Planlægning og design. Lene Bassø, Aarhus Vand A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planlægning og design. Lene Bassø, Aarhus Vand A/S"

Transkript

1 Samstyring af afløbssystem og renseanlæg Planlægning og design Lene Bassø, Aarhus Vand A/S

2 De næste 25 minutter: Drivers for at implemtere samstyring Introduktion til samstyring Samstyring i Århus Vand

3 Århus kommune motivationsfaktorer til at søsætte projektet med forbedret vandkvalitet i Brabrand Sø, Århus Å og Århus Havn Motivationsfaktorer: - høj befolkningstilvækst - stigende forventninger til miljø fra borgerne - EU s Vandplaner - Badevandsdirektivet Projektet understøtter andre aktiviteter: -Genåbning af Århus Å -Etableringen af et nyt kvarter på de bynære havnearealer -Rekreativ brug af Brabrand Sø, Århus Å og Århus Havn Fokuspunkter kt i dette projekt: -Borgerne skal kunne have kontakt med vandet uden at blive syg -Hygiejnisk vandkvalitet De nødvendige tiltag: - Målopfyldelse skal svarer til kravene i Badevandsdirektivet og Vandplanerne.

4 Mål og påvirkninger af vandområdet omfattet af projektet Brabrand Sø, Århus Å og Århus Havn påvirkes af: 195 spildevandsudløb 133 regnvandsudløb Ca. halvdelen af vandføringen i Århus Å er renset spildevand fra Viby og Åby renseanlæg Århus Bugt: Fælles fosfor-kvote regnudløb/renseanlæg: I dag 18,6 t P Krav 13,0 t P Århus Å: Målsætning: B3 karpefiskevand Saltvandspåvirket Brabrand sø: EU - habitatområde Påvirkning : I dag: 11,3 t P heraf ca. 2 t fra regnudløb, Væsentligt bidrag fra nabokommuner (landbrug/naturbidtag: ca 6 t ) Krav: 2 t fra regnbetingede udledninger og renseanlæg + sigtdybde: 1,10 m

5 Den nuværende vandkvalitet (Ecoli) Baseret på måleresultater fra 2005 og 2006) Which h instruments t fits best your project and organisation Training Networks Research Demonstration De 4 badevandsklassifikationer: Udmærket God Tilfredsstillende Ringe 5

6 Forventet resultat Hygiejnisk vandkvalitet i Brabrand Sø (svarende til badevand) Forbedret hygiejnisk vandkvalitet (næsten svarende til badevand) Å Hygiejnisk vandkvalitet i Århus Havn (svarende til badevand)

7 Løsningen Infrastructure Nye regnvandsbassiner (ca m 3 ) Hygiejnisering af renset spildevand ved 2 renseanlæg Øget hydraulisk kapacitet på renseanlæggene (udvidelse af efterklaringstankene) Styring/Overvågning Integreret real time modellering/styring (afløbssystem/renseanlæg) Varslingssystem til badevandskvalitet Den valgte løsning koster: 340 mill. kr. Implementeringsfasen:

8 Traditionel systemstruktur på spildevandsområdet. - Ofte er vejrradaren dog erstattet med en traditionel regnmåler Nogle Funktion: bygværk Vigtige Alle bygværkerne forsynet med tilsluttet sender lokal fælles styring regn og uden overvågningsenhed spildevand afhængigheder til renseanlæg til og andre mulighed komponenter idet der for at er sende fornøden og RA alarm kapacitet i nedstrøms ledning. Risiko for overløb MKR (overordnede systemer for Monitering, Kontrol og Rapportering)

9 Integreret overvågning/styring/modellering Formålet F.eks. Nødvendigt Resultatet Renseanlæg Optimal er er med at at koordinere udnyttelse betragtes renseanlæg online målinger af som de bassinvolumen modtager enkelte et for bygværk. samtlige bygværkers regnvand i forhold betydende i funktion, til takt, nedbørens bygværker, så at aflastninger der distribution. kapacitet så status og til behandling. oversvømmelser Udjævning Og kendt det kan i real af forudsiges, tilløbsflow tid minimeres hvornår til renseanlæg, tilløbsflowet så denne øges, ikke så renseanlægget overskrider den kan nå at omstille til en aktuelle ny driftsituation. rensekapacitet Distribueret Real tids Real tids nedbør/ modellering (modellering intensitet og styring og) styring SCADA SCADA Målestation Sensor PLC Kommunikation Kontrol håndtag

10 3 overordnede systemer med hver deres funktion Vejrradar Afløbssystemet Renseanlæg

11 Formål med styring under regn: Integreret system Formål Minimere i effekterne på miljøet forårsaget af nedbør (her med fokus på hygiejnisk vandkvalitet) Opgaver VR (VejrRadar) gør AS(AfløbsSystem) og RA(RenseAnlæg) opmærksom på at det vil begynde at regne og giver om muligt et estimat på intensitet og type. AS og RA vælger kontrolstrategi RA estimerer/forudsiger max. hydraulisk belastning på biologisk del (ud fra valgt kontrol strategi) AS forudsiger resulterende flow til renseanlæg (ud fra valgt kontrol strategi) AS og RA forhandler ændringer i set-punkter (kan resultere i lokalt mindre optimal drift) VR sender estimater på intensiteter Loop Beregning af kontrolstrategi gennemføres i et model-setup, som løbende modtager real-tids data fra VR, AS og RA til anvendelse for beregning og kalibrering.

12 Opstilling af integreret hydraulisk modelkompleks Oplandsmodel (MIKE She) beregner afstrømningen fra det åbne land. Oplandsmodellen modtager informationer om regn fra vejrradar. Resultatet bruges i Å-modellen Mike Urban modeller beregner afstrømningen fra det urbane område. Modellen modtager data fra vejrradar og spildevandsdata. Der beregnes overløb til recipienter og udløb fra renseanlæg og rengvandsledninger, som bruges til Å- og havnemodel. Å modellen (Mike 11) beregner strømning og stoftransport bl.a. E-coli. Resultatet bruges i havenmodellen Å. Havnemodellen (Mike 21) beregner E-coli koncentrationen i havnen. Den bruger randdata fra en større bugtmodel til beskrivelse af vandstandsændring. Passer modellerne? Statusmodelberegninger (2005) er kalibereret efter de målte værdier i 2005 og viser god overensstemmelse Sikkerhed - klimaændringer Sikkerhed - klimaændringer Al regn er tillagt 20 % i forhold til nu Vandstandsstigning på op til 50 cm

13 Regnprognose ved anvendelse af vejrradar Tørvejrsprognose er særdeles relevant til håndtering af tømningen af de store bassiner a.h.t. optimering af renseanlægsdriften. Vejrmodellerne fra DMI kan formodentlig give langtidsvarslingen.

14 Varslingssystem Integreret Real tids modellering/styring Varsling: Badevandskvalitet DIMS Online Host Server ifix SCADA Node DIMS Online Host Server DIMS Online Host Server DIMS Online Host Server ifix SCADA Node Mouse Hosts ifix SCADA Node Real tids modellering: Opland Brabrand sø Århus Å og havn Real tids modellering: Marint område ifix SCADA Node

15 Evaluering af styring Model prediktiv styring Model prediktiv styring Strategi Mike Urban Model Målsætninger: Hygiejnisk vandkvalitet Strategi Undgå slamflugt Undgå kælderoversvømmelser Reducere næringsstofferne fra RA og afløb Styr aflastninger til ønskede lokaliteter Sikre et driftsikkert og robust system Mike Urban Model

16 Framework Framework-Light (VB) Framework-Plan (DIMS/VB) Framework-Drift (DIMS/VB) Global styring Global styring Global styring ½ ~ 5 minutter Lokal Excel/VB Lokal DIMS Lokal DIMS PLC Software PLC Software PLC Software styring Sensor styring Sensor styring Sensor millisekunder (drift) beregningsskridt (model) COM COM Mike Urban Model Mike Urban Model mm. målsætning målsætning målsætning DESIGN (Mike Urban) DESIGN og VALIDERING (Mike Urban + Mike 11 + Mike 21) DRIFT (virkeligheden) PC Regn DIMS Eske DIMS

17 Framework-Drift (DIMS/VB) Global styring ½ ~ 5 minutter DIMS Lokal PLC styring DIMS Software Sensor millisekunder (drift) beregningsskridt (model) DRIFT (virkeligheden) Eske DIMS

18 Håndtagene udstyres og vi arbejder med tilbagefaldsstrategi driftsikkerhed. Regelstyring Spjæld og pumper styres ud fra en eller flere betingelser om systemets nuværende tilstand. Prognosebaseret regelstyring Spjæld og pumper styres ud fra prognosen af en eller flere tilstande. Prognosen kan fremkomme på flere forskellige måder og kan variere i kvalitet og hvor langt ud i fremtiden den går. Modelprædiktiv styring Model simuleringer benyttes til at søge/vælge de bedste setpunkter for styring baseret på systemets aktuelle tilstand t og prognose (regn osv.) ifix PLC Vejr radar Gear DIMS Spjæld TekNet Model

19 Styringsdiagram Marselisborg Har vi styr på alle dimse-dutterne? Hvor fejler kommunikationen?

20 IT struktur for samstyring Setup med 3 beregningsniveauer g kræver struktureret dataopbygning g og flow ADM netværk TEKNET Beregningsserver Modelbeskrivelser LBA Adm. pc med adgang til PLAN via TEKTERM, samt DIMS direkte. Modelbeskrivelser til PLAN og DRIFT Modelbeskrivelser LBA EKSTERN (bruger) <>Dropzone m.v. >2 opløsninger til DHI (/5.min) FTP VOS Passiv transport af eksterne data Driftsuafhængige data EKSTERN (system) <Regnmålerfil (DMI) <Å niveau (Orbicon) <Modeldata (NM) <Havneniveau (DHI) >Målestation Åby (DHI) DMZ DIMS CH Aktiv transport af eksterne data INTERNET DMZ DMZ TEKNET Projektdata til/fra FTP TEKFILE Datalager for radardata m.v. (l (alternativ til ilsql backup) Radar (Harlev RA) Renseanlæg Åby Vest Jægergårdsgade Målestation Åby Pumpestationer Bassiner Overløbsbygv. Radardata (polære, konfiguration) (/5.min) Polære, konfiguration samt 2 opløsninger (/5min) DIMS.CORE datalink fra/til ESKE SQL Dataopsamling, setpunkter (RT) PLAN DRIFT CH (projekt) DIMS CH (replik) DIMS CH DIMS CH DIMS CH (eske) Projektdata til/fra FTP (Beregningradar (Opsamling radar DIMS OH (ifix) data) data) Eksisterende DIMS Kalibreringsfaktor Data fra radar funktionalitet. Afledte SW sensorer Radardata til TEKFILE Rapporter til "regn" EXCEL til model DIMS Klient DIMS.CORE replikering (ca. 20 tidsserier fra RA fra ESKE) IFIX Eksisterende ifix funktionalitet PLAN SQL DIMS.COREdatalinks fra ESKE+Renseanlægs SQL Kontrolregler (manuelt) <1 opløsning <Regnmålerfil(DMI) >ABC værdier >Radarbillede (kalibreret) (/5min) 2 opløsninger (/5min) ESKE SQL (+radardims) DIMS.CORE datalinks til PLAN SQL+til/fra Renseanlægs SQL MOUSE ENGINE DIMS CH MIKE 11 DIMS CH MIKE 3 DIMS CH MOUSE ENGINE DIMS CH MIKE 11 DIMS CH MIKE 3 DIMS CH

21 Forudgående faser inden etablering af samstyring Få godt kendskab k til eksisterende system Opstil gode hydrauliske modeller Opbyg en ensartet SRO-struktur Indsamle måledata i fælles database (Opbyg en god struktur i navngivning og placering) Validering og kalibrering af indsamlede data, da disse data anvendes til valg af kontrolstrategi Vedligehold og drift det eksisterende system, så systemet opfører sig som forventet (Kontraklapper, pumpestationer, måleudstyr, spjæld, overløb og bassiner m.v.) Trim/optimere eksisterende renseanlæg Sikre et robust og driftsikkert ikk t system

22 Tak for opmærksomheden - Husk at styring kræver opmærksomhed hele vejen fra planlægning til drift og det forsætter. Er det mon strategi 1,2 eller 3?

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA FORSKNINGS- OG UDREDNINGSPROJEKT NR. 5, 2007 Dansk Vand-

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Spildevandsplan 2010-2015 - miljøvenlig, effektiv og økonomisk Spildevandsplan for Kalundborg Kommune Planperiode: 2010-2015 Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Vedtaget maj 2010 Indhold 1 Indledning 1 1.1

Læs mere

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Å-MÅL PROGRAMMET - Eksisterende forhold - Forslag til opgradering og etablering af nye målestationer - Dataformidling og modellering Maj - 2008 NHJ_05/05-2008 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

Forslag til Spildevandsplan 2015

Forslag til Spildevandsplan 2015 Høringsudkast 20-04-2015 ROSKILDE KOMMUNE Forslag til Spildevandsplan 2015 TEKSTDEL Maj 2015 Byrådets forord På vej mod det klimatilpassede kloaksystem Dette er forslag til ny spildevandsplan for Roskilde

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT. AD 1) Velkomst og introduktion

DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT. AD 1) Velkomst og introduktion DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT AD 1) Velkomst og introduktion Keld Rasmussen bød velkommen og gjorde rede for formålet med workshoppen som er at kvalificere udformningen af modelværktøjet. Keld er leder

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

AFLØBSSYSTEMER Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning 014 April 2007

AFLØBSSYSTEMER Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning 014 April 2007 AFLØBSSYSTEMER Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning 014 April 2007 RØRCENTRET Afløbssystemer Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

spildevandsplan 2014-2026

spildevandsplan 2014-2026 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ spildevandsplan 2014-2026 SEPTEMBER 2014 Figur 1: Separatkloakering 6 Tabel 1: Krav til indholdet i spildevandsplanen 8 Tabel 2: Status på indsatser fra spildevandsplan 2005-2012

Læs mere

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen 7 2.1

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT Vallensbæk Kommune RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT PROJEKT Vallensbæk Kommune Projekt nr. 218359 Dokument nr. 1212733689 Version 1 Udarbejdet af HGE/MTL/PFKL Kontrolleret af JCR/PFKL

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017

Klimatilpasningsplan 2014-2017 Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan 2014-2017 Klimatilpasningsplanen henvender sig til boligejere, virksomheder og institutioner i Lemvig Kommune, som vil opleve en øget risiko for oversvømmelse af sin

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005 Spildevandsplan 2005-2009

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2014

Spildevandsplan 2010-2014 Spildevandsplan 2010-2014 13.08.2010 Assens Kommune - Spildevandsplan 2010-2014 Udgiver: Assens Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2014 Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Assens

Læs mere

: 6 stk. Mike FLOOD oversvømmelseskort for Grenaa, samt bilag

: 6 stk. Mike FLOOD oversvømmelseskort for Grenaa, samt bilag Teknisk notat Kystvej 26 8500 Grenaa Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 AquaDjurs - Udarbejdelse af oversvømmelseskort Grenaa 23. oktober 2013 Projekt: 30.8300.50

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Handlingsplan Fokusområde Område Indsatsområde Beskrivelse Mål Succeskriterium Ansvar Tid Økonomi Rotter Service til borgerne og erhvervslivet

Handlingsplan Fokusområde Område Indsatsområde Beskrivelse Mål Succeskriterium Ansvar Tid Økonomi Rotter Service til borgerne og erhvervslivet Handlingsplan Fokusområde Område Indsatsområde Beskrivelse Mål Succeskriterium Ansvar Tid Økonomi Rotter Service til borgerne og erhvervslivet Badevand Service til borgere og erhvervslivet Sundhed og sikkerhed

Læs mere