bæredygtigt byggeri sustainability tekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bæredygtigt byggeri sustainability tekt"

Transkript

1 aar hus arki bæredygtigt byggeri sustainability tekt

2 bæredygtigt byggeri sustainability grafik / tekst: aarhus arkitekterne a/s 5. udgave

3 intro Den globale opvarmning, CO2 debatten og stigende energipriser er med til at sætte en ny dagsorden inden for byggeriet. Der fokuseres på miljømæssig, samfundsmæssig og økonomisk bæredygtighed. På hvordan arkitekter kan være med til at udforske og nytænke byggeriets muligheder for at mindske ressource- og energiforbruget og dermed bidrage til et bedre miljø. Aarhus Arkitekterne har taget udfordringen op. Opgaven ligger i at skabe smuk og funktionel arkitektur, som samtidig er baseret på bæredygtige og langsigtede løsninger. Det handler om at skabe inspirerende og meningsfulde arkitektoniske rammer at træffe de rigtige beslutninger, der er til gavn for miljøet. Mere specifikt har tegnestuen blandt andet specialiseret sig i det, man kalder passivhus-byggeri. Byggerierne kombinerer et meget lavt varmeforbrug med høj boligkomfort og rummer alle de traditionelle muligheder for innovation og formmæssig nytænkning. Og passivhusstandarden kan anvendes til alle typer byggeri. Pjecen viser nogle af de aktuelle passivhusprojekter, tegnestuen er involveret i. Og flere visionære projekter er på vej. Det er Aarhus Arkitekternes ambition fortsat at være de førende inden for passivhusbyggeri i Danmark og på den måde være med til at sætte fokus på et vigtigt indsatsområde inden for miljø og bæredygtighed. Global warming, the C02 debate and increasing energy prices are setting the agenda within the construction sector. The focus is on environmental, social and financial sustainability, and on how architects can help to explore and revise how the construction sector can reduce resource and energy consumption and thus contribute to a better environment. Aarhus Arkitekterne has decided to take up the challenge. The task involves creating beautiful and functional design which is also based on sustainable and long-term solutions. It involves creating inspiring and architecturally meaningful settings taking the right decisions that will benefit the environment. More specifically, the firm has specialised in that which is termed passive house construction. Here, the buildings combine very low heating consumption with a high level of comfort and house all the usual possibilities for innovation and spatial design. And the passiv house building standard can be applied to all types of buildings. The folder shows some of the passive building projects with which Aarhus Arkitekterne is involved. And more visionary projects are in the pipeline. Aarhus Arkitekterne s ambition is still to be a market leader within passive building construction in Denmark, and in this way contribute to focusing on an important area of activity within the environment and sustainability.

4 bæredygtigt byggeri sustainability komfort huset Aarhus Arkitekterne er blandt de ti tegnestuer, der er udvalgt til at tegne fremtidens enfamiliehus som energirigtigt byggeri. De såkaldte Komfort Huse, der opføres efter passivhusstandarden, er beliggende i den naturskønne Vejle Ådal. Arkitektonisk indskriver Aarhus Arkitekternes hus sig i den modernistiske arkitekturtradition med sit minimalistiske formsprog, hvidpudsede vægge og sorte, slanke vinduesrammer. Midt i rummet står en kerne, der indeholder vådrum og det kompaktaggregat, der producerer varmt vand og den varme luft, som opvarmer huset. Aarhus Arkitekterne is one of ten drawing offices which have been selected to design tomorrow s singlefamily houses as low-energy buildings. The so-called Comfort Houses, which are being built according to the passive house standard, are situated in Vejle Ådal, a beautiful river valley near Vejle, Jutland. Architecturally, Aarhus Arkitekterne s house falls under the modernistic architectural tradition with its minimalist design, white plaster walls and slim, black window frames. At the centre of the space is a core containing a wet room and the compact unit that produces hot water and the warm air used to heat the house.

5

6 bæredygtigt byggeri sustainability theses on sustainability Bygningen skal tage afsæt i omgivelserne arkitektonisk og kulturelt, såvel som landskabeligt, fysisk og materialemæssigt. The building must take its surroundings as its starting point both architecturally and culturally, while also taking into account the surrounding landscape, physically and in terms of materials. Bygningen skal være et udviklingsprojekt og et vidensprojekt både i designfasen og i brugsfasen, og hvor brugerne deltager i processen. The building must be a development project and a knowledge project, both during the design phase and the user phase, and where the users are a part of the process. Bygningen skal være miljømæssig ambitiøs og baseret på en helhedsvurdering i et livscyklusperspektiv med klare prioriteringer. The building must be environmentally ambitious and based on a holistic assessment in a life-cycle perspective with clear priorities. Bygningen skal anvende mest mulig bæredygtig energi og have en samlet energiløsning med et minimalt nettoforbrug. The building must to the greatest extent possible use sustainable energy and provide a total energy solution with minimal net consumption. Bygningen skal have en gennemtænkt samlet fysiologi, hvor indeklimaet er et centralt element. The building must have a well-thought-out overall physiology, the indoor climate being a central element.

7 Bygningen skal være fleksibel og kunne ændres enkelt og effektivt i forhold til anvendelse, placering, ombygninger m.v. The building must be flexible and possible to change simply and efficiently in relation to application, location, renovation etc. Bygningen skal være praktisk bygbar og let at opføre, baseret på gennemtænkte standardløsninger og den nyeste teknologi. The building must be buildable and easy to construct, based on carefully designed standard solutions and the latest technology. Bygningen skal bygges af enkle materialer, der spiller naturligt sammen i en helhed, og som er miljømæssigt fornuftig og fremmende for sundhed og trivsel. The building must be constructed from simple materials that go well together and which are environmentally sound as well as promoting health and well-being. Bygningen skal inspirere, engagere og fremme trivsel og virkelyst og være sund og sikker at opholde sig i. The building must promote well-being, inspiration, commitment and activity, and must be healthy and safe for users. 10 Bygningen skal være et samfundsøkonomisk aktiv og en god, sund og attraktiv pengeanbringelse for investorer. The building must be an economic asset and a good and attractive source of revenue for investors.

8 bæredygtigt byggeri sustainability ringgården I - II Aarhus Arkitekterne forestår en gennemgribende modernisering af en boligbebyggelse fra 1940 erne, der skal føres op til moderne tid. Af respekt for bygningens store arkitekturhistoriske værdi for byen bevares karrebebyggelsens oprindelige facader ud mod gaden ind mod gården opføres en tilbygning i et let og moderne udtryk. Lejlighederne får alle store, åbne terrasser, der skaber stor visuel og fysisk forbindelse mellem ude- og inderum og som, sammen med den store fælles taghave, forstærker det sociale fællesskab på tværs af boligerne. Bygningerne renoveres efter lavenergiklasse 2, mens den nye tilbygning tænkes opført efter passivhusstandarden. Bebyggelsen bliver således et enestående eksempel på et renoveringsprojekt, hvor det er lykkedes at tilføre de gamle bygninger en ny dimension af bæredygtighed. Aarhus Arkitekterne has been charged with a thorough modernisation of residential units from the 1940, which will be brought up to date. Out of respect for the building s great architectural value for the city, the original facades facing the street are being preserved. Towards the courtyard, an addition will be build in a modern design. All the flats will have large, open balconies to provide considerable visual and physical connection between the outdoor and indoor spaces. Together with the large, common roof garten, the buildings transparency will increase the social community. While the renovation meets energy class 2 specifications of Danish law, the plan is to build the extension according to the passive house standard. Thus the building will be an outstanding example on adapting new dimensions of sustainability to old buildings in a central, urban context.

9

10 bæredygtigt byggeri sustainability

11 h 2 college Projektet, der består af 66 passive ungdomsboliger i Herning, bliver det første passivhusbyggeri i Danmark af så omfangsrig karakter. Opgaven bestod i at nytænke ungdomsboligen og fremstille den som passivbyggeri af høj arkitektonisk kvalitet og inden for den økonomiske ramme. Konceptet blev en gennemarbejdet boligenhed, som kan præfabrikeres og stables som klodser. Lejlighederne består af ét sammenhængende, fleksibelt rum. Et supermøbel eller en kerne placeret midt i rummet indeholder toilet og køkkenfaciliteter. Byggeriet udmærker sig yderligere som pilotprojekt ved, at varme og strøm produceres via brint-oplagret vindmølleenergi. The project consists of 66 passive residential units for young people and a brand new students building, and will be the first passive residential building project on this scale in Denmark. The assignment consisted of taking a fresh approach to designing housing for young people, built as a passive house of a high architectural quality and within the agreed financial framework. The concept evolved into a well-conceived residential unit, which can be prefabricated and assembled like blocks. The flats consist of one continuous, flexible space. A superfurniture or a core located in the centre of the flat contains toilet and kitchen facilities. Moreover, the building distinguishes itself as a pilot project in that heating and power are produced from

12 facts varmebehov på under 15 kwh/m² pr. år heating consumption less than 15 kwh/m² pr. year varmeudgiften i et passivhus på 150 m² <1200 kr/år the expense of heat in a passive house of 150 m² < 160 /year dyrere at bygge, men billigere at bo i more expensive to build cheaper to live in reducerer CO2 udledningen markant a marked reduction in the emission of CO2 moderne arkitektur modern design allergivenligt indeklima allergy friendly indoor climate mere end 6000 opførte passivhuse i Europa more than 6000 build passive houses in Europe

13 præfabrikerede elementer, H 2 college prefabricated elements, H 2 college

14 bæredygtigt byggeri sustainability comfort house

15 about passive houses I takt med stigende energipriser og øget opmærksomhed på reduceringen af CO2, er interessen for passivhuse blevet stor. Både i Østrig, Schweiz og Tyskland er der allerede blevet opført mange passivhuse, men i Norden har man indtil nu været mere tilbageholdende. H 2 college - 66 ungdomsboliger i Herning tegnet af Aarhus Arkitekterne - er indtil videre det største passivhusprojekt, der er opført i Danmark. Andre af tegnestuens passivhusprojekter er nu også ved at blive bygget, og endnu flere er undervejs på tegnebordet. > Kravene til et passivhus er skrappe. Et passivhus udmærker sig ved, at: > > behovet for rumopvarmning begrænser sig til 15 kwh/m² nettoboligareal, hvilket er en besparelse på ca. 80 % sammenlignet med varmeforbruget i en normal bolig. det samlede primære energiforbrug til varmt vand, rumopvarmning og afkøling, ventilation, husholdningsstrøm, lys mv. er mindre end 120 kwh/m² boligareal. boligerne er utrolig tætte: 0,6 h-1 i luftskifte og dermed fire gange tættere end krævet af det danske bygningsreglement. Hand in hand with increasing energy prices and focus on reducing CO2, there is considerable interest being shown in passive buildings. In Austria, Switzerland and Germany, numerous passive houses have already been constructed, while there has been a slightly more reticent approach in Scandinavia. H 2 college - 66 residential units for young people in Herning designed by Aarhus Arkitekterne - is so far the biggest certified passive project to have been built in Denmark. Several of the firm s other passive house projects are now also being built, and even more are on the drawing board. > There are strict requirements for a passive house. A passive house is distinguished by having: > a heating requirement of only 15 kwh/m² of net living area, which is approx. 80% less than the heating consumption in a normal residential building. > the total primary energy consumption for hot water, heating and cooling, ventilation, power for appliances, lighting etc. is less than 120 kwh/m² of living area. the homes are extremely well sealed, with an air change rate of 0.6 h-1, which means they are four times more sealed than what is required by the Danish building code.

16 bæredygtigt byggeri sustainability Der er mange åbenlyse fordele ved et passivhus: På grund af ventilationsanlægget er indeklimaet altid sundt og godt, hvilket gør huset meget allergivenligt. Vægge og vinduer er så godt isolerede, at der ikke er kuldebroer, og derfor heller ingen træk. Man bor meget billigere end i et traditionelt hus bygget efter gældende bygningsreglement, og man er uafhængig af de stigende energipriser. Og endeligt bidrager man til at skåne miljøet i kraft af, at CO 2 udledningen er minimal i forhold til andre nyopførte huse. Der har været stor interesse om H 2 college i Herning. Det er blevet omtalt meget i medierne, og det er flere gange blevet præsenteret på konferencer og i nogle af de forskningsbaserede sammenhænge, tegnestuen deltager i. Det har alt sammen været medvirkende til, at der er kommet fokus på de tiltag, der kan gøres for at bedre miljøet ved at lave energirigtige løsninger. Passive houses offer many clear advantages: Because of the ventilation system, the indoor climate is always good and healthy, which makes the house very allergy-friendly. Walls and windows are so well insulated that there are no cold bridges and therefore no drafts. It is far less expensive to run a passive house compared to conventional buildings which meet the current building code, and you are protected from rising energy prices. Finally, you protect the environment due to the fact that CO 2 emissions are minimal in relation to other newly constructed buildings. A lot of interest has been shown for H 2 college in Herning. It has received extensive media coverage, and it has been presented at several conferences as well as in some of the research areas in which the firm participates. It has all helped to draw people s attention to the measures that can be taken to improve the environment through low-energy solutions.

17 arkitekt Lars Sylvester i dialog med Connie Hedegaard, Klima- og energiminister architect Lars Sylvester in dialog with Connie Hedegaard,Minister for Climate and h 2 college Energy

18 bæredygtigt byggeri sustainability

19 e-house Et bæredygtigt og visionært projekt i Ørestaden ved København: Et mixed-use byggeri med grønne haver, der vokser ud af omgivelserne, og som er selvforsynende med energi. E-huset, der vandt 1. præmie i en konkurrence om nyt ressourcebevidst byggeri, blev krediteret for byggeriets fleksibilitet, dets samspil med omgivelserne og E-houses store miljømæssige ambitioner. A sustainable and visionary project in Ørestad district near Copenhagen: A mixed-use building with green gardens that grow out of their surroundings and which are self-sufficient in energy. E-house, which won 1st prize in a competition for new resource-aware construction, was credited for its flexibility, the way it interplays with its surroundings and E-house bold environmental ambitions.

20 bæredygtigt byggeri sustainability aarhus arkitekterne Aarhus Arkitekterne er en moderne og internationalt orienteret tegnestue. Vi arbejder med arkitektur, design og planlægning i alle faser fra konceptudvikling til byggeledelse og fagtilsyn. Tegnestuen beskæftiger sig bredt med alle arkitekturens felter, men har derudover spidskompetencer inden for sundhed, planlægning, brugerundersøgelse og bæredygtighed. Projekterne vi skaber, er oftest resultatet af en procesorienteret tilgang, hvor vi sammen med andre af byggeriets parter og projektets bygherre arbejder mod et fælles defineret mål. I samarbejde får vi udviklet et klart og visionært koncept, som kan danne afsæt for smuk og oplevelsesrig arkitektur. Ved hvert projekt handler det om at udforske en opgaves særlige potentiale, dets muligheder og dets begrænsninger for at sikre den bedst mulige løsning. Både i forhold til den økonomiske ramme og i relationen til stedet og landskabet, til samtiden, til brugerne og det liv, der skal udfolde sig. Aarhus Arkitekterne har afdeling i Århus og København og beskæftiger for øjeblikket ca. 60 personer.. Aarhus Arkitekterne is a modern international Danish firm of architects. We work with all phases of architecture, design and planning from concept development to construction and building inspection. The firm has key competences within health, user surveys and sustainability, but also works across a wide range of architectural fields. The projects we create are usually the result of a process-oriented approach where, in collaboration with the developer and other building partners, we work towards a commonly defined goal. Together we develop a clear and visionary concept that forms the basis for beautiful and enriching architecture. Each project involves exploring the particular potential, possibilities and limitations to ensure the best possible solution in relation to the financial framework as well as to the location and the surrounding landscape; in relation to the time, to the users and to the life being lived. Aarhus Arkitekterne has offices in Aarhus and Copenhagen which are staffed by a team of 60 employees.

21 arkitekt Lars Sylvester i dialog med Connie Hedegaard, Klima- og energiminister architect Lars Sylvester in dialogue with Connie Hedegaard,Minister for Climate and Energy

22 contact mogens kristensen, / lars sylvester, aarhus arkitekterne a/s europaplads 16,3, dk århus c / rosenvængets sideallé 3, dk københavn ø tlf / Svanemærket tryksag

23

Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction

Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction 1 Om Boligselskabernes Landsforening (BL) Boligselskabernes Landsforening er interesse- og brancheorganisation for cirka 700 almene boligorganisationer

Læs mere

Almene boliger Non-profit housing

Almene boliger Non-profit housing Almene boliger Non-profit housing Om Boligselskabernes Landsforening (BL) Boligselskabernes Landsforening er interesse- og brancheorganisation for cirka 700 almene boligorganisationer med tilsammen mere

Læs mere

ARCHITECTURE 2.0 BÆREDYGTIG ARKITEKTUR I DANMARK SUSTAINABLE ARCHITECTURE IN DENMARK

ARCHITECTURE 2.0 BÆREDYGTIG ARKITEKTUR I DANMARK SUSTAINABLE ARCHITECTURE IN DENMARK ARCHITECTURE 2.0 BÆREDYGTIG ARKITEKTUR I DANMARK SUSTAINABLE ARCHITECTURE IN DENMARK Bæredygtighed i moderne betydning fandt vej ind i vores sprog i forbindelse med Gro Harlem Brundtlands definition af

Læs mere

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION Arkitekturpolitik for Universitets- og Bygningsstyrelsen Architecture policy for the Danish

Læs mere

Rethink your worklife

Rethink your worklife Rethink your worklife Copenhagen Towers er et anderledes og visionært kontorbyggeri. Copenhagen Towers handler ikke kun om nye fysiske rammer og bedre infrastruktur for dine medarbejdere det handler også

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre

Copenhagen Plant Science Centre Copenhagen Plant Science Centre Konkurrenceprogram Competition Brief Indhold Forord...2 Invitation...4 Introduktion til Copenhagen Plant Science Centre...6 Vision...7 Vejledende rumprogram...40 Rumprogrambeskrivelse...42

Læs mere

3 Projektets forudsætninger...23

3 Projektets forudsætninger...23 0 Formål... 6 1 Introduktion... 11 2 Vision...17 3 Projektets forudsætninger...23 3.1 Generelle kommentarer...23 3.2 Området...23 3.3 Sammenhæng med Universitetsparken...26 3.4 Planforhold...27 3.5 Trafikale

Læs mere

Patientens behov, vores rygrad Arkitekterne bag projektet. Forord: Mod en bedre fremtid. Dommerbetænkning i uddrag

Patientens behov, vores rygrad Arkitekterne bag projektet. Forord: Mod en bedre fremtid. Dommerbetænkning i uddrag Indhold Contents Bente Ourø Rørth & Henrik Schødts 2 Patientens behov, vores rygrad Arkitekterne bag projektet 3 Patient Needs Our Backbone The Architects behind the Project Robert Bontempo 4 Forord: Mod

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges

udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges EnergyFlexHouse er et højteknologisk laboratorium til udvikling,

Læs mere

Bæredygtige ungdomsboliger Aarhus Havn

Bæredygtige ungdomsboliger Aarhus Havn Bæredygtige ungdomsboliger Aarhus Havn Boligforeningen Ringgården Sustainable Youth Housing Aarhus Harbour It is important that ordinary social housing is built in the new quarter so that it doesn t become

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

bæredygtig by model københavn sustainable city the copenhagen way nordhavnen urbanstrategy

bæredygtig by model københavn sustainable city the copenhagen way nordhavnen urbanstrategy ordha 2 0 0 9 bæredygtig by model københavn sustainable city the copenhagen way nordhavnen urbanstrategy november 2009 november 2009 cph city and port development The City of Copenhagen owns 55 per cent

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen BC LIVE BELLA SKY The story about scandinavia s largest hotel COPENHAGEN in the worlds top 10 Bella Center Copenhagen Official Bella Center Live magazine 2011 5 6 12 32 40 58 44 16 05 Tænk stort Think

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2011

Årsskrift/ Annual review 2011 Årsskrift/ Annual review 2011 Medansvar for en åben og gennemskuelig debat/ Shared responsibility for an open and transparent debate En debat om fonde er skudt i gang. Det er positivt; og som fond anerkender

Læs mere

8GE\JQLQJ DI 3DQXP NRPSOHNVHW 990 VFUHHQLQJ 2YHUVLJWVNRUW L PnOHVWRN PHWHU VLGH DI 8GE\JQLQJ DI 3DQXP NRPSOHNVHW 990 VFUHHQLQJ.RUWELODJ L PnOHVWRN VLGH DI Indkaldelse af ideer og forslag

Læs mere

Udenlandske videnarbejdere i Danmark

Udenlandske videnarbejdere i Danmark The Expat Study 2006 Udenlandske videnarbejdere i Danmark Oxford Research i samarbejde med The Copenhagen Post - Januar 2007 Forfatter: CBH Sidst gemt: 00-00-0000 00:00 Sidst udskrevet: 09-01-2007 16:29

Læs mere

Boligopvarmning ved brændefyring

Boligopvarmning ved brændefyring Boligopvarmning ved brændefyring Energieffektivitet og indeklima Projekt under tilskudsordningen til miljøeffektiv brændefyringsteknologi Miljøprojekt nr. 1435, 2012 Titel: Boligopvarmning ved brændefyring

Læs mere

Danish Design Award 2012. udgivet af/published by Dansk Design Center Danish Design Centre H.C. Andersens Boulevard 27 1553 Copenhagen V

Danish Design Award 2012. udgivet af/published by Dansk Design Center Danish Design Centre H.C. Andersens Boulevard 27 1553 Copenhagen V 2012 Danish Design Award 2012 udgivet af/published by Dansk Design Center Danish Design Centre H.C. Andersens Boulevard 27 1553 Copenhagen V T +45 3369 3369 F +45 3369 3300 design@ddc.dk www.ddc.dk isbn

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

Fremtiden findes på Fur. Finding the future on the island of Fur

Fremtiden findes på Fur. Finding the future on the island of Fur Fremtiden findes på Fur Finding the future on the island of Fur FREMTIDENs energisamfund Danmark, og resten af verden, står over for nogle store energimæssige udfordringer: Vi har i høj grad bygget vores

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere