Årsrapport 2007 / Annual Report 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2007 / Annual Report 2007"

Transkript

1 Årsrapport 2007 / Annual Report 2007

2

3 » Indholdsfortegnelse / Contents Kunst i banken / Art at the bank... 4 Generalforsamling / Annual general meeting... 5 Danske Andelskassers Bank A/S... 6 Ledelsesberetning / Management s review... 9 Anvendt regnskabspraksis / Accounting policies Resultatopgørelse / Income statement Balance / Balance sheet Påtegninger / Reports and statements Egenkapitalopgørelse / Equity Statement Noter / Notes Organisation / Organisation Danske Andelskassers Bank A/S 2007» Indhold / Contents

4 » Kunst i banken / Art at the bank Banken har siden 1988 haft årlige kunstudstillinger af diverse nordiske kunstnere, fortrinsvis danske kunstnere. Dette har medført en pæn samling af forskelligartet nutidskunst, idet der fra hver udstilling indkøbes mindst et kunstværk til bankens samling. I 2007 har ti kunstnere udstillet, hvis kunstværker ses i denne rapport. Samlingen kan ses i bankens åbningstid. Since 1988, Danske Andelskassers Bank has held ten to fifteen annual art exhibitions featuring the works of Nordic artists, primarily from Denmark. This has resulted in a rather impressive and varied collection of contemporary art, as at least one piece of art is purchased from each exhibition for the bank s collection. In 2007, the works of ten artists were exhibited, and their works can be seen in this report. The full collection can be viewed during bank opening hours. 4»Triptych«olie på lærred / oil on canvas Bárdur Jákupsson Fødselsår: Bárdur Jákupsson er ekspressionist på naturens vilkår, og han kender som få det maleriske strøgs evne til at virke med kaligrafiske midler, til både at slippe den gamle verden og afsløre en ny. To slags natur mødes i Bárdur Jákupssons kunst: Maleriets natur og Færøernes, og de er fælles om at være i heftig bevægelse og under stadig forvandling. Born Bárdur Jákupsson is an expressionist painter who works on nature s terms, and he knows, like few others, how to make the brush strokes work with calligraphic effect, to let go of the old world to reveal a new. There are two kinds of nature in Bárdur Jákupsson s art: the painting s nature and the Faroese nature, and what they have in common is that they are in intense movement and always changing. Peter Michael Hornung» Kunst i banken / Art at the bank

5 » Generalforsamling / Annual general meeting Bankens ordinære generalforsamling afholdes Lørdag, den 8. marts 2008 kl på Munkebjerg Hotel, Vejle Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af årsberetning og årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 6. Valg af revisor. 7. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 8. Eventuelt. 5 The bank s annual general meeting will be held on Saturday, 8 March 2008 at 10 am at Munkebjerg Hotel, Vejle, Denmark Agenda: 1. Election of chairman of the meeting. 2. Review by the Board of Directors on the activities of the bank during the year. 3. Presentation of annual review and annual report with auditors report for adoption. 4. Resolution concerning the appropriation of profits or the cover of losses in accordance with the adopted annual report. 5. Election of members to the Board of Directors. 6. Appointment of auditors. 7. Consideration of proposals from the Board of Directors or the shareholders. 8. Any other business.» Generalforsamling / Annual general meeting

6 » Danske Andelskassers Bank A/S - din investeringsbank Banken - startede sin virksomhed den 1. april har hovedkontor i Hammershøj midtvejs mellem Viborg og Randers. - ejes af de 23 andelskasser i Jylland og på Fyn, som er medlem af Sammenslutningen Danske Andelskasser (SDA). - henvender sig til pengeinstitutter, institutionelle investorer og private med bankprodukter først og fremmest på investeringsområdet. - fungerer som fællesbank for aktionærandelskasserne på likviditets-, fonds- og udlandsområdet. - har en solvensprocent på 36 mod lovgivningens krav på 8. Bestyrelse Direktør Gert Hansen, Nordenskov (formand) Læge Jens Peder Kaalund, Hammershøj (næstf.) Gårdejer Jens Jørgensen Hald, Hadsund Advokat Jakob Fastrup, Ikast Viceskoleinspektør Peder A. Josefsen, Ringe Læge Keld Lamberts, Høruphav Direktør Hans-Jørn Madsen, Bramming Gårdejer Asger Pedersen, Outrup Gårdejer Visti Pedersen, Frederiks Direktion Bankdirektør Bent Højgaard Jakobsen Bestyrelsesmedlem i: GrønlandsBANKEN A/S (formand) DSK A/S (formand) Garanti Invest A/S (formand) Sparinvest Holding A/S Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S 6 Bankdirektør Vagn T. Raun Bestyrelsesmedlem i: DLR-kredit A/S Hovedkontor Baneskellet 1, Hammershøj DK-8830 Tjele Telefon Telefax A/S reg. Nr Swift code DANBDK 22 Revision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Mortensen & Beierholm A/S Gl. Skivevej Viborg» Danske Andelskassers Bank

7 » Danske Andelskassers Bank A/S - your investment bank The bank - was established on 1 April has its headquarters in Hammershøj half-way between Viborg and Randers in Denmark. - is owned by the 23 cooperative banks in Jutland and on Funen which are members of the Danish Amalgamation of Cooperative Banks (Sammenslutningen Danske Andelskasser (SDA)). - offers bank products, primarily within investment, to banks, institutional investors and private persons. - acts as a joint bank for the cooperative shareholders as regards liquidity, funds and transactions with foreign countries. - has a solvency ratio of 36 per cent compared to the statutory requirement of 8 per cent. Board of Directors Gert Hansen, Manager, Nordenskov, Denmark (Chairman) Jens Peder Kaalund, Medical Practitioner, Hammershøj, Denmark (Deputy Chairman) Jens Jørgensen Hald, Farmer, Hadsund, Denmark Jakob Fastrup, Lawyer, Ikast, Denmark Peder A. Josefsen, Vice-Principal, Ringe, Denmark Keld Lamberts, Medical Practitioner, Høruphav, Denmark Hans-Jørn Madsen, Manager, Bramming, Denmark Asger Pedersen, Farmer, Outrup, Denmark Visti Pedersen, Farmer, Frederiks, Denmark Board of Executives Bent Højgaard Jakobsen, Bank Manager Member of the Board of Directors of: GrønlandsBANKEN A/S (Chairman) DSK A/S (Chairman) Garanti Invest A/S (Chairman) Sparinvest Holding A/S Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S 7 Vagn T. Raun, Bank Manager Member of the Board of Directors of: DLR Kredit A/S Headquarters Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele, Denmark Tel Fax A/S reg. no Swift code DANBDK 22 Auditors Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Mortensen & Beierholm A/S Gl. Skivevej Viborg, Denmark» Danske Andelskassers Bank

8 Akryl på lærred / Acrylic on canvas 8 Akryl på lærred / Acrylic on canvas Hussein Tai Fødselsår: 1966.»Måden naturen påvirker overfladen, vægge, klipper, skilte, sten, etc. får mig til at føle oldtiden og den tidsalder som er gået. Det får mig til at søge tilbage og i hukommelsen (dagdrømme), at genskabe disse fortryllende tegninger og abstrakte symboler og figurer tegnet på sumeriske segl og tavler. Det bringer mig tilbage til jordfarverne og den magiske fantasiverden. Alle disse opsamlinger og oxideringer på overfladen af billedet er kun et forsøg på at skabe summen af disse oplevelser«. Sådan sagde Hussein Tai om sine malerier kort efter han kom til Danmark i slutningen af Born 1966.»The way in which nature influences the surface walls, cliffs, signs, stones etc. gives me a sense of ancient history and the distant past. It makes me look backwards and, in my memory (daydreams), recreate these spellbinding drawings and abstract symbols and figures drawn on Sumerian seals and tablets. It takes me back to earthen colours and the magical world of the imagination. All these accumulations and oxidations on the surface of the picture are only an attempt to create the sum of these experiences.«this is how Hussein Tai described his pictures shortly after arriving in Denmark at the end of Lena Velez Larsen»

9 » Ledelsesberetning / Management s review Hoved- og nøgletal / Financial highlights Resultatopgørelse / Income statement DKK. / DKK 000 Renteindtægter / Interest income Renteudgifter / Interest expenses Netto renteindtægter / Net interest income Udbytte af aktier mv / Share dividend etc Gebyrer og provisionsindtægter - netto / Net fees and commission income Netto rente- og gebyrindtægter / Net interest and fees income Kursreguleringer / Market value adjustments Andre driftsindtægter / Other operating income Udgifter til personale og administration / Staff costs and administrative expenses Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver / Depreciation, amortisation and impairment of property, plant and equipment as well as intangible assets Andre driftsudgifter / Other operating expenses Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv / Write-down of loans and receivables etc Resultat af kapitalandele i assoc. og tilkn. virksomheder / Profit from investments in associates and group enterprises Resultat før skat / Profit before tax Skat / Tax Årets resultat / Net profit for the year Balance / Balance sheet i DKK. / DKK 000 Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. / Receivables from credit institutions etc Udlån / Loans Obligationer og aktier / Bonds and shares Gæld til kreditinstitutter / Payables to credit institutions Indlån / Deposits Supplerende kapital / Supplementary capital Egenkapital / Equity Balancesum / Balance sheet total Andre forpligtelser / Other liabilities Solvensprocent / Solvency ratio 36,0 39,0 46,5 56,9 50,6 Antal medarbejdere / Number of employees » Ledelsesberetning / Management s review

10 Danske Andelskassers Bank servicerer primært pengeinstitutter og institutionelle investorer. Disse betjenes blandt andet med produkter på investeringsområdet, clearing, udlandsforretninger og kreditprodukter. Banken er endvidere detailbank for større privat- og erhvervskunder, der serviceres med komplette bankløsninger. Endelig er banken depotbank for Garanti Invest. Banken indgår som et 100 % ejet datterselskab i koncernen Sammenslutningen Danske Andelskasser (SDA) og løser via samarbejdet med de 23 andelskasser i SDA en række opgaver, der spænder fra de rent forretningsmæssige til opgaver, der har karakter af hovedsædefunktioner. Opgaverne spænder over uddannelse, juridisk assistance, kreditkontor, HR, regnskab og produktudviklingsopgaver og lægger beslag på en stor del af medarbejderressourcerne i banken. Fordelingen af ressourcerne er illustreret i følgende figurer: Ressourcefordeling Sammensætning af aktiver Sammensætning af passiver Engrosbank Detailbank Engrosbank Detailbank Engrosbank Detailbank Grundlag: Bemandingsplan Grundlag: Udlån i forhold til balance Grundlag: Indlån i forhold til balance 10 Tilfredsstillende resultat Danske Andelskassers Bank opnåede i 2007 et resultat før skat på 173,8 mio. kr. Resultatet betegnes som tilfredsstillende og er det næstbedste i bankens historie. Kun i 2006 har banken opnået et bedre resultat, da man fik et resultat før skat på 349,9 mio. kr. Dette resultat var imidlertid præget af en ekstraordinær stor indtægt fra kursreguleringer på bankens anlægsaktier. Som ventet er indtægterne fra kursreguleringer faldet med 60 % fra 2006 til 2007, mens netto rente- og gebyrindtægter i samme periode er steget med 27 %. Likviditetssituationen Krisen i den amerikanske realkreditsektor var den globalt udløsende faktor for det ændrede rentescenarie i danske pengeinstitutter. Hvor det tidligere var nemt og relativt billigt for pengeinstitutterne at hente funding i udlandet, ændredes situationen, således at udbuddet af funding blev reduceret, og de korte renter steg. Dette førte til, at pengeinstitutter med en stærk ekspansiv vækststrategi, danske såvel som udenlandske, kom i likviditetsproblemer. Resultatet var en voldsom konkurrence om indlån, og renterne nåede ganske urealistiske højder, således at kunderne i perioder kunne opnå indlånsrenter i danske pengeinstitutter, der langt oversteg, hvad der kunne opnås via obligationsplaceringer. Isoleret set havde Danske Andelskassers Bank intet behov for at styrke likviditeten, idet banken til stadighed har haft let ved at tiltrække den likviditet, som forretningsomfanget nødvendiggør. Til trods herfor valgte banken, der varetager rollen som likviditetsformidler for andelskasserne i SDA-koncernen, at hjemtage et syndikeret lån på 153,5 mio. Euro med henblik på at sikre den fremtidige stabile likviditet i såvel banken» Ledelsesberetning

11 som i andelskasserne. HSH Nordbank AG var Mandated Lead Arranger og agent, og lånet er fordelt på 19 udenlandske banker. Lånet er delt op i to trancher, der har en løbetid på henholdsvis 3 og 5 år. Lånehjemtagelsen var en ubetinget succes banken og SDA andelskasserne har således likviditet til at videreføre en stabil og kontrolleret udvikling i forretningsomfanget i Når man ser bort fra de subprime relaterede kursfald, som bankens værdipapirbeholdninger naturligt er ramt af, så er banken i øvrigt uberørt af krisen. Højt aktivitetsniveau i banken Lovgivning har fyldt meget i banken i Finanssektoren har haft en hidtil uset bevågenhed fra politikernes side, og der er blandt andet kommet nye kapitaldækningsregler, nye måder at opgøre værdien af vores udlån på, MiFID-regler på fondsområdet og SDO-regler på bolig-/obligationsområdet. Det har været en stor opgave at indføre alle disse regler, men bankens medarbejdere har ydet en stor indsats og løst opgaverne på bedste vis. På investeringsområdet har der naturligvis i det forgangne år været stort fokus på indarbejdelsen af MiFID. MiFID er et EU-direktiv, der trådte i kraft 1. november 2007, og har som mål at skabe højere investorbeskyttelse, mere gennemsigtighed og fælles spilleregler på tværs af EU-landenes grænser. Implementeringen af disse regler har været under forberedelse det meste af året, og den mest mærkbare ændring for kunderne er, at man skal svare på en række uddybende spørgsmål, før man investerer. Banken bakker op om tankerne bag det nye EUdirektiv, der er helt i tråd med bankens filosofi på investeringsområdet. Banken udbyder en række forskellige investeringsaftaler, der sikrer kunderne en løbende pleje af investeringerne og en daglig overvågning i forhold til den påtagne risiko. Bankens aktieanbefalingsliste er et af de værktøjer, banken stiller til rådighed for kunder og samarbejds- 11 Jesper Knudsen Fødselsår: I hvert af hans billeder gemmer sig en eller flere historier som var de direkte flået ud fra et liv, hvor med digteren Morten Nielsens ord Hjertet tungt af lykke, lykkeligt nær ved at græde. Jesper Knudsens forrygende billeddigte fortæller sig selv, så man konstant overrumples. Han tager flere chancer end de fleste af sine samtidige kunstnere. Og indtil nu er han landet på benene hver gang. Born Each of his pictures conceals one or more stories as though they had been ripped directly out of a life where, in the words of the poet Morten Nielsen, weighed down by happiness, the heart is happily about to cry. Jesper Knudsen s tremendous pictorial poems speak for themselves and constantly take you by surprise. Compared to his artistic peers, he takes more chances than most. And so far he has landed on both feet every time. Ole Lindboe»Speaking to the dreams Ledelsesberetning

12 partnere. Listen har igen i 2007 klaret sig fint med et afkast på 8,8 %, og siden 1. januar 2003 har bankens aktieanbefalinger givet et afkast på 263,5 %. I 2007 har banken som i de foregående år udvidet sine kompetencer på investeringsområdet betragteligt. Denne tilgang har blandt andet resulteret i en mere udfarende og synlig profil, hvor bankens eksperter i medierne kommenterer på blandt andet udvikling og tendenser. Der er på pensionsområdet brugt mange ressourcer på nye arve- og begunstigelsesregler og på at få disse implementeret i såvel banken som hos samarbejdspartnerne i SDA-andelskasserne. dk, således at man også på denne front er på forkant med udviklingen. Herudover er banken i gang med en strategisk udvikling af egen detailforretning. Der er i 2007 lavet et grundigt forarbejde i forhold til blandt andet nicheprodukter, og banken forventer allerede i 2008 at gå i gang med en offensiv markedsføring af nye produkter. Mange samarbejdspartnere Danske Andelskassers Bank havde også i 2007 et godt samarbejde med andelskasserne i Sammenslutningen Danske Andelskasser. 12 Banken stiller pensionskonsulenter til rådighed for bankens og SDA-andelskassernes kunder. Konsulenterne er meget aktive med kundemøder, undervisning og foredragsaktiviteter hos vores samarbejdspartnere. Denne opgave har man været i stand til at udføre fuldt tilfredsstillende samtidig med, at der er igangsat nye tiltag omkring blandt andet pension for erhvervskunder. Denne udvikling vil være til fordel for alle de kunder, afdelingerne betjener i fremtiden. På kreditområdet, der spænder over både privat- og erhvervsområdet, er den primære opgave at udføre konsulentarbejde, rådgivning og undervisning for SDA-andelskasserne. Andelskassernes rådgivere suppleres af bankens specialister, således at den samlede rådgivning kan gennemføres på et højt kvalificeret niveau, der både nu og i fremtiden matcher kundernes behov. I 2006 styrkede Danske Andelskassers Bank HRområdet markant. Udbygningen på dette område er fortsat i 2007, og det er til stadighed et område, der har stor opmærksomhed fra ledelsens side. HR har i 2007 forestået undervisning og kurser for SDA-andelskasserne, ligesom man har understøttet rekrutteringen i hele organisationen. Endvidere har HR udviklet en række politikker på personaleområdet, der gælder for hele SDA-koncernen. På kommunikations- og marketingområdet har Danske Andelskassers Bank et in-house reklamebureau, der udfører disse opgaver for såvel SDAandelskasserne som Danske Andelskassers Bank. Kommunikation og Marketing udgiver blandt andet blade til ungdoms- og erhvervskunder og har i 2007 i samarbejde med konsulentvirksomheden Valtech udviklet en ny hjemmeside for banken, Også på mange andre områder samarbejder banken med eksterne partnere, og banken opfattes generelt som en attraktiv samarbejdspartner. Samarbejdet betyder, at banken kan koncentrere sig om de områder, man er specialister på og hjælpe andre på den front, mens man omvendt udnytter, at andre er specialister på andre områder. Banken er i 2007 indgået i et tættere samarbejde med BEC (Bankernes EDB Central) om systemudviklingen på visse områder, således at man herved understøtter det samlede systemkompleks hos BEC, ligesom man også styrker egne kompetencer på områderne. I løbet af året har man endvidere gennemført den planlagte FIT-konvertering, hvilket blandt andet betyder, at bankens og SDA-andelskassernes netværk, der hidtil har været understøttet af egne servere, nu er fuldt understøttet af BEC på lige fod med en række andre danske pengeinstitutter. Banken har derfor nedlagt sine servere. I forbindelse med FIT-konverteringen indgik banken en aftale om at lease IT-udstyr. Aftalen betød, at alt IT-udstyr blev udskiftet med nyt, og at banken også fremover benytter sig af moderne og opdateret udstyr. Danske Andelskassers Bank stiftede i 1998 Garanti Invest. Garanti Invest A/S blev i 2005 frasolgt, men selskabet benytter fortsat banken som depotbank. Samarbejdet har også i 2007 været godt, og SDAandelskasserne har endvidere haft et godt salg af Garanti Invests produkter. Samarbejdet med de pengeinstitutter, der benytter banken til for eksempel clearingsopgaver, valuta og» Ledelsesberetning

13 fonds, har ligeledes været særdeles godt. Det gælder for eksempel GrønlandsBANKEN, som Danske Andelskassers Bank er medejer af. Danske Andelskassers Bank vil også i fremtiden være åben over for samarbejde med øvrige pengeinstitutter, som ønsker at outsource specielle opgaver til en ekstern partner. Endelig giver byggeriet banken en synlig og markant profil udadtil. Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter er steget til 144,8 mio. kr. mod 114,3 mio. kr. i Endelig bør det nævnes, at banken gennem foreningen Lokale Pengeinstitutter er indgået i et samarbejde om etableringen af pensions- og livsforsikringsselskabet letpension. Efter planen kommer dette projekt til at gå i luften i slutningen af Sparinvest Investeringsforeningen Sparinvest sendte i 2007 opgaven som depotbank i udbud. Danske Andelskassers Bank, der hidtil har været depotbank for Sparinvest, afgav et tilbud, der imidlertid ikke blev foretrukket. Udbytte indeholder ekstraordinær udlodning fra SDA Invest A/S. Udbyttet modsvares af kursregulering af kapitalandele. De samlede kursreguleringer andrager 119,1 mio. kr. mod 293,3 mio. kr. året før. Kursreguleringerne kan udspecificeres således: Mio. DKK Obligationer 5,8 3,6 Aktier * 99,7 283,3 Andet 13,6 6,4 119,1 293,3 Banken har stadig et godt samarbejde med Sparinvest, der indtil begyndelsen af 2007 havde en række medarbejdere siddende i bankens domicil i Hammershøj. Bankens kunder har således en beholdning af Sparinvest-beviser på knap 4,7 mia. kr., og også i 2008 vil banken have fokus på salget af Sparinvestbeviser. Udvidelsen er i fuld gang Bankens datterselskab, DAB Invest A/S, overtog i 2007 et par ejendomme, der lå som naboer til bankens domicil. Overtagelserne gjorde det muligt at igangsætte den planlagte ud- og ombygning af domicilet og de gamle bygninger blev i den forbindelse revet ned for at skabe plads til udvidelsen. Byggeprocessen er gået som planlagt, og byggeriet forventes at stå færdigt i begyndelsen af Til den tid vil banken være vokset fra 2400 m 2 til godt 5200 m 2, og alt vil være enten nyt eller gennemrenoveret. Byggeriet giver bedre plads og skaber en større sammenhæng mellem bankens afdelinger. Banken bliver forberedt til fremtidig vækst, og det øgede areal gør det muligt at øge såvel kunde- som kursusaktiviteterne. * Heraf anlægsaktier 97,4 227,4 Banken fører fortsat en forsigtig fondspolitik. Renterisikoen er i 2007 opgjort til 2,6 % mod 4,0 % i Andre driftsindtægter indeholder ekstraordinær gevinst ved afhændelse af ejendomme. Gevinsten modsvares af kursregulering af kapitalandele. De samlede udgifter til personale og administration er steget fra 63 mio. kr. i 2006 til 83,6 mio. kr. i Stigningen på 33 % skyldes først og fremmest, at alle SDA-koncernens stabsfunktioner pr. 1. januar 2007 blev samlet i Danske Andelskassers Bank. Der har i 2007 været af- og nedskrivninger for 0,7 mio. kr. mod 2,6 mio. kr. året før. Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv. udviser en udgift på 1,8 mio. kr. mod en udgift på 2,7 mio. kr. i Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder er på -41,2 mio. kr. mod 5,8 mio. kr. i Resultatet for 2007 er påvirket af blandt andet kursregulering af aktier i DAB Invest A/S i forbindelse med erhvervelse og ombygning af ejendomme svarende til -27 mio. kr. 13» Ledelsesberetning

14 Resultatet for 2007 er blandt andet påvirket negativt af intern ejendomsnedskrivning på 15,4 mio. kr. udlån i procent af indlån andrager 275 mod 45 i Udlån udgør 73 % af bankens egenkapital. 14 Årets resultat før skat er på 173,8 mio. kr. mod 349,9 mio. kr. året før. Skat af årets indkomst udgør 26,1 mio. kr. Ved skatteopgørelsen er kursgevinsten på anlægsaktier, i alt 97,4 mio. kr., skattefrie. Herefter er der 147,7 mio. kr. til generalforsamlingens disposition mod 324,5 mio. kr. i Overskudsfordeling Gennem mange år har det været ledelsens politik, at årets overskud fuldt ud henlægges til reserverne. Bankens aktionærer får derved en stigning i deres aktiekurs på bankens aktier svarende til bankens overskud i det pågældende år. Aktiver De samlede aktiver udgør mio. kr. mod mio. kr. i Bankens samlede likviditet ekskl. aktier er forbedret med 66 mio. kr. og andrager nu mio. kr. De samlede udlån andrager 922 mio. kr. mod 892 mio. kr. året før. Det er en stigning på 3 %. Bankens Stigningen i bankens udlånsprocent fremkommer ikke på baggrund af ekspansiv udlånsvækst men på grund af fald i indlånsmidler. Dette har primært relation til Sparinvest jf. nedenfor. Passiver Indskud fra andre pengeinstitutter er steget fra mio. kr. i 2006 til mio. kr. i Indlån er faldet fra mio. kr. til 334 mio. kr. Det er et fald på 83 %, og det skyldes primært, at banken ikke længere er depotbank for investeringsforeningen Sparinvest. Ansvarlig kapital Bankens ansvarlige kapital udgør i alt mio. kr. fordelt med 398 mio. kr. i supplerende kapital og mio. kr. i egenkapital. Solvensen er opgjort til 36 % mod 39 % året før. Den indre værdi af bankens aktier andrager mod 898 i De på side 9 angivne hoved- og nøgletal er, på grund af ændringer i regnskabsbestemmelserne, ikke direkte sammenlignelige i de 5 år.» Ledelsesberetning

15 Kreditrisikostyring Et af Danske Andelskassers Banks kerneområder er at rådgive om og yde lån, kreditter og andre finansielle produkter til små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Det er bankens opfattelse, at banken har et etisk ansvar som en samfundsmæssig aktør. Derfor er kreditgivningen baseret på etiske, moralske og miljømæssige forhold, således at der ikke ydes lån til formål, der er i strid hermed eller som ikke opfylder lovgivningsmæssige krav. Der findes således forretninger, banken ikke ønsker at udføre, og kunder banken ikke ønsker at handle med. Den samlede kreditrisiko styres efter politikker og rammer, der er vedtaget og fastlagt af bankens bestyrelse, og som ved delegering tilsikrer direktionen et afbalanceret bevillingssystem. Ansvaret for overvågning, overordnet risikotagning og rapportering til bankens ledelse er forankret centralt. Kreditrisikoen er risikoen for, at et engagement ikke forrentes og afdrages på grund af indikationer for debitors manglende vilje og evne til at afvikle lånet som aftalt. Engagementer omfatter udlån, garantier samt tilgodehavender hos andre kreditinstitutter. Kreditrisiko kan desuden opstå i forbindelse med handel med finansielle instrumenter. Der etableres skærpet overvågning for alle kundeforhold, der udvikler sig dårligere end forventet. Det gælder både for engagementer med og uden individuelle nedskrivninger. For sådanne engagementer udarbejdes handlingsplaner, hvis formål er at sikre en acceptabel kreditrisiko og dermed en normalisering af kundeengagementet. Hvis det vurderes, at en sådan udvikling ikke er mulig eller sandsynlig, vil kundeengagementet blive søgt afviklet. Alle meddelte risikorammer kontrolleres af en funktion, der er uafhængig af forretningsansvar og positionsstyring. Overskridelser rapporteres efter fastlagt frekvens til direktion og bestyrelse. At banken ikke længere er depotbank for Sparinvest betyder i øvrigt, at den operationelle risiko i banken er betydeligt mindre. Likviditetsstyring Likviditetsstyringen sker med udgangspunkt i de i Lov om Finansiel Virksomhed fastsatte bestemmelser og med det formål at sikre en til enhver tid tilstrækkelig likviditet til at honorere bankens forpligtelser. Likviditetsstyringen og de dermed forbundne risici tager udgangspunkt i, at bankens funding primært sker gennem indlån hos kunder, pengemarkedet og ved optagelse af efterstillede kapitalindskud. Den løbende overvågning af likviditetsberedskabet for SDA-koncernen er med baggrund i den generelle likviditetskrise i pengeinstitutsektoren intensiveret, således at det sikres, at fremtidige likviditetsbevægelser kan håndteres i sikker afstand af lovens mindstekrav. Operationelle risici Gennem bankens IT-politik er der truffet foranstaltninger, der minimerer nedbrud og ulovlig indtrængen i bankens IT-systemer. Bankernes EDB-central (BEC) anvendes som primær IT-leverandør. BEC anvender to-center-drift, hvorved driften kan afvikles på det ene center i tilfælde af, at det andet center ikke er funktionsdygtigt. 15 Alle større engagementer vurderes mindst en gang årligt på grundlag af kundens økonomiske oplysninger. Markedsrisiko Handel med aktier, obligationer, valuta og relaterede finansielle instrumenter er vigtige forretningsområder. Som følge heraf påtager banken sig løbende markedsrisici. Rammerne for markedsrisiko er fastlagt af bestyrelsen. Direktionen har videregivet dele af risikorammen til investerings- og udlandsområdet. Banken baserer sig i vid udstrækning på skriftlige forretningsgange, der beskriver processer og procedurer. Backup bemanding anvendes på områder, der vurderes at være særligt kritiske. Medarbejdere Det gennemsnitlige antal beskæftigede i banken var i medarbejdere mod 62 året før. Ultimo 2007 var antallet af medarbejdere 101. Denne markante stigning skyldes især, at banken pr. 1. januar 2007 overtog alle SDA-koncernens stabs-» Ledelsesberetning

16 16 funktioner, hvilket forøgede medarbejderantallet. Denne ændring var indtjeningsmæssigt neutral. Der har endvidere været en udvidelse af medarbejderstaben grundet øget aktivitet i banken. I et år, hvor arbejdsløsheden var rekordlav, oplevede mange sektorer mangel på arbejdskraft. Det gjaldt ikke mindst den finansielle sektor, og derfor er det glædeligt, at banken i 2007 har kunnet tiltrække kompetente medarbejdere. Oven i dette kommer, at banken har en meget lav personaleomsætning. I 2007 har banken ligesom i tidligere år kun oplevet en meget lille afgang. Det betyder, at banken har en kontinuitet og stabilitet, der via videreuddannelse og nyansættelser kombineres med nytænkning og innovation. En trivselsanalyse foretaget i foråret 2007 viser da også, at medarbejderne udtrykker stor tilfredshed med banken som arbejdsplads. Banken opfattes som en god og rummelig arbejdsplads, hvilket ledelsen sætter meget stor pris på. Der vil blive arbejdet på fortsat at være en arbejdsplads, medarbejderne er glade for og stolte af. Banken har i 2007 gennemført et program for medarbejderobligationer for på denne måde at påskønne medarbejdernes store indsats. Cirka halvdelen af medarbejderne har taget imod tilbuddet om medarbejderobligationer. Fra bankens side skal der lyde en stor tak til hele personalet, der har arbejdet dygtigt og engageret i Og et hjerteligt velkommen til de nye medarbejdere i banken. Detaildelen af Danske Andelskassers Bank vil imidlertid løbende blive udbygget, så denne del i fremtiden vil blive en større del af det samlede forretningsomfang, mens engrosdelen forventes at ligge på et forholdsvist stabilt niveau. Danske Andelskassers Bank vil også i fremtiden arbejde på at udvide og udvikle samarbejdet med Garanti Invest, Sparinvest og øvrige samarbejdspartnere blandt pengeinstitutter og institutionelle investorer. Generelt vil banken også i 2008 samarbejde med en række forskellige partnere og på den måde supplere egen ekspertise på de områder, hvor det er formålstjenligt forventes at blive et turbulent år på de finansielle markeder, og pengeinstitutterne kan komme i fokus. Samtidigt er der intet, der tyder på, at konkurrencen om kunder, medarbejdere og markedsandele bliver mindre hård i det kommende år. Disse forhold har ledelsens absolutte opmærksomhed, og banken vil fortsat tage konkurrencen op. Det sker ved hjælp af forudseenhed, forandringsvillighed, nytænkning og tilpasningsevne. De 23 andelskasser, banken er hovedbank for, har en samlet kundemasse på , hvoraf de er andelshavere og dermed medejere. Der er i koncernen i alt beskæftiget 607 medarbejdere, og koncernen har et samlet forretningsomfang på 32,5 mia. kr. Det er fordelt med 9,5 mia. kr. i indlån, 9,8 mia. kr. i udlån, 5,6 mia. kr. i garantier og en samlet depotværdi på 7,6 mia. kr. Forventninger til 2008 Bestyrelsen forventer for 2008 et resultat på et lavere niveau end resultatet for Banken budgetterer med et resultat før skat på 135 mio. kr. Banken vil også i 2008 udføre en lang række opgaver som engrosbank for andelskasserne i Sammenslutningen Danske Andelskasser, og dette område vil i såvel 2008 som de kommende år udgøre langt den største del af Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Den samlede egenkapital udgør 2,1 mia. kr., og andelskasserne bidrager således på alle områder til den meget tilfredsstillende udvikling, banken har haft de seneste år. Der er siden regnskabsårets afslutning ikke indtruffet forhold, som har betydning for bedømmelsen af bankens økonomiske stilling pr. 31. december 2007.» Ledelsesberetning

Årsrapport 2006 / Annual Report 2006

Årsrapport 2006 / Annual Report 2006 Årsrapport 2006 / Annual Report 2006 1» 2» » Indholdsfortegnelse / Contents Kunst i banken / Art at the bank... 4 Generalforsamling / Annual general meeting... 5 Danske Andelskassers Bank A/S... 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Annual Report 2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 2 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 Sammenslutningen Danske Andelskassers ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63 Central Business Registration No 29 60 38 63 Årsrapport 2007 Annual report 2007

MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63 Central Business Registration No 29 60 38 63 Årsrapport 2007 Annual report 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR no. 24 21 37 14 Tværkajen 5 P.O. Box 10 5100 Odense C Denmark Phone +45 63 14 66 00 Fax +45 63 14 66 12 www.deloitte.dk MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63

Læs mere

Q8 Danmark A/S Årsrapport for 1. marts 2013-28. februar 2014

Q8 Danmark A/S Årsrapport for 1. marts 2013-28. februar 2014 Q8 Danmark A/S Årsrapport for 1. marts 2013-28. februar 2014 Annual Report for 1 March 2013-28 February 2014 CVR-nr. 61 08 29 13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005 06 BoConcept Holding A/S Mørupvej 16 DK-7400 Herning Tel. +45 70 13 13 66 Fax +45 96 26 72 11 www.boconceptholding.com E-mail: holding@boconcept.com CVR no. 34 01 84 13 Mapic

Læs mere

Indholdsfortegnelse / Contents

Indholdsfortegnelse / Contents Indholdsfortegnelse / Contents Side / Page Roblon i tal / Roblon in Figures 4 Idégrundlag, mål og forretningsgrundlag / Concept, Objectives and Business Areas 6 Bestyrelsens og direktionens årsberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012 Forretningsområder Business areas SHIPMANAGEMENT Selskabet teknisk management, som forestår bemanding, supply management, dokninger, ombygninger og rapportering

Læs mere

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009 Kjaer Group Head Office CONTENTS Ledelsens beretning Kjaer Group kort fortalt Kjaer Group s forretningsmodel Langsigtede finansielle mål 5 års nøgletal Udviklingen i 2009

Læs mere

Å rsrapport A n n u a l r e p o r t 2 0 1 2 louispoulsen.com

Å rsrapport A n n u a l r e p o r t 2 0 1 2 louispoulsen.com Å rsrapport A n n u a l r e p o r t 2012 louispoulsen.com Contents Indholdsfortegnelse 2 Corporate information 2 Selskabsoplysninger 3 Five year summary, key figures and financial ratios 4 Statement by

Læs mere

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007 The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007 Baltic Property Trust 1 Hjemstedsadresse Registered address Investeringsforeningen

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 Indholdsfortegnelse / Contents

Læs mere

Easyfood A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 25 65 27 62 Central Business Registration No. 25 65 27 62. Annual Report 2014

Easyfood A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 25 65 27 62 Central Business Registration No. 25 65 27 62. Annual Report 2014 Easyfood A/S CVR-nr. 25 65 27 62 Central Business Registration No. 25 65 27 62 Årsrapport 2014 Annual Report 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03

Læs mere

KJAER GROUP ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2011

KJAER GROUP ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2011 KJAER GROUP ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE CONTENTS Ledelsens beretning Om Kjaer Group Hoved- og nøgletal Resultater 2011 Triple Bottom Line Samfundsansvar Risikostyring Corporate Governance

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER... 9 BERETNING... 10 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER... 23 BALANCE 31. DECEMBER... 25 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN...

SELSKABSOPLYSNINGER... 9 BERETNING... 10 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER... 23 BALANCE 31. DECEMBER... 25 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN... INDHOLD CONTENTS Påtegninger / Management's Statement and Auditor's Report 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 Management s Statement DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER... 6 Independent Auditor s Report on the Financial

Læs mere

Consolidated Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab

Consolidated Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab Company number 73 20 12 17 CVR-nr. 73 20 12 17 Consolidated Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab 1 July 2013 30 June 2014 1. juli 2013 30. juni 2014

Læs mere

REDERIET FABRICIUS A/S KONCERNEN

REDERIET FABRICIUS A/S KONCERNEN REDERIET FABRICIUS A/S KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2004 / ANNUAL REPORT 2004 SELSKABSOPLYSNINGER Selskab: Rederiet Fabricius A/S CVR-nr.: 15300574 Hjemstedskommune: Marstal Telefon: 62 53 31 81 Telefax: 62 53

Læs mere

Kjaer Group. årsrapport Annual report

Kjaer Group. årsrapport Annual report Kjaer Group årsrapport Annual report 20 CONTENTS Ledelsens beretning Kjaer Group kort fortalt Kjaer Group s forretningsmodel Langsigtede finansielle mål 5 års nøgletal Udviklingen i 2010 Forventninger

Læs mere

DBB JACK-UP SERVICES A/S

DBB JACK-UP SERVICES A/S DBB JACKUP SERVICES A/S Årsrapport 2014 Annual report 2014 Vision Offshore renewables are the preferred future source of energy. Mission To provide secondtonone solutions to the Offshore Renewable Industry

Læs mere

DESMI A/S Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

DESMI A/S Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 CVR-nr. 34 08 67 96 / Central Business Registration No. 34 08 67 96 MARINE & OFFSHORE INDUSTRY OIL SPILL RESPONSE DEFENCE & FUEL UTILITY PROVEN TECHNOLOGY Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. H2 Logic A/S. Årsrapport 2014. Annual report 2014

ÅRSRAPPORT 2014. H2 Logic A/S. Årsrapport 2014. Annual report 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Annual report 2014 H2 Logic A/S Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 20. marts 2015 The Annual Report has been presented & adopted at the Company's

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2011

Årsskrift/ Annual review 2011 Årsskrift/ Annual review 2011 Medansvar for en åben og gennemskuelig debat/ Shared responsibility for an open and transparent debate En debat om fonde er skudt i gang. Det er positivt; og som fond anerkender

Læs mere

McDonald's Danmark ApS

McDonald's Danmark ApS McDonald's Danmark ApS Falkoner Alle 20, Frederiksberg CVR No. 24 21 40 87 Årsrapport for 2013 Annual report for the year ended 31 December 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20.

Læs mere

VERDENSDIABETESFONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014. CVR-nr. 26 56 17 79

VERDENSDIABETESFONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014. CVR-nr. 26 56 17 79 ÅRSREGNSKAB 2014 FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014 GODKENDT AF BESTYRELSEN 3. MARTS 2015 APPROVED BY THE BOARD OF DIRECTORS 3 MARCH 2015 CVR-nr. 26 56 17 79 Årsberetning 2014 Management Review 2014 Fondens

Læs mere

Group Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab. 1 July 2012 30 June 2013 1. juli 2012 30.

Group Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab. 1 July 2012 30 June 2013 1. juli 2012 30. Company number 73 20 12 17 CVR-nr. 73 20 12 17 Group Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab 1 July 2012 30 June 2013 1. juli 2012 30. juni 2013 32 nd

Læs mere

Making hydrogen happen

Making hydrogen happen ÅRSRAPPORT 2013 Annual report 2013 H2 Logic A/S H2 Making hydrogen happen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 26. maj 2014 The Annual Report has been presented

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2007 2 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2007 Overblik Overview Resultater i 2007 Koncernens samlede årsresultat blev på 15.102 tdkk, hvilket er en stigning på 39% sammenlignet

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere