Budgetnotat Jobcenteret Jobcenteret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret"

Transkript

1 Budgetnotat

2 Budgetnotat

3 Budgetnotat Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. s kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, eller som har vanskeligheder med at bevare tilknytningen, eksempelvis i tilfælde af sygdom. Indsatsen er målrettet og individuelt tilrettelagt for at sikre borgeren den korteste mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet. Primære opgaver Sigtet i beskæftigelsesindsatsen er: At de ledige skal have job hurtigst muligt At virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger At sygemeldte kan vende tilbage til jobbet så hurtigt som muligt. er underlagt følgende love: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Lov om sygedagpenge Lov om kompensation til handicappede i erhverv Lov om integration af udlændinge i Danmark Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget 2. Strategi og resultatmål Strategi- og resultat mål: For strategi- og resultatmål for i 2016 henvises til Beskæftigelsesplan 2016, som vedtages af Byrådet senest den 31. december Finansielle mål: Ikke-finansielle mål: Budgetafvigelser på max 2 % på områdeniveau med undtagelse af områderne Forsikrede ledige, Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven og Tilbud til udlændinge, hvor budgetafvigelsen må udgøre 5 %. For ikke-finansielle resultatmål henvises til Beskæftigelsesplan 2016 samt s 1-årige strategiske mål, som fastlægges ultimo

4 Budgetnotat Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Tabel 1 viser s bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. Tabel 1 Driftsbudget for fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) 2015 Budgetforslag 2016 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag 2019 Løn Løn til ansatte i Lønudgifter til ansatte med løntilskud i Egedal Kommune m.v. 3) Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt s nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) 3) Ændret praksis i brug af ordningen som følge af lovændringer mv. Tabel 2 Driftsbudget for rammer Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) 2015 Budgetforslag 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Sygedagpenge og Fleksjobteam Aktivteam Arbejdsmarkedsteam og Modtagelse Tværgående Områder s nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Lønudgifter til bl.a. ansatte med løntilskud i Egedal Kommune falder fra 2015 til Dette skyldes blandt andet et fald i antallet af offentlige løntilskud, ligesom varigheden af løntilskuddene er forkortet. Sygedagpenge- og Fleksjobteam oplever faldende budgetter i perioden fra 2016 til Dette skyldes blandt andet indfasningen af fleksjobreformen, der trådte i kraft 1. januar 2013, og som medfører et fald i antallet af fleksjob tildelt efter den tidligere ordning, og hvor fleksjob fremover tildeles efter ordningen med fleksløntilskud. Budgettet for Aktivteam falder fra 2015 til 2016, hvilket afspejler flere bevægelser inden for budgetområdet. Budgettet for Kontant- og uddannelseshjælp falder blandt andet ud fra en forventning om, at flere borgere vil overgå til ressourceforløb. Modsat er der et højere budget på integrationsområdet som følge af det stigende antal flygtninge. Arbejdsmarkedsteam og Modtagelse oplever et markant fald i budgettet fra 2015 til 2016, blandt andet som følge af et fald i antallet af offentlige løntilskud, ligesom varigheden af løntilskuddene er forkortet. Endvidere er ledigheden faldet, hvorfor der er en forventning om et lavere antal a-dagpengemodtagere. Budgettet falder ligeledes fra 2016 til 2017 som følge af udfasningen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. I stedet indfases kontantydelsen, men denne forventes at omfatte en mindre målgruppe med et dertil hørende lavere budget. På de tværgående områder falder budgettet fra 2015 til 2016, blandt andet som følge af en mere præcis budgetlægning af aktiveringsudgifterne. Der er bevilget to ekstra årsværk til integrationsområdet på 2

5 Budgetnotat baggrund af en bevilling fra Byrådet i april 2015, hvorfor budgettet igen falder fra 2017 til 2019 som følge af, at bevillingen til de to ekstra integrationsmedarbejdere ophører pr. 31. maj Den 4. januar 2016 træder en reform af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet i kraft, hvilket kan medføre, at Egedal Kommune mister 10 mio. kr. i refusionshjemtagelse i Den refusion, som er beregnet i Budget , tager udgangspunkt i den refusionsordning, der er gældende i foråret Afvigelsesforklaringer vil blive foretaget i henhold til aktivitetshierarkiet. Som udgangspunkt vil der blive afvigelsesforklaret ved en afvigelse på 2 % ift. budgettet dog minimum 0,25 mio. kr. På aktiviteterne A- dagpenge, Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven, og Tilbud til udlændinge vil der blive afvigelsesforklaret ved en afvigelse på 5 % i forhold til budgettet, dog minimum 0,25 mio. kr., da disse aktiviteter er behæftet med betydelig usikkerhed omkring antallet af borgere. 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Antallet af forløb med langvarige ydelsesperioder 2. Borgere omfattet af integrationsloven 3. Konjunktursituationen Forudsætninger Dette angår primært sygedagpengeforløb over 52 uger, jobafklaringsforløb over 52 uger og ledighedsydelsesmodtagere over 18 måneder. Forudsætningen for at en begrænsning af sagsantallet kan finde sted er, at der ikke er vakancer i bemandingen, og at der sker en hurtig genbesættelse af ledige stillinger i centeret. Herudover skal der være tilstrækkelige personalemæssig normering til rådighed til opgavevaretagelsen. Endelig er det en forudsætning at medarbejderne løbende opkvalificeres. Antallet af flygtninge forventes at stige i de kommende år. Kvoten udmeldes fra staten, og er ikke endelig fastlagt. Hertil kommer, at kvoten i tidligere år er blevet opjusteret i løbet af året. Derudover er sammensætningen af borgergruppen af kvoteflygtninge ukendt. Der er usikkerhed omkring den økonomiske vækst i samfundet. Hertil kommer, at området for forsikrede ledige i meget høj grad påvirkes af såvel nationale som internationale konjunkturer. 3

6 Budgetnotat Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter Løn Periodiseringen af lønudgifter tager i april måned højde for udgifterne til særlig feriegodtgørelse, og i maj måned er der tages højde for, at nogle medarbejdere får udbetalt 6. ferieuge. I oktober måned er budgetteret med en lønstigning på 1 % Øvrige udgifter Periodiseringen af øvrige udgifter består dels af 1/12-periodisering, men også aktivitetsbestemt periodisering i form af blandt andet fordelingen af a-dagpengeuger og sygedagpengeuger pr. måned. Figur 2 Forventet indtægtsniveau for 2016 Indtægter Indtægter dækker primært over statsrefusion, som er periodiseret på baggrund af periodiseringen af de øvrige udgifter. 4

7 Budgetnotat Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Langvarige ydelsesforløb på sygedagpenge- og ledighedsydelsesområdet 2. Integrationsområdet 3. Konjunktursituationen Ved sygedagpengeforløb over 52 uger, jobafklaringsforløb over 52 uger og ledighedsydelsesmodtagere over 18 måneder er en håndholdt indsats og tæt opfølgning af afgørende betydning. Såfremt en sådan indsats og opfølgning ikke foretages, vil antallet af langvarige forløb stige. Såfremt staten melder en større flygtningekvote ud end budgetlagt (med efterfølgende stigning i antallet af familiesammenføringer) vil budgettet ikke kunne overholdes. Konjunktursituationen peger i øjeblikket i retning af den økonomiske krise måske er overstået. Det er dog svært at vurdere med sikkerhed, hvorfor at antallet af a- dagpengemodtagere i 2016 både kan være flere eller færre end det budgetlagte. 4. Ny lovgivning Beskæftigelsesområdet er i høj grad præget af lovændringer og reformer. 5. Reform af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet Primo januar 2016 træder en reform af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet i kraft. Omlægningen indebærer, at en mindre andel af kommunernes udgifter kompenseres direkte gennem refusion og en større andel gennem generelle tilskud. Indtil datagrundlaget og det system, der skal beregne den nye refusion, er etableret, vil Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter hver opgørelsesperiode udbetale en a-conto betaling (refusionen) til kommunen. Den refusion, som er beregnet i Budget 3-5 mio. kr. Forebyggelse af vakancer i bemandingen og hurtig genbesættelse af ledige stillinger i centeret. Herudover sikring af tilstrækkelige personalemæssig normering til rådighed til opgavevaretagelsen samt løbende opkvalificering af medarbejderne. 1 mio. kr. Føre en aktiv beskæftigelsesindsats på integrationsområdet. Mellem -3 mio. kr. og 3 mio. kr. Ukendt Loven fastsætter, at kommunen kan miste 10 mio. kr. i refusionshjemtagelse i 2016, og 20 mio. kr. i Sygedagpenge- og Fleksjobteam. Aktivteam Føre en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder fortsat prioritering af den virksomhedsrettede indsats og service i forhold til rekruttering. De imødekommende tiltag består blandt andet i at føre en aktiv beskæftigelsesindsats. Det er en kendt risiko, som Center for Administrativ Service er opmærksomme på i forhold til det samlede budget og regnskabsresultat for Arbejdsmarkedsteam og modtagelse Center for Administrativ Service 5

8 Budgetnotat , tager udgangspunkt i den refusionsordning, der er gældende i foråret Indtægtssiden den faktisk hjemtagne refusion - vil således i være mindre end forudsat i Budget

9 Sygedagpenge- og Fleksjobteam Sygedagpenge og Fleksjobteam 1. Sygedagpenge og fleksjobteams primære aktiviteter Sygedagpenge, fastholdelse og tidlig indsats for tilbagevenden til arbejdsmarkedet Fleksjob og fleksløntilskud, fastholdelse i fleksjob samt udfasning af den gamle fleksjobordning Ledighedsydelse, indsats for nyledige samt fokus og ekstraordinær indsats for langtidsledige Jobafklaringsforløb, tværfaglig indsats for sygemeldte borgere, der ikke er sygedagpengeberettiget Ressourceforløb, tværfaglig og helhedsorienteret indsats for borgere, for at udvikle borgeren tilbage på arbejdsmarkedet, frem for varig forsørgelse i form af førtidspension Revalidering, opkvalificering til opnåelse af varig beskæftigelse og selvforsørgelse 2. Resultatmål Sygedagpengeområdet: Nedbringelse af sygemeldte over 52 uger Tidlig indsats overfor nysyge Flere delvise raskmeldinger Fortsat implementering af sygedagpengereformen, i form af flere jobafklaringsforløb. Fleksjob- og ledighedsydelse: Fokus på at nedbringe den langvarige ledighed. Ressourceforløb: En stigning af antallet af ressourceforløb set i lyset af indsatsen overfor de langvarige ledige fleksjobbere. Finansielle mål: Budgetafvigelse på max 2 % på områdeniveau. Ikke-finansielle mål: For ikke-finansielle resultatmål henvises til Beskæftigelsesplan 2016 samt s 1-årige strategiske mål, som fastlægges ultimo Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Sygedagpenge og Fleksjobteams område fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. 7

10 Sygedagpenge- og Fleksjobteam Tabel 1 Driftsbudget for Sygedagpenge- og Fleksjobteam fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) Sygedagpenge- og Fleksjobteam Korrigeret Budget 2) ) Løn 4) Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Sygedagpenge- og Fleksjobteam områder nettobevilling i alt Budgetforslag 2016 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) 3) Budget 2015 er ikke bygget op ud fra aktivitetshierarkiet, som anvendes i Forskellene mellem 2015 og 2016 skyldes derfor blandt andet netop dette. 4) Lønsummen fremgår af bilaget Tværgående Områder Tabel 2 Driftsbudget for Sygedagpenge- og Fleksjobteam fordelt på områder Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) ) Budgetforslag 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Sygedagpenge- og Fleksjobteam Sygedagpenge Fleksjob Fleksløntilskud Ledighedsydelse Jobafklaringsforløb Ressourceforløb Revalidering Sygedagpenge- og Fleksjobteam nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) 3) Budget 2015 er ikke bygget op ud fra aktivitetshierarkiet, som anvendes i Forskellene mellem 2015 og 2016 skyldes derfor blandt andet netop dette. 3.2 Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Sygedagpengeforløb over 52 uger 2. Jobafklaringsforløb over 52 uger 3. Ledige fleksjobbere over 18 måneder Forudsætninger Sygedagpengeforløb over 52 uger er fuldt finansieret af Egedal Kommune, da der ingen statsrefusion er på disse sager. Jobafklaringsforløb over 52 uger er fuldt finansieret af Egedal Kommune, da der ingen statsrefusion er på disse sager. Ledige fleksjobbere over 18 måneder uger er fuldt finansieret af Egedal Kommune, da der ingen statsrefusion er på disse sager. 8

11 Sygedagpenge- og Fleksjobteam 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr. Løn Lønbudgettet er på 0 kr. og er derfor ikke periodiseret. Øvrige udgifter Periodiseringen er på sygedagpengeområdet er foretaget på baggrund af sygedagpengeuger. I nogle måneder er der 4 i andre 5. Jobafklaringsforløb er budgetlagt med en løbende stigning i budgettet, da der forventes en løbende tilgang i Indtægter Indtægterne er statsrefusion og periodiseringen bygger derfor på periodiseringen af øvrige udgifter. Figur 2 Forventede udgifter pr. område 2016 i kr. Sygedagpenge Sygedagpengeområdet er periodiseret ud fra sygedagpengeugerne. I de måneder hvor udgifterne stiger, er der 5 sygedagpengeuger, i de måneder udgifterne falder, er der 4 sygedagpengeuger. Fleksjob Fleksjobområdet er periodiseret med faldende udgifter hen over året 2016, da ordningen er under udfasning, som følge af fleksjobreformen. Fleksløntilskud Fleksløntilskud er periodiseret med stigende udgifter hen over året 2016, da ordningen indfases som 9

12 Sygedagpenge- og Fleksjobteam følge af fleksjobreformen. Der er budgetlagt med en stigning fra 75 helårspersoner i januar til 87 helårspersoner i december. Ledighedsydelse Ledighedsydelsesområdet er periodiseret ud fra en forventning om et faldende udgiftsniveau i løbet af 2016 som følge af et særligt fokus på området, som forventes at give et fald i antallet af helårspersoner. Der er budgetlagt med et fald i antallet af helårspersoner fra 84 i januar til 65 i december. Jobafklaringsforløb Jobafklaringsforløb er periodiseret med et stigende udgiftsniveau, da det er en ny ordning, som stiger i takt med sygedagpengereformens indfasning. Der er budgetlagt med en stigning fra 46 i januar til 59 i december. Ressourceforløb Er periodiseret med en stigning henover månederne, da ordningen er under indfasning som følge af førtidspensionsreformen. Der er budgetlagt med en stigning fra 19 helårspersoner i januar til 35 helårspersoner i december. Revalidering Er periodiseret med 1/12-dele, da udgiften falder jævnt over året. Figur 3 Forventede indtægter pr. område 2016 i kr. Sygedagpenge, Fleksjob, Fleksløntilskud, Ledighedsydelse, Jobafklaringsforløb, Ressourceforløb og Revalidering Periodiseringen af indtægterne baserer sig på periodiseringen af udgifterne. Udsvingene over året skyldes derfor de forklarede udsving i figur Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Sygedagpenge Risiko for vakancer i bemandingen, hvilket vil medfører merudgifter til ydelse. 2. Ledighedsydelse Risiko for vakancer i bemandingen, hvilket vil medføre merudgifter til ydelse. 1-2 mio. kr. Hurtig genbesættelse 2-3 mio. kr. Hurtig genbesættelse Sygedagpenge og Fleksjobteam Sygedagpenge og Fleksjobteam 10

13 Sygedagpenge- og Fleksjobteam 4. Driftsbudget for Sygedagpenge- og Fleksjobteam pr. område 4.1 Sygedagpenge Aktivitetsbudget for sygedagpenge 2016 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for sygedagpengeområdet Tabel 3: Aktivitetsbudget for Sygedagpenge Mængde Enhedspris Budget kr kr. Sygedagpenge Sygedagpengeforløb med varighed under 52 uger Sygedagpengeforløb med varighed over 52 uger Andet Sygedagpenge Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 3 1. Sygedagpengeforløb med varighed under 52 uger 2. Sygedagpengeforløb med varighed over 52 uger 3. Andet Sygedagpenge Uændret antal ift Fald i forhold til december 2014 på 17 helårspersoner. Dækker over befordringsgodtgørelse, hjælpemidler og statsrefusion. De to førstnævnte er budgetlagt ud fra forbruget i Statsrefusionen er budgetlagt ud fra udgifterne Sygedagpengeforløb med varighed under og over 52 uger og Andet Sygedagpenge Periodiseret budget for sygedagpengeområdet Figur 4 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Sygedagpengeforløb med varighed under 52 uger Periodiseret ud fra sygedagpengeuger. Budgetlagt med et uændret aktivitetsniveau i løbet af Sygedagpengeforløb med varighed over 52 uger Periodiseret ud fra sygedagpengeuger. Budgetlagt med et uændret aktivitetsniveau i løbet af 2016 Andet Sygedagpenge Er primært periodiseret på baggrund af periodiseringen af udgifter til Sygedagpengeforløb med varighed under 52 uger. 11

14 Sygedagpenge- og Fleksjobteam 4.2 Fleksjob Aktivitetsbudget for fleksjob 2016 Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for fleksjobområdet Tabel 4: Aktivitetsbudget for Fleksjob Mængde Enhedspris Budget kr kr. Fleksjob Fleksjob Andet Fleksjob Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 1. Fleksjob Budgetlagt med et fald på 20 % ift Gennemsnitsprisen er beregnet ud fra dem gennemsnitslige pris i 2013 og Andet Fleksjob Aktiviteten dækker over udgifter til delaktiviteterne Løntilskud førtidspensionister og Driftsudgifter fleksjob. Begge er budgetlagt ud fra forbruget i Delaktiviteten statsrefusion er budgetlagt ud fra udgifterne til Fleksjob og de før nævnte delaktiviteter Periodiseret budget for Fleksjobområdet Figur 5 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Fleksjob Områder er aktivitetsfordelt ud fra forudsætningen om et fald på 20 % samlet set for 2016 ift Der er budgetlagt med et fald fra 235 fleksjob i januar til 183 i december. Andet Fleksjob Er primært periodiseret på baggrund af periodiseringen af udgifter til Fleksjob. 12

15 Sygedagpenge- og Fleksjobteam 4.3 Fleksløntilskud Aktivitetsbudget for fleksløntilskud 2016 Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for Fleksløntilskudsområdet Tabel 5: Aktivitetsbudget for Fleksløntilskud Mængde Enhedspris Budget kr kr. Fleksløntilskud Fleksløntilskud Statsrefusion Fleksløntilskud Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 5 1. Fleksløntilskud I lyset af indfasningen af fleksjobreformen skønnes et stigende antal fleksløntilskud i forhold til Enhedsprisen er fastlagt på baggrund af enhedsprisen i 2013 og Statsrefusion Budgetlagt ud fra udgifterne til Fleksløntilskud. Fleksløntilskud Periodiseret budget for Fleksløntilskud Figur 6 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Fleksløntilskud Aktivitetsfordelt periodisering med en stigning hen over året som følge af indfasningen af fleksjobreformen. Der er budgetlagt med en stigning fra 73 fleksløntilskud i januar til 84 fleksløntilskud i december. Statsrefusion Fleksløntilskud Periodiseret på baggrund af udgifterne til fleksløntilskud. 13

16 Sygedagpenge- og Fleksjobteam 4.4 Ledighedsydelse Aktivitetsbudget for Ledighedsydelse 2016 Tabel 6 viser aktivitetsbudgettet for Ledighedsydelse Tabel 6: Aktivitetsbudget for Ledighedsydelse Ledighedsydelse Mængde Enhedspris Budget kr kr. Ledighedsydelse under 18 mdr Ledighedsydelse over 18 mdr Andet Ledighedsydelse Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 6 1. Ledighedsydelse under 18 mdr. For de følgende delaktiviteter er der budgetlagt med samme antal helårspersoner som i 2014: Ledighedsydelse under ferie, Ledighedsydelse sygdom/barsel, Ledighedsydelse aktiv 30 % og Ledighedsydelse aktiv 50 % Der er i alt budgetlagt med 48 helårspersoner. Ledighedsydelse før første fleksjob er budgetlagt med 19 helårspersoner svarende til et fald på 2 helårspersoner i forhold til perioden januar 2014 til februar Ledighedsydelse over 18 mdr. 3. Andet Ledighedsydelse Ledighedsydelse mellem fleksjob er budgetlagt 19 helårspersoner svarende til et fald på 10 helårspersoner i forhold til perioden 2014 til primo Budgetlagt med 27 helårspersoner ift til primo 2015 svarende til et fald på 8 helårspersoner. Enhedsprisen er fastlagt af staten. Dækker over udgifter til befordring, som er budgetlagt ud fra forbruget i Endvidere dækker aktiviteten over delaktiviteten Statsrefusion Ledighedsydelse som er budgetlagt på baggrund af udgifterne Periodiseret budget for ledighedsydelse Figur 7 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Ledighedsydelse under 18 mdr. Aktivitetsbaseret periodisering, hvilket afspejles i et fald i budgettet over året, ud fra en forventning om et fald i antallet af helårspersoner for delaktiviteterne Ledighedsydelse før første fleksjob og Ledighedsydelse mellem fleksjob. Ledighedsydelse før første fleksjob er budgetlagt med et fald fra 20 helårspersoner i januar til 17 helårspersoner i december. Ledighedsydelse over 18 mdr. Den aktivitetsbaserede periodisering afspejler i et fald i budgettet over året, ud fra en forventning om 14

17 Sygedagpenge- og Fleksjobteam et fald i antallet af helårspersoner fra 32 i januar til 21 i december Andet Ledighedsydelse Er primært periodiseret på baggrund af udgifterne til Ledighedsydelse under 18 mdr. 4.5 Jobafklaringsforløb Aktivitetsbudget for Jobafklaringsforløb 2016 Tabel 7 viser aktivitetsbudgettet for Jobafklaringsforløb Tabel 7: Aktivitetsbudget for Jobafklaringsforløb Mængde Enhedspris Budget kr kr. Jobafklaringsforløb Jobafklaringsforløb under 52 uger Jobafklaringsforløb over 52 uger Andet Jobafklaringsforløb Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 7 1. Jobafklaringsforløb under 52 uger 2. Jobafklaringsforløb over 52 uger 3. Andet Jobafklaringsforløb Enhedsprisen er fastlagt af staten. Udviklingen i antallet af helårspersoner baserer sig på et skøn, da det er en ny ordning, der blev indført som en del af sygedagpengereformen, der trådte i kraft 1. juli Antallet af helårspersoner er budgetlagt med 10 helårspersoner på jobafklaringsforløb passiv/aktiv 50 % og 25 på Jobafklaringsforløb passiv aktiv 30 % Enhedsprisen er fastlagt af staten. Udviklingen i antallet af helårspersoner baserer sig på et skøn, da det er en ny ordning som blev indført som en del af sygedagpengereformen, der trådte i kraft 1. juli Budgetlagt ud fra udgifterne i Dækker blandt andet over delaktiviteterne befordring og hjælpemidler, som er budgetlagt ud fra forbruget Derudover består aktiviteten af delaktiviteten Statsrefusion Jobafklaringsforløb, der er budgetlagt ud fra udgifter til Jobafklaringsforløb under 52 uger og de førnævnte delaktiviteter Periodiseret budget for Jobafklaringsforløb Figur 8 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Jobafklaringsforløb under 52 uger Den aktivitetsfordelte periodisering afspejler en stigning i antallet af helårspersoner fra 26 i januar måned til 42 i december måned. Jobafklaringsforløb over 52 uger Aktivitetsfordelt periodisering som afspejler et uændret antal helårspersoner i løbet af

18 Sygedagpenge- og Fleksjobteam Andet Jobafklaringsforløb Er primært periodiseret på baggrund af udgifterne til Jobafklaringsforløb under 52 uger. 4.6 Ressourceforløb Aktivitetsbudget for Ressourceforløb 2016 Tabel 8 viser aktivitetsbudgettet for Ressourceforløb Tabel 8: Aktivitetsbudget for Ressourceforløb Ressourceforløb Mængde Enhedspris Budget kr kr. Ressourceforløb Andet Ressourceforløb Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 8 1. Ressourceforløb Enhedsprisen er fastlagt af staten. Antallet af helårspersoner er fastlagt ud fra en forudsætning om en tilgang på 16 helårspersoner i forhold perioden januar 2014 til februar 2015, fordelt med 12 helårspersoner på ressourceforløb 30 %, og 3 helårspersoner på Ressourceforløb aktiv 50 %. 2. Andet Ressourceforløb Består dels af delaktiviteten hjælpemidler, som er budgetlagt ud fra udgifterne i 2014 til hjælpemidler og dels af delaktiviteten Statsrefusion Ressourceforløb, som er budgetlagt fra udgifterne til Ressourceforløb og de førnævnte delaktiviteter Periodiseret budget for Ressourceforløb Figur 9 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Ressourceforløb Den aktivitetsfordelte periodisering afspejler en stigning i antallet af helårspersoner fra 20 helårspersoner i januar til 27 i december. Andet Ressourceforløb Er primært periodiseret på baggrund af udgifterne til Ressourceforløb. 16

19 Sygedagpenge- og Fleksjobteam 4.7 Revalidering Aktivitetsbudget for Revalidering 2016 Tabel 9 viser aktivitetsbudgettet for Revalidering Tabel 9: Aktivitetsbudget for Revalidering Mængde Enhedspris Budget kr kr. Revalidering Revalidering Andet Revalidering Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 9 1. Revalidering Enhedsprisen er fastlagt af staten. Antallet af helårspersoner er budgetlagt med 2014 niveauet. 2. Andet Revalidering Består dels af delaktiviteten hjælpemidler som er budgetlagt ud fra udgifterne til 2014 og dels af delaktiviteten Statsrefusion Revalidering, som er budgetlagt ud fra udgifterne til Revalidering og de førnævnte delaktiviteter Periodiseret budget for Revalidering Figur 10 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Revalidering Periodiseret i 1/12-dele. Andet Revalidering Er primært periodiseret på baggrund af udgifterne til Revalidering 17

20 Sygedagpenge- og Fleksjobteam 18

21 Aktivteam Aktivteam 1. Aktivteams primære aktiviteter Aktivteam Ansvarlig for den beskæftigelsesrettede indsats efter Integrationsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsen. Primære opgaver Udarbejdelse af integrationskontrakter/jobplaner/uddannelsesplaner, henvisning til danskundervisning, afgivelse af beskæftigelsestilbud efter Integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, løntilskud, mentor), afgivelse af uddannelsespålæg for unge, rådighedsvurdering og indstilling til sanktion, jobformidling, afklaring og behandling af sager med henblik på tilkendelse af ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Beskæftigelsesprojekt efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Resultatmål Fastholdelse af unge i og forebyggelse af frafald fra uddannelse. Styrke tværfaglig og helhedsorienteret indsats på tværs af enheder, der har sigte på, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere får en tilknytning til arbejdsmarkedet eller går i uddannelse. Øget beskæftigelsesfrekvens og medborgerskab blandt udlændinge. At selvforsørgelsesgraden for udlændinge, der modtager ydelse fra det offentlige, stiger. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne, herunder etablering af flere partnerskabsaftaler, virksomhedscentre og samarbejdsaftaler med de lokale virksomheder. Finansielle mål: Budgetafvigelser på max 2 % på områdeniveau med undtagelse af Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven og Tilbud til udlændinge, hvor budgetafvigelsen må udgøre 5 %. Ikke finansielle mål: For ikke-finansielle resultatmål henvises til Beskæftigelsesplan 2016 samt s 1-årige strategiske mål, som fastlægges ultimo Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Aktivteams område fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. 19

22 Aktivteam Tabel 1 Driftsbudget for Aktivteam fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) ) Budgetforslag 2016 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag 2019 Aktivteam Løn 4) Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Aktivteams nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) 3) Budget 2015 er ikke bygget op ud fra aktivitetshierarkiet, som anvendes i Forskellene mellem 2015 og 2016 skyldes derfor blandt andet netop dette. 4) Lønsummen fremgår af bilaget Tværgående Områder Tabel 2 Driftsbudget for Aktivteam fordelt på områder Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) ) Budgetforslag 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Aktivteam Passiv kontant- og uddannelseshjælp Aktiv kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsloven Tilbud til udlændinge Aktivteam nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) 3) Budget 2015 er ikke bygget op ud fra aktivitetshierarkiet, som anvendes i Forskellene mellem 2015 og 2015 skyldes derfor blandt andet netop dette. 3.1 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Antallet af flygtninge Antallet af flygtninge omfattet af integrationsloven er beregnet med udgangspunkt i det udmeldte kvote for Antallet af flygtninge forventes at stige i de kommende år. Kvoten udmeldes fra staten, og er således ikke endelig fastlagt, ligesom at kvoten i tidligere år er blevet opjusteret hen over året. Derudover er sammensætningen af borgergruppen af kvoteflygtninge ukendt. 2. Boligplacering Manglende afklaring af den boligmæssige situation for borgere omfattet af integrationsloven forsinker den beskæftigelsesrettede indsats. 20

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger N OTAT Konsekvenser af refusionsomlægningen og budgetlægning for 2016 Lovforslag om en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet forventes fremsat i uge 13. I den forbindelse udsender KL et regneark

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

9.1 Overførselsudgifter

9.1 Overførselsudgifter 9.1 Overførselsudgifter Budget 2015 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2015 UU, ungdomsuddannelser U 9.597.500 kr. I -119.400 kr. Tilbud til voksne med særlige behov Bomi beskyttet U 6.728.000

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 30-59) 30 s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Budgetoplæg 2016. Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 06-08-2015 Doknr. 96970-15.

Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Budgetoplæg 2016. Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 06-08-2015 Doknr. 96970-15. Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 06-08-2015 Doknr. 96970-15. Arbejdsmarkedsudvalgets Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 3 2. Refusionsreform

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Sorø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015. Sorø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Sorø Kommune Indhold Indledning... 2 Opbygning af planen... 4 De beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i 2015... 5 Arbejdsmarkedet generelt... 6 Lokale udfordringer mål 1 Flere

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen. NOTAT Efteråret 2013 Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats J.nr. 2013-0000843 2013-mastere. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skønnet for ledigheden i

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det

Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det Økonomi- og indenrigsministeriet lægger i nyt udspil op til en reform af refusions-systemet på beskæftigelsesområdet. Reformen dækker udgiftsområderne

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF 25. maj 2011 Ulrik Petersen KL Arbejdsmarked og Uddannelse 1 Arbejdmarkedspolitikken* skal bidrage til at arbejdsmarkedet

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet.

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Lovgivning DATO: 18. Marts 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Analysen er udarbejdet til brug for

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere