Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift Overførsel fra 2013*

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*"

Transkript

1 Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne forsørgelsesydelse og støtte, så de kan få en uddannelse eller få fodfæste på arbejdsmarkedet. Området består af: Forsørgelsesydelser, Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger, Lægeerklæringer samt Integrationsrådet. Center for Job og Uddannelse er områdets administration og består af et Ydelsescenter samt et Jobcenter, der visiterer borgerne til de forskellige aktiviteter og forsørgelsesydelser, som de har krav på. 1. Budgetområdets hovedtal Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal kr. Oprindeligt budget Overførsel fra 2013* Tillægsbevillinger Korrigeret budget Forbrug Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift Bruttoudgifter i alt Bruttoindtægter i alt heraf servicedrift Rammestyrede områder i alt Rammestyrede bruttoudgifter Rammestyrede bruttoindtægter Ikke-rammestyrede områder i alt Ikke-rammestyrede bruttoudgifter Ikke-rammestyrede bruttoindtægter Nettoanlægsudgifter Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/negative overførsler angives -, mindreforbrug/positive overførsler angives + 2. Regnskabsbemærkninger - Drift På budgetområde 722 udgør det korrigerede driftsbudget netto kr. i. Heraf udgør det ikke-rammestyrede område kr. og det rammestyrede område kr. Regnskab viser et samlet mindreforbrug på kr., hvilket svarer til en afvigelse på 2,64 pct. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på kr. på det rammestyrede område og et mindreforbrug på kr. på det ikke-rammestyrede område. På servicedriftsområdet (det rammestyrede område) bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagede budget. På budgetområde 722 er der en afvigelse på 9,18 pct. i forhold til det oprindelige budget og 9,58 pct. i forhold til det korrigerede budget. Årets resultat på de enkelte totalrammeenheder/områder fremgår af nedenstående tabel. 1

2 Regnskab Tabel 2, Specifikation af totalrammeenheder Totalrammeenhed kr. Oprindeligt budget Overførsel fra 2013* Tillægsbevillinger Korrigeret budget Forbrug Mer/mindre forbrug Rammestyret område: Øvrig beskæftigelse Midlertidig bolig flytninge Driftsudg. Nytteindsats Løn til forsikrede ledige i kommunal løntilskud Sekretariat og forvaltninger Integrationsrådet Ikke rammestyret område Øvrig bekskæftigelse (seniorjob) Ydelser Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Særlig uddannelsesordning Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og Ledighedsydelse Ressourceforløb/ Jobafklaringsforløb Udgifter til forsikret ledige (Beskæftigelsestilskud) Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Aktivering Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesordninger Total på budgetområde Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/negative overførsler angives -, mindreforbrug/positive overførsler angives + Områderne beskrives nærmere nedenfor. Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto kr. Regnskab viser et mindreforbrug på kr., hvilket svarer til 9,18 pct. af det korrigerede budget. 2

3 Regnskab Øvrig beskæftigelse mindreforbrug på i alt kr. skyldes blandt andet et mindreforbrug på Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen på i alt kr. Forklaringen er, at færre forsikrede ledige end budgetlagt har været ansat i kommunalt løntilskud, fordi antallet af forsikrede ledige har været faldende de senere år. Mindreforbruget på løn til forsikrede ledige ansat i kommunen modsvares delvis af et merforbrug til Midlertidig boligplacering af flygtninge på i alt kr., som skyldes, at kommunens flygtningekvote har været højere end budgetlagt. Derudover fremkommer et merforbrug til Nytteindsats Ren By på i alt kr. Merforbruget på Nytteindsats skyldes, at der ikke er lagt budget til det på det rammestyrede område. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har præciseret, at udgiften til Nytteindsats skal ligge på det omkostningssted, hvor aktiviteten finder sted. Budgettet til Nytteindsats ligger under Aktivering på det ikke rammestyrede område, så der er således ikke tale om et egentligt merforbrug, men om en budgetteknisk ændring. Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto kr. Regnskab viser et mindreforbrug på kr., hvilket svarer til 2,54 pct. af det korrigerede budget. Seniorjob Der er et mindreforbrug på udgifterne til seniorjob i kommunen på kr. Ydelser Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv. For Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv. er der et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes en stigning i kvoten for hvor mange flygtninge Helsingør Kommune skal modtage. Det har medført øgede udgifter til kontanthjælp, danskundervisning og tolkeudgifter. Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv. finansierer udgifter til danskundervisning, mentorer samt kontanthjælp til udlændinge omfattet af introduktionsprogram. Der modtages 50 pct. statsrefusion af de nævnte udgifter. Derudover er der indtægter som følge af resultattilskud og grundtilskud. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram Det oprindelige budget blev beregnet på baggrund af en gennemsnitsmængde på 45 kontanthjælpsmodtagere. Efterfølgende blev mængden opjusteret ved pr. 31. august til 75 borgere. Den endelige gennemsnitsmængde for er 78 borgere. Merforbruget på kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet er på kr. Gennemsnitli gt budget Gennemsnitli gt budgetrevisio n pr. 31. august 3 Gennemsnitli gt pr., Gennemsnits -pris pr., kr. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme t

4 Regnskab Sygedagpengemodtagere Der er et mindreforbrug på udgifterne til sygedagpengemodtagere på kr. som fordeler sig med et mindreforbrug på kr. på udgifter til sygedagpengemodtagere ml. 5 og 52 uger og et mindreforbrug på kr. på udgifterne til sygedagpengemodtagere over 52 uger. Det oprindelige budget blev beregnet på baggrund af en gennemsnitsmængde på 800 sygedagpengemodtagere. Som følge af sygedagpengereformen blev mængden nedjusteret ved en til 721 borgere. Den endelige gennemsnitsmængde for er 762 borgere. Flere borgere på sygedagpenge vil umiddelbart betyde øgede nettoudgifter, men samtidig har den månedlige gennemsnitspris været lavere end forventet for sygedagpengemodtagere mellem 5 og 52 uger og der været ekstraordinære indtægter vedr. regresindtægter på kr. budget pr., pr., kr. Sygedagpenge 5-52 uger Sygedagpenge over 52 uger Kontant- og uddannelsesmodtagere På udgiften til Kontant- og uddannelsesmodtagere er der et mindreforbrug på kr. Kontanthjælpsmodtagere Det oprindelige budget blev beregnet på baggrund af en gennemsnitsmængde på kontanthjælpsmodtagere. Efterfølgende blev mængden opjusteret ved en pr. 31. august til borgere, mens den endelige gennemsnitsmængde for er borgere. Den månedlige gennemsnitpris er faldet fra en pr 31. august til. Fordi antallet af kontanthjælpsmodtagere, som ikke er forsørgere, har været højere end forventet. Uddannelseshjælpsmodtagere Det oprindelige budget blev beregnet på baggrund af en gennemsnitsmængde på 574 Uddannelseshjælpsmodtagere. Efterfølgende blev mængden nedjusteret ved en til 500 borgere. Den endelige gennemsnitsmængde for er 454 borgere. Den månedlige gennemsnitspris er steget fra en til, da andelen af de aktiverede kontanthjælpsmodtagere, som var i virksomhedsrettet aktivering, har været mindre end forventet. Det modsvares til dels af, at der er flere aktiverede kontanthjælpsmodtager, som har deltaget i afklarende eller opkvalificerende tilbud. 4

5 Regnskab budget t pr., pr., Kontanthjælp Uddannelses hjælp Forrevalidering Særlig uddannelsesordning Der er et samlet mindreforbrug på udgiften til særlig uddannelsesydelse på kr. Det oprindelige budget blev beregnet på baggrund af en gennemsnitsmængde på 40 borgere, der modtog Særlig Uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Den endelige gennemsnitsmængde for er 29 borgere. Ordningen stoppede pr budget antal pr. pr. 31. august Gennemsnits-pris pr. pr. 31. august, kr. pr., Særlig uddannelsesydelse Revalidering På udgifterne til revalidering er der et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget skyldes primært, at den månedlige gennemsnitspris er blevet lavere end forventet ved en. Den lavere månedlige gennemsnitspris skyldes, at andelen af revalidender under 25 år, som kun får den halve revalideringsydelse, har været højere end forventet. Det oprindelige budget blev beregnet på baggrund af en gennemsnitsmængde på 120 revalidender. Efterfølgende blev mængden nedjusteret ved en til 75 borgere. Den endelige gennemsnitsmængde for er 70 borgere. budget t pr., pr., Revalidering

6 Regnskab Løntilskud til personer i fleksjob samt ledighedsydelse Der er et samlet merforbrug på udgifter til fleksjob samt personer på ledighedsydelse på kr. Fleksjob På udgifterne til lønrefusion til borgere i fleksjob er der et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget skyldes, at den månedlige gennemsnitspris til løntilskudsstillinger har været lavere end forventet. Det oprindelige budget blev beregnet på baggrund af en gennemsnitsmængde på 425 borgere i fleksjob. Den endelige gennemsnitsmængde for er 426 borgere i fleksjob. Ledighedsydelse På udgifterne til ledighedsydelse er der et merforbrug på kr. Det oprindelige budget blev beregnet på baggrund af en gennemsnitsmængde på 119 ledighedsydelsesmodtagere. Efterfølgende blev budgettet opjusteret ved en d. 31. august til 130 borgere. Den endelige gennemsnitsmængde for er 120 borgere. Det lavere antal borgere på ledighedsydelse har ikke ført til lavere udgifter, da den månedlige gennemsnitspris har været højere end forventet. Den højere gennemsnitspris skyldes, at der har været flere sager end forventet, hvor kommunen ikke har modtaget statsrefusion. budget t pr., pr., Fleksjob Ledighedsydelse Ressourceforløb/Jobafklaringsforløb Der er et samlet mindreforbrug på udgiften til Ressourceforløb/jobafklaringsforløb på kr. t budget t 6 t pr. budgetrevisio n pr. 31. august, kr. Gennemsnits -pris pr., kr. Ressourceforløb Jobafklaringsforløb Mindreforbruget skyldes, at antallet af borgere, som er overgået til jobafklaringsforløb, har været væsentligt lavere end forventet ved en pr I forbindelse med sygedagpengereformen skal alle sygemeldte inden den 22. uge af sygeforløbet have vurderet, om de er berettiget til fortsat at modtage sygedagpenge. Såfremt det vurderes, at borgeren ikke er berettiget til dette, overgår borgeren til et jobafklaringsforløb. I forhold til jobafklaringsforløb har flere sygmeldte borgere valgt at raskmelde sig fremfår at overgå til den mindre jobafklaringsydelse.

7 Regnskab Udgifter til forsikrede ledige Kommunen har udgifter til dagpenge til forsikrede ledige samt beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Udgifterne finansieres i udgangspunktet af beskæftigelsestilskuddet, som kommunen modtager på indtægtssiden med de månedlige 12-delsrater fra Indenrigs- og Økonomiministeriet. Samlet set er der et merforbrug på kr. på udgifterne til forsikrede ledige. Dagpenge til forsikrede ledige For de forsikrede ledige er der et mindreforbrug på kr. Det oprindelige Budget blev beregnet på baggrund af en gennemsnitsmængde på dagpengemodtagere. Efterfølgende blev mængden nedjusteret ved en til 960 modtagere. Den endelige gennemsnitsmængde for er 951 borgere. budget t pr., pr., Forsikret ledig/midlertidig arbejdmarkedsydelse Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På udgifterne til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige er der et merforbrug på kr. Mindreforbruget på beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige skyldes hovedsageligt, at udgiften til Jobrotation på kr. er bogført i. Men udgiften til jobrotation refunderes med 100 pct., når projektperioden udløber i Aktivering Denne budgetpost finansierer driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats samt mentorer. På området er der et samlet mindreforbrug på kr. svarende til 3,1 pct. af det korrigerede budget. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats For Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats er der et mindreforbrug på kr., som hovedsageligt skyldes et mindreforbrug på projektet Rigtige jobs på kr. Projekt Rigtige jobs blev med vedtagelsen af budget stoppet. Derudover er budgettet til Nytteindsats på i alt kr. budgetlagt under Aktiveringer, men bogført på det rammestyret område. Beskæftigelsesordninger For Beskæftigelsesordninger er der et mindreforbrug på kr. 7

8 Regnskab I forbindelse med sagsrevisionen 2013 blev det konstateret, at driftsudgifter til aktivering af STU-elever, som er givet efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, fejlagtigt er bogført på budgetområde 618 på det sociale område. Udgiften skulle have været bogført under budgetområde 722, beskæftigelse. Derfor er der i omplaceret udgifter svarende til kr. til beskæftigelsesområdet. Udgiften for årene 2011 til 2013 var refusionsberettigede med 50 pct. Refusionen for aktivering af STU-elever for årene 2011 til 2013 udgør en indtægt på i alt kr. og er berigtiget i forbindelse med indberetningen af de sociale refusioner. Den ekstraordinære refusionsindtægt på kr. og udgiften til aktivering af STU elever på kr. udgør netto en indtægt på kr. For mentorer er der et mindreforbrug på kr. som skyldes ekstraordinære midler vedr. Lov og Cirkulære programmet. Da midlerne først er blevet tildelt i Kommuneaftalen juni, har det ikke været muligt at disponere over alle midlerne i. Tillægsbevillinger Tabel 3 viser tillægsbevillinger givet i løbet af på budgetområde 722 Bevillingsændring kr. DRIFT Rammestyret 294 Frigivelse af indefrosne midler 294 Ikke rammestyret Nye priser NPV 63 Budgetrevision pr 30/ Budgetrevison pr 31/ Tillægsbevillinger på budgetområde drift Regnskabsbemærkninger - Anlæg Der var i ingen anlægsprojekter på området. 8

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Enhedslistens folketingssekretariat 20. maj 2013 NOTAT Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Dette notat beskriver hovedelementerne i Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Notatet er delt op

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune.

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Notat: Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Nærværende notat redegør for Viborg Kommunes indsats overfor sygemeldte i perioden 2011-2012. Redegørelsen tager sit udgangspunkt

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister

De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister 10. april 2012 De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister 1 Baggrund og forudsætninger for beregningerne Beregningerne i notatet

Læs mere

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Der blev i maj 2010 nedsat en intern arbejdsgruppe med henblik på analyse af ovenstående område, samt at få et samlet

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre

Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre Årsrapport 2009 Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre 1 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 3 1.1 Præsentation af beskæftigelsessystemet 3 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3a Årets økonomiske resultater,

Læs mere

Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det

Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det Økonomi- og indenrigsministeriet lægger i nyt udspil op til en reform af refusions-systemet på beskæftigelsesområdet. Reformen dækker udgiftsområderne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Indhold. 1. Indledning og sammenfatning...3. 2. Statens økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen...7. 3. Evalueringens metode...

Indhold. 1. Indledning og sammenfatning...3. 2. Statens økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen...7. 3. Evalueringens metode... Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Statens økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen...7 3. Evalueringens metode...14 4. Kvalitativ undersøgelse...17 4.1 Styringssystemet som helhed...18

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 17. Beskæftigelsesministeriet... 4 4 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere