Budgetnotat Jobcenteret Jobcenteret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret"

Transkript

1 Budgetnotat

2 Budgetnotat

3 Budgetnotat Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. s kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, eller som har vanskeligheder med at bevare tilknytningen, eksempelvis i tilfælde af sygdom. Indsatsen er målrettet og individuelt tilrettelagt for at sikre borgeren den korteste mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet. Primære opgaver Sigtet i beskæftigelsesindsatsen er: At de ledige skal have job hurtigst muligt At virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger At sygemeldte kan vende tilbage til jobbet så hurtigt som muligt. er underlagt følgende love: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Lov om sygedagpenge Lov om kompensation til handicappede i erhverv Lov om integration af udlændinge i Danmark Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget 2. Strategi og resultatmål Strategi- og resultat mål: For strategi- og resultatmål for i 2016 henvises til Beskæftigelsesplan 2016, som vedtages af Byrådet senest den 31. december Finansielle mål: Ikke-finansielle mål: Budgetafvigelser på max 2 % på områdeniveau med undtagelse af områderne Forsikrede ledige, Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven og Tilbud til udlændinge, hvor budgetafvigelsen må udgøre 5 %. For ikke-finansielle resultatmål henvises til Beskæftigelsesplan 2016 samt s 1-årige strategiske mål, som fastlægges ultimo

4 Budgetnotat Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Tabel 1 viser s bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. Tabel 1 Driftsbudget for fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) 2015 Budgetforslag 2016 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag 2019 Løn Løn til ansatte i Lønudgifter til ansatte med løntilskud i Egedal Kommune m.v. 3) Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt s nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) 3) Ændret praksis i brug af ordningen som følge af lovændringer mv. Tabel 2 Driftsbudget for rammer Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) 2015 Budgetforslag 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Sygedagpenge og Fleksjobteam Aktivteam Arbejdsmarkedsteam og Modtagelse Tværgående Områder s nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Lønudgifter til bl.a. ansatte med løntilskud i Egedal Kommune falder fra 2015 til Dette skyldes blandt andet et fald i antallet af offentlige løntilskud, ligesom varigheden af løntilskuddene er forkortet. Sygedagpenge- og Fleksjobteam oplever faldende budgetter i perioden fra 2016 til Dette skyldes blandt andet indfasningen af fleksjobreformen, der trådte i kraft 1. januar 2013, og som medfører et fald i antallet af fleksjob tildelt efter den tidligere ordning, og hvor fleksjob fremover tildeles efter ordningen med fleksløntilskud. Budgettet for Aktivteam falder fra 2015 til 2016, hvilket afspejler flere bevægelser inden for budgetområdet. Budgettet for Kontant- og uddannelseshjælp falder blandt andet ud fra en forventning om, at flere borgere vil overgå til ressourceforløb. Modsat er der et højere budget på integrationsområdet som følge af det stigende antal flygtninge. Arbejdsmarkedsteam og Modtagelse oplever et markant fald i budgettet fra 2015 til 2016, blandt andet som følge af et fald i antallet af offentlige løntilskud, ligesom varigheden af løntilskuddene er forkortet. Endvidere er ledigheden faldet, hvorfor der er en forventning om et lavere antal a-dagpengemodtagere. Budgettet falder ligeledes fra 2016 til 2017 som følge af udfasningen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. I stedet indfases kontantydelsen, men denne forventes at omfatte en mindre målgruppe med et dertil hørende lavere budget. På de tværgående områder falder budgettet fra 2015 til 2016, blandt andet som følge af en mere præcis budgetlægning af aktiveringsudgifterne. Der er bevilget to ekstra årsværk til integrationsområdet på 2

5 Budgetnotat baggrund af en bevilling fra Byrådet i april 2015, hvorfor budgettet igen falder fra 2017 til 2019 som følge af, at bevillingen til de to ekstra integrationsmedarbejdere ophører pr. 31. maj Den 4. januar 2016 træder en reform af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet i kraft, hvilket kan medføre, at Egedal Kommune mister 10 mio. kr. i refusionshjemtagelse i Den refusion, som er beregnet i Budget , tager udgangspunkt i den refusionsordning, der er gældende i foråret Afvigelsesforklaringer vil blive foretaget i henhold til aktivitetshierarkiet. Som udgangspunkt vil der blive afvigelsesforklaret ved en afvigelse på 2 % ift. budgettet dog minimum 0,25 mio. kr. På aktiviteterne A- dagpenge, Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven, og Tilbud til udlændinge vil der blive afvigelsesforklaret ved en afvigelse på 5 % i forhold til budgettet, dog minimum 0,25 mio. kr., da disse aktiviteter er behæftet med betydelig usikkerhed omkring antallet af borgere. 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Antallet af forløb med langvarige ydelsesperioder 2. Borgere omfattet af integrationsloven 3. Konjunktursituationen Forudsætninger Dette angår primært sygedagpengeforløb over 52 uger, jobafklaringsforløb over 52 uger og ledighedsydelsesmodtagere over 18 måneder. Forudsætningen for at en begrænsning af sagsantallet kan finde sted er, at der ikke er vakancer i bemandingen, og at der sker en hurtig genbesættelse af ledige stillinger i centeret. Herudover skal der være tilstrækkelige personalemæssig normering til rådighed til opgavevaretagelsen. Endelig er det en forudsætning at medarbejderne løbende opkvalificeres. Antallet af flygtninge forventes at stige i de kommende år. Kvoten udmeldes fra staten, og er ikke endelig fastlagt. Hertil kommer, at kvoten i tidligere år er blevet opjusteret i løbet af året. Derudover er sammensætningen af borgergruppen af kvoteflygtninge ukendt. Der er usikkerhed omkring den økonomiske vækst i samfundet. Hertil kommer, at området for forsikrede ledige i meget høj grad påvirkes af såvel nationale som internationale konjunkturer. 3

6 Budgetnotat Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter Løn Periodiseringen af lønudgifter tager i april måned højde for udgifterne til særlig feriegodtgørelse, og i maj måned er der tages højde for, at nogle medarbejdere får udbetalt 6. ferieuge. I oktober måned er budgetteret med en lønstigning på 1 % Øvrige udgifter Periodiseringen af øvrige udgifter består dels af 1/12-periodisering, men også aktivitetsbestemt periodisering i form af blandt andet fordelingen af a-dagpengeuger og sygedagpengeuger pr. måned. Figur 2 Forventet indtægtsniveau for 2016 Indtægter Indtægter dækker primært over statsrefusion, som er periodiseret på baggrund af periodiseringen af de øvrige udgifter. 4

7 Budgetnotat Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Langvarige ydelsesforløb på sygedagpenge- og ledighedsydelsesområdet 2. Integrationsområdet 3. Konjunktursituationen Ved sygedagpengeforløb over 52 uger, jobafklaringsforløb over 52 uger og ledighedsydelsesmodtagere over 18 måneder er en håndholdt indsats og tæt opfølgning af afgørende betydning. Såfremt en sådan indsats og opfølgning ikke foretages, vil antallet af langvarige forløb stige. Såfremt staten melder en større flygtningekvote ud end budgetlagt (med efterfølgende stigning i antallet af familiesammenføringer) vil budgettet ikke kunne overholdes. Konjunktursituationen peger i øjeblikket i retning af den økonomiske krise måske er overstået. Det er dog svært at vurdere med sikkerhed, hvorfor at antallet af a- dagpengemodtagere i 2016 både kan være flere eller færre end det budgetlagte. 4. Ny lovgivning Beskæftigelsesområdet er i høj grad præget af lovændringer og reformer. 5. Reform af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet Primo januar 2016 træder en reform af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet i kraft. Omlægningen indebærer, at en mindre andel af kommunernes udgifter kompenseres direkte gennem refusion og en større andel gennem generelle tilskud. Indtil datagrundlaget og det system, der skal beregne den nye refusion, er etableret, vil Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter hver opgørelsesperiode udbetale en a-conto betaling (refusionen) til kommunen. Den refusion, som er beregnet i Budget 3-5 mio. kr. Forebyggelse af vakancer i bemandingen og hurtig genbesættelse af ledige stillinger i centeret. Herudover sikring af tilstrækkelige personalemæssig normering til rådighed til opgavevaretagelsen samt løbende opkvalificering af medarbejderne. 1 mio. kr. Føre en aktiv beskæftigelsesindsats på integrationsområdet. Mellem -3 mio. kr. og 3 mio. kr. Ukendt Loven fastsætter, at kommunen kan miste 10 mio. kr. i refusionshjemtagelse i 2016, og 20 mio. kr. i Sygedagpenge- og Fleksjobteam. Aktivteam Føre en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder fortsat prioritering af den virksomhedsrettede indsats og service i forhold til rekruttering. De imødekommende tiltag består blandt andet i at føre en aktiv beskæftigelsesindsats. Det er en kendt risiko, som Center for Administrativ Service er opmærksomme på i forhold til det samlede budget og regnskabsresultat for Arbejdsmarkedsteam og modtagelse Center for Administrativ Service 5

8 Budgetnotat , tager udgangspunkt i den refusionsordning, der er gældende i foråret Indtægtssiden den faktisk hjemtagne refusion - vil således i være mindre end forudsat i Budget

9 Sygedagpenge- og Fleksjobteam Sygedagpenge og Fleksjobteam 1. Sygedagpenge og fleksjobteams primære aktiviteter Sygedagpenge, fastholdelse og tidlig indsats for tilbagevenden til arbejdsmarkedet Fleksjob og fleksløntilskud, fastholdelse i fleksjob samt udfasning af den gamle fleksjobordning Ledighedsydelse, indsats for nyledige samt fokus og ekstraordinær indsats for langtidsledige Jobafklaringsforløb, tværfaglig indsats for sygemeldte borgere, der ikke er sygedagpengeberettiget Ressourceforløb, tværfaglig og helhedsorienteret indsats for borgere, for at udvikle borgeren tilbage på arbejdsmarkedet, frem for varig forsørgelse i form af førtidspension Revalidering, opkvalificering til opnåelse af varig beskæftigelse og selvforsørgelse 2. Resultatmål Sygedagpengeområdet: Nedbringelse af sygemeldte over 52 uger Tidlig indsats overfor nysyge Flere delvise raskmeldinger Fortsat implementering af sygedagpengereformen, i form af flere jobafklaringsforløb. Fleksjob- og ledighedsydelse: Fokus på at nedbringe den langvarige ledighed. Ressourceforløb: En stigning af antallet af ressourceforløb set i lyset af indsatsen overfor de langvarige ledige fleksjobbere. Finansielle mål: Budgetafvigelse på max 2 % på områdeniveau. Ikke-finansielle mål: For ikke-finansielle resultatmål henvises til Beskæftigelsesplan 2016 samt s 1-årige strategiske mål, som fastlægges ultimo Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Sygedagpenge og Fleksjobteams område fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. 7

10 Sygedagpenge- og Fleksjobteam Tabel 1 Driftsbudget for Sygedagpenge- og Fleksjobteam fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) Sygedagpenge- og Fleksjobteam Korrigeret Budget 2) ) Løn 4) Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Sygedagpenge- og Fleksjobteam områder nettobevilling i alt Budgetforslag 2016 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) 3) Budget 2015 er ikke bygget op ud fra aktivitetshierarkiet, som anvendes i Forskellene mellem 2015 og 2016 skyldes derfor blandt andet netop dette. 4) Lønsummen fremgår af bilaget Tværgående Områder Tabel 2 Driftsbudget for Sygedagpenge- og Fleksjobteam fordelt på områder Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) ) Budgetforslag 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Sygedagpenge- og Fleksjobteam Sygedagpenge Fleksjob Fleksløntilskud Ledighedsydelse Jobafklaringsforløb Ressourceforløb Revalidering Sygedagpenge- og Fleksjobteam nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) 3) Budget 2015 er ikke bygget op ud fra aktivitetshierarkiet, som anvendes i Forskellene mellem 2015 og 2016 skyldes derfor blandt andet netop dette. 3.2 Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Sygedagpengeforløb over 52 uger 2. Jobafklaringsforløb over 52 uger 3. Ledige fleksjobbere over 18 måneder Forudsætninger Sygedagpengeforløb over 52 uger er fuldt finansieret af Egedal Kommune, da der ingen statsrefusion er på disse sager. Jobafklaringsforløb over 52 uger er fuldt finansieret af Egedal Kommune, da der ingen statsrefusion er på disse sager. Ledige fleksjobbere over 18 måneder uger er fuldt finansieret af Egedal Kommune, da der ingen statsrefusion er på disse sager. 8

11 Sygedagpenge- og Fleksjobteam 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr. Løn Lønbudgettet er på 0 kr. og er derfor ikke periodiseret. Øvrige udgifter Periodiseringen er på sygedagpengeområdet er foretaget på baggrund af sygedagpengeuger. I nogle måneder er der 4 i andre 5. Jobafklaringsforløb er budgetlagt med en løbende stigning i budgettet, da der forventes en løbende tilgang i Indtægter Indtægterne er statsrefusion og periodiseringen bygger derfor på periodiseringen af øvrige udgifter. Figur 2 Forventede udgifter pr. område 2016 i kr. Sygedagpenge Sygedagpengeområdet er periodiseret ud fra sygedagpengeugerne. I de måneder hvor udgifterne stiger, er der 5 sygedagpengeuger, i de måneder udgifterne falder, er der 4 sygedagpengeuger. Fleksjob Fleksjobområdet er periodiseret med faldende udgifter hen over året 2016, da ordningen er under udfasning, som følge af fleksjobreformen. Fleksløntilskud Fleksløntilskud er periodiseret med stigende udgifter hen over året 2016, da ordningen indfases som 9

12 Sygedagpenge- og Fleksjobteam følge af fleksjobreformen. Der er budgetlagt med en stigning fra 75 helårspersoner i januar til 87 helårspersoner i december. Ledighedsydelse Ledighedsydelsesområdet er periodiseret ud fra en forventning om et faldende udgiftsniveau i løbet af 2016 som følge af et særligt fokus på området, som forventes at give et fald i antallet af helårspersoner. Der er budgetlagt med et fald i antallet af helårspersoner fra 84 i januar til 65 i december. Jobafklaringsforløb Jobafklaringsforløb er periodiseret med et stigende udgiftsniveau, da det er en ny ordning, som stiger i takt med sygedagpengereformens indfasning. Der er budgetlagt med en stigning fra 46 i januar til 59 i december. Ressourceforløb Er periodiseret med en stigning henover månederne, da ordningen er under indfasning som følge af førtidspensionsreformen. Der er budgetlagt med en stigning fra 19 helårspersoner i januar til 35 helårspersoner i december. Revalidering Er periodiseret med 1/12-dele, da udgiften falder jævnt over året. Figur 3 Forventede indtægter pr. område 2016 i kr. Sygedagpenge, Fleksjob, Fleksløntilskud, Ledighedsydelse, Jobafklaringsforløb, Ressourceforløb og Revalidering Periodiseringen af indtægterne baserer sig på periodiseringen af udgifterne. Udsvingene over året skyldes derfor de forklarede udsving i figur Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Sygedagpenge Risiko for vakancer i bemandingen, hvilket vil medfører merudgifter til ydelse. 2. Ledighedsydelse Risiko for vakancer i bemandingen, hvilket vil medføre merudgifter til ydelse. 1-2 mio. kr. Hurtig genbesættelse 2-3 mio. kr. Hurtig genbesættelse Sygedagpenge og Fleksjobteam Sygedagpenge og Fleksjobteam 10

13 Sygedagpenge- og Fleksjobteam 4. Driftsbudget for Sygedagpenge- og Fleksjobteam pr. område 4.1 Sygedagpenge Aktivitetsbudget for sygedagpenge 2016 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for sygedagpengeområdet Tabel 3: Aktivitetsbudget for Sygedagpenge Mængde Enhedspris Budget kr kr. Sygedagpenge Sygedagpengeforløb med varighed under 52 uger Sygedagpengeforløb med varighed over 52 uger Andet Sygedagpenge Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 3 1. Sygedagpengeforløb med varighed under 52 uger 2. Sygedagpengeforløb med varighed over 52 uger 3. Andet Sygedagpenge Uændret antal ift Fald i forhold til december 2014 på 17 helårspersoner. Dækker over befordringsgodtgørelse, hjælpemidler og statsrefusion. De to førstnævnte er budgetlagt ud fra forbruget i Statsrefusionen er budgetlagt ud fra udgifterne Sygedagpengeforløb med varighed under og over 52 uger og Andet Sygedagpenge Periodiseret budget for sygedagpengeområdet Figur 4 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Sygedagpengeforløb med varighed under 52 uger Periodiseret ud fra sygedagpengeuger. Budgetlagt med et uændret aktivitetsniveau i løbet af Sygedagpengeforløb med varighed over 52 uger Periodiseret ud fra sygedagpengeuger. Budgetlagt med et uændret aktivitetsniveau i løbet af 2016 Andet Sygedagpenge Er primært periodiseret på baggrund af periodiseringen af udgifter til Sygedagpengeforløb med varighed under 52 uger. 11

14 Sygedagpenge- og Fleksjobteam 4.2 Fleksjob Aktivitetsbudget for fleksjob 2016 Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for fleksjobområdet Tabel 4: Aktivitetsbudget for Fleksjob Mængde Enhedspris Budget kr kr. Fleksjob Fleksjob Andet Fleksjob Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 1. Fleksjob Budgetlagt med et fald på 20 % ift Gennemsnitsprisen er beregnet ud fra dem gennemsnitslige pris i 2013 og Andet Fleksjob Aktiviteten dækker over udgifter til delaktiviteterne Løntilskud førtidspensionister og Driftsudgifter fleksjob. Begge er budgetlagt ud fra forbruget i Delaktiviteten statsrefusion er budgetlagt ud fra udgifterne til Fleksjob og de før nævnte delaktiviteter Periodiseret budget for Fleksjobområdet Figur 5 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Fleksjob Områder er aktivitetsfordelt ud fra forudsætningen om et fald på 20 % samlet set for 2016 ift Der er budgetlagt med et fald fra 235 fleksjob i januar til 183 i december. Andet Fleksjob Er primært periodiseret på baggrund af periodiseringen af udgifter til Fleksjob. 12

15 Sygedagpenge- og Fleksjobteam 4.3 Fleksløntilskud Aktivitetsbudget for fleksløntilskud 2016 Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for Fleksløntilskudsområdet Tabel 5: Aktivitetsbudget for Fleksløntilskud Mængde Enhedspris Budget kr kr. Fleksløntilskud Fleksløntilskud Statsrefusion Fleksløntilskud Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 5 1. Fleksløntilskud I lyset af indfasningen af fleksjobreformen skønnes et stigende antal fleksløntilskud i forhold til Enhedsprisen er fastlagt på baggrund af enhedsprisen i 2013 og Statsrefusion Budgetlagt ud fra udgifterne til Fleksløntilskud. Fleksløntilskud Periodiseret budget for Fleksløntilskud Figur 6 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Fleksløntilskud Aktivitetsfordelt periodisering med en stigning hen over året som følge af indfasningen af fleksjobreformen. Der er budgetlagt med en stigning fra 73 fleksløntilskud i januar til 84 fleksløntilskud i december. Statsrefusion Fleksløntilskud Periodiseret på baggrund af udgifterne til fleksløntilskud. 13

16 Sygedagpenge- og Fleksjobteam 4.4 Ledighedsydelse Aktivitetsbudget for Ledighedsydelse 2016 Tabel 6 viser aktivitetsbudgettet for Ledighedsydelse Tabel 6: Aktivitetsbudget for Ledighedsydelse Ledighedsydelse Mængde Enhedspris Budget kr kr. Ledighedsydelse under 18 mdr Ledighedsydelse over 18 mdr Andet Ledighedsydelse Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 6 1. Ledighedsydelse under 18 mdr. For de følgende delaktiviteter er der budgetlagt med samme antal helårspersoner som i 2014: Ledighedsydelse under ferie, Ledighedsydelse sygdom/barsel, Ledighedsydelse aktiv 30 % og Ledighedsydelse aktiv 50 % Der er i alt budgetlagt med 48 helårspersoner. Ledighedsydelse før første fleksjob er budgetlagt med 19 helårspersoner svarende til et fald på 2 helårspersoner i forhold til perioden januar 2014 til februar Ledighedsydelse over 18 mdr. 3. Andet Ledighedsydelse Ledighedsydelse mellem fleksjob er budgetlagt 19 helårspersoner svarende til et fald på 10 helårspersoner i forhold til perioden 2014 til primo Budgetlagt med 27 helårspersoner ift til primo 2015 svarende til et fald på 8 helårspersoner. Enhedsprisen er fastlagt af staten. Dækker over udgifter til befordring, som er budgetlagt ud fra forbruget i Endvidere dækker aktiviteten over delaktiviteten Statsrefusion Ledighedsydelse som er budgetlagt på baggrund af udgifterne Periodiseret budget for ledighedsydelse Figur 7 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Ledighedsydelse under 18 mdr. Aktivitetsbaseret periodisering, hvilket afspejles i et fald i budgettet over året, ud fra en forventning om et fald i antallet af helårspersoner for delaktiviteterne Ledighedsydelse før første fleksjob og Ledighedsydelse mellem fleksjob. Ledighedsydelse før første fleksjob er budgetlagt med et fald fra 20 helårspersoner i januar til 17 helårspersoner i december. Ledighedsydelse over 18 mdr. Den aktivitetsbaserede periodisering afspejler i et fald i budgettet over året, ud fra en forventning om 14

17 Sygedagpenge- og Fleksjobteam et fald i antallet af helårspersoner fra 32 i januar til 21 i december Andet Ledighedsydelse Er primært periodiseret på baggrund af udgifterne til Ledighedsydelse under 18 mdr. 4.5 Jobafklaringsforløb Aktivitetsbudget for Jobafklaringsforløb 2016 Tabel 7 viser aktivitetsbudgettet for Jobafklaringsforløb Tabel 7: Aktivitetsbudget for Jobafklaringsforløb Mængde Enhedspris Budget kr kr. Jobafklaringsforløb Jobafklaringsforløb under 52 uger Jobafklaringsforløb over 52 uger Andet Jobafklaringsforløb Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 7 1. Jobafklaringsforløb under 52 uger 2. Jobafklaringsforløb over 52 uger 3. Andet Jobafklaringsforløb Enhedsprisen er fastlagt af staten. Udviklingen i antallet af helårspersoner baserer sig på et skøn, da det er en ny ordning, der blev indført som en del af sygedagpengereformen, der trådte i kraft 1. juli Antallet af helårspersoner er budgetlagt med 10 helårspersoner på jobafklaringsforløb passiv/aktiv 50 % og 25 på Jobafklaringsforløb passiv aktiv 30 % Enhedsprisen er fastlagt af staten. Udviklingen i antallet af helårspersoner baserer sig på et skøn, da det er en ny ordning som blev indført som en del af sygedagpengereformen, der trådte i kraft 1. juli Budgetlagt ud fra udgifterne i Dækker blandt andet over delaktiviteterne befordring og hjælpemidler, som er budgetlagt ud fra forbruget Derudover består aktiviteten af delaktiviteten Statsrefusion Jobafklaringsforløb, der er budgetlagt ud fra udgifter til Jobafklaringsforløb under 52 uger og de førnævnte delaktiviteter Periodiseret budget for Jobafklaringsforløb Figur 8 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Jobafklaringsforløb under 52 uger Den aktivitetsfordelte periodisering afspejler en stigning i antallet af helårspersoner fra 26 i januar måned til 42 i december måned. Jobafklaringsforløb over 52 uger Aktivitetsfordelt periodisering som afspejler et uændret antal helårspersoner i løbet af

18 Sygedagpenge- og Fleksjobteam Andet Jobafklaringsforløb Er primært periodiseret på baggrund af udgifterne til Jobafklaringsforløb under 52 uger. 4.6 Ressourceforløb Aktivitetsbudget for Ressourceforløb 2016 Tabel 8 viser aktivitetsbudgettet for Ressourceforløb Tabel 8: Aktivitetsbudget for Ressourceforløb Ressourceforløb Mængde Enhedspris Budget kr kr. Ressourceforløb Andet Ressourceforløb Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 8 1. Ressourceforløb Enhedsprisen er fastlagt af staten. Antallet af helårspersoner er fastlagt ud fra en forudsætning om en tilgang på 16 helårspersoner i forhold perioden januar 2014 til februar 2015, fordelt med 12 helårspersoner på ressourceforløb 30 %, og 3 helårspersoner på Ressourceforløb aktiv 50 %. 2. Andet Ressourceforløb Består dels af delaktiviteten hjælpemidler, som er budgetlagt ud fra udgifterne i 2014 til hjælpemidler og dels af delaktiviteten Statsrefusion Ressourceforløb, som er budgetlagt fra udgifterne til Ressourceforløb og de førnævnte delaktiviteter Periodiseret budget for Ressourceforløb Figur 9 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Ressourceforløb Den aktivitetsfordelte periodisering afspejler en stigning i antallet af helårspersoner fra 20 helårspersoner i januar til 27 i december. Andet Ressourceforløb Er primært periodiseret på baggrund af udgifterne til Ressourceforløb. 16

19 Sygedagpenge- og Fleksjobteam 4.7 Revalidering Aktivitetsbudget for Revalidering 2016 Tabel 9 viser aktivitetsbudgettet for Revalidering Tabel 9: Aktivitetsbudget for Revalidering Mængde Enhedspris Budget kr kr. Revalidering Revalidering Andet Revalidering Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 9 1. Revalidering Enhedsprisen er fastlagt af staten. Antallet af helårspersoner er budgetlagt med 2014 niveauet. 2. Andet Revalidering Består dels af delaktiviteten hjælpemidler som er budgetlagt ud fra udgifterne til 2014 og dels af delaktiviteten Statsrefusion Revalidering, som er budgetlagt ud fra udgifterne til Revalidering og de førnævnte delaktiviteter Periodiseret budget for Revalidering Figur 10 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Revalidering Periodiseret i 1/12-dele. Andet Revalidering Er primært periodiseret på baggrund af udgifterne til Revalidering 17

20 Sygedagpenge- og Fleksjobteam 18

21 Aktivteam Aktivteam 1. Aktivteams primære aktiviteter Aktivteam Ansvarlig for den beskæftigelsesrettede indsats efter Integrationsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsen. Primære opgaver Udarbejdelse af integrationskontrakter/jobplaner/uddannelsesplaner, henvisning til danskundervisning, afgivelse af beskæftigelsestilbud efter Integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, løntilskud, mentor), afgivelse af uddannelsespålæg for unge, rådighedsvurdering og indstilling til sanktion, jobformidling, afklaring og behandling af sager med henblik på tilkendelse af ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Beskæftigelsesprojekt efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Resultatmål Fastholdelse af unge i og forebyggelse af frafald fra uddannelse. Styrke tværfaglig og helhedsorienteret indsats på tværs af enheder, der har sigte på, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere får en tilknytning til arbejdsmarkedet eller går i uddannelse. Øget beskæftigelsesfrekvens og medborgerskab blandt udlændinge. At selvforsørgelsesgraden for udlændinge, der modtager ydelse fra det offentlige, stiger. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne, herunder etablering af flere partnerskabsaftaler, virksomhedscentre og samarbejdsaftaler med de lokale virksomheder. Finansielle mål: Budgetafvigelser på max 2 % på områdeniveau med undtagelse af Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven og Tilbud til udlændinge, hvor budgetafvigelsen må udgøre 5 %. Ikke finansielle mål: For ikke-finansielle resultatmål henvises til Beskæftigelsesplan 2016 samt s 1-årige strategiske mål, som fastlægges ultimo Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Aktivteams område fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. 19

22 Aktivteam Tabel 1 Driftsbudget for Aktivteam fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) ) Budgetforslag 2016 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag 2019 Aktivteam Løn 4) Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Aktivteams nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) 3) Budget 2015 er ikke bygget op ud fra aktivitetshierarkiet, som anvendes i Forskellene mellem 2015 og 2016 skyldes derfor blandt andet netop dette. 4) Lønsummen fremgår af bilaget Tværgående Områder Tabel 2 Driftsbudget for Aktivteam fordelt på områder Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) ) Budgetforslag 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Aktivteam Passiv kontant- og uddannelseshjælp Aktiv kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsloven Tilbud til udlændinge Aktivteam nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) 3) Budget 2015 er ikke bygget op ud fra aktivitetshierarkiet, som anvendes i Forskellene mellem 2015 og 2015 skyldes derfor blandt andet netop dette. 3.1 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Antallet af flygtninge Antallet af flygtninge omfattet af integrationsloven er beregnet med udgangspunkt i det udmeldte kvote for Antallet af flygtninge forventes at stige i de kommende år. Kvoten udmeldes fra staten, og er således ikke endelig fastlagt, ligesom at kvoten i tidligere år er blevet opjusteret hen over året. Derudover er sammensætningen af borgergruppen af kvoteflygtninge ukendt. 2. Boligplacering Manglende afklaring af den boligmæssige situation for borgere omfattet af integrationsloven forsinker den beskæftigelsesrettede indsats. 20

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 06. august 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Februar 2014 Indhold 1.0 Indledning 03 2.0 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 04

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Roskilde Indledning Arbejdsmarkedet i Roskilde står fortsat som det er tilfældet i resten af landet - over for en række udfordringer såvel på kort som på lang sigt. Lavkonjunkturen

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2009 - fokus på forebyggelse og tidlig indsats Jobcenter Silkeborg Indhold. Indledning 3 Side Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2014... 4 4.

Læs mere