Miljøgodkendelse af Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. CVR.nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. CVR.nr 11918581"

Transkript

1 nordfyns kommune Troels Clausen Kellebyvej Søndersø Sendt som mail TEKNIK OG MILJØ Dato: 13. januar 2009 i. nr /ssc Ret. Miljøgodkendelse af Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. CVR.nr Baggrund Troels Clausen driver landbrugsejendommen Langkærgård på Kellebyvej 20, 5471 Søndersø traditionelt med en produktion på 550 slagtesvin ( kg) og årssøer, i alt 260,1 dyreenheder. Troels Clausen har søgt om ændring af husdyrproduktionen til slagtesvin (polte, kg), smågrise (7,2-30 kg) og årssøer, i alt 515,5 dyreenheder. I forbindelse med udvidelsen etableres der nye staldbygninger, to nye gyllebeholdere med fast overdækning samt udendørs siloer. Desuden opføres ny lade til foder, hjemmeblandingsanlæg, halm og teknik. Det nuværende maskinhus/haimlade flyttes for at give plads til det nye staldanlæg. I forbindelse med udvidelsen vil der blive etableret gylleseparationsanlæg hvor fiberfraktionen afbrændes på ejendommen eller afhændes til anden side. Udbringningsarealerne (Markbruget Langkærgård Agro Aps) har et selvstændigt CVR-nr., og der gives en særskilt miljøgodkendelse af udbringningsarealerne efter husdyrlovens 16. Nærværende miljøgodkendelse omfatter således kun staldanlægget og driften på Kellebyvej 20. Udvidelser af husdyrproduktioner til over IPPC-grænsen (270 DE for årssøer med smågrise) er omfattet af 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr af 20. december Afgørelse Nordfyns Kommune godkender hermed husdyrproduktionen af slagtesvin (polte, kg), smågrise (7,2-30 kg) og årssøer, i alt 515,5 dyreenheder, på Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. Godkendelsen indeholder vilkår for virksomhedens drift, indretning og kontrol, der har til hensigt at beskytte det omgivende miljø. Vilkårene er stillet på baggrund af de oplysninger der er givet i forbindelse med ansøgningen, samt gældende vejledninger og oplysninger der er fremkommet under sagsbehandlingen. RÅDHUsPLADSEN 2 I 5450 OTTERUP I TELEFON I TELEFAX I I

2 Miljøgodkendelsen indeholder nærværende afgørelse med vilkår, en miljøteknisk redegørelse med kommunens bemærkninger og vurdering af udvidelsen og dens miljømæssige påvirkninger af naturen, miljøet og naboer. Nordfyns Kommune finder, at husdyrproduktionen på Kellebyvej 20, 5471 Søndersø kan drives på en miljømæssig forsvarlig måde. Der gøres opmærksom på, at etablering af nye anlæg ikke må igangsættes, før der er givet en byggetilladelse og eventuelle andre nødvendige tilladelser fra Nordfyns Kommune. Evt, etablering af afbrændingsanlæg kræver en miljøvurdering og evt. miljøgodkendelse af Nordfyns Kommune, og hvis der ønskes afbrændingsanlæg, skal der derfor sendes en ansøgning herom.

3 Datablad Ansøger Troels Clausen, Kellebyvej 20, 5471 Søndersø Bedriftens adresse Husdyrbrugets navn Matrikelnummer Virksomhedens art Listebetegnelse Ejer Kellebyvej 20, 5471 Søndersø CVR-nr Langkærgård Multisite Aps vi Troels Clausen 33a, Søndersø By, Søndersø Svinebesætning Anlæg til husdyrproduktion over IPPC-grænsen Troels Clausen CHR-nummer Kontaktperson Modtagere af husdyrgødning Andre ejede ejendomme Tilsynsmyndighed Troels Clausen Langkærgård Agro Aps, Kellebyvej 20 (ejede og forpagtede arealer med selvstændigt CVR.nr.) Henning Frandsen, ørritslevvej 82, 5471 Søndersø Thorkild Jensen, Kosterlevvej 143, 5471 Søndersø Kosterslevvej 85, 5471 Søndersø Kosterslevvej 93, 5471 Søndersø Søndersøvej 366, 5471 Søndersø Sønder Esterbøllevej 1, 5471 Søndersø Højagervej 42, Søndersø Nordfyns Kommune

4 ViIk~r for god kendelsen Miljøgodkendelsen meddeles på følgende vilkår Produktion 1. Produktionens omfang Godkendelsen omfatter en svineproduktion, svarende til 515,5 DE, fordelt på slagtesvin (polte, kg), smågrise (7,2-30 kg) og årssøer. Produktionen tillades at afvige med op til i-/- 10 % for vægtgrænserne, sålænge det maksimale antal DE ikke overskrides. Produktionen må på intet tidspunkt overstige de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. 2. Fluer Der skal gennemføres effektiv fluebekæmpelse i staldene i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrslaboratorium. 3. Hygiejne Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.) 6. Fast overdækning Der skal etableres fast overdækning på alle fire gyllebeholdere i form af flydedug, teltoverdækning eller betonlåg. Overdækningen skal lukkes umiddelbart efter omrøring og udbringning. Skader på den faste overdækning skal repareres, således at overdækningen altid er helt tæt. 7. Påfyldningsplads for gylle Ved påfyldning af gylle skal der anvendes faste pumpesteder, som er indrettet med fast bund og afløb til gyllesystemet, således at alt spild ved påfyldning af gyllevogne opsamles. Afløbet skal være dimensioneret således, at også større spild kan opsamles. Etablering af påfyldningspladser skal kun ske ved ejede opbevaringsanlæg, der indgår i miljøgodkendelsen. Et andet system der yder tilsvarende sikkerhed mod spild af gylle kan anvendes, hvis ejeren dokumenterer, at systemet ikke kan give anledning til spild af gylle udenfor gyllebeholderen.

5 8. Gylleseparationsanlæg Kommunen skal informeres, hvis separationsanlægget ikke fungerer. Kommunen kan ved længerevarende eller gentagende problemer kræve miljøgodkendelsen revurderet. 9. Fiberfraktion og aske Aske fra evt. afbrænding at fiberfraktionen må ikke udbringes på husdyrproduktionens udbringningsarealer uden anmeldelse efter slambekendtgørelsen. Fiberfraktionen skal enten afsættes til biogas eller til udbringning. Udbringning at fiberfraktionen på aftalearealer kræver miljøgodkendelse af arealerne efter husdyrlovens Begrænsning at lugtgener Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt. 12. Uheld og drittsforstyrrelser Virksomheden skal indrettes og drives så spild og andet ukontrolleret udslip at gylle og andre forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. 13. Arealgodkendelse Produktionen kræver at der på samtlige udbringningsarealer, foreligger en godkendelse efter 16 i Lov om miljøgodkendelse. Produktionen må ikke udvides før der foreligger miljøgodkendelser af ejede og forpagtede udbringningsarealer samt arealer med aftale om overførsel af husdyrgødning. 14. Fodring Til søer i farestald må der maksimalt tildeles 134,8 gram råprotein/fe og til søer i løbe/drægtighedsstald må der maksimalt tildeles 133,0 gram råprotein/fe. Alternativt kan der ved type 2 korrektion benyttes formlen; (((FE. pr. årsso x g råprotein pr. FE)/6250)-1,98 (antal fravænnede grise pr. årsso x fravænningsvægt x 0,0257 kg N pr. kg tilvækst))/26,03. Til poltene må der maksimalt tildeles 148,0 gram råprotein/fe. Alternativt kan der ved type 1 korrektion benyttes formlen: ((afgangsvægt indgangsvægt)x (13,71 i- 0,2006 x (afgangsvægt + indgangsvægt)))/3033. Eller ved type 2 korrektion benyttes formlen: ((FEsv pr. produceret svin x g råprotein pr. FEsv/6250) ((afgangsvægt indgangsvægt) x 0,0296 kg N pr. kg tilvækst))/3,033.

6 Kontrolvilkk og egenkontrol 15. Produktionsonifang Til dokumentation for, at produktionen ligger indenfor godkendelsens rammer, skal der, hvis tilsynsmyndigheden kræver det, indsendes kopier af de relevante dele af afsluttede årsdriftsregnskaber. Kopierne skal indsendes senest 4 uger efter, at kravet er meddelt virksomheden. 16. Støj Virksomheden er underlagt miljøstyrelsens generelle retningslinier med hensyn til støj. Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedr, støj fra virksomheden er velbegrundede, skal virksomheden igennem en akkrediteret virksomhed for egen regning eftervise, at de stillede støjkrav er overholdt. Støjmåling kan maksimalt kræves én gang pr. år, og skal foretages i overensstemmelse med miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder. 17.Lugtprøver Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedr, lugt fra virksomheden er velbegrundede, skal virksomheden for egen regning lade foretage en undersøgelse af forskellige lugtkilder og I eller behandling af afkastluften, således at lugten udenfor staldene formindskes. Andre viik~r 18. Ændringer Ændringer i ejerforhold (eller hvem der er ansvarlig for driften) skal meddeles tilsynsmyndigheden. Inden etablering, udvidelse eller ændring af anlæg omfattet af Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, skal der indgives en anmeldelse til kommunalbestyrelsen jf. bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. 19. Drift Husdyrproduktionen skal drives som ansøgt. Ved ophør af driften, skal kommunen orienteres og virksomheden skal foretage oprydning i et sådan omfang, at forureningsfare udgås. øvrige bestemmelser I øvrigt gælder følgende: Ændringer Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

7 Affald Der må ikke foretages afbrænding af affald på ejendommen. Erhvervsaffald skal bortskaffes i overensstemmelse med Nordfyns Kommunes affaldsregulativ. Overfladeafløb Ved oplagring, anvendelse og transport af foder, dyr, gødning, olie og kemikalier, må der ikke ske forurening af vandløb via dræn ved overfladeafstrømning. Miljøuheld Ved akut forurening af jord, overfladevand eller grundvand, skal Alarm 112 straks alarmeres. Det gælder blandt andet ved spild afgylle, ajle, ensilagesaft, møddingsvand, olie, benzin og kemikalier. Opdages der forurening, der ikke er opstået akut, skal kommunens afdeling for Teknik & Miljø kontaktes telefonisk i åbningstiden på Ved tvivlstilfælde kontaktes Alarm 112. Bestemmelserne er generelle og gældende for alle erhvervsmæssige husdyrbrug. Listen er ikke udtømmende. Forannoncering/Partshøring Ansøgningen om ændring af husdyrproduktionen er annonceret i ugeavisen Nordfyn den 22. januar Der er indgået en bemærkning til projektet fra DN-Nordfyn i forbindelse med annonceringen. DN-Nordfyn påpeger at ammoniakafsætningen i nærmiljøet skal medregnes i miljøbelastningen fra arealerne. Nordfyns Kommune bemærker hertil, at der i de gødningsnormer som landbruget anvender, allerede er indregnet luftbåren kvælstofbidrag, da normerne er beregnet ud fra markforsøg, hvor baggrundsbelastningen er medregnet. Derudover sigter husdyrbruglovens bestemmelser om det generelle beskyttelsesniveau for ammoniak på, at nedbringe ammoniakdepositionen, så det luftbårne kvælstofbidrag (baggrundsbelastningen) vil blive mindre. Ansøgningen er genannonceret den 30. september 2008 pga. ændring i det ansøgte dyrehold. Der er ikke indgået bemærkninger i forbindelse med genannonceringen. I forbindelse med høringen af udkastet, er der indgået en bemærkning fra DN Nordfyn. Afdelingen stiller spørgsmålstegn ved om baggrundsbelastningen er indregnet i gødningsnormerne, og påpeger at miljøgodkendelsen skal omfatte emissionsgrænser og vilkår herom og overholde miljøstyrelsens luftvejledning. Slutteligt bemærker DN-Nordfyn at de ikke finder BAT-redegørelsen tilstrækkelig. Nordfyns Kommune bemærker hertil, at miljøstyrelsen har oplyst Nordfyns kommune om, at baggrundsbelastningen er indregnet i gødningsnormerne, og

8 at luftvejledningen med tilhørende B-værdier kun er gældende på virksomhedsområdet. Nordfyns Kommunes vurdering af anvendelsen af BAT fremgår af den miljøtekniske Redegørelse i afsnittet Nordfyns Kommunes samlede vurdering af anlægget. Retsbeskyttelse Ifølge 40 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug må tilsynsmyndigheden ikke meddele påbud eller forbud efter 39 før der er forløbet 8 år efter meddelelsen af en godkendelse. Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter 39, hvis 1) der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, 2) forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, 3) forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, 4) væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, 5) det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker. Revurdering af miljøgodkendelse Virksomhedens miljøgodkendelse skal, jf. 17 i bekendtgørelse nr. 648 af 18/6-07 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug, regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages senest, når der er forløbet 8 år, og er derfor planlagt til Bortfald Miljøgodkendelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra afgørelsesdatoen. Hvis tilladelsen ikke har været helt eller delvist udnyttet udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste tre år. Staldbyggeriet påbegyndes indenfor tre år fra afgørelsen godkendelsesdatoen. Opbygningen af besætningen sker i år tre og fire og anlægget forventes i fuld drift senest fire år efter at godkendelsen er givet. Såfremt godkendelsen påklages, gælder fristen for udnyttelse fra miljøklagenævnets afgørelse.

9 Klagevejledning Afgørelsen er truffet i medfør at kapitel 3 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr af 20. december Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet i henhold til 76 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. De klageberettigede er: ansøger, miljøministeren og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen. Endvidere er en række toreninger og organisationer klageberettigede. En eventuel klage skal være skriftlig, stiles til Miljøklagenævnet og sendes til Nordfyns Kommune. Klagen skal være Nordfyns Kommune i hænde ved kontortids ophør senest 4 uger fra nedenstående annonceringsdato. Umiddelbart efter klagefristens udløb videresender kommunalbestyrelsen klagen til Miljøklagenævnet ledsaget af det materiale, der er indgået i miljøgodkendelsens behandling. Hvis afgørelsen påklages får ansøger besked. Eventuelle klager har ikke opsættende virkning. Offentliggørelse Miljøgodkendelsen offentliggøres ved annoncering i Ugeavisen Nordfyn den 20. januar 2009 Følgende har fået meddelelse om udarbejdelse af godkendelsen. Troels Clausen, Kellebyvej 20, 5471 Søndersø Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg E-post: Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe. E-post: Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø; e-post: Danmarks Naturfredningsforening Nordfyn, Kurt G. Holm. E post: Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV. E-post fr~friluftsraadet.dk Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle. E-post: postv~sportsflskerforbundet.dk Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. E-post: DOF-Fyn v. Jens Bækkelund, Stavangerparken 9, 5400 Bogense; e-post: 9

10 Det økologiske Råd, Blegdamsvej 45, 2200 København N. E post: info ecocouncil.dk Miljøcenter Odense, ørbækvej 100, 5220 Odense Sø. E-post: Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter den dato, hvor afgørelsen bliver offentliggjort, jf. husdyrgodkendelseslovens 90. Miljøgodkendelsen er givet i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 20. december 2006 og litteraturliste bagerst i den miljøtekniske redegørelse. Venlig hilsen Susanne Soelberg Carlsen

11 nord fyns kommune Miljøteknisk Redegørelse Troels Clausen Kellebyvej Søndersø Ejer: Troels Clausen Kontaktperson: Troels Clausen Cvr-nummer: (Troels Clausen) (Langkærg&d Multisite Aps) P-nummer CHR-nummer : (Langkærg&d Multisite Aps) Beliggenhed : Søndersø Hovedmatrikel : 33a, Søndersø By Godkendelsesdato : 13. januar 2009

12 0 _ e e - 0 e e e e e - e - e e e

13 e e

14 Beliggenhed og planmæssige forhold Afstande til naboer Ejendommens placering i forhold til naboer fremgår af nedenstående tabel. Tabel i: Afstanden fra staldanlæg til nærmeste naboer er følgende: Søndersøvej 389 Ca. 440 meter Vedbyvej 23 (samlet bebyggelse) Ca meter Byzone/sommerhusområde Ca. 765 meter ,kell - Enkelibollg I lædzone Samlet bebyggelse: -%54 ot ar.id&u,d I? J 4 ~ 2W22 fr vedbyvq4.s,0 5 I I. Figur i: Oversigt over ejendommen placering i forhold til enkeltboliger, samlet bebyggelse og byzone Virksomheden er placeret hensigtsmæssigt i landzone i et landbrugsområde med god afstand til samlet bebyggelse og byzone. Nærmeste naboejendom er placeret ca. 445 meter fra den sydligste nye farestald. Nærmeste naboejendom med landbrugspligt (Kellebyvej 21) er placeret ca. 145 meter nordøst fra nærmeste staldafsnit (ikke vist). øvrige afstande Husdyrbruget ligger udenfor fredninger, strand- klit-, sø- å- og fortidsmindebeskyttelseslinier. Alle afstandskrav til vandforsyning, vej og naboskel mv. i henhold til 8 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, er overholdt.

15 Tabel 2: øvrige afstande Ikke-almene vandforsyningsanlæg Almene vandforsyningsanlæg Vandløb (herunder dræn) og søer Offentlig vej og privat fællesvej Levnedsvirksomhed Beboelse på samme ejendom Naboskel Ca. 900 meter >1.000 meter Ca. 175 meter Ca. 95 meter > 25 meter Ca. 80 meter Ca. 95 meter Indretning Bygningsoversigt Ejendommens samlede areal er på ca m2 (bebygget areal: m2), heraf er ca m2 af det samlede areal erhvervsareal. Af erhvervsarealet er Ca m2 eksisterende stalde indrettet til svin. I ansøgt produktion bliver der ca m2 svinestalde og Ca m2 andet erhvervsareal. Deruder kommer arealer med korn- og fodersiloer, samt gyllebeholdere. Oversigt over ejendommen kan ses på nedenstående figur 2. n I ~MaskinhE~ 2 rodersiloer ~ [~keplada ~~~hldere Figur 2: Oversigt over ejendommens bygninger. Bygningsoplysninger Drægtighedsstalde og farestalde bliver hhv. 9 og 6 meter høje, evt. afkast en meter over kip. Halmladen og maskinhuset bliver hhv. 9 og 8 meter høje. De seks korn- og fodersiloer bliver

16 14,5 meter plus tilhørende transportanlæg på 1,5 meter. Taghældningen på alle bygninger er 200. Bygningsmaterialer er ikke endelig fastlagt, men følgende alternativer vil blive anvendt: Stalde: Elementer med søsten eller rød tegl. Lader og maskinhus: Stålplader, grå eller rød eller elementer med søsten eller rød tegl. Tage: Grå eternit eller lysegrå stål. Korn- og fodersiloer: Blank stål. 2 nye gylletanke: Grå element + grå overdækning som eksisterende. Der vil være belysning ved køreveje, arbejdsarealer mv. Lyset vil være tændt efter behov, og vil hvor det er hensigtsmæssigt blive monteret med censorer. Der planlægges ikke yderligere afskærmende beplantning med det ansøgte. Anlægget er opført og anvendes til husdyrproduktion, og der er ingen planer om at ændre på denne anvendelse i fremtiden. Produktion og drift Dyrehold Dyreholdet på ejendommen ses herunder. Tabel 3: Dyrehold og dyreenheder Dyrehold Staldafsnit, jf Vægt/ Stipladser antal DE figur 1 aldersgrænse Smågrise Farestald 1 6 7,2 30 kg ,1 Årssøer Farestald ,5 Årssøer Løbe! drægtighedsstaldl Polte Løbe! kg drægtighedsstaldl Årssøer Løbe! drægtighedsstald 2 Årssøer Farestald ,1 ialt 515,5 Beregninger af antal dyreenheder er beregnet efter retningslinierne i gældende husdyrgødningsbekendtgørelse, bek. nr af 19/ om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. Grise pr. årso følger normtallet. Staldsystem og -indretning Alle staldafsnit er indrettet med spaltegulv. Søerne er løsgående i Løbe/drægtighedsstaldene og i kassestier i farestaldene. Smågrisene er i to-klimastald og poltene går på % fast gulv.

17 Ventilation Der er mekanisk undertryksventilation i alle staldafsnit. Udover frekvensstyring er der også valgt multi-step (on/off) i sektioner med mere end i ventilator. Ventilationsanlægget kører døgnet rundt hele året. Nedenstående tabel viser data for ventilation Tabel 4: Oversigt over ventilation staldatsnit Type Antal atkast Højde over ventilation terræn meter Farestald 1-6 Undertryk 11 4,5 m-5,5 m LØbe/drægtighedsstald 1 Undertryk 10 6,5 m-10 m Løbe/drægtighedsstald 2 Undertryk 10 6,5 m-io m Farestald 7 Undertryk 11 4,5 m-7 m Foder og fodersystem Der anvendes proteinoptimeret fodring med et indhold på 134,8 g råprotein/fe i farestaldene og 133,0 g råprotein/fe i løbe-/drægtighedsstaldene. Til poltene anvendes der proteinoptimeret foder med et indhold på 148,0 g råprotein/fe. Foderet hjemmeblandes på ejendommen. Hjemmeblanderiet etableres i forbindelse med udvidelsen. Kornet opbevares i udendørssiloer, der opføres i forbindelse med udvidelsen. Det forventes ikke at give støvgener i forbindelse med håndtering af foder og halm. Rengøring Stalde rengøres og desinficeres efter behov. Bivirksomhed Der etableres hjemmeblandingsanlæg, separationsanlæg og evt. afbrændning af fiberfraktion fra gylleseparering. O Ii eta n ke Olietank under liter fra Placeret ved oliefyr liter dieseltank fra 1998 og olietank under liter placeres i kommende maskinhus Energi- og vandforbrug Der er ingen drikkevands- eller markvandingsboringer på ejendommen. Ejendommen opvarmes med oliefyr, evt, etableres der et Samson Bimatech anlæg, som også dækker en del af ejendommens varmebehov. Energibesparende foranstaltninger er beskrevet under afsnittet omkring BAT. Det anslåede årlige forbrug af vand og energi fremgår af tabel 5.

18 Tabel 5: Virksomhedens forbrug af olie, el og vand. Produkt Årligt forbrug Dieselforbrug liter El kwh Vand m3 Risiko for uheld og minimering heraf Mulige uheld er at gyllebeholder eller dieseltank springer læk, eller at der sker uheld i forbindelse med gylleudbringning. I disse situationer skal Falck og evt. slamsuger tilkaldes og kommunen orienteres. Gylletankene er tilmeldt den obligatoriske ordning med 10-årig beholderkontrol. For at reducerer risikoen for overløb i forbindelse med flytning af gylle med pumpe, anvendes der timer. Samlet set synes risikoen ved håndteringen af husdyrgødning, olie, veterinære hjælpemidler samt døde dyr at være lav. Bedste tilgængelige teknik: Staldindretning Af de eksisterende stalde er det kun farestald 1-6, der fortsat anvendes ved det ansøgte. Oversigt over BAT-byggeblade er gennemgået. BAT til diegivende søer er faresti med delvis spalteguiv (BAT-byggeblad nr ). Der er allerede denne gulvtype i stalden, og derfor anvendes BAT i den pågældende stald. Nye stalde Drægtighedsstald: Der vil ikke blive etableret køling af kanalerne, da anvendelse af kanalkøling først har sin berettigelse når varmen kan genanvendes på ejendommen. Gyllekøling anslås at koste 110 kr/årsso når varmen ikke kan genanvendes. Farestald: Her er der delvist spaltegulv, så der opnås en reduktion af ammoniakfordampningen med 50 i forhold til fuldspaltegulv. BAT til diegivende søer er faresti med delvis splategulv. Dermed lever stalden op til brug af bedst tilgængelig teknologi, jf. BAT-byggeblad nr Slagtesvinestald: Her vil der blive etableret delvist spaltegulv, Jf. BAT byggeblad nr er delvis spaltegulv BAT til slagtesvin. Ved at vælge delvis spaltegulv frem for fuldspalter reduceres ammoniakfordampningen væsentlig. Foder Diegivende søer: Der er benyttet foderoptimering med råproteinindhold på ca

19 Drægtige søer: Der er benyttet foderoptimering med råproteinindhold på ca. 14 %. Polte/slagtesvin: I nærværende produktion benyttes foderblandinger med et råproteinindhold på 16 k. Der anvendes ikke fosforoptimeret foder. Der er ikke tilsat benzoesyre til foderet, da dette er uforholdsmæssigt dyrt i forhold til den miljøgevinst der vil være i denne konkrete sag. I forbindelse med formalingen af kornet i det nye foder-/blandeanlæg bruges et møllen, der er støjsvag, ligeledes bruges der snegle og elevatorer til transport af korn i siloerne, der er mere støjsvage end blæsevognene. Forbrug at vand og energi Energisparende foranstaltninger Der er lys i løbe- og drægtighedsstalde op til 18 timer i døgnet. Lyset er styret af lysføler. I farestalden er der lys i arbejdstiden. Udendørsbelysning er monteret med bevægelsescensor, så det kun tænder efter behov. Hvor det er muligt benyttes energisparepærer. Hvis det vælges at fiberfraktionen fra separationsanlægget afbrændes på ejendommen, udnyttes overskudsvarmen til opvarmning af stalde og stuehus. Montør efterser og justerer oliefyret en gang årligt med henblik på at få den mest effektive og mindst forurenende forbrænding af olien. I forbindelse med vask af staldene vaskes ventilatoren i staldafsnittene sammen med det øvrige staldinventar. Herved fjernes snavs mv., der kan yde modstand og forøge strømforbruget. Al ventilation er styret af et temperaturreguleret styringssystem, som sikrer, at ventilationen kører optimalt, både med hensyn til temperaturen i staldene og el-forbruget. Vandbesparende foranstaltninger Vandforbruget følges løbende med henblik på at have fokus på forbrug. Eventuelle lækager identificeres og repareres hurtigst muligt. Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild. Derudover vil der gennem dagligt tilsyn blive observeret eventuelle hændelser der forårsager vandspild. Ved vask af stalde anvendes iblødsætningsanlæg, hvorefter staldene vaskes med højtryksrenser med koldt vand. Både iblødsætning og vask med højtryksrenser er vandbesparende.

20 Opbevaring af husdyrgødning Der er teltoverdækning på de eksisterende gyllebeholdere, og også de nye gyllebeholdere etableres med teltoverdækning. Herved reduceres ammoniaktabet ca. 50 k i forhold til naturligt flydelag, dvs, til ca. 1 % tab at total N. Gylletankene er tilmeldt 10-årig beholderkontrol. Udbringning Der er ingen udbringningsareler i denne miljøgodkendelse. Alternative BAT-muligheder Gylleforsuring og luftrensning: Hverken forsuringsanlæg eller luftrensningsanlæg er BAT-godkendte i rent sohold. Da geneafstandene er overholdt vurderes det ikke, at det er væsentligt at opsætte biologisk luftrensning. Flytning at de eksisterende stipladser i stedet for ændret indretning forøges omkostningerne med ca. 4 mill. kr. Da der ikke er hverken naboer eller natur tæt på, hvor ammoniaknedfaldet og baggrundsbelastningen ikke kan overholdes, vurderes det, at etablering af gylleforsuringsanlæg og/eller luftrensning er for dyrt i forhold til effekten. Da der er tale om etablering at 8 nye stalde, vil det blive forholdsvis dyrt, at etablere yderligere ammoniakbegrænsende foranstaltninger. Det anslås, at merinvesteringer vil være på 5 6 mill. kr. og en årlig omkostning på ca. 1,2 mill. kr. til forrentning, afskrivning, vedligeholdelse samt syre svarende til 20,- kr. pr. gris ved fravænning eller 600,- kr. pr. årsso (20 % at norm DB). Ammoniakfordampningen kan reduceres med kg N årligt. Omkostningen er 300,- kr. pr. kg N årligt. Gyllekøling: Hvis der vælges afbrænding at fiberfraktionen, er gyllekøling ikke aktuelt. Hvis der ikke anvendes afbrænding kan gyllekøling blive aktuelt til opvarmning af farestalde. Derfor overvejes opsætning at et sådant anlæg. Alternativ opvarmning kan være oliefyr, pillefyr, kornfyr, halmfyr. Hvis der opsættes gyllekøling forøges proteinindholdet til 140 g/fe5, idet det valgte foder er på et absolut minimum og koster op til ,- kr. årligt i forøgede omkostninger. Fosforindholdet er normtal, dog minimum 0,60% og afhængig at energiindholdet. Management De gældende regler tor foder og fødevarer efterleves gennem branchekoden Vejledning om god produktionspraksis i primærproduktionen, GMP. Derved sikres at produkterne produceres under forhold der ikke er til fare for miljøet samt menneskers og dyrs sundhed. Derudover efterleves Godt Landmandskab i videst muligt omfang. Se desuden senere.

21 Referencer til BAT-vurdering ved miljøgodkendelser, orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 2, 2006, som samtidig indeholder EUs BAT reference documents (BREFs), er gennemgået med henblik hvilke teknikker der er relevante med hensyn til minimering af ejendommens belastning af omgivelserne. Ved gennemgang af denne og standarderne bag Godt Landmandskab skal følgende anføres: I Udbringning af husdyrgødning på optimale tidspunkter i forhold til både næringsstofudnyttelse og hensynet til naboer. 2 Fodring af svinene optimeres løbende sammen med konsulent. Der fodres med blandinger, der er nøje tilpasset grisenes alder og deres konkrete behov for næringsstoffer. Bedriftens medarbejdere uddannes løbende gennem kurser og efteruddannelse. Medarbejderne vil blive orienteret om at ejendommen er miljøgodkendt og instrueret i godkendelsens vilkår. Forurening og gener fra husdyrbrugets anlæg Støj Støj vil forekomme i forbindelse med kørsel til og fra ejendommen, samt ved aflæsning af foder, brug af højtryksrenser, andre småmaskiner samt ventilationsstøj. Ventilationen fra svineproduktionen kører hele døgnet, året rundt. Hjemmeblanderiet vil primært blive anvendt i dagtimerne. Da blanderiet er placeret inden døre, forventes det ikke at give anledning til støj af væsentlig karakter. Blæser til korn tørring vil blive anvendt hele døgnet i forbindelse med høsten og nedtørring af korn. Der forventes ingen driftsstøj i øvrigt, oq alt i alt vurderes det ansøgte ikke at give støjgener for omgivelserne grundet ejendommens placering. Tabel 6: Miljøstyrelsens retningslinier for støj Mandag-fredag Alle dage Alle dage Alle dage kl (8 timer) kl (1 time) kl kl Lørdag Lørdag (Vi time) Maksimalværdi kl (7 timer) kl (4 timer) Søn- og helligdage kl (8 timer) 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) 55 db(a) Ammoniakfordampning Udvidelse af husdyrproduktioner udløser krav om generel ammoniakreduktion. Kravet om 15 % reduktion af NH3-tab fra stald og lager er opfyldt gennem staldsystemet, overdækning af to nye gyllebeholdere samt proteinoptimeret fodring. Fra staldene på ejendommen er der en ammoniakfordampning på ca kg kvælstof pr. år. Ammoniakfordampningen fra gødningslageret er på ca. 475 kg kvælstof pr. år. Den samlede emission af kvælstof fra husdyrproduktionen ligger på Ca kg kvælstof pr. år. Ammoniakemissionen fra det samlede anlæg forøges med ca kg kvælstof pr. år

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Forslag til tilladelse til ændring af husdyrproduktionen på Gerskov Bygade 35 i Nordfyns Kommune.

Forslag til tilladelse til ændring af husdyrproduktionen på Gerskov Bygade 35 i Nordfyns Kommune. Hans Kristian Olsen Gerskov Bygade 35 5450 Otterup TEKNIK OG MILJØ Dato: 02.04.2007 J.nr. 2007020022/SSC Ref. Forslag til tilladelse til ændring af husdyrproduktionen på Gerskov Bygade 35 i Nordfyns Kommune.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse Ringevej 12, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Godkendt den 13. august 2015 Dokument nr. 480-2015-264397 Sags nr. 480-2015-89101 Indhold Miljøgodkendelse... 3 Baggrund...

Læs mere

Den 11. februar 2014. Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup. Ændring af vilkår omkring miljøteknologi

Den 11. februar 2014. Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup. Ændring af vilkår omkring miljøteknologi Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup Ændring af vilkår omkring miljøteknologi CVR. Nr. 29525757 Den 11. februar 2014 RÅDHUSPLADSEN 2 5450 OTTERUP TELEFON 6482 8282

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Ny silo. Tilladelse til opførelse af kornsilo Bladstrupvej 94, 5400 Bogense

Ny silo. Tilladelse til opførelse af kornsilo Bladstrupvej 94, 5400 Bogense Ny silo Tilladelse til opførelse af kornsilo Bladstrupvej 94, 5400 Bogense 13. marts 2014 Afgørelse vedr. opførelse kornsilo på ejendommen beliggende Bladstrupvej 94, 5400 Bogense. Nordfyns Kommune har

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd. Stensbyvej 41, 5485 Skamby. CVR.nr.: 77497315

Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd. Stensbyvej 41, 5485 Skamby. CVR.nr.: 77497315 Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd Stensbyvej 41, 5485 Skamby CVR.nr.: 77497315 Den 19. december 2012 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALD PGA. DYREVELDFÆRD... 4 BAGGRUND...

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Tilladelse til opførelse af ny halmlade og udvidelse af eksisterende lade Tvedslundvej 19, 5471 Søndersø

Tilladelse til opførelse af ny halmlade og udvidelse af eksisterende lade Tvedslundvej 19, 5471 Søndersø Genopførelse og udvidelse af Stormskadet lade Ny halmlade Tilladelse til opførelse af ny halmlade og udvidelse af eksisterende lade Tvedslundvej 19, 5471 Søndersø 27. februar 2014 Afgørelse vedr. opførelse

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Ny hal. Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709

Ny hal. Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709 Ny hal Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd CVR.nr.: 19852709 9. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALDE PGA. DYREVELFÆRD... 4 BAGGRUND... 4 AFGØRELSE... 4 ØVRIGE

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af svineproduktion på Jeppesgyden 4, 5450 Otterup

Tillæg til miljøgodkendelse af svineproduktion på Jeppesgyden 4, 5450 Otterup Jeppesgyden 4 Ansøgt opbevaringsanlæg Tillæg til miljøgodkendelse af svineproduktion på Jeppesgyden 4, 5450 Otterup CVR.nr 20726407 14. august 2014 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE... 4 BAGGRUND...

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Dispensation til hundekennel

Dispensation til hundekennel Ulla Zinn Hvidberg og Jan Zinn Bertelsen Gammelmosevej 171 A 2800 Lyngby 6. juli 2016 Sags id: 16/11847 Dispensation til hundekennel Midlertidig tilladelse til et hundehold med 5 eller flere voksne hunde

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Nedenstående miljøvurdering af det ansøgte er foretaget på baggrund af reglerne i husdyrgodkendelsesloven

Nedenstående miljøvurdering af det ansøgte er foretaget på baggrund af reglerne i husdyrgodkendelsesloven Teknik- og Miljøafdeling Skovgård I/S Bredemisrevej 1B 5853 Ørbæk Dato: 22-10-2007 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8639. Tillæg til eksisterende kap. 5-godkendelse

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Kommunen har foretaget en vurdering af den indsendte anmeldelse.

Kommunen har foretaget en vurdering af den indsendte anmeldelse. T Torben Lyngsøe Poulsen Sentvedvej 39 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Henrik Solgård, Skovsbovej 55, 5690 Tommerup, søger om udvidelse af smågrise- og slagtesvineholdet i eksisterende og ny stald på Holtevej 74, 5620 Glamsbjerg. Nudrift: 13.720

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Tillægsgodkendelse -nye fodervilkår Samt anmeldelse af udskiftning af arealer Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Stamoplysninger Virksomhedens navn: Virksomhedens placering: Matrikel nr. Virksomhedens art:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum v/frank Jessen, Sejstrupvej 13, 7840 Ørum, efter 12, stk. 3 i LBK nr. 1486 af 4. december 2009. Meddelt d. 9. september 2013 Tillæg til godkendelse

Læs mere

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj Management Bedriften drives ud fra et højt fagligt niveau. Ejer deltager således i ERFA-gruppe med andre svineproducenter.

Læs mere

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej 27 7830 Vinderup Dato: 02-02-2016 Sagsnr.: 09.17.17-P19-28-15 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.:

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Anmeldelse af opførelse af maskinhus

Anmeldelse af opførelse af maskinhus Anmeldelse af opførelse af maskinhus Trøjborggyden 10, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Oprettet den 1. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-214637 Sags nr. 480-2015-83836 Afgørelse vedr. opførelse

Læs mere

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 I Juli 2008 modtog forvaltning en ansøgning om udvidelse af kvægbedriften fra 300 til 727 DE. Projektet indebar opførelse af et nyt

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 24. februar 2014 Tillægget

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup.

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup. TEKNIK OG MILJØ Tage Lauridsen Sandgårdvej 6 7540 Haderup Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-20-14 Vedr.:

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Afgørelse om skift i dyretype

Afgørelse om skift i dyretype Jens-Erik Sørensen 09-08-2016 Molsvej 88 Sagsnummer.: 16/18253 8400 Ebeltoft Sagstype: KLE: 09.17.44 Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om skift i dyretype Syddjurs Kommune har modtaget

Læs mere

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Plan, Byg og Miljø 16. august 2010 Arealgodkendelse Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 85949411 Sognefogedgård v/ Vagn Andersen Byvej 25 4591 Føllenslev

Læs mere

Under tilsynet deltog Jan Jacobsen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.

Under tilsynet deltog Jan Jacobsen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune. Jan og Johanne Jacobsen Overgårdsvej 2 8970 Havndal Miljø og Teknik Landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 8915 1843 Anni.Nielsen@Randers.dk www.randers.dk 10-07-2015 / 09.17.60-K08-23-15

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebrug på Ledbjerggård, Nyrupvej 40, 4296 Nyrup

Miljøgodkendelse af svinebrug på Ledbjerggård, Nyrupvej 40, 4296 Nyrup STENLILLE KOMMUNE Hovedgaden 60, 4295 Stenlille, tlf. 57 89 42 00, fax 57 89 42 69, gironr. 505 98 87, CVR-nr. 70261413 E-mail:post@stenlille.dk, Internet hjemmeside: www.stenlille.dk Udvalget for Teknik

Læs mere

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013 Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk Den 9. september 2013 Krarupvej 29 7800 Skive - Afgørelse - 19 g - Fuldestalde - Emissionsorienteret. Skive Kommune har den 8., 15. og

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup , Løkkemarken 17, 5450 Otterup 15. februar 2013 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning vedrørende lovliggørelse af eksisterende hundekennel på Løkkemarken 17, 5450 Otterup. Hundekennelen har

Læs mere

10-tilladelse til genoptagelse af. husdyrproduktionen på. Vollingvej 5, 7860 Spøttrup

10-tilladelse til genoptagelse af. husdyrproduktionen på. Vollingvej 5, 7860 Spøttrup 10-tilladelse til genoptagelse af husdyrproduktionen på Vollingvej 5, 7860 Spøttrup 12. marts 2015 1 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lbk. nr. 1486 af 04. december 2009) og Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-7-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 4 Tilhørende Per Høeg Grønnevej 4 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk Dato: 2. april 2012 Vagn Nielsen Næsbyvej 19 Sagsnr.: 11/64925 4300 Holbæk Dir.tlf.: 72 36 41 20 Sagsb.: Henriette Fries E-mail: landbrug@holb.dk Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Munkbro I/S Munkbrovej Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

Munkbro I/S Munkbrovej Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Munkbro I/S Munkbrovej 8 7500 Holstebro Dato: 28-08-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-13-15 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 77 92 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift

Læs mere

Miljø og Natur. GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej Assens. Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning

Miljø og Natur. GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej Assens. Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej 8 5610 Assens 30-06-2016 Sags id: 16/10644 Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning Mygindgård, Mygindvej 8, 5610 Assens (luftfoto 2016) Kontaktperson:

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6338 Version 2 Dato 08-04-2009 Navn I/S Ny Odgaard v. Niels og Karl Georg Lyngs Adresse Torpvej 6, 7790 Thyholm Telefon 97878067

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709

Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709 Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd CVR.nr.: 19852709 Januar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALDE PGA. DYREVELFÆRD... 4 BAGGRUND... 4 AFGØRELSE... 4 ØVRIGE BESTEMMELSER...

Læs mere

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Mette Thorsen Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Mette Thorsen Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Mette Thorsen Miljøstyrelsen 1 Dagens emner Hvad er BAT Hvorfor skal min bedrift anvende BAT BAT og Husdyraftalen Hvordan er BAT-kravene fastlagt Hvordan kan BAT-kravene

Læs mere

Dato for gyldighed 8. januar 2014

Dato for gyldighed 8. januar 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Rævdalvej 11A 9900 Frederikshavn * 12,stk. 3 Lovbekg. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 8. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af staldanlæg p.g.a. krav til dyrevelfærd

Læs mere

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr. Tania Almgren Rifbjerg Udflytter 11 5900 Rudkøbing Mail: toftegaarden.jan@gmail.com Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø Anders D. Lassen Brattingsborg Gods 8305 Samsø Den 21. maj 2014 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4,

Læs mere

Gyldighed Bygningsmæssige ændringer skal være gennemført senest 1. januar 2010 og dyreholdet skal være udvidet senest 1. januar 2015.

Gyldighed Bygningsmæssige ændringer skal være gennemført senest 1. januar 2010 og dyreholdet skal være udvidet senest 1. januar 2015. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler tillægsmiljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 12 på Avnbøløstenvej 69, 6400 Sønderborg, matr. nr. 5 Avnbøl, Ullerup til ændring

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Sådan reduceres staldemissionen billigst

Sådan reduceres staldemissionen billigst Sådan reduceres staldemissionen billigst Anders Leegaard Riis, projektchef Rune Røjgaard Andreasen, projektleder Foredrag nr. 54, Kongres for svineproducenter 2014 1 Disposition Miljøregulering i DK Miljøteknologier

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

TILLADELSE TIL ØKOLOGI

TILLADELSE TIL ØKOLOGI TILLADELSE TIL ØKOLOGI efter 37 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Slagtesvin Dollerupvej 1, 7700 Thisted Den 8. september 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 37 i Bekendtgørelse

Læs mere

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-8-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Afgørelse efter 29 opførsel af beholder til flydende husdyrgødning

Afgørelse efter 29 opførsel af beholder til flydende husdyrgødning SØBYGAARD ApS Johan Rantzaus Vej 7 5610 Assens 27-07-2016 Sags id: 16/11801 Afgørelse efter 29 opførsel af beholder til flydende husdyrgødning Kontaktperson: Trine Bonrud Helleskov - dir. tlf.: 6474 6890

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

Tillæg til arealgodkendelse

Tillæg til arealgodkendelse Teknik og MIljø 15. oktober 2013 Tillæg til arealgodkendelse Udbringningsarealer på Bøstrupvej 32, 4270 Høng Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 11197299 v. Roland Pedersen Bøstrupvej 32 4270 Høng

Læs mere

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com. Den 3. februar 2014

Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com. Den 3. februar 2014 Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com Den 3. februar 2014 Vinkelvej 37, 7840 Højslev - Anmeldeordning - 30 - Etablering af betonplads til 5 kalvehytter - Uden nabohøring Skive Kommune

Læs mere

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej

Læs mere

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug UdkastUUE U Teknik og Miljø Dato: 12.03.2012 Reference: Jens Rasmussen /anje Direkte telefon: 89 59 40 14 E-mail: jenr@norddjurs.dk Journalnr.: 12/4927 Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug på

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Christian Jebsen Løjt Sønderskovvej 75 6200 Aabenraa Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug

Læs mere

Ikke godkendelsespligt på opførelse af udendørs verandaer på tre eksisterende fjerkræstalde på ejendommen Østerholm, Læborgvej 52, 6622 Bække.

Ikke godkendelsespligt på opførelse af udendørs verandaer på tre eksisterende fjerkræstalde på ejendommen Østerholm, Læborgvej 52, 6622 Bække. ERHVERVSMILJØ - TEKNIK & MILJØ Erhvervsmiljø - Teknik & Miljø Dato: 28. juli 2016 Sagsnr.: 16/12362 VICUS P ApS Ny Kongensgade 1 1472 København K Att.: Østerholm CVR-nr.: 25576438 Kontaktperson: Majbrit

Læs mere

Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej Odder Sags Id

Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej Odder Sags Id Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej 102 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Anmeldelse af udvidelse i eksisterende stalde Odder Kommune har den 12. december 2011 modtaget anmeldelse fra Niels Overgaard

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Beskrivelse af ændringerne Stjernegårdsvej 4 er en malkekvægsbesætning med et tilladt dyrehold på over 75 og under 250 dyreenheder.

Beskrivelse af ændringerne Stjernegårdsvej 4 er en malkekvægsbesætning med et tilladt dyrehold på over 75 og under 250 dyreenheder. Thøger Larsen Stjernegårdsvej 4 5772 Kværndrup Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk www.fmk.dk Afgørelse om udvidelse af staldanlæg pga. dyrevelfærdskrav

Læs mere