Ginnerupgård. Af Kirsten Houe, Bredgade Hurup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ginnerupgård. Af Kirsten Houe, Bredgade Hurup"

Transkript

1 Ginnerupgård Af Kirsten Houe, Bredgade Hurup Denne lille beretning om en gård i Thy, er skrevet i anledning af slægten Houes 100 års virke på Ginnerupgård. Udarbejdet ud fra optegnelser fundet på Egnshistorisk Arkiv, og fra diverse bøger (Danske Landmænd og deres indsats, Større danske gårde m.fl.) + hjælp af familien. Historien, der er et resume af fortid og nutid skulle gerne forsøge, at gengive sandheden, således at beretningen ikke er helt fortegnet. Der legger en Land nøj laant imud Naer, Den legger, hvor den alti haar lejjen, Aa siel om ett all Teng er, som de var, Vil vi hold poe, te de er vor egn. Æ ska ett sej nøj undt om de ajer dje Landd, Fu de ka vær gue nok for dem, Men dæhær bette Plet vil æ sej dem fu sandd, De er wos, aa hær haar vi hjemm. Aa vor Rigsmoel er jen Teng, aa Jydsk er nøj aandt, Enhver fo jo sjøng mæ si Neb, En her i æ Land haj vi aller saa traant, Vi fostow da hinajen, naar det kneb. (Uddrag af et digt af Jens Kirk) Gården Ginnerupgård ligger nord for Ginnerup by og øst for Hurup, ved vejen til Toftum. Adressen er Toftumvej 1. Jorden er for størstedelens vedkommende samlet omkring gården, og består af god muldjord på ler og sandblandet ler. Terrænet er rimeligt jævnt. Niels Jensen og efterkommere Indtil 1663 var gården beboet af Niels Jensen, gift 1. gang med Birgitte Andersdatter. Begge blev begravet på Heltborg kirkegård. Birgitte den og Niels den Niels giftede sig som omtalt igen, og hans anden kone var Kirsten Pedersdatter. Sammen fik de to sønner. Kirsten var ikke enke så længe, idet hun den blev viet til Mads Povelsen. Dette giftermål varede i 13 år, da Mads dør og bliver begravet på Heltborg kirkegård den I dette ægteskab fødes 4 børn. Kirsten blev boende på gården og må selv have klaret driften af ejendommen, indtil hendes søn Jens af 1. ægteskab, født den , overtog gården. Jens blev gift 4 gange, første gang i 1684 med Karen Nielsdatter, med hende fik han 3 børn. Karen døde 29 år gammel i Derefter giftede han sig omkring1691 med Woldborg Mortensdatter.De fik 6 børn. Woldborg døde i 1704, og blev begravet i Heltborg d Hans 3. Kone var Else Thomasdatter, og de får i alt 10 børn. Else dør i 1732, og den nu 71 årige Jens gifter sig for 4. Gang med Maren Andersdatter, og de når at få 3 børn sammen inden Jens dør 78 år gammel. Han blev begravet på Heltborg kirkegaard d Også han efterfølges af en søn, Thomas, født (søn af 3. Ægteskab). Han dør i 1787, Og atter overtages gården af en søn, Poul Thomsen. Ginnerupgård var indtil ca Ryttergods, d.v.s. dansk krongods, hvor man skulle stille med en rytter pr. 8 tdr. hartkorn, mod så til gengæld, at blive fritaget for Landgilde og andre afgifter. Rytterbonden svarede rytterholdspenge. Ginnerupgård ophørte omkring 1700 som Ryttergods, og blev opkøbt af Boddum Bisgård. De nævnte personer har derfor alle været fæstebønder under godset»boddum Bisgård«. Det lykkedes for Poul Thomsen, at købe gård- 18

2 en fri i 1788, og han blev derfor den første»selvejer«på stedet. Poul blev gift med Maren Christensdatter i Sammen fik de 2 børn, desforuden bestod husstanden af en karl og en pige. Poul dør ret ung, kun 42 år gammel, og hans enke gifter sig med Christen Jensen, og det blev en af deres sønner, Christen Christensen, som herefter blev ejer af Ginnerupgård. Gårdens hartkorn var da 8 tdr-1 skp-0 fj. Kar-0 album. Christen var gift med Ane Nielsdatter. Husstanden bestod af deres 5 børn + 2 karle og 2 piger. Christen Sørensen Sindbjerg 1834 blev Ginnerupgård købt af Christen Sørensen Sindbjerg. Ejendommen var da en 4 længet gård, udhusene var sammenbyggede, sidehusene af helstensmur og laden ligeledes, undtagen nordsiden, som var af halvstensmur. Både udhuse + stuehus var stråtækte. Ejendommens jordtilliggende har i tidligere tid været mindre god, idet en del af jorden lå hen som uopdyrket hede. Man må formode, at Christen Sindbjerg har været en driftig og dygtig landmand, han fik opdyrket ca. 25 tdr. land hede øst for gården og samtidig fik han etableret teglværk, beliggende vest for gården. På teglværket producerede man hovedsageligt drænrør af forskellige dimensioner, men man mestrede også håndstrøgne sten af god kvalitet. Sindbjerg fik Landboforeningens anbefaling til, at låne en maskine til fabrikation af drænrør, og da det ville tjene sagen bedst, om der kunne stilles en større ordre i udsigt, traf Sindbjerg aftale med godsejer Lützhøft på Tandrup, om bestilling på stk. rør. Nyt stuehus Men også på det private område foretog han forbedringer, idet han i sommeren 1856 byggede nyt stuehus (det nuværende). Stuehuset blev opført med 1? stens mur og med tegltag (måske fra eget teglværk). På daværende tidspunkt, var det særdeles solidt og bekvemt indrettet. Stuehuset var indrettet fra øst med bryggers, bagestue, mælkestue, køkken, 2 dagligstuer, gang, storstue og 2 gæsteværelser. Loftet blev anvendt til opbevaring af korn og brændsel. For den østre ende af stuehuset, var der et teglhængt hus, indrettet til vognremisse. I 1860 sælger Sindbjerg gården til Martin Hjardemål. Martin Hjardemål Afskrift af skøde: Underskrevne Christen Sørensen Sindbjerg tilstår og hermed vitterliggør, at have solgt og afhændet til Martin Hjardemål, den mig tilhørende ejendom i Ginnerup by, Heltborg sogn, Ginnerupgård kaldet, med bygninger og jorder, ansatte til hartkorn således: Matrk. Nr. 1 a 7 tdr. 0 sk. 2 fjd.kar 1,50 album Matrk. Nr 4 a 2-4 sk ,25 - For den mellem os akkorderede købesum Rigsdaler. Det bemærkes at gården har andel i matrk, nr. 27 i Ginnerup af hartkorn 1,75 album, og at denne andel følger i købet. Da køberen Hr. Martin Hjardemål nu har betalt købesummen, så erklærer jeg hermed, ingen videre ret, at have til den solgte gård, med sit rette tilliggende, men denne skal fra nu af, tilhøre ham, med alle rettigheder, byrder og forpligtelser, fuld ejendomsret, hvormed jeg hjemler ham, det solgte. Tinglæst privilegium på 118 rigsdaler og 3 mark og 3 skill. Prot. No. 26 fol.596. Bekræftelse under min hånd vidnefast. Ginnerupgård den Christen Sindbjerg Til vitterlighed Lutken P. Skibsted I anledning af denne handel er skænket 3 mark til de fattiges kasse i Heltborg kirke. Attesteres J N A Leth Visby præstegård den

3 Martin Hjardemål var gift med Sophie Marie Nordentoft. Hjardemål købte den 12. juni 1869, matrk. nr. 21 a, tilhørende Thomas Kristensen, og lagde dette lille jordlod ind under gården. (bl.a. det stykke hvor gylletankene ligger.) Den er der tinglyst flg. Dokument: Undertegnede beboere i Ginnerup, som afbenytter den private vej, som går over det syd-vestlige hjørne af Ginnerupgårds mark, matr.nr. 4 a, samt over den Niels Madsen i Ginnerup, tilhørende parcel matrk.nr. 23 a, erklærer herved, at vi ikke har noget imod, at forannævnte stykke vej, nedlægges og giver herved for os og vore efterkommere, afkald på ret til nævnte vej, hvor den nu henligger. Hermed forpligter jeg undertegnede gdr. Niels Madsen, hermed for at fyldestgøre ovennævnte, at borttage mit dige som går langs nordsiden af den vej, som går fra Ginnerup byvej i øst, langs med Mads Jensens havedige, og at afgive så meget jord til den sidstnævnte vej, at den får en bredde af 8 alen og at jeg for mig og efterfølgende ejere af matr. Nr 23 a, herved forpligter mig til at vejen skal for vort vedkommende, urokkelig for tiden, henligge til fri afbenyttelse, men med den nu indrømmede bredde, uden at jeg eller efterkommere igen, kan gøre fordring på det af mig nu afståede areal til vejen. Endelig forpligter undertegnede Martin Hjardemål og Niels Hansen os til, når diget er borttaget, at planere vejen og sætte den i god farbar stand, ligesom vi lader dette dokument tinglæse til sikkerhed alle vedkommende. Niels Madsen Martin Hjardemål Om Ginnerupgård står der iflg. Beskrivelse i Krarups: Landbrugets udvikling, (udgivet i 1896). Ginnerupgård i Refs Herred, skyldsat for nyt ager og engs hartkorn i alt 9 tdr. 7 skpr., har et areal af 128 tdr. land, hvoraf de 118 tdr. er ager og eng og græsningsjord. Af agerjorden har omtrent 80 tdr. land, gennemsnitlig 16 a 17 tommer god muld, hvoraf de 2/3 har stærk lerunderlag og resten 1/3 lerblandet sand og grusunderlag. Resten omkring 38 tdr.land, har gennemsnitlig 10 tommer ret god muld med lerblandet, dels sand og dels grusunderlag. Af arealet er omtrent 25 tdr, land opdyrket hede. (Som tidligere nævnt da Sindbjerg ejede gården). Den nuværende ejer købte ejendommen i 1860 og begyndte da straks med mergling og dybpløjning, ligesom det nødvendige dræningsarbejde blev udført. Endvidere begyndtes der straks med renbrak, som fremdeles fastholdes, da jordene ellers meget vanskelig kunne holdes rene. Efter mergling, dybpløjning og dræning viste det sig, at jorden gav mindst 1/3 større udbytte. Engen, hvoraf omtrent halvdelen, kan overrisles, afgiver årligt omkring 20 læs hø, resten ligger hen til græsning. Af nyere redskaber og maskiner er her kun indført korn-og frømaskine, amerikansk hesterive, 1 rensemaskine og hakkelsemaskine. Vårsæden bliver aftærsket ved et transportabelt damptærskeværk, hvori ejeren af gården har andel. 80 tdr af den bedste jord drives i 9 læg a 9 tdr. således: 1. år brak, 2 år rug hvortil rigelig staldgødning, 3. År byg,, 4 og 5 år havre, 6 år kløver som såes i juni, hvorefter afgræsning og derefter 3 års græsning. Den mindre gode jord drives også i 9 indtægter a 4 tdr.l. således: 1 år brak, 2 år rug hvortil bruges dels staldgødning og dels kunstgødning, 3 år blandsæd (havre og byg) og 4 år havre med græsfrø og 5 års græsning. Det bemærkes, at af brakmarken i den bedste jord, benyttes 3 tdr. land til rodfrugt, nemlig Turnips, gulerødder og kartofler. Disse 3 tdr. land pløjes først i august og får 1 pløjning til, samme efterår, hvorefter der gødes på vinterpløjningen om foråret, i hvilke der gives 2 pløjninger til, før rodfrugten såes. Kornafgrøden i den bedste jord kan anslås til at være gennemsnitlig 15 fold og i den simple jord 10 fold. Der bliver ingen af de såkaldte handelsplanter dyrket her, på grund af det kolde klima. Insektangreb finder sjældent sted og af plantesyg- 20

4 domme er det kun kartoflerne, der kan blive ramt. Kunstgødning benyttes kun, som anført, som tilskud til staldgødningen, på den mindre gode jord. Samtlige avlsbygninger er brandforsikrede for 8000 kr., stuehuset for 8000 kr., avlsredskaber og inventar for 4400 kr. og besætning for kr.(hvor mange har mon i dag dyrene forsikret højere end bygningerne) Teglværkets bygninger er brandforsikrede for 4600 kr. Der holdes en besætning af 7 heste (hvoraf de 2 er til brug i teglværket) 10 køer, 36 stk. andet kvæg, 20 får og 8 svin. Hestene er alle af jydsk race. Kreaturerne af blandet dansk og korthornsracen. Fårene af dansk og svinene af engelsk race. Til hestebesætningens vedligeholdelse, tillægges af og til et føl. Af de anførte 36 stk. kvæg, opdrættes årligt 12 stk., der fremkommer således 3 hold, hvoraf 12 sælges i 2 1/2 års alderen og 3 års alderen. Her haves en meget god græsning. Køerne får om vinteren tilskud af kraftfoder og havregrutning, raps- og palmekager samt hvedeklid. Indtægten kan ansættes til 180 kr. pr. ko. Fedekvæget sælges til udførsel, til en gennemsnitspris for de sidste 10 år, af 250 kr. pr stk.. Mælken leveres til Andelsmejeriet i Doverodde, og den skummede mælk tages tilbage til kalvene og grisene. Middagsmælken leveres dog ikke til mejeriet, da man deraf får tilstrækkelig smør samt mælk til husholdningen. Der er til ejendommen en smuk have på ca. 1 1/2 tdr land. Den er hovedsageligt tilplantet med skovtræer og kun med nogle få frugttræer, da disse ikke giver megen udbytte, på grund af klimaforholdene. Der er plantet en stor del ribs-stikkelsbær-og solbærbuske. Ved salg af bærerne giver haven en indtægt, som er tilstrækkelig til dens vedligeholdelse, men ikke noget overskud. Her holdes hele året 2 karle, 1 røgter og 2 piger. Om sommeren 1 karl til. Første-karlens løn er 250 kr., 2.karlen 200 kr., sommerkarlen 115 kr., røgteren 150 kr. Pigerne får 90 kr. hver. Til daglejere og høstfolk bruges 200 kr. Udgifterne til folkeholdet pr. år, andrager altså omtrent 1100 kr., foruden kosten. Den kongelige skat udgør 300 kr. og kommuneskatten med formue-og lejlighedsskatten 325 kr. pr. år. Lidt historie: Hvad dyrkede Thybonden så i årene 1860 og frem til omkring århundredskiftet. Hvede spillede kun en ringe rolle i Thisted Amt. Hvedesorten man dyrkede hed Squarehead hvede,og blev sået efter helbrakning. Rug havde lidt større udbredelse. Den rugsort man mest benyttede hed Provsti rug. Byg var omkring 1840 hovedsæden i Thy, og det var så godt som altid den seksradede byg, der blev dyrket, og blev på sine steder dyrket 3 gange i rad. Havre var på daværende tidspunkt hovedsæden i Refs-Herred, den indtog i gennemsnit 52 1/2% af de tilsåede arealer.måske havde det noget at gøre med, at man betragtede havre som det væsentligste grundlag for vinterfoder til dyrene. Sorten var en, der blev kaldt den Thylandske Hvide havre, samt en anden, som lignede denne, kaldet Kartoffelhavre. I gennemsnit avlede man i , 9,2 fold i hvede, 8,3 i rug, 10,2 i byg og 11,3 fold i havre. Lidt statistik fundet i Krarups Landbrugets Udvikling.: Af hver 1000 tdr.land af agermarken, udgjorde den besåede del flg. I Refs-Herred omkring Hvede 1 tdr.l. Rug 154 tdr.l. byg 135 tdr.l. havre 488 tdr.l. Thy har som bekendt ikke en masse Herregårde og slotte, vi kan prale af, men vi kan vel godt»bryste«os lidt, af en bondestand, der har en lang fortid med flid og selvstændighed, bag sig. Gårdene har slægtled tilbage ligget ved agrene, og ikke som man stadig kan se, i visse egne af landet, i landsbyer. Arbejdet i landbruget var og er krævende og derfor må det have været et enormt fremskridt, da man efterhånden fik selvbindere, tærskeværker, og vindmotor for blot at nævne nogle af de mest arbejdsbesparende hjælpemidler. For yderligere at belyse denne udvikling, kan vi tænke tilbage på, hvordan man i første halvdel 21

5 af 1800 tallet, dyrkede jorden med træplov trukket af stude, høstede med segl og tærskede kornet på gulvet med en kæp. Senere fik man jernplov og heste, høsten foregik nu med le og plejl. I vort århundrede kom traktoren, man fik selvbinder og tærskeværk. Ved en optælling i 1948 var der en bestand på 6885 traktorer, som i 1964 var vokset til traktorer. (Vi er stadig nogen der kan huske den grå Ferguson). De første mejetærskere kom til landet i , men det var først efter 2.Verdenskrig, de begyndte at slå igennem. Afskrift fra avisen 1947: Ude på landet er sommeren også uforglemmelig ( det var den varmeste sommer i 117 år). Den er kommet, maskinen der både kan høste og tærske. Mejetærskeren er det største fremskridt, denne tidsalder har budt landbruget. Byboerne rejser ud på landet for at se den, og de taler beundrende om den. Karlene er lidt betænkelige, for maskinen overflødiggør både heste og mennesker. I 1953 var der 1200 mejetærskere og selvbindere i landbruget. Det var især bugserede mejetærskere man havde. I Ginnerupgård havde vi bl.a. en blå bugseret Nordsten. Jeg kan huske, det var et vældig fremskridt, da vi fik den første JF-mejetærsker, hvor traktoren var placeret midt i maskinen. Siden kom de store selvkørende mejetærskere, dette også hos os, i mange år havde vi maskiner af mærket Bison, en mejetærsker der blev lavet i Polen, men en udmærket og billig maskine. I dag har vi en 16 fod s Massey Ferguson, købt i 1997 til en pris af kr. Før i tiden var det almindeligt med et alsidigt landbrug med heste, køer, grise, får og høns. Også dette er blevet forandret, idet man nu har specialiseret sig i én af tingene, og som det senere bliver fortalt, har vi valgt grisene. Thisted Dagblad den 24. Okt. 1899: I Thisted Dagblad kunne man den 24. oktober 1899 læse flg.: I går aftes holdtes på Hurup Gjæstgivergård, afskedsfest for proprietær Hjardemål, der, efter at han har solgt sin ejendom Ginnerupgård, forlader egnen. Det udtaltes tydeligt i mange hjertelige ord, der faldt ved festen, at han ved sin støtte, fordringsløse vandel, havde forstået at erhverve sig hele egnens udelte agtelse og hengivenhed. Kristiane og Peder Houe. 22

6 Peder Poulsen Houe Den køber Peder Poulsen Houe gården af Hjardemål. Peder Houe blev født den i Teglgården i Vestervig. Her følger uddrag af skøde pr Undertegnede propr. Martin Hjardemål sælger herved til Peder Poulsen Houe, den med tilhørende ejendom, Ginnerupgård, kaldet i Ginnerup by, Heltborg sogn, Refs-Herred. Den står skyldsat således: Matrk. nr. 1 a 7 tdr 0 sk. 4 fdk. 1 alb a tillige med andel for nr. 1 a og 4 a i storparcellen matrk. nr. 27 i Ginnerup,af hartk. 1 fdk. Og 0,75 alb. Handlen er afsluttet på flg. Måde.: Med ejendommen følger samtlige bygninger på ejendommen og nagelfast inventar. I stuehuset medlfg. Kakkelovne og gruekedel og øvrige bryggersredskaber. Der medfølger i handlen et teglværk med bygninger og alle til værkets drift medfølgende redskaber, således som de er og forefindes. Endvidere følger med, ejendommens avl og afgrøder som disse er og forefindes og al besætning og inventar, avlsredskaber og maskiner. Den levende besætning, består for tiden af 8 heste 35 kreaturer 22 får. Ejendommen tiltrædes , med bygninger, besætning og inventar, som fra d.d. henstår for købers regning, mod at han hæver assurancesummen. Skatter og afgifter betales af køber for sidste halvdel af Købesummen kr, hvoraf 5000 kr for løsøre. Køber overtager lån på ejendommen på kr til Kreditforeningen af , og forrenter denne gæld fra med 4% p.a kr. betales kontant i december termin uden rente, 4000 kr betales i juni 1901 med renter 4% p.a. Resten 8000 kr. forbliver stående hos sælger mod 1.prioritet efter kr til Kreditforeningen, i den hermed solgte ejendom med tilhørende teglværk. Assurancesummen er uopsigelig fra min side i 7 år, således at den først kan opsiges til termin 1907, med 0,5 års varsel. Men betales renter ikke til rette tid og øvrige bestemmelser ikke overholdes, eller dersom ejendommen skifter ejer, er lånet til betaling fra Som kautionister: Christian P Houe af Teglgården i Vestervig og Jacob Overgård af Jestrup, Sønderhå sogn. Peder Houe var gift med Kristiane Overgård, med hvem han fik 6 børn, 5 sønner og 1 datter. Den ældste søn Christian blev gift med Esther Vestbjerg fra Odby og sammen købte de Borggård i Hundborg (han blev derfor kaldt Borggårdmanden). De fik 2 børn, 1 dreng og 1 pige. Sønnen Anker overtog senere Borggård. Søn nr 2 Jacob blev gift med Hilda Kirk fra Ettrup og de overtog hendes fødehjem Ettrupgård. De fik 3 sønner. Datteren Kristine blev gift med Købmand P V Thomsen fra Fjerritslev. Sammen byggede de, det vi i dag kender som MATAS i Hurup. Sammen fik de 3 piger. En datter og svigersøn overtog senere forretningen. 2 tvillingesønner Folmer og Tage blev desværre ramt af hjernebetændelse kun 3 mdr. gl.. De blev passet i hjemmet og kom senere som voksne på et behandlingshjem i Skive. Nummer 3 af drengene Arnold blev født den Arnold overtog Ginnerupgård i 1939, herom senere. I 1903 brændte udlængerne og i stedet blev bygget en hovedlænge, beliggende nord-syd for stuehuset. Hovedhuset var et hus med trimpel af spån og tag af pandeplader. Den indeholdt i den vestlige halvdel, hestestald, vognport og lade med vindmotor på rygningen (en såkaldt Heide Mølle), i den østlige halvdel kostald, denne blev ved den sydlige ende mod øst, udvidet med et roehus. Syd for denne længe i retning vest-øst en stor trælade med tag af pandeplader. Endvidere er der øst for stuehuset en bygning til svin, med tag af cementsten og øst for denne et hønsehus. Der var og er eget vandværk tidligere med vand fra et væld, senere ved boring øst for stuehuset. I 1905 betalte Peder Houe iflg. Notat fra Visby-Heltborg sogneråd, 187,05 kr i kommuneskat, samtidig står der oplyst at ejendomsskyld for ejendommen er kr. Notat underskrevet af Anders Søndergård. 23

7 Peder Houe havde i 1935 en besætning bestående af 18 malkekøer, 1 tyr og 60 kreaturer af korthornsracen. Der blev malket med maskine (Alfa Laval) og mælken blev leveret til Doverodde Andelsmejeri. Desuden var der 6 heste og 2 søer, 9 får og 300 høns. Foderet blev dyrket i 6 marks drift, 1 havre, 2 roer, 3 byg, kløver og græs. Af kunstgødning anvendtes årlig sække superfosfat. Kristiane og Peder byggede en aftægtsbolig, beliggende Toftumvej 2, som de flyttede ind i, da sønnen Arnold overtog gården i Teglværket blev nedlagt af Peder Houe, årsag ukendt, men mon ikke grunden har været, at den ikke var rentabel længere. Kristiane døde den og blev begravet på Heltborg Kirkegård. Peder døde den og blev ligeledes stedt til hvile i Heltborg. De sidste år af hans levetid, boede han i Ginnerupgård og blev passet og plejet af svigerdatteren. Arnold Houe blev Ginnerupgård, som tidligere nævnt, overtaget af Arnold Houe. Han blev den gift med Signe Christensen Thomsen, født i Vestervig Kloster Signe kom 5 mdr. gammel til Kristine og Thomas Thomsen som plejebarn (faster og morbror). I 1929 blev hun adopteret af dem. Hun havde derfor sin opvækst på gården Grønvang i Villerup. Hendes plejemor døde da hun var en ung pige, og det blev således hende der kom til at stå for husførelsen i hjemmet. Dog fik hun et ophold på husholdningsskole i Ry. Det var således ikke uvant for hende, med et stort hus og folkehold. Arnold var uddannet som landmand og har været på Frederiksborg højskole og på Ladelund Landbrugsskole Ved overtagelsen af Ginnerupgård var der 130 tdr.land (71 1/2 ha). Ejendomsskyld kr.- grundskyld kr. Besætningen var ved overtagelsen 8 heste, 20 køer, 50 ungkvæg og 50 svin. Mælken blev fra start leveret til Doverodde mejeri, senere blev han leverandør til mejeriet Ginnerupgård Frem i Hurup, årsagen var bl.a., at det var besværligt med levering af mælk om vinteren, da mælkekusken ikke kunne køre igennem i dårligt vejr. Svinene blev leveret til slagteriet i Hurup. Arnold solgte også ler til teglværket i Næssund, hvilket for øvrigt fortsatte ved nuværende ejer, frem til teglværkets lukning. Ligesom der også var grusgrav øst for gården, hvilket der stadig er. Farfar ombyggede og forbedrede avlsbygningen øst for stuehuset, til svinestald, og byggede nyt hønsehus, også mod øst. I 1953 byggede han nyt maskinhus, med 3 store porte + 2 garager i gavlen over mod stuehuset. Jeg tror det har været et kæmpe bygningsværk set med datidens øjne. Portene skulle være så store, at der kunne køre en ordentlig mejetærsker ind af dem. I 1962 byggede han ny kostald, den eksisterende hovedlænge blev udvidet med ca 6m i bredden. Et byggeri der kostede det svimlende beløb af kr. Den første traktor, en Case, blev indkøbt i ca I farmor og farfars tid skete der store fremskridt indenfor mekaniseringen i landbruget, fra heste til traktorer, Fra selvbindere til mejetærskere for blot at nævne nogle. I 1945 var besætningen på 10 heste, 20 køer, 64 ungkvæg, 70 svin og 5 får + høns, antal ukendt. Skiftedag var 1.5. og 1.11, og der var aldrig problemer med at få ansat de folk, som var 24

8 nødvendige. Weekendfri var et begreb man ikke kendte dengang, havde man friweekend, var det fra søndag middag. Der var i farmor og farfars tid ansat 3-4 karle, 1 pige og 1 barnepige(da børnene var små). For husmoderen var der på daværende tid nok at se til, for det første havde man ikke nutidens moderne bekvemmeligheder, man lavede stort set alt selv, man gik ikke i»supermarkedet«efter færdig varer, og det var også almindeligt, at man selv passede sine ældre slægtninge. En overgang var der daglige munde at mætte. Det må have været et leben, når man samledes omkring bordet i folkestuen, til måltiderne.til gengæld må det også have krævet en dygtig husmoder til at styre alt dette For Farmor så dagligdagen således ud: Morgenmad kl. 7. Formiddagskaffe. Middag kl. 12, altid 2 retter mad.»drøwterdagskaffe«eftermiddagskaffe kl. 13, når folkene havde overstået middagspausen. Aftensmad kl 18 Aftenkaffe kl. ca. 20,30. Dertil kom rengøring og pasning af haven. I min tid, og også nu, hvor det er Lene, der er husmoder på stedet, er fordelingen næsten identisk, dog får man nu frokost i stedet for varm mad og eftermiddagskaffe kl. 15. Aftenkaffe får vi heller ikke med de ansatte, da de i dag bor i eget hjem. Både jeg og Lene synes vi til tider har/havde en travl hverdag, men vi har trods alt fået en masse hjælpemidler, vi køber Benny, Thomas, Asger, Elin og Per. Signe og Arnold nok også flere færdige produkter osv (vi har så til gengæld ingen ung pige). Desuden påbegyndte jeg i 1981 at arbejde som 1/2 tids lægesekretær i Vestervig. Lene har ligeledes haft arbejde, uden for hjemmet som kontorass. I øjeblikket har Lene forældreorlov. Farmor har fortalt, at man før i tiden lavede alt selv, dog rugbrød købte man hos bageren. Når man slagtede gris, (før fryseren) blev der henkogt medister og karbonader, man lavede pålæg, en masse blev saltet i store saltkar i kælderen, skinken blev som regel røget, og var det frostvejr, kunne man hænge en steg på loftet. Julegrisen blev pr. tradition altid slagtet Der blev slagtet 1 får om efteråret. Høns og andet fjerkræ efter behov. Æg, som man ikke selv brugte, blev solgt til købmand Thomsen i Hurup (gift med Arnolds søster) og disse blev så fratrukket på regningen for kolonialvarer. Havens frugt og urter blev syltet og henkogt. 25

9 Ca. i 1946 blev der lavet badeværelse, mellem køkken og soveværelse, og i 1962, fik farmor, et efter datidens forhold, super moderne køkken. Hun havde nu køleskab og fryser, elkomfur og opvaskemaskine o.s.v. Farmor og farfar fik 5 børn, 4 drenge og 1 pige. Den ældste Benny blev født den Blev uddannet landmand og købte i 1965 en gård ved Lemvig. Han blev den gift med Karen Petersen fra Ulkebøl på Als. Sammen fik de 2 piger. Jette gift med Kim har 3 børn og er uddannet sygeplejerske, Bente bor sammen med Thomas og har et barn, Bente er uddannet som lærer og i dag bosat i Sverige solgte Benny gården og påbegyndte studie som lærer, blev ansat som lærer i Næsbjerg, senere skoleinspektør i Starup. Næste station blev Als, hvor han i dag er ansat som erhvervschef i Sydals Kommune, bosat i Sønderborg. Blev senere gift med Dorthe, som ejer en tøjbutik i Sønderborg. Benny var på et tidspunkt ansat som medhjælper hjemme på gården, ligesom hans 2 brødre Per og Thomas Kristian også har været. Nr. 2 Per også uddannet som landmand, blev født den og er Ginnerupgårds nuværende ejer sammen med en søn. Herom berettes senere. Søn nr 3 Thomas Kristian, født , var også beskæftiget ved landbruget, men blev senere udlært som mekaniker hos VW i Hurup, hvor han også blev værkfører. Derefter drev han i en årrække en servicestation i Struer, gik over i byggebranchen, blev ansat i en tømmerhandel i Bedsted. Nu har han taxa-forretning i Thisted. Og er sammen med Karen Benny og Per gør sig klar til ringridning i Ashøje. Marie bosat i Tilsted. Karen Marie der er fra Mors, er uddannet lærer og ansat på Koldby skole, hvor hun har været i en menneskealder. Sammen har de 2 drenge. Morten der er under uddannelse til politibetjent og Anders ansat i et shippingselskab. Begge drenge bor og arbejder i København. Asger født den valgte en anderledes løbebane end sine øvrige brødre. Han blev uddannet ekspedient i Thisted, blev senere repræsentant i bilbranchen. En overgang drev han selvstændig firma. I dag er han forretningsfører i en tøjbutik i København. Asger blev gift med Annette fra Ålsgårde, som var apoteksassistent. Sammen fik de 2 piger. Marianne der er kontoruddannet og Karina som er ansat i et medicinalvarefirma. Asger er i dag gift med Elsebeth der er tandlæge, og de bor i Vedbæk. Elin født den blev uddannet som plejehjemsassistent. Hun blev den 5 april 1975 gift med Bent Egebjerg Olesen fra Brande, hvor de boede i de første år, da Bent som er udlært murer, havde selvstændig murerfirma i Brande. Senere fik de lyst til at prøve kræfter i en anden branche og blev halbestyrer i Vrå Hallen, og dernæst blev de bestyrepar af Helle Hallerne, i Ribe Amt. De fik igen lyst til at få foden under eget bord, og købte Møllekroen i Hurup, som i dag er et meget velanskrevet spisested, og de har begge en meget travl hverdag med gæster fra morgen til aften. Elin og Bent har 3 børn, Mads udlært kok og tjener, skal nok tage over efter forældrene (kun et gæt) foreløbig skal han bestyre Morup Mølle kro som de her i år har forpagtet. Lotte er under uddannelse til sundhedsass., men hjælper også til på kroen. Lars vil også gå»krovejen«og har påbegyndt uddannelse som kok. Per Houe Som tidligere omtalt, blev det søn nr 2, der overtog Ginnerupgård. Per gik i skole i Ginnerup og Hurup private realskole. Kom senere på Salling Ungdomsskole, aftjente sin værnepligt ved livgarden. I var han elev på Bygholm Landbrugsskole, blev herefter ansat som fodermester på skolen. I november 66 26

10 Sølvbryllup den 25. november Jesper, Trine, Jan, Kirsten og Per. vendte han igen hjem til Thy, og blev medhjælper hos sin far. Den blev Per gift med Kirsten Jensen, datter af Karen og Sigurd Jensen i Vinding ved Silkeborg. Jeg var uddannet som kontorassistent og blev ansat på Toldkammeret i Thisted, hvor jeg var til vi blev gift. Vi har fået 3 dejlige børn, Jan født den og medejer af Ginnerupgård. Efter endt skolegang i Hurup, har Jan været på Skyum Idrætsefterskole, på landbrugsskole på Mors, soldat ved Livgarden, og færdiggjort sin uddannelse til landmand på Hammerum landbrugsskole. Han har været beskæftiget ved landbruget herhjemme og hos Ole Kappel i Boddum. Blev 1. maj 1994 medejer af Ginnerupgård. Jan blev den gift med Lene Jepsen, datter af Karen Marie og Niels Jørgen Jepsen i Hurup, Lene er uddannet kontorassistent. De har sammen fået 2 pragtfulde børn Nicolai og Sofie. Jesper født Han har ligeledes valgt at blive landmand. Efter endt skolegang i Hurup, har han også været på Skyum Idrætsefterskole, Morsø landbrugsskole, haft ansættelser i Thy og på Mors og herhjemme. Afsluttede landmandsuddannelse på Lægård landbrugsskole i Holstebro. Blev senere forvalter på Breinholt ved Struer. Havde en drøm om at blive selvstændig, og da chancen bød sig, købte de Ågård i Stagstrup, som de driver med 250 søer. Har i år yderligere lejet jord i området. Har maskinfællesskab med kollega. Jesper blev , gift med Marianne Plougmand, datter af Hanne og Kaj Plougmand i Ydby. Marianne er udlært i en boghandel i Thisted, tog senere en uddannelse som sundhedsass. Trine født , kom ligeledes efter 9. klasse på Skyum Idrætsefterskole, senere 27

11 Ginnerupgård. Ålborg Sportshøjskole. I sin fritid leder hun gymnastik i Boddum-Ydby Gymnastikforening, hvor hun også er med i bestyrelsen. Blev i sommeren 98 udlært som Materialist hos Matas i Hurup. Har besluttet sig for at blive sygeplejerske og starter uddannelsen Arbejder i øjeblikket på plejehjemmet Vesterled i Gettrup, samtidig med at hun hjælper til, især på Skårhøjvang, + servering på Møllekroen. Trines kæreste Jesper Grud fra Ydby, er uddannet elektriker, har taget installatør - eksamen, og arbejder for tiden i Finland som skibselektriker. 1. maj 1968 købte vi 1/2 part i Ginnerupgård, med tilhørende aftægtsbolig, hvor vi boede de første år. Ejendomsskyld var da kr. og grundskyld kr. Men da farfar desværre blev ramt af en alvorlig sygdom og kræfterne derfor slap op, købte vi den sidste 1/2 part Ejendomsskyld var da steget til kr og grundskyld til kr. Farmor og farfar flyttede derefter op i Villaen. De fik ikke et langt otium sammen, da farfar døde den Farmor flyttede senere, efter eget ønske, til Hurup, hvor hun købte et dejligt parcelhus på Fuglebakken. Da vi overtog Ginnerupgård, var der en sortbroget besætning, bestående af 38 malkekøer med tilhørende opdræt, og ca 150 svin + tidssvarende maskinpark. Af areal var der 70 ha, og der var ansat 2 medhjælpere, Verner og Thorkild, som vi»overtog«. Vi startede med en omforandring af kostalden, så der kunne være 52 køer + opdræt. I 1971 påbegyndtes vores første nybyggeri, hvorved vi fik plads til 60 søer og 300 slagtesvin. I 1974 kunne Verner, fodermester på stedet i snart 16 år, ikke klare malkearbejdet, og da det på det tidspunkt var svært at få en kvalificeret fodermester, besluttede vi os for at sætte køerne ud og gå over til udelukkende kødproduktion, og en udvidelse af grisebestanden. Vi byggede derfor i 1974 ny sostald med plads til 90 søer. Omkring midten af halvfjerdserne trængte vort stuehus fra 1856, til en modernisering. Vi fik nyt tag og ny facade + termovinduer mod syd og øst. Sidst i halvfjerdserne, fik vi lavet nyt køkken og badeværelse, samtidig med at den sidste halvdel af mur og vinduer blev fornyet. Da drengene blev voksne, og vi fandt ud af, at de både havde interesse, evne og den fornødne energi til et liv som landmand, men uden lyst til kreaturer, skippede vi kødkvæget, og gik i 1989 i gang med en total renovering af samtlige avlsbygninger, med henblik på udelukkende en so- og slagtesvinbesætning. En udgift til 2,6 mill. Vi havde nu plads til 190 søer og en årsproduktion af slagtesvin. På grund af de nye miljøregler, var de 70 ha vi ejede + en del tilforpagtet, ikke tilstrækkeligt til, at opfylde lovens krav om dyreenheder, jord etc., hvorfor vi i 1991 købte en naboejendom, Morsøvej 17 på 20 ha., til 1,6 mill. Stuehuset der, blev kort tid efter udlejet til Sydthy kommune, der anvender den som Gårdbørnehave. Taget på den store avlsbygning, trængte efterhånden til at blive fornyet, og vi havde også for lidt siloplads, derfor besluttede vi os for at lade Emanuel Møller fra Ringkøbing, komme med et bud på en fremtidig udvikling af vore avlsbygninger. Han kom med nye ideer, vi ikke selv havde haft øje for, nemlig at der i stedet skulle etableres ny indkørsel til gården, således at den påtænkte foderlade, kunne opføres mellem avlsbygningerne, på den gamle vej. Jan var på daværende tidspunkt elev på Hammerum Landbrugsskole, og fik kendskab til en brugt gastæt silo til 6000 tdr. korn, som 28

12 Ginnerupgård vi købte og fik flyttet hjem og placeret ved siden af foderladen. 1. maj 1994 købte vores søn og svigerdatter 1/2 part i gården. Til Ginnerupgård er der i dag 157 ha. Jord + tilforpagtet 80 ha. Og en produktion på 370 løsgående søer.. 4. generation flyttede ind på Ginnerupgård og har 2 børn Nicolai og Sofie. Vi»gamle«har i stedet valgt at bo i Hurup. Jeg vil nu slutte min lille beretning om en gård i Thy og dens ejere, her i slutningen af et Århundrede, hvor der er sket en rivende udvik- Ginnerupgård ling overalt i vort samfund, og hvor man næsten ikke, tør tænke på, hvilke tiltag, kommende generationer, vil foretage sig. Jeg har sammen med min familie, efter bedste evne forsøgt at give et resume af fortid og nutid, fremtiden må kommende slægter tage sig af. Jeg slutter med 2 vers fra»hvor smiler fager. Af Johannes V. Jensen. Den danske mark i en bølgen går Som åndedræt af en venlig kvinde. Sødt gynger byggen sit silkehår, Og rugen ånder med sol i sinde. Og vinden iler Til hvedens bryst. Hvor fager smiler Den danske kyst. Alvorlig taler ved alfarvej Med grønsvær tækket de gamles grave. Henfarne slægter forglem dem ej, I arv de gav dig en ædel gave. Henfarne slægter I landets marv Sig ej fornægter. Bevar din arv. 29

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

"Lindevang" Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. "Lindevang"

Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe - Slægtsgården Lindevang er beliggende på Bolteskovvej 4 - en hyggelig snoet vej i Gestelev. - Lindevangs beboere kan føres helt tilbage til 1764. Det var Rasmus Knudsen og Ingeborg

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

XI.B Bodil Østergaard er født den 28. januar 1940 i Biersted. Hun blev gift den 22. juli 1962 i

XI.B Bodil Østergaard er født den 28. januar 1940 i Biersted. Hun blev gift den 22. juli 1962 i XI.B Bodil Østergaard er født den 28. januar 1940 i Biersted. Hun blev gift den 22. juli 1962 i Biersted med Erik Mejlholm, der er født den 30. juli 1936 i Nørhalne som søn af gårdejer Niels Mejlholm og

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

Mosegårdsvej 4 Pilehøj

Mosegårdsvej 4 Pilehøj Mosegårdsvej 4 Pilehøj Matrikelnummer Matr.nr. 16 Grønholt by, Grønholt sogn, huslod, ved udskiftningen nr 4, 4 skp. Bevokset med underskov, Matr.rn.12 Grønholt by, Grønholt sogn er på 3.9642m2 Matr.nr.

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Matr. 14a Varbrogaard Skagen Landevej 41 Folketælling 1787-1930 Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. 5. familie: Alder Ægtestand Stilling Peder Nielsen 60 Aar gift gmd

Læs mere

Jørgen Thorvald Jensen

Jørgen Thorvald Jensen Jørgen Thorvald Jensen I Uffe Jensens erindringer kan bl.a. læses: Forældre: Jens Peter Jensen og Anne Jørgensdatter *23.02.1880(31) Fastrup, Gjellerup FT1890 Bor hos forældrene i Fastrup K01.04.1894(121)

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Aalsbo Elektricitetsværk i baggrunden. Bestyreren af værket boede i huset i forgrunden Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Købekontrakt Underskrevne Snedker Jens Jacob Jensen, Gårdejer Hans Nielsen

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Hans Christensen, 1915-1995

Hans Christensen, 1915-1995 I følge min farfar blev Hans født kl. 23.55 den 25. januar 1915, men da uret i stuen gik 10 min. foran, blev datoen noteret som den 26. januar! Han er ældste søn ud af 3. Er hjemmefødt på adressen matr.

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN "1

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN 1 MADS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS JENSEN "1 Mads Jensen *1817-1886 1. Mads Jensen Mads blev født den 10. maj 1817 i Esbøll, han

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard 1612 1625 Klaus Jacobsen. 1610 skylder han noget af sin tiende, man siger at han er aldeles forarmet. I 1617 står han anført med gæld på 3 mark. Viet i Nordborg. Enkemand

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

No. 6 Ove Pedersen. Side 1

No. 6 Ove Pedersen. Side 1 Ove Pedersen Forældre: nr. 12 Karl Otto Pedersen og nr. 13 Mette Kirstine Pedersen Børn: nr. 3 Henny Pedersen, Karl Åge Pedersen, Åse Pedersen og Anni Pedersen Navn : Ove Pedersen Født : 24. februar 1925

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Ernst Månson Født i København Kom til Thyregod og blev plejesøn ved sin mor søster. Kom op på ejendommen Kollemorten vej 91 som dreng og blev karl og senere bestyrer

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Nielsen og Maren Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Jespersen & Ludze Pedersdatter Hans Frendesen & Karen Jensdtr.

Læs mere

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER "1

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER 1 Mette Olesdatter Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave METTE OLESDATTER "1 METTE OLESDATTER "2 Mette Olesdatter *1789-1880 Mette Olesdatter blev født den 1. november

Læs mere

Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x

Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x Bedsteforældre 4 Laurits Peter Bisgaard 1881-1956 Skyum x 5 Ottomine

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1834-1919 KB Hørby (Holbæk) 1834 op 26 nr 9 Anders Jeppesen født 17/7 Født: 17. Juli 1834, Anders Jeppesen, døbt i Kirken 29. Juli, Forældre: Gmd Jeppe Christensen og Hustr Mette Jensdr. af Uglerup KB

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Elektricitetsmøde i Bedsted. Den bindende tegning til "Thy Andelselektricitetsværk" påbegyndes.

Elektricitetsmøde i Bedsted. Den bindende tegning til Thy Andelselektricitetsværk påbegyndes. 18-8-1913 Thisted Amtsavis Elektricitetsmøde i Bedsted. Den bindende tegning til "Thy Andelselektricitetsværk" påbegyndes. Som det er bekendt, fremkom der for længere tid siden planer om at anlægge et

Læs mere

En gang for længe siden. Børneliv på landet for 100 år siden

En gang for længe siden. Børneliv på landet for 100 år siden En gang for længe siden Børneliv på landet for 100 år siden Hvad ved du om landbruget for 100 år siden? Lav et mind map. Landbruget for 100 år siden 1 Spørgsmål til Ida Marie og Axel Hvad vil du spørge

Læs mere

J~ l, I. j G' Kend din by Sørvad. Fortællesti på 4,5 km. Udarbejdet af: Emma Ahle, Elias Lorentzen, Mathias Christiansen og Emma Sloth. ~('i...

J~ l, I. j G' Kend din by Sørvad. Fortællesti på 4,5 km. Udarbejdet af: Emma Ahle, Elias Lorentzen, Mathias Christiansen og Emma Sloth. ~('i... :, Kend din by Sørvad. Fortællesti på 4,5 km > ri" / >< ~('i..... a:..møllevange~o=s;."../ '.' '. J~ l, I.~ j ~' 1.', G' Udarbejdet af: Emma Ahle, Elias Lorentzen, Mathias Christiansen og Emma Sloth. '~

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

Generation X Ane nr. 1386/1387

Generation X Ane nr. 1386/1387 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lauridts Lauridtsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Uthersen & Anna Nielsdatter Ane nr. 2772/2773 Lauridts Lauridtsen

Læs mere

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 DANSK MEJERISTAT Redigeret af G. ELLBRECHT Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 Andelsmejeriet Godthåb, Uglev side 2 Andelsmejeriet Jegindø

Læs mere

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG HØRHAVEGÅRDEN HAR BÅDE FUNGERET SOM BOLIG FOR SKOVFOGEDEN OG SOM AVLSGÅRD, HVORFOR DER KAN FINDES FÆLLES TRÆK MED BÅDE SKOFVOGEDBOLIGEN OG BONDEHUSET. I FØLGENDE AFSNIT UNDERSØGES

Læs mere

Bakkely Vallerbækvej 50

Bakkely Vallerbækvej 50 Ejendom 19 Engbjerggaard Vallerbækvej 65 Ejer: 1853 Philip Frederik Vistisen køber parcel 10b af Ane Christensdatter ejendom 10 til ny ejendom 19. 1855 Køber parcel 7c af Visti Jacobsen, ejendom 7. 1863

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere