JEUDAN A/S CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45"

Transkript

1 JEUDAN A/S CVR-nr ÅRSRAPPORT 2014

2

3 INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 5 Til aktionærerne 6 Hoved- og nøgletal 8 Jeudan i Regnskabsberetning 20 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M. M. 32 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 38 Mål og strategi 50 Ejendomsporteføljen 58 Aktionærforhold 63 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse 72 Ledelse og organisation REGNSKAB 82 Ledelses- og revisionserklæringer 85 Regnskab 91 Noter

4

5 Til aktionærerne Jeudan Årsrapport STRATEGIEN LIGGER FAST Jeudans driftsresultat (EBIT) viste fremgang i 2014 og fortsatte dermed den linje, som Selskabet har fulgt i en lang årrække. Jeudans strategi har vist sig at være lønsom i både medvind og modvind på ejendomsmarkedet. Alligevel besluttede vi at foretage en detaljeret gennemgang af strategien i det forløbne år. Bortset fra nogle få justeringer besluttede vi, at Jeudan skal drives videre som hidtil; vi vil investere som hidtil, vi vil som hidtil prioritere betjeningen af den enkelte kunde højt og samtidig lægge vægt på både kvalitet og lønsomhed i den daglige drift alt sammen elementer der er værdiskabende for aktionærerne. Vore kunder, samarbejdspartnere og andre ved, hvor de har os: Jeudan udlejer velbeliggende og velholdte lokaler til virksomheder og organisationer, der værdsætter ordentlige og velfungerende forhold. Udlejningen suppleres med en bred vifte af serviceydelser i relation til ejendommene, leveret af vore egne medarbejdere. I alle aktiviteter lægger vi vægt på ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. I det forløbne år investerede vi yderligere ca. DKK mio. i gode, velbeliggende ejendomme i hovedstadsområdet helt i tråd med vores fokuserede strategi. Porteføljen er vokset betydeligt gennem årene og omfatter nu mere end 200 ejendomme med en samlet værdi på DKK 19 mia. Og Jeudan udnytter fortsat gerne attraktive muligheder for at udvide sine aktiviteter. Men vi er hele tiden omhyggelige med at sikre, at de passer til den strategi, som har vist sig at være effektiv, overskuelig og langtidsholdbar. (EBVAT) DKK 453 mio. Det var 10% af den gennemsnitlige egenkapital og dermed over Selskabets mål om en rentabilitet over 8% p.a. Resultaterne var i overensstemmelse med de udmeldte forventninger 19. november 2014 og som blev fastsat ved årets begyndelse. For 2015 forventes driftsresultatet øget yderligere til DKK mio., idet der i denne forventning ikke er indregnet virkninger af eventuelle nye investeringer i Prisen på en Jeudan-aktie svinger over årene, og 2014 bød på kursfald for ejendomsselskaberne på børsen. Set over de seneste ti år har afkastet af en Jeudan-aktie dog været knap 10% om året i form af udbytte og stigende aktiepriser, og i de seneste tre år har det været over 17% om året. Afkastet kan vurderes i forhold til en overskuelig risiko ved at investere i Jeudans aktier som følge af Selskabets faste strategi og stramme finansielle kontrol. Markedsværdien af Selskabets aktier udgjorde DKK 6,1 mia. ved årsskiftet. Jeudan har tradition for langvarige og tillidsfulde relationer til vores kunder og samarbejdspartnere. Det gælder ikke mindst de relevante myndigheder og de solide og langsigtede finansielle samarbejdspartnere som viser Selskabet tillid. I et konstruktivt fortsat samarbejde med disse vil vi sammen med Koncernens 400 kundeorienterede og engagerede medarbejdere og med aktionærernes opbakning fortsætte udmøntningen af Jeudans strategi i de kommende år. 4. marts 2015 Driftsresultatet (EBIT) steg i 2014 til DKK 640 mio. Efter renter, men før kurs- og værdireguleringer og skat, blev resultatet Jørgen Tandrup Formand for bestyrelsen Per W. Hallgren Adm. direktør

6 6 Jeudan Årsrapport 2014 Hoved- og nøgletal HOVED- OG NØGLETAL Resultatopgørelse Nettoomsætning DKK mio Bruttoresultat DKK mio Resultat før finansielle poster (EBIT) DKK mio Finansielle nettoomkostninger DKK mio Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) DKK mio Kurs- og værdireguleringer DKK mio Resultat før skat DKK mio Årets resultat DKK mio Balance Investeringsejendomme inkl. igangværende projekter DKK mio Aktiver i alt DKK mio Egenkapital i alt DKK mio Forpligtelser i alt DKK mio Pengestømme Driftsaktiviteter DKK mio Investeringsaktiviteter DKK mio Finansieringsaktiviteter DKK mio I alt DKK mio Nettoomsætning og bruttomargin EBIT og EBIT pr. aktie DKK mio % 66% 62% 58% 54% 50% 46% 42% DKK mio DKK Nettoomsætning Bruttomargin EBIT EBIT pr. aktie

7 Hoved- og nøgletal Jeudan Årsrapport Regnskabsrelaterede nøgletal Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) / gns. egenkapital % 6,3 7,4 9,7 10,9 10,1 Forrentning af egenkapital (ROE) % 5,7-6,1 0,6 13,3-4,2 Egenkapitalandel % 30,9 25,8 23,1 26,4 22,9 Rentedækning X 1,86 2,07 2,69 3,72 3,40 Bruttoresultat / nettoomsætning % 60,2 55,7 59,8 63,8 63,0 Salgs- og administrationsomkostninger / nettoomsætning % 6,5 5,9 7,2 7,9 7,5 Resultat før finansielle poster (EBIT) / nettoomsætning % 53,6 49,8 52,6 55,9 55,5 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) / nettoomsætning % 25,1 26,2 33,3 41,6 39,3 Resultat før skat / nettoomsætning % 30,1-28,4 2,7 53,6-20,0 Årets resultat / nettoomsætning % 22,5-21,3 2,1 50,6-16,1 Investering i materielle anlægsaktiver DKK mio Aktierelaterede nøgletal Aktiepris (P) DKK Indre værdi (BV) DKK Kurs/indre værdi (P/BV) X 0,99 1,00 1,18 1,46 1,40 EBIT pr. aktie DKK 55,4 55,3 56,9 58,2 57,9 EBVAT pr. aktie DKK 25,9 29,2 36,1 43,3 40,9 Resultat pr. aktie (EPS) DKK 23,3-23,7 2,2 52,7-16,8 Price earnings (PE) X 17,5-16,0 194,8 11,8-32,8 Pengestrøm pr. aktie (CFPS) DKK 20,3 22,9 44,0 46,4 35,4 Antal aktier ultimo t.dkk Udbytte pr. aktie (DPS) DKK 11,0 11,0 6,00 12,0 0,0 Markedsværdi DKK mio Definitioner på de beregnede nøgletal fremgår af anvendt regnskabspraksis. EBVAT og EBVAT pr. aktie Investeringsejendomme og egenkapitalandel DKK mio. DKK DKK mio. DKK % % % % % % % % % % % Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) EBVAT pr. aktie Investeringsejendomme Egenkapitalandel

8 8 Jeudan Årsrapport 2014 Jeudan i 2014 YDERLIGERE VÆKST I INVESTERINGERNE 2014 indeholdte flere positive bevægelser på ejendomsmarkedet men også en inflation tæt på 0,5% og et betydeligt rentefald gennem hele året. Jeudan fortsatte udbygningen af ejendomsinvesteringerne og foretog investeringer i København for DKK 1,1 mia., mens driftsresultatet (EBIT) steg til DKK 640 mio. Med en omsætning på DKK mio. og et resultat før kursog værdireguleringer og skat (EBVAT) på DKK 453 mio. blev forventningerne indfriet, og bestyrelsen vurderer resultatet som tilfredsstillende. Kursregulering af finansielle gældsforpligtelser blev som følge af rentefaldet i 2014 negative med DKK 993 mio., hvilket delvist blev modsvaret af positive reguleringer af ejendommenes værdi m.m. med DKK 309 mio. Herefter blev resultat før skat et underskud på DKK 231 mio. Egenkapitalandelen udgjorde 22,9% ultimo 2014, hvilket blandt andet kan henføres til de negative kursreguleringer på finansielle gældsforpligtelser. Egenkapitalandelen skal sammenholdes med at Jeudan har en rentedækning på 3,40 og med fast rente på ca. 75% af de finansielle gældsforpligtelser, ligesom Jeudan kan absorbere en tomgang på mere end 50% før resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) nærmer sig DKK 0. På den baggrund anses kapitalforholdene for robuste. INVESTERINGERNE I KØBENHAVN FORTSÆTTER Jeudans investeringsstrategi fokuserer primært på velbeliggende kontorejendomme i København, og investeringerne fortsatte i I første kvartal købte Koncernen tre erhvervsejendomme beliggende Livjægergade 17, Sankt Annæ Plads 21 og Søtorvet 1-3/Vendersgade 28/Frederiksborggade 43 for samlet DKK 373 mio., hvilket svarer til ca. DKK pr. m² og et gennemsnitligt afkast på 5%. I tredje kvartal købte Koncernen fire kontorejendomme beliggende Esplanaden 6-8, Havnegade 23-27, St. Kongensgade 81 og St. Kongensgade 110E for samlet DKK 348 mio., hvilket svarer til ca. DKK pr. m² og et gennemsnitligt afkast på 4,6%. I fjerde kvartal købte Koncernen tre kontorejendomme beliggende Dampfærgevej 2-6, 7-9 og 8-10 for samlet DKK 428 mio., hvilket svarer til ca. DKK pr. m² og et gennemsnitligt afkast på 5,5%. Jeudan har hermed de seneste tre år investeret for DKK 2,8 mia. i ejendomme i Københavnsområdet. Herudover har Koncernen i andet halvår solgt ejendommene Gormsgade 25/Dagmarsgade 15, København N samt Tjørne Allé 10-12/Østre Allé 28, Slagelse for DKK 24 mio. I Jeudans strategiske investeringsområde, primære ejendomme i København, har der gennem de seneste år været en stigende investorinteresse, mens udbuddet har været begrænset. Udviklingen, der vurderes at fortsætte i de kommende år, har ført til stigende priser. Jeudan har som følge heraf valgt at foretage en mindre reduktion af afkastprocenten og dermed opskrive værdien af en række af Koncernens ejendomme i København og samtidig øge afkastprocenten og dermed nedskrive værdien på en række af Koncernens ejendomme udenfor København. Samlet set har ændringen i afkastprocenterne medført en nettoopskrivning på DKK 350 mio. Herudover har forbedring af nettoresultatet i Koncernens ejendomme medført en opskrivning på DKK 256 mio. Modsatrettet virker øgede reservationer vedrørende besluttede ombygninger med DKK -299 mio. Samlet set har Jeudan nettoopskrevet ejendomsporteføljen med DKK 307 mio. Jeudans samlede ejendomsportefølje på m² (2013: m²) har ultimo 2014 en regnskabsmæssig værdi på DKK 18,9 mia. (2013: 17,2 mia.) og et gennemsnitligt afkast på 5,0% (2013: 5,1%). KUNDERNE I CENTRUM Fokus på den daglige betjening af kunder er en af grundstenene i Jeudans strategi og daglige aktiviteter. Dette er ikke mindst vigtigt i en tid hvor virksomhederne er mindre tilbøjelige til at ekspandere og lægger ekstra vægt på effektivitet og økonomi.

9 Jeudan i 2014 Jeudan Årsrapport 2014 Jeudans ejendomsportefølje består i al væsentlighed af attraktive lokaler i velbeliggende ejendomme i København hvor efterspørgslen synes at være forholdsvis stabil. Samtidig tilstræber Jeudan en fortsat optimering af udnyttelsen af ejendommene. Det sker ved at fastholde eksisterende kunder og tiltrække potentielle nye kunder. Dette gøres bedst ved at fokusere på kundernes ønsker. Gennem undersøgelser i løbet af 2013 har Jeudan kunnet konstatere, at mange virksomheder ikke vurderer det som hensigtsmæssigt at binde sig i flere år i deres lejeaftale. Virksomhederne ved ikke ud fra de aktuelle markedsforhold hvor deres virksomhed vil være om bare et år. Tilsvarende ønskede mange virksomheder en lavere pengebinding ved indgåelse af en lejekontrakt. Jeudan har på den baggrund igennem 2014 tilbudt potentielle kunder til mindre lejemål at leje uden binding, ligesom depositum blev reduceret til tre måneders leje. Samtidigt kan Jeudans kunder der enten vokser ud af deres lejemål eller hvor lejemålet bliver for stort flytte til et andet lejemål hos Jeudan uden dobbelthusleje, ligesom Jeudan betaler for flytningen af virksomhedens kontorinventar og overtager forpligtelsen til at istandsætte det fraflyttede lejemål. Hensigten er, at virksomhederne skal opleve at de er kunder i Jeudan på lang sigt og ikke alene lejer i et specifikt lejemål. Investeringer og salg DKK mio. Overtagelse Køb Salg Søtorvet 1-3 m.fl. og Sankt Annæ Plads 21, København Livjægergade 17, København Esplanaden 6-8, St. Kongensgade 81, og 110E, Havnegade 23-27, København Gormsgade 25 m.fl., København Dampfærgevej 2-6, 7-9 og 8-10, København Tjørne Allé 10-12/ Østre Allé 28, Slagelse Investeringer i Investeringer i Investeringer i Virksomhederne har taget godt imod disse nye vilkår og services. Jeudan vil fortsætte med at tilpasse vilkår og produkter der imødekommer den aktuelle efterspørgsel og primært på områder der styrker Jeudans konkurrencedygtighed. UDLEJNINGSAKTIVITET Jeudan har i 2014 konstateret en stigende interesse for de ledige lejemål sammenlignet med Såvel antallet af telefoniske henvendelser som fremvisninger af ledige erhvervslejemål er steget fra 2013 til Samlet for hele året havde Jeudan dermed en tilfredsstillende aktivitet i forbindelse med udlejning og genforhandling af erhvervslejemål. Dette resulterede i genforhandling og udlejning af såvel erhvervs- som boliglejemål, svarende til en årlig

10 10 Jeudan Årsrapport 2014 Jeudan i 2014 leje på DKK 136 mio. mod DKK 144 mio. i Elimineres der for genforhandlinger svarede udlejningen til DKK 103 mio. mod DKK 97 mio. i Opsigelser af erhvervslejemål omfattede i 2014 en årsleje på DKK 92 mio. mod DKK 80 mio. året før. Hermed har nettoudlejningen i 2014 udgjort DKK 11 mio. mod DKK 17 mio. i Jeudans udlejningsprocent udgjorde ved årets udgang 93,9 (opgjort efter lejeværdi) mod 92,9 ultimo Det generelle marked i Storkøbenhavn havde ultimo 2014 en udlejningsprocent på 90,7 (opgjort efter areal) mod 88,6 ultimo HISTORISK FALDENDE RENTENIVEAU Jeudan ønsker at skabe værdi gennem effektiv drift af ejendommene, mens den finansielle risiko tilstræbes at være begrænset. Heraf følger en strategi om langsigtet finansiering og en overskuelig følsomhed overfor eventuelle renteændringer. Som led heri tilstræber Jeudan størst mulig realkreditbelåning primært med variabel rente, hvor risikoen afdækkes helt eller delvist gennem renteswaps (renteaftaler). Denne metode sikrer en fast rente men medfører også forøgelse af gældens dagsværdi (kurstab) ved faldende rente og modsat reduktion af gældens dagssværdi (kursgevinst) ved stigende rente har været kendetegnet ved et vedvarende, faldende renteniveau, hvor konflikter i Ukraine og i Mellemøsten samt den økonomiske usikkerhed i Europa med risiko for deflation er medvirkende faktorer. Den 10-årige swaprente er i 2014 faldet med 1,25 procentpoint. På baggrund af renteforholdene pr. 31. december 2014 er der opgjort et samlet kurstab på Koncernens finansielle forpligtelser på DKK 993 mio. i Jeudan har i løbet af 4. kvartal 2014 og primo 2015 omlagt renteaftaler til nye aftaler med et lavere renteniveau. Ved årets udgang havde Jeudan fastrenteaftaler med en gennemsnitlig løbetid på ca. 10 år og en vægtet rentesats på 1,4%. Følsomheden på gældens dagsværdi udgjorde ultimo 2014 ca. DKK 9 mio. ved en ændring i renten på 0,01 procentpoint. FORVENTNINGER 2015 Med henblik på at øge indtjeningen vil Jeudan fortsat fokusere på yderligere rentable investeringer. Herudover vil Jeudan fortsætte den løbende tætte opfølgning på eksisterende kundeforhold og fokusering på nye kunder vil blive fastholdt. På baggrund af ejendomsinvesteringerne ultimo 2014 samt et uændret aktivitetsniveau i Jeudan Servicepartner forventes en nettoomsætning på ca. DKK 1,2 mia. (2014: DKK mio.). Driftsresultatet (EBIT) forventes at være på niveauet DKK mio., svarende til en stigning på ca. 10% (2014: DKK 640 mio.). Jeudans finansiering er langsigtet og har ved renteaftaler en fast rente i gennemsnitligt 9-11 år. Med det aktuelt lave renteniveau forventer Jeudan ikke en renteudvikling der muliggør yderligere omlægning af renteaftalerne i Efter renteomkostninger, der er positivt påvirket af omlægning af renteaftaler primo 2015, men før kurs- og værdireguleringer, forventer ledelsen et resultat (EBVAT) på niveauet DKK mio., svarende til en stigning på ca. 15% (2014: DKK 453 mio.). Jeudan vil fortsætte bestræbelserne på at øge ejendommenes værdi gennem kundefokus, bygningsforbedringer og effektivisering af driften. Herved dannes grundlag for positive værdireguleringer af ejendommenes værdi. Hertil kan komme værdireguleringer af såvel ejendomme som finansielle forpligtelser positive eller negative som følge af udviklingen i priserne på ejendomsmarkedet og på de finansielle markeder. De her beskrevne forventninger til de økonomiske resultater er ifølge deres natur forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer der kan medføre væsentlige afvigelser i forhold til det forventede. Usikkerhedsfaktorerne udgøres blandt andet af udvik lingen i leje- og serviceindtægter, omkostninger til drift og vedligeholdelse samt i et vist omfang rentesatser. For en uddybning af disse og andre faktorer henvises til afsnittet om risikofaktorer i nærværende årsrapport.

11 St. Strandstræde 20

12 12 Jeudan Årsrapport 2014 Regnskabsberetning REGNSKABSBERETNING INVESTERINGSEJENDOMME Årets lejeindtægter m.v. udgjorde DKK 894 mio. mod DKK 864 mio. i Stigningen kan primært henføres til nye investeringer samt pristalsregulering af lejen. Ejendommenes driftsomkostninger udgjorde i 2014 DKK 186 mio. mod DKK 162 mio. året før. Stigningen kan tillige tilskrives nyinvesteringer. Bruttoresultatet udgjorde herefter DKK 708 mio. mod DKK 701 mio. i Bruttoresultatet har udvist vækst de seneste fem år med gennemsnitligt ca. 10% pr. år. Bruttomarginen har de seneste fem år været på niveauet 80%. SERVICE Aktivitetsniveauet har i 2014 som forventet været lavere end sidste år. Omsætningen udgjorde DKK 336 mio. mod DKK 345 mio. i 2013, svarende til et fald på 2,5%. Byggeaktiviteterne på større entrepriser har generelt været lavere i 2014 end i Driftsomkostningerne faldt tillige som følge af det lavere aktivitetsniveau og udgjorde DKK 315 mio. i 2014 mod DKK 323 mio. i Bruttoresultatet blev herefter DKK 21 mio. i 2014 mod DKK 22 mio. i Bruttomarginen blev 6,3%. KONCERN Resultat før finansielle poster (EBIT) Koncernens salgs- og marketingsomkostninger udgjorde DKK 10 mio. mod DKK 9 mio. i Udviklingen kan henføres til øgede aktiviteter med henblik på at fastholde eksisterende kunder og tiltrække nye kunder i et konkurrencepræget udlejningsmarked. Koncernens administrationsomkostninger udgjorde DKK 76 mio. mod DKK 80 mio. i Faldet er sket i et år, hvor Jeudan har foretaget ejendomsinvesteringer på mere end DKK 1 mia. EBIT pr. aktie blev i 2014 DKK 57,9 mod DKK 58,2 i Finansielle poster netto De finansielle poster (netto) udgjorde DKK -187 mio. i 2014 mod DKK -162 mio. i Stigningen kan primært henføres til, at Koncernens finansielle gældsforpligtelser er steget i 2014 samt at Koncernen såvel i 2013 som 2014 har omlagt renteaftaler med forward start, men hvor perioden med den lave variable rente har været kortere i Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgjorde DKK 453 mio. i 2014 mod DKK 469 mio. i Faldet kan som anført ovenfor henføres til højere nettorenteomkostninger i Resultatet (EBVAT) pr. aktie udgjorde hermed DKK 40,9 i 2014 mod DKK 43,3 i I forhold til den gennemsnitlige egenkapital udgjorde resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) 10,1% i 2014 mod 10,9% i Gevinst/tab ejendomme Jeudans ejendomme måles til dagsværdi, og værdireguleringerne føres over resultatopgørelsen. Jeudan foretager måling (værdiansættelse) af hver enkelt ejendom med udgangspunkt i ejendommens deltaljerede budget for det kommende driftsår, korrigeret for udsving der har karakter af enkeltstående hændelser. Med udgangspunkt heri anvendes en afkastbaseret model, som Jeudan p.t. anser for mest velegnet til værdiansættelsen. Tre ejendomme er dog værdiansat ved anvendelse af Discounted Cash Flow modellen, blandt andet som følge af hjemfaldspligt til Københavns Kommune. Værdien af disse ejendomme svarer til 3,5% af Koncernens samlede ejendomsværdier. Koncernens resultat før finansielle poster (EBIT) udgjorde herefter DKK 640 mio. i 2014 mod DKK 631 mio. i Stigningen kan henføres til et forbedret resultat for ejendomssegmentet samt lidt lavere administrationsomkostninger.

13 Regnskabsberetning Jeudan Årsrapport Nøgletal segmenter Nøgletal - Investeringsejendomme Nettoomsætning DKK mio Bruttoresultat / Nettoomsætning % 80,2 79,0 80,1 81,2 79,2 Vækst nettoomsætning % 30,2 6,0 6,7 4,9 3,5 Vækst bruttoresultat % 32,3 4,5 8,2 6,4 1,0 Nøgletal - Service Nettoomsætning DKK mio Bruttoresultat / Nettoomsætning % 8,9 10,4 7,4 6,4 6,3 Vækst omsætning % 34,0 17,0-17,5-10,3-2,5 Vækst bruttoresultat % 3,2 37,4-41,6-21,9-4,0 Driftsresultat (EBIT) Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) DKK mio DKK DKK mio DKK Driftsresultat (EBIT) EBIT pr. aktie Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) EBVAT pr. aktie

14 Jeudan Årsrapport 2014 Regnskabsberetning Den af Jeudan anvendte afkastmodel, der har været brugt konsistent gennem flere år, indeholder følgende hovedelementer: Værdiansættelsesmodel 1 + Årlige lejeindtægter 2 +/- Eventuel regulering af eksisterende leje til anslået markedsleje 3 - Driftsomkostninger 4 - Ind- og udvendig vedligeholdelse 5 - Administration = Nettoresultat (sum af 1 til 5) 6 / Afkastprocent = Kapitaliseret nettoresultat (nettoresultat / 6) 7 + Refusionssaldi 8 - Korrektioner til dagsværdi = Dagsværdi (kapitaliseret nettoresultat + 7-8) 1. ÅRLIGE LEJEINDTÆGTER Modellen tager udgangspunkt i de forventede lejeindtægter for det kommende år. For ledige arealer er markedslejen forsigtigt anslået. Der medtages eventuelle øvrige indtægter fra ejendommenes drifts- og energiregnskaber. 2. REGULERING TIL MARKEDSLEJE I ejendomme hvor Jeudan vurderer at den faktiske leje afviger væsentligt fra markedslejen reguleres den aktuelle leje til den forventede genudlejningsleje. 3. DRIFTSOMKOSTNINGER Samtlige faktiske driftsomkostninger fratrækkes. De omfatter blandt andet skatter og afgifter, forsikringer, serviceabonnementer, renholdelse, ejendomsservice, forsyning, ejerens andel af drifts- og energiudgifter etc. 4. IND- OG UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE En væsentlig andel af vedligeholdelsesomkostningerne på erhvervsejendomme afholdes af kunderne, men det kan variere afhængig af de konkrete kontraktvilkår. Til løbende udvendig vedligeholdelse hensættes på erhvervsejendomme gennemsnitlig DKK 30 pr. m² årligt (2013: DKK 30). På erhvervslejemål hensættes ikke til løbende indvendig vedligeholdelse, da disse udgifter afholdes af kunderne. For så vidt angår ejendomme hvor boligreguleringsloven og lejeloven fastsætter lovpligtige hensættelser anvendes disse hensættelser til både ind- og udvendig vedligeholdelse, i alt ca. DKK 130 pr. m² årligt (2013: DKK 130). Ud over hensættelser til løbende vedligeholdelse foretages reservationer til indretning af de konkrete ledige lejemål og eventuelle større udvendige renoveringsprojekter på den konkrete ejendom. Reservationerne beregnes på grundlag af konkrete projekter eller erfaringstal og fradrages i ejendommens opgjorte markedsværdi, jf. nedenfor pkt ADMINISTRATION Til administration af ejendomme hensættes et beløb, der er baseret på erfaringer om faktisk anvendte omkostninger. Der er gennemsnitligt hensat 2% af lejeindtægterne (2013: 2%). 6. AFKASTPROCENT Afkastprocenten fastsættes af Jeudan på grundlag af dels udviklingen i markedsforholdene for den pågældende ejendomstype og ejendommens beliggenhed, dels erfaringer ved finansiering, køb og salg, og dels ændringer i og vurderinger af den enkelte ejendoms forhold. For konstatering af udviklingen i markedsforholdene anvender Jeudan blandt andet følgende kilder: Jeudan præsenteres løbende for nye ejendomsinvesteringer. Henvendelserne kommer fra ejendomsmæglere, realkredit- og finansieringsinstitutter samt ejendomsinvestorer. I denne proces kan Jeudan vurdere markedsafkastet og øvrige væsentlige faktorer for de forskellige ejendomssegmenter, dels for investeringer Jeudan selv foretager, dels for transaktioner som foretages af andre investorer, hvor Jeudan har detaljeret kendskab til de konkrete ejendommes drift.

15 Regnskabsberetning Jeudan Årsrapport 2014 Søtorvet 5 Jeudan optager løbende finansiering hos de finansielle samarbejdspartnere (realkredit- og finansieringsinstitutter) der har en markedsandel i Danmark på mere end 90% af realkreditfinansieringen. I forbindelse hermed gennemfører långiverne en selvstændig vurdering af hver enkelt ejendom. Yderligere afholder direktionen møde med de finansielle samarbejdspartnere hvert kvartal, hvor blandt andet prisudviklingen på investeringsmarkedet og udlejningsmarkedet drøftes. Igennem en længere årrække også i 2014 har institutternes vurderinger i finansieringsøjemed i al væsentlighed svaret til både Jeudans egne vurderinger og anskaffelsessummer på nyinvesteringer. Jeudan afholder løbende møder med de større ejendomsmæglervirksomheder i København, og på disse møder drøftes blandt andet udviklingen i ejendomspriserne. Disse kilder kombineret med løbende analyserapporter fra ejendomsmæglere m.fl. og Jeudans øvrige observationer på ejendomsmarkedet samt den enkelte ejendoms forhold danner grundlaget for fastsættelse af en afkastprocent for hver enkelt ejendom. 7. REFUSIONSSALDI Refusionssaldi opgøres som deposita, forudbetalt leje og positivt indestående på vedligeholdelseskonti i henhold til boligreguleringslovens 18 og KORREKTIONER TIL DAGSVÆRDIEN Der kan ske korrektion af den beregnede dagsværdi i form af reservationer (fradrag) til forestående væsentlige renoveringsog ombygningsopgaver, ejendomme beliggende i helt særlige økonomisk trængte erhvervs- eller beboelsesområder, ejendomme med hjemfaldsforpligtelser eller lignende.

16 Jeudan Årsrapport 2014 Regnskabsberetning 10-årig swaprente 2,40% 2,20% 2,00% 1,80% 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% Værdiansættelse af Koncernens ejendomme resulterede i en værdiregulering på DKK 307 mio. i 2014 (2013: DKK -203 mio.), svarende til 1,6% af den bogførte værdi af Koncernens ejendomme. Jeudan har som følge af udviklingen på ejendomsmarkedet foretaget en mindre reduktion af afkastprocenten på en række af Koncernens ejendomme i København og øget afkastprocenten på en række af Koncernens ejendomme udenfor København. Samlet set har ændringen i afkastprocenterne medført en nettoopskrivning på DKK 350 mio. Herudover har forbedring af nettoresultatet i Koncernens ejendomme medført en opskrivning på DKK 256 mio. Modsatrettet virker øgede reservationer vedrørende besluttede ombygninger med DKK -299 mio. Herudover har Jeudan realiseret gevinst ved salg af ejendomme med DKK 2 mio. Koncernens ejendomsportefølje pr. 31. december 2014 har herefter en bogført værdi på DKK 18,9 mia. (2013: DKK 17,2 mia.) og et gennemsnitligt afkast på 5,0% p.a. (2013: 5,1% p.a.), svarende til DKK pr. m² (2013: DKK pr. m²), og den gennemsnitlige erhvervsleje udgør DKK pr. m² (2013: DKK pr. m²). I årsrapportens afsnit om risikofaktorer er følsomheden vist i forhold til alternative afkastprocenter og lejeniveauer. Gevinst/tab finansielle gældsforpligtelser Gæld til realkredit- og finansieringsinstitutter, herunder finansielle instrumenter der alene anvendes til reduktion af renterisiko, måles til dagsværdi. Ændringer i denne indregnes i resultatopgørelsen. Ejendomsinvestering er langsigtet og finansieres derfor delvist med langfristede lån med fast rente i en længere periode. Renterisikoen på variabelt forrentede lån er afdækket ved renteaftaler med forskellige løbetider der sikrer en bedre risikospredning henover rentekurven. Den gennemsnitlige løbetid for disse renteaftaler udgør ca. 10 år. Afdækning af renterisikoen medfører en kursrisiko hvor valg af finansiering med fast rente i længere perioder medfører større

17 Regnskabsberetning Jeudan Årsrapport 2014 Esplanaden 6-8 kursudsving end finansiering med fast rente i kortere perioder. Renteudviklingen i 2014 har medført en negativ regulering af de finansielle gældsforpligtelser på DKK 990 mio. (2013: kursgevinst DKK 338 mio.). Herudover har Koncernen afholdt stempel- og låneomkostninger ved optagelse af nye realkreditlån på DKK 3 mio., således at de samlede negative reguleringer af finansielle gældsforpligtelser blev DKK 993 mio. (2013: samlet kursgevinst m.m. DKK 327 mio.). Årets resultat Resultat før skat udgjorde herefter DKK -231 mio. i 2014 mod DKK 605 mio. i Som anført ovenfor er resultatet i 2014 påvirket af negative kurs- og værdireguleringer grundet rentefaldet i Skat af årets resultat udgjorde i 2014 DKK -45 mio. (indtægt) mod DKK 33 mio. (udgift) i Herefter blev årets resultat i 2014 DKK -186 mio. mod DKK 572 mio. i Aktiver De samlede investeringer i ejendomme inklusiv igangværende projekter vedrørende ejendommene udgjorde DKK mio. pr. 31. december 2014 mod DKK mio. ultimo Stigningen kan henføres til årets ejendomsinvesteringer, udvikling af den eksisterende portefølje samt nettoopskrivning af ejendommenes værdi. Egenkapital Koncernens egenkapital udgjorde DKK mio. ultimo 2014 mod DKK mio. ultimo I 2014 er egenkapitalen primært påvirket af årets resultat på DKK -186 mio. og udbyttebetaling i april 2014 med DKK 133 mio. Egenkapitalandelen udgjorde herefter 22,9% ultimo 2014 mod 26,4% ultimo Egenkapitalandelen er negativt påvirket af kursregulering af de finansielle gældsforpligtelser og skal som tidligere nævnt sammenholdes med en rentedækning på 3,40,

18 St. Kongensgade 81

19 Regnskabsberetning Jeudan Årsrapport fast rente på ca. 75% af de finansielle gældsforpligtelser, ligesom Jeudan kan absorbere en tomgang på mere end 50% før resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) nærmer sig DKK 0. På den baggrund anses kapitalforholdene for robuste. Forpligtelser De langfristede forpligtelser udgjorde DKK mio. ultimo 2014 mod DKK mio. ultimo Stigningen i 2014 kan primært henføres til optagelse af realkreditlån i købte ejendomme samt negative reguleringer af de finansielle gældsforpligtelser. De kortfristede forpligtelser udgjorde DKK mio. ultimo 2014 mod DKK mio. ultimo PENGESTRØMME Likviditetspåvirkningen fra de løbende driftsaktiviteter udgjorde DKK 481 mio. (2013: DKK 465). Efter ændringer i driftskapitalen udgjorde likviditetspåvirkningen DKK 392 mio. (2013: DKK 503 mio.), svarende til DKK 35,4 pr. aktie i 2014 mod DKK 46,4 pr. aktie i Likviditetspåvirkningen fra investeringsaktiviteterne der primært kan henføres til ejendomsinvesteringer, igangværende projekter samt ændringer i deponerede likvide beholdninger udgjorde DKK -978 mio. (2013: DKK -703 mio.). Kapitalandele og tilgodehavender i tilknyttede selskaber måles i moderselskabets regnskab til kostpris. Hvis kostprisen overstiger kapitalandelenes eller tilgodehavendets genindvindingsværdi nedskrives den til denne lavere værdi. Egenkapitalen i Jeudan III A/S er negativ, hvilket tidligere år har medført at Jeudan A/S har nedskrevet sin kapitalandel og tilgodehavende hos dette selskab. Jeudan III A/S har for 2014 et underskud på DKK 150 mio., hvorfor tidligere års nedskrivninger er forøget med et tilsvarende beløb som er indregnet i regnskabsposten Resultat af kapitalandele i tilknyttede selskaber. Sammen med nedskrivninger foretaget i tidligere år er kapitalandele og tilgodehavender i Jeudan III A/S nedskrevet med i alt DKK 692 mio. Moderselskabets egenkapital udgjorde DKK mio.(2013: DKK mio.). BEGIVENHEDER EFTER 31. DECEMBER 2014 Der er ikke siden udgangen af 2014 indtruffet begivenheder der i væsentligt omfang påvirker Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling, og som ikke fremgår af nærværende årsrapport. Likviditetspåvirkningen fra finansieringsaktiviteterne udgjorde DKK 198 mio. (2013: DKK 282). Finansieringsaktiviteterne kan primært henføres til optagelse og omlægning af realkreditlån samt udbetaling af udbytte. Herefter udgjorde de samlede pengestrømme DKK -388 mio. i 2014 (2013: DKK 82 mio.). Likviditetsberedskabet (inklusive trækningsrettigheder) udgjorde DKK 738 mio. pr. 31. december 2014 (2013: DKK mio.). MODERSELSKABET De generelle kommentarer der er givet for Koncernen er også dækkende for Selskabet, bortset fra Resultat af kapitalandele i tilknyttede selskaber der udgjorde DKK -150 mio. (2013 DKK 35 mio.).

20 20 Jeudan Årsrapport 2014 Risikofaktorer RISIKOFAKTORER Til Jeudans aktivitet er knyttet en række risikofaktorer som kan opdeles i kategorier. Jeudan vurderer nedenstående risikofaktorer som væsentlige, og disse gennemgås derfor på de efter følgende sider: Opgørelse af dagsværdi for investeringsejendomme Finansielle risikofaktorer Rente- og kursrisiko Likviditetsrisiko Kreditrisiko Påvirkning af ejendommenes driftsresultater Samfundsøkonomien og ejendomsmarkedet Udlejningsprocenten Kundernes betalingsevne Regulering af lejeindtægter Omkostninger til drift og vedligeholdelse Køb af ejendomme Salg af ejendomme Serviceydelser Miljøforhold Herudover er der en række risikofaktorer som Jeudan vurderer mindre væsentlige, og disse gennemgås derfor ikke yderligere. Lovgivning og skat Øvrige risikoforhold Ændring af regnskabspraksis Regnskabsmæssige skøn Forsikring Medarbejdere IT Jura Retstvister I løbet af regnskabsåret gennemgår og vurderer revisionsudvalget og bestyrelsen relevante risikoområder for Jeudan på grundlag af redegørelser fra direktionen. Gennemgangen forløber efter en plan med henblik på at relevante risikoområder er nøje gennemgået og drøftet på et revisionsudvalgsmøde mindst én gang om året med en efterfølgende orientering på det kommende bestyrelsesmøde. Såfremt direktionen i løbet af året vurderer at der er opstået nye risikoområder, medtages disse i den årlige gennemgang. OPGØRELSE AF DAGSVÆRDI FOR INVESTERINGSEJENDOMME I henhold til IAS 40 værdiansætter Jeudan regnskabsmæssigt ejendomme til aktuel dagsværdi, og eventuelle værdireguleringer føres over resultatopgørelsen. Den regnskabsmæssige værdi af ejendomme påvirkes af flere faktorer hvor en af de væsentligste faktorer er det fastsatte afkastkrav til de enkelte ejendomme. Ledelsen fastsætter afkastkravet individuelt for de enkelte ejen domme blandt andet ud fra udviklingen i markedsforholdene for den pågældende ejendomstype, udviklingen i det generelle renteniveau, erfaringer med årets køb og salg samt ændringer i den enkelte ejendoms forhold, herunder driftsresultat, udlejning, vedligehold m.m. Følsomheden ved ændringer i Jeudans afkastkrav viser effekten på dagsværdien, egenkapitalen, indre værdi pr. aktie og dagsværdi pr. m 2 ved ændring i afkastprocenten i intervaller af hhv. +/- 0,25 procentpoint. Ved en stigning i afkast procenten på 0,5 procentpoint vil ejendommenes dagsværdi falde med DKK mio. (2013: mio.). Omvendt vil et fald i afkastprocenten på 0,5 procentpoint medføre en stigning i dagsværdien på DKK mio. (2013: DKK mio.). Den teoretiske dagsværdi er beregnet ud fra den afkastbaserede værdiansættelsesmodel. Basis er afkastprocenter og værdier ultimo december 2014 der er opgjort som vægtede gennemsnit for ejendomsporteføljen. FINANSIELLE RISIKOFAKTORER Den finansielle risiko er et væsentligt risikoområde i et ejendomsselskab der afhængig af den valgte finansieringsstruktur i sagens natur vil have en større rentebærende gæld.

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 ÅRSRAPPORT 2015 Omslaget til denne årsrapport fristede os over evne. Det har opnået sin særegne struktur ved at indeholde elementer af pulveriseret cement. Vi så symbolikken.

Læs mere

Ejendomsinvesteringer i 2014 på DKK 1.149 mio., hvorefter Koncernens samlede ejendomsværdier

Ejendomsinvesteringer i 2014 på DKK 1.149 mio., hvorefter Koncernens samlede ejendomsværdier Årsregnskabsmeddelelse 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 640 mio. mod DKK 631 mio. i 2013. God aktivitet omkring indgåelse af nye lejekontrakter, der i 2014 svarede til en årsleje på DKK 103 mio. mod DKK

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2016

Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Meddelelse nr. 281 26. maj 2016 Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Omsætning på DKK 298 mio. i første kvartal 2016svarende til niveauet for samme periode sidste år. Driftsresultat (EBIT) på DKK 182 mio.

Læs mere

Indhold. Ledelses- og regnskabsberetning. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning.

Indhold. Ledelses- og regnskabsberetning. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning. Indhold Ledelses- og regnskabsberetning 7 Til aktionærene 8 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2012 14 Regnskabsberetning 22 Risikofaktorer Virksomhedsbeskrivelse m.m. 36 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 42

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2015

Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2015 Meddelelse nr. 273 19. august 2015 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2015 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgjorde DKK 299 mio. for første halvår 2015 mod DKK 218 mio. for samme periode sidste

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 9 Til aktionærerne 10 Hoved- og nøgletal 12 Jeudan i 2013 16 Regnskabsberetning 24 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M. M. 38 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2012 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Omsætning på DKK 577 mio. mod DKK 583 mio. samme periode

Læs mere

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010 Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Omsætning på DKK 272 mio. mod

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 7 Til aktionærene 8 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2012 14 Regnskabsberetning 22 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M.M. 36 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 42

Læs mere

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år.

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år. Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 Driftsresultatet steg 42% til DKK 180 mio. i første halvår Pr. aktie steg driftsresultatet med 16% Forventninger om fremgang i omsætning og resultat i 2008 fastholdes

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Vil man forsvare at lave en tyk tryksag - i disse digitale tider - så skylder man at gøre sig umage. Lave sit papirarbejde ordentligt.

Vil man forsvare at lave en tyk tryksag - i disse digitale tider - så skylder man at gøre sig umage. Lave sit papirarbejde ordentligt. JEUDAN A/S CVR-NR. 14 24 60 45 ÅRSRAPPORT 2016 Vil man forsvare at lave en tyk tryksag - i disse digitale tider - så skylder man at gøre sig umage. Lave sit papirarbejde ordentligt. I ordets egentlige

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 183 mio. en stigning på 33% i forhold til 2009. Forventninger for hele året fastholdes

Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 183 mio. en stigning på 33% i forhold til 2009. Forventninger for hele året fastholdes Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2010 Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 183 mio. en stigning på 33% i forhold til 2009. Forventninger for hele året fastholdes Fortsat god vækst i indgåelse

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 236 mio. en stigning på 29% i forhold til 2010. Forventninger for hele året fastholdes

Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 236 mio. en stigning på 29% i forhold til 2010. Forventninger for hele året fastholdes Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2011 Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 236 mio. en stigning på 29% i forhold til 2010. Forventninger for hele året fastholdes Kursreguleringer som følge af

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 559 mio. mod DKK 453 mio. i 2014.

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 559 mio. mod DKK 453 mio. i 2014. Årsregnskabsmeddelelse 2015 Omsætning på DKK 1.208 mio. mod DKK 1.153 mio. i 2014. Driftsresultat (EBIT) på DKK 710 mio. mod DKK 640 mio. i 2014. Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK

Læs mere

Driftsresultat (EBIT) på DKK 150 mio. på niveau med samme periode sidste

Driftsresultat (EBIT) på DKK 150 mio. på niveau med samme periode sidste Delårsrapport for 1. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 150 mio. på niveau med samme periode sidste år Omsætning på DKK 281 mio. mod DKK 284 mio. i samme periode sidste år. Resultat før renter (EBIT)

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Årsrapporten har rødder i vores motto: Ordentlighed forpligter. Omslaget er præget af træ et fantastisk byggemateriale. Og et smukt symbol på vækst,

Årsrapporten har rødder i vores motto: Ordentlighed forpligter. Omslaget er præget af træ et fantastisk byggemateriale. Og et smukt symbol på vækst, JEUDAN A/S CVR-NR. 14 24 60 45 ÅRSRAPPORT 2017 Årsrapporten har rødder i vores motto: Ordentlighed forpligter. Omslaget er præget af træ et fantastisk byggemateriale. Og et smukt symbol på vækst, grønne

Læs mere

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 101 mio. en stigning på 21% i forhold til 1. kvartal 2012

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 101 mio. en stigning på 21% i forhold til 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Driftsresultat (EBVAT) på DKK 101 mio. en stigning på 21% i forhold til 1. kvartal 2012 Resultat før skat på DKK 232 mio. Omsætning på DKK 284 mio., svarende til niveauet

Læs mere

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 84 mio. en stigning på 15% i forhold til 1. kvartal 2011

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 84 mio. en stigning på 15% i forhold til 1. kvartal 2011 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Driftsresultat (EBVAT) på DKK 84 mio. en stigning på 15% i forhold til 1. kvartal 2011 Resultat før skat på DKK 244 mio. Omsætning på DKK 285 mio. mod DKK 272 mio. samme

Læs mere

Driftsresultat (EBIT) på DKK 631 mio. en stigning på 5% i forhold 2012

Driftsresultat (EBIT) på DKK 631 mio. en stigning på 5% i forhold 2012 Årsregnskabsmeddelelse 2013 Driftsresultat (EBIT) på DKK 631 mio. en stigning på 5% i forhold 2012 Resultat før skat på DKK 605 mio. For 2014 forventes et driftsresultat (EBIT) på DKK 635-675 mio. Omsætning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2017

Delårsrapport for 1. kvartal 2017 Meddelelse nr. 289 24. maj 2017 Delårsrapport for 1. kvartal 2017 Omsætning på DKK 312 mio. i første kvartal 2017 (Q1 2016: DKK 298 mio.) Driftsresultat (EBIT) på DKK 181 mio. (Q1 2016: DKK 182 mio.) Resultat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 231 mio. en stigning på 26% i forhold til 1. halvår 2012

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 231 mio. en stigning på 26% i forhold til 1. halvår 2012 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2013 Driftsresultat (EBVAT) på DKK 231 mio. en stigning på 26% i forhold til 1. halvår 2012 Resultat før skat på DKK 566 mio. Omsætning på DKK 587 mio. mod DKK 577 mio.

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2017

Delårsrapport for kvartal 2017 Meddelelse nr. 290 24. august 2017 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2017 Omsætning på DKK 629 mio. i første halvår 2017 (H1 2016: DKK 631 mio.) Driftsresultat (EBIT) på DKK 381 mio. (H1 2016: DKK 382 mio.)

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer steg 34% til DKK 145 mio. i årets tre første kvartaler

Resultat før kurs- og værdireguleringer steg 34% til DKK 145 mio. i årets tre første kvartaler Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Resultat før kurs- og værdireguleringer steg 34% til DKK 145 mio. i årets tre første kvartaler Forventninger om fremgang i resultat for 2008 fastholdes Omsætning år

Læs mere

Driftsresultat (EBVAT) som forventet

Driftsresultat (EBVAT) som forventet Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2009 Driftsresultat (EBVAT) som forventet Omsætning på DKK 366 mio. mod DKK 371 mio. samme periode sidste år. Resultat før finansielle poster (EBIT) DKK 200 mio. mod DKK

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 348 mio. en stigning på 25% i forhold til kvartal 2012

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 348 mio. en stigning på 25% i forhold til kvartal 2012 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2013 Driftsresultat (EBVAT) på DKK 348 mio. en stigning på 25% i forhold til 1.- 3. kvartal 2012 Resultat før skat på DKK 755 mio. Omsætning på DKK 855 mio. mod DKK 862

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2016

Delårsrapport for kvartal 2016 Meddelelse nr. 282 24. august 2016 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2016 Omsætning på DKK 631 mio. i første halvår 2016 svarende til niveauet for samme periode sidste år. Driftsresultat (EBIT) på DKK 382

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2016

Delårsrapport for kvartal 2016 Meddelelse nr. 284 16. november 2016 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2016 Omsætning på DKK 936 mio. i første til tredje kvartal 2016 mod DKK 921 mio. for samme periode sidste år. Driftsresultat (EBIT)

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

RISIKOFAKTORER. Til Jeudans aktivitet er knyttet en række risikofaktorer, hvoraf de væsentligste kan opdeles i følgende kategorier:

RISIKOFAKTORER. Til Jeudans aktivitet er knyttet en række risikofaktorer, hvoraf de væsentligste kan opdeles i følgende kategorier: 22 Jeudan Årsrapport 2012 Risikofaktorer RISIKOFAKTORER Til Jeudans aktivitet er knyttet en række risikofaktorer, hvoraf de væsentligste kan opdeles i følgende kategorier: Regnskabsmæssig opgørelse af

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Jeudan XI ApS. Årsrapport for 2015

Jeudan XI ApS. Årsrapport for 2015 Bredgade 30 1260 København K CVR-nr. 34450307 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2016 Morten Aagaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Driftsresultat for 2009 på DKK 181 mio. som forventet Forventning til driftsresultat i 2010 på DKK mio.

Driftsresultat for 2009 på DKK 181 mio. som forventet Forventning til driftsresultat i 2010 på DKK mio. Årsregnskabsmeddelelse 2009 Driftsresultat for 2009 på DKK 181 mio. som forventet Forventning til driftsresultat i 2010 på DKK 240-265 mio. Vækst i EBIT på 12% til DKK 414 mio., svarende til DKK 57,8 pr.

Læs mere

Jeudan II A/S. Årsrapport for 2015

Jeudan II A/S. Årsrapport for 2015 Bredgade 30 1260 København K CVR-nr. 26380642 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2016 Morten Aagaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jeudan V A/S. Årsrapport for 2013

Jeudan V A/S. Årsrapport for 2013 Sankt Annæ Plads 13 1250 København K CVR-nr. 26368820 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014 Morten Aagaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 8 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 1 Indberettet til Dansk AMP den 31. august 2006 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport pr. 30. juni Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2 Metroens takstindtægter 676.878 335.996 359.342 354.732 669.701 669.701 2 Metroens driftsindtægter 276.242 137.311 143.250

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

K/S Framnäs Köpcentrum, Lidköping

K/S Framnäs Köpcentrum, Lidköping K/S Framnäs Köpcentrum, Lidköping c/o InvestorService A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) CVR nr. 29 93 35 61 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

KT Ejendomme Odense A/S

KT Ejendomme Odense A/S KT Ejendomme Odense A/S Thujavej 43, 5250 Odense SV Årsrapport for 1. maj 2015-30. april 2016 (24. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2016

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for Poul Due Jensen's Fond 1. januar - 31. december 2011 Note 2011 2010 Administrationsomkostninger 1 (9) (4) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere