Miljøgodkendelse af Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. CVR.nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. CVR.nr 11918581"

Transkript

1 nordfyns kommune Troels Clausen Kellebyvej Søndersø Sendt som mail TEKNIK OG MILJØ Dato: 13. januar 2009 i. nr /ssc Ret. Miljøgodkendelse af Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. CVR.nr Baggrund Troels Clausen driver landbrugsejendommen Langkærgård på Kellebyvej 20, 5471 Søndersø traditionelt med en produktion på 550 slagtesvin ( kg) og årssøer, i alt 260,1 dyreenheder. Troels Clausen har søgt om ændring af husdyrproduktionen til slagtesvin (polte, kg), smågrise (7,2-30 kg) og årssøer, i alt 515,5 dyreenheder. I forbindelse med udvidelsen etableres der nye staldbygninger, to nye gyllebeholdere med fast overdækning samt udendørs siloer. Desuden opføres ny lade til foder, hjemmeblandingsanlæg, halm og teknik. Det nuværende maskinhus/haimlade flyttes for at give plads til det nye staldanlæg. I forbindelse med udvidelsen vil der blive etableret gylleseparationsanlæg hvor fiberfraktionen afbrændes på ejendommen eller afhændes til anden side. Udbringningsarealerne (Markbruget Langkærgård Agro Aps) har et selvstændigt CVR-nr., og der gives en særskilt miljøgodkendelse af udbringningsarealerne efter husdyrlovens 16. Nærværende miljøgodkendelse omfatter således kun staldanlægget og driften på Kellebyvej 20. Udvidelser af husdyrproduktioner til over IPPC-grænsen (270 DE for årssøer med smågrise) er omfattet af 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr af 20. december Afgørelse Nordfyns Kommune godkender hermed husdyrproduktionen af slagtesvin (polte, kg), smågrise (7,2-30 kg) og årssøer, i alt 515,5 dyreenheder, på Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. Godkendelsen indeholder vilkår for virksomhedens drift, indretning og kontrol, der har til hensigt at beskytte det omgivende miljø. Vilkårene er stillet på baggrund af de oplysninger der er givet i forbindelse med ansøgningen, samt gældende vejledninger og oplysninger der er fremkommet under sagsbehandlingen. RÅDHUsPLADSEN 2 I 5450 OTTERUP I TELEFON I TELEFAX I I

2 Miljøgodkendelsen indeholder nærværende afgørelse med vilkår, en miljøteknisk redegørelse med kommunens bemærkninger og vurdering af udvidelsen og dens miljømæssige påvirkninger af naturen, miljøet og naboer. Nordfyns Kommune finder, at husdyrproduktionen på Kellebyvej 20, 5471 Søndersø kan drives på en miljømæssig forsvarlig måde. Der gøres opmærksom på, at etablering af nye anlæg ikke må igangsættes, før der er givet en byggetilladelse og eventuelle andre nødvendige tilladelser fra Nordfyns Kommune. Evt, etablering af afbrændingsanlæg kræver en miljøvurdering og evt. miljøgodkendelse af Nordfyns Kommune, og hvis der ønskes afbrændingsanlæg, skal der derfor sendes en ansøgning herom.

3 Datablad Ansøger Troels Clausen, Kellebyvej 20, 5471 Søndersø Bedriftens adresse Husdyrbrugets navn Matrikelnummer Virksomhedens art Listebetegnelse Ejer Kellebyvej 20, 5471 Søndersø CVR-nr Langkærgård Multisite Aps vi Troels Clausen 33a, Søndersø By, Søndersø Svinebesætning Anlæg til husdyrproduktion over IPPC-grænsen Troels Clausen CHR-nummer Kontaktperson Modtagere af husdyrgødning Andre ejede ejendomme Tilsynsmyndighed Troels Clausen Langkærgård Agro Aps, Kellebyvej 20 (ejede og forpagtede arealer med selvstændigt CVR.nr.) Henning Frandsen, ørritslevvej 82, 5471 Søndersø Thorkild Jensen, Kosterlevvej 143, 5471 Søndersø Kosterslevvej 85, 5471 Søndersø Kosterslevvej 93, 5471 Søndersø Søndersøvej 366, 5471 Søndersø Sønder Esterbøllevej 1, 5471 Søndersø Højagervej 42, Søndersø Nordfyns Kommune

4 ViIk~r for god kendelsen Miljøgodkendelsen meddeles på følgende vilkår Produktion 1. Produktionens omfang Godkendelsen omfatter en svineproduktion, svarende til 515,5 DE, fordelt på slagtesvin (polte, kg), smågrise (7,2-30 kg) og årssøer. Produktionen tillades at afvige med op til i-/- 10 % for vægtgrænserne, sålænge det maksimale antal DE ikke overskrides. Produktionen må på intet tidspunkt overstige de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. 2. Fluer Der skal gennemføres effektiv fluebekæmpelse i staldene i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrslaboratorium. 3. Hygiejne Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.) 6. Fast overdækning Der skal etableres fast overdækning på alle fire gyllebeholdere i form af flydedug, teltoverdækning eller betonlåg. Overdækningen skal lukkes umiddelbart efter omrøring og udbringning. Skader på den faste overdækning skal repareres, således at overdækningen altid er helt tæt. 7. Påfyldningsplads for gylle Ved påfyldning af gylle skal der anvendes faste pumpesteder, som er indrettet med fast bund og afløb til gyllesystemet, således at alt spild ved påfyldning af gyllevogne opsamles. Afløbet skal være dimensioneret således, at også større spild kan opsamles. Etablering af påfyldningspladser skal kun ske ved ejede opbevaringsanlæg, der indgår i miljøgodkendelsen. Et andet system der yder tilsvarende sikkerhed mod spild af gylle kan anvendes, hvis ejeren dokumenterer, at systemet ikke kan give anledning til spild af gylle udenfor gyllebeholderen.

5 8. Gylleseparationsanlæg Kommunen skal informeres, hvis separationsanlægget ikke fungerer. Kommunen kan ved længerevarende eller gentagende problemer kræve miljøgodkendelsen revurderet. 9. Fiberfraktion og aske Aske fra evt. afbrænding at fiberfraktionen må ikke udbringes på husdyrproduktionens udbringningsarealer uden anmeldelse efter slambekendtgørelsen. Fiberfraktionen skal enten afsættes til biogas eller til udbringning. Udbringning at fiberfraktionen på aftalearealer kræver miljøgodkendelse af arealerne efter husdyrlovens Begrænsning at lugtgener Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt. 12. Uheld og drittsforstyrrelser Virksomheden skal indrettes og drives så spild og andet ukontrolleret udslip at gylle og andre forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. 13. Arealgodkendelse Produktionen kræver at der på samtlige udbringningsarealer, foreligger en godkendelse efter 16 i Lov om miljøgodkendelse. Produktionen må ikke udvides før der foreligger miljøgodkendelser af ejede og forpagtede udbringningsarealer samt arealer med aftale om overførsel af husdyrgødning. 14. Fodring Til søer i farestald må der maksimalt tildeles 134,8 gram råprotein/fe og til søer i løbe/drægtighedsstald må der maksimalt tildeles 133,0 gram råprotein/fe. Alternativt kan der ved type 2 korrektion benyttes formlen; (((FE. pr. årsso x g råprotein pr. FE)/6250)-1,98 (antal fravænnede grise pr. årsso x fravænningsvægt x 0,0257 kg N pr. kg tilvækst))/26,03. Til poltene må der maksimalt tildeles 148,0 gram råprotein/fe. Alternativt kan der ved type 1 korrektion benyttes formlen: ((afgangsvægt indgangsvægt)x (13,71 i- 0,2006 x (afgangsvægt + indgangsvægt)))/3033. Eller ved type 2 korrektion benyttes formlen: ((FEsv pr. produceret svin x g råprotein pr. FEsv/6250) ((afgangsvægt indgangsvægt) x 0,0296 kg N pr. kg tilvækst))/3,033.

6 Kontrolvilkk og egenkontrol 15. Produktionsonifang Til dokumentation for, at produktionen ligger indenfor godkendelsens rammer, skal der, hvis tilsynsmyndigheden kræver det, indsendes kopier af de relevante dele af afsluttede årsdriftsregnskaber. Kopierne skal indsendes senest 4 uger efter, at kravet er meddelt virksomheden. 16. Støj Virksomheden er underlagt miljøstyrelsens generelle retningslinier med hensyn til støj. Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedr, støj fra virksomheden er velbegrundede, skal virksomheden igennem en akkrediteret virksomhed for egen regning eftervise, at de stillede støjkrav er overholdt. Støjmåling kan maksimalt kræves én gang pr. år, og skal foretages i overensstemmelse med miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder. 17.Lugtprøver Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedr, lugt fra virksomheden er velbegrundede, skal virksomheden for egen regning lade foretage en undersøgelse af forskellige lugtkilder og I eller behandling af afkastluften, således at lugten udenfor staldene formindskes. Andre viik~r 18. Ændringer Ændringer i ejerforhold (eller hvem der er ansvarlig for driften) skal meddeles tilsynsmyndigheden. Inden etablering, udvidelse eller ændring af anlæg omfattet af Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, skal der indgives en anmeldelse til kommunalbestyrelsen jf. bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. 19. Drift Husdyrproduktionen skal drives som ansøgt. Ved ophør af driften, skal kommunen orienteres og virksomheden skal foretage oprydning i et sådan omfang, at forureningsfare udgås. øvrige bestemmelser I øvrigt gælder følgende: Ændringer Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

7 Affald Der må ikke foretages afbrænding af affald på ejendommen. Erhvervsaffald skal bortskaffes i overensstemmelse med Nordfyns Kommunes affaldsregulativ. Overfladeafløb Ved oplagring, anvendelse og transport af foder, dyr, gødning, olie og kemikalier, må der ikke ske forurening af vandløb via dræn ved overfladeafstrømning. Miljøuheld Ved akut forurening af jord, overfladevand eller grundvand, skal Alarm 112 straks alarmeres. Det gælder blandt andet ved spild afgylle, ajle, ensilagesaft, møddingsvand, olie, benzin og kemikalier. Opdages der forurening, der ikke er opstået akut, skal kommunens afdeling for Teknik & Miljø kontaktes telefonisk i åbningstiden på Ved tvivlstilfælde kontaktes Alarm 112. Bestemmelserne er generelle og gældende for alle erhvervsmæssige husdyrbrug. Listen er ikke udtømmende. Forannoncering/Partshøring Ansøgningen om ændring af husdyrproduktionen er annonceret i ugeavisen Nordfyn den 22. januar Der er indgået en bemærkning til projektet fra DN-Nordfyn i forbindelse med annonceringen. DN-Nordfyn påpeger at ammoniakafsætningen i nærmiljøet skal medregnes i miljøbelastningen fra arealerne. Nordfyns Kommune bemærker hertil, at der i de gødningsnormer som landbruget anvender, allerede er indregnet luftbåren kvælstofbidrag, da normerne er beregnet ud fra markforsøg, hvor baggrundsbelastningen er medregnet. Derudover sigter husdyrbruglovens bestemmelser om det generelle beskyttelsesniveau for ammoniak på, at nedbringe ammoniakdepositionen, så det luftbårne kvælstofbidrag (baggrundsbelastningen) vil blive mindre. Ansøgningen er genannonceret den 30. september 2008 pga. ændring i det ansøgte dyrehold. Der er ikke indgået bemærkninger i forbindelse med genannonceringen. I forbindelse med høringen af udkastet, er der indgået en bemærkning fra DN Nordfyn. Afdelingen stiller spørgsmålstegn ved om baggrundsbelastningen er indregnet i gødningsnormerne, og påpeger at miljøgodkendelsen skal omfatte emissionsgrænser og vilkår herom og overholde miljøstyrelsens luftvejledning. Slutteligt bemærker DN-Nordfyn at de ikke finder BAT-redegørelsen tilstrækkelig. Nordfyns Kommune bemærker hertil, at miljøstyrelsen har oplyst Nordfyns kommune om, at baggrundsbelastningen er indregnet i gødningsnormerne, og

8 at luftvejledningen med tilhørende B-værdier kun er gældende på virksomhedsområdet. Nordfyns Kommunes vurdering af anvendelsen af BAT fremgår af den miljøtekniske Redegørelse i afsnittet Nordfyns Kommunes samlede vurdering af anlægget. Retsbeskyttelse Ifølge 40 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug må tilsynsmyndigheden ikke meddele påbud eller forbud efter 39 før der er forløbet 8 år efter meddelelsen af en godkendelse. Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter 39, hvis 1) der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, 2) forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, 3) forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, 4) væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, 5) det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker. Revurdering af miljøgodkendelse Virksomhedens miljøgodkendelse skal, jf. 17 i bekendtgørelse nr. 648 af 18/6-07 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug, regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages senest, når der er forløbet 8 år, og er derfor planlagt til Bortfald Miljøgodkendelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra afgørelsesdatoen. Hvis tilladelsen ikke har været helt eller delvist udnyttet udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste tre år. Staldbyggeriet påbegyndes indenfor tre år fra afgørelsen godkendelsesdatoen. Opbygningen af besætningen sker i år tre og fire og anlægget forventes i fuld drift senest fire år efter at godkendelsen er givet. Såfremt godkendelsen påklages, gælder fristen for udnyttelse fra miljøklagenævnets afgørelse.

9 Klagevejledning Afgørelsen er truffet i medfør at kapitel 3 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr af 20. december Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet i henhold til 76 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. De klageberettigede er: ansøger, miljøministeren og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen. Endvidere er en række toreninger og organisationer klageberettigede. En eventuel klage skal være skriftlig, stiles til Miljøklagenævnet og sendes til Nordfyns Kommune. Klagen skal være Nordfyns Kommune i hænde ved kontortids ophør senest 4 uger fra nedenstående annonceringsdato. Umiddelbart efter klagefristens udløb videresender kommunalbestyrelsen klagen til Miljøklagenævnet ledsaget af det materiale, der er indgået i miljøgodkendelsens behandling. Hvis afgørelsen påklages får ansøger besked. Eventuelle klager har ikke opsættende virkning. Offentliggørelse Miljøgodkendelsen offentliggøres ved annoncering i Ugeavisen Nordfyn den 20. januar 2009 Følgende har fået meddelelse om udarbejdelse af godkendelsen. Troels Clausen, Kellebyvej 20, 5471 Søndersø Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg E-post: Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe. E-post: Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø; e-post: Danmarks Naturfredningsforening Nordfyn, Kurt G. Holm. E post: Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV. E-post fr~friluftsraadet.dk Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle. E-post: postv~sportsflskerforbundet.dk Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. E-post: DOF-Fyn v. Jens Bækkelund, Stavangerparken 9, 5400 Bogense; e-post: 9

10 Det økologiske Råd, Blegdamsvej 45, 2200 København N. E post: info ecocouncil.dk Miljøcenter Odense, ørbækvej 100, 5220 Odense Sø. E-post: Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter den dato, hvor afgørelsen bliver offentliggjort, jf. husdyrgodkendelseslovens 90. Miljøgodkendelsen er givet i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 20. december 2006 og litteraturliste bagerst i den miljøtekniske redegørelse. Venlig hilsen Susanne Soelberg Carlsen

11 nord fyns kommune Miljøteknisk Redegørelse Troels Clausen Kellebyvej Søndersø Ejer: Troels Clausen Kontaktperson: Troels Clausen Cvr-nummer: (Troels Clausen) (Langkærg&d Multisite Aps) P-nummer CHR-nummer : (Langkærg&d Multisite Aps) Beliggenhed : Søndersø Hovedmatrikel : 33a, Søndersø By Godkendelsesdato : 13. januar 2009

12 0 _ e e - 0 e e e e e - e - e e e

13 e e

14 Beliggenhed og planmæssige forhold Afstande til naboer Ejendommens placering i forhold til naboer fremgår af nedenstående tabel. Tabel i: Afstanden fra staldanlæg til nærmeste naboer er følgende: Søndersøvej 389 Ca. 440 meter Vedbyvej 23 (samlet bebyggelse) Ca meter Byzone/sommerhusområde Ca. 765 meter ,kell - Enkelibollg I lædzone Samlet bebyggelse: -%54 ot ar.id&u,d I? J 4 ~ 2W22 fr vedbyvq4.s,0 5 I I. Figur i: Oversigt over ejendommen placering i forhold til enkeltboliger, samlet bebyggelse og byzone Virksomheden er placeret hensigtsmæssigt i landzone i et landbrugsområde med god afstand til samlet bebyggelse og byzone. Nærmeste naboejendom er placeret ca. 445 meter fra den sydligste nye farestald. Nærmeste naboejendom med landbrugspligt (Kellebyvej 21) er placeret ca. 145 meter nordøst fra nærmeste staldafsnit (ikke vist). øvrige afstande Husdyrbruget ligger udenfor fredninger, strand- klit-, sø- å- og fortidsmindebeskyttelseslinier. Alle afstandskrav til vandforsyning, vej og naboskel mv. i henhold til 8 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, er overholdt.

15 Tabel 2: øvrige afstande Ikke-almene vandforsyningsanlæg Almene vandforsyningsanlæg Vandløb (herunder dræn) og søer Offentlig vej og privat fællesvej Levnedsvirksomhed Beboelse på samme ejendom Naboskel Ca. 900 meter >1.000 meter Ca. 175 meter Ca. 95 meter > 25 meter Ca. 80 meter Ca. 95 meter Indretning Bygningsoversigt Ejendommens samlede areal er på ca m2 (bebygget areal: m2), heraf er ca m2 af det samlede areal erhvervsareal. Af erhvervsarealet er Ca m2 eksisterende stalde indrettet til svin. I ansøgt produktion bliver der ca m2 svinestalde og Ca m2 andet erhvervsareal. Deruder kommer arealer med korn- og fodersiloer, samt gyllebeholdere. Oversigt over ejendommen kan ses på nedenstående figur 2. n I ~MaskinhE~ 2 rodersiloer ~ [~keplada ~~~hldere Figur 2: Oversigt over ejendommens bygninger. Bygningsoplysninger Drægtighedsstalde og farestalde bliver hhv. 9 og 6 meter høje, evt. afkast en meter over kip. Halmladen og maskinhuset bliver hhv. 9 og 8 meter høje. De seks korn- og fodersiloer bliver

16 14,5 meter plus tilhørende transportanlæg på 1,5 meter. Taghældningen på alle bygninger er 200. Bygningsmaterialer er ikke endelig fastlagt, men følgende alternativer vil blive anvendt: Stalde: Elementer med søsten eller rød tegl. Lader og maskinhus: Stålplader, grå eller rød eller elementer med søsten eller rød tegl. Tage: Grå eternit eller lysegrå stål. Korn- og fodersiloer: Blank stål. 2 nye gylletanke: Grå element + grå overdækning som eksisterende. Der vil være belysning ved køreveje, arbejdsarealer mv. Lyset vil være tændt efter behov, og vil hvor det er hensigtsmæssigt blive monteret med censorer. Der planlægges ikke yderligere afskærmende beplantning med det ansøgte. Anlægget er opført og anvendes til husdyrproduktion, og der er ingen planer om at ændre på denne anvendelse i fremtiden. Produktion og drift Dyrehold Dyreholdet på ejendommen ses herunder. Tabel 3: Dyrehold og dyreenheder Dyrehold Staldafsnit, jf Vægt/ Stipladser antal DE figur 1 aldersgrænse Smågrise Farestald 1 6 7,2 30 kg ,1 Årssøer Farestald ,5 Årssøer Løbe! drægtighedsstaldl Polte Løbe! kg drægtighedsstaldl Årssøer Løbe! drægtighedsstald 2 Årssøer Farestald ,1 ialt 515,5 Beregninger af antal dyreenheder er beregnet efter retningslinierne i gældende husdyrgødningsbekendtgørelse, bek. nr af 19/ om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. Grise pr. årso følger normtallet. Staldsystem og -indretning Alle staldafsnit er indrettet med spaltegulv. Søerne er løsgående i Løbe/drægtighedsstaldene og i kassestier i farestaldene. Smågrisene er i to-klimastald og poltene går på % fast gulv.

17 Ventilation Der er mekanisk undertryksventilation i alle staldafsnit. Udover frekvensstyring er der også valgt multi-step (on/off) i sektioner med mere end i ventilator. Ventilationsanlægget kører døgnet rundt hele året. Nedenstående tabel viser data for ventilation Tabel 4: Oversigt over ventilation staldatsnit Type Antal atkast Højde over ventilation terræn meter Farestald 1-6 Undertryk 11 4,5 m-5,5 m LØbe/drægtighedsstald 1 Undertryk 10 6,5 m-10 m Løbe/drægtighedsstald 2 Undertryk 10 6,5 m-io m Farestald 7 Undertryk 11 4,5 m-7 m Foder og fodersystem Der anvendes proteinoptimeret fodring med et indhold på 134,8 g råprotein/fe i farestaldene og 133,0 g råprotein/fe i løbe-/drægtighedsstaldene. Til poltene anvendes der proteinoptimeret foder med et indhold på 148,0 g råprotein/fe. Foderet hjemmeblandes på ejendommen. Hjemmeblanderiet etableres i forbindelse med udvidelsen. Kornet opbevares i udendørssiloer, der opføres i forbindelse med udvidelsen. Det forventes ikke at give støvgener i forbindelse med håndtering af foder og halm. Rengøring Stalde rengøres og desinficeres efter behov. Bivirksomhed Der etableres hjemmeblandingsanlæg, separationsanlæg og evt. afbrændning af fiberfraktion fra gylleseparering. O Ii eta n ke Olietank under liter fra Placeret ved oliefyr liter dieseltank fra 1998 og olietank under liter placeres i kommende maskinhus Energi- og vandforbrug Der er ingen drikkevands- eller markvandingsboringer på ejendommen. Ejendommen opvarmes med oliefyr, evt, etableres der et Samson Bimatech anlæg, som også dækker en del af ejendommens varmebehov. Energibesparende foranstaltninger er beskrevet under afsnittet omkring BAT. Det anslåede årlige forbrug af vand og energi fremgår af tabel 5.

18 Tabel 5: Virksomhedens forbrug af olie, el og vand. Produkt Årligt forbrug Dieselforbrug liter El kwh Vand m3 Risiko for uheld og minimering heraf Mulige uheld er at gyllebeholder eller dieseltank springer læk, eller at der sker uheld i forbindelse med gylleudbringning. I disse situationer skal Falck og evt. slamsuger tilkaldes og kommunen orienteres. Gylletankene er tilmeldt den obligatoriske ordning med 10-årig beholderkontrol. For at reducerer risikoen for overløb i forbindelse med flytning af gylle med pumpe, anvendes der timer. Samlet set synes risikoen ved håndteringen af husdyrgødning, olie, veterinære hjælpemidler samt døde dyr at være lav. Bedste tilgængelige teknik: Staldindretning Af de eksisterende stalde er det kun farestald 1-6, der fortsat anvendes ved det ansøgte. Oversigt over BAT-byggeblade er gennemgået. BAT til diegivende søer er faresti med delvis spalteguiv (BAT-byggeblad nr ). Der er allerede denne gulvtype i stalden, og derfor anvendes BAT i den pågældende stald. Nye stalde Drægtighedsstald: Der vil ikke blive etableret køling af kanalerne, da anvendelse af kanalkøling først har sin berettigelse når varmen kan genanvendes på ejendommen. Gyllekøling anslås at koste 110 kr/årsso når varmen ikke kan genanvendes. Farestald: Her er der delvist spaltegulv, så der opnås en reduktion af ammoniakfordampningen med 50 i forhold til fuldspaltegulv. BAT til diegivende søer er faresti med delvis splategulv. Dermed lever stalden op til brug af bedst tilgængelig teknologi, jf. BAT-byggeblad nr Slagtesvinestald: Her vil der blive etableret delvist spaltegulv, Jf. BAT byggeblad nr er delvis spaltegulv BAT til slagtesvin. Ved at vælge delvis spaltegulv frem for fuldspalter reduceres ammoniakfordampningen væsentlig. Foder Diegivende søer: Der er benyttet foderoptimering med råproteinindhold på ca

19 Drægtige søer: Der er benyttet foderoptimering med råproteinindhold på ca. 14 %. Polte/slagtesvin: I nærværende produktion benyttes foderblandinger med et råproteinindhold på 16 k. Der anvendes ikke fosforoptimeret foder. Der er ikke tilsat benzoesyre til foderet, da dette er uforholdsmæssigt dyrt i forhold til den miljøgevinst der vil være i denne konkrete sag. I forbindelse med formalingen af kornet i det nye foder-/blandeanlæg bruges et møllen, der er støjsvag, ligeledes bruges der snegle og elevatorer til transport af korn i siloerne, der er mere støjsvage end blæsevognene. Forbrug at vand og energi Energisparende foranstaltninger Der er lys i løbe- og drægtighedsstalde op til 18 timer i døgnet. Lyset er styret af lysføler. I farestalden er der lys i arbejdstiden. Udendørsbelysning er monteret med bevægelsescensor, så det kun tænder efter behov. Hvor det er muligt benyttes energisparepærer. Hvis det vælges at fiberfraktionen fra separationsanlægget afbrændes på ejendommen, udnyttes overskudsvarmen til opvarmning af stalde og stuehus. Montør efterser og justerer oliefyret en gang årligt med henblik på at få den mest effektive og mindst forurenende forbrænding af olien. I forbindelse med vask af staldene vaskes ventilatoren i staldafsnittene sammen med det øvrige staldinventar. Herved fjernes snavs mv., der kan yde modstand og forøge strømforbruget. Al ventilation er styret af et temperaturreguleret styringssystem, som sikrer, at ventilationen kører optimalt, både med hensyn til temperaturen i staldene og el-forbruget. Vandbesparende foranstaltninger Vandforbruget følges løbende med henblik på at have fokus på forbrug. Eventuelle lækager identificeres og repareres hurtigst muligt. Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild. Derudover vil der gennem dagligt tilsyn blive observeret eventuelle hændelser der forårsager vandspild. Ved vask af stalde anvendes iblødsætningsanlæg, hvorefter staldene vaskes med højtryksrenser med koldt vand. Både iblødsætning og vask med højtryksrenser er vandbesparende.

20 Opbevaring af husdyrgødning Der er teltoverdækning på de eksisterende gyllebeholdere, og også de nye gyllebeholdere etableres med teltoverdækning. Herved reduceres ammoniaktabet ca. 50 k i forhold til naturligt flydelag, dvs, til ca. 1 % tab at total N. Gylletankene er tilmeldt 10-årig beholderkontrol. Udbringning Der er ingen udbringningsareler i denne miljøgodkendelse. Alternative BAT-muligheder Gylleforsuring og luftrensning: Hverken forsuringsanlæg eller luftrensningsanlæg er BAT-godkendte i rent sohold. Da geneafstandene er overholdt vurderes det ikke, at det er væsentligt at opsætte biologisk luftrensning. Flytning at de eksisterende stipladser i stedet for ændret indretning forøges omkostningerne med ca. 4 mill. kr. Da der ikke er hverken naboer eller natur tæt på, hvor ammoniaknedfaldet og baggrundsbelastningen ikke kan overholdes, vurderes det, at etablering af gylleforsuringsanlæg og/eller luftrensning er for dyrt i forhold til effekten. Da der er tale om etablering at 8 nye stalde, vil det blive forholdsvis dyrt, at etablere yderligere ammoniakbegrænsende foranstaltninger. Det anslås, at merinvesteringer vil være på 5 6 mill. kr. og en årlig omkostning på ca. 1,2 mill. kr. til forrentning, afskrivning, vedligeholdelse samt syre svarende til 20,- kr. pr. gris ved fravænning eller 600,- kr. pr. årsso (20 % at norm DB). Ammoniakfordampningen kan reduceres med kg N årligt. Omkostningen er 300,- kr. pr. kg N årligt. Gyllekøling: Hvis der vælges afbrænding at fiberfraktionen, er gyllekøling ikke aktuelt. Hvis der ikke anvendes afbrænding kan gyllekøling blive aktuelt til opvarmning af farestalde. Derfor overvejes opsætning at et sådant anlæg. Alternativ opvarmning kan være oliefyr, pillefyr, kornfyr, halmfyr. Hvis der opsættes gyllekøling forøges proteinindholdet til 140 g/fe5, idet det valgte foder er på et absolut minimum og koster op til ,- kr. årligt i forøgede omkostninger. Fosforindholdet er normtal, dog minimum 0,60% og afhængig at energiindholdet. Management De gældende regler tor foder og fødevarer efterleves gennem branchekoden Vejledning om god produktionspraksis i primærproduktionen, GMP. Derved sikres at produkterne produceres under forhold der ikke er til fare for miljøet samt menneskers og dyrs sundhed. Derudover efterleves Godt Landmandskab i videst muligt omfang. Se desuden senere.

21 Referencer til BAT-vurdering ved miljøgodkendelser, orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 2, 2006, som samtidig indeholder EUs BAT reference documents (BREFs), er gennemgået med henblik hvilke teknikker der er relevante med hensyn til minimering af ejendommens belastning af omgivelserne. Ved gennemgang af denne og standarderne bag Godt Landmandskab skal følgende anføres: I Udbringning af husdyrgødning på optimale tidspunkter i forhold til både næringsstofudnyttelse og hensynet til naboer. 2 Fodring af svinene optimeres løbende sammen med konsulent. Der fodres med blandinger, der er nøje tilpasset grisenes alder og deres konkrete behov for næringsstoffer. Bedriftens medarbejdere uddannes løbende gennem kurser og efteruddannelse. Medarbejderne vil blive orienteret om at ejendommen er miljøgodkendt og instrueret i godkendelsens vilkår. Forurening og gener fra husdyrbrugets anlæg Støj Støj vil forekomme i forbindelse med kørsel til og fra ejendommen, samt ved aflæsning af foder, brug af højtryksrenser, andre småmaskiner samt ventilationsstøj. Ventilationen fra svineproduktionen kører hele døgnet, året rundt. Hjemmeblanderiet vil primært blive anvendt i dagtimerne. Da blanderiet er placeret inden døre, forventes det ikke at give anledning til støj af væsentlig karakter. Blæser til korn tørring vil blive anvendt hele døgnet i forbindelse med høsten og nedtørring af korn. Der forventes ingen driftsstøj i øvrigt, oq alt i alt vurderes det ansøgte ikke at give støjgener for omgivelserne grundet ejendommens placering. Tabel 6: Miljøstyrelsens retningslinier for støj Mandag-fredag Alle dage Alle dage Alle dage kl (8 timer) kl (1 time) kl kl Lørdag Lørdag (Vi time) Maksimalværdi kl (7 timer) kl (4 timer) Søn- og helligdage kl (8 timer) 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) 55 db(a) Ammoniakfordampning Udvidelse af husdyrproduktioner udløser krav om generel ammoniakreduktion. Kravet om 15 % reduktion af NH3-tab fra stald og lager er opfyldt gennem staldsystemet, overdækning af to nye gyllebeholdere samt proteinoptimeret fodring. Fra staldene på ejendommen er der en ammoniakfordampning på ca kg kvælstof pr. år. Ammoniakfordampningen fra gødningslageret er på ca. 475 kg kvælstof pr. år. Den samlede emission af kvælstof fra husdyrproduktionen ligger på Ca kg kvælstof pr. år. Ammoniakemissionen fra det samlede anlæg forøges med ca kg kvælstof pr. år

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Tillægget er meddelt den 21. november 2013

Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg til miljøgodkendelse, Spøttrup Mark 2, v/ Spøttrup Svineproduktion ApS, Spøttrup Mark 7,, Tillæg til godkendelse meddelt den 14. september 2010 Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 Navn Niels Birkmand Adresse Hellemosevej 11, 8305 Samsø Telefon 86592676 Mobil 24942222 E-Mail Birkmand@mail.tele.dk 1. Oplysninger

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald)

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Når der nedenfor konstateres forhold, der ikke er i orden

Læs mere

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Skovvej 2 8832 skals efter 39 og 41 i Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den 11-05-2015 - Mads Skau, Skovgårdvej 15, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den 11-05-2015 - Mads Skau, Skovgårdvej 15, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Meddelelsesdato 23. september 2015 Kolding Kommune Landbrug Nytorv 11 6000 Kolding Tlf.: 79 79 74 39 Tillæg til miljøgodkendelse efter husdyrlovens 11,

Læs mere

Nymarksgyden 61, 5474 Veflinge. Miljøgodkendelse af svineproduktion på. CVR.nr 28209045

Nymarksgyden 61, 5474 Veflinge. Miljøgodkendelse af svineproduktion på. CVR.nr 28209045 12 godkendelse Miljøgodkendelse af svineproduktion på Nymarksgyden 61, 5474 Veflinge CVR.nr 28209045 31. Januar 2012 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE... 5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN...

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Skalsminde beliggende Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Skalsminde beliggende Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring 12 Lov nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 18. september 2015 Miljøgodkendelse af husdyrbruget Skalsminde beliggende Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring -

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst Godkendt den 5. december 2006 af teknik- og miljøudvalget Sagsnr. 1849-5933 OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN Landbrugets

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse Bramhalevej 45, 6100 Haderslev

Revurdering af miljøgodkendelse Bramhalevej 45, 6100 Haderslev Revurdering af miljøgodkendelse Bramhalevej 45, 6100 Haderslev Jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 09. december 2014 Haderslev Kommune Datablad

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbrug Kværndrup Vænge 17 5772 Kværndrup 12 Denne godkendelse er givet til: CVR-nr. 14 05 12 87 Gitte Hansen og Jens Erik Hansen Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup Miljøgodkendelsen

Læs mere

Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum

Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum Luftfoto og oversigt over ejendommen Ribevej 4, 7171 Uldum Registreringsblad

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende anlæg på Nedervej 29 og Nedervej 31 samt bedriftens samlede arealer.

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende anlæg på Nedervej 29 og Nedervej 31 samt bedriftens samlede arealer. Kommunen afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Bekendtgørelse om Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 11, på Nedervej 29-31, matr. nr. 23, Ejerlav, Mjels, Oksbøl til ændring

Læs mere

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten 12 Tillæg til Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Baskærvej 5, 8370 Hadsten Godkendelsesdato den 7. september 2012 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Baskærvej 5, 8370 Hadsten Matrikel

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1486 af 4. december 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé og samlet vurdering...

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro.

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro. Til Mariagerfjord Kommune Natur og Miljø Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Hobro 02-12-2014 Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Miljøgodkendelse af sohold med produktion af 7 kg smågrise på Rybjergvej 55 7870 Roslev

Miljøgodkendelse af sohold med produktion af 7 kg smågrise på Rybjergvej 55 7870 Roslev Miljøgodkendelse af sohold med produktion af 7 kg smågrise på Rybjergvej 55 7870 Roslev v/kresten Christensen Rybjergvej 55 7870 Roslev Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Heden, Timring 2o Hovedejerlavet, Nr. Omme 35c Askov By, Nr. Omme 3b Hovedejerlavet, Nr. Omme 35o Askov By, Nr. Omme 2ag

Heden, Timring 2o Hovedejerlavet, Nr. Omme 35c Askov By, Nr. Omme 3b Hovedejerlavet, Nr. Omme 35o Askov By, Nr. Omme 2ag Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Tillæg nr. 1 til kap 5 miljøgodkendelse af Volsgaard Agro ApS Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: X. XX

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro

12 Miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro 12 Miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro Godkendelsesdato den 2. oktober 2014 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro Matrikelnummer

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Denne godkendelse er givet til CVR-nr. 14 48 11 76, Stensgård v/jan Villebro, Østergyden 36, 5600 Faaborg. Miljøgodkendelsen

Læs mere

Revurdering Ribevej 4, 7171 Uldum. Materiale udarbejdet af LMO. Annette Pihl Pedersen. app@lmo.dk

Revurdering Ribevej 4, 7171 Uldum. Materiale udarbejdet af LMO. Annette Pihl Pedersen. app@lmo.dk Revurdering Ribevej 4, 7171 Uldum 2014 Materiale udarbejdet af LMO Annette Pihl Pedersen 23316380 app@lmo.dk 1 REDEGØRELSE TIL BRUG VED REVURDERING AF Ribevej 4 Husdyrbrugets indretning og drift Til brug

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-115-13

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ 12 Miljøgodkendelse af husdyrbrug Emmelevvej 1 B (Horsballumvej 1) Tilhørende Jesper K. Andersen Birkedalvej 17 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup

Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. december 2009 Meddelt den 18. marts

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Miljøtilsyn med landbrug på Bornholm Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Natur & Miljø Baggrund og formål Landbruget

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bollervej 13, 8800 Viborg

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bollervej 13, 8800 Viborg 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bollervej 13, 8800 Viborg INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Datablad... 3 1 Resumé og samlet vurdering... 4 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse... 4 1.2

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Fordeling af dyr Antal, alder, staldsystem Planlagt 875- søer (244 stipladser), farestald, kassestier, delvis spaltegulv

Fordeling af dyr Antal, alder, staldsystem Planlagt 875- søer (244 stipladser), farestald, kassestier, delvis spaltegulv 74506417, I/S Skovgård Skovgårdvej 15, 6500 Vojens Miljørådgiver Marina Berndt Opdateret, den 25. august 2014 Bygning Stald 1 ST-235154 Nu 875- søer (244 stipladser), farestald, kassestier, delvis spaltegulv

Læs mere

Fremover er der godkendelse til en produktion på 353,5 DE, fordelt på 17.000 polte (7,2-75 kg) og 10.000 smågrise (7,2-25 kg).

Fremover er der godkendelse til en produktion på 353,5 DE, fordelt på 17.000 polte (7,2-75 kg) og 10.000 smågrise (7,2-25 kg). Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 12, stk. 2 på Færgevej 64 matr. nr. 124, Mjels, Oksbøl til udvidelse af dyreholdet fra i

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 11

Ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 11 Ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 11 Svineproduktion på Ottestrupvej 29, 4100 Ringsted. 1.udgave 17 marts 2014 2. udgave 22 april 2014 (ammoniak beregninger) 1/ 39 Indhold Indhold...

Læs mere

Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23

Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23 Miljøgodkendelse Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23 4573 Højby 23 Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Nyvej 22 4573 Højby Miljøgodkendelse udarbejdet af Odsherred Kommune med bistand fra

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

12-miljøgodkendelse af svineproduktion

12-miljøgodkendelse af svineproduktion Jørgen Dalgaard Petersen Brovejshøjvej 27 4673 Rødvig Stevns Dato Journal nr. KS 4. juli 2013 8/4360 AnnLun Stevns Kommune Postboks 83 4660 Store Heddinge Godkendelsen efter Natur- og Miljøklagenævnets

Læs mere

Dispensation til naboskel

Dispensation til naboskel TEKNIK OG MILJØ MIKAEL JEPPESEN Nøvlingholmvej 10 7480 Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-66-15

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande

Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 7. januar 2008 for svinebruget Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 29.

Læs mere

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 1.600 årssøer med 30 grise pr. årsso til 7,4 kg, 42.000 smågrise 7,4 32 kg, 2.000 slagtesvin 32 107 kg og 1.040 polte

Læs mere

Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår.

Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 12 stk. 3 på Nedervej 16, 6430 Nordborg til udvidelse af dyreholdet til en årlig produktion

Læs mere

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens Kristian Dam Karl Schrøders Vej 3 6500 Vojens. Dato: 18. januar 2013 Sagsident: 08/44897 Sagsbehandler: bimy Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og natur Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget. Rude Havvej 55 8300 Odder. I henhold til 12 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget. Rude Havvej 55 8300 Odder. I henhold til 12 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Rude Havvej 55 8300 Odder I henhold til 12 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Udarbejdet af: Odder Kommune Afdelingen for Miljø Rådhusgade

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE.

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE. Version 2 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune revurderer hermed miljøgodkendelse af d. 6. december 2005 af husdyrbruget Langager 2, 6430 Nordborg efter 17 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Forslag. Teknik & Miljø -

Forslag. Teknik & Miljø - Forslag Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; Juni 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.16P19-0009 Sagsbehandler: Helle Thers Kortbilag: Geodatastyrelsen

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning BYG OG MILJØ Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning 2 Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. Husdyrbrugets

Læs mere

OBS Sønderborg Kommune har egen forside.

OBS Sønderborg Kommune har egen forside. OBS Sønderborg Kommune har egen forside. Sort tekst = fast tekst Blå tekst = hjælpetekst Rød tekst = eksempeltekst, der skal tilrettes Send billede i JPEG format til Tine Natur 1 Version 2 Kommunens afgørelse

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium 54 Tabel 4 Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium Tabellen opstiller normer for produktionen af kvælstof, fosfor og kalium i husdyrgødning. Normerne er inddelt efter husdyrart, staldtype

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Miljøgodkendelsen omfatter en etapevis udvidelse af det eksisterende dyrehold fra 228 til 602 DE.

Miljøgodkendelsen omfatter en etapevis udvidelse af det eksisterende dyrehold fra 228 til 602 DE. Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 25-04-2012 Sagsnr.: 10/48421 Dok.nr.: Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

11 miljøgodkendelse. af svineproduktion. Fredenslyst. Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm. den 17. maj 2013

11 miljøgodkendelse. af svineproduktion. Fredenslyst. Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm. den 17. maj 2013 11 miljøgodkendelse af svineproduktion Fredenslyst Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm den 17. maj 2013 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486 af 4. december

Læs mere

Den nordvestlige Del, Nøvling. Tlf. 97 36 17 37 Mobil: 40 53 75 89 Mail: TTROELSEN@hotmail.com

Den nordvestlige Del, Nøvling. Tlf. 97 36 17 37 Mobil: 40 53 75 89 Mail: TTROELSEN@hotmail.com Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 2. Revurdering af miljøgodkendelse Torsten Troelsen Herningvej 67 7480 Vildbjerg Afgørelsesdato: 21. november

Læs mere

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 750 årssøer med smågrise (30 grise/so) til 7,2 kg, produktion af 22.500 smågrise fra 7,2 til 30 kg, samt 2.900 polte/slagtesvin

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere