INDLEDNINGSTALEN AF PRÆSIDENT HEBER J. GRANT. USANDHED PUBLISERET. in\\\w N. '////li i. nummer DECEMBER AARGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNINGSTALEN AF PRÆSIDENT HEBER J. GRANT. USANDHED PUBLISERET. in\\\w N. '////li i. nummer 24 15. DECEMBER 1922 71. AARGANG"

Transkript

1 '////li i in\\\w N EVIGT LIV ER AT KENDE GUD OG HANS SØN JESUS KRISTUS nummer DECEMBER AARGANG INDLEDNINGSTALEN AF PRÆSIDENT HEBER J. GRANT. Ved Generalkonferencen den 6. Oktober I Tabernaklet Salt Lake City, Utah. (Oversat fra»deseret News«.) (Fortsat fra Side 361.) USANDHED PUBLISERET Jeg vil læse et Udklip, sendt til mig af forhenværende Guvernør for Utah, John C. Gutter, dateret Winona Lake, den 9. August, thi jeg tror, at denne Meddelelse vil være oplysende for Eder, ligesom den er det for mig:»dr. James S. Martin fra Pittsburg holdt en Tale her i Dag, hvori han erklærede, at H. J. Grant, Hovedet for Mormonkongeriget, er den mægtigste Politiker i Amerika, thi han kontrolerer ikke alene de politiske Forhold i Utah, men ogsaa i de fem omkringliggende Stater, samt over sin Indflydelse i det mindste i fem andre Stater. Han staar i intimt Forhold til Præsidenter og slutter Overenskomster med de store politiske Par-

2 370 tier.«jeg dementerer disse Beskyldninger og vil raade Dr. Martin og alle andre til ikke at tale Usandhed, thi der er et Sted beredt specielt for alle Løgnere. Jeg erklærer til den hele Verden, at jeg aldrig har brugt min Indflydelse mod eller for noget Individ i politisk Henseende i Utah eller nogen anden Stat. Jeg har ingen Aspirationer paa disse Omraader. Det blev sagt til Profeten Joseph Smith, at hans Navn skulde blive omtalt som Godt og Ondt blandt alle Nationer, og det samme kan berettiget siges ogsaa om hans Efterfølgere. Al den Opposition, som gør sig gældende mod Guds Værk, kan ikke standse det. Jeg vil læse en Del af det 121. Kapitel i Lærdommens og Pagtens Bog fra det 33. Vers. Hvor længe kan rindende Vand forblive urent? Hvad Magt kan standse Himlene? Lige saa godt kunde Mennesket udrække sin svage Arm for at standse Missourifloden i dens bestemte Løb, eller vende Strømmen i modsat Retning, som at forhindre den Almægtige fra at udgyde Himlens Kundskab paa de Sidste Dages Helliges Hoveder. Se, mange er kaldte, men faa er udvalgte. Og hvorfor er de ikke udvalgte? Fordi deres Hjærter er de verdslige Ting hengivne, og de tragte efter menneskelig Ære, saa at de ikke kan lære denne ene Lektie: At Præstedømmets Rettigheder er uadskilleligt forbundne med Himlens Kræfter, og at Himlens Kræfter ikke kan kontroleres eller bruges uden ifølge Retfærdighedens Principer. At de kunne overdrages paa os, er sandt; men naar vi forsøger at skjule vore Synder, tilfredsstiller vort Hovmod og vor forfængelige Ærgerrighed, eller udøver Kontrol, Herredømme eller Tvang over Menneskenes Sjæle i nogen som helst Grad af Uretfærdighed, se da unddrager Himlene sig os, Herrens Aand bedrøves, og naar den borttages, da er saadanne Mænds Præstedømme og Myndighed til Ende. Se, forend han bliver det va'r, er han overladt til sig selv

3 371 at stampe imod Brodden, forfølge de Hellige og stride mod Gud. Ved sorgelig Erfaring har vi lært, at det næsten ligger i alle Menneskers Natur og Tilbøjelighed, saa snart de formoder, at de har erholdt en Smule Myndighed, da straks begynde at udøve uretfærdigt Herredomme. Paa Grund heraf er mange kaldte, men faa er udvalgte. Ingen Magt eller Indflydelse kan eller bør udoves i Kraft af Præstedømmet uden ved Overbevisning, Langmodighed, Mildhed, Sagtmodighed og uskrømtet Kærlighed. Venlighed og sand Kundskab, uden Hykleri og uden Svig, skal storligen udvide Sjælen. Irettesæt skarpt, naar Du drives dertil af den Helligaand, og udvis derefter storre Kærlighed mod en saadan, som Du har irettesat, paa det, at han ikke skal holde Dig for en Fjende. At han maa erfare, at din Trofasthed er stærkere end Dødens Baand. Lad Dit Hjærte være fuldt af Kærlighed til alle Mennesker og smyk altid Dine Tanker med Dyd; da skal Du have større Frimodighed for Guds Aasyn, og Præstedømmets Lære skal falde paa Din Sjæl som Himlens Dug. Den Helligaand skal være Din stadige Ledsager, og Dit Scepter Retfærdighedens og Sandhedens uforanderlige Scepter, og Dit Herredømme skal være et evigt Herredømme, og uden Tvangsmiddel skal det tilflyde Dig fra Evighed til Evighed. Og dette er Evangeliet, det glade Budskab, som Røsten fra Himlen vidnede for os. At Jesus kom til Verden før at blive korsfæstet for Verden og bære dens Synder og helliggøre og rense den fra al Uretfærdighed. Dette er Evangeliets Budskab til Verden. Mange siger, at vi tror, at Jesus Kristus lever, men vi véd det ikke. Der er dog to Mænd, som kunde sige med Vished, at de vidste, at han lever, nemlig Joseph Smith og Sidney Rigdon:

4 372 Og se, efter de mange Vidnesbyrd, der er given om ham, er dette, som vi giver, det sidste af dem alle, nemlig: at han lever. Thi vi saa ham hos Guds hejre Haand, og vi hørte Rosten vidne, at han er Faderens Enbaarne. At ved ham og formedelst ham og af ham er Verdenerne bleven til og skabte, og deres Indvaanere er avlede som Sonner og Døtre af Gud. Og dette saa vi ogsaa og vidner, at en Guds Engel, der havde Myndighed for Guds Aasyn, men gjorde Oprør mod den enbaarne Søn, hvem Faderen elskede, og som var i Faderens Skod, blev nedstyrtet fra Guds og Sønnens Aasyn. Mange siger, at de ikke kan tro dette, men det forandrer ikke Sagen, thi der er Tusinder af Mænd og Kvinder, som kan bære Vidnesbyrd om Mormonismens Sandhed formedelst den Hellig Aands Aabenbarelse til dem. Det er en Gaade for Verden, at to Tusind unge Mænd og Kvinder paa deres egen eller Forældres Bekostning vil gaa ud i Verden og uden Betaling forkynde Evangeliet, men for de Sidste Dages Hellige er det ingen Gaade. De forstaar, at det er fordi, de elsker Jesu Kristi Evangelium og deres Medmennesker. Naar vi kalder vore Brodre og Søstre paa Mission, saa faar vi altid saadanne Svar tilbage, som tilkendegiver Glæde og Taknemmelighed, fordi Herrens Tjenere er bleven inspireret til at kalde dem paa Mission, thi det har været deres Attraa at gaa ud i Verden og forkynde Evangeliet. Der har været mange Tusinder af Mænd Og Kvinder, som har været ude i Verden paa Mission, og det er umuligt at beregne den Opofrelse, der er gjort paa det finansielle Omraade. Der er gennemsnitlig 2000 Missionærer ude i Verden paa én Gang, og naar man regner, at det koster hver enkelt Missionær 50 Dollars om Maaneden at leve, saa beløber denne Sum sig til Millioner hvert Aar, og alt dette uden noget Haab om finansiel Erstatning.

5 373 Jeg erindrer, da jeg var paa Mission i England, at jeg tilfældigvis fandt en Bog, skreven af Eks-Senator Beveredge, betitlet:»den unge Mand og Verden«. Jeg har hentydet til denne Bog mange Gange, men jeg ønsker at hentyde til den igen. I denne Bog fandt jeg følgende Kapitler:»Den unge Mand og Prædikestolen«,»Den unge Mand og hans Hjem«,»Den unge Mand og Loven«. I Kapitlet:»Den unge Mand og Prædikestolen«omtaler han en Person, som opholdt sig i en By, hvor der var mange Gejstlige, og havde saaledes de bedste Betingelser for at faa nedenstaaende Sporgsmaal besvaret. Han meddelte paa Forhaand, at en af de Forenede Staters største Transportører havde sagt, at han vilde hellere have Kundskab om Livet efter Doden, og at Sjælen er udodelig, end den højeste Stilling og Ære i denne Verden. Han hentydede ogsaa til en almindelig Politiker, der havde tænkt paa mange forunderlige Ting, og særligt:»er Sjælen udodelig, og hvad er Sjælen for noget«. 1. Sporgsmaal: Tror I paa Gud Fader, som en intelligent definitiv haandgribelig Personlighed, ikke en flydende Taage, der svommer i Rummet, men en personlig Gud, i hvis Billede I er skabt? Ingen Argumenter, ingen Forklaringer. Er Eders Sind i en saadan Stilling, at I kan svare: Ja eller Nej. Ingen af disse Gejstlige svarede Ja, men forsøgte at give Forklaringer, fordi der er saa mange delte Meninger i Verden. 2. Sporgsmaal: Tror I, at Jesus Kristus er den levende Guds Son og sendt af ham for at frelse Verden, at han døde paa Korset, blev begravet og opstod den tredje Dag? Intet Svar; kun Forklaringer. Alle var enige om, at han var en dygtig moralsk Lærer. Han var ikke en moralsk Lærer, dersom han ikke var Guds Søn. Han sagde selv, at han var Guds Søn og Verdens Frelser. Han kunde ikke være en moralsk Lærer, dersom den Grundvold, han stod paa, var falsk. 3. Spørgsmaal: Tror I, naar I dør, at I skal leve igen med en

6 374 fuld Bevidsthed om Eder selv og være i Stand til at genkende Eders Slægtninge og Fortidsvenner? Intet bestemt Svar fra nogen af Præsterne. Hvad Svar vilde de Sidste Dages Hellige give paa disse Spørgsmaal? Det vilde blive et ubetinget Ja. Vi tvivler ikke om, at Gud er en Person. Joseph Smith saa ham og talte med ham. Vi tvivler ikke om, at Jesus er Kristus, Verdens Forløser, thi han meddelte dette til Sidney Rigdon og Joseph Smith i Kirtlands Tempel. Vi tvivler heller ikke om Sjælens Udødelighed:»Om Hytten paa vor Rejse brydes ned, salig Dag! Alt er vel! Endt er da al vor Trængsel og Ufred, og hos Gud bor vor Sjæl. Men om vort Liv det bliver spart, og vi med Israel faar Part, vi Jesus da vil møde snart! Alt er vel! Alt er vel!«for en Tid siden modtog jeg et Brev fra Vice-Præsidenten for en stor Bank-Institution, for hvem jeg sang denne Sang, naar han var i Utah, og han bad mig om en Kopi. Nogle Dage senere citerede han det sidste Vers og sagde:»jeg har aldrig læst et Vers i en Salme, som har givet mig saadan Overbevisning om Sjælens Udødelighed.«Han sagde videre: betragter disse»jeg poetiske Ord som de smukkeste, de mest opmuntrende, ophøjede, overbevisende og inspirerende af alt, som jeg har hørt og erfaret i mit Liv vedrørende Livet efter Døden. Saadanne Tanker ophøjer Mennesket til Guddomsrang.«Mr. Beveredge sagde, at de Gejstlige, som han stillede disse Spørgsmaal, var anerkendte som de dygtigste baade med Hensyn til Lærdom som Veltalenhed. Han sagde videre, at Mænd, som bestiger Talerstolen uden Tro paa Kristus, er Helligdomsskændere.

7 375 GØR HVAD ER RET. Førend jeg slutter min Tale, ønsker jeg at sige, at jeg aldrig forventer at høre min Ynglingssang:»Kom Hellige fremad og frygter ej, kun med Mod fremad drag«, uden at jeg tænker paa min lille Søster, der døde paa Rejsen hertil og blev begravet paa Sletterne, men senere blev opgravet og fortæret af Ulvene, min Faders første Hustru og andre, som mistede deres Liv paa Vandringen hertil, samt den enestaaende Rejse af Brigham Young og Pionererne. Jeg er taknemmelig til Gud, fordi min Fader og Moder var blandt disse tapre og trofaste Pionerer, der havde et urokkeligt Vidnesbyrd om, at Gud lever, at Jesus er Kristus, og at Joseph Smith er en sand Profet. Naar jeg horer denne smukke Salme:»Gør hvad er ret«, saa ønsker jeg af hele min Sjæl at opmuntre mine Soskende til at følge de Tanker, som indeholdes i Særdeleshed i det sidste Vers af denne Salme:»Gør hvad er ret, thi nu Lænkerne brydes, Aagene splintres, selv Mørket er spredt. Haabet om Frihed af Folkene nydes, Sandheden sejrer; gør altid kun ret. Gør hvad er ret, lad saa Følgerne komme. Svigt ej i Kampen for Friheds Idræt, modigen fremad til Prøven er omme, Gud Dig beskærmer, gør derfor kun ret. Gud velsigne Eder alle, Amen. JULE-TANKER.»Eder er i Dag en Frelser født, som er den Herre Kristus i Davids Stad!«Saaledes lød det glade Budskab fra Englene til Hyrderne paa Marken hin Julenat, da Jødernes Konge, Jesus Kristus, fødtes i Betlehem afjomfru M aria. Sekler er henrunden

8 376 siden Julestjernen første Gang skinnede over Jorden, fuld af Glans og Styrke som ingen anden Stjerne, og som Vismændene fra Østerland blev var og drog efter for at finde Vejen til Krybben med det lille Jesubarn, thi de vidste det var Jødernes Konge, der var født, og de bragte Barnet al Anerkendelse og takkede Gud for sin Gave til Menneskene, thi der staar skrevet:»o, Betlehem, Betlehem, Du skal ingenlunde kaldes liden iblandt Juda Stæder, thi af Dig skal udgaa en Fyrste, som skal være mit Folks, Israels Hyrde!«Julen (Jesus Fødselsdag) har siden været en af Menneskenes største Højtider. Ingen Glæde er vel mere forbunden med Lyksalighed for de, som kende Livet, end naar de modtager et af de uskyldige smaa Børn i deres Varetægt. Og hvert Aar, paa den Dag, de fik det, mindes de den med al Ømhed og Kærlighed, da deres Livsblomst udsprang og virkede i al sin Skønhed. Hvorfor skulde vi da ikke af Hjertet takke vor himmelske Fader og med en sand Forstaaelse mindes den Dag da Gud sendte sin Søn, den enbaarne, for at hver den, som' tror paa ham (og lyder hans Bud), ikke skal fortabes, men have et evigt Liv. Han, som løste os fra Døden og tilvejebragte Opstandelse og evigt Liv til alle Trofaste. Hans Ord er Livet til dem, som følger ham, og dyrebare er de Løfter, han gav, som opfyldes den Dag han kommer tilbage i al sin Majestæt som Kongernes Konge og Herrernes Herre for at regere Jorderige. Derfor:»Ære være Gud i det Højeste, Fred paa Jord og iblandt Menneskene en Velbehagelighed.«W. Muller. Glæder Eder, I Retfærdige, i Herren, og priser hans hellige Ihukommelse. Klogskab er Sansernes Dyd.

9 377 OM STAMTAVLER FRA SKANDINAVIEN. (Fra Bikuben.) Et af de vanskeligste Sporgsmaal at besvare, som vi endnu har modtaget, er folgende: Naar en Genealog i Danmark ikke vil sende den af ham udarbejdede Stamtavle herover, for han har faaet Pengene for Arbejdet, og Bestilleren ikke vil sende Betalingen, for han har faaet Stamtavlen, hvad er der saa derved at gøre? Vi indrommer, at vi kommer til at lade Sporgsmaalet gaa videre. Men hvis nogen skulde sporge, hvorfor et saadant Forhold gor sig gældende, da har vi Svaret paa rede Haand: Det er fordi, vi herovre har haft med uærlige Genealoger at gore, og fordi Genealogerne har haft med uærlige Folk at gore. Og vi bruger Ordet uærlig uden Forbehold. Det er uærligt at modtage Forskudsudbetaling paa Slægtregistre og saa intet gore ved det, men uden videre stikke Pengene i Lommen. Genealoger baade i Danmark og Norge har baaret sig saaledes ad. Og at de var Medlemmer af Kirken, er ingen formildende Omstændighed. Det gor deres Handlemaade saa meget mere uærlig. Naar Folk her bliver saa interesserede i deres afdode Slægtninge, at de anmoder en Genealog om at samle deres Slægtregister, og de saa, naar dette er færdigt, ikke vil betale for det, da er de uærlige. Et Slægtregister har aldeles ingen Værdi for andre end den, det er udarbejdet for, og kan derfor ikke gores i Penge af Genealogen. Naar Bestilleren ikke betaler for det, er det spildt Arbejde. Dersom De foler Dem paavirket til at faa Deres Slægtregister samlet, men ikke har Penge at betale for det med eller er sikker paa at kunne skaffe dem, da er det ikke Elias' Aand, der har paavirket Dem, og det er tvivlsomt, om De vil have nogen Velsignelse af at benytte et Slægtregister, som en anden har samlet og ikke har faaet Betaling for. Uærlige Folk kan nemlig ikke arve celestial Herlighed. Advarsler har været publiserede mod at sende Penge til

10 378 selvbestaltede Genealoger, før Arbejdet var udført, netop fordi saadanne har misbrugt Folks Tillid. Naar De altsaa vil have Stamtavler fra disse, da er det sikrest at sende Betalingen gennem Missionspræsidenten og lade ham udbetale Pengene, naar Arbejdet er gjort. Da har baade De og Genealogen Garanti for, at hver især faar, hvad de skal have, og er Genealogen hæderlig, kan han intet have at indvende mod en saadan Ordning. Hvad det imidlertid ogsaa er værd at huske paa er, at enhver, der har kigget ind ad Vinduerne i et Arkiv, ikke derfor er Genealog. Der skal visse Skolekundskaber til, ligesom det fordrer betydelig Erfaring og specielt Studium at udarbejde paalidelige Stamtavler. Baade i Danmark og Norge er der autoriserede, af Staten ansatte Genealoger, som er øvede og erfarne i dette Arbejde, og som laver Stamtavler for private Folk, saavidt deres Tid tillader. Der er ogsaa Genealoger, som udelukkende beskæftiger sig med at samle Slægtregistre, og flere af disse har udført fortræffeligt Arbejde, men enkelte af dem, der havde rekvireret Stamtavler, har nok været mindre fortræffelige Betalere. En Genealog i Danmark har saaledes tilgode for 3 Stamtavler, hvoraf de to var bestilt fra Salt Lake City, og har ventet paa sit Tilgodehavende i halvandet Aar og venter endnu. Det drejer sig ialt om 4 å 5 Hundrede Kroner, hvilket jo ogsaa er Penge, selv for en Genealog. Det er at haabe, at disse Linjer kommer rette Vedkommende for Øje, og at de imødekommer deres Forpligtelser. I Forbindelse hermed kommer vi til at tænke paa afdøde Jens Jensen, der udførte genealogisk Arbejde i Danmark i mange Aar, og hvor Nedskriveren blev bekendt med ham. Han havde nok ogsaa en Del tilgode, som han efter eget Udsagn aldrig ventede at faa. Nogle af disse sendte dog en Krans til hans Ligkiste! Skandinaverne i Zions Dale er meget ivrige i at søge efter deres Døde for ifølge deres Tro at kunne være dem til Velsignelse. Hundrede af Slægtregistre er bleven sendt herover, og med ganske faa Undtagelser har Betalingen af dem været

11 379 en Æressag. Derfor er det beklageligt, at enkelte uærlige Individer tor tillade sig at ødelægge den gensidige Tillid, der er saa vigtig for godt Samarbejde især imellem Folk, der er saa langt fjernede fra Jiinanden. MENNESKETS AFSPEJLING. (Af O. Siveet Marden.) Hver Gang man gør Uret, svækker man sig selvj Paa den Maade gaar det til, at saa mange afskærer sig næsten aldeles fra bevidst Forbindelse med det guddommelige, idet de kapper Tovene, Retfærdighedens, Sandhedens, Kærlighedens og Pligtens Ankertov, og saaledes berøves deres Kraft. Vort største Forræderi begaar vi mod os selv. Hver uret Handling overskærer en Streng i den Snor, der forbinder os med vor Gud. Dette forklarer, hvorledes en, der har været en Helt, kan gennem sine egne forbryderiske Handlinger blive til en Kujon. Han har afbrudt Forbindelsen med sin Fader og Skaber, og Bevidstheden om denne Adskillelse fra det store Princip, han havde modtaget ovenfra, giver ham en Følelse af Isolerethed, Usikkerhed, Hjælpeløshed en Følelse af, at han kun er en Brøkdel af, hvad han skal være. Hver Gang vi gør Uret, afviger fra Sandheden, begaar en uhæderlig, uværdig Handling, gør os skyldige i lav, foragtelig Opførsel, svækker vi Almagtens Tag i os og bliver derigennem Bytte for alle Slags Frygt og Tvivl og bange Anelser. Adskilte fra Guddomskraften føler vi os saa hjælpeløse som et lille Barn i Mørke. Mennesket begynder at indse, at hans Kraft, Held og Lykke retter sig efter, hvor meget han er sig sin Forbindelse med Guddommen bevidst, og hans Styrke eller Svaghed beror paa, om han holder denne Forbindelse hellig og ukrænkelig, eller om han bryder den. Alle vore Ulykker kommer fra vor Følelse af Uoverensstemmelse med Uendelighedens Udspring. Bekymring, Angst og Uro er utvetydige Beviser paa, at vi har mistet vor Forbindelse med Gud, er kommen bort fra de hjemlige Stier, ud af Harmoni med Uendeligheden, med det store Livsprincip. Naar vi føler vort Samfund med ham, naar vi bliver os denne guddommelige Forening fuld bevidst, vil alle vore

12 380 Ulykker fly, vore Sygdomme læges og vore Synder borttages; ny Kraft tilføres os; vort Mod og vor Fortrøstning mangedobler vore Muligheder. Ingen varig, attraaværdig Fred og ægte Lykke findes borte fra det bevidste Samfund med Guddommen. I det ældes vi aldrig. I Stedet for at gaa tilbage med Aarene, fornyer vi stadig vor Ungdom og skrider uafbrudt frem mod større Velsignelser. Intet kan afbryde vor Forbindelse mod Guddommen, skille os fra Gud, uden Synd. I samme Forhold som vi mister de Egenskaber, der udgør den guddommelige Natur, som vi er Arvinger til Retfærdighed, Sandhed, Fred og Kærlighed i samme Forhold brydes Strømmen mellem Gud og os. DIGT. Dybt hælder nu det træt ganger det til Hvile, vi haaber bedre nye Kaar maa i dets Fodspor ile. gamle Aar, Alt hvad det bød af ondt og godt er os en hjælpsom Lære, fra Hytten indtil Kongens Slot vil det til Gavn os være. Og for alt skønt vi tappert stred, som vi af Hjertet hued, dybt i vort Indre bragte Fred naar vi i Braaddyb skued; lad aldrig Mørket trænge sig ind paa Din Vej hernede, lad Lysets Væld betage Dig, Din Evighed berede. W. Muller. Indledningstalen af Præs. Heber. J Grant 369 Jule-Tanker 375 INDHOLD: Om Stamtavler fra Skandinavien 377 Menneskets Afspejling 379 Digt 380 Udgivet og forlagt af CARL E. PETERSON, Korsgade 11, Kbhvn. N. Trykt hos F. E. Bording (V. Petersen).

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

SKANDINAVIENS \A/ NR. 9 SEPTEMBER 1946 96. AARGANG. Præsident George Albert Smith

SKANDINAVIENS \A/ NR. 9 SEPTEMBER 1946 96. AARGANG. Præsident George Albert Smith SKANDINAVIENS \A/ NR. 9 SEPTEMBER 1946 96. AARGANG Præsident George Albert Smith 150 Hvordan kan Gruds.Eksistens bevises: Al Ældste John. A. Wldtsoc af de Tolvs Haad. Hvad os Mennesker angaar, saa lindes

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Kapitel 8: Døden og opstandelsen

Kapitel 8: Døden og opstandelsen Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 8: Døden og opstandelsen Når en af vore kære dør, og vi grunder over vores egen dødelighed, kan vi finde trøst og vished i Jesu Kristi gengivne evangelium

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Bønnebogens indhold. Salmebogens Bønnebog 753

Bønnebogens indhold. Salmebogens Bønnebog 753 Salmebogens Bønnebog 753 Bønnebogens indhold BØN (indledning) 1.-2. Morgen- og aftenbøn i Luthers lille Katekismus MENNESKELIVET 3.-6. At møde dagen Livsaldre 7.-8. Samliv og ægteskab Forældre og børn

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

LIDT OM SPIRITISMEN. f////7/ NUMMER 6 15. MARTS 1927 76. AARGANG. som fra Tid til anden har Forbindelse med dødelige, er 1\\\W XX

LIDT OM SPIRITISMEN. f////7/ NUMMER 6 15. MARTS 1927 76. AARGANG. som fra Tid til anden har Forbindelse med dødelige, er 1\\\W XX f////7/ / 1\\\W XX SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 6 15. MARTS 1927 76. AARGANG LIDT OM SPIRITISMEN. Af Ældste Orson I. Whitney af de Tolvs Raad. Spiritismen er aldeles ikke, hvad mange Mennesker

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Nummer 4 15. FEBRUAR 1937 86. Aargang

Nummer 4 15. FEBRUAR 1937 86. Aargang Nummer 4 15. FEBRUAR 1937 86. Aargang Wilford Woodruff. Født i Farmington (nu Avon) Hartford County, Conn. den 1. Marts 1807. Som Præsident for de tolv Apostles Raad stod han som Kirkens Leder fra 25.

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Pilgrimsweekend Egholm 24.-25. sept. 2010

Pilgrimsweekend Egholm 24.-25. sept. 2010 Til vandring Må din vej gå dig i møde, og må vinden være din ven, og må solen varme din kind, og må regnen vande mildt din jord, indtil vi ses igen må Gud holde, holde dig i sin hånd. (Irsk-keltisk tradition)

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Lære og Pagter AFSNIT 1

Lære og Pagter AFSNIT 1 Lære og Pagter AFSNIT 1 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith under en særlig konference af ældster i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, som blev afholdt i Hiram, Ohio 1. november 1831.

Læs mere

Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat.

Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat. Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat. Romerbrevet lægger Vægt paa Læren. I Dag fristes man til at lægge mere Vægt paa Livet og saa regne Læren ringe.

Læs mere

Vores hellige embede i præstedømmet

Vores hellige embede i præstedømmet Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Vores hellige embede i præstedømmet Oprettet: 23. september 2007 Præstedømmet er en forpligtelse til at tjene snarere end en gave,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

VIL VI BETALE PRISEN?

VIL VI BETALE PRISEN? SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 1 1. JANUAR 1931 80. AARGANG VIL VI BETALE PRISEN? Af Hugh Ireland, Redaktor af»liahona«. I vor moderne Tid kan man faa næsten hvad man vil, forudsat at man er

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

GUDDOMMELIG AUTORITET. En tilstedeværende Mand, som tvivlede paa Præstens Kaldelse, En Præst, hvis Autoritet til at prædike blev omdisputeret,

GUDDOMMELIG AUTORITET. En tilstedeværende Mand, som tvivlede paa Præstens Kaldelse, En Præst, hvis Autoritet til at prædike blev omdisputeret, SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 4 15. FEBRUAR 1928 77. AARGANG GUDDOMMELIG AUTORITET. Ai" Ældste Nephi Jensen, Salt Lake City. En Præst, hvis Autoritet til at prædike blev omdisputeret, holdt

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere