Årsrapport 2007 / Annual Report 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2007 / Annual Report 2007"

Transkript

1 Årsrapport 2007 / Annual Report 2007

2

3 » Indholdsfortegnelse / Contents Kunst i banken / Art at the bank... 4 Generalforsamling / Annual general meeting... 5 Danske Andelskassers Bank A/S... 6 Ledelsesberetning / Management s review... 9 Anvendt regnskabspraksis / Accounting policies Resultatopgørelse / Income statement Balance / Balance sheet Påtegninger / Reports and statements Egenkapitalopgørelse / Equity Statement Noter / Notes Organisation / Organisation Danske Andelskassers Bank A/S 2007» Indhold / Contents

4 » Kunst i banken / Art at the bank Banken har siden 1988 haft årlige kunstudstillinger af diverse nordiske kunstnere, fortrinsvis danske kunstnere. Dette har medført en pæn samling af forskelligartet nutidskunst, idet der fra hver udstilling indkøbes mindst et kunstværk til bankens samling. I 2007 har ti kunstnere udstillet, hvis kunstværker ses i denne rapport. Samlingen kan ses i bankens åbningstid. Since 1988, Danske Andelskassers Bank has held ten to fifteen annual art exhibitions featuring the works of Nordic artists, primarily from Denmark. This has resulted in a rather impressive and varied collection of contemporary art, as at least one piece of art is purchased from each exhibition for the bank s collection. In 2007, the works of ten artists were exhibited, and their works can be seen in this report. The full collection can be viewed during bank opening hours. 4»Triptych«olie på lærred / oil on canvas Bárdur Jákupsson Fødselsår: Bárdur Jákupsson er ekspressionist på naturens vilkår, og han kender som få det maleriske strøgs evne til at virke med kaligrafiske midler, til både at slippe den gamle verden og afsløre en ny. To slags natur mødes i Bárdur Jákupssons kunst: Maleriets natur og Færøernes, og de er fælles om at være i heftig bevægelse og under stadig forvandling. Born Bárdur Jákupsson is an expressionist painter who works on nature s terms, and he knows, like few others, how to make the brush strokes work with calligraphic effect, to let go of the old world to reveal a new. There are two kinds of nature in Bárdur Jákupsson s art: the painting s nature and the Faroese nature, and what they have in common is that they are in intense movement and always changing. Peter Michael Hornung» Kunst i banken / Art at the bank

5 » Generalforsamling / Annual general meeting Bankens ordinære generalforsamling afholdes Lørdag, den 8. marts 2008 kl på Munkebjerg Hotel, Vejle Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af årsberetning og årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 6. Valg af revisor. 7. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 8. Eventuelt. 5 The bank s annual general meeting will be held on Saturday, 8 March 2008 at 10 am at Munkebjerg Hotel, Vejle, Denmark Agenda: 1. Election of chairman of the meeting. 2. Review by the Board of Directors on the activities of the bank during the year. 3. Presentation of annual review and annual report with auditors report for adoption. 4. Resolution concerning the appropriation of profits or the cover of losses in accordance with the adopted annual report. 5. Election of members to the Board of Directors. 6. Appointment of auditors. 7. Consideration of proposals from the Board of Directors or the shareholders. 8. Any other business.» Generalforsamling / Annual general meeting

6 » Danske Andelskassers Bank A/S - din investeringsbank Banken - startede sin virksomhed den 1. april har hovedkontor i Hammershøj midtvejs mellem Viborg og Randers. - ejes af de 23 andelskasser i Jylland og på Fyn, som er medlem af Sammenslutningen Danske Andelskasser (SDA). - henvender sig til pengeinstitutter, institutionelle investorer og private med bankprodukter først og fremmest på investeringsområdet. - fungerer som fællesbank for aktionærandelskasserne på likviditets-, fonds- og udlandsområdet. - har en solvensprocent på 36 mod lovgivningens krav på 8. Bestyrelse Direktør Gert Hansen, Nordenskov (formand) Læge Jens Peder Kaalund, Hammershøj (næstf.) Gårdejer Jens Jørgensen Hald, Hadsund Advokat Jakob Fastrup, Ikast Viceskoleinspektør Peder A. Josefsen, Ringe Læge Keld Lamberts, Høruphav Direktør Hans-Jørn Madsen, Bramming Gårdejer Asger Pedersen, Outrup Gårdejer Visti Pedersen, Frederiks Direktion Bankdirektør Bent Højgaard Jakobsen Bestyrelsesmedlem i: GrønlandsBANKEN A/S (formand) DSK A/S (formand) Garanti Invest A/S (formand) Sparinvest Holding A/S Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S 6 Bankdirektør Vagn T. Raun Bestyrelsesmedlem i: DLR-kredit A/S Hovedkontor Baneskellet 1, Hammershøj DK-8830 Tjele Telefon Telefax A/S reg. Nr Swift code DANBDK 22 Revision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Mortensen & Beierholm A/S Gl. Skivevej Viborg» Danske Andelskassers Bank

7 » Danske Andelskassers Bank A/S - your investment bank The bank - was established on 1 April has its headquarters in Hammershøj half-way between Viborg and Randers in Denmark. - is owned by the 23 cooperative banks in Jutland and on Funen which are members of the Danish Amalgamation of Cooperative Banks (Sammenslutningen Danske Andelskasser (SDA)). - offers bank products, primarily within investment, to banks, institutional investors and private persons. - acts as a joint bank for the cooperative shareholders as regards liquidity, funds and transactions with foreign countries. - has a solvency ratio of 36 per cent compared to the statutory requirement of 8 per cent. Board of Directors Gert Hansen, Manager, Nordenskov, Denmark (Chairman) Jens Peder Kaalund, Medical Practitioner, Hammershøj, Denmark (Deputy Chairman) Jens Jørgensen Hald, Farmer, Hadsund, Denmark Jakob Fastrup, Lawyer, Ikast, Denmark Peder A. Josefsen, Vice-Principal, Ringe, Denmark Keld Lamberts, Medical Practitioner, Høruphav, Denmark Hans-Jørn Madsen, Manager, Bramming, Denmark Asger Pedersen, Farmer, Outrup, Denmark Visti Pedersen, Farmer, Frederiks, Denmark Board of Executives Bent Højgaard Jakobsen, Bank Manager Member of the Board of Directors of: GrønlandsBANKEN A/S (Chairman) DSK A/S (Chairman) Garanti Invest A/S (Chairman) Sparinvest Holding A/S Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S 7 Vagn T. Raun, Bank Manager Member of the Board of Directors of: DLR Kredit A/S Headquarters Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele, Denmark Tel Fax A/S reg. no Swift code DANBDK 22 Auditors Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Mortensen & Beierholm A/S Gl. Skivevej Viborg, Denmark» Danske Andelskassers Bank

8 Akryl på lærred / Acrylic on canvas 8 Akryl på lærred / Acrylic on canvas Hussein Tai Fødselsår: 1966.»Måden naturen påvirker overfladen, vægge, klipper, skilte, sten, etc. får mig til at føle oldtiden og den tidsalder som er gået. Det får mig til at søge tilbage og i hukommelsen (dagdrømme), at genskabe disse fortryllende tegninger og abstrakte symboler og figurer tegnet på sumeriske segl og tavler. Det bringer mig tilbage til jordfarverne og den magiske fantasiverden. Alle disse opsamlinger og oxideringer på overfladen af billedet er kun et forsøg på at skabe summen af disse oplevelser«. Sådan sagde Hussein Tai om sine malerier kort efter han kom til Danmark i slutningen af Born 1966.»The way in which nature influences the surface walls, cliffs, signs, stones etc. gives me a sense of ancient history and the distant past. It makes me look backwards and, in my memory (daydreams), recreate these spellbinding drawings and abstract symbols and figures drawn on Sumerian seals and tablets. It takes me back to earthen colours and the magical world of the imagination. All these accumulations and oxidations on the surface of the picture are only an attempt to create the sum of these experiences.«this is how Hussein Tai described his pictures shortly after arriving in Denmark at the end of Lena Velez Larsen»

9 » Ledelsesberetning / Management s review Hoved- og nøgletal / Financial highlights Resultatopgørelse / Income statement DKK. / DKK 000 Renteindtægter / Interest income Renteudgifter / Interest expenses Netto renteindtægter / Net interest income Udbytte af aktier mv / Share dividend etc Gebyrer og provisionsindtægter - netto / Net fees and commission income Netto rente- og gebyrindtægter / Net interest and fees income Kursreguleringer / Market value adjustments Andre driftsindtægter / Other operating income Udgifter til personale og administration / Staff costs and administrative expenses Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver / Depreciation, amortisation and impairment of property, plant and equipment as well as intangible assets Andre driftsudgifter / Other operating expenses Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv / Write-down of loans and receivables etc Resultat af kapitalandele i assoc. og tilkn. virksomheder / Profit from investments in associates and group enterprises Resultat før skat / Profit before tax Skat / Tax Årets resultat / Net profit for the year Balance / Balance sheet i DKK. / DKK 000 Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. / Receivables from credit institutions etc Udlån / Loans Obligationer og aktier / Bonds and shares Gæld til kreditinstitutter / Payables to credit institutions Indlån / Deposits Supplerende kapital / Supplementary capital Egenkapital / Equity Balancesum / Balance sheet total Andre forpligtelser / Other liabilities Solvensprocent / Solvency ratio 36,0 39,0 46,5 56,9 50,6 Antal medarbejdere / Number of employees » Ledelsesberetning / Management s review

10 Danske Andelskassers Bank servicerer primært pengeinstitutter og institutionelle investorer. Disse betjenes blandt andet med produkter på investeringsområdet, clearing, udlandsforretninger og kreditprodukter. Banken er endvidere detailbank for større privat- og erhvervskunder, der serviceres med komplette bankløsninger. Endelig er banken depotbank for Garanti Invest. Banken indgår som et 100 % ejet datterselskab i koncernen Sammenslutningen Danske Andelskasser (SDA) og løser via samarbejdet med de 23 andelskasser i SDA en række opgaver, der spænder fra de rent forretningsmæssige til opgaver, der har karakter af hovedsædefunktioner. Opgaverne spænder over uddannelse, juridisk assistance, kreditkontor, HR, regnskab og produktudviklingsopgaver og lægger beslag på en stor del af medarbejderressourcerne i banken. Fordelingen af ressourcerne er illustreret i følgende figurer: Ressourcefordeling Sammensætning af aktiver Sammensætning af passiver Engrosbank Detailbank Engrosbank Detailbank Engrosbank Detailbank Grundlag: Bemandingsplan Grundlag: Udlån i forhold til balance Grundlag: Indlån i forhold til balance 10 Tilfredsstillende resultat Danske Andelskassers Bank opnåede i 2007 et resultat før skat på 173,8 mio. kr. Resultatet betegnes som tilfredsstillende og er det næstbedste i bankens historie. Kun i 2006 har banken opnået et bedre resultat, da man fik et resultat før skat på 349,9 mio. kr. Dette resultat var imidlertid præget af en ekstraordinær stor indtægt fra kursreguleringer på bankens anlægsaktier. Som ventet er indtægterne fra kursreguleringer faldet med 60 % fra 2006 til 2007, mens netto rente- og gebyrindtægter i samme periode er steget med 27 %. Likviditetssituationen Krisen i den amerikanske realkreditsektor var den globalt udløsende faktor for det ændrede rentescenarie i danske pengeinstitutter. Hvor det tidligere var nemt og relativt billigt for pengeinstitutterne at hente funding i udlandet, ændredes situationen, således at udbuddet af funding blev reduceret, og de korte renter steg. Dette førte til, at pengeinstitutter med en stærk ekspansiv vækststrategi, danske såvel som udenlandske, kom i likviditetsproblemer. Resultatet var en voldsom konkurrence om indlån, og renterne nåede ganske urealistiske højder, således at kunderne i perioder kunne opnå indlånsrenter i danske pengeinstitutter, der langt oversteg, hvad der kunne opnås via obligationsplaceringer. Isoleret set havde Danske Andelskassers Bank intet behov for at styrke likviditeten, idet banken til stadighed har haft let ved at tiltrække den likviditet, som forretningsomfanget nødvendiggør. Til trods herfor valgte banken, der varetager rollen som likviditetsformidler for andelskasserne i SDA-koncernen, at hjemtage et syndikeret lån på 153,5 mio. Euro med henblik på at sikre den fremtidige stabile likviditet i såvel banken» Ledelsesberetning

11 som i andelskasserne. HSH Nordbank AG var Mandated Lead Arranger og agent, og lånet er fordelt på 19 udenlandske banker. Lånet er delt op i to trancher, der har en løbetid på henholdsvis 3 og 5 år. Lånehjemtagelsen var en ubetinget succes banken og SDA andelskasserne har således likviditet til at videreføre en stabil og kontrolleret udvikling i forretningsomfanget i Når man ser bort fra de subprime relaterede kursfald, som bankens værdipapirbeholdninger naturligt er ramt af, så er banken i øvrigt uberørt af krisen. Højt aktivitetsniveau i banken Lovgivning har fyldt meget i banken i Finanssektoren har haft en hidtil uset bevågenhed fra politikernes side, og der er blandt andet kommet nye kapitaldækningsregler, nye måder at opgøre værdien af vores udlån på, MiFID-regler på fondsområdet og SDO-regler på bolig-/obligationsområdet. Det har været en stor opgave at indføre alle disse regler, men bankens medarbejdere har ydet en stor indsats og løst opgaverne på bedste vis. På investeringsområdet har der naturligvis i det forgangne år været stort fokus på indarbejdelsen af MiFID. MiFID er et EU-direktiv, der trådte i kraft 1. november 2007, og har som mål at skabe højere investorbeskyttelse, mere gennemsigtighed og fælles spilleregler på tværs af EU-landenes grænser. Implementeringen af disse regler har været under forberedelse det meste af året, og den mest mærkbare ændring for kunderne er, at man skal svare på en række uddybende spørgsmål, før man investerer. Banken bakker op om tankerne bag det nye EUdirektiv, der er helt i tråd med bankens filosofi på investeringsområdet. Banken udbyder en række forskellige investeringsaftaler, der sikrer kunderne en løbende pleje af investeringerne og en daglig overvågning i forhold til den påtagne risiko. Bankens aktieanbefalingsliste er et af de værktøjer, banken stiller til rådighed for kunder og samarbejds- 11 Jesper Knudsen Fødselsår: I hvert af hans billeder gemmer sig en eller flere historier som var de direkte flået ud fra et liv, hvor med digteren Morten Nielsens ord Hjertet tungt af lykke, lykkeligt nær ved at græde. Jesper Knudsens forrygende billeddigte fortæller sig selv, så man konstant overrumples. Han tager flere chancer end de fleste af sine samtidige kunstnere. Og indtil nu er han landet på benene hver gang. Born Each of his pictures conceals one or more stories as though they had been ripped directly out of a life where, in the words of the poet Morten Nielsen, weighed down by happiness, the heart is happily about to cry. Jesper Knudsen s tremendous pictorial poems speak for themselves and constantly take you by surprise. Compared to his artistic peers, he takes more chances than most. And so far he has landed on both feet every time. Ole Lindboe»Speaking to the dreams Ledelsesberetning

12 partnere. Listen har igen i 2007 klaret sig fint med et afkast på 8,8 %, og siden 1. januar 2003 har bankens aktieanbefalinger givet et afkast på 263,5 %. I 2007 har banken som i de foregående år udvidet sine kompetencer på investeringsområdet betragteligt. Denne tilgang har blandt andet resulteret i en mere udfarende og synlig profil, hvor bankens eksperter i medierne kommenterer på blandt andet udvikling og tendenser. Der er på pensionsområdet brugt mange ressourcer på nye arve- og begunstigelsesregler og på at få disse implementeret i såvel banken som hos samarbejdspartnerne i SDA-andelskasserne. dk, således at man også på denne front er på forkant med udviklingen. Herudover er banken i gang med en strategisk udvikling af egen detailforretning. Der er i 2007 lavet et grundigt forarbejde i forhold til blandt andet nicheprodukter, og banken forventer allerede i 2008 at gå i gang med en offensiv markedsføring af nye produkter. Mange samarbejdspartnere Danske Andelskassers Bank havde også i 2007 et godt samarbejde med andelskasserne i Sammenslutningen Danske Andelskasser. 12 Banken stiller pensionskonsulenter til rådighed for bankens og SDA-andelskassernes kunder. Konsulenterne er meget aktive med kundemøder, undervisning og foredragsaktiviteter hos vores samarbejdspartnere. Denne opgave har man været i stand til at udføre fuldt tilfredsstillende samtidig med, at der er igangsat nye tiltag omkring blandt andet pension for erhvervskunder. Denne udvikling vil være til fordel for alle de kunder, afdelingerne betjener i fremtiden. På kreditområdet, der spænder over både privat- og erhvervsområdet, er den primære opgave at udføre konsulentarbejde, rådgivning og undervisning for SDA-andelskasserne. Andelskassernes rådgivere suppleres af bankens specialister, således at den samlede rådgivning kan gennemføres på et højt kvalificeret niveau, der både nu og i fremtiden matcher kundernes behov. I 2006 styrkede Danske Andelskassers Bank HRområdet markant. Udbygningen på dette område er fortsat i 2007, og det er til stadighed et område, der har stor opmærksomhed fra ledelsens side. HR har i 2007 forestået undervisning og kurser for SDA-andelskasserne, ligesom man har understøttet rekrutteringen i hele organisationen. Endvidere har HR udviklet en række politikker på personaleområdet, der gælder for hele SDA-koncernen. På kommunikations- og marketingområdet har Danske Andelskassers Bank et in-house reklamebureau, der udfører disse opgaver for såvel SDAandelskasserne som Danske Andelskassers Bank. Kommunikation og Marketing udgiver blandt andet blade til ungdoms- og erhvervskunder og har i 2007 i samarbejde med konsulentvirksomheden Valtech udviklet en ny hjemmeside for banken, Også på mange andre områder samarbejder banken med eksterne partnere, og banken opfattes generelt som en attraktiv samarbejdspartner. Samarbejdet betyder, at banken kan koncentrere sig om de områder, man er specialister på og hjælpe andre på den front, mens man omvendt udnytter, at andre er specialister på andre områder. Banken er i 2007 indgået i et tættere samarbejde med BEC (Bankernes EDB Central) om systemudviklingen på visse områder, således at man herved understøtter det samlede systemkompleks hos BEC, ligesom man også styrker egne kompetencer på områderne. I løbet af året har man endvidere gennemført den planlagte FIT-konvertering, hvilket blandt andet betyder, at bankens og SDA-andelskassernes netværk, der hidtil har været understøttet af egne servere, nu er fuldt understøttet af BEC på lige fod med en række andre danske pengeinstitutter. Banken har derfor nedlagt sine servere. I forbindelse med FIT-konverteringen indgik banken en aftale om at lease IT-udstyr. Aftalen betød, at alt IT-udstyr blev udskiftet med nyt, og at banken også fremover benytter sig af moderne og opdateret udstyr. Danske Andelskassers Bank stiftede i 1998 Garanti Invest. Garanti Invest A/S blev i 2005 frasolgt, men selskabet benytter fortsat banken som depotbank. Samarbejdet har også i 2007 været godt, og SDAandelskasserne har endvidere haft et godt salg af Garanti Invests produkter. Samarbejdet med de pengeinstitutter, der benytter banken til for eksempel clearingsopgaver, valuta og» Ledelsesberetning

13 fonds, har ligeledes været særdeles godt. Det gælder for eksempel GrønlandsBANKEN, som Danske Andelskassers Bank er medejer af. Danske Andelskassers Bank vil også i fremtiden være åben over for samarbejde med øvrige pengeinstitutter, som ønsker at outsource specielle opgaver til en ekstern partner. Endelig giver byggeriet banken en synlig og markant profil udadtil. Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter er steget til 144,8 mio. kr. mod 114,3 mio. kr. i Endelig bør det nævnes, at banken gennem foreningen Lokale Pengeinstitutter er indgået i et samarbejde om etableringen af pensions- og livsforsikringsselskabet letpension. Efter planen kommer dette projekt til at gå i luften i slutningen af Sparinvest Investeringsforeningen Sparinvest sendte i 2007 opgaven som depotbank i udbud. Danske Andelskassers Bank, der hidtil har været depotbank for Sparinvest, afgav et tilbud, der imidlertid ikke blev foretrukket. Udbytte indeholder ekstraordinær udlodning fra SDA Invest A/S. Udbyttet modsvares af kursregulering af kapitalandele. De samlede kursreguleringer andrager 119,1 mio. kr. mod 293,3 mio. kr. året før. Kursreguleringerne kan udspecificeres således: Mio. DKK Obligationer 5,8 3,6 Aktier * 99,7 283,3 Andet 13,6 6,4 119,1 293,3 Banken har stadig et godt samarbejde med Sparinvest, der indtil begyndelsen af 2007 havde en række medarbejdere siddende i bankens domicil i Hammershøj. Bankens kunder har således en beholdning af Sparinvest-beviser på knap 4,7 mia. kr., og også i 2008 vil banken have fokus på salget af Sparinvestbeviser. Udvidelsen er i fuld gang Bankens datterselskab, DAB Invest A/S, overtog i 2007 et par ejendomme, der lå som naboer til bankens domicil. Overtagelserne gjorde det muligt at igangsætte den planlagte ud- og ombygning af domicilet og de gamle bygninger blev i den forbindelse revet ned for at skabe plads til udvidelsen. Byggeprocessen er gået som planlagt, og byggeriet forventes at stå færdigt i begyndelsen af Til den tid vil banken være vokset fra 2400 m 2 til godt 5200 m 2, og alt vil være enten nyt eller gennemrenoveret. Byggeriet giver bedre plads og skaber en større sammenhæng mellem bankens afdelinger. Banken bliver forberedt til fremtidig vækst, og det øgede areal gør det muligt at øge såvel kunde- som kursusaktiviteterne. * Heraf anlægsaktier 97,4 227,4 Banken fører fortsat en forsigtig fondspolitik. Renterisikoen er i 2007 opgjort til 2,6 % mod 4,0 % i Andre driftsindtægter indeholder ekstraordinær gevinst ved afhændelse af ejendomme. Gevinsten modsvares af kursregulering af kapitalandele. De samlede udgifter til personale og administration er steget fra 63 mio. kr. i 2006 til 83,6 mio. kr. i Stigningen på 33 % skyldes først og fremmest, at alle SDA-koncernens stabsfunktioner pr. 1. januar 2007 blev samlet i Danske Andelskassers Bank. Der har i 2007 været af- og nedskrivninger for 0,7 mio. kr. mod 2,6 mio. kr. året før. Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv. udviser en udgift på 1,8 mio. kr. mod en udgift på 2,7 mio. kr. i Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder er på -41,2 mio. kr. mod 5,8 mio. kr. i Resultatet for 2007 er påvirket af blandt andet kursregulering af aktier i DAB Invest A/S i forbindelse med erhvervelse og ombygning af ejendomme svarende til -27 mio. kr. 13» Ledelsesberetning

14 Resultatet for 2007 er blandt andet påvirket negativt af intern ejendomsnedskrivning på 15,4 mio. kr. udlån i procent af indlån andrager 275 mod 45 i Udlån udgør 73 % af bankens egenkapital. 14 Årets resultat før skat er på 173,8 mio. kr. mod 349,9 mio. kr. året før. Skat af årets indkomst udgør 26,1 mio. kr. Ved skatteopgørelsen er kursgevinsten på anlægsaktier, i alt 97,4 mio. kr., skattefrie. Herefter er der 147,7 mio. kr. til generalforsamlingens disposition mod 324,5 mio. kr. i Overskudsfordeling Gennem mange år har det været ledelsens politik, at årets overskud fuldt ud henlægges til reserverne. Bankens aktionærer får derved en stigning i deres aktiekurs på bankens aktier svarende til bankens overskud i det pågældende år. Aktiver De samlede aktiver udgør mio. kr. mod mio. kr. i Bankens samlede likviditet ekskl. aktier er forbedret med 66 mio. kr. og andrager nu mio. kr. De samlede udlån andrager 922 mio. kr. mod 892 mio. kr. året før. Det er en stigning på 3 %. Bankens Stigningen i bankens udlånsprocent fremkommer ikke på baggrund af ekspansiv udlånsvækst men på grund af fald i indlånsmidler. Dette har primært relation til Sparinvest jf. nedenfor. Passiver Indskud fra andre pengeinstitutter er steget fra mio. kr. i 2006 til mio. kr. i Indlån er faldet fra mio. kr. til 334 mio. kr. Det er et fald på 83 %, og det skyldes primært, at banken ikke længere er depotbank for investeringsforeningen Sparinvest. Ansvarlig kapital Bankens ansvarlige kapital udgør i alt mio. kr. fordelt med 398 mio. kr. i supplerende kapital og mio. kr. i egenkapital. Solvensen er opgjort til 36 % mod 39 % året før. Den indre værdi af bankens aktier andrager mod 898 i De på side 9 angivne hoved- og nøgletal er, på grund af ændringer i regnskabsbestemmelserne, ikke direkte sammenlignelige i de 5 år.» Ledelsesberetning

15 Kreditrisikostyring Et af Danske Andelskassers Banks kerneområder er at rådgive om og yde lån, kreditter og andre finansielle produkter til små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Det er bankens opfattelse, at banken har et etisk ansvar som en samfundsmæssig aktør. Derfor er kreditgivningen baseret på etiske, moralske og miljømæssige forhold, således at der ikke ydes lån til formål, der er i strid hermed eller som ikke opfylder lovgivningsmæssige krav. Der findes således forretninger, banken ikke ønsker at udføre, og kunder banken ikke ønsker at handle med. Den samlede kreditrisiko styres efter politikker og rammer, der er vedtaget og fastlagt af bankens bestyrelse, og som ved delegering tilsikrer direktionen et afbalanceret bevillingssystem. Ansvaret for overvågning, overordnet risikotagning og rapportering til bankens ledelse er forankret centralt. Kreditrisikoen er risikoen for, at et engagement ikke forrentes og afdrages på grund af indikationer for debitors manglende vilje og evne til at afvikle lånet som aftalt. Engagementer omfatter udlån, garantier samt tilgodehavender hos andre kreditinstitutter. Kreditrisiko kan desuden opstå i forbindelse med handel med finansielle instrumenter. Der etableres skærpet overvågning for alle kundeforhold, der udvikler sig dårligere end forventet. Det gælder både for engagementer med og uden individuelle nedskrivninger. For sådanne engagementer udarbejdes handlingsplaner, hvis formål er at sikre en acceptabel kreditrisiko og dermed en normalisering af kundeengagementet. Hvis det vurderes, at en sådan udvikling ikke er mulig eller sandsynlig, vil kundeengagementet blive søgt afviklet. Alle meddelte risikorammer kontrolleres af en funktion, der er uafhængig af forretningsansvar og positionsstyring. Overskridelser rapporteres efter fastlagt frekvens til direktion og bestyrelse. At banken ikke længere er depotbank for Sparinvest betyder i øvrigt, at den operationelle risiko i banken er betydeligt mindre. Likviditetsstyring Likviditetsstyringen sker med udgangspunkt i de i Lov om Finansiel Virksomhed fastsatte bestemmelser og med det formål at sikre en til enhver tid tilstrækkelig likviditet til at honorere bankens forpligtelser. Likviditetsstyringen og de dermed forbundne risici tager udgangspunkt i, at bankens funding primært sker gennem indlån hos kunder, pengemarkedet og ved optagelse af efterstillede kapitalindskud. Den løbende overvågning af likviditetsberedskabet for SDA-koncernen er med baggrund i den generelle likviditetskrise i pengeinstitutsektoren intensiveret, således at det sikres, at fremtidige likviditetsbevægelser kan håndteres i sikker afstand af lovens mindstekrav. Operationelle risici Gennem bankens IT-politik er der truffet foranstaltninger, der minimerer nedbrud og ulovlig indtrængen i bankens IT-systemer. Bankernes EDB-central (BEC) anvendes som primær IT-leverandør. BEC anvender to-center-drift, hvorved driften kan afvikles på det ene center i tilfælde af, at det andet center ikke er funktionsdygtigt. 15 Alle større engagementer vurderes mindst en gang årligt på grundlag af kundens økonomiske oplysninger. Markedsrisiko Handel med aktier, obligationer, valuta og relaterede finansielle instrumenter er vigtige forretningsområder. Som følge heraf påtager banken sig løbende markedsrisici. Rammerne for markedsrisiko er fastlagt af bestyrelsen. Direktionen har videregivet dele af risikorammen til investerings- og udlandsområdet. Banken baserer sig i vid udstrækning på skriftlige forretningsgange, der beskriver processer og procedurer. Backup bemanding anvendes på områder, der vurderes at være særligt kritiske. Medarbejdere Det gennemsnitlige antal beskæftigede i banken var i medarbejdere mod 62 året før. Ultimo 2007 var antallet af medarbejdere 101. Denne markante stigning skyldes især, at banken pr. 1. januar 2007 overtog alle SDA-koncernens stabs-» Ledelsesberetning

16 16 funktioner, hvilket forøgede medarbejderantallet. Denne ændring var indtjeningsmæssigt neutral. Der har endvidere været en udvidelse af medarbejderstaben grundet øget aktivitet i banken. I et år, hvor arbejdsløsheden var rekordlav, oplevede mange sektorer mangel på arbejdskraft. Det gjaldt ikke mindst den finansielle sektor, og derfor er det glædeligt, at banken i 2007 har kunnet tiltrække kompetente medarbejdere. Oven i dette kommer, at banken har en meget lav personaleomsætning. I 2007 har banken ligesom i tidligere år kun oplevet en meget lille afgang. Det betyder, at banken har en kontinuitet og stabilitet, der via videreuddannelse og nyansættelser kombineres med nytænkning og innovation. En trivselsanalyse foretaget i foråret 2007 viser da også, at medarbejderne udtrykker stor tilfredshed med banken som arbejdsplads. Banken opfattes som en god og rummelig arbejdsplads, hvilket ledelsen sætter meget stor pris på. Der vil blive arbejdet på fortsat at være en arbejdsplads, medarbejderne er glade for og stolte af. Banken har i 2007 gennemført et program for medarbejderobligationer for på denne måde at påskønne medarbejdernes store indsats. Cirka halvdelen af medarbejderne har taget imod tilbuddet om medarbejderobligationer. Fra bankens side skal der lyde en stor tak til hele personalet, der har arbejdet dygtigt og engageret i Og et hjerteligt velkommen til de nye medarbejdere i banken. Detaildelen af Danske Andelskassers Bank vil imidlertid løbende blive udbygget, så denne del i fremtiden vil blive en større del af det samlede forretningsomfang, mens engrosdelen forventes at ligge på et forholdsvist stabilt niveau. Danske Andelskassers Bank vil også i fremtiden arbejde på at udvide og udvikle samarbejdet med Garanti Invest, Sparinvest og øvrige samarbejdspartnere blandt pengeinstitutter og institutionelle investorer. Generelt vil banken også i 2008 samarbejde med en række forskellige partnere og på den måde supplere egen ekspertise på de områder, hvor det er formålstjenligt forventes at blive et turbulent år på de finansielle markeder, og pengeinstitutterne kan komme i fokus. Samtidigt er der intet, der tyder på, at konkurrencen om kunder, medarbejdere og markedsandele bliver mindre hård i det kommende år. Disse forhold har ledelsens absolutte opmærksomhed, og banken vil fortsat tage konkurrencen op. Det sker ved hjælp af forudseenhed, forandringsvillighed, nytænkning og tilpasningsevne. De 23 andelskasser, banken er hovedbank for, har en samlet kundemasse på , hvoraf de er andelshavere og dermed medejere. Der er i koncernen i alt beskæftiget 607 medarbejdere, og koncernen har et samlet forretningsomfang på 32,5 mia. kr. Det er fordelt med 9,5 mia. kr. i indlån, 9,8 mia. kr. i udlån, 5,6 mia. kr. i garantier og en samlet depotværdi på 7,6 mia. kr. Forventninger til 2008 Bestyrelsen forventer for 2008 et resultat på et lavere niveau end resultatet for Banken budgetterer med et resultat før skat på 135 mio. kr. Banken vil også i 2008 udføre en lang række opgaver som engrosbank for andelskasserne i Sammenslutningen Danske Andelskasser, og dette område vil i såvel 2008 som de kommende år udgøre langt den største del af Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Den samlede egenkapital udgør 2,1 mia. kr., og andelskasserne bidrager således på alle områder til den meget tilfredsstillende udvikling, banken har haft de seneste år. Der er siden regnskabsårets afslutning ikke indtruffet forhold, som har betydning for bedømmelsen af bankens økonomiske stilling pr. 31. december 2007.» Ledelsesberetning

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Ledelsesberetning Årsrapport 2008 / Annual Report 2008

Ledelsesberetning Årsrapport 2008 / Annual Report 2008 Ledelsesberetning Årsrapport 2008 / Annual Report 2008 Indholdsfortegnelse / Contents Kunst i banken / Various art exhibitions... 4 Generalforsamling / Annual general meeting... 5 Danske Andelskassers

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Årsrapport 2006 / Annual Report 2006

Årsrapport 2006 / Annual Report 2006 Årsrapport 2006 / Annual Report 2006 1» 2» » Indholdsfortegnelse / Contents Kunst i banken / Art at the bank... 4 Generalforsamling / Annual general meeting... 5 Danske Andelskassers Bank A/S... 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Ledelsesberetning. Halvårsregnskab 2009

Ledelsesberetning. Halvårsregnskab 2009 Ledelsesberetning Halvårsregnskab 2009 / Interim results for half year of 2009 Indholdsfortegnelse / Contents Danske Andelskassers Bank A/S... 4 Ledelsesberetning / Management s review... 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Annual Report 2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 2 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 Sammenslutningen Danske Andelskassers ordinære generalforsamling

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 Årsrapport for regnskabsåret 20.01.11-30.06.12 Annual Report for 20.01.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Årsrapport. Annual Report. www.eikbank.dk

Årsrapport. Annual Report. www.eikbank.dk Årsrapport Annual Report 2007 www.eikbank.dk 2 2 Eik Bank Danmark A/S Nørre Farimagsgade 15 DK-1364 København K Telefon +45 33 73 31 50 Telefax +45 33 73 11 70 E-mail: eik@eikbank.dk CVR-nr. / Registration

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) ANNUAL REPORT 1. January - 31. December 2012 (5. accounting year) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig.

Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig. Referat fra FastPassCorp A/S s ordinære generalforsamling Fredag den 29. april 2011 kl 15.00 Gert Mortensen var opstillet af bestyrelsen som dirigent i henhold til 10.1 Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

A TYPICAL SALE & LEASE BACK ARRANGEMENT

A TYPICAL SALE & LEASE BACK ARRANGEMENT A TYPICAL SALE & LEASE BACK ARRANGEMENT Lessee Lessor Business property Seller Buyer Investor EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

Læs mere

German Services for Danish Investors

German Services for Danish Investors wwwpwcde wwwpwcdk German Services for Danish Investors Our Services Your Benefits Your Situation Din Situation You are a Danish entrepreneur planning to expand to Germany? Or you are already operating

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2005 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT

ALM. BRAND BANK A/S. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2005 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2005 INTERIM REPORT FOR THE FIRST NINE MONTHS OF 2005 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVR-nr. 81 75 35

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Freedom2Act. Board Strategy Day. Freedom2Act. 1x1. Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com

Freedom2Act. Board Strategy Day. Freedom2Act. 1x1. Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com 1x1 Board Strategy Day Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com Copyright 2008-2015 ApS. All rights reserved. 26MAR15 / 1 1x1 Board Strategy Day Sikrer øget profitabilitet Web-baseret værktøj effektiviserer

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2013

Regnskab for 1. halvår 2013 PRESSEKONFERENCE Regnskab for 1. halvår 2013 Eivind Kolding CEO & Chairman of the Executive Board Henrik Ramlau-Hansen CFO & Member of the Executive Board 1. august 2013 Hele pressemødet webcastes og kan

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere