stemmeflerhed, og nævnet er beslutningsdygtigt, når alle medlemmer deltager i sagsbehandlingen 22. Sagens parter dækker de udgifter, der har været afholdt i forbindelse med den pågældende sag. Når nævnet har truffet afgørelse, fastsætter det tillige størrelsen og fordelingen af udgifterne mellem sagens parter. For så vidt angår udgifterne til vederlag til nævnets medlemmer er udgangspunktet, at udgifterne deles ligeligt mellem sagens parter. Vederlagets størrelse varierer fra sag til sag. Når forholdene taler for det, kan nævnet bestemme, at en parts andel af udgifterne skal afholdes af det offentlige 23. I perioden afsagde nævnet syv kendelser. I 2009 afsagde nævnet ingen kendelser, da de verserende sager alle blev forligt eller trukket tilbage. I foråret 2010 verserer tre sager ved Ophavsretslicensnævnet. Ophavsretslicensnævnets afgørelser offentliggøres på Kulturministeriets hjemmeside 24. Nævnets afgørelser er endelige. Afgørelserne kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene. 8. Udsendelse af informationsbreve. I det omfang man overvejer at et af de nævnte eksisterende nævn skal afsende informationsbreve, vil det være relevant at overveje, hvorvidt der vil være oplagte synergieffekter ved dette. Den første mulighed kunne være at henlægge opgaven til Forbrugerklagenævnet, da det er en uafhængig klageinstans. Forbrugerklagenævnet behandler klager fra forbrugerne over varer eller tjenesteydelser købt hos erhvervsdrivende, og dermed er forbru- 19 bek nr. 25 af 14/01/ Jf. 5 i bek. nr. 25 af 14/01/ Jf. 6 i bek. nr. 25 af 14/01/ Jf. 7 i bek. nr. 25 af 14/01/ Jf. 4, stk. 3 i bek. Nr. 25 af 14/01/

73 Side 8 geren den forurettede part i de sager, som behandles af Forbrugerklagenævnet. Det ligger derfor ikke inden for Forbrugerklagenævnets kompetence at sende oplysende informationsbreve. Selvom Forbrugerklagenævnet har kompetence til at behandle forbrugerklager, er der næppe oplagte synergier ved at henlægge opgaven med at sende oplysende informationsbreve hos Forbrugerklagenævnet. Det skyldes, at Forbrugerklagenævnets grundlæggende fokus er at sikre en klagemulighed for forbrugerne. Forbrugerklagenævnets opgave er ikke at oplyse forbrugerne om mulige lovovertrædelser. Den mulige udsendelse af breve vil derfor afvige væsentligt fra de nuværende opgaver i Forbrugerklagenævnet. En anden mulighed kunne være, at henlægge opgaven til Teleklagenævnet. Dette offentlige uafhængige nævn behandler klager over afgørelser truffet af IT- og Telestyrelsen og fungerer som klageinstans i forhold til andre myndigheder mv., som hører under Teleklagenævnets kompetence. Hovedparten af sagerne i Teleklagenævnet vedrører erhvervsretlige forhold f.eks. klager fra teleoperatører vedrørende samtrafikforhold. Teleklagenævnet har dermed kompetence til at behandle problemstillinger, som vedrører IT/telebranchen. Der ses derfor ikke at være oplagte synergier ved at henlægge opgaven hos Teleklagenævnet, da udsendelse af informationsbreve til internetabonnenter vedrører forbrugerkontakt og dermed falder udenfor Teleklagenævnets kernekompetence som klageinstans for erhvervslivet. En tredje mulighed kunne være, at henlægge opgaven til Teleankenævnet, som er et privat ankenævn, som der behandler klager mellem abonnenter og teleudbydere f.eks. vedrørende internetabonnementers vilkår og indhold. Teleankenævnet kunne umiddelbart s ynes relevant, da det behandler forbrugerrelaterede problemstillinger vedrørende internetopkoblinger, og derfor ikke er ubekendt med det emnefelt, som en eventuel brevmodel befinder sig i. Fokus for Teleankenævnet er, som i Forbrugerklagenævnet, at sikre en klageadgang for forbrugerne. Dermed vil udsendelse af informationsbreve om mulige krænkelser til forbrugerne afvige fra den type opgave, som Teleankenævnet løser i dag, og henlæggelse af opgaven til Teleankenævnet vil derfor ikke bidrage til oplagte synergier mellem de opgaver nævnet i givet fald ville komme til at løse. En fjerde mulighed kunne være, at henlægge opgaven til ophavsretslicensnævnet. Ophavsretslicensnævnet er et uafhængigt nævn, som har til opgave at træffe afgørelse i sager vedrørende uenighed om størrelsen af vederlaget i forbindelse med benyttelse af beskyttede værker i overensstemmelse med ophavsretslovens tvangs- og aftalelicensbestemmelser. Ophavsretslicensnævnet behandler derfor fortrinsvis erhvervsretlige tvister. På linie med Teleklagenævnet vil udsendelse af informationsbreve til internetabonnenter derfor afvige væsentligt fra Ophavsretslicensnævnets nuværende opgaver, og der syntes ikke umiddelbart at være oplagte synergier ved at henlægge udsendelsen af informationsbreve til Ophavsretslicensnævnet.

74 Bilag VI Præsentation af britisk brevmodel

75 Tackling online infringement of copyright: the UK s Digital Economy Act Rachel Clark 20 August 2010

76 2 History - Gowers Review 2006 An independent review of the fitness of the IP regime for the digital age Identified problem of peer-to-peer file-sharing Causing big losses to copyright owners Recommended an industry solution (which he thought imminent) But said that if industry solution was not working by the end of 2007 then Government should consider regulating

77 3 History MOU No industry solution by 2008, and so prior to regulating the Government intervened directly at Ministerial level We negotiated MOU between major ISPs, the big film studios and the music labels: Aim to reduce unlawful file-sharing substantially (>70%) Acknowledge importance of educating consumers on value of copyright Acknowledge importance of commercial models evolving and making content available legally and attractively Establish letter writing trial Explore technical measures, both technically and legally

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015 Forslag til Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen ANKENÆVN FOR BEDE- MANDSBRANCHEN www.anfb.dk 20. november 2012 Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen 1. Ankenævnet er oprettet af Brancheforeningen Danske Bedemænd, Begravelse Danmark samt Forbrugerrådet.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1)

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1) LOV nr 524 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/11801 Senere

Læs mere

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del Bilag 195 Offentligt Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Folketingets Kulturudvalgs høring 24. september 2014 Peter Schønning Mit oplæg Relationship

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag:

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag: AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag: 16-332 Klager: NN Indklagede: Kviknet.dk ApS Egelundsvej 18 5260 Odense S Danmark CVR: 35466924 Klagetema: Internet Aftaleforhold Forudbetaling for abonnement Nævnets

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO.

VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. 1. Nævnet er oprettet af Forbrugerrådet og virksomhederne der repræsenterer den kollektive trafik, DSB, DSB S-tog A/S, Arriva Tog, Nordjylland Trafikselskab,

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

1. Teleankenævnet i 2010

1. Teleankenævnet i 2010 1. Teleankenævnet i Hermed aflægger Teleankenævnet sin 7. årsberetning vedrørende Teleankenævnets virksomhed. Som det vil fremgå, har arbejdet i nævnet i det forgangne år i nogen grad været præget af regningsklager

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2013 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 4 Statistiske oplysninger 2013... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Ankenævnet er oprettet af energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og DFF [nu DF]) og Forbrugerrådet. Kompetence 1. Ankenævnet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) og AutoBranchen Danmark samt forbrugerorganisationen

Læs mere

Fakta og Q&A om brevmodellen

Fakta og Q&A om brevmodellen J.nr. 04400-0078 Fakta og Q&A om brevmodellen Fakta om udvalgets arbejde Baggrund I 2009 nedsatte Kulturministeren et udvalg, der skulle overveje initiativer og beskrive konkrete modeller for, hvordan

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016. København, den 23. juni 2016 Sagsnr. 2016-953/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [advokat A]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [advokat A]

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet

Bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet BEK nr 1152 af 30/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 15/03835

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud

UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud I medfør af 6, stk. 1, nr. 3, og 11, stk. 3, i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og 10, stk. 2, i lov nr. 484 af 17. juni

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Att: Juridisk afdeling Afgørelse efter telelovens 1 76 vedrørende TDC A/S markedsføring om opgradering af bredbånd over for gensolgte bredbåndskunder 20. maj 2008

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1133 Klager: Sparekassen Kronjylland Tronholm 1 8900 Randers Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi Str. 0103 Tbilisi Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

af Maria Fredenslund Talsmand og leder af RettighedsAlliancen NETREGULERING

af Maria Fredenslund Talsmand og leder af RettighedsAlliancen NETREGULERING af Maria Fredenslund Talsmand og leder af RettighedsAlliancen NETREGULERING DEN DIGITALE UDFORDRING At størstedelen (op mod 95%) af al online indhold bruges ulovligt At op mod 95% af brugerne ikke ved

Læs mere

Kapitel 1. Generelle vilkår for godkendelse

Kapitel 1. Generelle vilkår for godkendelse 1 Bekendtgørelse om godkendelse af private tvistløsningsorganer I medfør af 6 i lov nr. 524 af 29. april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) fastsættes:

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Ankenævnet er oprettet af Rejsearrangører i Danmark, Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådet, herefter benævnt de stiftende organisationer.

Ankenævnet er oprettet af Rejsearrangører i Danmark, Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådet, herefter benævnt de stiftende organisationer. VEDTÆGTER FOR PAKKEREJSE-ANKENÆVNET (udarbejdet af Danmarks Rejsebureau Forening, Rejsearrangører i Danmark og Forbrugerrådet) gældende for perioden 1. april 2010 til 31. december 2012 Ankenævnet er oprettet

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af private tvistløsningsorganer

Bekendtgørelse om godkendelse af private tvistløsningsorganer BEK nr 1151 af 30/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 15/03835

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerklager

Bekendtgørelse om forbrugerklager BEK nr 460 af 29/04/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 10/01762 Senere ændringer

Læs mere

C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014

C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014 C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014 Anders Birkelund Nielsen, Partner abn@bechbruun.com 2 Fortolkning af betingelsen om, at ordregiveren finder

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 10.16-0347-15 Klager: NN Indklagede: Telia Danmark Holmbladsgade 139 2300 København S CVR 20367997 Klagetema: Mobil Aftaleforhold Aftaleindgåelse Tvang udøvet af tredjemand

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

1. Nævnet er oprettet af Feriehusudlejernes Brancheforening og Forbrugerrådet.

1. Nævnet er oprettet af Feriehusudlejernes Brancheforening og Forbrugerrådet. Vedtægter for Ankenævnet for Feriehusudlejning 1. Nævnet er oprettet af Feriehusudlejernes Brancheforening og Forbrugerrådet. Nævnets kompetence 2. Ankenævnet behandler klager fra lejere over udlejningsbureauer,

Læs mere

1. Teleankenævnet i 2011

1. Teleankenævnet i 2011 1. Teleankenævnet i har været et travlt år i Teleankenævnet. Nævnet har i årets løb truffet afgørelse i i alt 286 sager. Til sammenligning blev der i 2010 truffet afgørelse i i alt 114 sager. Årsagen til

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere