Bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet"

Transkript

1 BEK nr 1152 af 30/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 15/03835 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet I medfør af 12, stk. 2, 13, 22, stk. 1 og 2, 25, stk. 3, 27, stk. 3, 28, stk. 2, 39, stk. 1, og 40 i lov nr. 524 af 29. april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) fastsættes: Kapitel 1 Definitioner 1. Som forbruger anses en person, det hovedsagligt handler uden for sit erhverv. Juridiske personer kan efter omstændighederne også anses som forbrugere. Kapitel 2 Mediation i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2. Mediationen foretages på grundlag af parternes oplysninger. Stk. 2. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lægger i mediationen særligt vægt på 1) at bidrage til at genskabe en god dialog mellem parterne, 2) at pege på muligheder, som parterne ikke har tænkt på, og 3) at vejlede parterne om de generelle regler på området og at vejlede parterne om Forbrugerklagenævnets praksis. Stk. 3. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og sagens parter kan foreslå en mindelig løsning af sagen. Stk. 4. Inden parterne accepterer et konkret forslag til en mindelig løsning efter stk. 3, skal de oplyses om 1) at de kan vælge, om de vil acceptere løsningen, 2) at den foreslåede løsning kan afvige fra udfaldet af en domstolsprøvelse eller en klage ved Forbrugerklagenævnet, 3) hvad retsvirkningerne af den foreslåede løsning er, og 4) at de har ret til rimelig betænkningstid til at vurdere, om de vil acceptere løsningen. 3. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretager mediation i klager, som ikke hører under et tvistløsningsorgan omfattet af forbrugerklageloven, og som indbringes for styrelsen af en forbruger. Prisen for varen eller tjenesteydelsen, som klagen vedrører, skal være mindst kr. og højst kr. For klager over tøj og sko skal prisen, som klagen vedrører, mindst være 650 kr. Stk. 2. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan i særlige tilfælde se bort fra de i stk. 1 fastsatte undergrænser. Stk. 3. Undergrænserne for varer og tjenesteydelser som fastsat i stk. 1 reguleres hvert tredje år pr. 1. januar. Reguleringen sker i overensstemmelse med den sats for det generelle pris- og lønindeks, som er fastsat i finansloven. Beløbene afrundes til nærmeste 10 kr. 1

2 4. En klage skal indgives skriftligt på en formular. Klagen og øvrige oplysninger kan indgives elektronisk via styrelsens hjemmeside eller pr. post. Stk. 2. Ved modtagelsen af klagen oplyses forbrugeren om, at klagen til enhver tid kan tilbagekaldes, men at klagegebyret i så fald ikke tilbagebetales. Stk. 3. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen underetter snarest parterne om 1) at de ikke er forpligtet til at bruge advokat eller en juridisk rådgiver under mediationen, men at de kan søge uafhængig rådgivning eller lade sig repræsentere eller bistå af tredjemand i alle faser af sagsbehandlingen, og 2) at deltagelse i sagsbehandlingen ikke udelukker muligheden for en domstolsprøvelse. Stk. 4. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sikrer, at hver af parterne får kendskab til oplysninger fra modparten, som må anses af betydning for sagen, og at parterne får rimelige frister til at fremsætte deres synspunkter. Stk. 5. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen underretter uden unødigt ophold parterne, når alle dokumenter med de relevante oplysninger er modtaget. Stk. 6. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vejleder om risiko for udløb af eventuelle forældelsesfrister, når det er relevant. 5. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen meddeler parterne en begrundelse for resultatet af mediationen. Dette skal ske skriftligt på et varigt medie. Tilsvarende gælder, hvis en klage afvises efter forbrugerklagelovens 16. Kapitel 3 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som sekretariat for Forbrugerklagenævnet 6. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen varetager Forbrugerklagenævnets sekretariatsopgaver, jf. 24 i forbrugerklageloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejder ved kalenderårets udløb en årsberetning til erhvervs- og vækstministeren om aktiviteterne i det forløbne år og administrationen i øvrigt. Stk. 2. Sekretariatet bistår formandskabet og forretningsudvalget og har i øvrigt til opgave at besvare skriftlige, telefoniske eller personlige henvendelser til Forbrugerklagenævnet og at forberede klagesager til nævnsbehandlingen. Derudover træffer sekretariatet afgørelse om afvisning af klager efter bemyndigelse fra Forbrugerklagenævnet, jf. 21, stk. 3, i forbrugerklageloven. Stk. 3. En klage skal indgives skriftligt på en formular udfærdiget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Formularen kan udfyldes via styrelsens hjemmeside eller pr. post. Kapitel 4 Forbrugerklagenævnets kompetence 7. Forbrugerklagenævnet kan behandle en klage, når der ikke er fundet en mindelig løsning ved mediation, og forbrugeren indbringer klagen for nævnet, forudsat at prisen for varen eller tjenesteydelsen, som klagen vedrører, er mindst kr. og højst kr. For klager over tøj og sko skal prisen, som klagen vedrører, mindst være 650 kr., jf. 22, stk. 2, i forbrugerklageloven. Stk. 2. Uanset stk. 1, kan Forbrugerklagenævnet i medfør af 22, stk. 3, i forbrugerklageloven behandle klager, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, jf. 3, stk. 2, har dispenseret fra den fastsatte undergrænse. Stk. 3. Undergrænserne for varer og tjenesteydelser som fastsat i stk. 1 reguleres hvert tredje år pr. 1. januar. Reguleringen sker i overensstemmelse med den sats for det generelle pris- og lønindeks, som er fastsat i finansloven. Beløbene afrundes til nærmeste 10 kr. 2

3 Forbrugerklagenævnets sammensætning og habilitet 8. Forbrugerklagenævnet består af en formand, mindst én næstformand og repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser, jf. 25 i forbrugerklageloven. Stk. 2. Nævnets formand og næstformænd udnævnes af erhvervs- og vækstministeren efter indstilling fra Domstolsstyrelsen. Udnævnelsen af formand og næstformænd sker for 4 år ad gangen med mulighed for genudnævnelse. Formanden og næstformændene skal være dommere og kan være dommere fra de overordnede retter. Stk. 3. Repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser udnævnes af erhvervs- og vækstministeren for 3 år ad gangen med mulighed for genudnævnelse. Udnævnelse sker efter indstilling fra forbrugernes og erhvervslivets organisationer, jf. 25, stk. 2, i forbrugerklageloven. En udnævnelsesperiode løber fra 1. juni til 31. maj. Første udnævnelsesperiode begynder 1. juni Udnævnelser, der sker i løbet af en udnævnelsesperiode, sker til periodens udløb. Stk. 4. For at blive udnævnt efter stk. 3 skal en repræsentant for forbrugerinteresser have et bredt kendskab til forbrugerretlige forhold og problemstillinger. En repræsentant for erhvervsinteresser skal have branchekendskab og kendskab til erhvervsmæssige forhold. Stk. 5. Ministeren fastsætter inden påbegyndelsen af en udnævnelsesperiode et nærmere bestemt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser, der sikrer, at nævnsmøderne i den næste udnævnelsesperiode kan afvikles. Antallet fastsættes på baggrund af beregninger om det forventede antal nævnsmøder for den kommende udnævnelsesperiode. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for beregningsgrundlaget for den kommende udnævnelsesperiode. Ministeren kan udnævne yderligere repræsentanter for forbruger- eller erhvervsinteresser, såfremt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at der er behov herfor. Stk. 6. Udnævnelsen af erhvervsrepræsentanter sker i forhold til det i stk. 5 fastsatte antal og på baggrund af en fordelingsnøgle, der baseres på en opgørelse af antallet af sager inden for de forskellige sagsområder, der har været behandlet af Forbrugerklagenævnet i den foregående udnævnelsesperiode. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for beregningsgrundlaget for den kommende udnævnelsesperiode. Stk. 7. En udnævnelse som repræsentant for forbruger- eller erhvervsinteresser bortfalder med ophøret af repræsentantens tilhørsforhold til den forbruger- eller erhvervsorganisation, der har indstillet den pågældende, medmindre den respektive organisation ønsker udnævnelsen opretholdt og meddeler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen dette. Den respektive organisation indstiller i modsat fald en ny repræsentant. 9. Ingen må deltage i behandlingen af en sag, når 1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 2) vedkommendes ægtefælle eller samlever, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller sidelinjen så nær som søskendebørn eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, eller 3) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes fuldstændige upartiskhed. Stk. 2. Den, for hvis vedkommende nogen af de i stk. 1 nævnte forhold foreligger, skal omgående underrette nævnets formand, som træffer beslutning om, hvorvidt den pågældende kan deltage i behandlingen af sagen. Sagsbehandlingen i Forbrugerklagenævnet 10. Sagsbehandlingen foregår på skriftligt grundlag. Ved klagens modtagelse oplyses forbrugeren om den forventede sagsbehandlingstid. Sekretariatet videresender forbrugerens klage til den erhvervsdrivende 3

4 til udtalelse. Når sekretariatet har modtaget svar fra den erhvervsdrivende, forelægges dette for forbrugeren til udtalelse. Sekretariatet sørger for sagens oplysning og fremskaffer af egen drift det fornødne retlige og faktiske grundlag for afgørelsen. Sekretariatet sikrer, at hver af parterne får kendskab til oplysninger fra modparten, som må anses af betydning for sagens afgørelse, og til sagkyndige erklæringer indhentet af sekretariatet til brug for nævnsbehandlingen. Sekretariatet vejleder i fornødent omfang parterne om deres retsstilling. Stk. 2. Sekretariatet fastsætter en frist på normalt 14 dage for parterne til at afgive de under stk. 1 nævnte udtalelser. Fristen regnes fra datoen for sekretariatets afsendelse af anmodning til parterne om en udtalelse. Hvis Forbrugerklagenævnet ikke har modtaget en udtalelse fra forbrugeren eller den erhvervsdrivende inden fristens udløb, kan det besluttes, at der kan træffes en afgørelse i sagen på det i øvrigt foreliggende grundlag. Stk. 3. Sekretariatet afslutter sagen, hvis den erhvervsdrivende under sagens forberedelse opfylder forbrugerens krav. Det samme gælder, hvis forbrugeren frafalder sin klage. Stk. 4. Sagen kan søges forligt mellem parterne af sekretariatet. Stk. 5. Sekretariatet kan afvise sagen, jf. 21, stk. 2 og 3, i forbrugerklageloven. Stk. 6. Sekretariatet forelægger sager for nævnet, der ikke er blevet afsluttet i medfør af stk. 3 eller 5. Tilsvarende gælder for forlig, der ikke er blevet opfyldt, og som ikke opfylder betingelserne for tvangsfuldbyrdelse eller for at kunne indbringes for domstolene. Stk. 7. Sekretariatet vejleder om risiko for udløb af eventuelle forældelsesfrister, når det er relevant. 11. Forbrugerklagenævnet træffer afgørelse i de enkelte sager på et møde ved almindelig stemmeflerhed. Hvis et nævnsmedlem, der repræsenterer erhvervs- eller forbrugerinteresser, er forhindret i at deltage i et møde, tilfalder dette medlems stemme det tilstedeværende nævnsmedlem, der repræsenterer henholdsvis erhvervs- eller forbrugerinteresser. Nævnet er beslutningsdygtigt, når et medlem af formandskabet og mindst to medlemmer repræsenterende såvel forbruger- som erhvervsinteresser er til stede. Stk. 2. Nævnet kan beslutte at udsætte sagens behandling med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger. Sagkyndige kan tilkaldes til nævnsbehandlingen. Stk. 3. De tilstedeværende medlemmer af nævnet skal deltage i afgørelsen, jf. dog 9. Stk. 4. Sekretariatets medarbejdere har adgang til at forelægge sagen for nævnet og til at deltage i sagens drøftelse uden stemmeret. 12. Nævnet træffer afgørelse og tager stilling til spørgsmål om betaling af gebyrer på det grundlag, som er tilvejebragt af sekretariatet. Stk. 2. Afgørelser træffes efter en juridisk bedømmelse af sagens omstændigheder. Stk. 3. Afgørelser og forlig skal være skriftlige. Afgørelserne og forligene skal være ledsaget af en begrundelse. Stk. 4. Det fremgår af nævnsafgørelsen, hvilken formand, der har medvirket ved afgørelsen. Hvis en nævnsafgørelse beror på en flertalsbeslutning, skal mindretallets stilling begrundes i afgørelsen. Stk. 5. Hvis klagegebyret skal tilbagebetales, jf. 26, skal dette fremgå af afgørelsen. Stk. 6. Hvis den erhvervsdrivende skal betale et gebyr for sagens behandling, jf. 27, stk. 1, skal dette fremgå af afgørelsen. Sekretariatet vil herudover sørge for opkrævning af de nævnte gebyrer. Stk. 7. Der fastsættes en frist på 30 dage til opfyldelse af afgørelsen. Stk. 8. Parterne modtager en kopi af afgørelsen, ligesom de underrettes om reglerne for indbringelse af sagen for domstolene, jf. 35 i forbrugerklageloven. Stk. 9. Hvis forbrugeren har fået helt eller delvis medhold, sørger sekretariatet for, at afgørelsen bliver forkyndt for den erhvervsdrivende, og at der oplyses om indholdet af i forbrugerklageloven, jf. 31 i forbrugerklageloven. 4

5 Stk. 10. Sekretariatet vejleder forbrugeren om mulighederne for at få gennemført kravet ved fogedretten eller ved et sagsanlæg, samt om mulighederne for at få dækket omkostningerne ved et sagsanlæg gennem en eventuel retshjælpsforsikring eller efter i forbrugerklageloven. 13. Nævnets formand kan beslutte, at en sag, hvori nævnet har truffet afgørelse, skal genoptages, hvis særlige grunde taler herfor, herunder navnlig i tilfælde af 1) lovligt forfald hos en part, som ikke har ytret sig i sagen, eller 2) nye oplysninger, som - hvis de havde foreligget under behandlingen - må antages at ville have medført et andet udfald af sagen. Stk. 2. En erhvervsdrivende, der ønsker at få genoptaget en sag, hvor forbrugeren har fået helt eller delvis medhold, skal indgive skriftlig anmodning herom inden 30 dage fra forkyndelsen af afgørelsen. En anmodning indgivet inden denne frist har opsættende virkning, jf. 33 i forbrugerklageloven. Efter udløbet af denne frist kan sagen ikke genoptages. 14. Sekretariatet kan beslutte, at en sag, hvori sekretariatet har truffet afgørelse, eller forlig er indgået, skal genoptages, hvis særlige grunde taler herfor, herunder navnlig i tilfælde af 1) lovligt forfald hos en part, som ikke har ytret sig i sagen, eller 2) nye oplysninger, som - hvis de havde foreligget under behandlingen - må antages at ville have medført et andet udfald af sagen. Stk. 2. Hvis sekretariatet har afvist at genoptage sagen, kan spørgsmålet på forbrugerens eller den erhvervsdrivendes anmodning forelægges nævnets formand til afgørelse. Stk. 3. Træffes der beslutning om at genoptage sagen, skal sagen forelægges nævnet, medmindre den bortfalder, forbrugeren trækker den tilbage eller parterne indgår forlig. 15. Nævnets formand kan bemyndige en næstformand eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at handle på sine vegne. Forretningsudvalget 16. Erhvervs- og vækstministeren nedsætter et forretningsudvalg for nævnet bestående af nævnets formand og 4 repræsentanter blandt nævnets medlemmer, således at forbruger- og erhvervsrepræsentanter er ligeligt fordelt, jf. 22, stk. 1, i forbrugerklageloven. Nævnets formand fungerer som formand for forretningsudvalget. Forretningsudvalgets medlemmer udnævnes af ministeren. Udnævnelsesperioden er 4 år for forretningsudvalgets formand og 3 år for de øvrige medlemmer med mulighed for genudnævnelse. 17. Forretningsudvalget fastlægger retningslinjerne for sekretariatets kompetence til at træffe afgørelser efter 21, stk. 3, i forbrugerklageloven. Stk. 2. Forretningsudvalget udtaler sig om generelle spørgsmål vedrørende sagers behandling i Forbrugerklagenævnet. Stk. 3. Forretningsudvalget indkaldes af sekretariatet efter aftale med formanden efter behov. Et medlem af udvalget har mulighed for at anmode om, at Forretningsudvalget indkaldes. Omkostningsdækning i forbindelse med forbrugersager ved domstolene 18. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan på baggrund af en ansøgning meddele en forbruger, der har fået helt eller delvis medhold i Forbrugerklagenævnet eller et godkendt privat tvistløsningsorgan, og som ikke har en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker omkostningerne ved retssagen, omkostningsdækning efter reglerne i 36 i forbrugerklageloven. Stk. 2. Er der kun opnået delvis medhold i sagen, og ønsker forbrugeren at anlægge en sag, der ligger udover det, der er fastsat i nævnets afgørelse eller forliget, kan der kun opnås omkostningsdækning til den del af kravet, som svarer til nævnets afgørelse eller forliget. 5

6 Stk. 3. Vedrører ansøgningen en afgørelse fra eller et forlig indgået for et godkendt privat tvistløsningsorgan, skal afgørelsen eller forliget vedlægges ansøgningen. Ansøgningen skal tillige indeholde oplysning om, at den erhvervsdrivende skriftligt har meddelt nævnet, at denne ikke ønsker at være bundet af afgørelsen, jf. 32 i forbrugerklageloven. Stk. 4. En ansøgning om omkostningsdækning skal indgives, inden sagen indbringes for domstolene. 1. pkt. finder ikke anvendelse, hvis sagen indbringes af den erhvervsdrivende. Stk. 5. Er sagen anlagt af den erhvervsdrivende, og er der allerede udvekslet stævning, svarskrift og eventuelt andre processkrifter i sagen, skal disse vedlægges ansøgningen. Ansøgningen skal indgives, inden retssagen afsluttes ved retten ved, at sagen hovedforhandles eller forliges. Stk. 6. Ansøgeren skal oplyse, om der er en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker omkostningerne ved sagen. Hvis forsikringsselskabet har givet afslag på retshjælpsdækning, skal der vedlægges kopi af afslaget. Stk. 7. Hvis betingelserne for omkostningsdækning er opfyldt, sender Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilsagnet til den ret, der behandler eller skal behandle sagen og orienterer ansøgeren herom. 19. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan på baggrund af en ansøgning yde en forbruger, som har en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker omkostninger ved retssagen, godtgørelse for den del af omkostningerne, der overstiger forsikringens maksimum, efter reglerne i 37 i forbrugerklageloven. Stk , stk. 2, og 18, stk. 3, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Er der udvekslet stævning, svarskrift eller andre processkrifter i sagen, skal disse vedlægges ansøgningen. Stk. 3. En ansøgning kan indsendes, når det viser sig, at omkostningerne ikke vil kunne holdes inden for forsikringens maksimum. Ansøgning kan indsendes, mens retssagen verserer eller efter, at retssagen er afsluttet. Er retssagen afsluttet, skal ansøgningen indgives snarest herefter. Stk. 4. Hvis betingelserne for godtgørelse er opfyldt, sender Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen snarest sagen til den ret, der har behandlet eller behandler sagen, jf. 37, stk. 3, i forbrugerklageloven. Stk. 5. Ansøgningen skal til brug for rettens vurdering af sagen vedlægges en opgørelse over sagens udgifter samt en begrundelse for, at omkostningerne ikke har kunnet holdes inden for maksimum. 20. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan på baggrund af en ansøgning yde en forbruger godtgørelse af en eventuel selvrisiko i henhold til en retshjælpsforsikring, der dækker omkostninger ved en retssag, jf. 37, stk. 4, i forbrugerklageloven. Stk. 2. Godtgørelse ydes mod fremsendelse af dokumentation for de afholdte udgifter. Stk. 3. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan forlods afholde en forbrugers udgift til en retsafgift, der som følge af en selvrisiko ikke er dækket af en retshjælpsforsikring. Stk. 4. En advokat, der har påtaget sig at føre en retssag for en forbruger, jf. stk. 1, kan for så vidt angår selvrisikoen få dækket dette beløb hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i stedet for hos forbrugeren. Stk. 5. Pålægges modparten at betale sagsomkostninger, og får forbrugeren derved dækket udgiften til en selvrisiko, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forud for sagens afslutning har godtgjort forbrugeren, tilfalder dette beløb Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Dette gælder tilsvarende en eventuel retsafgift, jf. stk. 3. Forbrugeren har pligt til at meddele til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, såfremt sådanne forhold foreligger. 21. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan på baggrund af en ansøgning godtgøre en forbruger udgifter, som med føje er afholdt i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse af en afgørelse truffet af eller et forlig indgået for Forbrugerklagenævnet eller et godkendt privat tvistløsningsorgan, jf. 38 i forbrugerklageloven. Stk. 2. Godtgørelse kan kun ske mod fremsendelse af dokumentation for, at udgifterne er afholdt og ikke har kunnet inddrives hos den erhvervsdrivende. Dokumentation vil kunne bestå i udskrift fra fogedretten. 6

7 22. Ansøgning, der indgives i medfør af 18, 19, 20 eller 21, skal indgives på en særlig formular. Kapitel 5 Information og offentliggørelse 23. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggør information og statistik om forskellige forhold inden for forbrugerklageområdet, herunder nævnets afgørelser, jf. 40 i forbrugerklageloven. Offentliggørelsen sker elektronisk med angivelse af de erhvervsdrivendes navne, forretningssted mv. 24. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggør elektronisk en liste kaldet Firmatjek over erhvervsdrivende, der ikke efterlever Forbrugerklagenævnets afgørelser. Stk. 2. Offentliggørelse efter stk. 1 kan ske, når 1) afgørelsen ikke er efterlevet inden for den i 12, stk. 7, fastsatte frist på 30 dage, og 2) sekretariatet skriftligt efter udløbet af fristen i nr. 1 udtrykkeligt har informeret den erhvervsdrivende om, at hvis afgørelsen ikke bliver efterlevet inden for en frist på 14 dage fra afgivelse af informationen, vil den manglende efterlevelse medføre offentliggørelse efter stk. 1. Stk. 3. Hvis en sag er indbragt for retten, kan offentliggørelse efter stk. 1 ikke ske, før endelig afgørelse fra retten foreligger. Stk. 4. Offentliggørelse af den erhvervsdrivendes navn kan på den erhvervsdrivendes anmodning udsættes, hvis afgørelsens efterlevelse afventer rettens afgørelse af en tilsvarende problemstilling, der kan få betydning for den omhandlede afgørelse. I så fald kan offentliggørelse først ske 30 dage efter rettens afgørelse. Stk. 5. Hvis der er sket offentliggørelse af navnet på en erhvervsdrivende, og afgørelsen efterfølgende efterleves, skal Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen slette oplysningerne om den erhvervsdrivende fra listen. Stk. 6. Oplysninger om en afgørelse kan ikke fremgå af listen i mere end 1 år. Kapitel 6 Gebyrer og omkostninger 25. Forbrugeren skal betale et gebyr på 100 kr. for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens mediation af en klage, jf. forbrugerklagelovens 12, stk. 1. Gebyret tilbagebetales ikke, medmindre klagen falder uden for forbrugerklagelovens anvendelsesområde eller bliver afvist efter lovens 16. Stk. 2. Betaling af gebyr skal ske som elektronisk indbetaling i det elektroniske system, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anvender til anmeldelse af klager. 26. Forbrugeren skal betale et gebyr på 400 kr. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for behandlingen af en klage ved Forbrugerklagenævnet, jf. 27 i forbrugerklageloven. Stk. 2. Gebyret i stk. 1 tilbagebetales til forbrugeren, hvis 1) forbrugeren får medhold i klagen, 2) klagen forliges i det væsentligste til forbrugerens fordel, 3) klagen afvises som uegnet til behandling ved Forbrugerklagenævnet, jf. 21, stk. 2, 1. pkt., i forbrugerklageloven, eller 4) klagen afvises, fordi den ikke er omfattet af Forbrugerklagenævnets kompetence, jf. 2, 19, stk. 1, 21, stk. 2, og 29 i forbrugerklageloven. Stk. 3. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan i særlige tilfælde undlade at opkræve gebyret i stk. 1, jf. 22, stk. 4, i forbrugerklageloven. Stk. 4. Betaling af gebyr skal ske som elektronisk indbetaling i det elektroniske system, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anvender til anmeldelse af klager. 7

8 27. En erhvervsdrivende skal betale et gebyr på kr. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for styrelsens udgifter til sagens behandling ved Forbrugerklagenævnet, hvis forbrugeren får medhold i sin klage, jf. 28 i forbrugerklageloven. Stk. 2. En erhvervsdrivende skal, jf. 28 i forbrugerklageloven, betale et gebyr på kr. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for styrelsens udgifter til klagens behandling ved Forbrugerklagenævnet, hvis klagen forliges i det væsentligste til forbrugerens fordel. Stk. 3. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan i særlige tilfælde undlade at opkræve gebyret i stk. 1, jf. 22, stk. 4, i forbrugerklageloven. Stk. 4. Betaling af gebyr skal ske som elektronisk indbetaling i det elektroniske system, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anvender til anmeldelse af klager. 28. Ingen af parterne betaler omkostninger ved nævnsbehandlingen til den anden part. Rykker- og inkassogebyr 29. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opkræver et rykkergebyr på 85 kr. for særlige ekspeditioner ved for sen betaling af de i 27 nævnte gebyrer. Stk. 2. For overgivelse af manglende betaling af gebyrer til inkasso opkræves et beløb på 100 kr. Kapitel 7 Ikrafttrædelse 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober Stk. 2. Klager, som er indgivet forud for ikrafttrædelsestidspunktet i stk. 1, behandles efter den hidtil gældende bekendtgørelse. Klager, som genoptages efter ikrafttrædelsestidspunktet i stk. 1, behandles også efter den hidtil gældende bekendtgørelse, hvis den oprindelige klage blev indgivet inden 1. oktober Erhvervs- og Vækstministeriet, den 30. september 2015 TROELS LUND POULSEN / Niels Christian Beier 8

Bekendtgørelse om forbrugerklager

Bekendtgørelse om forbrugerklager BEK nr 460 af 29/04/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 10/01762 Senere ændringer

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen ANKENÆVN FOR BEDE- MANDSBRANCHEN www.anfb.dk 20. november 2012 Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen 1. Ankenævnet er oprettet af Brancheforeningen Danske Bedemænd, Begravelse Danmark samt Forbrugerrådet.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af private tvistløsningsorganer

Bekendtgørelse om godkendelse af private tvistløsningsorganer BEK nr 1151 af 30/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 15/03835

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) og AutoBranchen Danmark samt forbrugerorganisationen

Læs mere

Kapitel 1. Generelle vilkår for godkendelse

Kapitel 1. Generelle vilkår for godkendelse 1 Bekendtgørelse om godkendelse af private tvistløsningsorganer I medfør af 6 i lov nr. 524 af 29. april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) fastsættes:

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015 Forslag til Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1)

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1) LOV nr 524 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/11801 Senere

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Ankenævnet er oprettet af energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og DFF [nu DF]) og Forbrugerrådet. Kompetence 1. Ankenævnet

Læs mere

Ankenævnet er oprettet af Rejsearrangører i Danmark, Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådet, herefter benævnt de stiftende organisationer.

Ankenævnet er oprettet af Rejsearrangører i Danmark, Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådet, herefter benævnt de stiftende organisationer. VEDTÆGTER FOR PAKKEREJSE-ANKENÆVNET (udarbejdet af Danmarks Rejsebureau Forening, Rejsearrangører i Danmark og Forbrugerrådet) gældende for perioden 1. april 2010 til 31. december 2012 Ankenævnet er oprettet

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

1. Nævnet er oprettet af Feriehusudlejernes Brancheforening og Forbrugerrådet.

1. Nævnet er oprettet af Feriehusudlejernes Brancheforening og Forbrugerrådet. Vedtægter for Ankenævnet for Feriehusudlejning 1. Nævnet er oprettet af Feriehusudlejernes Brancheforening og Forbrugerrådet. Nævnets kompetence 2. Ankenævnet behandler klager fra lejere over udlejningsbureauer,

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO.

VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. 1. Nævnet er oprettet af Forbrugerrådet og virksomhederne der repræsenterer den kollektive trafik, DSB, DSB S-tog A/S, Arriva Tog, Nordjylland Trafikselskab,

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er et privat tvistløsningsorgan oprettet af forbrugerorganisationen Forenede Danske Motorejere (FDM) samt af brancheorganisationerne Bilbranchen, Dansk

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro herefter benævnt ankenævnet

Vedtægter for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro herefter benævnt ankenævnet Vedtægter for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro herefter benævnt ankenævnet 1. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet Tænk og trafikudbyderne, der repræsenterer den kollektive trafik, DSB, Arriva Tog, Nordjylland

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal.

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal. FORRETNINGSORDEN fastsat af Klagenævnet for Domænenavne i henhold til 3 i vedtægt for Klagenævnet for Domænenavne, jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven) Indgivelse af klage,

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104. ÅRSBERETNING for 2013

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104. ÅRSBERETNING for 2013 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 ÅRSBERETNING for 2013 København Marts 2014 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v. BEK nr 20 af 17/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0160 Senere ændringer til forskriften BEK nr 748 af 11/06/2010

Læs mere

I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende

I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende FORRETNINGSORDEN: Nævnets sammensætning og kompetence 1. Klagenævnet består

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Byggeriets Ankenævn gældende for sager indbragt fra den 15. september 2003 til og med den 25. februar 2004

Vedtægter for Byggeriets Ankenævn gældende for sager indbragt fra den 15. september 2003 til og med den 25. februar 2004 Vedtægter for Byggeriets Ankenævn gældende for sager indbragt fra den 15. september 2003 til og med den 25. februar 2004 Kompetence 1. Ankenævnet behandler klager over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings-

Læs mere

Vedtægter gældende for sager indbragt fra den 26/02/04-30/06/05

Vedtægter gældende for sager indbragt fra den 26/02/04-30/06/05 Vedtægter gældende for sager indbragt fra den 26/02/04-30/06/05 Kompetence 1. Ankenævnet behandler klager over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejder vedrørende maler-, murer-, tømrer-,

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2012

ÅRSBERETNING for 2012 ÅRSBERETNING for 2012 København Marts 2013 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 1 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 2 3. Ankenævnets kompetence... 4 4. Statistik...

Læs mere

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe.

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe. Vedtægter for garantiordning 1 Glarmesterlaugets Garantiordning (GG) har til formål at fremme håndværksmæssig korrekt udførelse af glarmesterarbejde og sikre laugsmedlemmers kunder at: a) en afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker BEK nr 892 af 21/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. EM 09/537 Senere

Læs mere

Lov om Planklagenævnet

Lov om Planklagenævnet LOV nr 1658 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-9975 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

SIDE 1 ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER ÅRSBERETNING 2016 ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER

SIDE 1 ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER ÅRSBERETNING 2016 ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER SIDE 1 ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER Årsberetning 2016 SIDE 2 Indhold Formandens forord 3 Ankenævnets medlemmer og sekretariat 4 Ankenævnets virksomhed 6 Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten BEK nr 1428 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Udlændingenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Udlændingenævnet BEK nr 123 af 12/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 16-851-00004

Læs mere

Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for 6.000 virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien.

Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for 6.000 virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien. I ønsket om at medvirke til et tillidsfuldt forhold mellem håndværksfagenes udøvere og forbrugere har Dansk Byggeri, Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening oprettet Byggeriets Ankenævn. Dansk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet LBK nr 1230 af 02/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j-nr. 2016-5962 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien.

Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien. I ønsket om at medvirke til et tillidsfuldt forhold mellem håndværksfagenes udøvere og forbrugere har Dansk Byggeri, Forbrugerrådet Tænk og Parcelhusejernes Landsforening oprettet Byggeriets Ankenævn.

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 988 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/03740 Senere

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2013 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 4 Statistiske oplysninger 2013... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed I medfør af 26, stk. 3, i inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven)

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn

Bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn BEK nr 1515 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin. j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1. Kapitel 1

Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1. Kapitel 1 Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1 Kapitel 1 Lovens formål, anvendelsesområde og definitioner 1. Formålet med loven er at fastlægge rammerne

Læs mere

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292]

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] KAP17-LBKG 2010-08-11 nr 961 Almenlejeloven Page 1 of 12 KAP17 Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] 96 293) I kommuner med almene boliger nedsættes et eller flere beboerklagenævn til afgørelse af

Læs mere

Sådan går du til domstolene. Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn

Sådan går du til domstolene. Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn Sådan går du til domstolene Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn SIDE 2 SÅDAN GÅR DU TIL DOMSTOLENE - KRAV PÅ OVER 50.000 KR. Du kan gå til

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 160 af 24/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0012723

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

sådan går du til domstolene

sådan går du til domstolene sådan går du til domstolene afgørelser fra klage- og ankenævn krav på over 50.000 kr Du har fået ret i klage- eller ankenævnet, men den erhvervsdrivende følger ikke afgørelsen. Nu kan du overveje, om du

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder LBK nr 1205 af 14/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035546 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for det i henhold til 4, stk. 3 i Hovedaftalen af 1974 med senere ændringer nedsatte permanente nævn Afskedigelsesnævnet for Landbrugsområdet August 2006 Pkt. 1 Afskedigelsesnævnet

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Forretningsorden for Planklagenævnet

Forretningsorden for Planklagenævnet Forretningsorden for Planklagenævnet Anvendelsesområde 1.1 Dette er en intern forretningsorden, der gælder for Planklagenævnets behandling af sager efter de love, hvorefter Planklagenævnet er myndighed.

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Forslag. Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1)

Forslag. Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1) 2014/1 LSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/11801 Fremsat den 28.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Nr. 454 28. april 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Natur- og Miljøklagenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Natur- og Miljøklagenævnet BEK nr 1726 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet BEK nr 1764 af 27/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-14179 Senere ændringer

Læs mere

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Inhabilitet generelt Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Inhabilitet generelt Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

sådan går du til domstolene

sådan går du til domstolene sådan går du til domstolene afgørelser fra klage- og ankenævn krav på under 50.000 kr Du har fået ret i klage- eller ankenævnet, men den erhvervsdrivende følger ikke afgørelsen. Nu kan du overveje, om

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Det Indsamlingsetiske Nævn Reglerne fastsættes i medfør af vedtægternes 12

Det Indsamlingsetiske Nævn Reglerne fastsættes i medfør af vedtægternes 12 Det Indsamlingsetiske Nævn Reglerne fastsættes i medfør af vedtægternes 12 1 Stk. 1 Det Indsamlingsetiske Nævn, herefter Nævnet, har til opgave at behandle klager af principiel karakter over, at medlemmer

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

Sådan går du til domstolene. Krav på under 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn

Sådan går du til domstolene. Krav på under 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn Sådan går du til domstolene Krav på under 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn SIDE 2 SÅDAN GÅR DU TIL DOMSTOLENE - KRAV PÅ UNDER 50.000 KR. Du kan gå

Læs mere

Boligreguleringsloven, 8

Boligreguleringsloven, 8 8 - LBKG 2010-08-11 nr 962 Boligreguleringsloven Page 1 of 20 Boligreguleringsloven, 8 Kap. VI. Huslejenævn 334_ 35 SJ^ 335) I alle kommuner nedsættes et eller flere huslejenævn til afgørelse af tvister

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer m.v. for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer m.v. for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet BEK nr 1802 af 22/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2015-808 Senere

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. DEFF 15/334 Forretningsorden for DEFF s styregruppe Fastsat i henhold til vedtægter for DEFF af 15. august 2014. Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling 1 Styregruppen udøver sin virksomhed

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Ankenævnet for Investeringsforeninger

Ankenævnet for Investeringsforeninger Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 Vedtægter for Ankenævnet for investeringsforeninger 1 Ankenævnet for investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere