Korrigeret Budget 2) Budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18"

Transkript

1 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, eller som har vanskeligheder med at bevare tilknytningen, eksempelvis i tilfælde af sygdom. Indsatsen er målrettet og individuelt tilrettelagt for at sikre borgeren den korteste mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet. Sigtet i beskæftigelsesindsatsen er: At de ledige skal have job hurtigst muligt At virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger At sygemeldte kan vende tilbage til jobbet så hurtigt som muligt. et er underlagt følgende love: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Lov om sygedagpenge Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Lov om kompensation til handicappede i erhverv Lov om integration af udlændinge i Danmark. Driftsbudget Tabel 1 et budget fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) Kultur og Erhvervsudvalget Løn - administration: Serviceudgifter Overførselsudgifter Løn vedr. arbejdsmarkeds foranstaltninger, EGU-elever, skoleydelser m.v.: Overførselsudgifter Øvrig drift: Serviceudgifter Overførselsudgifter Udgifter til forsikrede ledige Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 8. oktober 2014 (i 2015-priser) Centerets bevilling er på i alt 255,7 mio. kr. i 2015, heraf 30,4 mio. kr. løn inklusiv løn til EGUelever uanset ansættelsessted (Erhvervsgrunduddannelser), der er et tilbud til unge med særlige behov. Den øvrige drift, der udgør 225,3 mio. kr., vedrører ets kerneområder inden for forsørgelse og beskæftigelse. I budgetaftalen for 2015 har Byrådet vedtaget to udvidelsesforslag på ets område. Den ene indsats omhandler den virksomhedsrettede indsats på sygedagpengeområdet, hvor der ansættes en fastholdelses- og virksomhedskonsulent. Indsatsen skal medvirke til at implementere den del af sygedagpengereformen, som træder i kraft 1. januar 2015, hvor de

2 sygemeldte tilbydes flere samtaler og den virksomhedsrettede indsats intensiveres. Indsatsen forventes at have en effekt i forhold til nedbringelse af varigheden af sygedagpengeforløbene. Nettoeffekten forventes at bevirke en besparelse på 1,0 mio. kr. i udgifterne til sygedagpenge og er indarbejdet i budget Den anden indsats omhandler fleksjob- og ledighedsydelsesområdet. Der har i perioden været ansat to fleksjobambassadører for statslige puljemidler. Indsatsen har medført en stigning i antallet af etablerede fleksjob, og har dermed også haft en økonomisk effekt i forhold til kommunens udgifter til ledighedsydelse og fleksjob for disse borgere. et har i budgetaftalen fået en bevilling til at fastansætte en fleksjobambassadør, så indsatsen kan fortsætte. Nettoeffekten giver en besparelse på 1,0 mio. kr. til udgifterne til fleksjob og ledighedsydelse, og er indarbejdet i budget Endvidere er der indlagt en effektivisering på netto 0,2 mio. kr. som følge af en nedgang i etablerede job med offentligt løntilskud, idet denne ordning er i konkurrence med andre beskæftigelsesrettede ordninger.

3 forudsætninger og -perspektiver Udviklingen i ledigheden I de seneste 3-4 år har det gennemsnitlige antal af offentligt forsørgede i Egedal været stort set konstant på knap helårspersoner dog med mindre udsving. Antallet af personer på sygedagpenge har vist en faldende tendens i perioden, mens antallet på kontanthjælp har vist en stigende tendens. Efter at have ligget på et stabilt niveau i perioden fra 2010 til 2012 er der sket et fald i antallet af forsikrede ledige fra starten af 2013 til midten af Bruttoledigheden i Egedal Kommune lå i maj 2014 på 3,0 %. Bruttoledigheden er stadig væsentlig lavere end i Region Hovedstaden og på landsplan, hvor den tilsvarende ledighedsprocent i april 2013 var på henholdsvis 4,8 % og 5,2 %. Med afsæt i en prognose, som Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har udarbejdet på baggrund af Økonomisk Redegørelse fra maj 2014, og med inddragelse af de lokale omstændigheder, der præger arbejdsmarkedet i Egedal Kommune. Det forventes her, at der vil ske et fald i ledigheden på omkring 10 % fra udgangen af 2013 til udgangen af 2015, svarende til 75 fuldtidspersoner. Det bemærkes dog, at de nævnte forhold er forbundet med endog meget stor usikkerhed som følge af de nationale og internationale konjunkturer. Figur 1. Udvikling i bruttoledigheden januar 2009 maj 2014 Kilde: Danmarks Statistik, AUP01 Beskæftigelsen i Egedal Kommune Arbejdsmarkedet i Egedal Kommune er stadig mærket af den lavkonjunktur, der ramte Danmark i efteråret Hertil kommer den demografiske udvikling, som betyder at et større antal ældre borgere trækker sig ud af arbejdsmarkedet i disse år. Antallet af fuldtidsbeskæftigede, der lå i underkanten af personer ultimo 2009, faldt således til ca personer i Antallet af beskæftigede i Egedal Kommune stabiliserede sig dog på dette niveau igennem 2013, og forventes at stige frem imod udgangen af Arbejdsmarkedet i og omkring Egedal Kommune er kendetegnet af et stort antal jobåbninger. Mere end en kvart million personer startede således i et nyt arbejde i Hovedstadsområdet eller i Nordsjælland i løbet af Langt hovedparten af disse jobåbninger findes i eller i umiddelbar nærhed af København. Således var der alene jobåbninger i eller i umiddelbar nærhed af København og yderligere jobåbninger i Københavns omegn.

4 Figur 2. Antallet af jobåbninger i og omkring Egedal Kommune i 2012 Nye reformer på beskæftigelsesområdet Den 1. januar 2014 er Kontanthjælpsreformen trådt i kraft, og dermed er de økonomiske konsekvenser indarbejdet i budget I forbindelse med denne reform er der etableret en indgang for de unge under 30 år, idet der er oprettet et ungeteam, der varetager sagsbehandlingen. et har et tæt samarbejde med Erhvervsskolerne, for at sikre at de unge ikke falder ud af uddannelsessystemet. et har ansat en mentor for at styrke denne indsats frem for at købe mentortimer hos ekstern leverandør. Folketinget har i juni 2014 yderligere vedtaget to reformer. Sygedagpengereformen træder i kraft 1. juli 2014 for en dels vedkommende og resten 1. januar Det er uafklaret, hvor mange såkaldte jobafklaringsforløb den nye lovgivning vil medføre, hvilket vil blive afklaret i praksis. Reformen bevirker, at borgerne skal tilbydes flere samtaler, hvorfor der vil komme flere udgifter til mødeafholdelse. Endvidere vil udgifterne til lægeerklæringer stige. En udfordring i forhold til reformen er ventetiderne i Regionen for så vidt angår behandlingssystemet. Endelig er der vedtaget en Beskæftigelsesreform, som ændrer indsatsen for de forsikrede ledige. Samarbejdet med A-Kasserne intensiveres yderligere, og borgerne skal tilbydes flere samtaler i et. I tilknytning hertil ydes der en stor indsats med at bistå virksomhederne i forhold til rekruttering af ordinær arbejdskraft, hvorfor der endvidere også fortsat er fokus på samarbejdet med erhvervsafdelingen i Center for Plan, Kultur og Erhverv. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Som en konsekvens af den forkortede dagpengeperiode blev det fra 1. juli 2013 muligt at modtage en såkaldt midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Det er gældende for denne ydelse, at borgerne højst kan modtage A-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i sammenlagt 4 år. Jobcentret har stor fokus på målgruppen og har specialiseret indsatsen i forhold til såvel sagsbehandlingen som den virksomhedsrettede indsats. Integrationsindsats I Egedal Kommune har der gennem en årrække været en stigning af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er steget fra 306 helårspersoner i december 2011 til 343 helårspersoner i december 2013, svarende til en stigning på 12 %. På den baggrund har Byrådet maj 2014 besluttet, at opnormere området med en jobkonsulent. Gruppen består af kvoteflygtninge og familiesammenførte indvandrere. Der opleves især at være en udfordring i forhold til gruppen af kvoteflygtninge, der er en blandet gruppe med hensyn til nationalitet og baggrund. Egedal Kommune arbejder

5 fortsat på at få en mere homogen gruppe til kommunen, som i højere grad svarer til de tilbud, kommunen har mulighed for at give. Kvoten udmeldes hvert år af Udlændingestyrelsen i slutningen af september. et forventer, at der yderligere vil komme i alt 51 kvoteflygtningen i Tabel 2 ets budget fordelt på rammer Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) Kultur og Erhvervsudvalget Centerets bevilling i alt Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 8. oktober 2014 (i 2015-priser) ets bevilling jf. tabel 2 hører under Kultur- og Erhvervsudvalget og udgør i alt netto 255,7 mio. kr. Forskydningen mellem 2014 til 2015 på 6,1 mio. kr. skyldes blandt andet et større forbrug på integrationsområdet, da antallet af kvoteflygtninge er stigende, samt implementeringen af Sygedagpengereformen. Aktivitetsforudsætninger Grundelementet i aktivitetsbaseret budgetlægning er pris pr. enhed ganget med mængde. På forsørgelsesydelserne er anvendt de gældende satser 2013, der er prisfremskrevet. De endelige satser udmeldes ultimo året efter vedtagelsen af finansloven. ets budgetramme er primært fastlagt på baggrund af aktiviteter. Der er aktivitetsbaseret budgetlægning på områder med lovbundne forsørgelsesydelser. Den del af budgetlægningen, der ikke er aktivitetsbaseret, er blandt andet administration, det kommunale beskæftigelsesprojekt og statslige puljer. Disse udgifter påvirkes ikke af ændringer i aktiviteten. Generelt gælder for budgetlægningen, at den lineære budgetmodel er valgt ud fra en antagelse om, at ledigheden i den aktuelle måned (maj 201 afspejler ledigheden i hver måned tet for er udarbejdet med samme forventninger som for Det skyldes, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger prognoser for

6 Tabel 2.1 Tilbud til udlændinge Antal Enhedspris 1 kurser (1.000 kr.) (1.000 kr.) Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. integrationslovens a Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister iflg. lov om danskuddannelse til voksne udlændinge Tolkeudgifter, Ikke aktivitetsbaseret budget 143 I alt (bruttoudgifter) Antal tilskud Resultattilskud, bestået danskprøve Resultattilskud, ordinær beskæftigelse Grundtilskud Grundtilskud, mindreårige Statsrefusion I alt (indtægter) Netto bevilling for integrationsprogram ) Beløbene er afrundet til nærmeste kr. Enhedsprisen er en gennemsnitsberegning af modulpriserne for de benyttede kurser i danskundervisning. Mængden tager udgangspunkt i det antal kurser, der er købt på sprogskoler mv. i Gennemsnitsprisen er prisfremskrevet til 2015 niveau. Refusionen er en 50 % statslig medfinansiering af udgifter til aktivering af flygtninge og andre personer omfattet af integrationsloven. Andre personer er familiesammenførte indvandrere og au-pairs. Herudover modtages grundtilskud og resultattilskud. Grundtilskuddet modtages for alle borgere omfattet af integrationsloven. Resultattilskuddet modtages for samme persongruppe, der er kommet i ordinær beskæftigelse, ordinær uddannelse eller bestået danskundervisning. Resultattilskuddene gives for at sikre incitament til en aktiv integrationsindsats, og bidrager til at Egedal Kommune har overskud på budgettet.

7 Tabel 2.2 Kontanthjælp til udlændinge efter integrationsloven Helårs- Ydelse 1 Kontanthjælp til forsørgere efter integrationsloven Kontanthjælp til ej forsørgere efter integrationsloven Kontanthjælp til unge udeboende efter integrationsloven 2) Kontanthjælp til unge hjemmeboende efter integrationsloven 3) Hjælp i særlige tilfælde, ikke aktivitetsbaserede udgifter 158 I alt (bruttoudgifter) Refusion I alt (indtægter) Netto bevilling for kontanthjælp Kilde: KOM -LIS pr. 31/ ) Beløbene er afrundet til nærmeste kr. 2) Der er taget udgangspunkt i en kontanthjælpsydelse på kr. pr. måned. 3) Der er taget udgangspunkt i en kontanthjælpsydelse på kr./md. Borgere, der er omfattet af integrationsloven, er berettiget til kontanthjælp. Der er i budgettet forudsat 79 helårspersoner i 2015 svarende til antallet pr. 31. maj Der tildeles hvert år et antal kvoteflygtninge, der udmeldes i september Personsammensætningen er en blandet sammensætning, der kan bestå af familier, hvoraf kun forældrene modtager forsørgelsesydelse eller enkeltpersoner, der individuelt er berettiget til en forsørgelsesydelse. Da integrationsperioden udløber efter 3 år, er der en løbende tilgang og afgang af personer berettiget til ydelsen. lægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2013 efter vedtagelsen af finansloven - ganget med det forventede antal modtagere. Tabel 2.3 Sygedagpenge Helårs- Ydelse 1 Sygedagpenge (efter 52 uger) Sygedagpenge 5-8 uger 3) Sygedagpenge 9-52 uger (aktiv) 3) Sygedagpenge 9-52 uger (passiv) 2) I alt (bruttoudgifter) % refusion % refusion I alt (indtægter) Netto bevilling for sygedagpenge Kilde: KOM -LIS pr. 31/ ) Beløbene er afrundet til nærmeste kr. 2) 30 % refusion ved passiv forsørgelse og vedlednings- og opkvalificeringsforløb 3) 50 % refusion ved virksomhedsrettet aktivering og ordinær uddannelse. På området afholdes udgifter vedrørende sygedagpenge til personer, der ikke modtager løn under sygdom, samt refusion til arbejdsgivere der afholder løn til sygemeldte ansatte. et varetager opfølgninger i sygedagpengesager, mens udbetalingen af ydelsen foretages i Center for Borgerservice. lægningen er foretaget ved at sætte det aktuelle forbrug pr. 31. maj 2014 i forhold til ydelsen. Ydelsen er den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2013 efter vedtagelsen af finansloven.

8 Tabel 2.4 Kontanthjælp (passive) Helsårs- Ydelse 1 Uddannelseshjælp i passive perioder 2) 90, Kontanthjælp til forsørgere 2) 104, Kontanthjælp til ej forsørgere 2) 95, Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension 2) 2, Kontanthjælp til unge udeboende 2) 6, Kontanthjælp til unge hjemmeboende 2) 6, Ikke aktivitetsbaseret budget 579 I alt (bruttoudgifter) % refusion I alt (indtægter) Netto bevilling for kontanthjælp Kilde: KOM -LIS pr. 31/ ) Beløbene er afrundet til nærmeste kr. 2) 30 % refusion ved passiv forsørgelse. Egedal Kommune yder hjælp i form af kontanthjælp og tillægsydelser jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om aktiv socialpolitik. et foretager rådighedsvurderingen i forhold til, om borgeren står til rådighed for arbejdsmarkedet og afgiver tilbud. Udbetalingen finder sted i Center for Borgerservice. I forbindelse med kontanthjælpsreformen er kontanthjælpen blevet splittet op med en ny ydelse uddannelseshjælpen for de kontanthjælpsmodtagere, der er uddannelsesparate. Området skal derfor ses i sammenhæng med området for aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. lægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2013 efter vedtagelsen af finansloven - ganget med det forventede antal modtagere. Tabel 2.5 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Helårs- Ydelse 1 Uddannelseshjælp med 50 pct. Refusion 17, Uddannelseshjælp med 30 pct. Refusion 33, Forsørgelse af personer i tilbud kap. 10 2) 23, Forsørgelse af personer i tilbud efter kap. 10 og 11 i ordinær 24, uddannelse 3) Ikke aktivitetsbaseret budget med 30 pct. refusion 122 Ikke aktivitetsbaseret budget med 50 pct. refusion 5) Ikke aktivitetsbaseret budget godtgørelse efter lov om aktiv -299 beskæftigelse 83 m.v. I alt (bruttoudgifter) 97, % refusion % refusion I alt (indtægter) Netto bevilling for aktiverede Kilde: KOM -LIS pr. 31/ ) Beløbene er afrundet til nærmeste kr. 2) 30 % refusion ved vejlednings- og opkvalificieringsforløb 3) 50 % refusion ved virksomhedsrettet aktiviering og ordinær uddannelse Bl.a. kontanthjælp under forrevalidering 5) Bl.a. løntilskud til kontanthjælpsmodtagere. Kontanthjælpen for aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere bliver udbetalt, når borgere er i aktivering. Aktiveringen er tilbud om vejledning og opkvalificering, hvor kommunen modtager 30 % i statsrefusion, eller virksomhedspraktik og løntilskud, hvor statsrefusionen udgør 50 %. I forbindelse med kontanthjælpsreformen er kontanthjælpen blevet splittet op med en ny ydelse uddannelseshjælpen for de kontanthjælpsmodtagere, der er

9 uddannelsesparate. Området skal derfor ses i sammenhæng med området for passive kontantog uddannelseshjælpsmodtagere. lægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år prisfremskrevet - ganget med det forventede antal modtagere. Begrebet helårspersoner er en beregnet størrelse, hvorfor antallet optræder med 1 decimal. Tabel 2.6 Forsikrede ledige Helårs- Ydelsen 1 Dagpenge i aktive perioder 2) 34, Dagpenge i aktive perioder 3) 13, Dagpenge i passive perioder 3) 399, Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder, 50 % kommunalt bidrag 25, Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder, 70 % kommunalt bidrag 50, Befordringsgodtgørelse, ej aktivitetsbaseret 137 I alt (bruttoudgifter) Netto bevilling for arbejdsløshedsdagpenge Kilde: KM D-ØS pr. 31/ ) Beløbene er afrundet til nærmeste kr. 2) 50 % kommunalt bidrag 3) 70 % kommunalt bidrag Da A-kasserne udbetaler a-dagpenge, betaler Egedal Kommune en andel af forsørgelsesydelse i stedet for at udbetale hele ydelsen og modtage refusion fra staten. Kommunerne står for beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Udbetalingen af arbejdsløshedsdagpengene sker fortsat i A-kasserne. Tilbuddene i form af vejledning og opkvalificering, løntilskud, virksomhedspraktik m.fl. er lovbundne jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tabel 2.7 Revalidering Helårs- Ydelse 1-2 Revalideringsydelse (passiv) 3) Ansættelse med løntilskud 5) Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik 5) Revalideringsydelse (aktiv) Hjælpemidler, ikke aktivitetsbaseret 122 I alt (bruttoudgifter) % refusion % refusion % refusion -281 I alt (indtægter) Netto bevilling for revalidering Kilde: KOM -LIS pr. 31/ ) Beløbene er afrundet til nærmeste lr. 2) Der er taget udgangspunkt i den højeste revalideringsydelse på kr pr. måned 2) 30 % refusion ved passiv forsørgelse og vedlednings- og opkvalificeringsforløb 3) 50 % refusion ved virksomhedsrettet aktiviering og ordinær uddannelse 65 % refusion ved virksomhedsrevalidering lægningen er foretaget ved at sætte det aktuelle forbrug pr. 31. maj 2014 i forhold til ydelsen. lægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2013 efter vedtagelsen af finansloven - ganget med det forventede antal modtagere. Begrebet helårspersoner er en beregnet størrelse, hvorfor antallet optræder med 1 decimal. I forhold til budgettet for 2014, forventes et færre antal personer på arbejdsløshedsdagpenge i 2015, idet arbejdsløshedsdagpengeperioden er nedsat til 2 år, og der er indregnet et fald i ledigheden på ca. 10 %. Hertil kommer budgettet vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvorfor det

10 samlede budget for medfinansieringen af arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse er større i Revalidering er et tilbud til borgere, som har mistet deres job af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Området omfatter revalideringsydelse, udgifter til ordinær uddannelse samt tillægsydelser jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er i 2015 forudsat 21 helårspersoner svarende til antallet pr. 31. maj 2014, idet udviklingen i antallet forudsættes stabil. lægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2013 efter vedtagelsen af finansloven, fremskrevet til 2015-prisniveau - ganget med det forventede antal modtagere. Tabel 2.8 Ledighedsydelse og fleksjobrefusioner Helårs- Ydelse 1 Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget 33, Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i 3) 92, Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob 3) 145, Løntilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 3) 7, Løntilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 3) 8, Ledighedsydelse i visitationsperioden 2) 21, Ledighedsydelse i mellem fleksjob 2) 19, Ledighedsydelse under sygdom og barsel 2) 1, Ledighedsydelse under aktivering med 30 % refusion 2) 9, Ledighedsydelse under aktivering med 50 % refusion 5) 6, Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 14, (skånejob) Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65% refusion 83, Fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65% 3, refusion I alt (bruttoudgifter) % refusion % refusion % refusion I alt (indtægter) Netto bevilling for løn til personer på fleksjob og ledighedsydelse Kilde: Opgørelsen af helårspersoner på ledighedsydelse jf. KOM -LIS 1) Beløbene er afrundet til nærmeste kr. 2) 30 % refusion ved passiv forsørgelse og vedlednings- og opkvalificeringsforløb 3) M ængden er opgjort som antallet af faktiske personer mens enhedprisen er en gennemsnitsberegning på baggrund af udbetalt lønrefusion i % refusion ved aktivering i virksomhedspraktik 5 ) Enhedsprisen er opgjort på baggrund af den højest mulige ydelsesbetaling Ledighedsydelse gives til ledige personer med varige begrænsninger, som er berettigede til fleksjob. Området er påvirket af den nye førtidspension- og fleksjobreform, der trådte i kraft 1. januar Formålet med reformen er blandt andet at mindske tilgangen af personer til permanent offentlig forsørgelse i form af førtidspension og øge udnyttelsen af restarbejdsevnen. Fremover afholder virksomhederne de faktiske lønudgifter i forhold til medarbejderens produktivitet, og kommunen supplerer med såkaldt fleksløntilskud. Der er i 2015 forudsat 442 helårspersoner, svarende til antallet pr. 31. maj Her er indarbejdet en forventet nedgang efter den gamle fleksjobordning og en forventet tilgang til den nye ordning. lægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2013 efter vedtagelsen af finansloven - ganget med det forventede antal modtagere. lægningen vedrørende løntilskud og lønrefusioner er foretaget ved at sætte aktuelle forbrug pr. 31. maj 2013 i forhold til ydelsen. Ydelsen er en gennemsnitsberegning på baggrund af udbetalt lønsum i Begrebet helårspersoner er en beregnet størrelse, hvorfor antallet kan optræde med 1 decimal.

11 Tabel 2.9 Ressourceforløb Helårs- Enhedspris 1 til personer (1.000 kr.) området 1) Ressourceforløbsydelse (passiv) 2+3) 15, Ressourceforløbsydelse (aktiv) 2+ 5, Driftsudgifter, Ikke aktivitetsbaseret budget 5) 499 I alt (bruttoudgifter) 20, % refusion % refusion -682 I alt (indtægter) Netto bevilling for revalidering ) Beløbene er afrundet til nærmeste kr. 2) Ressourceforløbsydelsen afhænger af borgerens tidligere forsørgelsesniveau. Der er taget udgangspunkt i den højeste ydelse på kontanthjælp på kr pr. måned. 3) 30 % refusion ved passiv forsørgelse og vejlednings- og opkvalificeringsforløb. 50 % refusion ved ordinær uddannelse og vejledning- og opkvalificeringsforløb. Ressourceforløbsydelsen er et tiltag i forbindelse med førtidspensions- og fleksjobreformen. Reformen er målrettet de personer, der er kendetegnet ved at have betydelige komplekse problemstillinger. Ressourceforløbet skal yde en sammenhængende tværfaglig indsats med bl.a. Center for Social Service, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice. lægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år - ganget med det forventede antal modtagere. Begrebet helårspersoner er en beregnet størrelse, hvorfor antallet optræder med 1 decimal.

12 tet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser Centerets bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 3 et budget funktionsopdelt Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) Kultur og Erhvervsudvalget Erhvervsgrunduddannelser Integrationsprogram m.v Kontanthjælp for flygtninge omfattet af integrationsprogrammet Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.m Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til ledige ansat i kommuner samt til alternative tilbud Servicejob Beskæftigelsesordninger Lægeerklæringer Jobcentre Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 8. oktober 2014 (i 2015-priser)

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

Indhold. 1. Indledning og sammenfatning...3. 2. Statens økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen...7. 3. Evalueringens metode...

Indhold. 1. Indledning og sammenfatning...3. 2. Statens økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen...7. 3. Evalueringens metode... Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Statens økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen...7 3. Evalueringens metode...14 4. Kvalitativ undersøgelse...17 4.1 Styringssystemet som helhed...18

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 17. Beskæftigelsesministeriet... 4 4 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Ivan Leth, formand

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere