LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT"

Transkript

1 LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT Version 5.0 Introduktion "Det bedste er ikke for godt" er et kerneprincip, som kendetegner LEGO Koncernens historie, og som vi efterlever inden for alle områder af forretningen. Vi ønsker også at videreføre princippet til områder som virksomhedsansvar og bæredygtighed i erkendelse af vores store indflydelse på sociale og miljømæssige spørgsmål. Det er afgørende for LEGO Koncernen, at alle medarbejdere, som deltager direkte eller indirekte i produktionen af LEGO produkter enten på vores egne fabrikker eller på vores leverandørers fabrikker, behandles med respekt og værdighed, har acceptable arbejdsforhold og indgår i miljøansvarlige fremstillingsprocesser. Ved at videreføre LEGO Koncernens Code of Conduct til vores leverandørkæde ønsker vi at forpligte LEGO leverandører og disses underleverandører til at fremstille komponenter og levere ydelser til LEGO Koncernen på en etisk og forsvarlig måde. LEGO Koncernens Code of Conduct er baseret på FN's menneskeretserklæring, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, den internationale arbejdsorganisation ILO's otte kernekonventioner samt andre relevante FN- og ILO-konventioner. Regelsættet indeholder et antal minimumsstandarder og bygger på princippet om, at virksomheder har et ansvar for at respektere menneskerettigheder og er forpligtet til at undgå at krænke enkeltpersoners rettigheder og derfor skal udvise tilstrækkelig rettidig omhu. Side 1/8

2 Anvendelse LEGO Koncernen efterlever principperne i denne Code of Conduct, og vi kræver, at vores leverandører og forretningspartnere inden for relevante områder gør det samme ved at udarbejde relevante virksomhedspolitikker og ledelsessystemer svarende til deres branche og størrelse for at sikre, at kravene i LEGO Koncernens Code of Conduct overholdes. Leverandører er ansvarlige for at sikre, at deres produktion og underleverandører overholder LEGO Koncernens Code of Conduct eller et andet tilsvarende regelsæt. Dette omfatter løbende dialog og overvågning af relevante leverandører, f.eks. strategiske eller risikobetonede leverandører, for at sikre, at det relevante regelsæt overholdes. Med "tilsvarende regelsæt" mener vi et regelsæt, der som minimum er baseret på FN's menneskerettigserklæring, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder samt ILO's kernekonventioner om børnearbejde, tvangsarbejde, eliminering af diskrimination samt foreningsfrihed og anerkendelse af retten til kollektiv forhandling og som indeholder en forpligtelse til at overholde gældende national lovgivning. Regelsættet skal endvidere indeholde bestemmelser om antikorruption, sundhed og sikkerhed, miljø og arbejdsforhold, som er sammenlignelige med bestemmelserne i LEGO Koncernens Code of Conduct. Regelsættenes sammenlignelige egenskaber bestemmes på baggrund af en individuel vurdering, som foretages af LEGO Koncernen. Overholdelse af lovkrav Leverandører er forpligtet til at overholde al gældende national lovgivning, bestemmelser og branchestandarder. Leverandører skal til enhver tid anvende den strengeste af disse standarder. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem gældende national lovgivning og LEGO Koncernens Code of Conduct er leverandøren forpligtet til straks at kontakte LEGO Koncernen. I særlige tilfælde, hvor staten ikke håndhæver gældende national lovgivning, og dette forhold er almindelig anerkendt blandt relevante interessenter, vil LEGO Koncernen implementere internationale standarder og samtidig arbejde gradvist mod at sikre, at gældende nationale lovkrav overholdes. Kommunikation Leverandører er forpligtet til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at indholdet og fortolkningen af principperne i LEGO Koncernens Code of Conduct eller et tilsvarende regelsæt formidles til alle medarbejdere gennem relevant kommunikation og uddannelse. Side 2/8

3 Børnearbejde og unge arbejdere Det er ikke tilladt at benytte eller drage fordel af børnearbejde. Minimumsalderen for fuldtidsansættelse er den almindelige alder ved afslutningen af den obligatoriske skolegang, dog mindst 15 år eller (14 år, hvor dette er tilladt i henhold til gældende national lovgivning og i overensstemmelse med ILO's undtagelse for udviklingslande). Medarbejdere under 18 år må ikke udføre farligt arbejde eller natarbejde uanset antallet af arbejdstimer. Minimumsalderen for let arbejde/fritidsarbejde, som ikke griber forstyrrende ind i børns obligatoriske skolegang eller udgør en trussel mod børns sundhed, sikkerhed og udvikling, er minimum 13 år (eller 12 år, hvor dette er tilladt i henhold til gældende national lovgivning og i overensstemmelse med ILO's undtagelse for udviklingslande). Hvis et barn, som er under minimumsalderen for fuldtidsansættelse, er ansat hos en leverandør, skal barnet ikke afskediges, men tilbydes uddannelse kombineret med arbejde på deltidsarbejde. Hvis barnet er under den nationale minimumsalder for let arbejde/fritidsarbejde, er leverandøren forpligtet til at betale fratrædelsesgodtgørelse til barnet eller barnets familie kombineret med uddannelse. LEGO Koncernen vil hjælpe leverandøren med at implementere en socialt ansvarlig handlingsplan og forbeholder sig ret til at involvere lokale eller internationale organisationer for at finde en passende løsning. Leverandøren er forpligtet til at fastlægge arbejdsopgaver, arbejdstider og arbejdsbelastning for alle typer arbejde under særlig hensyntagen til ungarbejdere under 18 år. LEGO Koncernen opfordrer generelt til, at der oprettes lærepladser/praktikpladser i overensstemmelse med gældende nationale love og bestemmelser. [ILO C33, C79, C90, C138, C182, R146] Tvangsarbejde og fri bevægelighed Der må ikke gøres brug eller drages fordel af tvangsarbejde og gældsarbejde, inklusive moderne former for slaveri såsom menneskehandel. Tvangsarbejde og gældsarbejde defineres som udøvelse af tvang mod mennesker for at få dem til at arbejde mod deres vilje eller under trusler om straf. Påtvungen urimeligt overarbejde eller inddragelse af personlige papirer, pengebeløb eller kompensation betragtes som tvangsarbejde og skal undgås. Dette omfatter urimelige lån eller lønforskud, som binder medarbejderen til arbejdspladsen. Side 3/8

4 Medarbejderne skal kunne bevæge sig frit omkring på arbejdspladsen i overensstemmelse med deres funktion. Det er kun tilladt at benytte vagter, hvor dette er nødvendigt af almindelige sikkerhedshensyn for at beskytte virksomhedens medarbejdere eller ejendom. [ILO C29, C105] Tvang og disciplinære sanktioner Fysisk afstraffelse, trusler om vold, chikane, herunder sexchikane, og andre former for psykisk eller fysisk tvang eller misbrug må ikke anvendes. Disciplinære sanktioner i form af bøder eller fradrag i lønnen må kun benyttes i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende national lovgivning og relevante overenskomstaftaler. Der må ikke foretages fradrag i lønnen for skader på virksomhedens produkter eller udstyr, medmindre medarbejderen er tydeligt ansvarlig for skaden. Fradrag for manglende produktion og output er ikke tilladt. Fradrag skal begrænses, så nettolønnen i forhold til medarbejderens samlede indkomst er tilstrækkelig til sikre en acceptabel basisindkomst og som minimum svarer til mindstelønnen i henhold til gældende national lovgivning. [Referencer: ILO C95] Diskrimination Enhver form for diskrimination både direkte og indirekte, i ansættelsesrelaterede afgørelser, herunder ansættelse, forfremmelse, afskedigelse, løn og adgang til medarbejdergoder på grund af race, farve, køn, sprog, tro, politisk eller anden overbevisning, alder, national, social eller etnisk baggrund, formueforhold, seksuel orientering, fødsel, helbred, fagforeningsmedlemskab, mentalt eller fysisk handicap eller andre forhold, er ikke tilladt. Det er ikke tilladt at pålægge en medarbejder obligatoriske helbredsundersøgelser, som ikke er relevante for vedkommendes jobfunktion, f.eks. hiv-/aids- eller graviditetstest. Sårbare grupper, f.eks. gæstearbejdere, som muligvis ikke er underlagt samme grad af beskyttelse i henhold til gældende national lovgivning, skal have de samme fordele og muligheder som nationale medarbejdere. [Referencer: ILO C100, C111, C143, C158, C159] Side 4/8

5 Løn, vederlag og ferie Medarbejdere skal som minimum betales en løn svarende til den lokale mindsteløn for en standardarbejdsuge eller branchestandarden afhængigt af, hvilken der er størst. Lønnen skal være tilstrækkelig til at dække mad- og boligudgifter og andre grundlæggende udgifter for medarbejderen og eventuelle familiemedlemmer, som medarbejderen har forsørgerpligt overfor, og til at sikre en rimelig disponibel indkomst. Lønninger skal udbetales mindst én gang om måneden i et gyldigt betalingsmiddel og direkte til medarbejderen. Lønsedlen skal indeholde alle relevante oplysninger om lønnen i et for medarbejderen letforståeligt sprog. Medarbejderen har ret til lovbestemte vederlag, f.eks. pension, sygedagpenge og dagpenge under orlov, i henhold til gældende nationale love og bestemmelser, herunder ferie, sygefravær og barsel når relevant. Selvom det ikke er noget krav opfordrer LEGO Koncernen leverandører til at give deres medarbejdere mindst tre ugers ferie med løn om året og 14 ugers betalt barselsorlov i overensstemmelse med ILO's standarder. [ILO C26, C95, C117, C131, C132, C183] Arbejdstid I overensstemmelse med internationale arbejdsstandarder og af hensyn til medarbejdernes sundhed og sikkerhed kræver LEGO Koncernen, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke må overstige 48 timer og maksimalt må udgøre 60 effektive timer pr. uge inklusive overtid, men eksklusive frokostpause og andre pauser, eller mindre, hvis dette er påkrævet i henhold til gældende national lovgivning. Overarbejde skal være frivilligt, medmindre det er planlagt eller aftalt i overensstemmelse med gældende national lovgivning eller lokale overenskomstaftaler. Det er ikke tilladt at stille krav om overarbejde på jævnlig basis, og overarbejde skal planlægges på en sådan måde, at det ikke påvirker sikkerheden. Overarbejdstimer skal kompenseres med et tillæg på mindst 25 % af den normale timeløn eller mere, hvis dette er påkrævet i henhold til gældende national lovgivning. Medarbejderne kan alternativt tilbydes afspadsering i stedet for overarbejdsbetaling i overensstemmelse med gældende national lovgivning. Medarbejdere skal ugentligt have en hvileperiode på mindst 24 sammenhængende timer eller mere i overensstemmelse med gældende national lovgivning. [ILO C1, C14: C30] Side 5/8

6 Ansættelsesvilkår Medarbejdere har krav på en skriftlig ansættelsesaftale, som angiver vilkårene for deres ansættelse i et sprog, som de kan forstå. Ansættelsesaftalen bør indeholde oplysninger om arbejdstid, løn og lønudbetaling. LEGO Koncernen opfordrer endvidere leverandører til at medtage alle vigtige oplysninger, som er relevante for den enkelte ansættelse, f.eks. om ferie, hvileperioder og vederlag. Overdreven brug af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter eller aftaler eller underaftaler om udelukkende at stille arbejdskraft til rådighed med henblik på at undgå de rettigheder, som almindelige medarbejdere har krav på i henhold til gældende arbejdsretlige og sociale love, skal undgås. Foreningsfrihed og retten til kollektiv forhandling Leverandøren bør ikke blande sig i eller forhindre den enkelte medarbejder i at etablere, administrere, melde sig ind i (eller stå uden for) en fagforening, at vælge repræsentanter eller at indgå i kollektive forhandlinger. Hvis fagforeninger er forbudt eller begrænset ved lov, eller hvis kun godkendte statsstyrede organisationer er tilladte, skal leverandøren etablere alternative rammer for at give medarbejderne mulighed for at samles frit og diskutere arbejdsrelaterede spørgsmål. [ILO C87, C98, C135, C154] Ytringsfrihed Der må ikke anvendes repressalier til at forhindre medarbejdere i at udtrykke utilfredshed med deres arbejdsforhold. I forbindelse med inspektionsbesøg skal medarbejderne have mulighed for at informere inspektører om eventuelle overtrædelser af denne Code of Conduct uden frygt for repressalier. Klageinstans Leverandører skal oprette en relevant klageinstans svarende til virksomhedens størrelse og branche, for at give medarbejdere mulighed for at fremsætte klager over deres arbejdsforhold. Klageinstansen skal være tilgængelig for alle medarbejdere på fortrolig basis. Der skal etableres en proces for behandling af klagerne, og de eventuelle beslutninger, som træffes, skal accepteres og implementeres. Boligforhold Hvis virksomheden stiller boliger til rådighed for medarbejderne, er virksomheden forpligtet til at sikre, at den enkelte bolig er sikker, økonomisk overkommelig og udstyret med grundlæggende faciliteter (vand, sanitet og spise- og madlavningsfaciliteter) og har en størrelse, som er i stand til at opfylde medarbejderens behov. Side 6/8

7 Sundhed og sikkerhed Virksomheden er ansvarlig for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, som overholder gældende national lovgivning og nationale bestemmelser. Leverandører er forpligtet til at etablere relevante ledelsessystemer svarende til virksomhedens størrelse og branche for at overholde nedenstående krav. Der skal træffes relevante foranstaltninger for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne og beskytte dem mod arbejdsrelaterede farer og forudsete risici på arbejdspladsen. Medarbejderne skal have adgang til alt relevant personligt beskyttelsesudstyr i forbindelse med alle relevante arbejdsprocesser. Medarbejdere skal modtage den nødvendige information og uddannelse, så de kan udføre deres opgaver sikkert. En eller flere repræsentanter fra ledelsen skal være ansvarlige for at udarbejde politikker og procedurer for sundhed, sikkerhed, social velfærd og generelle faciliteter samt sørge for, at disse overholdes. Disse politikker og procedurer skal indeholde en forpligtelse til at sikre, at arbejdsforholdene til hver en tid er sikre og sunde for medarbejderne. Der skal nedsættes et relevant sundheds- og sikkerhedsudvalg med medarbejderdeltagelse svarende til virksomhedens størrelse og branche. [ILO C148; C155, R164, C170; R190; C148] Miljø Alle nationale miljølove skal overholdes. Leverandører er forpligtet til at have relevante ledelsessystemer svarende til virksomhedens størrelse og branche for at sikre løbende forbedringer af miljøpåvirkningen fra virksomhedens aktiviteter og produkter og for at forebygge, minimere og udbedre miljøpåvirkningen fra virksomhedens aktiviteter og produkter. Leverandører er forpligtet til at sikre, at ledelsessystemet garanterer følgende: miljøvenlig håndtering af kemikalier miljøvenlig håndtering, opbevaring og bortskaffelse af farligt affald rutiner, der forebygger forurening. Leverandøren er endvidere forpligtet til at yde en løbende indsats for at forbedre indsatsen og fastsætte målsætninger for: reducering af affaldsmængder, energiforbrug og emissioner til luft, jord og vand genbrug og genvinding af materialer og produkter implementering af miljøvenlige teknologier. Side 7/8

8 Korruption og bestikkelse Leverandøren er gennem relevant uddannelse og relevante administrationssystemerledelsessystemer svarende til virksomhedens størrelse forpligtet til at sikre, at ingen medarbejder tilbyder, lover, giver, accepterer, billiger, tager imod eller fremsætter krav om bestikkelse. Inspektion og evaluering LEGO Koncernen inspicerer og kontrollerer aktivt bestemte kategorier af leverandører gennem tredjepartsaudit for at sikre, at de overholder LEGO Koncernens Code of Conduct. Alle leverandører er forpligtet til at give LEGO Koncernen og/eller dennes udpegede repræsentanter fuld adgang (dvs. også til produktionsområder, der ikke tilhører LEGO) i forbindelse med anmeldte såvel som uanmeldte inspektionsbesøg hos leverandørerne til alt arkiveret materiale, som kan hjælpe med at afgøre, om LEGO Koncernens Code of Conduct er blevet overholdt eller ej, samt adgang til tilfældigt udvalgte medarbejdere med henblik på fortrolige interviews i forbindelse med inspektionsbesøg. Hvis resultatet af LEGO Koncernens besøg indikerer, at LEGO Koncernens Code of Conduct er blevet overtrådt, kan disse danne udgangspunkt for en dialog med leverandøren. Resultater af alle inspektionsbesøg skal dokumenteres i en særliginspektionsrapport. Hvis en inspektion på stedet viser, at LEGO Koncernens Code of Conduct er blevet misligholdt, indleder LEGO Koncernen en konstruktiv dialog med den pågældende leverandør om at forbedre forholdene. LEGO Koncernen vil forlange, at der iværksættes passende handlingsplaner for at løse problemer med manglende overholdelse, og vil foretage opfølgende inspektioner for at sikre, at forbedringerne implementeres. Selvom LEGO Koncernen ikke påtager sig noget ansvar for en leverandørs eventuelle misligholdelse af LEGO Koncernens Code of Conduct, forpligter LEGO Koncernen sig til at hjælpe leverandøren med uddannelse og opbygning af relevante kompetencer, så leverandøren bliver i stand til at overholde regelsættet. Hvis en leverandør fortsætter med at misligholde LEGO Koncernens Code of Conduct på trods af en gentaget indsats for at løse problemet gennem konstruktiv dialog, eller hvis misligholdelsen er af særlig grov karakter, forbeholder LEGO Koncernen sig ret til at opsige samarbejdet med øjeblikkelig virkning. LEGO Koncernen offentliggør med jævne mellemrum oplysninger om overholdelse af LEGO Koncernens Code of Conduct. Dato Forretningspartner Side 8/8

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Arkitekt virksomheders SamfundS. Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter

Arkitekt virksomheders SamfundS. Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter Arkitekt virksomheders SamfundS ansvar Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter Indledning danske ark har i 2011 og 2012 gennemført en række workshops

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

standarder for ansvarligt indkøb for leverandører

standarder for ansvarligt indkøb for leverandører standarder for ansvarligt indkøb for leverandører For mig er socialt ansvar en del af at drive forretning. Vi gør dette, fordi vi mener, det er det rigtige at gøre, fordi det forventes af os, og fordi

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1

Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1 Grafisk CSR-kodeks 10 principper Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1 Grafisk CSR-kodeks Stadig flere grafiske ydelser fremstilles og handles globalt. Samtidig opleves en sti gende interesse for de sociale,

Læs mere

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER Institut for Menneskerettigheder s HRCA Quick Check Et redskab, der kan sikre, at menneskerettighederne ikke krænkes, når virksomheden er på udebane Landsorganisationen

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

LEGO Koncernens* Code of Conduct

LEGO Koncernens* Code of Conduct LEGO Koncernens* Code of Conduct * Ved LEGO Koncernen forstås i dette dokument ethvert selskab i LEGO Koncernen og/eller LEGO Koncernen som sådan. Version 3.0 1 CODE OF CONDUCT for Leverandører til LEGO

Læs mere

Strandbygaard Grafisk. Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk

Strandbygaard Grafisk. Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk Strandbygaard Grafisk Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk COP/CSR RAPPORT 2014 2 Indholdsfortegnelse 2014 CSR Indhold 2 DE 10 PRINCIPPER i Global Compact 3 Om Strandbygaard

Læs mere

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR «Et socialt engagement uden grænser» INDLEDNING Den verdensomspændende bilkoncern, PSA PEUGEOT CITROËN, baserer sin udvikling på socialt

Læs mere

Code of Business Conduct

Code of Business Conduct Code of Business Conduct REMA 1000s samlede politikker for ansvarlighed Indhold Kapitel 1 Den sunde familie 4 Kapitel 2 Den glade natur 5 Kapitel 3 Den gode leverandør 9 Kapitel 4 REMA s 1000 donationer

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Menneskerettigheder i Indien. Menneskeretsrisici for virksomheder med leverandører i Indien

Menneskerettigheder i Indien. Menneskeretsrisici for virksomheder med leverandører i Indien LANDEPROFIL INDIEN Denne landeprofil er udarbejdet i 2007 af Institut for Menneskerettigheders Human Rights and Business Project i samarbejde med Dansk Industri og Økonomi- og Erhvervsministeriet. For

Læs mere

Vestas Code of Conduct

Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct 02 Code of Conduct er udarbejdet på engelsk og oversat til forskellige sprog. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem versionerne, vil den engelske version

Læs mere

Regelsæt for Microsoft-leverandører

Regelsæt for Microsoft-leverandører Regelsæt for Microsoft-leverandører Microsoft bestræber sig på at være mere end blot en god virksomhed de bestræber sig på at være en fremragende virksomhed. På vej mod det mål fokuserer vi på vores mission

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.dk

CODE OF CONDUCT. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.dk CODE OF CONDUCT Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Sociale hensyn 6 3. Miljøhensyn 9 4. Økonomiske og finansielle hensyn 11 5. Efterlevelse, dialog

Læs mere

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP)

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Implementeringsvejledning V 1.1 Gyldig fra: 1. januar 2011 Obligatorisk fra: 1. juli 2011 Dansk udgave, Oversat af den danske Nationale komité

Læs mere

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods skal håndtere spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarsfuld måde, der samtidig skal sikre, at virksomheden

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT INDHOLD 1. EXECUTIVE STATEMENT...3 2. PEOPLE...4 2.1. Egmonts Code of Conduct og etisk leverandørstyring... 4 2.2. Produktsikkerhed/Kvalitetssikring...

Læs mere

Menneskerettigheder i Kina. Menneskeretsrisici for virksomheder med leverandører i Kina

Menneskerettigheder i Kina. Menneskeretsrisici for virksomheder med leverandører i Kina LANDEPROFIL KINA Denne landeprofil er udarbejdet i 2007 af Institut for Menneskerettigheders Human Rights and Business Project i samarbejde med Dansk Industri og Økonomi- og Erhvervsministeriet. For mere

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Ansvarlig leverandørstyring

Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring af partner Helle Bank Jørgensen, hbj@pwc.dk og seniorkonsulent Annemette Nielsen, atn@pwc.dk, PricewaterhouseCoopers I de senere år er der kommet

Læs mere

Menneskerettigheder i Vietnam. Menneskeretsrisici for virksomheder med leverandører i Vietnam

Menneskerettigheder i Vietnam. Menneskeretsrisici for virksomheder med leverandører i Vietnam LANDEPROFIL VIETNAM Denne landeprofil er udarbejdet i 2007 af Institut for Menneskerettigheders Human Rights and Business Project i samarbejde med Dansk Industri og Økonomi- og Erhvervsministeriet. For

Læs mere

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder Code of conduct Hvem vi er og hvordan vi arbejder Denne vejledning indeholder AkzoNobels code of conduct. I 2008 definerede AkzoNobel virksomhedsværdierne påny. Disse værdier er: Først og fremmest fokus

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility 1 Sapa Extrusion Tønder A/S Tønder den 06-02-2014 CSR-Erklæring fra Sapa Extrusion Tønder A/S Med dette dokument erklærer Sapa Extrusion Tønder A/S, at den lever op til

Læs mere

Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3

Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3 Adfærdskodeks Indhold Introduktion 1 Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3 Drive vores virksomhed på en

Læs mere