LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT"

Transkript

1 LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT Version 5.0 Introduktion "Det bedste er ikke for godt" er et kerneprincip, som kendetegner LEGO Koncernens historie, og som vi efterlever inden for alle områder af forretningen. Vi ønsker også at videreføre princippet til områder som virksomhedsansvar og bæredygtighed i erkendelse af vores store indflydelse på sociale og miljømæssige spørgsmål. Det er afgørende for LEGO Koncernen, at alle medarbejdere, som deltager direkte eller indirekte i produktionen af LEGO produkter enten på vores egne fabrikker eller på vores leverandørers fabrikker, behandles med respekt og værdighed, har acceptable arbejdsforhold og indgår i miljøansvarlige fremstillingsprocesser. Ved at videreføre LEGO Koncernens Code of Conduct til vores leverandørkæde ønsker vi at forpligte LEGO leverandører og disses underleverandører til at fremstille komponenter og levere ydelser til LEGO Koncernen på en etisk og forsvarlig måde. LEGO Koncernens Code of Conduct er baseret på FN's menneskeretserklæring, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, den internationale arbejdsorganisation ILO's otte kernekonventioner samt andre relevante FN- og ILO-konventioner. Regelsættet indeholder et antal minimumsstandarder og bygger på princippet om, at virksomheder har et ansvar for at respektere menneskerettigheder og er forpligtet til at undgå at krænke enkeltpersoners rettigheder og derfor skal udvise tilstrækkelig rettidig omhu. Side 1/8

2 Anvendelse LEGO Koncernen efterlever principperne i denne Code of Conduct, og vi kræver, at vores leverandører og forretningspartnere inden for relevante områder gør det samme ved at udarbejde relevante virksomhedspolitikker og ledelsessystemer svarende til deres branche og størrelse for at sikre, at kravene i LEGO Koncernens Code of Conduct overholdes. Leverandører er ansvarlige for at sikre, at deres produktion og underleverandører overholder LEGO Koncernens Code of Conduct eller et andet tilsvarende regelsæt. Dette omfatter løbende dialog og overvågning af relevante leverandører, f.eks. strategiske eller risikobetonede leverandører, for at sikre, at det relevante regelsæt overholdes. Med "tilsvarende regelsæt" mener vi et regelsæt, der som minimum er baseret på FN's menneskerettigserklæring, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder samt ILO's kernekonventioner om børnearbejde, tvangsarbejde, eliminering af diskrimination samt foreningsfrihed og anerkendelse af retten til kollektiv forhandling og som indeholder en forpligtelse til at overholde gældende national lovgivning. Regelsættet skal endvidere indeholde bestemmelser om antikorruption, sundhed og sikkerhed, miljø og arbejdsforhold, som er sammenlignelige med bestemmelserne i LEGO Koncernens Code of Conduct. Regelsættenes sammenlignelige egenskaber bestemmes på baggrund af en individuel vurdering, som foretages af LEGO Koncernen. Overholdelse af lovkrav Leverandører er forpligtet til at overholde al gældende national lovgivning, bestemmelser og branchestandarder. Leverandører skal til enhver tid anvende den strengeste af disse standarder. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem gældende national lovgivning og LEGO Koncernens Code of Conduct er leverandøren forpligtet til straks at kontakte LEGO Koncernen. I særlige tilfælde, hvor staten ikke håndhæver gældende national lovgivning, og dette forhold er almindelig anerkendt blandt relevante interessenter, vil LEGO Koncernen implementere internationale standarder og samtidig arbejde gradvist mod at sikre, at gældende nationale lovkrav overholdes. Kommunikation Leverandører er forpligtet til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at indholdet og fortolkningen af principperne i LEGO Koncernens Code of Conduct eller et tilsvarende regelsæt formidles til alle medarbejdere gennem relevant kommunikation og uddannelse. Side 2/8

3 Børnearbejde og unge arbejdere Det er ikke tilladt at benytte eller drage fordel af børnearbejde. Minimumsalderen for fuldtidsansættelse er den almindelige alder ved afslutningen af den obligatoriske skolegang, dog mindst 15 år eller (14 år, hvor dette er tilladt i henhold til gældende national lovgivning og i overensstemmelse med ILO's undtagelse for udviklingslande). Medarbejdere under 18 år må ikke udføre farligt arbejde eller natarbejde uanset antallet af arbejdstimer. Minimumsalderen for let arbejde/fritidsarbejde, som ikke griber forstyrrende ind i børns obligatoriske skolegang eller udgør en trussel mod børns sundhed, sikkerhed og udvikling, er minimum 13 år (eller 12 år, hvor dette er tilladt i henhold til gældende national lovgivning og i overensstemmelse med ILO's undtagelse for udviklingslande). Hvis et barn, som er under minimumsalderen for fuldtidsansættelse, er ansat hos en leverandør, skal barnet ikke afskediges, men tilbydes uddannelse kombineret med arbejde på deltidsarbejde. Hvis barnet er under den nationale minimumsalder for let arbejde/fritidsarbejde, er leverandøren forpligtet til at betale fratrædelsesgodtgørelse til barnet eller barnets familie kombineret med uddannelse. LEGO Koncernen vil hjælpe leverandøren med at implementere en socialt ansvarlig handlingsplan og forbeholder sig ret til at involvere lokale eller internationale organisationer for at finde en passende løsning. Leverandøren er forpligtet til at fastlægge arbejdsopgaver, arbejdstider og arbejdsbelastning for alle typer arbejde under særlig hensyntagen til ungarbejdere under 18 år. LEGO Koncernen opfordrer generelt til, at der oprettes lærepladser/praktikpladser i overensstemmelse med gældende nationale love og bestemmelser. [ILO C33, C79, C90, C138, C182, R146] Tvangsarbejde og fri bevægelighed Der må ikke gøres brug eller drages fordel af tvangsarbejde og gældsarbejde, inklusive moderne former for slaveri såsom menneskehandel. Tvangsarbejde og gældsarbejde defineres som udøvelse af tvang mod mennesker for at få dem til at arbejde mod deres vilje eller under trusler om straf. Påtvungen urimeligt overarbejde eller inddragelse af personlige papirer, pengebeløb eller kompensation betragtes som tvangsarbejde og skal undgås. Dette omfatter urimelige lån eller lønforskud, som binder medarbejderen til arbejdspladsen. Side 3/8

4 Medarbejderne skal kunne bevæge sig frit omkring på arbejdspladsen i overensstemmelse med deres funktion. Det er kun tilladt at benytte vagter, hvor dette er nødvendigt af almindelige sikkerhedshensyn for at beskytte virksomhedens medarbejdere eller ejendom. [ILO C29, C105] Tvang og disciplinære sanktioner Fysisk afstraffelse, trusler om vold, chikane, herunder sexchikane, og andre former for psykisk eller fysisk tvang eller misbrug må ikke anvendes. Disciplinære sanktioner i form af bøder eller fradrag i lønnen må kun benyttes i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende national lovgivning og relevante overenskomstaftaler. Der må ikke foretages fradrag i lønnen for skader på virksomhedens produkter eller udstyr, medmindre medarbejderen er tydeligt ansvarlig for skaden. Fradrag for manglende produktion og output er ikke tilladt. Fradrag skal begrænses, så nettolønnen i forhold til medarbejderens samlede indkomst er tilstrækkelig til sikre en acceptabel basisindkomst og som minimum svarer til mindstelønnen i henhold til gældende national lovgivning. [Referencer: ILO C95] Diskrimination Enhver form for diskrimination både direkte og indirekte, i ansættelsesrelaterede afgørelser, herunder ansættelse, forfremmelse, afskedigelse, løn og adgang til medarbejdergoder på grund af race, farve, køn, sprog, tro, politisk eller anden overbevisning, alder, national, social eller etnisk baggrund, formueforhold, seksuel orientering, fødsel, helbred, fagforeningsmedlemskab, mentalt eller fysisk handicap eller andre forhold, er ikke tilladt. Det er ikke tilladt at pålægge en medarbejder obligatoriske helbredsundersøgelser, som ikke er relevante for vedkommendes jobfunktion, f.eks. hiv-/aids- eller graviditetstest. Sårbare grupper, f.eks. gæstearbejdere, som muligvis ikke er underlagt samme grad af beskyttelse i henhold til gældende national lovgivning, skal have de samme fordele og muligheder som nationale medarbejdere. [Referencer: ILO C100, C111, C143, C158, C159] Side 4/8

5 Løn, vederlag og ferie Medarbejdere skal som minimum betales en løn svarende til den lokale mindsteløn for en standardarbejdsuge eller branchestandarden afhængigt af, hvilken der er størst. Lønnen skal være tilstrækkelig til at dække mad- og boligudgifter og andre grundlæggende udgifter for medarbejderen og eventuelle familiemedlemmer, som medarbejderen har forsørgerpligt overfor, og til at sikre en rimelig disponibel indkomst. Lønninger skal udbetales mindst én gang om måneden i et gyldigt betalingsmiddel og direkte til medarbejderen. Lønsedlen skal indeholde alle relevante oplysninger om lønnen i et for medarbejderen letforståeligt sprog. Medarbejderen har ret til lovbestemte vederlag, f.eks. pension, sygedagpenge og dagpenge under orlov, i henhold til gældende nationale love og bestemmelser, herunder ferie, sygefravær og barsel når relevant. Selvom det ikke er noget krav opfordrer LEGO Koncernen leverandører til at give deres medarbejdere mindst tre ugers ferie med løn om året og 14 ugers betalt barselsorlov i overensstemmelse med ILO's standarder. [ILO C26, C95, C117, C131, C132, C183] Arbejdstid I overensstemmelse med internationale arbejdsstandarder og af hensyn til medarbejdernes sundhed og sikkerhed kræver LEGO Koncernen, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke må overstige 48 timer og maksimalt må udgøre 60 effektive timer pr. uge inklusive overtid, men eksklusive frokostpause og andre pauser, eller mindre, hvis dette er påkrævet i henhold til gældende national lovgivning. Overarbejde skal være frivilligt, medmindre det er planlagt eller aftalt i overensstemmelse med gældende national lovgivning eller lokale overenskomstaftaler. Det er ikke tilladt at stille krav om overarbejde på jævnlig basis, og overarbejde skal planlægges på en sådan måde, at det ikke påvirker sikkerheden. Overarbejdstimer skal kompenseres med et tillæg på mindst 25 % af den normale timeløn eller mere, hvis dette er påkrævet i henhold til gældende national lovgivning. Medarbejderne kan alternativt tilbydes afspadsering i stedet for overarbejdsbetaling i overensstemmelse med gældende national lovgivning. Medarbejdere skal ugentligt have en hvileperiode på mindst 24 sammenhængende timer eller mere i overensstemmelse med gældende national lovgivning. [ILO C1, C14: C30] Side 5/8

6 Ansættelsesvilkår Medarbejdere har krav på en skriftlig ansættelsesaftale, som angiver vilkårene for deres ansættelse i et sprog, som de kan forstå. Ansættelsesaftalen bør indeholde oplysninger om arbejdstid, løn og lønudbetaling. LEGO Koncernen opfordrer endvidere leverandører til at medtage alle vigtige oplysninger, som er relevante for den enkelte ansættelse, f.eks. om ferie, hvileperioder og vederlag. Overdreven brug af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter eller aftaler eller underaftaler om udelukkende at stille arbejdskraft til rådighed med henblik på at undgå de rettigheder, som almindelige medarbejdere har krav på i henhold til gældende arbejdsretlige og sociale love, skal undgås. Foreningsfrihed og retten til kollektiv forhandling Leverandøren bør ikke blande sig i eller forhindre den enkelte medarbejder i at etablere, administrere, melde sig ind i (eller stå uden for) en fagforening, at vælge repræsentanter eller at indgå i kollektive forhandlinger. Hvis fagforeninger er forbudt eller begrænset ved lov, eller hvis kun godkendte statsstyrede organisationer er tilladte, skal leverandøren etablere alternative rammer for at give medarbejderne mulighed for at samles frit og diskutere arbejdsrelaterede spørgsmål. [ILO C87, C98, C135, C154] Ytringsfrihed Der må ikke anvendes repressalier til at forhindre medarbejdere i at udtrykke utilfredshed med deres arbejdsforhold. I forbindelse med inspektionsbesøg skal medarbejderne have mulighed for at informere inspektører om eventuelle overtrædelser af denne Code of Conduct uden frygt for repressalier. Klageinstans Leverandører skal oprette en relevant klageinstans svarende til virksomhedens størrelse og branche, for at give medarbejdere mulighed for at fremsætte klager over deres arbejdsforhold. Klageinstansen skal være tilgængelig for alle medarbejdere på fortrolig basis. Der skal etableres en proces for behandling af klagerne, og de eventuelle beslutninger, som træffes, skal accepteres og implementeres. Boligforhold Hvis virksomheden stiller boliger til rådighed for medarbejderne, er virksomheden forpligtet til at sikre, at den enkelte bolig er sikker, økonomisk overkommelig og udstyret med grundlæggende faciliteter (vand, sanitet og spise- og madlavningsfaciliteter) og har en størrelse, som er i stand til at opfylde medarbejderens behov. Side 6/8

7 Sundhed og sikkerhed Virksomheden er ansvarlig for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, som overholder gældende national lovgivning og nationale bestemmelser. Leverandører er forpligtet til at etablere relevante ledelsessystemer svarende til virksomhedens størrelse og branche for at overholde nedenstående krav. Der skal træffes relevante foranstaltninger for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne og beskytte dem mod arbejdsrelaterede farer og forudsete risici på arbejdspladsen. Medarbejderne skal have adgang til alt relevant personligt beskyttelsesudstyr i forbindelse med alle relevante arbejdsprocesser. Medarbejdere skal modtage den nødvendige information og uddannelse, så de kan udføre deres opgaver sikkert. En eller flere repræsentanter fra ledelsen skal være ansvarlige for at udarbejde politikker og procedurer for sundhed, sikkerhed, social velfærd og generelle faciliteter samt sørge for, at disse overholdes. Disse politikker og procedurer skal indeholde en forpligtelse til at sikre, at arbejdsforholdene til hver en tid er sikre og sunde for medarbejderne. Der skal nedsættes et relevant sundheds- og sikkerhedsudvalg med medarbejderdeltagelse svarende til virksomhedens størrelse og branche. [ILO C148; C155, R164, C170; R190; C148] Miljø Alle nationale miljølove skal overholdes. Leverandører er forpligtet til at have relevante ledelsessystemer svarende til virksomhedens størrelse og branche for at sikre løbende forbedringer af miljøpåvirkningen fra virksomhedens aktiviteter og produkter og for at forebygge, minimere og udbedre miljøpåvirkningen fra virksomhedens aktiviteter og produkter. Leverandører er forpligtet til at sikre, at ledelsessystemet garanterer følgende: miljøvenlig håndtering af kemikalier miljøvenlig håndtering, opbevaring og bortskaffelse af farligt affald rutiner, der forebygger forurening. Leverandøren er endvidere forpligtet til at yde en løbende indsats for at forbedre indsatsen og fastsætte målsætninger for: reducering af affaldsmængder, energiforbrug og emissioner til luft, jord og vand genbrug og genvinding af materialer og produkter implementering af miljøvenlige teknologier. Side 7/8

8 Korruption og bestikkelse Leverandøren er gennem relevant uddannelse og relevante administrationssystemerledelsessystemer svarende til virksomhedens størrelse forpligtet til at sikre, at ingen medarbejder tilbyder, lover, giver, accepterer, billiger, tager imod eller fremsætter krav om bestikkelse. Inspektion og evaluering LEGO Koncernen inspicerer og kontrollerer aktivt bestemte kategorier af leverandører gennem tredjepartsaudit for at sikre, at de overholder LEGO Koncernens Code of Conduct. Alle leverandører er forpligtet til at give LEGO Koncernen og/eller dennes udpegede repræsentanter fuld adgang (dvs. også til produktionsområder, der ikke tilhører LEGO) i forbindelse med anmeldte såvel som uanmeldte inspektionsbesøg hos leverandørerne til alt arkiveret materiale, som kan hjælpe med at afgøre, om LEGO Koncernens Code of Conduct er blevet overholdt eller ej, samt adgang til tilfældigt udvalgte medarbejdere med henblik på fortrolige interviews i forbindelse med inspektionsbesøg. Hvis resultatet af LEGO Koncernens besøg indikerer, at LEGO Koncernens Code of Conduct er blevet overtrådt, kan disse danne udgangspunkt for en dialog med leverandøren. Resultater af alle inspektionsbesøg skal dokumenteres i en særliginspektionsrapport. Hvis en inspektion på stedet viser, at LEGO Koncernens Code of Conduct er blevet misligholdt, indleder LEGO Koncernen en konstruktiv dialog med den pågældende leverandør om at forbedre forholdene. LEGO Koncernen vil forlange, at der iværksættes passende handlingsplaner for at løse problemer med manglende overholdelse, og vil foretage opfølgende inspektioner for at sikre, at forbedringerne implementeres. Selvom LEGO Koncernen ikke påtager sig noget ansvar for en leverandørs eventuelle misligholdelse af LEGO Koncernens Code of Conduct, forpligter LEGO Koncernen sig til at hjælpe leverandøren med uddannelse og opbygning af relevante kompetencer, så leverandøren bliver i stand til at overholde regelsættet. Hvis en leverandør fortsætter med at misligholde LEGO Koncernens Code of Conduct på trods af en gentaget indsats for at løse problemet gennem konstruktiv dialog, eller hvis misligholdelsen er af særlig grov karakter, forbeholder LEGO Koncernen sig ret til at opsige samarbejdet med øjeblikkelig virkning. LEGO Koncernen offentliggør med jævne mellemrum oplysninger om overholdelse af LEGO Koncernens Code of Conduct. Dato Forretningspartner Side 8/8

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning.

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning. Code of conduct 1 Introduktion Vi anvender vores Code of Conduct som minimumstandard i vores bestræbelser på at nå vores mål med hensyn til løbende forbedringer af vores produktionsmiljø og arbejdsforhold

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde Adfærdskodeks Indledning Beirholms Væverier A/S er førende leverandør af højtydende, lønsomme og konkurrencedygtige tekstilløsninger til tekstilservice branchen. Vi ønsker at samarbejde med vores forretningspartnere

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S 1. Gyldighedsområde I EnviDan forventer vi, at alle medarbejdere i EnviDan samt samarbejdspartnere: som minimum overholder den nationale lovgivning overholder og handler i henhold til EnviDans Code of

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Forpligtende erklæring

Forpligtende erklæring Forpligtende erklæring Code of Conduct for virksomheder i BIRKENSTOCK koncernen For BIRKENSTOCK er økonomisk, økologisk og socialt ansvar kernen i al ansvarlig handling. En sådan handlemåde forventer vi

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

CSR-Erklæring fra Stig Bo Datagrafik

CSR-Erklæring fra Stig Bo Datagrafik København Ø 06.05.2009 CSR-Erklæring fra Stig Bo Datagrafik Med dette dokument erklærer Stig Bo Datagrafik, at den lever op til en række CSR-krav inden for flg. områder: Affald og genanvendelse Almen sundhedsfremme

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark Version 1.1, Juni 2014 Dansk version Udviklet af AgroManagement, Gasa Nord Grønt & DLG Food 1 Er der

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx 1. Formål Det overordnede mål er at opfyldelse af Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning for Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud med mindst mulig administration

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Alle principper i Retningslinjerne for Leverandøradfærd er lige vigtige, uanset hvilken rækkefølge de fremgår i.

Alle principper i Retningslinjerne for Leverandøradfærd er lige vigtige, uanset hvilken rækkefølge de fremgår i. CPHs RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRADFÆRD Disse Retningslinjer for Leverandøradfærd er baseret på principperne i FN's Global Compact, der findes på www.unglobalcompact.com. Københavns Lufthavn (CPH) tilsluttede

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

bykirk ApS Corporate Social Responsibility

bykirk ApS Corporate Social Responsibility bykirk ApS Corporate Social Responsibility For at kunne opfylde kundernes ønsker har bykirk ApS valgt at størstedelen af smykkerne bliver produceret i Thailand. Det giver en fleksibilitet i produktionen

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde. 15.09.2010 CSR-Erklæring fra Kromann Reumert Dette dokument er udarbejdet efter værktøjet CSR-kompasset. Med dette dokument erklærer Kromann Reumert, at den lever op til en række CSR-krav inden for flg.

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Version 2. 22.09.2009 1 1. Ansvarligt fiskeri Royal Greenland arbejder for ansvarlig anvendelse af

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

CSR Rapport 2015. Big enough to matter Small enough to care

CSR Rapport 2015. Big enough to matter Small enough to care Big enough to matter Small enough to care CSR CSR er en international forkortelse for corporate social responsibility, som er en typisk anvendt betegnelse som anvendes blandt internationale organisationer,

Læs mere

BSCI adfærdskodeks version 1/2014 træder i kraft den 1. januar Den engelske version af dette dokument er den juridisk bindende version.

BSCI adfærdskodeks version 1/2014 træder i kraft den 1. januar Den engelske version af dette dokument er den juridisk bindende version. BSCI adfærdskodeks 1 Det nuværende BSCI adfærdskodeks version 1/2014 har til formål at fastlægge de værdier og principper, som BSCI-deltagere bestræber sig på at implementere i deres forsyningskæder. Den

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Bilag 2 Krav til CSR (Corporate Social Responsibility) Forsvarets havmiljøvogterkampagne

Bilag 2 Krav til CSR (Corporate Social Responsibility) Forsvarets havmiljøvogterkampagne Bilag 2 Krav til CSR (Corporate Social Responsibility) Forsvarets havmiljøvogterkampagne 1 ARBEJDSKLAUSUL Nærværende arbejdsklausul fastsættes med hjemmel i ILO-konvention nr 94 og Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

TABLE OF CONTENT. Towel: 9009 Barley Towel Q-330 Col.: 100 White

TABLE OF CONTENT. Towel: 9009 Barley Towel Q-330 Col.: 100 White ADFÆRDSKODEKS 1 TABLE OF CONTENT DK Indledning 4 Generelle krav 4 Børnearbejde 4 Tvangsarbejde 7 Foreningsfrihed og overenskomstforhandlinger 7 Arbejdstid 7 Aflønning og arbejdsforhold 7 Diskrimination

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16.10.2013 2013/0085 (NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Udfordringer ved brug af vikarer

Udfordringer ved brug af vikarer Udfordringer ved brug af vikarer Brug af vikarer bliver mere og mere udbredt, da det hjælper virksomhederne med at imødekomme behovet for fleksibel arbejdskraft. Det giver dog udfordringer og spørgsmål

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT Koncernindkøb 2011-06-29 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT INDLEDNING Coor Service Management er Nordens førende aktør indenfor Service Management. Firmaet har specialiseret

Læs mere

euro-sten as natursten til alle formål Juni 2009 Vi støtter kampen mod børnearbejde Code of conduct Adfærdskodeks for euro-sten as

euro-sten as natursten til alle formål Juni 2009 Vi støtter kampen mod børnearbejde Code of conduct Adfærdskodeks for euro-sten as euro-sten as natursten til alle formål Juni 2009 Vi støtter kampen mod børnearbejde Code of conduct Adfærdskodeks for euro-sten as Samfundsmæssig engagement Til vores samarbejdspartnere Hos euro-sten as

Læs mere