Aalborg Universitet. Speciale på cand.merc.aud-studiet. Juni 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet. Speciale på cand.merc.aud-studiet. Juni 2010"

Transkript

1 Aalborg Universitet Speciale på cand.merc.aud-studiet Hvad skal revisor være opmærksom på i forbindelse med revision af værdiansættelse af investeringsejendomme? Juni 2010 Udarbejdet af: Jens Otte Foldbjerg Vejleder: Lars Kiertzner

2 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING PROBLEMFORMULERING PROBLEMSTILLING METODE AFGRÆNSNING DEFINITIONER SITUATIONEN PÅ EJENDOMSMARKEDET HVAD ER EN INVESTERINGSEJENDOM? DANSKE REGNSKABSREGLER ÅRSREGNSKABSLOVEN Anlægsaktiver Investeringsvirksomhed REGNSKABSVEJLEDNING SAMMENLIGNING AF DE DANSKE REGNSKABSREGLER ÅRSREGNSKABSLOVEN EFTER INTERNATIONALE REGNSKABSREGLER IAS IFRS-BEKENDTGØRELSEN SAMMENLIGNING AF REGNSKABSREGLER LIGHEDER FORSKELLE GENNEMGANG AF VÆRDIANSÆTTELSESMODELLER NORMALINDTJENINGSMODELLEN Fase Fase Fase DCF-MODELLEN Budgetperioden Terminalperioden Diskonteringsfaktor Dagsværdi SAMMENLIGNING AF VÆRDIANSÆTTELSESMODELLERNE... 53

3 Indholdsfortegnelse 3 9. SELSKABSRETLIGE REGLER FONDSAKTIER UDBYTTE NY SELSKABSLOV REVISIONSSTANDARDER REVISIONSBEVIS REVISION AF REGNSKABSMÆSSIGE SKØN Gennemgang og test af den anvendte fremgangsmåde Udøvelse af et uafhængigt skøn Efterfølgende begivenheder REVISION AF MÅLINGER TIL OG OPLYSNINGER OM DAGSVÆRDI Test af betydelige forudsætninger, værdiansættelsesmodeller og underliggende data Uafhængige skøn over dagsværdien Efterfølgende begivenheder Oplysninger om dagsværdi Afslutning af revisionen OPDATERING AF RS GENNEMGANG AF UDVALGTE ÅRSRAPPORTER COCKTAIL EJENDOMME A/S Regnskabsregler Regnskabsanalyse DADES A/S Regnskabsregler Regnskabsanalyse ESSEX INVEST A/S Regnskabsregler Regnskabsanalyse JEUDAN A/S Regnskabsregler Regnskabsanalyse TOWER GROUP A/S Regnskabsregler Regnskabsanalyse SAMMENLIGNING AF ÅRSRAPPORTERNE Regnskabsregler Regnskabsanalyse REVISION AF INVESTERINGSEJENDOMME REVISIONSPLAN... 96

4 Indholdsfortegnelse Til- og afgang i årets løb Fysisk kontrol Ejerforhold Værdireguleringer i året Kontrol af værdireguleringer Kontrol af dagsværdi Efterregning af kapitalværdi Korrekt klassifikation Øvrige revisionsområder REVISIONSBEVIS Til- og afgang Fysisk kontrol Ejerforhold Kontrol af værdireguleringer Kontrol af dagsværdien Korrekt klassifikation KONKLUSION ENGLISH SUMMARY BILAG 1: PARAGRAFFER I ÅRSREGNSKABSLOVEN BEKENDTGØRELSE AF LOV NR. 647 AF 15. JUNI BEKENDTGØRELSE AF LOV NR. 395 AF 25. MAJ BILAG 2: EKSEMPLER PÅ VÆRDIANSÆTTELSESMODELLER NORMALINDTJENINGSMODELLEN DISCOUNTED CASH FLOW-MODELLEN BILAG 3: PARAGRAFFER I AKTIESELSKABSLOVEN BEKENDTGØRELSE AF LOV NR. 649 AF 15. JUNI LOV NR. 470 OM AKTIE- OG ANPARTSSELSKABER (SELSKABSLOVEN) BILAG 4: REVISIONSPLAN FOR INVESTERINGSEJENDOMME LITTERATURLISTE BØGER OG PUBLIKATIONER ARTIKLER HJEMMESIDER REGNSKABER LOVE, VEJLEDNINGER OG STANDARDER ANDRE

5 Indledning 5 1. Indledning Med en igangværende økonomisk lavkonjunktur er der i øjeblikket store udfordringer for revisorer i forbindelse med deres udførelse af en revision af et selskabs årsrapport. Efterhånden som flere og flere virksomheder bukker under som et resultat af krisen, kommer der større og større fokus på revisors rolle i forbindelse med et selskabs aflæggelse af den årlige regnskabsrapportering. Det er derfor vigtigt, at revisor er opmærksom på den øgede fokus på hans arbejdsopgaver i forbindelse med revisionen. Et af de områder, som har været mest påvirket af krisen, er ejendomsmarkedet. Dette marked har været særligt hårdt ramt i specielt de dyreste områder omkring især København og har været nede på et næsten absolut nulpunkt med stort ingen handler. De gennemførte handler har medført store prisfald på ejendommene. Det er ikke usædvanligt, at ejendomme er faldet med mellem %. Har man fået aftalt en pris på ejendommen, har det også været næsten umuligt at skaffe finansiering til købet af ejendommen, idet den finansielle sektor også har været meget hårdt ramt og ikke har haft de store ønsker om at yde finansiering. Ejendomsmarkedet har så at sige været iskoldt. Inden finanskrisen var ejendomsmarkedet på sit højeste niveau nogensinde, og det så ud til, at prisstigningerne ingen ende ville tage. Selvom der siden hen har været store prisfald, er prisniveauet stadig højt. Faktisk er prisniveauet faldet til samme niveau som i 2007, som var et af de bedste år i ejendomsbranchen. Samtidig med at ejendomspriserne er faldet, har det næsten aldrig været billigere at låne. Realkreditrenten på rentetilpasningslån med en årlig rentetilpasning er nede på et historisk lavt niveau lige under 2 %. Den lave rente er da også en af grundene til, at ejendomsmarkedet så småt er begyndt at øjne lys for enden af tunnelen. Finanskrisen har kostet mange ejendomsselskaber livet. Nogle er blevet trukket ned af nogle af de banker, som også har bukket under for krisen. I nogle af tilfældene har der været endda store sammenhænge mellem ejendomsselskabernes og bankernes konkurser. Således har et fåtal af personer stået bag en stor del af de konkursramte ejendomsselskaber. Det har for no-

6 Indledning 6 gen af disse selskabers vedkomne været alt for let at opnå finansiering af et ejendomskøb. Et utal af ejendomme er blevet handlet i en sådan hastighed, at priserne helt mistede jordforbindelsen, og et krav om større og større avancer tvang disse selskaber ud i større byttehandler og mere eller mindre lyssky finansieringskilder i form af pantebrevshandlere. Endnu flere ejendomsselskaber oplever stadig store problemer med både at få driften af ejendommene og likviditeten til at hænge sammen. Mange af disse ejendomsselskaber lever i øjeblikket kun på bankernes nåde, idet disse sandsynligvis ikke har råd til at tage nogen rigtige store tab, hvis disse ejendomsselskaber går konkurs. Nogen af disse ejendomsselskaber består af nogen af de største ejendomsbesiddere i landet og tæller både børsnoterede selskaber, større koncerner og enkeltstående selskaber fordelt over hele landet. Der har været røster fremme om, at ejendomsmarkedet har været illikvidt, idet antallet af handler har været utroligt lavt. Dette stiller ejendomsselskaberne overfor store udfordringer i forbindelse med værdiansættelsen af ejendommene. For hvordan værdiansætter man en ejendom, hvis der ikke er nogen priser at sammenligne med? Derfor benytter ejendomsselskaberne forskellige værdiansættelsesmodeller, men disse indeholder også deres udfordringer, når situationen nu er, som den en gang er. Når ejendomsselskaberne står overfor store udfordringer i forbindelse med deres ejendomsporteføljer, afspejler dette sig også i revisor. Som tidligere nævnt er der kommet større og større fokus på revisors ansvar i forbindelse med selskabers konkurser. I flere af de største konkurser på det seneste er revisors ansvar kommet under lup, og der har også blevet rejst flere sager, hvor dette har været tilfældet, herunder kan især nævnes IT Factory og Roskilde Bank, men flere kan være undervejs. Det er derfor vigtigt for revisor at kende og være opmærksom på forhold, som er vigtige og har stor betydning, i forbindelse med arbejdet med at revidere disse ejendomsselskabers årsrapporter, hvis man vil undgå en sag om et muligt ansvar i forbindelse med et ejendomsselskabs konkurs. Disse forhold gælder både indenfor regnskab, selskabsret og revision. Formålet med denne opgave er derfor at klarlægge disse forhold og hjælpe revisor med at kunne opnå et tilfredsstillende resultat af revision af et ejendomsselskabs årsrapport.

7 Problemformulering 7 2. Problemformulering I forbindelse med ejendomsmarkedets nuværende tilstand har det sandsynliggjort en række problemstillinger omkring, hvordan virksomhedernes investeringsejendomme regnskabsmæssigt skal behandles. Det har tydeliggjort behovet for at indregne og opgøre aktiver til den korrekte dagsværdi, selvom dette kan være vanskeligt. Værdiansættelsesmodeller kan anvendes til at værdiansætte disse ejendomme. Ligesom de nuværende tilstande stiller virksomheden overfor en række problemstillinger, gælder dette også for revisor. For at kunne klarlægge disse forhold inden for regnskab, selskabsret og revision, som er vigtige og har stor betydning for revisors arbejde med at revidere ejendomsselskabers årsrapporter og komme frem til en revisionskonklusion, er det vigtigt med en klar beskrivelse af, hvordan revisor opnår denne revisionskonklusion, hvilket er formålet med denne opgave. Der vil i det efterfølgende blive opstillet en problemstilling, som skal hjælpe med til opnå ovennævnte formål med opgaven. Denne problemstilling vil blive opdelt i en række delproblemer, som skal hjælpe med til at kunne besvare denne problemstilling. Det vil ligeledes blive klarlagt, hvordan fremgangsmåden i opgaven vil være til opnåelse af dette mål. Endvidere vil en række områder, som ikke behandles i opgaven, blive nævnt og begrundet, hvorfor de er udeladt. Endelig vil en række udtryk og begreber blive defineret, så der undgås eventuelle misforståelse i forbindelse med læsningen af denne opgave. 2.1 Problemstilling Langt de fleste af revisors arbejdsopgaver resulterer i en eller anden form for erklæring i en virksomheds årsrapport. Med den øjeblikkelige lavkonjunktur stilles virksomheder og revisor overfor en række udfordringer i forbindelse med værdiansættelse og præsentation af investeringsejendomme i årsrapporten samt den efterfølgende revision af denne årsrapport. For at kunne give denne erklæring er revisor nødt til opnå en overbevisning om, at denne værdian-

8 Problemformulering 8 sættelse og præsentation af investeringsejendomme i årsrapporten er retvisende ud fra virksomhedens forhold. I forbindelse med virksomheders opgørelse af dagsværdien af investeringsejendomme er der visse usikkerhedsmomenter, da værdiansættelsen af investeringsejendomme i høj grad baserer sig på regnskabsmæssige skøn fra ledelsen. Revisor skal i forbindelse med revisionen foretage vurderinger af disse skøn. Dette kræver baggrundsviden om regnskabsregler, selskabsretlige regler, revisionsmæssige forhold og andre forhold, som eksempelvis samfundsmæssige forhold. Er denne viden ikke tilstrækkelig, kan revisor i værste tilfælde blive stillet til ansvar for en mangelfuld erklæring. Ovenstående leder hen til følgende problemstilling: Hvad skal revisor være opmærksom på i forbindelse med revision af værdiansættelsen af investeringsejendomme? Som en hjælp til at besvare denne problemstilling er det nødvendigt med en række delproblemer. Delproblemerne er følgende: 1. Hvad er en investeringsejendom? Da denne opgave omhandler investeringsejendomme, er det nødvendigt at klarlægge, hvad en investeringsejendom egentlig er. Det er også nødvendigt at beskrive den nuværende situation på det danske ejendomsmarked, da en forståelse for denne er vigtig i forbindelse med revisionen af værdiansættelsen af investeringsejendomme. 2. Hvilke regnskabsregler skal revisor være opmærksomme på i forbindelse med værdiansættelse af investeringsejendomme? Denne del af opgaven vil tage udgangspunkt i beskrivelse og sammenligning af danske og internationale regnskabsregler. Desuden vil to af de mest anerkendte værdiansættelsesmodel-

9 Problemformulering 9 ler blive gennemgået og sammenlignet. Endelig vil relevante selskabsretlige regler blive behandlet, da disse har indflydelse på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme. Denne del af opgaven er vigtig, idet den præciserer grundlaget for revisors revision. 3. Hvilke revisionsmæssige forhold skal revisor være opmærksomme på? For at revisor kan opnå sikkerhed for, at værdiansættelsen og præsentationen af investeringsejendomme er korrekt og dermed afgive en erklæring på selskabets årsrapport, er der nogle revisionsmæssige standarder, som skal følges. Det vil hovedsageligt dreje sig om RS 500, RS 540 og RS 545. Disse standarder vil blive gennemgået i denne del af opgaven. 4. Hvordan er de regnskabsmæssige regler anvendt i praksis? I denne del af opgaven vil de tidligere behandlede regnskabsregler blive sammenholdt med nogle udvalgte årsrapporter. Ligesom de regnskabsmæssige regler vil blive sammenlignet, vil der også blive foretaget en mindre regnskabsanalyse, som gerne skulle kunne sammenholdes med ejendomsmarkedets nuværende situation. Slutteligt vil de fem udvalgte årsrapporter blive sammenlignet både med hensyn til anvendelse af regnskabsregler og med den foretagne regnskabsanalyse. 5. Hvordan kan revisor revidere investeringsejendomme? Denne del af opgaven omhandler selve revisionen af investeringsejendomme med udgangspunkt i de tidligere behandlede standarder og vejledninger. Der vil blive udarbejdet en revisionsplan, som også kommenteres. Derudover vil det blive behandlet, hvordan revisor kan opnå egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis under revisionen af investeringsejendomme, og hvad disse revisionsbeviser kan være.

10 Problemformulering Metode Opgaven vil bestå af en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske del af opgaven vil som udgangspunkt bestå af en gennemgang af lovgivning og standarder indenfor regnskabsaflæggelse, revision og selskabsret, hvor de forskellige regler vil blive beskrevet. Denne del af opgaven vil også indeholde analyserende elementer, idet de forskellige danske og internationale regler indenfor regnskabsaflæggelsen vil blive sammenlignet for eksempelvis lighedspunkter og forskelligheder. Den teoretiske del af opgaven vil som udgangspunkt være den mest omfangsrige del af opgaven, idet de behandlede emner i denne del udgør størstedelen af grundlaget for revisors arbejde med investeringsejendomme. Uden en grundig gennemgang af denne teoretiske del ville det ikke være muligt for revisor at kunne udtrykke sig omkring et selskabs behandling af investeringsejendomme i årsrapporten med nogen grader af sikkerhed. Den teoretiske del af opgaven udgøres af delproblemerne 1-3. Den praktiske del af opgaven vil tage udgangspunkt i den teoretiske del af opgaven og dermed benytte de beskrevne regnskabsmæssige regler og revisionsstandarder. De beskrevne regnskabsregler vil blive benyttet i forbindelse med en regnskabsanalyse af fem udvalgte selskabers sidste tre aflagte årsrapporter. Der er udvalgt fem selskaber, da der ikke er tale om en statistisk undersøgelse af finanskrisen indvirkning, men et ønske om at vise, hvad finanskrisen har betydet for nogle af de største ejendomsselskabers værdiansættelse af investeringsejendomme. Dette er også årsagen til, at analysen omfatter 3 regnskabsår, idet denne periode gerne skulle vise indvirkningen af finanskrisen. Gennemgangen af de udvalgte årsrapporter vil bestå af en undersøgelse af, om de regnskabsmæssige regler er overholdt. Den vil endvidere bestå af en egentlig regnskabsanalyse, hvor udvalgte forhold i årsrapporterne vil blive behandlet. Disse forhold omhandler blandt andet hoved- og nøgletal samt målingen af investeringsejendomme. Den praktiske del vil også tage udgangspunkt i de beskrevne revisionsstandarder i forbindelse med udarbejdelsen af en revisionsplan for investeringsejendomme, ligesom de beskrevne re-

11 Problemformulering 11 visionsstandarder også vil danne baggrund for behandlingen af, hvordan der kan opnås revisionsbevis i forbindelse med revisionen af investeringsejendomme. Den praktiske del af opgaven udgøres af delproblemerne Afgrænsning De nedenfor beskrevne afgrænsninger kan ikke udelukker at der ikke vil blive nævnt forhold om de afgrænsede områder, men områderne vil ikke blive behandlet i lige så høj grad, da de ikke er en del af formålet med opgaven. Da der kan være forskellige måder, hvorpå investeringsejendomme skal behandles i henholdsvis koncernregnskaber og regnskaber i moder- og datterselskaber, vil forhold omkring behandlingen af investeringsejendomme i koncernregnskabet ikke blive behandlet. Ligeledes vil en række øvrige regnskabsmæssige regler omkring behandlingen af investeringsejendomme i årsrapporten ikke vil blive behandlet i denne opgave. Det drejer sig om regnskabsregler omkring overførsler af ejendomme mellem forskellige aktivgrupper, målingen af gældsforpligtelser til dagsværdi og segmentoplysninger. Årsagen til, at disse regnskabsregler ikke vil blive behandlet dybdegående, er, at denne opgave udelukkende vil fokusere på målingen af aktiverne og oplysning herom. Med hensyn til de internationale regnskabsregler vil kun IAS 40 blive behandlet i denne opgave, idet denne omhandler målingen af investeringsejendomme. Øvrige IAS er som eksempelvis IAS 2 om varebeholdninger og IAS 16 om materielle anlægsaktiver vil udelukkende blive nævnt med navn og nummer, men ikke nærmere behandlet med samme begrundelse som for de danske regnskabsregler, idet disse ikke vedrører værdiansættelsen af investeringsejendomme til dagsværdi, men behandling af andre områder i årsrapporten. Denne opgave vil heller ikke omhandle skattemæssige regler i forbindelse med køb, salg og drift af investeringsejendomme, da dette vurderes at udgøre en selvstændig opgave i sig selv. Dog kan der i løbet opgaven blive nævnt enkelte skattemæssige forhold. Herunder tænkes

12 Problemformulering 12 eksempelvis på udskudte skatteforpligtelser, men beregning af og regler om disse med videre vil ikke blive behandlet. De selskabsretlige regler i anpartsselskabsloven vil ikke blive behandlet i denne opgave, da det vurderes, at eventuelle regler i anpartsselskabsloven opvejes af de selskabsretlige regler i aktieselskabsloven. Det gælder jo også, at hvis der ikke findes anvendelige regler i anpartsselskabsloven, så kan reglerne i aktieselskabsloven benyttes. De ovennævnte afgrænsninger udelukker ikke, at der i løbet af opgaven kan komme flere afgrænsninger, men de ovennævnte afgræsninger vurderes til at være de vigtigste i forbindelse med forståelse af problemstillingen. 2.4 Definitioner Følgende definitioner skal give en kort beskrivelse af nedenstående udtryk og begreber, så der ikke opstår uklarhed om betydningen af disse under læsningen. Derudover kan der i løbet af opgaven være løbende definitioner, der som udgangspunkt skal omfattes af beskrivelsen af det pågældende emne. Anlægsaktiver: D-virksomheder: Investeringsejendomme: Mellemstore virksomheder: Måling/værdiansættelse: Store virksomheder: Aktiver, som er bestemt til vedvarende eje eller brug for virksomheden. Børsnoterede og statslige selskaber Se særskilt afsnit. C-virksomheder med en balancesum over 36 mio. kr., en nettoomsætning over 72 mio. kr. eller over 50 ansatte Disse begreber vil i løbet af opgaven løbende blive anvendt og har samme betydning, nemlig hvordan opgøres værdien af et aktiv eller en forpligtelse. C-virksomheder med en balancesum over 143 mio. kr., en nettoomsætning over 286 mio. kr. eller over 250 ansatte

13 Situationen på ejendomsmarkedet Situationen på ejendomsmarkedet Siden starten af finanskrisen i 2008 har ejendomsmarkedet stået næsten helt stille. Det ser dog ud til, at udviklingen er ved at vende om end ikke til stigende aktivitet, men i hvert fald en stabilisering. Krisen har kostet mange ejendomsselskaber livet, ligesom flere banker også er bukket under som følge af deres engagementer med ejendomsbranchen. Det har der været mange årsager til, men generelt har alt for mange investorer købt deres ejendomme for dyrt og ikke haft den grundlæggende drift af ejendommen i orden. Det har betydet, at ejendommene har kørt med underskud, hvilket ikke har været et problem tidligere, idet stigningen i ejendommenes værdi har givet en samlet gevinst. Mange ejendomsselskaber har kæmpet, og nogen kæmper stadig for at overleve. Et eksempel er Essex Invest A/S, som har problemer med at klare terminen. Det på trods af, at selskabet i årsrapporten pr. 30. september 2008 havde en egenkapital på ca. 1,2 mia. kr. 1 Egenkapitalen i den seneste årsrapport for 2008/09 negativ med ca. 71 mio. kr. 2 Selskabet har sat over 1 mia. kr. til på blot et enkelt år. Allerseneste eksempel er det børsnoterede ejendomsselskab Olicom A/S, som i juni måned 2010 indgav konkursbegæring til skifteretten. Ejendomsmarkedet er stadig præget af få transaktioner på markedet for investeringsejendomme, og det er primært ejendomme under pres, der handles. En af årsagerne til den lave aktivitet er, at det er meget svært at få finansieringen på plads. Mange banker er ikke villige til at hjælpe med finansieringen ved købet af en investeringsejendom. Det betyder, at sælgerfinansiering kan være løsningen for at sikre flere transaktioner. Da krisen var på sit højeste, var mulighederne for finansiering af ejendomsprojekter stort set ikke eksisterende uanset sundheden af det enkelte projekt. Banken lukkede stort set kassen i, når der var tale om transaktioner indenfor ejendomsbranchen. Siden er der kommet bankpakke I og II til at sikre bankerne kapital til udlån. På trods af dette har bankerne fortsat været 1 Kilde Årsrapport 2007/08 for Essex Invest A/S 2 Kilde Årsrapport 2008/09 for Essex Invest A/S

14 Situationen på ejendomsmarkedet 14 tilbageholdene med långivning ved finansiering af en ejendomshandel. Der er dog på det seneste ved at vise sig en vis åbning igen. Med baggrund i de manglende finansieringsmuligheder har antallet af købere været meget begrænset, ligesom der også har været få sælgere. Det er stort set kun velkonsoliderede ejendomsselskaber, pensionskasser og rige privatpersoner, som har været i stand til at foretage handler. De mest aggressive ejendomsselskaber er blevet bremset af bankernes tilbageholdenhed med finansiering. Mange købere har ventet og venter stadig på, at prisudviklingen på ejendomsmarkedet har nået bunden. De eneste, som stort set er aktive på ejendomsmarkedet, er virksomheder og personer, som kan klare købet ved egenfinansiering. Købere af investeringsejendomme har haft stigende afkastkrav til ejendommene. Det gælder især de sekundært beliggende ejendomme. De usikre økonomiske forhold på markedet har betydet større efterspørgsel efter kvalitetsejendomme med god beliggenhed, idet disse oftest har stabile driftsindtægter. Der er således kommet større fokus på risikoen ved at investere i ejendomme. Selvom priserne på boligmarkedet også er blevet presset nedad, ligger de stadig på et forholdsvis højt niveau. Faktisk er prisniveauet på boligmarkedet på linje med det i 2005, som har været det hidtil bedste salgsår. På trods af prisfald er der stadig høje friværdier. I gennemsnit udgør friværdierne på landsplan ca. 900 tkr. 3 Så selvom der er store prisfald, viser det, at priserne stadig er på et højt niveau har vist sig at være det værste år for boligejerne siden Priserne er på landsplan faldet mellem 5 og 10 %. Lokalt kan priserne være faldet endnu mere. Eksempelvis i Nordsjælland og andre af de dyreste områder har der været prisfald på omkring 20 %. 4 De store prisfald er et bevis på, at boligpriserne har været skruet op i et alt for højt niveau, hvilket til dels skyldes banker og andre finansieringskilders velvillighed til at låne penge ud uden at stille store krav eller spørgsmål. En anden af årsag til prisfaldene har været den stigende rente gennem Kilde artiklen 2008 har kostet danske boligejere 195 mia. kr. på Dinepenge.dk 4 Kilde artiklen Historisk dårligt boligår i Danmark fra Business.dk

15 Situationen på ejendomsmarkedet 15 Noget af det, som er ved at få hjulene lidt i gang igen, er den meget lave rente. Nationalbankens udlånsrente er eksempelvis nede på 1,05 % p.a. fra midten af januar måned Denne lave rente har medført, at det pr. 31. maj 2010 er muligt at få et rentetilpasningslån med en rente på 1,07 % p.a. 6 Selvom udviklingen på ejendomsmarkedet er ved at vende fra det kulsorte til mere normale tilstande, er det stadig kun de bedste ejendomme, som bliver solgt hurtigst. Det går stadig trægt med de mere sekundære ejendomme. Der er stadig stor usikkerhed på ejendomsmarkedet, men der kan generelt spores en vis optimisme. De stærke virksomheder har også fortsat fremgang. Der ligger dog stadig en risiko for flere prisfald ude i fremtiden. Mange banker har i forbindelse med ejendomsselskabers konkurser overtaget en lang række ejendomme. Det kan frygtes, at salget af disse mange ejendomme medfører flere prisfald på ejendomsmarkedet. Noget tyder på, at den negative udvikling så småt er ved at vende. Der er indikationer på, at markedet for kontor-, retail- og industriejendomme har nået bunden, og at der er ved at være små konstante forbedringer af disse markeder. Derimod tyder det på, at markedet for boligejendomme endnu ikke har nået bunden. 5 Kilde Danmarks Nationalbank 6 Kilde Realkredit Danmark

16 Hvad er en investeringsejendom? Hvad er en investeringsejendom? Årsregnskabsloven (ÅRL) indeholder ikke en definition af begrebet investeringsejendom. Det gør derimod IAS 40 og regnskabsvejledning (RV) 16. IAS 40 definerer investeringsejendomme, som ejendomme, der besiddes med henblik på indtjening i form af lejeindtægter eller kapitalgevinst. RV 16 definerer investeringsejendomme som investeringer i grunde og bygninger samt dele heraf med det formål at opnå afkast af den investerede kapital i form af løbende driftsafkast og/eller kapitalgevinst ved videresalg. De to ovennævnte definitioner er meget lig hinanden, og det må derfor konkluderes, at investeringsejendomme kan defineres som: Besiddelse af ejendomme med henblik på et løbende afkast gennem udlejning og/eller en gevinst i forbindelse med afhændelse af disse. RV 16 nævner følgende eksempler på investeringsejendomme: Ejendomme med henblik på langsigtet kapitalgevinst Ejendomme hvor den fremtidige anvendelse endnu ikke er fastlagt Leasede ejendomme på finansielle leasingvilkår som videreudlejes Tomme ejendomme, som er ejet med henblik på udlejning Modsætningerne til investeringsejendomme er domicilejendomme, som besiddes med henblik på virksomhedens produktion eller administration, og handelsejendomme, som besiddes med henblik på videresalg indenfor en kortere periode. Investeringsejendomme kan nemlig generere pengestrømme, som stort set er uafhængige af virksomhedens øvrige aktiviteter.

17 Hvad er en investeringsejendom? 17 Investeringsejendommes afkast består af lejeindtægter med fradrag af omkostninger forbundet med udlejningen. Derudover kan afkastet også bestå af en kapitalgevinst eller tab ved videresalg af ejendommen efter en længere ejertid, typisk over 3 år. I årsregnskabsloven skal investeringsejendomme ses i lyset af de ovennævnte definitioner og derfor have som formål at opnå afkast af ejendomme i form af lejeindtægter fra udlejning og/eller opnå en kapitalgevinst ved et eventuelt videresalg. Er et af disse formål ikke opfyldt, er der ikke tale om investeringsvirksomhed. Det vil sige, hvis en virksomhed opfører ejendomme for egen regning og risiko med henblik på et umiddelbart videresalg ikke kan anses at drive investeringsvirksomhed. Det samme gælder selvfølgelig også, hvis man opfører ejendomme for tredjemand. Det er således formålet med ejendommen, som bestemmer, om der er tale om en investeringsejendom. Altså den enkelte virksomheds formål. Forskellige ejere kan have forskellige formål. For eksempel vil det ikke give stor mening for en produktionsvirksomhed at besidde en investeringsejendom. En ejendom kan også have forskellige formål indenfor samme koncern.

18 Danske regnskabsregler Danske regnskabsregler I det efterfølgende vil de gældende danske regnskabsregler i årsregnskabsloven (ÅRL) og de danske regnskabsvejledninger (RV) for værdiansættelse af investeringsejendomme blive nærmere beskrevet. Først vil årsregnskabslovens regler gældende frem til og med om værdiansættelse af investeringsejendomme blive behandlet. Dernæst vil de danske regnskabsvejledninger blive behandlet. Til sidst vil disse to blive sammenholdt for eventuelle ligheder og forskelligheder. Endvidere vil ændringerne til årsregnskabsloven, som blev vedtaget den 3. juni , blive beskrevet og kommenteret. 5.1 Årsregnskabsloven Årsregnskabsloven giver som udgangspunkt to muligheder med hensyn til værdiansættelse af investeringsejendomme: Indregning efter 38 Investeringsvirksomhed Indregning efter Anlægsaktiver Disse muligheder vil i det efterfølgende blive behandlet nærmere, dog med størst fokus på reglerne i 38 omkring investeringsvirksomhed, idet det oftest er denne bestemmelse, som anvendes i forbindelse med værdiansættelse af investeringsejendomme i større virksomheder. Der henvises til bilag 1 for den fulde lovtekst af de ovennævnte paragraffer i årsregnskabsloven. 7 Lovbekendtgørelse nr. 647 af 15/ Lovbekendtgørelse nr. 395 af 25/5 2009

19 Danske regnskabsregler Anlægsaktiver Målingen af anlægsaktiver reguleres af ÅRL angiver reglerne for indregning af materielle anlægsaktiver. 41 giver virksomheder mulighed for at opskrive værdien af anlægsaktiver til dagsværdi. 42 omhandler pligt til at nedskrive til genindvindingsværdi. Mens 43 regulerer afskrivninger på anlægsaktiver. Derudover findes RV 10 om behandling af materielle anlægsaktiver, som dog ikke vil blive behandlet. Kostpris Materielle anlægsaktiver skal ifølge 40 måles til kostpris ved første indregning. Kostprisen skal indeholde alle omkostninger vedrørende erhvervelsen af anlægsaktivet og indtil det tidspunkt, aktivet er klar til at blive taget i brug eller direkte henføres til fremstillingen af aktivet. Derudover kan renter til finansiering af fremstillingen også indregnes i kostprisen. Som det fremgår af ovenstående omfatter begrebet kostpris både køb og egen fremstilling af anlægsaktiver. Det er normalt ikke svært at finde kostprisen for et aktiv, idet kostprisen oftest vil fremgå af en købsfaktura eller et skøde, hvis der er tale om ejendomme. Eventuelle omkostninger til forbedring af aktivet skal også tillægges kostprisen. Hvis der i forbindelse med anskaffelsen af et anlægsaktiv er opnået kontantrabat eller en anden form for prisnedslag, skal denne fratrækkes i kostprisen. Udover et aktivs købspris indeholder kostprisen også omkostninger til eksempelvis told og afgifter samt fragt og installation af aktivet. Igangsætningsomkostninger til f.eks. prøvekørsel af en maskine indgår kun i det omfang, de er nødvendige for klargøring af aktivet. For ejendomme indeholder kostprisen også handelsomkostninger som advokatudgifter og tinglysningsafgifter. Kurstab ved finansiering af købet af et aktiv må ikke aktiveres. Kapacitetsomkostninger må som hovedregel heller ikke indgå i kostprisen, med mindre de kan henføres direkte til erhvervelsen af det specifikke aktiv.

20 Danske regnskabsregler 20 Tidspunktet for indregning af et aktiv er, når aktivet klar til brug. Omkostninger efter dette tidspunkt kan ikke medregnes i kostprisen, men skal omkostningsføres, da disse omkostninger ikke er foranlediget af anskaffelsen af aktivet, men typisk af uforudsete omstændigheder. Eneste mulighed for at aktivere efterfølgende omkostninger er, hvis de udgør en forbedring af det pågældende aktiv. For at forbedringer skal kunne aktiveres, skal de medføre en forøgelse af aktivets fremtidige afkast eller dagsværdi samt kunne opgøres pålideligt. Kostprisen for et aktiv ved egenfremstilling består dels af råvarer og hjælpemidler samt lønninger og andre udgifter i forbindelse med fremstillingen. Produktionsomkostninger knyttet direkte til fremstilling og opbygning af aktivet skal således altid medregnes i kostprisen. B-virksomheder har ikke pligt til at indregne indirekte produktionsomkostninger (IPO) i kostprisen ved egenfremstilling. Det har C-virksomheder derimod ifølge ÅRL 82. Det er muligt at indregne renter i kostprisen, hvis renterne vedrører kapital, som er lånt til at finansiere fremstillingen af aktivet. Renterne må kun vedrøre fremstillingsperioden. Det er op til virksomheden selv at vælge denne mulighed. Denne mulighed vil oftest blive anvendt, hvis der lånes midler specifikt til anskaffelsen af aktivet, idet renterne i disse tilfælde er lettest at identificere. Det kan f.eks. være et byggelån i forbindelse med opførelse af en ejendom. Kan renterne ikke direkte identificeres, kan de opgøres på baggrund af et skøn ved brug af en intern rentesats, som svarer til lånerenten. Opskrivning Virksomheder kan frivilligt vælge at opskrive materielle anlægsaktiver til dagsværdi, jf. ÅRL 41. Hvis man vælger at opskrive skal reglerne i 37 følges. Det vil sige, at aktivet skal måles til den salgsværdi, som eksisterer for det pågældende aktiv på et velfungerende marked mellem uafhængige parter. Hvis dette ikke umiddelbar er muligt skal aktivet måles med baggrund i markedets salgsværdier for aktivets enkelte bestanddele. Hvis en tilnærmet salgsværdi ikke eksisterer, skal genanskaffelsesværdi eller nettorealisationsværdi anvendes. Denne mulighed for opskrivning anvendes oftest ved måling af ejendomme i forhold til de øvrige materielle anlægsaktiver, som f.eks. driftsmateriel og inventar.

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

for ejendomsvirksomheder

for ejendomsvirksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Konsekvenser for ejendomsvirksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Kasper Elkjær Nielsen Telefon: 8932 5588 Mobil: 2321

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Jydsk Bygningsrenovering IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 36973579 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Casa Colina ApS CVR-nr

Casa Colina ApS CVR-nr Casa Colina ApS CVR-nr. 33 85 89 06 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. juni 2014. Morten Brix Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015 SOULUTIONS ApS Christian den IX gade 3, 2 1111 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2016 Finn

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016 Råvænget 21 2880 Bagsværd CVR-nr. 27093124 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 13. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. februar 2017

Læs mere

EJENDOMSSELSKABET D25 ApS

EJENDOMSSELSKABET D25 ApS EJENDOMSSELSKABET D25 ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2013 Brian Icedor Petersen Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

HNJ Entreprenør A/S CVR-nr

HNJ Entreprenør A/S CVR-nr CVR-nr. 24 22 09 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. juni 2013. Henrik Neergaard Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

UA/FK Distribution A/S Årsrapport 2015

UA/FK Distribution A/S Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Blomstervej 56 8381 Tilst CVR-nr. 26835674 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. maj 2016 Bente Sternberg Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger...3

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Årsrapport Grimnir Invest ApS. Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr Dirigent

Årsrapport Grimnir Invest ApS. Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr Dirigent Grimnir Invest ApS Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr. 27364721 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 21.06.2016 Dirigent Navn: Lisbeth Rytter Grimnir Invest ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS CVR 10 07 78 18 Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 14. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 10. marts 2015. Dirigent: Arne Jakobsen c/o Fynske

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2006 25/8 2006 Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS Bahnsen ApS Intern årsrapport for perioden 1/7 2005-30/6 2006 16. regnskabsår

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Elephant Hotel Group ApS c/o Copenhagen Crown, Vesterbrogade 41, 1620 København V

Elephant Hotel Group ApS c/o Copenhagen Crown, Vesterbrogade 41, 1620 København V Elephant Hotel Group ApS c/o Copenhagen Crown, Vesterbrogade 41, 1620 København V CVR-nr. 31 87 49 47 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24.

Læs mere

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS MARTINS TØMRERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Martin Böing Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS Årsrapport 3. februar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/05/2013 Martin Skaarup Thomsen Dirigent

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for K/S Hjulmagervej 21 Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 20 83 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016. Henning

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent 2017 v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen EMNER - FORTOLKNING NY ÅRL KLASSE B Oplysning om tilvalg fra højere klasse hvornår? Oplysning

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapitel 8 - Anlægsaktiver

Kapitel 8 - Anlægsaktiver Kapitel 8 - Anlægsaktiver 1. Forstå hvordan anskaffelsessummen for anlægsaktiver opgøres ved ren handel, egenfremstilling og bytte 2. Forstå hvad afskrivninger repræsenterer 3. Forstå forskellen mellem

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere