Budgetnotat Jobcenteret Jobcenteret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret"

Transkript

1 Budgetnotat

2 Budgetnotat

3 Budgetnotat Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. s kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, eller som har vanskeligheder med at bevare tilknytningen, eksempelvis i tilfælde af sygdom. Indsatsen er målrettet og individuelt tilrettelagt for at sikre borgeren den korteste mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet. Primære opgaver Sigtet i beskæftigelsesindsatsen er: At de ledige skal have job hurtigst muligt At virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger At sygemeldte kan vende tilbage til jobbet så hurtigt som muligt. er underlagt følgende love: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Lov om sygedagpenge Lov om kompensation til handicappede i erhverv Lov om integration af udlændinge i Danmark Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget 2. Strategi og resultatmål Strategi- og resultat mål: For strategi- og resultatmål for i 2016 henvises til Beskæftigelsesplan 2016, som vedtages af Byrådet senest den 31. december Finansielle mål: Ikke-finansielle mål: Budgetafvigelser på max 2 % på områdeniveau med undtagelse af områderne Forsikrede ledige, Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven og Tilbud til udlændinge, hvor budgetafvigelsen må udgøre 5 %. For ikke-finansielle resultatmål henvises til Beskæftigelsesplan 2016 samt s 1-årige strategiske mål, som fastlægges ultimo

4 Budgetnotat Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Tabel 1 viser s bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. Tabel 1 Driftsbudget for fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) 2015 Budgetforslag 2016 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag 2019 Løn Løn til ansatte i Lønudgifter til ansatte med løntilskud i Egedal Kommune m.v. 3) Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt s nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) 3) Ændret praksis i brug af ordningen som følge af lovændringer mv. Tabel 2 Driftsbudget for rammer Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) 2015 Budgetforslag 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Sygedagpenge og Fleksjobteam Aktivteam Arbejdsmarkedsteam og Modtagelse Tværgående Områder s nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Lønudgifter til bl.a. ansatte med løntilskud i Egedal Kommune falder fra 2015 til Dette skyldes blandt andet et fald i antallet af offentlige løntilskud, ligesom varigheden af løntilskuddene er forkortet. Sygedagpenge- og Fleksjobteam oplever faldende budgetter i perioden fra 2016 til Dette skyldes blandt andet indfasningen af fleksjobreformen, der trådte i kraft 1. januar 2013, og som medfører et fald i antallet af fleksjob tildelt efter den tidligere ordning, og hvor fleksjob fremover tildeles efter ordningen med fleksløntilskud. Budgettet for Aktivteam falder fra 2015 til 2016, hvilket afspejler flere bevægelser inden for budgetområdet. Budgettet for Kontant- og uddannelseshjælp falder blandt andet ud fra en forventning om, at flere borgere vil overgå til ressourceforløb. Modsat er der et højere budget på integrationsområdet som følge af det stigende antal flygtninge. Arbejdsmarkedsteam og Modtagelse oplever et markant fald i budgettet fra 2015 til 2016, blandt andet som følge af et fald i antallet af offentlige løntilskud, ligesom varigheden af løntilskuddene er forkortet. Endvidere er ledigheden faldet, hvorfor der er en forventning om et lavere antal a-dagpengemodtagere. Budgettet falder ligeledes fra 2016 til 2017 som følge af udfasningen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. I stedet indfases kontantydelsen, men denne forventes at omfatte en mindre målgruppe med et dertil hørende lavere budget. På de tværgående områder falder budgettet fra 2015 til 2016, blandt andet som følge af en mere præcis budgetlægning af aktiveringsudgifterne. Der er bevilget to ekstra årsværk til integrationsområdet på 2

5 Budgetnotat baggrund af en bevilling fra Byrådet i april 2015, hvorfor budgettet igen falder fra 2017 til 2019 som følge af, at bevillingen til de to ekstra integrationsmedarbejdere ophører pr. 31. maj Den 4. januar 2016 træder en reform af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet i kraft, hvilket kan medføre, at Egedal Kommune mister 10 mio. kr. i refusionshjemtagelse i Den refusion, som er beregnet i Budget , tager udgangspunkt i den refusionsordning, der er gældende i foråret Afvigelsesforklaringer vil blive foretaget i henhold til aktivitetshierarkiet. Som udgangspunkt vil der blive afvigelsesforklaret ved en afvigelse på 2 % ift. budgettet dog minimum 0,25 mio. kr. På aktiviteterne A- dagpenge, Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven, og Tilbud til udlændinge vil der blive afvigelsesforklaret ved en afvigelse på 5 % i forhold til budgettet, dog minimum 0,25 mio. kr., da disse aktiviteter er behæftet med betydelig usikkerhed omkring antallet af borgere. 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Antallet af forløb med langvarige ydelsesperioder 2. Borgere omfattet af integrationsloven 3. Konjunktursituationen Forudsætninger Dette angår primært sygedagpengeforløb over 52 uger, jobafklaringsforløb over 52 uger og ledighedsydelsesmodtagere over 18 måneder. Forudsætningen for at en begrænsning af sagsantallet kan finde sted er, at der ikke er vakancer i bemandingen, og at der sker en hurtig genbesættelse af ledige stillinger i centeret. Herudover skal der være tilstrækkelige personalemæssig normering til rådighed til opgavevaretagelsen. Endelig er det en forudsætning at medarbejderne løbende opkvalificeres. Antallet af flygtninge forventes at stige i de kommende år. Kvoten udmeldes fra staten, og er ikke endelig fastlagt. Hertil kommer, at kvoten i tidligere år er blevet opjusteret i løbet af året. Derudover er sammensætningen af borgergruppen af kvoteflygtninge ukendt. Der er usikkerhed omkring den økonomiske vækst i samfundet. Hertil kommer, at området for forsikrede ledige i meget høj grad påvirkes af såvel nationale som internationale konjunkturer. 3

6 Budgetnotat Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter Løn Periodiseringen af lønudgifter tager i april måned højde for udgifterne til særlig feriegodtgørelse, og i maj måned er der tages højde for, at nogle medarbejdere får udbetalt 6. ferieuge. I oktober måned er budgetteret med en lønstigning på 1 % Øvrige udgifter Periodiseringen af øvrige udgifter består dels af 1/12-periodisering, men også aktivitetsbestemt periodisering i form af blandt andet fordelingen af a-dagpengeuger og sygedagpengeuger pr. måned. Figur 2 Forventet indtægtsniveau for 2016 Indtægter Indtægter dækker primært over statsrefusion, som er periodiseret på baggrund af periodiseringen af de øvrige udgifter. 4

7 Budgetnotat Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Langvarige ydelsesforløb på sygedagpenge- og ledighedsydelsesområdet 2. Integrationsområdet 3. Konjunktursituationen Ved sygedagpengeforløb over 52 uger, jobafklaringsforløb over 52 uger og ledighedsydelsesmodtagere over 18 måneder er en håndholdt indsats og tæt opfølgning af afgørende betydning. Såfremt en sådan indsats og opfølgning ikke foretages, vil antallet af langvarige forløb stige. Såfremt staten melder en større flygtningekvote ud end budgetlagt (med efterfølgende stigning i antallet af familiesammenføringer) vil budgettet ikke kunne overholdes. Konjunktursituationen peger i øjeblikket i retning af den økonomiske krise måske er overstået. Det er dog svært at vurdere med sikkerhed, hvorfor at antallet af a- dagpengemodtagere i 2016 både kan være flere eller færre end det budgetlagte. 4. Ny lovgivning Beskæftigelsesområdet er i høj grad præget af lovændringer og reformer. 5. Reform af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet Primo januar 2016 træder en reform af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet i kraft. Omlægningen indebærer, at en mindre andel af kommunernes udgifter kompenseres direkte gennem refusion og en større andel gennem generelle tilskud. Indtil datagrundlaget og det system, der skal beregne den nye refusion, er etableret, vil Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter hver opgørelsesperiode udbetale en a-conto betaling (refusionen) til kommunen. Den refusion, som er beregnet i Budget 3-5 mio. kr. Forebyggelse af vakancer i bemandingen og hurtig genbesættelse af ledige stillinger i centeret. Herudover sikring af tilstrækkelige personalemæssig normering til rådighed til opgavevaretagelsen samt løbende opkvalificering af medarbejderne. 1 mio. kr. Føre en aktiv beskæftigelsesindsats på integrationsområdet. Mellem -3 mio. kr. og 3 mio. kr. Ukendt Loven fastsætter, at kommunen kan miste 10 mio. kr. i refusionshjemtagelse i 2016, og 20 mio. kr. i Sygedagpenge- og Fleksjobteam. Aktivteam Føre en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder fortsat prioritering af den virksomhedsrettede indsats og service i forhold til rekruttering. De imødekommende tiltag består blandt andet i at føre en aktiv beskæftigelsesindsats. Det er en kendt risiko, som Center for Administrativ Service er opmærksomme på i forhold til det samlede budget og regnskabsresultat for Arbejdsmarkedsteam og modtagelse Center for Administrativ Service 5

8 Budgetnotat , tager udgangspunkt i den refusionsordning, der er gældende i foråret Indtægtssiden den faktisk hjemtagne refusion - vil således i være mindre end forudsat i Budget

9 Sygedagpenge- og Fleksjobteam Sygedagpenge og Fleksjobteam 1. Sygedagpenge og fleksjobteams primære aktiviteter Sygedagpenge, fastholdelse og tidlig indsats for tilbagevenden til arbejdsmarkedet Fleksjob og fleksløntilskud, fastholdelse i fleksjob samt udfasning af den gamle fleksjobordning Ledighedsydelse, indsats for nyledige samt fokus og ekstraordinær indsats for langtidsledige Jobafklaringsforløb, tværfaglig indsats for sygemeldte borgere, der ikke er sygedagpengeberettiget Ressourceforløb, tværfaglig og helhedsorienteret indsats for borgere, for at udvikle borgeren tilbage på arbejdsmarkedet, frem for varig forsørgelse i form af førtidspension Revalidering, opkvalificering til opnåelse af varig beskæftigelse og selvforsørgelse 2. Resultatmål Sygedagpengeområdet: Nedbringelse af sygemeldte over 52 uger Tidlig indsats overfor nysyge Flere delvise raskmeldinger Fortsat implementering af sygedagpengereformen, i form af flere jobafklaringsforløb. Fleksjob- og ledighedsydelse: Fokus på at nedbringe den langvarige ledighed. Ressourceforløb: En stigning af antallet af ressourceforløb set i lyset af indsatsen overfor de langvarige ledige fleksjobbere. Finansielle mål: Budgetafvigelse på max 2 % på områdeniveau. Ikke-finansielle mål: For ikke-finansielle resultatmål henvises til Beskæftigelsesplan 2016 samt s 1-årige strategiske mål, som fastlægges ultimo Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Sygedagpenge og Fleksjobteams område fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. 7

10 Sygedagpenge- og Fleksjobteam Tabel 1 Driftsbudget for Sygedagpenge- og Fleksjobteam fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) Sygedagpenge- og Fleksjobteam Korrigeret Budget 2) ) Løn 4) Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Sygedagpenge- og Fleksjobteam områder nettobevilling i alt Budgetforslag 2016 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) 3) Budget 2015 er ikke bygget op ud fra aktivitetshierarkiet, som anvendes i Forskellene mellem 2015 og 2016 skyldes derfor blandt andet netop dette. 4) Lønsummen fremgår af bilaget Tværgående Områder Tabel 2 Driftsbudget for Sygedagpenge- og Fleksjobteam fordelt på områder Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) ) Budgetforslag 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Sygedagpenge- og Fleksjobteam Sygedagpenge Fleksjob Fleksløntilskud Ledighedsydelse Jobafklaringsforløb Ressourceforløb Revalidering Sygedagpenge- og Fleksjobteam nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) 3) Budget 2015 er ikke bygget op ud fra aktivitetshierarkiet, som anvendes i Forskellene mellem 2015 og 2016 skyldes derfor blandt andet netop dette. 3.2 Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Sygedagpengeforløb over 52 uger 2. Jobafklaringsforløb over 52 uger 3. Ledige fleksjobbere over 18 måneder Forudsætninger Sygedagpengeforløb over 52 uger er fuldt finansieret af Egedal Kommune, da der ingen statsrefusion er på disse sager. Jobafklaringsforløb over 52 uger er fuldt finansieret af Egedal Kommune, da der ingen statsrefusion er på disse sager. Ledige fleksjobbere over 18 måneder uger er fuldt finansieret af Egedal Kommune, da der ingen statsrefusion er på disse sager. 8

11 Sygedagpenge- og Fleksjobteam 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr. Løn Lønbudgettet er på 0 kr. og er derfor ikke periodiseret. Øvrige udgifter Periodiseringen er på sygedagpengeområdet er foretaget på baggrund af sygedagpengeuger. I nogle måneder er der 4 i andre 5. Jobafklaringsforløb er budgetlagt med en løbende stigning i budgettet, da der forventes en løbende tilgang i Indtægter Indtægterne er statsrefusion og periodiseringen bygger derfor på periodiseringen af øvrige udgifter. Figur 2 Forventede udgifter pr. område 2016 i kr. Sygedagpenge Sygedagpengeområdet er periodiseret ud fra sygedagpengeugerne. I de måneder hvor udgifterne stiger, er der 5 sygedagpengeuger, i de måneder udgifterne falder, er der 4 sygedagpengeuger. Fleksjob Fleksjobområdet er periodiseret med faldende udgifter hen over året 2016, da ordningen er under udfasning, som følge af fleksjobreformen. Fleksløntilskud Fleksløntilskud er periodiseret med stigende udgifter hen over året 2016, da ordningen indfases som 9

12 Sygedagpenge- og Fleksjobteam følge af fleksjobreformen. Der er budgetlagt med en stigning fra 75 helårspersoner i januar til 87 helårspersoner i december. Ledighedsydelse Ledighedsydelsesområdet er periodiseret ud fra en forventning om et faldende udgiftsniveau i løbet af 2016 som følge af et særligt fokus på området, som forventes at give et fald i antallet af helårspersoner. Der er budgetlagt med et fald i antallet af helårspersoner fra 84 i januar til 65 i december. Jobafklaringsforløb Jobafklaringsforløb er periodiseret med et stigende udgiftsniveau, da det er en ny ordning, som stiger i takt med sygedagpengereformens indfasning. Der er budgetlagt med en stigning fra 46 i januar til 59 i december. Ressourceforløb Er periodiseret med en stigning henover månederne, da ordningen er under indfasning som følge af førtidspensionsreformen. Der er budgetlagt med en stigning fra 19 helårspersoner i januar til 35 helårspersoner i december. Revalidering Er periodiseret med 1/12-dele, da udgiften falder jævnt over året. Figur 3 Forventede indtægter pr. område 2016 i kr. Sygedagpenge, Fleksjob, Fleksløntilskud, Ledighedsydelse, Jobafklaringsforløb, Ressourceforløb og Revalidering Periodiseringen af indtægterne baserer sig på periodiseringen af udgifterne. Udsvingene over året skyldes derfor de forklarede udsving i figur Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Sygedagpenge Risiko for vakancer i bemandingen, hvilket vil medfører merudgifter til ydelse. 2. Ledighedsydelse Risiko for vakancer i bemandingen, hvilket vil medføre merudgifter til ydelse. 1-2 mio. kr. Hurtig genbesættelse 2-3 mio. kr. Hurtig genbesættelse Sygedagpenge og Fleksjobteam Sygedagpenge og Fleksjobteam 10

13 Sygedagpenge- og Fleksjobteam 4. Driftsbudget for Sygedagpenge- og Fleksjobteam pr. område 4.1 Sygedagpenge Aktivitetsbudget for sygedagpenge 2016 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for sygedagpengeområdet Tabel 3: Aktivitetsbudget for Sygedagpenge Mængde Enhedspris Budget kr kr. Sygedagpenge Sygedagpengeforløb med varighed under 52 uger Sygedagpengeforløb med varighed over 52 uger Andet Sygedagpenge Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 3 1. Sygedagpengeforløb med varighed under 52 uger 2. Sygedagpengeforløb med varighed over 52 uger 3. Andet Sygedagpenge Uændret antal ift Fald i forhold til december 2014 på 17 helårspersoner. Dækker over befordringsgodtgørelse, hjælpemidler og statsrefusion. De to førstnævnte er budgetlagt ud fra forbruget i Statsrefusionen er budgetlagt ud fra udgifterne Sygedagpengeforløb med varighed under og over 52 uger og Andet Sygedagpenge Periodiseret budget for sygedagpengeområdet Figur 4 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Sygedagpengeforløb med varighed under 52 uger Periodiseret ud fra sygedagpengeuger. Budgetlagt med et uændret aktivitetsniveau i løbet af Sygedagpengeforløb med varighed over 52 uger Periodiseret ud fra sygedagpengeuger. Budgetlagt med et uændret aktivitetsniveau i løbet af 2016 Andet Sygedagpenge Er primært periodiseret på baggrund af periodiseringen af udgifter til Sygedagpengeforløb med varighed under 52 uger. 11

14 Sygedagpenge- og Fleksjobteam 4.2 Fleksjob Aktivitetsbudget for fleksjob 2016 Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for fleksjobområdet Tabel 4: Aktivitetsbudget for Fleksjob Mængde Enhedspris Budget kr kr. Fleksjob Fleksjob Andet Fleksjob Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 1. Fleksjob Budgetlagt med et fald på 20 % ift Gennemsnitsprisen er beregnet ud fra dem gennemsnitslige pris i 2013 og Andet Fleksjob Aktiviteten dækker over udgifter til delaktiviteterne Løntilskud førtidspensionister og Driftsudgifter fleksjob. Begge er budgetlagt ud fra forbruget i Delaktiviteten statsrefusion er budgetlagt ud fra udgifterne til Fleksjob og de før nævnte delaktiviteter Periodiseret budget for Fleksjobområdet Figur 5 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Fleksjob Områder er aktivitetsfordelt ud fra forudsætningen om et fald på 20 % samlet set for 2016 ift Der er budgetlagt med et fald fra 235 fleksjob i januar til 183 i december. Andet Fleksjob Er primært periodiseret på baggrund af periodiseringen af udgifter til Fleksjob. 12

15 Sygedagpenge- og Fleksjobteam 4.3 Fleksløntilskud Aktivitetsbudget for fleksløntilskud 2016 Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for Fleksløntilskudsområdet Tabel 5: Aktivitetsbudget for Fleksløntilskud Mængde Enhedspris Budget kr kr. Fleksløntilskud Fleksløntilskud Statsrefusion Fleksløntilskud Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 5 1. Fleksløntilskud I lyset af indfasningen af fleksjobreformen skønnes et stigende antal fleksløntilskud i forhold til Enhedsprisen er fastlagt på baggrund af enhedsprisen i 2013 og Statsrefusion Budgetlagt ud fra udgifterne til Fleksløntilskud. Fleksløntilskud Periodiseret budget for Fleksløntilskud Figur 6 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Fleksløntilskud Aktivitetsfordelt periodisering med en stigning hen over året som følge af indfasningen af fleksjobreformen. Der er budgetlagt med en stigning fra 73 fleksløntilskud i januar til 84 fleksløntilskud i december. Statsrefusion Fleksløntilskud Periodiseret på baggrund af udgifterne til fleksløntilskud. 13

16 Sygedagpenge- og Fleksjobteam 4.4 Ledighedsydelse Aktivitetsbudget for Ledighedsydelse 2016 Tabel 6 viser aktivitetsbudgettet for Ledighedsydelse Tabel 6: Aktivitetsbudget for Ledighedsydelse Ledighedsydelse Mængde Enhedspris Budget kr kr. Ledighedsydelse under 18 mdr Ledighedsydelse over 18 mdr Andet Ledighedsydelse Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 6 1. Ledighedsydelse under 18 mdr. For de følgende delaktiviteter er der budgetlagt med samme antal helårspersoner som i 2014: Ledighedsydelse under ferie, Ledighedsydelse sygdom/barsel, Ledighedsydelse aktiv 30 % og Ledighedsydelse aktiv 50 % Der er i alt budgetlagt med 48 helårspersoner. Ledighedsydelse før første fleksjob er budgetlagt med 19 helårspersoner svarende til et fald på 2 helårspersoner i forhold til perioden januar 2014 til februar Ledighedsydelse over 18 mdr. 3. Andet Ledighedsydelse Ledighedsydelse mellem fleksjob er budgetlagt 19 helårspersoner svarende til et fald på 10 helårspersoner i forhold til perioden 2014 til primo Budgetlagt med 27 helårspersoner ift til primo 2015 svarende til et fald på 8 helårspersoner. Enhedsprisen er fastlagt af staten. Dækker over udgifter til befordring, som er budgetlagt ud fra forbruget i Endvidere dækker aktiviteten over delaktiviteten Statsrefusion Ledighedsydelse som er budgetlagt på baggrund af udgifterne Periodiseret budget for ledighedsydelse Figur 7 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Ledighedsydelse under 18 mdr. Aktivitetsbaseret periodisering, hvilket afspejles i et fald i budgettet over året, ud fra en forventning om et fald i antallet af helårspersoner for delaktiviteterne Ledighedsydelse før første fleksjob og Ledighedsydelse mellem fleksjob. Ledighedsydelse før første fleksjob er budgetlagt med et fald fra 20 helårspersoner i januar til 17 helårspersoner i december. Ledighedsydelse over 18 mdr. Den aktivitetsbaserede periodisering afspejler i et fald i budgettet over året, ud fra en forventning om 14

17 Sygedagpenge- og Fleksjobteam et fald i antallet af helårspersoner fra 32 i januar til 21 i december Andet Ledighedsydelse Er primært periodiseret på baggrund af udgifterne til Ledighedsydelse under 18 mdr. 4.5 Jobafklaringsforløb Aktivitetsbudget for Jobafklaringsforløb 2016 Tabel 7 viser aktivitetsbudgettet for Jobafklaringsforløb Tabel 7: Aktivitetsbudget for Jobafklaringsforløb Mængde Enhedspris Budget kr kr. Jobafklaringsforløb Jobafklaringsforløb under 52 uger Jobafklaringsforløb over 52 uger Andet Jobafklaringsforløb Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 7 1. Jobafklaringsforløb under 52 uger 2. Jobafklaringsforløb over 52 uger 3. Andet Jobafklaringsforløb Enhedsprisen er fastlagt af staten. Udviklingen i antallet af helårspersoner baserer sig på et skøn, da det er en ny ordning, der blev indført som en del af sygedagpengereformen, der trådte i kraft 1. juli Antallet af helårspersoner er budgetlagt med 10 helårspersoner på jobafklaringsforløb passiv/aktiv 50 % og 25 på Jobafklaringsforløb passiv aktiv 30 % Enhedsprisen er fastlagt af staten. Udviklingen i antallet af helårspersoner baserer sig på et skøn, da det er en ny ordning som blev indført som en del af sygedagpengereformen, der trådte i kraft 1. juli Budgetlagt ud fra udgifterne i Dækker blandt andet over delaktiviteterne befordring og hjælpemidler, som er budgetlagt ud fra forbruget Derudover består aktiviteten af delaktiviteten Statsrefusion Jobafklaringsforløb, der er budgetlagt ud fra udgifter til Jobafklaringsforløb under 52 uger og de førnævnte delaktiviteter Periodiseret budget for Jobafklaringsforløb Figur 8 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Jobafklaringsforløb under 52 uger Den aktivitetsfordelte periodisering afspejler en stigning i antallet af helårspersoner fra 26 i januar måned til 42 i december måned. Jobafklaringsforløb over 52 uger Aktivitetsfordelt periodisering som afspejler et uændret antal helårspersoner i løbet af

18 Sygedagpenge- og Fleksjobteam Andet Jobafklaringsforløb Er primært periodiseret på baggrund af udgifterne til Jobafklaringsforløb under 52 uger. 4.6 Ressourceforløb Aktivitetsbudget for Ressourceforløb 2016 Tabel 8 viser aktivitetsbudgettet for Ressourceforløb Tabel 8: Aktivitetsbudget for Ressourceforløb Ressourceforløb Mængde Enhedspris Budget kr kr. Ressourceforløb Andet Ressourceforløb Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 8 1. Ressourceforløb Enhedsprisen er fastlagt af staten. Antallet af helårspersoner er fastlagt ud fra en forudsætning om en tilgang på 16 helårspersoner i forhold perioden januar 2014 til februar 2015, fordelt med 12 helårspersoner på ressourceforløb 30 %, og 3 helårspersoner på Ressourceforløb aktiv 50 %. 2. Andet Ressourceforløb Består dels af delaktiviteten hjælpemidler, som er budgetlagt ud fra udgifterne i 2014 til hjælpemidler og dels af delaktiviteten Statsrefusion Ressourceforløb, som er budgetlagt fra udgifterne til Ressourceforløb og de førnævnte delaktiviteter Periodiseret budget for Ressourceforløb Figur 9 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Ressourceforløb Den aktivitetsfordelte periodisering afspejler en stigning i antallet af helårspersoner fra 20 helårspersoner i januar til 27 i december. Andet Ressourceforløb Er primært periodiseret på baggrund af udgifterne til Ressourceforløb. 16

19 Sygedagpenge- og Fleksjobteam 4.7 Revalidering Aktivitetsbudget for Revalidering 2016 Tabel 9 viser aktivitetsbudgettet for Revalidering Tabel 9: Aktivitetsbudget for Revalidering Mængde Enhedspris Budget kr kr. Revalidering Revalidering Andet Revalidering Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 9 1. Revalidering Enhedsprisen er fastlagt af staten. Antallet af helårspersoner er budgetlagt med 2014 niveauet. 2. Andet Revalidering Består dels af delaktiviteten hjælpemidler som er budgetlagt ud fra udgifterne til 2014 og dels af delaktiviteten Statsrefusion Revalidering, som er budgetlagt ud fra udgifterne til Revalidering og de førnævnte delaktiviteter Periodiseret budget for Revalidering Figur 10 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Revalidering Periodiseret i 1/12-dele. Andet Revalidering Er primært periodiseret på baggrund af udgifterne til Revalidering 17

20 Sygedagpenge- og Fleksjobteam 18

21 Aktivteam Aktivteam 1. Aktivteams primære aktiviteter Aktivteam Ansvarlig for den beskæftigelsesrettede indsats efter Integrationsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsen. Primære opgaver Udarbejdelse af integrationskontrakter/jobplaner/uddannelsesplaner, henvisning til danskundervisning, afgivelse af beskæftigelsestilbud efter Integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, løntilskud, mentor), afgivelse af uddannelsespålæg for unge, rådighedsvurdering og indstilling til sanktion, jobformidling, afklaring og behandling af sager med henblik på tilkendelse af ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Beskæftigelsesprojekt efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Resultatmål Fastholdelse af unge i og forebyggelse af frafald fra uddannelse. Styrke tværfaglig og helhedsorienteret indsats på tværs af enheder, der har sigte på, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere får en tilknytning til arbejdsmarkedet eller går i uddannelse. Øget beskæftigelsesfrekvens og medborgerskab blandt udlændinge. At selvforsørgelsesgraden for udlændinge, der modtager ydelse fra det offentlige, stiger. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne, herunder etablering af flere partnerskabsaftaler, virksomhedscentre og samarbejdsaftaler med de lokale virksomheder. Finansielle mål: Budgetafvigelser på max 2 % på områdeniveau med undtagelse af Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven og Tilbud til udlændinge, hvor budgetafvigelsen må udgøre 5 %. Ikke finansielle mål: For ikke-finansielle resultatmål henvises til Beskæftigelsesplan 2016 samt s 1-årige strategiske mål, som fastlægges ultimo Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Aktivteams område fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. 19

22 Aktivteam Tabel 1 Driftsbudget for Aktivteam fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) ) Budgetforslag 2016 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag 2019 Aktivteam Løn 4) Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Aktivteams nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) 3) Budget 2015 er ikke bygget op ud fra aktivitetshierarkiet, som anvendes i Forskellene mellem 2015 og 2016 skyldes derfor blandt andet netop dette. 4) Lønsummen fremgår af bilaget Tværgående Områder Tabel 2 Driftsbudget for Aktivteam fordelt på områder Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) ) Budgetforslag 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Aktivteam Passiv kontant- og uddannelseshjælp Aktiv kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsloven Tilbud til udlændinge Aktivteam nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) 3) Budget 2015 er ikke bygget op ud fra aktivitetshierarkiet, som anvendes i Forskellene mellem 2015 og 2015 skyldes derfor blandt andet netop dette. 3.1 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Antallet af flygtninge Antallet af flygtninge omfattet af integrationsloven er beregnet med udgangspunkt i det udmeldte kvote for Antallet af flygtninge forventes at stige i de kommende år. Kvoten udmeldes fra staten, og er således ikke endelig fastlagt, ligesom at kvoten i tidligere år er blevet opjusteret hen over året. Derudover er sammensætningen af borgergruppen af kvoteflygtninge ukendt. 2. Boligplacering Manglende afklaring af den boligmæssige situation for borgere omfattet af integrationsloven forsinker den beskæftigelsesrettede indsats. 20

Jobcenteret - Aktivteam

Jobcenteret - Aktivteam Jobcenteret 1. s primære aktiviteter Ansvarlig for den beskæftigelsesrettede indsats efter Integrationsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsen. Primære opgaver Udarbejdelse af integrationskontrakter/jobplaner/uddannelsesplaner,

Læs mere

Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen

Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen Jobcenteret Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen 1. Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsens primære aktiviteter Forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse: Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen varetager

Læs mere

Sygedagpenge og Fleksjobteam

Sygedagpenge og Fleksjobteam Jobcenteret Sygedagpenge og Fleksjobteam 1. Sygedagpenge og fleksjobteams primære aktiviteter Sygedagpenge, fastholdelse og tidlig indsats for tilbagevenden til arbejdsmarkedet Fleksjob og fleksløntilskud,

Læs mere

Jobcenteret Tværgående områder

Jobcenteret Tværgående områder Jobcenteret Tværgående områder 1.Tværgående områders primære aktiviteter Det tværgående område dækker blandt andet over følgende områder: Mentorordningen har til formål at fastholde borgere i et arbejde

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag -21 Jobcenteret 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Budgetforslag 2013-16. 5. Jobcenter

Budgetforslag 2013-16. 5. Jobcenter 5. 5. Præsentation af centeret Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Budgetforslag Korrigeret Budget 2) 2014

Budgetforslag Korrigeret Budget 2) 2014 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat 1. Ledelse og Sekretariats opgaver Primære aktiviteter Ledelse af CBS, samt administrative og strategiske opgaver, opkrævning og økonomi. Centerchef samt

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument NOTAT ØDC Økonomistyring 21-08- 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET VERSION 4 - pr. 24. august 2015 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over korrektioner - - 2019 1.000 kr./-pl (netto)

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Budgetforslag 2018 - Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Udvalg Beskæftigelsesudvalget 1.314.493.202 kr. Hele kroner, Budgetårets priser Politikområde Integration, forsørgelse 26.993.611 kr.

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Budgetkontrol 1. juli 2014 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol 1. juli 2014 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-52-14 Dato: 07-08-2014 Sagsbehandler: Henrik Lück Madsen og Carina Andersen Budgetkontrol 1. juli 2014 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet 1. Hovedkonklusionen på budgetkontrollen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere