Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements )"

Transkript

1 UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex Vl Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) A. Princip 1. Hver bestanddel af årsrapporten skal kunne identificeres klart. Følgende oplysninger skal fremgå tydeligt og gentages efter behov i årsrapporten for at sikre en korrekt forståelse af de præsenterede oplysninger: a) Den regnskabsaflæggende virksomheds navn (og juridiske form), hjemsted og forretningsadresse samt evt. ændring i disse oplysninger siden sidste vedtægtsmæssige regnskabsafslutningstidspunkt. b) Hvorvidt de finansielle oplysninger dækker en enkelt licensansøger / licenstager eller en gruppe af virksomheder eller en anden kombination af virksomheder samt en beskrivelse af strukturen og sammensætningen af en sådan gruppe eller kombination. c) Det vedtægtsmæssige regnskabsafslutningstidspunkt samt den periode, som de finansielle oplysninger omfatter (for både aktuelle og sammenlignelige oplysninger) og d) præsentationsvaluta. B. Balance 1. Mindstekravene for balanceposter er angivet nedenfor. Omsætningsaktiver l. Likvider. Tilgodehavender fra spillersalg. l Tilgodehavender fra tilknyttede virksomheder og andre nærtstående parter. lv. Andre omsætningsaktiver. V. Varebeholdninger. Anlægsaktiver Vl. Materielle anlægsaktiver. V Immaterielle aktiver spillere. Vl Øvrige immaterielle aktiver. lx. Kapitalandele. X. Andre anlægsaktiver. Kortfristede gældsforpligtelser Xl. Kassekreditter og lån. X Gæld i forbindelse med spillerkøb. Xl Gæld til tilknyttede virksomheder og andre nærtstående parter. XlV. Gæld til medarbejdere.

2 UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex Vl 2 XV. Skyldige omkostninger til sociale myndigheder/skattemyndigher. XVl. Andre kortfristede forpligtelser. XV Kortfristede hensatte forpligtelser. Langfristede gældsforpligtelser XVl Banklån og andre lån. XlX. Gæld vedrørende transfer af spillere. XX. Skyldige omkostninger til sociale myndigheder/skattemyndigher. XXl. Andre langfristede gældsforpligtelser.. XX Andre skatteforpligtelser. XXl Langfristede hensatte forpligtelser. Nettoaktiver/-forpligtelser XXIV. Nettoaktiver/-forpligtelser. Egenkapital XXV. Kapitel og reserver. 2. Ledelsen kan overveje, om det er mest hensigtsmæssigt at præsentere posterne (l) til (XXV) i balancen eller i noterne. 3. Beløbet for nettoaktiver/-forpligtelser, der er summen af de samlede aktiver fratrukket de samlede forpligtelser, bruges til at fastsætte, om licensansøgeren/licenstageren har overtrådt Indikator 2, som beskrevet i manualens pkt C. Resultatopgørelsen 1. Mindstekravene for resultatopgørelsen er angivet nedenfor. Indtægter l. Billetsalg. Sponsorer og reklamer. l TV rettigheder. lv. Salg af merchandise. V. UEFA solidaritet and præmiebeløb. Vl. Andre driftsindtægter. Omkostninger V Produktions-/materialeomkostninger. Vl Personaleomkostninger. lx. Afskrivninger. X. Nedskrivninger af anlægsaktiver. Xl. Andre driftsomkostninger.

3 UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex Vl 3 Andet X Fortjeneste/tab ved afhændelse af aktiver. Xl Fortjeneste/tab ved afhændelse af immaterielle aktiver spillere. XlV. Finansielle indtægter. XV. Finansielle omkostninger. XVl. Skatteomkostninger. XV Resultat efter skat. 2. Ledelsen kan overveje, om det er mest hensigtsmæssigt at præsentere posterne (l) til (XVll) i balancen eller i noterne. D. Noter til årsrapporten 1. Noterne til årsrapporten skal præsenteres systematisk. Der skal for hver post i balancen, resultatopgørelsen og pengestrømsopgørelsen være krydshenvisning til relevant information i noterne. Mindstekravene for oplysning i noterne er som følger: a) Anvendt regnskabspraksis Grundlaget for udarbejdelse af årsrapporten og en oversigt af de væsentligste anvendte regnskabsprincipper. b) Materielle anlægsaktiver Hver enkelt kategori af materielle anlægsaktiver skal oplyses særskilt (f.eks. ejendom, stadion og udstyr). Følgende oplysninger skal vises for hver enkelt kategori af materielle anlægsaktiver: l. Den regnskabsmæssige bruttoværdi og de akkumulerede afskrivninger (sammendraget med akkumulerede nedskrivninger) ved regnskabsperiodens begyndelse og udløb. En afstemning af den regnskabsmæssige værdi ved regnskabsperiodens begyndelse og udløb, som viser tilgange, afgange, stigninger eller fald i løbet af regnskabsperioden hidrørende fra opskrivninger, nedskrivninger indregnet i resultatopgørelsen i løbet af perioden, evt. nedskrivninger tilbageført i resultatopgørelsen i løbet af perioden samt afskrivninger. De anvendte afskrivningsmetoder og brugstider (eller afskrivningssatser) skal oplyses under anvendt regnskabspraksis. c) Immaterielle anlægsaktiver Hver kategori af immaterielle anlægsaktiver skal oplyses særskilt (f.eks. spillerkontrakter, goodwill og andre immaterielle aktiver). Følgende oplysninger skal vises for hver enkelt kategori af immaterielle anlægsaktiver: l. Den regnskabsmæssige bruttoværdi og de akkumulerede afskrivninger (sammendraget med akkumulerede nedskrivninger) ved regnskabsperiodens begyndelse og udløb. En afstemning af den regnskabsmæssige værdi ved regnskabsperiodens begyndelse og udløb, som viser eventuelle tilgange, afgange og fald i løbet af

4 UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex Vl 4 perioden, der hidrører fra nedskrivninger indregnet i resultatopgørelsen i løbet af perioden samt afskrivninger. For nærmere information og vejledning om den regnskabsmæssige behandling af spillerkontrakter henviser vi til Annex VII. d) Pantsætninger og aktiver med ejendomsforbehold Forekomsten og omfanget af begrænsninger i ejendomsretten samt ejendom, stadion og udstyr, der er stillet som sikkerhed for forpligtelser eller garantier, skal oplyses. Tilstedeværelsen og den regnskabsmæssige værdi af immaterielle aktiver, hvis ejendomsret er underlagt begrænsninger, og den regnskabsmæssige værdi af immaterielle aktiver, der er stillet som sikkerhed for forpligtelser, skal oplyses. e) Finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver skal indeholde kapitalandele i dattervirksomheder, fælles kontrollerede virksomheder og associerede virksomheder. Når det gælder kapitalandele i dattervirksomheder, fælles kontrollerede enheder og associerede virksomheder skal følgende som minimum oplyses for hver kapitalandel: l. Navn. l lv. Hjemsted. Virksomhedens forretningsområde/aktiviteter. Ejerandel. V. Hvis forskellig, procentvis stemmeandel. Vl. En beskrivelse af den metode, der er anvendt ved den regnskabsmæssige behandling af kapitalandelene. f) Kassekreditter og lån For hver kategori af finansielle forpligtelser skal afgives følgende oplysninger: l. Oplysninger om omfanget og arten af finansielle instrumenter, herunder beløb og varighed og eventuelle væsentlige vilkår og betingelser, der kan indvirke på beløbet samt den tidsmæssige placering af fremtidige pengestrømme. Anvendte regnskabsprincipper og metoder, herunder kravene for indregning og det anvendte målegrundlag. g) Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser skal oplyses i særskilte kategorier. Ved vurderingen af, hvilke hensatte forpligtelser der kan samles i en kategori, er det nødvendigt at overveje, om posternes art er tilstrækkelig ens til, at de kan samles i en opgørelse for et enkelt beløb. For hver kategori af hensatte forpligtelser skal der gives oplysning om den regnskabsmæssige værdi ved starten og slutningen af perioden samt det udnyttede beløb og evt. indtægtsførte beløb i perioden.

5 UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex Vl 5 h) Selskabskapital og reserver Selskabskapital, andre reserver og overført resultat skal oplyses særskilt. l. Selskabskapital l Følgende skal oplyses i forhold til den selskabskapital, der er udstedt i løbet af året: * Antal udstedte aktier/anparter og typer heraf. * Overkurs (hvis relevant) fra udstedte aktier/anparter. * Det samlede beløb, der er genereret som følge af aktie-/anpartsudstedelsen. * Baggrund for udstedelse af nye aktier/anparter. Øvrige reserver Hvis ejendom, stadion og udstyr er opført til opskrevet værdi, skal opskrivningsreserven med angivelse af ændringer i løbet af regnskabsperioden og begrænsninger mht. udlodning af resterende beløb til aktionærer/anpartshavere oplyses. Overført resultat Saldoen for overført resultat (dvs. akkumuleret over-/underskud) ved regnskabsperiodens begyndelse og pr. balancedagen samt ændringer i løbet af perioden skal oplyses. i) Bestemmende indflydelse Når den regnskabsaflæggende virksomhed er under en anden parts bestemmende indflydelse, skal der oplyses om forholdet til den nærtstående part, navnet på denne part samt navnet på den øverste kontrollerende part, hvis dette ikke er samme part. Sådanne oplysninger skal gives, uanset om der har fundet transaktioner sted mellem de bestemmende parter og den regnskabsaflæggende virksomhed. j) Transaktioner med nærtstående parter Hvis der har været transaktioner mellem nærtstående parter i perioden, som regnskabet dækker, skal den regnskabsaflæggende virksomhed oplyse om arten af forholdet til den nærtstående part samt oplyse de transaktioner og mellemværender, herunder forpligtelser, der er nødvendige for en forståelse af den mulige indvirkning, som forholdet kan have på regnskabet. Regnskabsposter af ensartet karakter kan sammenlægges og oplyses under ét, medmindre særskilt oplysning er nødvendig for en forståelse af virkningen af transaktionerne mellem nærtstående parter på den regnskabsaflæggende virksomheds regnskab. Som minimum skal oplysningerne for hver enkelt nærtstående part omfatte: l. transaktionernes beløbsmæssige størrelse og art. l den beløbsmæssige størrelse af mellemværender, herunder forpligtelser, og: * disses betingelser og vilkår, herunder om de er sikret, samt arten af det vederlag, der skal erlægges til afregning, og * nærmere oplysninger om evt. modtagne eller afgivne garantier. hensatte forpligtelser til dubiøse tilgodehavender i forhold til mellemværendernes beløbsmæssige størrelse, og

6 UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex Vl 6 lv. den i regnskabsperioden indregnede omkostning til forventede tab på tilgodehavender eller dubiøse tilgodehavender fra nærtstående parter. De oplysninger, der kræves, skal gives særskilt for hver af følgende kategorier: * Modervirksomheden. * Virksomheder med fælles bestemmende indflydelse eller betydelig indflydelse på den regnskabsaflæggende virksomhed. * Dattervirksomheder. * Associerede virksomheder. * Joint ventures med den regnskabsaflæggende virksomhed som venturedeltager. * Nøglepersoner i virksomhedens eller modervirksomhedens ledelse. * Øvrige nærtstående parter. Det skal bekræftes, at betingelserne for transaktioner mellem nærtstående parter svarede til betingelserne for transaktioner mellem kvalificerede, villige, indbyrdes uafhængige parter, hvis sådanne betingelser kan dokumenteres. k) Eventualforpligtelser Medmindre der er ringe sandsynlighed for et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, skal den regnskabsaflæggende virksomhed for hver kategori af eventualforpligtelser på det vedtægtsmæssige regnskabsafslutningstidspunkt give en kort beskrivelse af eventualforpligtelsens art og, hvor det er praktisk muligt, l. et skøn over dens finansielle indvirkning. en angivelse af de usikkerheder, der vedrører omfanget af eller tidspunktet for et evt. træk på de økonomiske ressourcer. l muligheden for evt. godtgørelse. I) Begivenheder efter balancedagen Væsentlige ikke-regulerende begivenheder efter balancedagen skal oplyses (begivenhedens art og et skøn over dens finansielle indvirkning, eller en erklæring om, at et skøn ikke kan foretages). Eksempler på sådanne begivenheder er: l. Aftalelån, som snart forfalder uden nogen realistisk udsigt til forlængelse eller indfrielse. Omfattende driftstab. l Opdagelsen af besvigelser eller fejl, som viser, at årsrapporten ikke er korrekt. lv. Ledelsen beslutter, at den påtænker at lade virksomheden træde i likvidation eller indstille driften, eller at den ikke har noget andet realistisk alternativ til at gøre dette. V. Spillerhandler, hvor de betalte eller modtagne beløb er væsentlige. Vl. Transaktioner, der vedrører ejendom, f.eks. vedrørende klubbens stadion.

7 UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex Vl 7 m) Andre oplysninger l. Agenthonorarer l lv. Den samlede beløbsmæssige størrelse af de betalinger, der er foretaget til eller som tilfalder en agent, skal oplyses. Spillernes økonomiske rettigheder (eller lignende rettigheder) For enhver spiller, til hvem de økonomiske rettigheder eller lignende rettigheder ikke ejes fuldt ud af licensansøgeren, skal spillerens navn og den procentvise andel af de økonomiske rettigheder eller lignende rettigheder, som ejes af licensansøgeren, oplyses ved periodens begyndelse (eller ved købet af spillerkontrakten) og periodens udgang. Skatteomkostning De væsentligste skatteomkostningselementer skal oplyses særskilt. Dvs. det samlede beløb, der indgår i opgørelsen af regnskabsperiodens resultat mht. aktuel skat og/eller udskudt skat. Diverse Eventuelle yderligere oplysninger, der ikke er præsenteret i balancen, resultatopgørelsen eller pengestrømsopgørelsen, men som er relevante for forståelsen heraf, og/eller som kræves for at opfylde mindstekravene for finansielle oplysninger, skal medtages. 2. Noterne til perioderegnskabet består minimum af: a) en udtalelse om, at der i perioderegnskabet er anvendt samme regnskabspraksis og beregningsmetoder som i den seneste årsrapport, eller, hvis regnskabspraksis eller beregningsmetoder er ændret, en beskrivelse af ændringens art og indvirkning b) oplysning om eventuelle begivenheder eller transaktioner, der er væsentlige for forståelsen af den aktuelle delårsperiode. E. Ledelsens beretning 1. Årsrapporten skal indeholde en ledelsesberetning (lejlighedsvis også benævnt bestyrelsens beretning), der beskriver og forklarer hovedtrækkene i den regnskabsaflæggende virksomheds regnskabsmæssige resultat, aktiver, passiver og finansielle stilling samt de hovedrisici og usikkerheder, den står overfor. 2. Årsrapporten skal også indeholde navnene på de personer, der har været medlem af direktionen eller bestyrelsen og den regnskabsaflæggende virksomheds kontrolorganer gennem hele året.

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse A Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Shoe-d-vision Amba Grenåvej 637, 8541 Skødstrup CVR-nr. 24 24 67 79 Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent R, s Jens Baggesens Vej

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32. Årsrapport 2012-13. Internt regnskab

RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32. Årsrapport 2012-13. Internt regnskab RVV a.m.b.a. Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 25 22 78 32 Bank: Nordea 0658-4384 282 925 RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32 Årsrapport 2012-13 Internt regnskab

Læs mere

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011 Årsregnskab 2010/11 CVR-nummer 25286510 Årsrapport 2010/2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. november 2011 Christian Bjerre Kusk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven i høring

Ændring af årsregnskabsloven i høring November 2014 Ændring af årsregnskabsloven i høring Erhvervsstyrelsen har den 7. november 2014 udsendt et høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som er mange, implementeres

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Årsrapport 2013. for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40

Årsrapport 2013. for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40 Årsrapport 2013 for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40 Indholdsfortegnelse Påtegninger 3 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse 18 Balance 19 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ...

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ... 3S A/S CVR-nr. 12 10 14 49 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastlægge principperne for indregning og måling af

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere.

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere. Standarden fastlægger oplysningskrav vedrørende nærtstående parter og transaktioner med disse. Transaktioner og mellemværender mellem en virksomhed og andre virksomheder i samme koncern skal oplyses i

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere