INDLEDNINGSTALEN AF PRÆSIDENT HEBER J. GRANT. USANDHED PUBLISERET. in\\\w N. '////li i. nummer DECEMBER AARGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNINGSTALEN AF PRÆSIDENT HEBER J. GRANT. USANDHED PUBLISERET. in\\\w N. '////li i. nummer 24 15. DECEMBER 1922 71. AARGANG"

Transkript

1 '////li i in\\\w N EVIGT LIV ER AT KENDE GUD OG HANS SØN JESUS KRISTUS nummer DECEMBER AARGANG INDLEDNINGSTALEN AF PRÆSIDENT HEBER J. GRANT. Ved Generalkonferencen den 6. Oktober I Tabernaklet Salt Lake City, Utah. (Oversat fra»deseret News«.) (Fortsat fra Side 361.) USANDHED PUBLISERET Jeg vil læse et Udklip, sendt til mig af forhenværende Guvernør for Utah, John C. Gutter, dateret Winona Lake, den 9. August, thi jeg tror, at denne Meddelelse vil være oplysende for Eder, ligesom den er det for mig:»dr. James S. Martin fra Pittsburg holdt en Tale her i Dag, hvori han erklærede, at H. J. Grant, Hovedet for Mormonkongeriget, er den mægtigste Politiker i Amerika, thi han kontrolerer ikke alene de politiske Forhold i Utah, men ogsaa i de fem omkringliggende Stater, samt over sin Indflydelse i det mindste i fem andre Stater. Han staar i intimt Forhold til Præsidenter og slutter Overenskomster med de store politiske Par-

2 370 tier.«jeg dementerer disse Beskyldninger og vil raade Dr. Martin og alle andre til ikke at tale Usandhed, thi der er et Sted beredt specielt for alle Løgnere. Jeg erklærer til den hele Verden, at jeg aldrig har brugt min Indflydelse mod eller for noget Individ i politisk Henseende i Utah eller nogen anden Stat. Jeg har ingen Aspirationer paa disse Omraader. Det blev sagt til Profeten Joseph Smith, at hans Navn skulde blive omtalt som Godt og Ondt blandt alle Nationer, og det samme kan berettiget siges ogsaa om hans Efterfølgere. Al den Opposition, som gør sig gældende mod Guds Værk, kan ikke standse det. Jeg vil læse en Del af det 121. Kapitel i Lærdommens og Pagtens Bog fra det 33. Vers. Hvor længe kan rindende Vand forblive urent? Hvad Magt kan standse Himlene? Lige saa godt kunde Mennesket udrække sin svage Arm for at standse Missourifloden i dens bestemte Løb, eller vende Strømmen i modsat Retning, som at forhindre den Almægtige fra at udgyde Himlens Kundskab paa de Sidste Dages Helliges Hoveder. Se, mange er kaldte, men faa er udvalgte. Og hvorfor er de ikke udvalgte? Fordi deres Hjærter er de verdslige Ting hengivne, og de tragte efter menneskelig Ære, saa at de ikke kan lære denne ene Lektie: At Præstedømmets Rettigheder er uadskilleligt forbundne med Himlens Kræfter, og at Himlens Kræfter ikke kan kontroleres eller bruges uden ifølge Retfærdighedens Principer. At de kunne overdrages paa os, er sandt; men naar vi forsøger at skjule vore Synder, tilfredsstiller vort Hovmod og vor forfængelige Ærgerrighed, eller udøver Kontrol, Herredømme eller Tvang over Menneskenes Sjæle i nogen som helst Grad af Uretfærdighed, se da unddrager Himlene sig os, Herrens Aand bedrøves, og naar den borttages, da er saadanne Mænds Præstedømme og Myndighed til Ende. Se, forend han bliver det va'r, er han overladt til sig selv

3 371 at stampe imod Brodden, forfølge de Hellige og stride mod Gud. Ved sorgelig Erfaring har vi lært, at det næsten ligger i alle Menneskers Natur og Tilbøjelighed, saa snart de formoder, at de har erholdt en Smule Myndighed, da straks begynde at udøve uretfærdigt Herredomme. Paa Grund heraf er mange kaldte, men faa er udvalgte. Ingen Magt eller Indflydelse kan eller bør udoves i Kraft af Præstedømmet uden ved Overbevisning, Langmodighed, Mildhed, Sagtmodighed og uskrømtet Kærlighed. Venlighed og sand Kundskab, uden Hykleri og uden Svig, skal storligen udvide Sjælen. Irettesæt skarpt, naar Du drives dertil af den Helligaand, og udvis derefter storre Kærlighed mod en saadan, som Du har irettesat, paa det, at han ikke skal holde Dig for en Fjende. At han maa erfare, at din Trofasthed er stærkere end Dødens Baand. Lad Dit Hjærte være fuldt af Kærlighed til alle Mennesker og smyk altid Dine Tanker med Dyd; da skal Du have større Frimodighed for Guds Aasyn, og Præstedømmets Lære skal falde paa Din Sjæl som Himlens Dug. Den Helligaand skal være Din stadige Ledsager, og Dit Scepter Retfærdighedens og Sandhedens uforanderlige Scepter, og Dit Herredømme skal være et evigt Herredømme, og uden Tvangsmiddel skal det tilflyde Dig fra Evighed til Evighed. Og dette er Evangeliet, det glade Budskab, som Røsten fra Himlen vidnede for os. At Jesus kom til Verden før at blive korsfæstet for Verden og bære dens Synder og helliggøre og rense den fra al Uretfærdighed. Dette er Evangeliets Budskab til Verden. Mange siger, at vi tror, at Jesus Kristus lever, men vi véd det ikke. Der er dog to Mænd, som kunde sige med Vished, at de vidste, at han lever, nemlig Joseph Smith og Sidney Rigdon:

4 372 Og se, efter de mange Vidnesbyrd, der er given om ham, er dette, som vi giver, det sidste af dem alle, nemlig: at han lever. Thi vi saa ham hos Guds hejre Haand, og vi hørte Rosten vidne, at han er Faderens Enbaarne. At ved ham og formedelst ham og af ham er Verdenerne bleven til og skabte, og deres Indvaanere er avlede som Sonner og Døtre af Gud. Og dette saa vi ogsaa og vidner, at en Guds Engel, der havde Myndighed for Guds Aasyn, men gjorde Oprør mod den enbaarne Søn, hvem Faderen elskede, og som var i Faderens Skod, blev nedstyrtet fra Guds og Sønnens Aasyn. Mange siger, at de ikke kan tro dette, men det forandrer ikke Sagen, thi der er Tusinder af Mænd og Kvinder, som kan bære Vidnesbyrd om Mormonismens Sandhed formedelst den Hellig Aands Aabenbarelse til dem. Det er en Gaade for Verden, at to Tusind unge Mænd og Kvinder paa deres egen eller Forældres Bekostning vil gaa ud i Verden og uden Betaling forkynde Evangeliet, men for de Sidste Dages Hellige er det ingen Gaade. De forstaar, at det er fordi, de elsker Jesu Kristi Evangelium og deres Medmennesker. Naar vi kalder vore Brodre og Søstre paa Mission, saa faar vi altid saadanne Svar tilbage, som tilkendegiver Glæde og Taknemmelighed, fordi Herrens Tjenere er bleven inspireret til at kalde dem paa Mission, thi det har været deres Attraa at gaa ud i Verden og forkynde Evangeliet. Der har været mange Tusinder af Mænd Og Kvinder, som har været ude i Verden paa Mission, og det er umuligt at beregne den Opofrelse, der er gjort paa det finansielle Omraade. Der er gennemsnitlig 2000 Missionærer ude i Verden paa én Gang, og naar man regner, at det koster hver enkelt Missionær 50 Dollars om Maaneden at leve, saa beløber denne Sum sig til Millioner hvert Aar, og alt dette uden noget Haab om finansiel Erstatning.

5 373 Jeg erindrer, da jeg var paa Mission i England, at jeg tilfældigvis fandt en Bog, skreven af Eks-Senator Beveredge, betitlet:»den unge Mand og Verden«. Jeg har hentydet til denne Bog mange Gange, men jeg ønsker at hentyde til den igen. I denne Bog fandt jeg følgende Kapitler:»Den unge Mand og Prædikestolen«,»Den unge Mand og hans Hjem«,»Den unge Mand og Loven«. I Kapitlet:»Den unge Mand og Prædikestolen«omtaler han en Person, som opholdt sig i en By, hvor der var mange Gejstlige, og havde saaledes de bedste Betingelser for at faa nedenstaaende Sporgsmaal besvaret. Han meddelte paa Forhaand, at en af de Forenede Staters største Transportører havde sagt, at han vilde hellere have Kundskab om Livet efter Doden, og at Sjælen er udodelig, end den højeste Stilling og Ære i denne Verden. Han hentydede ogsaa til en almindelig Politiker, der havde tænkt paa mange forunderlige Ting, og særligt:»er Sjælen udodelig, og hvad er Sjælen for noget«. 1. Sporgsmaal: Tror I paa Gud Fader, som en intelligent definitiv haandgribelig Personlighed, ikke en flydende Taage, der svommer i Rummet, men en personlig Gud, i hvis Billede I er skabt? Ingen Argumenter, ingen Forklaringer. Er Eders Sind i en saadan Stilling, at I kan svare: Ja eller Nej. Ingen af disse Gejstlige svarede Ja, men forsøgte at give Forklaringer, fordi der er saa mange delte Meninger i Verden. 2. Sporgsmaal: Tror I, at Jesus Kristus er den levende Guds Son og sendt af ham for at frelse Verden, at han døde paa Korset, blev begravet og opstod den tredje Dag? Intet Svar; kun Forklaringer. Alle var enige om, at han var en dygtig moralsk Lærer. Han var ikke en moralsk Lærer, dersom han ikke var Guds Søn. Han sagde selv, at han var Guds Søn og Verdens Frelser. Han kunde ikke være en moralsk Lærer, dersom den Grundvold, han stod paa, var falsk. 3. Spørgsmaal: Tror I, naar I dør, at I skal leve igen med en

6 374 fuld Bevidsthed om Eder selv og være i Stand til at genkende Eders Slægtninge og Fortidsvenner? Intet bestemt Svar fra nogen af Præsterne. Hvad Svar vilde de Sidste Dages Hellige give paa disse Spørgsmaal? Det vilde blive et ubetinget Ja. Vi tvivler ikke om, at Gud er en Person. Joseph Smith saa ham og talte med ham. Vi tvivler ikke om, at Jesus er Kristus, Verdens Forløser, thi han meddelte dette til Sidney Rigdon og Joseph Smith i Kirtlands Tempel. Vi tvivler heller ikke om Sjælens Udødelighed:»Om Hytten paa vor Rejse brydes ned, salig Dag! Alt er vel! Endt er da al vor Trængsel og Ufred, og hos Gud bor vor Sjæl. Men om vort Liv det bliver spart, og vi med Israel faar Part, vi Jesus da vil møde snart! Alt er vel! Alt er vel!«for en Tid siden modtog jeg et Brev fra Vice-Præsidenten for en stor Bank-Institution, for hvem jeg sang denne Sang, naar han var i Utah, og han bad mig om en Kopi. Nogle Dage senere citerede han det sidste Vers og sagde:»jeg har aldrig læst et Vers i en Salme, som har givet mig saadan Overbevisning om Sjælens Udødelighed.«Han sagde videre: betragter disse»jeg poetiske Ord som de smukkeste, de mest opmuntrende, ophøjede, overbevisende og inspirerende af alt, som jeg har hørt og erfaret i mit Liv vedrørende Livet efter Døden. Saadanne Tanker ophøjer Mennesket til Guddomsrang.«Mr. Beveredge sagde, at de Gejstlige, som han stillede disse Spørgsmaal, var anerkendte som de dygtigste baade med Hensyn til Lærdom som Veltalenhed. Han sagde videre, at Mænd, som bestiger Talerstolen uden Tro paa Kristus, er Helligdomsskændere.

7 375 GØR HVAD ER RET. Førend jeg slutter min Tale, ønsker jeg at sige, at jeg aldrig forventer at høre min Ynglingssang:»Kom Hellige fremad og frygter ej, kun med Mod fremad drag«, uden at jeg tænker paa min lille Søster, der døde paa Rejsen hertil og blev begravet paa Sletterne, men senere blev opgravet og fortæret af Ulvene, min Faders første Hustru og andre, som mistede deres Liv paa Vandringen hertil, samt den enestaaende Rejse af Brigham Young og Pionererne. Jeg er taknemmelig til Gud, fordi min Fader og Moder var blandt disse tapre og trofaste Pionerer, der havde et urokkeligt Vidnesbyrd om, at Gud lever, at Jesus er Kristus, og at Joseph Smith er en sand Profet. Naar jeg horer denne smukke Salme:»Gør hvad er ret«, saa ønsker jeg af hele min Sjæl at opmuntre mine Soskende til at følge de Tanker, som indeholdes i Særdeleshed i det sidste Vers af denne Salme:»Gør hvad er ret, thi nu Lænkerne brydes, Aagene splintres, selv Mørket er spredt. Haabet om Frihed af Folkene nydes, Sandheden sejrer; gør altid kun ret. Gør hvad er ret, lad saa Følgerne komme. Svigt ej i Kampen for Friheds Idræt, modigen fremad til Prøven er omme, Gud Dig beskærmer, gør derfor kun ret. Gud velsigne Eder alle, Amen. JULE-TANKER.»Eder er i Dag en Frelser født, som er den Herre Kristus i Davids Stad!«Saaledes lød det glade Budskab fra Englene til Hyrderne paa Marken hin Julenat, da Jødernes Konge, Jesus Kristus, fødtes i Betlehem afjomfru M aria. Sekler er henrunden

8 376 siden Julestjernen første Gang skinnede over Jorden, fuld af Glans og Styrke som ingen anden Stjerne, og som Vismændene fra Østerland blev var og drog efter for at finde Vejen til Krybben med det lille Jesubarn, thi de vidste det var Jødernes Konge, der var født, og de bragte Barnet al Anerkendelse og takkede Gud for sin Gave til Menneskene, thi der staar skrevet:»o, Betlehem, Betlehem, Du skal ingenlunde kaldes liden iblandt Juda Stæder, thi af Dig skal udgaa en Fyrste, som skal være mit Folks, Israels Hyrde!«Julen (Jesus Fødselsdag) har siden været en af Menneskenes største Højtider. Ingen Glæde er vel mere forbunden med Lyksalighed for de, som kende Livet, end naar de modtager et af de uskyldige smaa Børn i deres Varetægt. Og hvert Aar, paa den Dag, de fik det, mindes de den med al Ømhed og Kærlighed, da deres Livsblomst udsprang og virkede i al sin Skønhed. Hvorfor skulde vi da ikke af Hjertet takke vor himmelske Fader og med en sand Forstaaelse mindes den Dag da Gud sendte sin Søn, den enbaarne, for at hver den, som' tror paa ham (og lyder hans Bud), ikke skal fortabes, men have et evigt Liv. Han, som løste os fra Døden og tilvejebragte Opstandelse og evigt Liv til alle Trofaste. Hans Ord er Livet til dem, som følger ham, og dyrebare er de Løfter, han gav, som opfyldes den Dag han kommer tilbage i al sin Majestæt som Kongernes Konge og Herrernes Herre for at regere Jorderige. Derfor:»Ære være Gud i det Højeste, Fred paa Jord og iblandt Menneskene en Velbehagelighed.«W. Muller. Glæder Eder, I Retfærdige, i Herren, og priser hans hellige Ihukommelse. Klogskab er Sansernes Dyd.

9 377 OM STAMTAVLER FRA SKANDINAVIEN. (Fra Bikuben.) Et af de vanskeligste Sporgsmaal at besvare, som vi endnu har modtaget, er folgende: Naar en Genealog i Danmark ikke vil sende den af ham udarbejdede Stamtavle herover, for han har faaet Pengene for Arbejdet, og Bestilleren ikke vil sende Betalingen, for han har faaet Stamtavlen, hvad er der saa derved at gøre? Vi indrommer, at vi kommer til at lade Sporgsmaalet gaa videre. Men hvis nogen skulde sporge, hvorfor et saadant Forhold gor sig gældende, da har vi Svaret paa rede Haand: Det er fordi, vi herovre har haft med uærlige Genealoger at gore, og fordi Genealogerne har haft med uærlige Folk at gore. Og vi bruger Ordet uærlig uden Forbehold. Det er uærligt at modtage Forskudsudbetaling paa Slægtregistre og saa intet gore ved det, men uden videre stikke Pengene i Lommen. Genealoger baade i Danmark og Norge har baaret sig saaledes ad. Og at de var Medlemmer af Kirken, er ingen formildende Omstændighed. Det gor deres Handlemaade saa meget mere uærlig. Naar Folk her bliver saa interesserede i deres afdode Slægtninge, at de anmoder en Genealog om at samle deres Slægtregister, og de saa, naar dette er færdigt, ikke vil betale for det, da er de uærlige. Et Slægtregister har aldeles ingen Værdi for andre end den, det er udarbejdet for, og kan derfor ikke gores i Penge af Genealogen. Naar Bestilleren ikke betaler for det, er det spildt Arbejde. Dersom De foler Dem paavirket til at faa Deres Slægtregister samlet, men ikke har Penge at betale for det med eller er sikker paa at kunne skaffe dem, da er det ikke Elias' Aand, der har paavirket Dem, og det er tvivlsomt, om De vil have nogen Velsignelse af at benytte et Slægtregister, som en anden har samlet og ikke har faaet Betaling for. Uærlige Folk kan nemlig ikke arve celestial Herlighed. Advarsler har været publiserede mod at sende Penge til

10 378 selvbestaltede Genealoger, før Arbejdet var udført, netop fordi saadanne har misbrugt Folks Tillid. Naar De altsaa vil have Stamtavler fra disse, da er det sikrest at sende Betalingen gennem Missionspræsidenten og lade ham udbetale Pengene, naar Arbejdet er gjort. Da har baade De og Genealogen Garanti for, at hver især faar, hvad de skal have, og er Genealogen hæderlig, kan han intet have at indvende mod en saadan Ordning. Hvad det imidlertid ogsaa er værd at huske paa er, at enhver, der har kigget ind ad Vinduerne i et Arkiv, ikke derfor er Genealog. Der skal visse Skolekundskaber til, ligesom det fordrer betydelig Erfaring og specielt Studium at udarbejde paalidelige Stamtavler. Baade i Danmark og Norge er der autoriserede, af Staten ansatte Genealoger, som er øvede og erfarne i dette Arbejde, og som laver Stamtavler for private Folk, saavidt deres Tid tillader. Der er ogsaa Genealoger, som udelukkende beskæftiger sig med at samle Slægtregistre, og flere af disse har udført fortræffeligt Arbejde, men enkelte af dem, der havde rekvireret Stamtavler, har nok været mindre fortræffelige Betalere. En Genealog i Danmark har saaledes tilgode for 3 Stamtavler, hvoraf de to var bestilt fra Salt Lake City, og har ventet paa sit Tilgodehavende i halvandet Aar og venter endnu. Det drejer sig ialt om 4 å 5 Hundrede Kroner, hvilket jo ogsaa er Penge, selv for en Genealog. Det er at haabe, at disse Linjer kommer rette Vedkommende for Øje, og at de imødekommer deres Forpligtelser. I Forbindelse hermed kommer vi til at tænke paa afdøde Jens Jensen, der udførte genealogisk Arbejde i Danmark i mange Aar, og hvor Nedskriveren blev bekendt med ham. Han havde nok ogsaa en Del tilgode, som han efter eget Udsagn aldrig ventede at faa. Nogle af disse sendte dog en Krans til hans Ligkiste! Skandinaverne i Zions Dale er meget ivrige i at søge efter deres Døde for ifølge deres Tro at kunne være dem til Velsignelse. Hundrede af Slægtregistre er bleven sendt herover, og med ganske faa Undtagelser har Betalingen af dem været

11 379 en Æressag. Derfor er det beklageligt, at enkelte uærlige Individer tor tillade sig at ødelægge den gensidige Tillid, der er saa vigtig for godt Samarbejde især imellem Folk, der er saa langt fjernede fra Jiinanden. MENNESKETS AFSPEJLING. (Af O. Siveet Marden.) Hver Gang man gør Uret, svækker man sig selvj Paa den Maade gaar det til, at saa mange afskærer sig næsten aldeles fra bevidst Forbindelse med det guddommelige, idet de kapper Tovene, Retfærdighedens, Sandhedens, Kærlighedens og Pligtens Ankertov, og saaledes berøves deres Kraft. Vort største Forræderi begaar vi mod os selv. Hver uret Handling overskærer en Streng i den Snor, der forbinder os med vor Gud. Dette forklarer, hvorledes en, der har været en Helt, kan gennem sine egne forbryderiske Handlinger blive til en Kujon. Han har afbrudt Forbindelsen med sin Fader og Skaber, og Bevidstheden om denne Adskillelse fra det store Princip, han havde modtaget ovenfra, giver ham en Følelse af Isolerethed, Usikkerhed, Hjælpeløshed en Følelse af, at han kun er en Brøkdel af, hvad han skal være. Hver Gang vi gør Uret, afviger fra Sandheden, begaar en uhæderlig, uværdig Handling, gør os skyldige i lav, foragtelig Opførsel, svækker vi Almagtens Tag i os og bliver derigennem Bytte for alle Slags Frygt og Tvivl og bange Anelser. Adskilte fra Guddomskraften føler vi os saa hjælpeløse som et lille Barn i Mørke. Mennesket begynder at indse, at hans Kraft, Held og Lykke retter sig efter, hvor meget han er sig sin Forbindelse med Guddommen bevidst, og hans Styrke eller Svaghed beror paa, om han holder denne Forbindelse hellig og ukrænkelig, eller om han bryder den. Alle vore Ulykker kommer fra vor Følelse af Uoverensstemmelse med Uendelighedens Udspring. Bekymring, Angst og Uro er utvetydige Beviser paa, at vi har mistet vor Forbindelse med Gud, er kommen bort fra de hjemlige Stier, ud af Harmoni med Uendeligheden, med det store Livsprincip. Naar vi føler vort Samfund med ham, naar vi bliver os denne guddommelige Forening fuld bevidst, vil alle vore

12 380 Ulykker fly, vore Sygdomme læges og vore Synder borttages; ny Kraft tilføres os; vort Mod og vor Fortrøstning mangedobler vore Muligheder. Ingen varig, attraaværdig Fred og ægte Lykke findes borte fra det bevidste Samfund med Guddommen. I det ældes vi aldrig. I Stedet for at gaa tilbage med Aarene, fornyer vi stadig vor Ungdom og skrider uafbrudt frem mod større Velsignelser. Intet kan afbryde vor Forbindelse mod Guddommen, skille os fra Gud, uden Synd. I samme Forhold som vi mister de Egenskaber, der udgør den guddommelige Natur, som vi er Arvinger til Retfærdighed, Sandhed, Fred og Kærlighed i samme Forhold brydes Strømmen mellem Gud og os. DIGT. Dybt hælder nu det træt ganger det til Hvile, vi haaber bedre nye Kaar maa i dets Fodspor ile. gamle Aar, Alt hvad det bød af ondt og godt er os en hjælpsom Lære, fra Hytten indtil Kongens Slot vil det til Gavn os være. Og for alt skønt vi tappert stred, som vi af Hjertet hued, dybt i vort Indre bragte Fred naar vi i Braaddyb skued; lad aldrig Mørket trænge sig ind paa Din Vej hernede, lad Lysets Væld betage Dig, Din Evighed berede. W. Muller. Indledningstalen af Præs. Heber. J Grant 369 Jule-Tanker 375 INDHOLD: Om Stamtavler fra Skandinavien 377 Menneskets Afspejling 379 Digt 380 Udgivet og forlagt af CARL E. PETERSON, Korsgade 11, Kbhvn. N. Trykt hos F. E. Bording (V. Petersen).

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kapitel 2 - Evangeliet defineres

Kapitel 2 - Evangeliet defineres Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 2 - Evangeliet defineres Oprettet: 15. december 2005 Verden kender præsident Brigham Young som en stor kolonisator, som ledede omdannelsen af en ørken til et

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Oprettet: 25. september 2007 Mormons Bog er en uendelig

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Der kan indledes med kimning eller ringning efter stedets skik. INDGANG (PRÆLUDIUM) INDGANGSSALME HILSEN

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Kapitel 5 - Trøst i dødens stund

Kapitel 5 - Trøst i dødens stund Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 5 - Trøst i dødens stund Oprettet: 14. december 2005 Vor himmelske Faders fred og trøst kan have en helende virkning for alle, som sørger over deres kæres

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Så blev det jul igen, og vi samles i kirkerne og senere omkring juletræerne og synger med på julens kendte og fine salmer. Jo, det er sandelig jul.

Så blev det jul igen, og vi samles i kirkerne og senere omkring juletræerne og synger med på julens kendte og fine salmer. Jo, det er sandelig jul. 1 af 6 Prædiken juleaften d. 24. december 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 2, 1-20. For alle - for dig. Så blev det jul igen, og vi samles i kirkerne og senere omkring

Læs mere

Prædiken til 8. S.e.T. I

Prædiken til 8. S.e.T. I En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig?

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig? Hvem er Jesus Præster tror ikke på, at Jesus genopstod Flere præster tror hverken på en skabende Gud eller Jesu genopstandelse. Københavns biskop vil gå ind i sagen. En række af landets præster afviser

Læs mere

Onsdagen April 22, Joh V

Onsdagen April 22, Joh V 5275 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19)

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Skriv det, du har set, Synet af Kristus Kapitel 1 og det, som er, De Syv Menigheder Kapitel 2-3 og det, som siden skal ske. Det der kommer efter Menighederne Kapitel 4-22

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Christi Himmelfartsdag 1846

Christi Himmelfartsdag 1846 5281 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh. 16,1-15, 1. tekstrække. Salmer. DDS 417 Herre Jesus, vi er her. DDS 294 Talsmand, som på jorderige

Læs mere

Første Søndag efter Paaske

Første Søndag efter Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Oprettet: 16. december 2005 Dagen efter at præsident Young kom til Salt Lake-dalen talte han kort til pionerlejren om at holde

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Puggaardsgade i Ribe. NUMMER 18 15. SEPTEMBER 1939 25 ØRE 88. AARGANG

Puggaardsgade i Ribe. NUMMER 18 15. SEPTEMBER 1939 25 ØRE 88. AARGANG Puggaardsgade i Ribe. 15. SEPTEMBER 1939 88. AARGANG NUMMER 18 25 ØRE : JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE SKANDINAVIENS STJERNE GRUNDLAGT 1851. Nr. 18. 15. September 1939 88 Aarg. INDHOLD: SIDE

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59.

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. 1 Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. Åbningshilsen Med denne søndag er vi kommet til den sidste søndag efter helligtrekonger.

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Tekster: Es 60,1-6, Matt 2,1-12 Salmer: 122 Den yndigste rose, 136 Dejlig er, 138 De hellig tre konger (mel. Østrigsk julevise), 131 Blåt vælded lys

Tekster: Es 60,1-6, Matt 2,1-12 Salmer: 122 Den yndigste rose, 136 Dejlig er, 138 De hellig tre konger (mel. Østrigsk julevise), 131 Blåt vælded lys Tekster: Es 60,1-6, Matt 2,1-12 Salmer: 122 Den yndigste rose, 136 Dejlig er, 138 De hellig tre konger (mel. Østrigsk julevise), 131 Blåt vælded lys (mel. Haumann) Så ender julen, - for nogle er den måske

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Tale på Sommersted Efterskole d. 16. maj 2009 til Multiaften ved Daniel Præstholm

Tale på Sommersted Efterskole d. 16. maj 2009 til Multiaften ved Daniel Præstholm Emne: Global Gud Tale på Sommersted Efterskole d. 16. maj 2009 til Multiaften ved Daniel Præstholm Målgruppe: teenagers, ca. 150-200 stk. Tekster: Sl 139,1-18 + Jes 49,15 Sl 139,1-18 v1 For korlederen.

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Pinsedag Salmevalg Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes

Pinsedag Salmevalg Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes Pinsedag Salmevalg 290: I al sin glans nu stråler solen 448: Fyldt af glæde over livets under 291: Du som går ud fra den levende Gud 294: Talsmand som på jorderige 725: Det dufter lysegrønt af græs Dette

Læs mere

5. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 20. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 331/434/436/318//672/439/60/345

5. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 20. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 331/434/436/318//672/439/60/345 1 5. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 20. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 331/434/436/318//672/439/60/345 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 16,13-26 Bøn. Lad os bede! Ånd over

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har

Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har prædiken til Nytårsdag fredag den 1/1 2016 II: Matt 6,5-13 i Ølgod Kirke. Ved Jens Thue Harild Buelund.

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 17. april 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække Salmer DDS 458: Zion, pris din saliggører DDS 58: Jesus! Frelser og befrier

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

De svage og ringe i Kirken

De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum De svage og ringe i Kirken Oprettet: oktober 2007 Intet medlem i Kirken bliver af Herren betragtet som mere eller mindre end andre.

Læs mere

Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis )

Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis ) Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis ) En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere