Årsrapport 2007 / Annual Report 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2007 / Annual Report 2007"

Transkript

1 Årsrapport 2007 / Annual Report 2007

2

3 » Indholdsfortegnelse / Contents Kunst i banken / Art at the bank... 4 Generalforsamling / Annual general meeting... 5 Danske Andelskassers Bank A/S... 6 Ledelsesberetning / Management s review... 9 Anvendt regnskabspraksis / Accounting policies Resultatopgørelse / Income statement Balance / Balance sheet Påtegninger / Reports and statements Egenkapitalopgørelse / Equity Statement Noter / Notes Organisation / Organisation Danske Andelskassers Bank A/S 2007» Indhold / Contents

4 » Kunst i banken / Art at the bank Banken har siden 1988 haft årlige kunstudstillinger af diverse nordiske kunstnere, fortrinsvis danske kunstnere. Dette har medført en pæn samling af forskelligartet nutidskunst, idet der fra hver udstilling indkøbes mindst et kunstværk til bankens samling. I 2007 har ti kunstnere udstillet, hvis kunstværker ses i denne rapport. Samlingen kan ses i bankens åbningstid. Since 1988, Danske Andelskassers Bank has held ten to fifteen annual art exhibitions featuring the works of Nordic artists, primarily from Denmark. This has resulted in a rather impressive and varied collection of contemporary art, as at least one piece of art is purchased from each exhibition for the bank s collection. In 2007, the works of ten artists were exhibited, and their works can be seen in this report. The full collection can be viewed during bank opening hours. 4»Triptych«olie på lærred / oil on canvas Bárdur Jákupsson Fødselsår: Bárdur Jákupsson er ekspressionist på naturens vilkår, og han kender som få det maleriske strøgs evne til at virke med kaligrafiske midler, til både at slippe den gamle verden og afsløre en ny. To slags natur mødes i Bárdur Jákupssons kunst: Maleriets natur og Færøernes, og de er fælles om at være i heftig bevægelse og under stadig forvandling. Born Bárdur Jákupsson is an expressionist painter who works on nature s terms, and he knows, like few others, how to make the brush strokes work with calligraphic effect, to let go of the old world to reveal a new. There are two kinds of nature in Bárdur Jákupsson s art: the painting s nature and the Faroese nature, and what they have in common is that they are in intense movement and always changing. Peter Michael Hornung» Kunst i banken / Art at the bank

5 » Generalforsamling / Annual general meeting Bankens ordinære generalforsamling afholdes Lørdag, den 8. marts 2008 kl på Munkebjerg Hotel, Vejle Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af årsberetning og årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 6. Valg af revisor. 7. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 8. Eventuelt. 5 The bank s annual general meeting will be held on Saturday, 8 March 2008 at 10 am at Munkebjerg Hotel, Vejle, Denmark Agenda: 1. Election of chairman of the meeting. 2. Review by the Board of Directors on the activities of the bank during the year. 3. Presentation of annual review and annual report with auditors report for adoption. 4. Resolution concerning the appropriation of profits or the cover of losses in accordance with the adopted annual report. 5. Election of members to the Board of Directors. 6. Appointment of auditors. 7. Consideration of proposals from the Board of Directors or the shareholders. 8. Any other business.» Generalforsamling / Annual general meeting

6 » Danske Andelskassers Bank A/S - din investeringsbank Banken - startede sin virksomhed den 1. april har hovedkontor i Hammershøj midtvejs mellem Viborg og Randers. - ejes af de 23 andelskasser i Jylland og på Fyn, som er medlem af Sammenslutningen Danske Andelskasser (SDA). - henvender sig til pengeinstitutter, institutionelle investorer og private med bankprodukter først og fremmest på investeringsområdet. - fungerer som fællesbank for aktionærandelskasserne på likviditets-, fonds- og udlandsområdet. - har en solvensprocent på 36 mod lovgivningens krav på 8. Bestyrelse Direktør Gert Hansen, Nordenskov (formand) Læge Jens Peder Kaalund, Hammershøj (næstf.) Gårdejer Jens Jørgensen Hald, Hadsund Advokat Jakob Fastrup, Ikast Viceskoleinspektør Peder A. Josefsen, Ringe Læge Keld Lamberts, Høruphav Direktør Hans-Jørn Madsen, Bramming Gårdejer Asger Pedersen, Outrup Gårdejer Visti Pedersen, Frederiks Direktion Bankdirektør Bent Højgaard Jakobsen Bestyrelsesmedlem i: GrønlandsBANKEN A/S (formand) DSK A/S (formand) Garanti Invest A/S (formand) Sparinvest Holding A/S Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S 6 Bankdirektør Vagn T. Raun Bestyrelsesmedlem i: DLR-kredit A/S Hovedkontor Baneskellet 1, Hammershøj DK-8830 Tjele Telefon Telefax A/S reg. Nr Swift code DANBDK 22 Revision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Mortensen & Beierholm A/S Gl. Skivevej Viborg» Danske Andelskassers Bank

7 » Danske Andelskassers Bank A/S - your investment bank The bank - was established on 1 April has its headquarters in Hammershøj half-way between Viborg and Randers in Denmark. - is owned by the 23 cooperative banks in Jutland and on Funen which are members of the Danish Amalgamation of Cooperative Banks (Sammenslutningen Danske Andelskasser (SDA)). - offers bank products, primarily within investment, to banks, institutional investors and private persons. - acts as a joint bank for the cooperative shareholders as regards liquidity, funds and transactions with foreign countries. - has a solvency ratio of 36 per cent compared to the statutory requirement of 8 per cent. Board of Directors Gert Hansen, Manager, Nordenskov, Denmark (Chairman) Jens Peder Kaalund, Medical Practitioner, Hammershøj, Denmark (Deputy Chairman) Jens Jørgensen Hald, Farmer, Hadsund, Denmark Jakob Fastrup, Lawyer, Ikast, Denmark Peder A. Josefsen, Vice-Principal, Ringe, Denmark Keld Lamberts, Medical Practitioner, Høruphav, Denmark Hans-Jørn Madsen, Manager, Bramming, Denmark Asger Pedersen, Farmer, Outrup, Denmark Visti Pedersen, Farmer, Frederiks, Denmark Board of Executives Bent Højgaard Jakobsen, Bank Manager Member of the Board of Directors of: GrønlandsBANKEN A/S (Chairman) DSK A/S (Chairman) Garanti Invest A/S (Chairman) Sparinvest Holding A/S Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S 7 Vagn T. Raun, Bank Manager Member of the Board of Directors of: DLR Kredit A/S Headquarters Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele, Denmark Tel Fax A/S reg. no Swift code DANBDK 22 Auditors Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Mortensen & Beierholm A/S Gl. Skivevej Viborg, Denmark» Danske Andelskassers Bank

8 Akryl på lærred / Acrylic on canvas 8 Akryl på lærred / Acrylic on canvas Hussein Tai Fødselsår: 1966.»Måden naturen påvirker overfladen, vægge, klipper, skilte, sten, etc. får mig til at føle oldtiden og den tidsalder som er gået. Det får mig til at søge tilbage og i hukommelsen (dagdrømme), at genskabe disse fortryllende tegninger og abstrakte symboler og figurer tegnet på sumeriske segl og tavler. Det bringer mig tilbage til jordfarverne og den magiske fantasiverden. Alle disse opsamlinger og oxideringer på overfladen af billedet er kun et forsøg på at skabe summen af disse oplevelser«. Sådan sagde Hussein Tai om sine malerier kort efter han kom til Danmark i slutningen af Born 1966.»The way in which nature influences the surface walls, cliffs, signs, stones etc. gives me a sense of ancient history and the distant past. It makes me look backwards and, in my memory (daydreams), recreate these spellbinding drawings and abstract symbols and figures drawn on Sumerian seals and tablets. It takes me back to earthen colours and the magical world of the imagination. All these accumulations and oxidations on the surface of the picture are only an attempt to create the sum of these experiences.«this is how Hussein Tai described his pictures shortly after arriving in Denmark at the end of Lena Velez Larsen»

9 » Ledelsesberetning / Management s review Hoved- og nøgletal / Financial highlights Resultatopgørelse / Income statement DKK. / DKK 000 Renteindtægter / Interest income Renteudgifter / Interest expenses Netto renteindtægter / Net interest income Udbytte af aktier mv / Share dividend etc Gebyrer og provisionsindtægter - netto / Net fees and commission income Netto rente- og gebyrindtægter / Net interest and fees income Kursreguleringer / Market value adjustments Andre driftsindtægter / Other operating income Udgifter til personale og administration / Staff costs and administrative expenses Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver / Depreciation, amortisation and impairment of property, plant and equipment as well as intangible assets Andre driftsudgifter / Other operating expenses Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv / Write-down of loans and receivables etc Resultat af kapitalandele i assoc. og tilkn. virksomheder / Profit from investments in associates and group enterprises Resultat før skat / Profit before tax Skat / Tax Årets resultat / Net profit for the year Balance / Balance sheet i DKK. / DKK 000 Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. / Receivables from credit institutions etc Udlån / Loans Obligationer og aktier / Bonds and shares Gæld til kreditinstitutter / Payables to credit institutions Indlån / Deposits Supplerende kapital / Supplementary capital Egenkapital / Equity Balancesum / Balance sheet total Andre forpligtelser / Other liabilities Solvensprocent / Solvency ratio 36,0 39,0 46,5 56,9 50,6 Antal medarbejdere / Number of employees » Ledelsesberetning / Management s review

10 Danske Andelskassers Bank servicerer primært pengeinstitutter og institutionelle investorer. Disse betjenes blandt andet med produkter på investeringsområdet, clearing, udlandsforretninger og kreditprodukter. Banken er endvidere detailbank for større privat- og erhvervskunder, der serviceres med komplette bankløsninger. Endelig er banken depotbank for Garanti Invest. Banken indgår som et 100 % ejet datterselskab i koncernen Sammenslutningen Danske Andelskasser (SDA) og løser via samarbejdet med de 23 andelskasser i SDA en række opgaver, der spænder fra de rent forretningsmæssige til opgaver, der har karakter af hovedsædefunktioner. Opgaverne spænder over uddannelse, juridisk assistance, kreditkontor, HR, regnskab og produktudviklingsopgaver og lægger beslag på en stor del af medarbejderressourcerne i banken. Fordelingen af ressourcerne er illustreret i følgende figurer: Ressourcefordeling Sammensætning af aktiver Sammensætning af passiver Engrosbank Detailbank Engrosbank Detailbank Engrosbank Detailbank Grundlag: Bemandingsplan Grundlag: Udlån i forhold til balance Grundlag: Indlån i forhold til balance 10 Tilfredsstillende resultat Danske Andelskassers Bank opnåede i 2007 et resultat før skat på 173,8 mio. kr. Resultatet betegnes som tilfredsstillende og er det næstbedste i bankens historie. Kun i 2006 har banken opnået et bedre resultat, da man fik et resultat før skat på 349,9 mio. kr. Dette resultat var imidlertid præget af en ekstraordinær stor indtægt fra kursreguleringer på bankens anlægsaktier. Som ventet er indtægterne fra kursreguleringer faldet med 60 % fra 2006 til 2007, mens netto rente- og gebyrindtægter i samme periode er steget med 27 %. Likviditetssituationen Krisen i den amerikanske realkreditsektor var den globalt udløsende faktor for det ændrede rentescenarie i danske pengeinstitutter. Hvor det tidligere var nemt og relativt billigt for pengeinstitutterne at hente funding i udlandet, ændredes situationen, således at udbuddet af funding blev reduceret, og de korte renter steg. Dette førte til, at pengeinstitutter med en stærk ekspansiv vækststrategi, danske såvel som udenlandske, kom i likviditetsproblemer. Resultatet var en voldsom konkurrence om indlån, og renterne nåede ganske urealistiske højder, således at kunderne i perioder kunne opnå indlånsrenter i danske pengeinstitutter, der langt oversteg, hvad der kunne opnås via obligationsplaceringer. Isoleret set havde Danske Andelskassers Bank intet behov for at styrke likviditeten, idet banken til stadighed har haft let ved at tiltrække den likviditet, som forretningsomfanget nødvendiggør. Til trods herfor valgte banken, der varetager rollen som likviditetsformidler for andelskasserne i SDA-koncernen, at hjemtage et syndikeret lån på 153,5 mio. Euro med henblik på at sikre den fremtidige stabile likviditet i såvel banken» Ledelsesberetning

11 som i andelskasserne. HSH Nordbank AG var Mandated Lead Arranger og agent, og lånet er fordelt på 19 udenlandske banker. Lånet er delt op i to trancher, der har en løbetid på henholdsvis 3 og 5 år. Lånehjemtagelsen var en ubetinget succes banken og SDA andelskasserne har således likviditet til at videreføre en stabil og kontrolleret udvikling i forretningsomfanget i Når man ser bort fra de subprime relaterede kursfald, som bankens værdipapirbeholdninger naturligt er ramt af, så er banken i øvrigt uberørt af krisen. Højt aktivitetsniveau i banken Lovgivning har fyldt meget i banken i Finanssektoren har haft en hidtil uset bevågenhed fra politikernes side, og der er blandt andet kommet nye kapitaldækningsregler, nye måder at opgøre værdien af vores udlån på, MiFID-regler på fondsområdet og SDO-regler på bolig-/obligationsområdet. Det har været en stor opgave at indføre alle disse regler, men bankens medarbejdere har ydet en stor indsats og løst opgaverne på bedste vis. På investeringsområdet har der naturligvis i det forgangne år været stort fokus på indarbejdelsen af MiFID. MiFID er et EU-direktiv, der trådte i kraft 1. november 2007, og har som mål at skabe højere investorbeskyttelse, mere gennemsigtighed og fælles spilleregler på tværs af EU-landenes grænser. Implementeringen af disse regler har været under forberedelse det meste af året, og den mest mærkbare ændring for kunderne er, at man skal svare på en række uddybende spørgsmål, før man investerer. Banken bakker op om tankerne bag det nye EUdirektiv, der er helt i tråd med bankens filosofi på investeringsområdet. Banken udbyder en række forskellige investeringsaftaler, der sikrer kunderne en løbende pleje af investeringerne og en daglig overvågning i forhold til den påtagne risiko. Bankens aktieanbefalingsliste er et af de værktøjer, banken stiller til rådighed for kunder og samarbejds- 11 Jesper Knudsen Fødselsår: I hvert af hans billeder gemmer sig en eller flere historier som var de direkte flået ud fra et liv, hvor med digteren Morten Nielsens ord Hjertet tungt af lykke, lykkeligt nær ved at græde. Jesper Knudsens forrygende billeddigte fortæller sig selv, så man konstant overrumples. Han tager flere chancer end de fleste af sine samtidige kunstnere. Og indtil nu er han landet på benene hver gang. Born Each of his pictures conceals one or more stories as though they had been ripped directly out of a life where, in the words of the poet Morten Nielsen, weighed down by happiness, the heart is happily about to cry. Jesper Knudsen s tremendous pictorial poems speak for themselves and constantly take you by surprise. Compared to his artistic peers, he takes more chances than most. And so far he has landed on both feet every time. Ole Lindboe»Speaking to the dreams Ledelsesberetning

12 partnere. Listen har igen i 2007 klaret sig fint med et afkast på 8,8 %, og siden 1. januar 2003 har bankens aktieanbefalinger givet et afkast på 263,5 %. I 2007 har banken som i de foregående år udvidet sine kompetencer på investeringsområdet betragteligt. Denne tilgang har blandt andet resulteret i en mere udfarende og synlig profil, hvor bankens eksperter i medierne kommenterer på blandt andet udvikling og tendenser. Der er på pensionsområdet brugt mange ressourcer på nye arve- og begunstigelsesregler og på at få disse implementeret i såvel banken som hos samarbejdspartnerne i SDA-andelskasserne. dk, således at man også på denne front er på forkant med udviklingen. Herudover er banken i gang med en strategisk udvikling af egen detailforretning. Der er i 2007 lavet et grundigt forarbejde i forhold til blandt andet nicheprodukter, og banken forventer allerede i 2008 at gå i gang med en offensiv markedsføring af nye produkter. Mange samarbejdspartnere Danske Andelskassers Bank havde også i 2007 et godt samarbejde med andelskasserne i Sammenslutningen Danske Andelskasser. 12 Banken stiller pensionskonsulenter til rådighed for bankens og SDA-andelskassernes kunder. Konsulenterne er meget aktive med kundemøder, undervisning og foredragsaktiviteter hos vores samarbejdspartnere. Denne opgave har man været i stand til at udføre fuldt tilfredsstillende samtidig med, at der er igangsat nye tiltag omkring blandt andet pension for erhvervskunder. Denne udvikling vil være til fordel for alle de kunder, afdelingerne betjener i fremtiden. På kreditområdet, der spænder over både privat- og erhvervsområdet, er den primære opgave at udføre konsulentarbejde, rådgivning og undervisning for SDA-andelskasserne. Andelskassernes rådgivere suppleres af bankens specialister, således at den samlede rådgivning kan gennemføres på et højt kvalificeret niveau, der både nu og i fremtiden matcher kundernes behov. I 2006 styrkede Danske Andelskassers Bank HRområdet markant. Udbygningen på dette område er fortsat i 2007, og det er til stadighed et område, der har stor opmærksomhed fra ledelsens side. HR har i 2007 forestået undervisning og kurser for SDA-andelskasserne, ligesom man har understøttet rekrutteringen i hele organisationen. Endvidere har HR udviklet en række politikker på personaleområdet, der gælder for hele SDA-koncernen. På kommunikations- og marketingområdet har Danske Andelskassers Bank et in-house reklamebureau, der udfører disse opgaver for såvel SDAandelskasserne som Danske Andelskassers Bank. Kommunikation og Marketing udgiver blandt andet blade til ungdoms- og erhvervskunder og har i 2007 i samarbejde med konsulentvirksomheden Valtech udviklet en ny hjemmeside for banken, Også på mange andre områder samarbejder banken med eksterne partnere, og banken opfattes generelt som en attraktiv samarbejdspartner. Samarbejdet betyder, at banken kan koncentrere sig om de områder, man er specialister på og hjælpe andre på den front, mens man omvendt udnytter, at andre er specialister på andre områder. Banken er i 2007 indgået i et tættere samarbejde med BEC (Bankernes EDB Central) om systemudviklingen på visse områder, således at man herved understøtter det samlede systemkompleks hos BEC, ligesom man også styrker egne kompetencer på områderne. I løbet af året har man endvidere gennemført den planlagte FIT-konvertering, hvilket blandt andet betyder, at bankens og SDA-andelskassernes netværk, der hidtil har været understøttet af egne servere, nu er fuldt understøttet af BEC på lige fod med en række andre danske pengeinstitutter. Banken har derfor nedlagt sine servere. I forbindelse med FIT-konverteringen indgik banken en aftale om at lease IT-udstyr. Aftalen betød, at alt IT-udstyr blev udskiftet med nyt, og at banken også fremover benytter sig af moderne og opdateret udstyr. Danske Andelskassers Bank stiftede i 1998 Garanti Invest. Garanti Invest A/S blev i 2005 frasolgt, men selskabet benytter fortsat banken som depotbank. Samarbejdet har også i 2007 været godt, og SDAandelskasserne har endvidere haft et godt salg af Garanti Invests produkter. Samarbejdet med de pengeinstitutter, der benytter banken til for eksempel clearingsopgaver, valuta og» Ledelsesberetning

13 fonds, har ligeledes været særdeles godt. Det gælder for eksempel GrønlandsBANKEN, som Danske Andelskassers Bank er medejer af. Danske Andelskassers Bank vil også i fremtiden være åben over for samarbejde med øvrige pengeinstitutter, som ønsker at outsource specielle opgaver til en ekstern partner. Endelig giver byggeriet banken en synlig og markant profil udadtil. Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter er steget til 144,8 mio. kr. mod 114,3 mio. kr. i Endelig bør det nævnes, at banken gennem foreningen Lokale Pengeinstitutter er indgået i et samarbejde om etableringen af pensions- og livsforsikringsselskabet letpension. Efter planen kommer dette projekt til at gå i luften i slutningen af Sparinvest Investeringsforeningen Sparinvest sendte i 2007 opgaven som depotbank i udbud. Danske Andelskassers Bank, der hidtil har været depotbank for Sparinvest, afgav et tilbud, der imidlertid ikke blev foretrukket. Udbytte indeholder ekstraordinær udlodning fra SDA Invest A/S. Udbyttet modsvares af kursregulering af kapitalandele. De samlede kursreguleringer andrager 119,1 mio. kr. mod 293,3 mio. kr. året før. Kursreguleringerne kan udspecificeres således: Mio. DKK Obligationer 5,8 3,6 Aktier * 99,7 283,3 Andet 13,6 6,4 119,1 293,3 Banken har stadig et godt samarbejde med Sparinvest, der indtil begyndelsen af 2007 havde en række medarbejdere siddende i bankens domicil i Hammershøj. Bankens kunder har således en beholdning af Sparinvest-beviser på knap 4,7 mia. kr., og også i 2008 vil banken have fokus på salget af Sparinvestbeviser. Udvidelsen er i fuld gang Bankens datterselskab, DAB Invest A/S, overtog i 2007 et par ejendomme, der lå som naboer til bankens domicil. Overtagelserne gjorde det muligt at igangsætte den planlagte ud- og ombygning af domicilet og de gamle bygninger blev i den forbindelse revet ned for at skabe plads til udvidelsen. Byggeprocessen er gået som planlagt, og byggeriet forventes at stå færdigt i begyndelsen af Til den tid vil banken være vokset fra 2400 m 2 til godt 5200 m 2, og alt vil være enten nyt eller gennemrenoveret. Byggeriet giver bedre plads og skaber en større sammenhæng mellem bankens afdelinger. Banken bliver forberedt til fremtidig vækst, og det øgede areal gør det muligt at øge såvel kunde- som kursusaktiviteterne. * Heraf anlægsaktier 97,4 227,4 Banken fører fortsat en forsigtig fondspolitik. Renterisikoen er i 2007 opgjort til 2,6 % mod 4,0 % i Andre driftsindtægter indeholder ekstraordinær gevinst ved afhændelse af ejendomme. Gevinsten modsvares af kursregulering af kapitalandele. De samlede udgifter til personale og administration er steget fra 63 mio. kr. i 2006 til 83,6 mio. kr. i Stigningen på 33 % skyldes først og fremmest, at alle SDA-koncernens stabsfunktioner pr. 1. januar 2007 blev samlet i Danske Andelskassers Bank. Der har i 2007 været af- og nedskrivninger for 0,7 mio. kr. mod 2,6 mio. kr. året før. Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv. udviser en udgift på 1,8 mio. kr. mod en udgift på 2,7 mio. kr. i Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder er på -41,2 mio. kr. mod 5,8 mio. kr. i Resultatet for 2007 er påvirket af blandt andet kursregulering af aktier i DAB Invest A/S i forbindelse med erhvervelse og ombygning af ejendomme svarende til -27 mio. kr. 13» Ledelsesberetning

14 Resultatet for 2007 er blandt andet påvirket negativt af intern ejendomsnedskrivning på 15,4 mio. kr. udlån i procent af indlån andrager 275 mod 45 i Udlån udgør 73 % af bankens egenkapital. 14 Årets resultat før skat er på 173,8 mio. kr. mod 349,9 mio. kr. året før. Skat af årets indkomst udgør 26,1 mio. kr. Ved skatteopgørelsen er kursgevinsten på anlægsaktier, i alt 97,4 mio. kr., skattefrie. Herefter er der 147,7 mio. kr. til generalforsamlingens disposition mod 324,5 mio. kr. i Overskudsfordeling Gennem mange år har det været ledelsens politik, at årets overskud fuldt ud henlægges til reserverne. Bankens aktionærer får derved en stigning i deres aktiekurs på bankens aktier svarende til bankens overskud i det pågældende år. Aktiver De samlede aktiver udgør mio. kr. mod mio. kr. i Bankens samlede likviditet ekskl. aktier er forbedret med 66 mio. kr. og andrager nu mio. kr. De samlede udlån andrager 922 mio. kr. mod 892 mio. kr. året før. Det er en stigning på 3 %. Bankens Stigningen i bankens udlånsprocent fremkommer ikke på baggrund af ekspansiv udlånsvækst men på grund af fald i indlånsmidler. Dette har primært relation til Sparinvest jf. nedenfor. Passiver Indskud fra andre pengeinstitutter er steget fra mio. kr. i 2006 til mio. kr. i Indlån er faldet fra mio. kr. til 334 mio. kr. Det er et fald på 83 %, og det skyldes primært, at banken ikke længere er depotbank for investeringsforeningen Sparinvest. Ansvarlig kapital Bankens ansvarlige kapital udgør i alt mio. kr. fordelt med 398 mio. kr. i supplerende kapital og mio. kr. i egenkapital. Solvensen er opgjort til 36 % mod 39 % året før. Den indre værdi af bankens aktier andrager mod 898 i De på side 9 angivne hoved- og nøgletal er, på grund af ændringer i regnskabsbestemmelserne, ikke direkte sammenlignelige i de 5 år.» Ledelsesberetning

15 Kreditrisikostyring Et af Danske Andelskassers Banks kerneområder er at rådgive om og yde lån, kreditter og andre finansielle produkter til små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Det er bankens opfattelse, at banken har et etisk ansvar som en samfundsmæssig aktør. Derfor er kreditgivningen baseret på etiske, moralske og miljømæssige forhold, således at der ikke ydes lån til formål, der er i strid hermed eller som ikke opfylder lovgivningsmæssige krav. Der findes således forretninger, banken ikke ønsker at udføre, og kunder banken ikke ønsker at handle med. Den samlede kreditrisiko styres efter politikker og rammer, der er vedtaget og fastlagt af bankens bestyrelse, og som ved delegering tilsikrer direktionen et afbalanceret bevillingssystem. Ansvaret for overvågning, overordnet risikotagning og rapportering til bankens ledelse er forankret centralt. Kreditrisikoen er risikoen for, at et engagement ikke forrentes og afdrages på grund af indikationer for debitors manglende vilje og evne til at afvikle lånet som aftalt. Engagementer omfatter udlån, garantier samt tilgodehavender hos andre kreditinstitutter. Kreditrisiko kan desuden opstå i forbindelse med handel med finansielle instrumenter. Der etableres skærpet overvågning for alle kundeforhold, der udvikler sig dårligere end forventet. Det gælder både for engagementer med og uden individuelle nedskrivninger. For sådanne engagementer udarbejdes handlingsplaner, hvis formål er at sikre en acceptabel kreditrisiko og dermed en normalisering af kundeengagementet. Hvis det vurderes, at en sådan udvikling ikke er mulig eller sandsynlig, vil kundeengagementet blive søgt afviklet. Alle meddelte risikorammer kontrolleres af en funktion, der er uafhængig af forretningsansvar og positionsstyring. Overskridelser rapporteres efter fastlagt frekvens til direktion og bestyrelse. At banken ikke længere er depotbank for Sparinvest betyder i øvrigt, at den operationelle risiko i banken er betydeligt mindre. Likviditetsstyring Likviditetsstyringen sker med udgangspunkt i de i Lov om Finansiel Virksomhed fastsatte bestemmelser og med det formål at sikre en til enhver tid tilstrækkelig likviditet til at honorere bankens forpligtelser. Likviditetsstyringen og de dermed forbundne risici tager udgangspunkt i, at bankens funding primært sker gennem indlån hos kunder, pengemarkedet og ved optagelse af efterstillede kapitalindskud. Den løbende overvågning af likviditetsberedskabet for SDA-koncernen er med baggrund i den generelle likviditetskrise i pengeinstitutsektoren intensiveret, således at det sikres, at fremtidige likviditetsbevægelser kan håndteres i sikker afstand af lovens mindstekrav. Operationelle risici Gennem bankens IT-politik er der truffet foranstaltninger, der minimerer nedbrud og ulovlig indtrængen i bankens IT-systemer. Bankernes EDB-central (BEC) anvendes som primær IT-leverandør. BEC anvender to-center-drift, hvorved driften kan afvikles på det ene center i tilfælde af, at det andet center ikke er funktionsdygtigt. 15 Alle større engagementer vurderes mindst en gang årligt på grundlag af kundens økonomiske oplysninger. Markedsrisiko Handel med aktier, obligationer, valuta og relaterede finansielle instrumenter er vigtige forretningsområder. Som følge heraf påtager banken sig løbende markedsrisici. Rammerne for markedsrisiko er fastlagt af bestyrelsen. Direktionen har videregivet dele af risikorammen til investerings- og udlandsområdet. Banken baserer sig i vid udstrækning på skriftlige forretningsgange, der beskriver processer og procedurer. Backup bemanding anvendes på områder, der vurderes at være særligt kritiske. Medarbejdere Det gennemsnitlige antal beskæftigede i banken var i medarbejdere mod 62 året før. Ultimo 2007 var antallet af medarbejdere 101. Denne markante stigning skyldes især, at banken pr. 1. januar 2007 overtog alle SDA-koncernens stabs-» Ledelsesberetning

16 16 funktioner, hvilket forøgede medarbejderantallet. Denne ændring var indtjeningsmæssigt neutral. Der har endvidere været en udvidelse af medarbejderstaben grundet øget aktivitet i banken. I et år, hvor arbejdsløsheden var rekordlav, oplevede mange sektorer mangel på arbejdskraft. Det gjaldt ikke mindst den finansielle sektor, og derfor er det glædeligt, at banken i 2007 har kunnet tiltrække kompetente medarbejdere. Oven i dette kommer, at banken har en meget lav personaleomsætning. I 2007 har banken ligesom i tidligere år kun oplevet en meget lille afgang. Det betyder, at banken har en kontinuitet og stabilitet, der via videreuddannelse og nyansættelser kombineres med nytænkning og innovation. En trivselsanalyse foretaget i foråret 2007 viser da også, at medarbejderne udtrykker stor tilfredshed med banken som arbejdsplads. Banken opfattes som en god og rummelig arbejdsplads, hvilket ledelsen sætter meget stor pris på. Der vil blive arbejdet på fortsat at være en arbejdsplads, medarbejderne er glade for og stolte af. Banken har i 2007 gennemført et program for medarbejderobligationer for på denne måde at påskønne medarbejdernes store indsats. Cirka halvdelen af medarbejderne har taget imod tilbuddet om medarbejderobligationer. Fra bankens side skal der lyde en stor tak til hele personalet, der har arbejdet dygtigt og engageret i Og et hjerteligt velkommen til de nye medarbejdere i banken. Detaildelen af Danske Andelskassers Bank vil imidlertid løbende blive udbygget, så denne del i fremtiden vil blive en større del af det samlede forretningsomfang, mens engrosdelen forventes at ligge på et forholdsvist stabilt niveau. Danske Andelskassers Bank vil også i fremtiden arbejde på at udvide og udvikle samarbejdet med Garanti Invest, Sparinvest og øvrige samarbejdspartnere blandt pengeinstitutter og institutionelle investorer. Generelt vil banken også i 2008 samarbejde med en række forskellige partnere og på den måde supplere egen ekspertise på de områder, hvor det er formålstjenligt forventes at blive et turbulent år på de finansielle markeder, og pengeinstitutterne kan komme i fokus. Samtidigt er der intet, der tyder på, at konkurrencen om kunder, medarbejdere og markedsandele bliver mindre hård i det kommende år. Disse forhold har ledelsens absolutte opmærksomhed, og banken vil fortsat tage konkurrencen op. Det sker ved hjælp af forudseenhed, forandringsvillighed, nytænkning og tilpasningsevne. De 23 andelskasser, banken er hovedbank for, har en samlet kundemasse på , hvoraf de er andelshavere og dermed medejere. Der er i koncernen i alt beskæftiget 607 medarbejdere, og koncernen har et samlet forretningsomfang på 32,5 mia. kr. Det er fordelt med 9,5 mia. kr. i indlån, 9,8 mia. kr. i udlån, 5,6 mia. kr. i garantier og en samlet depotværdi på 7,6 mia. kr. Forventninger til 2008 Bestyrelsen forventer for 2008 et resultat på et lavere niveau end resultatet for Banken budgetterer med et resultat før skat på 135 mio. kr. Banken vil også i 2008 udføre en lang række opgaver som engrosbank for andelskasserne i Sammenslutningen Danske Andelskasser, og dette område vil i såvel 2008 som de kommende år udgøre langt den største del af Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Den samlede egenkapital udgør 2,1 mia. kr., og andelskasserne bidrager således på alle områder til den meget tilfredsstillende udvikling, banken har haft de seneste år. Der er siden regnskabsårets afslutning ikke indtruffet forhold, som har betydning for bedømmelsen af bankens økonomiske stilling pr. 31. december 2007.» Ledelsesberetning

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Årsrapport 2007 Annual Report 2007

Årsrapport 2007 Annual Report 2007 Årsrapport 2007 Annual Report 2007 Sammenslutningen Danske Andelskassers ordinære generalforsamling afholdes Lørdag, den 12. april 2008 kl 13.30 på Comwell i Sønderborg The annual general meeting of the

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT GN Store Nord A/S VAT number 24 25 78 43 XBRL REVIEW REPORT Bemærk at dette er en gennemgangsrapport - en læsbar udgave af den dannede XBRL-fil. Denne rapport skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

LEMER EUROPEAN GROUP ApS

LEMER EUROPEAN GROUP ApS LEMER EUROPEAN GROUP ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04/2014 Miguel Nobrega Gouveia Dirigent Side 2

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Ledelsesberetning Årsrapport 2008 / Annual Report 2008

Ledelsesberetning Årsrapport 2008 / Annual Report 2008 Ledelsesberetning Årsrapport 2008 / Annual Report 2008 Indholdsfortegnelse / Contents Kunst i banken / Various art exhibitions... 4 Generalforsamling / Annual general meeting... 5 Danske Andelskassers

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S Vedtægter for Articles of association of CVR-nr.12760043 SE no. 12760043 Page 1 of 6 Dansk Vedtægter for CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of (SE no. 12760043) (the Company

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015 BALTIC PETROLEUM K/S c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d. 2100 København Ø Annual report 1 January 2015-31 December 2015 The annual report has been presented and approved on the company's general

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016

FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016 FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016 Enalyzer First North Meddelelse nr. 93, 25. august 2016 Enalyzer First North Announcement no. 93, 25 August 2016 RESUME RESUME Enalyzer s bestyrelse har behandlet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043

Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043 Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043 Side 1 af 6 Dansk Vedtægter for Cheminova A/S CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of Cheminova A/S (CVR no. 12760043) (the Company

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Årsrapport 2006 Annual Report 2006

Årsrapport 2006 Annual Report 2006 Årsrapport 2006 Annual Report 2006 Sammenslutningen Danske Andelskassers ordinære generalforsamling afholdes Lørdag, den 14. april 2007 kl 14.00 på Værket i Randers The annual general meeting of the Danish

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån og

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Årsrapport 2006 / Annual Report 2006

Årsrapport 2006 / Annual Report 2006 Årsrapport 2006 / Annual Report 2006 1» 2» » Indholdsfortegnelse / Contents Kunst i banken / Art at the bank... 4 Generalforsamling / Annual general meeting... 5 Danske Andelskassers Bank A/S... 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Indholdsfortegnelse / Contents

Indholdsfortegnelse / Contents Årsrapport 2009 / Annual Report 2009 Indholdsfortegnelse / Contents Kunst i banken / Various art exhibitions... 4 Generalforsamling / Annual general meeting... 5 Danske Andelskassers Bank A/S... 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Penge- og kapitalmarked Pengeinstitutternes balance Indlån og udlån Forbrugerkredit og leasing Børsnoterede obligationer Aktier og investeringsbeviser Renter og kurser

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Likviditeten i det danske obligationsmarked

Likviditeten i det danske obligationsmarked Likviditeten i det danske obligationsmarked Jens Dick Nielsen Copenhagen Business School 1 Baggrundslitteratur Liquidity in Government versus Covered Bond Markets, 2012, Dick Nielsen, Gyntelberg and Sangill,

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 Interim report for the first six months of 2001 ALM. BRAND BANK Regnskabspraksis Accounting Policies Halvårsregnskabet er udarbejdet i henhold til reglerne i Lov

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S and the press 17 May 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S and the press 17 May 2013 To NASDAQ OMX Copenhagen A/S and the press 17 May 2013 Q1 INTERIM REPORT THE NYKREDIT REALKREDIT GROUP 1 JANUARY 31 MARCH 2013 Core income from lending increased by 8% The Nykredit Realkredit Group recorded

Læs mere

Offentlige finanser FLERE TAL

Offentlige finanser FLERE TAL FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor området offentlige finanser, der bl.a. omhandler den offentlige sektors finanser baseret på budgetter og regnskaber samt folkekirkens

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån udlån,

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015 Carlsberg Invest A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016 Andreas

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 Copenhagen V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/04/2016 Ulrik

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London.

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London. SØREN SKIBSTED Partner, Head of London Office, København, London Søren leder Kromann Reumerts London-kontor og er leder af Kromann Reumerts forretningsgruppe for outsourcing. Han er beskikket som advokat

Læs mere

Nomeco A/S Årsrapport 2015/16 Annual report 2015/16 Ledelsesberetning Management's review Oplysninger om selskabet Company details Navn/Name Adresse, postnr., by/address, Postal code, City Nomeco A/S Borgmester

Læs mere

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15. FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574 ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.00 AMAGER STRANDVEJ 390, 2., KASTRUP. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning

Læs mere

LINELUND TRADE K/S. Kristianiagade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

LINELUND TRADE K/S. Kristianiagade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 LINELUND TRADE K/S Kristianiagade 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/06/2016 Steven Probert

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Carlsberg International A/S

Carlsberg International A/S Carlsberg International A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

ETF-baseret investeringsportefølje. Mellemlang tidshorisont, høj risiko. 66 % aktier, 31,5 % obligationer, 2,5 % ejendomme

ETF-baseret investeringsportefølje. Mellemlang tidshorisont, høj risiko. 66 % aktier, 31,5 % obligationer, 2,5 % ejendomme ETF-baseret investeringsportefølje Mellemlang tidshorisont, høj risiko. 66 % aktier, 31,5 % obligationer, 2,5 % ejendomme Forslag baseret på Kerne-Satellit strategien Din individuelle portefølje Individuel:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V Silver Street, Northampton 2006 ApS Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V CVR nr. 29 78 41 67 Årsrapport 2015 Annual Report 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

TORM - Project Mjolnir

TORM - Project Mjolnir TORM - Project Mjolnir Likviditetsanalyse 6 februar 2015 FORVENTET PENGESTRØM TIL BETALING AF YDELSER PÅ GÆLD KOMMENTARER TCE-omsætning forventes at stige i løbet af prognoseperioden i takt med stigende

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere