Ginnerupgård. Af Kirsten Houe, Bredgade Hurup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ginnerupgård. Af Kirsten Houe, Bredgade Hurup"

Transkript

1 Ginnerupgård Af Kirsten Houe, Bredgade Hurup Denne lille beretning om en gård i Thy, er skrevet i anledning af slægten Houes 100 års virke på Ginnerupgård. Udarbejdet ud fra optegnelser fundet på Egnshistorisk Arkiv, og fra diverse bøger (Danske Landmænd og deres indsats, Større danske gårde m.fl.) + hjælp af familien. Historien, der er et resume af fortid og nutid skulle gerne forsøge, at gengive sandheden, således at beretningen ikke er helt fortegnet. Der legger en Land nøj laant imud Naer, Den legger, hvor den alti haar lejjen, Aa siel om ett all Teng er, som de var, Vil vi hold poe, te de er vor egn. Æ ska ett sej nøj undt om de ajer dje Landd, Fu de ka vær gue nok for dem, Men dæhær bette Plet vil æ sej dem fu sandd, De er wos, aa hær haar vi hjemm. Aa vor Rigsmoel er jen Teng, aa Jydsk er nøj aandt, Enhver fo jo sjøng mæ si Neb, En her i æ Land haj vi aller saa traant, Vi fostow da hinajen, naar det kneb. (Uddrag af et digt af Jens Kirk) Gården Ginnerupgård ligger nord for Ginnerup by og øst for Hurup, ved vejen til Toftum. Adressen er Toftumvej 1. Jorden er for størstedelens vedkommende samlet omkring gården, og består af god muldjord på ler og sandblandet ler. Terrænet er rimeligt jævnt. Niels Jensen og efterkommere Indtil 1663 var gården beboet af Niels Jensen, gift 1. gang med Birgitte Andersdatter. Begge blev begravet på Heltborg kirkegård. Birgitte den og Niels den Niels giftede sig som omtalt igen, og hans anden kone var Kirsten Pedersdatter. Sammen fik de to sønner. Kirsten var ikke enke så længe, idet hun den blev viet til Mads Povelsen. Dette giftermål varede i 13 år, da Mads dør og bliver begravet på Heltborg kirkegård den I dette ægteskab fødes 4 børn. Kirsten blev boende på gården og må selv have klaret driften af ejendommen, indtil hendes søn Jens af 1. ægteskab, født den , overtog gården. Jens blev gift 4 gange, første gang i 1684 med Karen Nielsdatter, med hende fik han 3 børn. Karen døde 29 år gammel i Derefter giftede han sig omkring1691 med Woldborg Mortensdatter.De fik 6 børn. Woldborg døde i 1704, og blev begravet i Heltborg d Hans 3. Kone var Else Thomasdatter, og de får i alt 10 børn. Else dør i 1732, og den nu 71 årige Jens gifter sig for 4. Gang med Maren Andersdatter, og de når at få 3 børn sammen inden Jens dør 78 år gammel. Han blev begravet på Heltborg kirkegaard d Også han efterfølges af en søn, Thomas, født (søn af 3. Ægteskab). Han dør i 1787, Og atter overtages gården af en søn, Poul Thomsen. Ginnerupgård var indtil ca Ryttergods, d.v.s. dansk krongods, hvor man skulle stille med en rytter pr. 8 tdr. hartkorn, mod så til gengæld, at blive fritaget for Landgilde og andre afgifter. Rytterbonden svarede rytterholdspenge. Ginnerupgård ophørte omkring 1700 som Ryttergods, og blev opkøbt af Boddum Bisgård. De nævnte personer har derfor alle været fæstebønder under godset»boddum Bisgård«. Det lykkedes for Poul Thomsen, at købe gård- 18

2 en fri i 1788, og han blev derfor den første»selvejer«på stedet. Poul blev gift med Maren Christensdatter i Sammen fik de 2 børn, desforuden bestod husstanden af en karl og en pige. Poul dør ret ung, kun 42 år gammel, og hans enke gifter sig med Christen Jensen, og det blev en af deres sønner, Christen Christensen, som herefter blev ejer af Ginnerupgård. Gårdens hartkorn var da 8 tdr-1 skp-0 fj. Kar-0 album. Christen var gift med Ane Nielsdatter. Husstanden bestod af deres 5 børn + 2 karle og 2 piger. Christen Sørensen Sindbjerg 1834 blev Ginnerupgård købt af Christen Sørensen Sindbjerg. Ejendommen var da en 4 længet gård, udhusene var sammenbyggede, sidehusene af helstensmur og laden ligeledes, undtagen nordsiden, som var af halvstensmur. Både udhuse + stuehus var stråtækte. Ejendommens jordtilliggende har i tidligere tid været mindre god, idet en del af jorden lå hen som uopdyrket hede. Man må formode, at Christen Sindbjerg har været en driftig og dygtig landmand, han fik opdyrket ca. 25 tdr. land hede øst for gården og samtidig fik han etableret teglværk, beliggende vest for gården. På teglværket producerede man hovedsageligt drænrør af forskellige dimensioner, men man mestrede også håndstrøgne sten af god kvalitet. Sindbjerg fik Landboforeningens anbefaling til, at låne en maskine til fabrikation af drænrør, og da det ville tjene sagen bedst, om der kunne stilles en større ordre i udsigt, traf Sindbjerg aftale med godsejer Lützhøft på Tandrup, om bestilling på stk. rør. Nyt stuehus Men også på det private område foretog han forbedringer, idet han i sommeren 1856 byggede nyt stuehus (det nuværende). Stuehuset blev opført med 1? stens mur og med tegltag (måske fra eget teglværk). På daværende tidspunkt, var det særdeles solidt og bekvemt indrettet. Stuehuset var indrettet fra øst med bryggers, bagestue, mælkestue, køkken, 2 dagligstuer, gang, storstue og 2 gæsteværelser. Loftet blev anvendt til opbevaring af korn og brændsel. For den østre ende af stuehuset, var der et teglhængt hus, indrettet til vognremisse. I 1860 sælger Sindbjerg gården til Martin Hjardemål. Martin Hjardemål Afskrift af skøde: Underskrevne Christen Sørensen Sindbjerg tilstår og hermed vitterliggør, at have solgt og afhændet til Martin Hjardemål, den mig tilhørende ejendom i Ginnerup by, Heltborg sogn, Ginnerupgård kaldet, med bygninger og jorder, ansatte til hartkorn således: Matrk. Nr. 1 a 7 tdr. 0 sk. 2 fjd.kar 1,50 album Matrk. Nr 4 a 2-4 sk ,25 - For den mellem os akkorderede købesum Rigsdaler. Det bemærkes at gården har andel i matrk, nr. 27 i Ginnerup af hartkorn 1,75 album, og at denne andel følger i købet. Da køberen Hr. Martin Hjardemål nu har betalt købesummen, så erklærer jeg hermed, ingen videre ret, at have til den solgte gård, med sit rette tilliggende, men denne skal fra nu af, tilhøre ham, med alle rettigheder, byrder og forpligtelser, fuld ejendomsret, hvormed jeg hjemler ham, det solgte. Tinglæst privilegium på 118 rigsdaler og 3 mark og 3 skill. Prot. No. 26 fol.596. Bekræftelse under min hånd vidnefast. Ginnerupgård den Christen Sindbjerg Til vitterlighed Lutken P. Skibsted I anledning af denne handel er skænket 3 mark til de fattiges kasse i Heltborg kirke. Attesteres J N A Leth Visby præstegård den

3 Martin Hjardemål var gift med Sophie Marie Nordentoft. Hjardemål købte den 12. juni 1869, matrk. nr. 21 a, tilhørende Thomas Kristensen, og lagde dette lille jordlod ind under gården. (bl.a. det stykke hvor gylletankene ligger.) Den er der tinglyst flg. Dokument: Undertegnede beboere i Ginnerup, som afbenytter den private vej, som går over det syd-vestlige hjørne af Ginnerupgårds mark, matr.nr. 4 a, samt over den Niels Madsen i Ginnerup, tilhørende parcel matrk.nr. 23 a, erklærer herved, at vi ikke har noget imod, at forannævnte stykke vej, nedlægges og giver herved for os og vore efterkommere, afkald på ret til nævnte vej, hvor den nu henligger. Hermed forpligter jeg undertegnede gdr. Niels Madsen, hermed for at fyldestgøre ovennævnte, at borttage mit dige som går langs nordsiden af den vej, som går fra Ginnerup byvej i øst, langs med Mads Jensens havedige, og at afgive så meget jord til den sidstnævnte vej, at den får en bredde af 8 alen og at jeg for mig og efterfølgende ejere af matr. Nr 23 a, herved forpligter mig til at vejen skal for vort vedkommende, urokkelig for tiden, henligge til fri afbenyttelse, men med den nu indrømmede bredde, uden at jeg eller efterkommere igen, kan gøre fordring på det af mig nu afståede areal til vejen. Endelig forpligter undertegnede Martin Hjardemål og Niels Hansen os til, når diget er borttaget, at planere vejen og sætte den i god farbar stand, ligesom vi lader dette dokument tinglæse til sikkerhed alle vedkommende. Niels Madsen Martin Hjardemål Om Ginnerupgård står der iflg. Beskrivelse i Krarups: Landbrugets udvikling, (udgivet i 1896). Ginnerupgård i Refs Herred, skyldsat for nyt ager og engs hartkorn i alt 9 tdr. 7 skpr., har et areal af 128 tdr. land, hvoraf de 118 tdr. er ager og eng og græsningsjord. Af agerjorden har omtrent 80 tdr. land, gennemsnitlig 16 a 17 tommer god muld, hvoraf de 2/3 har stærk lerunderlag og resten 1/3 lerblandet sand og grusunderlag. Resten omkring 38 tdr.land, har gennemsnitlig 10 tommer ret god muld med lerblandet, dels sand og dels grusunderlag. Af arealet er omtrent 25 tdr, land opdyrket hede. (Som tidligere nævnt da Sindbjerg ejede gården). Den nuværende ejer købte ejendommen i 1860 og begyndte da straks med mergling og dybpløjning, ligesom det nødvendige dræningsarbejde blev udført. Endvidere begyndtes der straks med renbrak, som fremdeles fastholdes, da jordene ellers meget vanskelig kunne holdes rene. Efter mergling, dybpløjning og dræning viste det sig, at jorden gav mindst 1/3 større udbytte. Engen, hvoraf omtrent halvdelen, kan overrisles, afgiver årligt omkring 20 læs hø, resten ligger hen til græsning. Af nyere redskaber og maskiner er her kun indført korn-og frømaskine, amerikansk hesterive, 1 rensemaskine og hakkelsemaskine. Vårsæden bliver aftærsket ved et transportabelt damptærskeværk, hvori ejeren af gården har andel. 80 tdr af den bedste jord drives i 9 læg a 9 tdr. således: 1. år brak, 2 år rug hvortil rigelig staldgødning, 3. År byg,, 4 og 5 år havre, 6 år kløver som såes i juni, hvorefter afgræsning og derefter 3 års græsning. Den mindre gode jord drives også i 9 indtægter a 4 tdr.l. således: 1 år brak, 2 år rug hvortil bruges dels staldgødning og dels kunstgødning, 3 år blandsæd (havre og byg) og 4 år havre med græsfrø og 5 års græsning. Det bemærkes, at af brakmarken i den bedste jord, benyttes 3 tdr. land til rodfrugt, nemlig Turnips, gulerødder og kartofler. Disse 3 tdr. land pløjes først i august og får 1 pløjning til, samme efterår, hvorefter der gødes på vinterpløjningen om foråret, i hvilke der gives 2 pløjninger til, før rodfrugten såes. Kornafgrøden i den bedste jord kan anslås til at være gennemsnitlig 15 fold og i den simple jord 10 fold. Der bliver ingen af de såkaldte handelsplanter dyrket her, på grund af det kolde klima. Insektangreb finder sjældent sted og af plantesyg- 20

4 domme er det kun kartoflerne, der kan blive ramt. Kunstgødning benyttes kun, som anført, som tilskud til staldgødningen, på den mindre gode jord. Samtlige avlsbygninger er brandforsikrede for 8000 kr., stuehuset for 8000 kr., avlsredskaber og inventar for 4400 kr. og besætning for kr.(hvor mange har mon i dag dyrene forsikret højere end bygningerne) Teglværkets bygninger er brandforsikrede for 4600 kr. Der holdes en besætning af 7 heste (hvoraf de 2 er til brug i teglværket) 10 køer, 36 stk. andet kvæg, 20 får og 8 svin. Hestene er alle af jydsk race. Kreaturerne af blandet dansk og korthornsracen. Fårene af dansk og svinene af engelsk race. Til hestebesætningens vedligeholdelse, tillægges af og til et føl. Af de anførte 36 stk. kvæg, opdrættes årligt 12 stk., der fremkommer således 3 hold, hvoraf 12 sælges i 2 1/2 års alderen og 3 års alderen. Her haves en meget god græsning. Køerne får om vinteren tilskud af kraftfoder og havregrutning, raps- og palmekager samt hvedeklid. Indtægten kan ansættes til 180 kr. pr. ko. Fedekvæget sælges til udførsel, til en gennemsnitspris for de sidste 10 år, af 250 kr. pr stk.. Mælken leveres til Andelsmejeriet i Doverodde, og den skummede mælk tages tilbage til kalvene og grisene. Middagsmælken leveres dog ikke til mejeriet, da man deraf får tilstrækkelig smør samt mælk til husholdningen. Der er til ejendommen en smuk have på ca. 1 1/2 tdr land. Den er hovedsageligt tilplantet med skovtræer og kun med nogle få frugttræer, da disse ikke giver megen udbytte, på grund af klimaforholdene. Der er plantet en stor del ribs-stikkelsbær-og solbærbuske. Ved salg af bærerne giver haven en indtægt, som er tilstrækkelig til dens vedligeholdelse, men ikke noget overskud. Her holdes hele året 2 karle, 1 røgter og 2 piger. Om sommeren 1 karl til. Første-karlens løn er 250 kr., 2.karlen 200 kr., sommerkarlen 115 kr., røgteren 150 kr. Pigerne får 90 kr. hver. Til daglejere og høstfolk bruges 200 kr. Udgifterne til folkeholdet pr. år, andrager altså omtrent 1100 kr., foruden kosten. Den kongelige skat udgør 300 kr. og kommuneskatten med formue-og lejlighedsskatten 325 kr. pr. år. Lidt historie: Hvad dyrkede Thybonden så i årene 1860 og frem til omkring århundredskiftet. Hvede spillede kun en ringe rolle i Thisted Amt. Hvedesorten man dyrkede hed Squarehead hvede,og blev sået efter helbrakning. Rug havde lidt større udbredelse. Den rugsort man mest benyttede hed Provsti rug. Byg var omkring 1840 hovedsæden i Thy, og det var så godt som altid den seksradede byg, der blev dyrket, og blev på sine steder dyrket 3 gange i rad. Havre var på daværende tidspunkt hovedsæden i Refs-Herred, den indtog i gennemsnit 52 1/2% af de tilsåede arealer.måske havde det noget at gøre med, at man betragtede havre som det væsentligste grundlag for vinterfoder til dyrene. Sorten var en, der blev kaldt den Thylandske Hvide havre, samt en anden, som lignede denne, kaldet Kartoffelhavre. I gennemsnit avlede man i , 9,2 fold i hvede, 8,3 i rug, 10,2 i byg og 11,3 fold i havre. Lidt statistik fundet i Krarups Landbrugets Udvikling.: Af hver 1000 tdr.land af agermarken, udgjorde den besåede del flg. I Refs-Herred omkring Hvede 1 tdr.l. Rug 154 tdr.l. byg 135 tdr.l. havre 488 tdr.l. Thy har som bekendt ikke en masse Herregårde og slotte, vi kan prale af, men vi kan vel godt»bryste«os lidt, af en bondestand, der har en lang fortid med flid og selvstændighed, bag sig. Gårdene har slægtled tilbage ligget ved agrene, og ikke som man stadig kan se, i visse egne af landet, i landsbyer. Arbejdet i landbruget var og er krævende og derfor må det have været et enormt fremskridt, da man efterhånden fik selvbindere, tærskeværker, og vindmotor for blot at nævne nogle af de mest arbejdsbesparende hjælpemidler. For yderligere at belyse denne udvikling, kan vi tænke tilbage på, hvordan man i første halvdel 21

5 af 1800 tallet, dyrkede jorden med træplov trukket af stude, høstede med segl og tærskede kornet på gulvet med en kæp. Senere fik man jernplov og heste, høsten foregik nu med le og plejl. I vort århundrede kom traktoren, man fik selvbinder og tærskeværk. Ved en optælling i 1948 var der en bestand på 6885 traktorer, som i 1964 var vokset til traktorer. (Vi er stadig nogen der kan huske den grå Ferguson). De første mejetærskere kom til landet i , men det var først efter 2.Verdenskrig, de begyndte at slå igennem. Afskrift fra avisen 1947: Ude på landet er sommeren også uforglemmelig ( det var den varmeste sommer i 117 år). Den er kommet, maskinen der både kan høste og tærske. Mejetærskeren er det største fremskridt, denne tidsalder har budt landbruget. Byboerne rejser ud på landet for at se den, og de taler beundrende om den. Karlene er lidt betænkelige, for maskinen overflødiggør både heste og mennesker. I 1953 var der 1200 mejetærskere og selvbindere i landbruget. Det var især bugserede mejetærskere man havde. I Ginnerupgård havde vi bl.a. en blå bugseret Nordsten. Jeg kan huske, det var et vældig fremskridt, da vi fik den første JF-mejetærsker, hvor traktoren var placeret midt i maskinen. Siden kom de store selvkørende mejetærskere, dette også hos os, i mange år havde vi maskiner af mærket Bison, en mejetærsker der blev lavet i Polen, men en udmærket og billig maskine. I dag har vi en 16 fod s Massey Ferguson, købt i 1997 til en pris af kr. Før i tiden var det almindeligt med et alsidigt landbrug med heste, køer, grise, får og høns. Også dette er blevet forandret, idet man nu har specialiseret sig i én af tingene, og som det senere bliver fortalt, har vi valgt grisene. Thisted Dagblad den 24. Okt. 1899: I Thisted Dagblad kunne man den 24. oktober 1899 læse flg.: I går aftes holdtes på Hurup Gjæstgivergård, afskedsfest for proprietær Hjardemål, der, efter at han har solgt sin ejendom Ginnerupgård, forlader egnen. Det udtaltes tydeligt i mange hjertelige ord, der faldt ved festen, at han ved sin støtte, fordringsløse vandel, havde forstået at erhverve sig hele egnens udelte agtelse og hengivenhed. Kristiane og Peder Houe. 22

6 Peder Poulsen Houe Den køber Peder Poulsen Houe gården af Hjardemål. Peder Houe blev født den i Teglgården i Vestervig. Her følger uddrag af skøde pr Undertegnede propr. Martin Hjardemål sælger herved til Peder Poulsen Houe, den med tilhørende ejendom, Ginnerupgård, kaldet i Ginnerup by, Heltborg sogn, Refs-Herred. Den står skyldsat således: Matrk. nr. 1 a 7 tdr 0 sk. 4 fdk. 1 alb a tillige med andel for nr. 1 a og 4 a i storparcellen matrk. nr. 27 i Ginnerup,af hartk. 1 fdk. Og 0,75 alb. Handlen er afsluttet på flg. Måde.: Med ejendommen følger samtlige bygninger på ejendommen og nagelfast inventar. I stuehuset medlfg. Kakkelovne og gruekedel og øvrige bryggersredskaber. Der medfølger i handlen et teglværk med bygninger og alle til værkets drift medfølgende redskaber, således som de er og forefindes. Endvidere følger med, ejendommens avl og afgrøder som disse er og forefindes og al besætning og inventar, avlsredskaber og maskiner. Den levende besætning, består for tiden af 8 heste 35 kreaturer 22 får. Ejendommen tiltrædes , med bygninger, besætning og inventar, som fra d.d. henstår for købers regning, mod at han hæver assurancesummen. Skatter og afgifter betales af køber for sidste halvdel af Købesummen kr, hvoraf 5000 kr for løsøre. Køber overtager lån på ejendommen på kr til Kreditforeningen af , og forrenter denne gæld fra med 4% p.a kr. betales kontant i december termin uden rente, 4000 kr betales i juni 1901 med renter 4% p.a. Resten 8000 kr. forbliver stående hos sælger mod 1.prioritet efter kr til Kreditforeningen, i den hermed solgte ejendom med tilhørende teglværk. Assurancesummen er uopsigelig fra min side i 7 år, således at den først kan opsiges til termin 1907, med 0,5 års varsel. Men betales renter ikke til rette tid og øvrige bestemmelser ikke overholdes, eller dersom ejendommen skifter ejer, er lånet til betaling fra Som kautionister: Christian P Houe af Teglgården i Vestervig og Jacob Overgård af Jestrup, Sønderhå sogn. Peder Houe var gift med Kristiane Overgård, med hvem han fik 6 børn, 5 sønner og 1 datter. Den ældste søn Christian blev gift med Esther Vestbjerg fra Odby og sammen købte de Borggård i Hundborg (han blev derfor kaldt Borggårdmanden). De fik 2 børn, 1 dreng og 1 pige. Sønnen Anker overtog senere Borggård. Søn nr 2 Jacob blev gift med Hilda Kirk fra Ettrup og de overtog hendes fødehjem Ettrupgård. De fik 3 sønner. Datteren Kristine blev gift med Købmand P V Thomsen fra Fjerritslev. Sammen byggede de, det vi i dag kender som MATAS i Hurup. Sammen fik de 3 piger. En datter og svigersøn overtog senere forretningen. 2 tvillingesønner Folmer og Tage blev desværre ramt af hjernebetændelse kun 3 mdr. gl.. De blev passet i hjemmet og kom senere som voksne på et behandlingshjem i Skive. Nummer 3 af drengene Arnold blev født den Arnold overtog Ginnerupgård i 1939, herom senere. I 1903 brændte udlængerne og i stedet blev bygget en hovedlænge, beliggende nord-syd for stuehuset. Hovedhuset var et hus med trimpel af spån og tag af pandeplader. Den indeholdt i den vestlige halvdel, hestestald, vognport og lade med vindmotor på rygningen (en såkaldt Heide Mølle), i den østlige halvdel kostald, denne blev ved den sydlige ende mod øst, udvidet med et roehus. Syd for denne længe i retning vest-øst en stor trælade med tag af pandeplader. Endvidere er der øst for stuehuset en bygning til svin, med tag af cementsten og øst for denne et hønsehus. Der var og er eget vandværk tidligere med vand fra et væld, senere ved boring øst for stuehuset. I 1905 betalte Peder Houe iflg. Notat fra Visby-Heltborg sogneråd, 187,05 kr i kommuneskat, samtidig står der oplyst at ejendomsskyld for ejendommen er kr. Notat underskrevet af Anders Søndergård. 23

7 Peder Houe havde i 1935 en besætning bestående af 18 malkekøer, 1 tyr og 60 kreaturer af korthornsracen. Der blev malket med maskine (Alfa Laval) og mælken blev leveret til Doverodde Andelsmejeri. Desuden var der 6 heste og 2 søer, 9 får og 300 høns. Foderet blev dyrket i 6 marks drift, 1 havre, 2 roer, 3 byg, kløver og græs. Af kunstgødning anvendtes årlig sække superfosfat. Kristiane og Peder byggede en aftægtsbolig, beliggende Toftumvej 2, som de flyttede ind i, da sønnen Arnold overtog gården i Teglværket blev nedlagt af Peder Houe, årsag ukendt, men mon ikke grunden har været, at den ikke var rentabel længere. Kristiane døde den og blev begravet på Heltborg Kirkegård. Peder døde den og blev ligeledes stedt til hvile i Heltborg. De sidste år af hans levetid, boede han i Ginnerupgård og blev passet og plejet af svigerdatteren. Arnold Houe blev Ginnerupgård, som tidligere nævnt, overtaget af Arnold Houe. Han blev den gift med Signe Christensen Thomsen, født i Vestervig Kloster Signe kom 5 mdr. gammel til Kristine og Thomas Thomsen som plejebarn (faster og morbror). I 1929 blev hun adopteret af dem. Hun havde derfor sin opvækst på gården Grønvang i Villerup. Hendes plejemor døde da hun var en ung pige, og det blev således hende der kom til at stå for husførelsen i hjemmet. Dog fik hun et ophold på husholdningsskole i Ry. Det var således ikke uvant for hende, med et stort hus og folkehold. Arnold var uddannet som landmand og har været på Frederiksborg højskole og på Ladelund Landbrugsskole Ved overtagelsen af Ginnerupgård var der 130 tdr.land (71 1/2 ha). Ejendomsskyld kr.- grundskyld kr. Besætningen var ved overtagelsen 8 heste, 20 køer, 50 ungkvæg og 50 svin. Mælken blev fra start leveret til Doverodde mejeri, senere blev han leverandør til mejeriet Ginnerupgård Frem i Hurup, årsagen var bl.a., at det var besværligt med levering af mælk om vinteren, da mælkekusken ikke kunne køre igennem i dårligt vejr. Svinene blev leveret til slagteriet i Hurup. Arnold solgte også ler til teglværket i Næssund, hvilket for øvrigt fortsatte ved nuværende ejer, frem til teglværkets lukning. Ligesom der også var grusgrav øst for gården, hvilket der stadig er. Farfar ombyggede og forbedrede avlsbygningen øst for stuehuset, til svinestald, og byggede nyt hønsehus, også mod øst. I 1953 byggede han nyt maskinhus, med 3 store porte + 2 garager i gavlen over mod stuehuset. Jeg tror det har været et kæmpe bygningsværk set med datidens øjne. Portene skulle være så store, at der kunne køre en ordentlig mejetærsker ind af dem. I 1962 byggede han ny kostald, den eksisterende hovedlænge blev udvidet med ca 6m i bredden. Et byggeri der kostede det svimlende beløb af kr. Den første traktor, en Case, blev indkøbt i ca I farmor og farfars tid skete der store fremskridt indenfor mekaniseringen i landbruget, fra heste til traktorer, Fra selvbindere til mejetærskere for blot at nævne nogle. I 1945 var besætningen på 10 heste, 20 køer, 64 ungkvæg, 70 svin og 5 får + høns, antal ukendt. Skiftedag var 1.5. og 1.11, og der var aldrig problemer med at få ansat de folk, som var 24

8 nødvendige. Weekendfri var et begreb man ikke kendte dengang, havde man friweekend, var det fra søndag middag. Der var i farmor og farfars tid ansat 3-4 karle, 1 pige og 1 barnepige(da børnene var små). For husmoderen var der på daværende tid nok at se til, for det første havde man ikke nutidens moderne bekvemmeligheder, man lavede stort set alt selv, man gik ikke i»supermarkedet«efter færdig varer, og det var også almindeligt, at man selv passede sine ældre slægtninge. En overgang var der daglige munde at mætte. Det må have været et leben, når man samledes omkring bordet i folkestuen, til måltiderne.til gengæld må det også have krævet en dygtig husmoder til at styre alt dette For Farmor så dagligdagen således ud: Morgenmad kl. 7. Formiddagskaffe. Middag kl. 12, altid 2 retter mad.»drøwterdagskaffe«eftermiddagskaffe kl. 13, når folkene havde overstået middagspausen. Aftensmad kl 18 Aftenkaffe kl. ca. 20,30. Dertil kom rengøring og pasning af haven. I min tid, og også nu, hvor det er Lene, der er husmoder på stedet, er fordelingen næsten identisk, dog får man nu frokost i stedet for varm mad og eftermiddagskaffe kl. 15. Aftenkaffe får vi heller ikke med de ansatte, da de i dag bor i eget hjem. Både jeg og Lene synes vi til tider har/havde en travl hverdag, men vi har trods alt fået en masse hjælpemidler, vi køber Benny, Thomas, Asger, Elin og Per. Signe og Arnold nok også flere færdige produkter osv (vi har så til gengæld ingen ung pige). Desuden påbegyndte jeg i 1981 at arbejde som 1/2 tids lægesekretær i Vestervig. Lene har ligeledes haft arbejde, uden for hjemmet som kontorass. I øjeblikket har Lene forældreorlov. Farmor har fortalt, at man før i tiden lavede alt selv, dog rugbrød købte man hos bageren. Når man slagtede gris, (før fryseren) blev der henkogt medister og karbonader, man lavede pålæg, en masse blev saltet i store saltkar i kælderen, skinken blev som regel røget, og var det frostvejr, kunne man hænge en steg på loftet. Julegrisen blev pr. tradition altid slagtet Der blev slagtet 1 får om efteråret. Høns og andet fjerkræ efter behov. Æg, som man ikke selv brugte, blev solgt til købmand Thomsen i Hurup (gift med Arnolds søster) og disse blev så fratrukket på regningen for kolonialvarer. Havens frugt og urter blev syltet og henkogt. 25

9 Ca. i 1946 blev der lavet badeværelse, mellem køkken og soveværelse, og i 1962, fik farmor, et efter datidens forhold, super moderne køkken. Hun havde nu køleskab og fryser, elkomfur og opvaskemaskine o.s.v. Farmor og farfar fik 5 børn, 4 drenge og 1 pige. Den ældste Benny blev født den Blev uddannet landmand og købte i 1965 en gård ved Lemvig. Han blev den gift med Karen Petersen fra Ulkebøl på Als. Sammen fik de 2 piger. Jette gift med Kim har 3 børn og er uddannet sygeplejerske, Bente bor sammen med Thomas og har et barn, Bente er uddannet som lærer og i dag bosat i Sverige solgte Benny gården og påbegyndte studie som lærer, blev ansat som lærer i Næsbjerg, senere skoleinspektør i Starup. Næste station blev Als, hvor han i dag er ansat som erhvervschef i Sydals Kommune, bosat i Sønderborg. Blev senere gift med Dorthe, som ejer en tøjbutik i Sønderborg. Benny var på et tidspunkt ansat som medhjælper hjemme på gården, ligesom hans 2 brødre Per og Thomas Kristian også har været. Nr. 2 Per også uddannet som landmand, blev født den og er Ginnerupgårds nuværende ejer sammen med en søn. Herom berettes senere. Søn nr 3 Thomas Kristian, født , var også beskæftiget ved landbruget, men blev senere udlært som mekaniker hos VW i Hurup, hvor han også blev værkfører. Derefter drev han i en årrække en servicestation i Struer, gik over i byggebranchen, blev ansat i en tømmerhandel i Bedsted. Nu har han taxa-forretning i Thisted. Og er sammen med Karen Benny og Per gør sig klar til ringridning i Ashøje. Marie bosat i Tilsted. Karen Marie der er fra Mors, er uddannet lærer og ansat på Koldby skole, hvor hun har været i en menneskealder. Sammen har de 2 drenge. Morten der er under uddannelse til politibetjent og Anders ansat i et shippingselskab. Begge drenge bor og arbejder i København. Asger født den valgte en anderledes løbebane end sine øvrige brødre. Han blev uddannet ekspedient i Thisted, blev senere repræsentant i bilbranchen. En overgang drev han selvstændig firma. I dag er han forretningsfører i en tøjbutik i København. Asger blev gift med Annette fra Ålsgårde, som var apoteksassistent. Sammen fik de 2 piger. Marianne der er kontoruddannet og Karina som er ansat i et medicinalvarefirma. Asger er i dag gift med Elsebeth der er tandlæge, og de bor i Vedbæk. Elin født den blev uddannet som plejehjemsassistent. Hun blev den 5 april 1975 gift med Bent Egebjerg Olesen fra Brande, hvor de boede i de første år, da Bent som er udlært murer, havde selvstændig murerfirma i Brande. Senere fik de lyst til at prøve kræfter i en anden branche og blev halbestyrer i Vrå Hallen, og dernæst blev de bestyrepar af Helle Hallerne, i Ribe Amt. De fik igen lyst til at få foden under eget bord, og købte Møllekroen i Hurup, som i dag er et meget velanskrevet spisested, og de har begge en meget travl hverdag med gæster fra morgen til aften. Elin og Bent har 3 børn, Mads udlært kok og tjener, skal nok tage over efter forældrene (kun et gæt) foreløbig skal han bestyre Morup Mølle kro som de her i år har forpagtet. Lotte er under uddannelse til sundhedsass., men hjælper også til på kroen. Lars vil også gå»krovejen«og har påbegyndt uddannelse som kok. Per Houe Som tidligere omtalt, blev det søn nr 2, der overtog Ginnerupgård. Per gik i skole i Ginnerup og Hurup private realskole. Kom senere på Salling Ungdomsskole, aftjente sin værnepligt ved livgarden. I var han elev på Bygholm Landbrugsskole, blev herefter ansat som fodermester på skolen. I november 66 26

10 Sølvbryllup den 25. november Jesper, Trine, Jan, Kirsten og Per. vendte han igen hjem til Thy, og blev medhjælper hos sin far. Den blev Per gift med Kirsten Jensen, datter af Karen og Sigurd Jensen i Vinding ved Silkeborg. Jeg var uddannet som kontorassistent og blev ansat på Toldkammeret i Thisted, hvor jeg var til vi blev gift. Vi har fået 3 dejlige børn, Jan født den og medejer af Ginnerupgård. Efter endt skolegang i Hurup, har Jan været på Skyum Idrætsefterskole, på landbrugsskole på Mors, soldat ved Livgarden, og færdiggjort sin uddannelse til landmand på Hammerum landbrugsskole. Han har været beskæftiget ved landbruget herhjemme og hos Ole Kappel i Boddum. Blev 1. maj 1994 medejer af Ginnerupgård. Jan blev den gift med Lene Jepsen, datter af Karen Marie og Niels Jørgen Jepsen i Hurup, Lene er uddannet kontorassistent. De har sammen fået 2 pragtfulde børn Nicolai og Sofie. Jesper født Han har ligeledes valgt at blive landmand. Efter endt skolegang i Hurup, har han også været på Skyum Idrætsefterskole, Morsø landbrugsskole, haft ansættelser i Thy og på Mors og herhjemme. Afsluttede landmandsuddannelse på Lægård landbrugsskole i Holstebro. Blev senere forvalter på Breinholt ved Struer. Havde en drøm om at blive selvstændig, og da chancen bød sig, købte de Ågård i Stagstrup, som de driver med 250 søer. Har i år yderligere lejet jord i området. Har maskinfællesskab med kollega. Jesper blev , gift med Marianne Plougmand, datter af Hanne og Kaj Plougmand i Ydby. Marianne er udlært i en boghandel i Thisted, tog senere en uddannelse som sundhedsass. Trine født , kom ligeledes efter 9. klasse på Skyum Idrætsefterskole, senere 27

11 Ginnerupgård. Ålborg Sportshøjskole. I sin fritid leder hun gymnastik i Boddum-Ydby Gymnastikforening, hvor hun også er med i bestyrelsen. Blev i sommeren 98 udlært som Materialist hos Matas i Hurup. Har besluttet sig for at blive sygeplejerske og starter uddannelsen Arbejder i øjeblikket på plejehjemmet Vesterled i Gettrup, samtidig med at hun hjælper til, især på Skårhøjvang, + servering på Møllekroen. Trines kæreste Jesper Grud fra Ydby, er uddannet elektriker, har taget installatør - eksamen, og arbejder for tiden i Finland som skibselektriker. 1. maj 1968 købte vi 1/2 part i Ginnerupgård, med tilhørende aftægtsbolig, hvor vi boede de første år. Ejendomsskyld var da kr. og grundskyld kr. Men da farfar desværre blev ramt af en alvorlig sygdom og kræfterne derfor slap op, købte vi den sidste 1/2 part Ejendomsskyld var da steget til kr og grundskyld til kr. Farmor og farfar flyttede derefter op i Villaen. De fik ikke et langt otium sammen, da farfar døde den Farmor flyttede senere, efter eget ønske, til Hurup, hvor hun købte et dejligt parcelhus på Fuglebakken. Da vi overtog Ginnerupgård, var der en sortbroget besætning, bestående af 38 malkekøer med tilhørende opdræt, og ca 150 svin + tidssvarende maskinpark. Af areal var der 70 ha, og der var ansat 2 medhjælpere, Verner og Thorkild, som vi»overtog«. Vi startede med en omforandring af kostalden, så der kunne være 52 køer + opdræt. I 1971 påbegyndtes vores første nybyggeri, hvorved vi fik plads til 60 søer og 300 slagtesvin. I 1974 kunne Verner, fodermester på stedet i snart 16 år, ikke klare malkearbejdet, og da det på det tidspunkt var svært at få en kvalificeret fodermester, besluttede vi os for at sætte køerne ud og gå over til udelukkende kødproduktion, og en udvidelse af grisebestanden. Vi byggede derfor i 1974 ny sostald med plads til 90 søer. Omkring midten af halvfjerdserne trængte vort stuehus fra 1856, til en modernisering. Vi fik nyt tag og ny facade + termovinduer mod syd og øst. Sidst i halvfjerdserne, fik vi lavet nyt køkken og badeværelse, samtidig med at den sidste halvdel af mur og vinduer blev fornyet. Da drengene blev voksne, og vi fandt ud af, at de både havde interesse, evne og den fornødne energi til et liv som landmand, men uden lyst til kreaturer, skippede vi kødkvæget, og gik i 1989 i gang med en total renovering af samtlige avlsbygninger, med henblik på udelukkende en so- og slagtesvinbesætning. En udgift til 2,6 mill. Vi havde nu plads til 190 søer og en årsproduktion af slagtesvin. På grund af de nye miljøregler, var de 70 ha vi ejede + en del tilforpagtet, ikke tilstrækkeligt til, at opfylde lovens krav om dyreenheder, jord etc., hvorfor vi i 1991 købte en naboejendom, Morsøvej 17 på 20 ha., til 1,6 mill. Stuehuset der, blev kort tid efter udlejet til Sydthy kommune, der anvender den som Gårdbørnehave. Taget på den store avlsbygning, trængte efterhånden til at blive fornyet, og vi havde også for lidt siloplads, derfor besluttede vi os for at lade Emanuel Møller fra Ringkøbing, komme med et bud på en fremtidig udvikling af vore avlsbygninger. Han kom med nye ideer, vi ikke selv havde haft øje for, nemlig at der i stedet skulle etableres ny indkørsel til gården, således at den påtænkte foderlade, kunne opføres mellem avlsbygningerne, på den gamle vej. Jan var på daværende tidspunkt elev på Hammerum Landbrugsskole, og fik kendskab til en brugt gastæt silo til 6000 tdr. korn, som 28

12 Ginnerupgård vi købte og fik flyttet hjem og placeret ved siden af foderladen. 1. maj 1994 købte vores søn og svigerdatter 1/2 part i gården. Til Ginnerupgård er der i dag 157 ha. Jord + tilforpagtet 80 ha. Og en produktion på 370 løsgående søer.. 4. generation flyttede ind på Ginnerupgård og har 2 børn Nicolai og Sofie. Vi»gamle«har i stedet valgt at bo i Hurup. Jeg vil nu slutte min lille beretning om en gård i Thy og dens ejere, her i slutningen af et Århundrede, hvor der er sket en rivende udvik- Ginnerupgård ling overalt i vort samfund, og hvor man næsten ikke, tør tænke på, hvilke tiltag, kommende generationer, vil foretage sig. Jeg har sammen med min familie, efter bedste evne forsøgt at give et resume af fortid og nutid, fremtiden må kommende slægter tage sig af. Jeg slutter med 2 vers fra»hvor smiler fager. Af Johannes V. Jensen. Den danske mark i en bølgen går Som åndedræt af en venlig kvinde. Sødt gynger byggen sit silkehår, Og rugen ånder med sol i sinde. Og vinden iler Til hvedens bryst. Hvor fager smiler Den danske kyst. Alvorlig taler ved alfarvej Med grønsvær tækket de gamles grave. Henfarne slægter forglem dem ej, I arv de gav dig en ædel gave. Henfarne slægter I landets marv Sig ej fornægter. Bevar din arv. 29

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

TIL SALG VELHOLDT PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 22,17 HA

TIL SALG VELHOLDT PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 22,17 HA j.nr. 7381 TIL SALG VELHOLDT PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 22,17 HA Ejendommen, matr.nr. 4r m.fl. Villersø By, Villersø, beliggende Kristiansmindevej 16, 8500 Grenaa, på 22,17 ha. udbydes til salg på de i materialet

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

Landbrug i gamle dage på markarbejde

Landbrug i gamle dage på markarbejde Landbrug i gamle dage på markarbejde Blandt Lokalhistorisk Arkivs over 10.000 billeder fra den tidligere Støvring Kommune er en hel del, der fortæller om arbejdet i landbruget før i tiden. En del af billederne

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Fritidslandbrug 9,7 ha. Kringelhedevej 69, Præstbro, 9330 Dronninglund Sag 24525783

SALGSOPSTILLING. Fritidslandbrug 9,7 ha. Kringelhedevej 69, Præstbro, 9330 Dronninglund Sag 24525783 SALGSOPSTILLING Fritidslandbrug 9,7 ha Kringelhedevej 69, Præstbro, 9330 Dronninglund Sag 24525783 Introduktion Ejer: boet efter Bodil Berthine Hansen Fremvisning: Kun ifølge aftale med ejendomsmægler

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Søndre Bygade 19, Sejlflod Toftkærgaard. Søndre Bygade 19, Sejlflod, 9280 Storvorde. Lystejendom

SALGSOPSTILLING. Søndre Bygade 19, Sejlflod Toftkærgaard. Søndre Bygade 19, Sejlflod, 9280 Storvorde. Lystejendom SALGSOPSTILLING Søndre Bygade 19, Sejlflod Toftkærgaard Søndre Bygade 19, Sejlflod, 9280 Storvorde Lystejendom Kontantpris: 4.800.000 Udbetaling: 240.000 Adresse Adresse: Søndre Bygade 19, Sejlflod, 9280

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

HISTORIEN OM PEDER FISCHER

HISTORIEN OM PEDER FISCHER HISTORIEN OM PEDER FISCHER Jeg vil her skrive en lille historie om min far Peder Fischer. Han blev født den 1. september 1883 på Kristiansgård, Løve mark, Gierslev sogn, Løve herred Holbæk amt. Denne tegning

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Hotel Kattegat ved Hasmark Strand. Hotel Kattegat I 1915 besluttede frk. Johanne Karoline Nielsen at købe en strandgrund

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger ved tilbudsgivning

Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger ved tilbudsgivning Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger ved tilbudsgivning Vedrørende : Øgelstrup Adresse : Øgelstrupvej 2, Råsted, 7570 Vemb Skønnet kontantpris: Kr. 4.500.000 Ejer : Den Danske Stat Naturstyrelsen Vestjylland

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Generalforsamlingen i Kyndby Bylaug Blev afholdt i god ro og orden. Se referatet på side 2. (JO).

Generalforsamlingen i Kyndby Bylaug Blev afholdt i god ro og orden. Se referatet på side 2. (JO). K Y N D B Y P O S T E N Generalforsamlingen i Kyndby Bylaug Blev afholdt i god ro og orden. Se referatet på side 2. (JO). Struensee - Kærlighed, Vanvid, Idealisme 'Først erobrede han dronningen. Så regerede

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Navn:... Cpr. Nr... Navn:... Cpr. Nr...

Navn:... Cpr. Nr... Navn:... Cpr. Nr... Tilbudsskema Ølandsparken - etape 3 - Ø. Hornum Undertegnede køber/købere: Navn:... Cpr. Nr...... Adresse: Tlf.:. Navn:... Cpr. Nr...... Adresse: Tlf.:. Afgiver herved bud på 1 af nedennævnte grunde i

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

KOM UD OG LÆR! Kom ud og lær - pakken giver - understøttende undervisning - mere motion og bevægelse - en åben skole

KOM UD OG LÆR! Kom ud og lær - pakken giver - understøttende undervisning - mere motion og bevægelse - en åben skole KOM UD OG LÆR! KOM UD OG LÆR! Kom ud og lær - pakken giver - understøttende undervisning - mere motion og bevægelse - en åben skole KOM UD OG LÆR! Landsbyen og dens omgivelser er rammen for aktiviteter

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Ejendommen har gennem flere generationer været ejet af samme slægt og var engang den største gård i Skivum, men er senere blevet udstykket. Den

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GESNERSVEJ Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1A Britta Boje. 1976 H.M. Kvist // opførelse af enfamiliehus

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding.

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Tilbud om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Ejendommens areal udgør 45.300 m 2, heraf vej 0 m 2. Ejendommen sælges som

Læs mere

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl.

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. 19 00-20 00 Deklaration På egne og efterfølgende ejeres vegne erklærer

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

TIL SALG VED LICITATION

TIL SALG VED LICITATION j.nr. 7205 TIL SALG VED LICITATION Eskeholm PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 17,83 HA BELIGGENDE CA. 1,5 KM. NORD FOR GJERRILD VED GRENAA Ejendommen, matr.nr. 24b og 11b Gjerrild By, Gjerrild, beliggende Troldhøjvej

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere